Tài liệu Giáo án vật lí 8 theo chuẩn ktkn

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 TuÇn 1 Ngµy so¹n: 19/08/2009 TiÕt : 1 & Gi¸o viªn: TrÇn Ngäc Thi Ch¬ng 1: C¥ HäC CHUYÓN §éNG C¥ HäC I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Häc sinh biÕt ®îc thÕ nµo lµ chuyÓn ®éng c¬ häc. Nªu ®îc vÝ dô vÒ chuyÓn ®éng c¬ häc trong cuéc sèng h»ng ngµy. X¸c ®Þnh ®îc vËt lµm mèc Häc sinh nªu ®îc tÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng Häc sinh nªu ®îc vÝ dô vÒ c¸c d¹ng chuyÓn ®éng. 2. KÜ n¨ng: Häc sinh quan s¸t vµ biÕt ®îc vËt ®ã chuyÓn ®éng hay ®øng yªn. II/ ChuÈn bÞ: 1. Cho c¶ líp: Tranh vÏ h×nh 1.2, 1.4, 1.5. Phãng to thªm ®Ó häc sinh râ. B¶ng phô ghi râ néi dung ®iÒn tõ C6. 2. Cho mçi nhãm häc sinh: 1 xe l¨n, 1 khóc gç, 1 con bóp bª, 1 qu¶ bãng bµn. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc GV: Giíi thiÖu qua cho häc sinh râ ch¬ng tr×nh vËt lý 8. T×nh huèng bµi míi : C¸c em biÕt r»ng trong tù nhiªn còng nh trong cuéc sèng h»ng ngµy cña chóng ta cã rÊt nhiÒu vËt ®ang chuyÓn ®éng díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Nh÷ng chuyÓn ®éng ®ã sÏ nh thÕ nµo? H«m nay ta vµo bµi míi “ChuyÓn ®éng c¬ häc”. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS HO¹T §éNG 1: T×m hiÓu c¸ch x¸c ®Þnh vËt chuyÓn ®éng hay ®øng yªn: GV: Em h·y nªu 2 VD vÒ vËt chuyÓn ®éng vµ 2 VD vÒ vËt ®øng yªn? HS: Ngêi ®ang ®i, xe ch¹y, hßn ®¸, m¸i trêng ®øng yªn. GV: T¹i sao nãi vËt ®ã chuyÓn ®éng? HS: Khi cã sù thay ®æi so víi vËt kh¸c. GV: Lµm thÕ nµo biÕt ®îc « t«, ®¸m m©y… chuyÓn ®éng hay ®øng yªn? HS: Chän mét vËt lµm mèc nh c©y trªn ®êng, mÆt trêi…nÕu thÊy m©y, « t« chuyÓn ®éng so víi vËt mèc th× nã chuyÓn ®éng. NÕu kh«ng chuyÓn ®éng th× ®øng yªn. GV: Gi¶ng cho HS vËt lµm mèc lµ vËt nh thÕ nµo. GV:C©y trång bªn ®êng lµ vËt ®øng yªn hay chuyÓn ®éng? NÕu ®øng yªn cã ®óng hoµn toµn kh«ng? HS: Tr¶ lêi díi sù híng dÉn cña GV. GV: Em h·y t×m mét VD vÒ chuyÓn ®éng c¬ häc. H·y chØ ra vËt lµm mèc? Néi dung bµi häc I/ Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®îc vËt chuyÓn ®éng hay ®øng yªn. C1: Khi vÞ trÝ cña vËt thay ®æi so víi vËt mèc theo thêi gian th× vËt chuyÓn ®éng so víi vËt mèc gäi lµ chuyÓn ®éng. C2: Em ch¹y xe trªn ®êng th× em chuyÓn HS: Xe ch¹y trªn ®êng, vËt lµm mèc lµ mÆt ®êng. GV: Khi nµo vËt ®îc gäi lµ ®øng yªn? lÊy VD? HS: Lµ vËt kh«ng chuyÓn ®éng so víi vËt mèc. VD: Ngêi ngåi trªn xe kh«ng chuyÓn ®éng so víi xe. GV: LÊy VD thªm cho häc sinh râ h¬n HO¹T §éNG 2: TÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn. GV: Treo h×nh vÏ 1.2 lªn b¶ng vµ gi¶ng cho häc sinh hiÓu h×nh nµy. GV: H·y cho biÕt: So víi nµh gia th× hµnh kh¸ch chuyÓn ®éng hay ®øng yªn? T¹i sao? HS: Hµnh kh¸ch chuyÓn ®éng v× nhµ ga lµ vËt lµm mèc. GV: So víi tµu th× hµnh kh¸ch chuyÓn ®éng hay ®øng yªn? T¹i sao? HS: Hµnh kh¸ch ®øng yªn v× tµu lµ vËt lµm mèc. GV: Híng dÉn HS tr¶ lêi C6 HS: (1) So víi vËt nµy (2) §øng yªn GV: Yªu cÇn HS tr¶ lêi phÇn c©u hái ®Çu bµi. HS: Tr¸i ®Êt chuyÓn ®éng, mÆt trêi ®øng yªn. HO¹T §éNG 3: Nghiªn cøu mét sè chuyÓn ®éng thêng gÆp: GV: H·y nªu mét sè chuyÓn ®éng mµ em biÕt vµ h·y lÊy mét sè VD chuyÓn ®éng cong, chuyÓn ®éng trßn? HS: Xe ch¹y, nÐm hßn ®¸, kim ®ång hå. GV: Treo h×nh vÏ vµ vÜ ®¹o chuyÓn ®éng vµ gi¶ng cho häc sinh râ HO¹T §éNG 4: VËn dông: GV: Treo tranh vÏ h×nh 1.4 lªn b¶ng. Cho HS th¶o luËn C10 GV: Mçi vËt ë h×nh nµy chuyÓn ®éng so víi vËt nµo, ®øng yªn so víi vËt nµo? HS: Tr¶ lêi GV: Cho HS th¶o luËn C11. GV: Theo em th× c©u nãi ë c©u C11 ®óng hay kh«ng? HS: Cã thÓ sai vÝ dô nh mét vËt chuyÓn ®éng trßn quanh vËt mèc. HO¹T §éNG 5: Cñng cè, híng dÉn vÒ nhµ. 1. Cñng cè: HÖ thèng l¹i kiÕn thøc cña bµi. Cho HS gi¶i bµi tËp 1.1 s¸ch bµi tËp. 2. Híng dÉn vÒ nhµ: Häc phÇn ghi nhí SGK, lµm BT 1.1 ®Õn 1.6 SBT §äc môc “cã thÓ em cha biÕt” *C©u hái so¹n bµi. ®éng cßn c©y bªn ®êng ®øng yªn. C3: VËt kh«ng chuyÓn ®éng so víi vËt mèc gäi lµ vËt ®øng yªn. VD: VËt ®Æt trªn xe kh«ng chuyÓn ®éng so víi xe. II/ TÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn. C4: Hµnh kh¸ch chuyÓn ®éng víi nhµ ga v× nhµ ga lµ vËt lµm mèc. C5: So víi tµu th× hµnh kh¸ch ®øng yªn v× lÊy tµu lµm vËt lµm mèc tµu chuyÓn ®éng cïng víi hµnh kh¸ch. C6: (1) So víi vËt nµy (2) §øng yªn. C8: Tr¸i ®Êt chuyÓn ®éng cßn mÆt trêi ®øng yªn. III/ Mét sè chuyÓn ®éng thêng gÆp: C9: ChuyÓn ®éng ®øng: xe ch¹y th¼ng ChuyÓn ®éng cong: nÐm ®¸ ChuyÓn ®éng trßn: kim ®ång hå IV/ VËn dông: C10: ¤ t« ®øng yªn so víi ngêi l¸i, «t« chuyÓn ®éng so víi trô ®iÖn. C11: Nãi nh vËy cha h¼n lµ ®óng vÝ dô vËt chuyÓn ®éng trßn quanh vËt mèc - VËn tèc lµ g×? C«ng thøc tÝnh vËn tèc Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 & Gi¸o viªn: TrÇn Ngäc Thi TuÇn 2: Ngµy so¹n:18/08/2010 TiÕt : 2 VËN TèC I/ Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: So víi qu·ng ®êng chuyÓn ®éng trong mét gi©y cña mçi chuyÓn ®éng ®Ó rót ra c¸ch nhËn biÕt sù nhanh, chËm cña chuyÓn ®éng. N¾m v÷ng c«ng thøc tÝnh vËn tèc. 2.Kû n¨ng: BiÕt vËn dông c«ng thøc tÝnh qu·ng ®êng, thêi gian. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi s½n néi dung 2.1 SGK. Tranh vÏ h×nh 2.2 SGK (Tèc kÕ thËt) 2. Häc sinh: Chia lµm 4 nhãm, mçi nhãm chuÈn bÞ ra b¶ng lín b¶ng 2.1 vµ 2.2 SGK. III. Gi¶ng d¹y: 4. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS HO¹T §éNG 1: KiÓm tra: Bµi cò GV: H·y nªu phÇn kÕt luËn bµi: ChuyÓn ®éng c¬ häc? Ta ®i xe ®¹p trªn ®êng th× ta chuyÓn ®éng hay ®øng yªn so víi c©y cèi? H·y chØ ra vËt lµm mèc HS: Tr¶ lêi GV: NhËn xÐt ghi ®iÓm T×nh huèng bµi míi ë bµi 1. Chóng ta ®· biÕt thÕ nµo lµ mét vËt chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn. Trong bµi tiÕp theo nµy ta sÏ biÕt vËt ®ã chuyÓn ®éng nhanh, chËm nh thÕ nµo? HO¹T §éNG 2: Nghiªn cøu kh¸i niÖm vËn tèc. GV: Treo b¶ng phô phãng lín b¶ng 2.1 lªn b¶ng. HS: Quan s¸t GV: C¸c em th¶o luËn vµ ®iÒn vµo cét 4 vµ 5. HS: Th¶o luËn GV: Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ai nhanh h¬n, ai chËm h¬n? HS: Ai ch¹y víi thêi gian Ýt nhÊt th× nhanh h¬n, ai cã thêi gian ch¹y nhiÒu nhÊt NéI DUNG I/ VËn tèc lµ g×? C1: Ai cã thêi gian ch¹y Ýt nhÊt lµ nhanh nhÊt, ai cã thêi gian ch¹y nhiÒu nhÊt lµ chËm nhÊt. C2: Dïng qu·ng ®êng ch¹y ®îc chia cho thêi gian ch¹y ®îc. C3: §é lín vËn tèc biÓu thÞ møc ®é nhanh chËm cña chuyÓn ®éng. (1) Nhanh (2) ChËm (3) Qu·ng ®êng (4) ®¬n vÞ II/ C«ng thøc tÝnh vËn tèc: th× chËm h¬n. GV: cho HS xÕp h¹ng vµo cét 4. GV: H·y tÝnh qu·ng ®êng hs ch¹y ®îc trong 1 gi©y? HS: Dïng c«ng thøc: Qu·ng ®êng ch¹y/ thêi gian ch¹y. GV: Cho HS lªn b¶ng ghi vµo cét 5. Nh vËy Qu·ng ®êng/1s lµ g×? GV: NhÊn m¹nh: Qu¶ng ®êng ch¹y trªn 1s gäi lµ vËn tèc. GV: Cho hs th¶o luËn vµ tr¶ lêi C3 HS: (1) Nhanh (2) chËm (3) Qu·ng ®êng (4) ®¬n vÞ HO¹T §éNG 3: T×m hiÓu c«ng thøc tÝnh vËn tèc: GV: Cho HS ®äc phÇn nµy vµ cho HS ghi phÇn nµy vµo vë. HS: ghi HO¹T §éNG 4: T×m hiÓu ®¬n vÞ vËn tèc: Treo b¶ng 2.2 lªn b¶ng GV: Em h·y ®iÒn ®¬n vÞ vËn tèc vµo dÊu 3 chÊm. HS: Lªn b¶ng thùc hiÖn GV: Gi¶ng cho HS ph©n biÖt ®îc vËn tèc vµ tèc kÕ. GV: Nãi vËn tèc «t« lµ 36km/h, xe ®¹p 10,8km/h, tµu háa 10m/s nghÜa lµ g×? HS: VËn tèc tµu háa b»ng vËn tèc « t«. VËn tèc xe ®¹p nhá h¬n tµu háa. GV: Em h·y lÊy VD trong cuéc sèng cña chóng ta, c¸i nµo lµ tèc kÕ HO¹T §éNG 5: Cñng cèvµ vËn dung GV: cho HS th¶o luËn C6 HS: th¶o luËn 2 phót GV: gäi HS lªn b¶ng tãm t¾t vµ gi¶i HS: lªn b¶ng thùc hiÖn GV: C¸c HS kh¸c lµm vµo giÊy nh¸p. GV: Cho HS th¶o luËn C7. HS: th¶o luËn trong 2 phót GV: Em nµo tãm t¾t ®îc bµi nµy? HS: Lªn b¶ng tãm t¾t GV: Em nµo gi¶i ®îc bµi nµy? HS: Lªn b¶ng gi¶i. C¸c em kh¸c lµm vµo nh¸p V= S t C4: m/s; m/ph; km/h; …. Trong ®ã V: vËn tèc S: Qu·ng ®êng t: thêi gian III/ §¬n vÞ vËn tèc: §¬n vÞ vËn tèc lµ mÐt/gi©y (m/s) hay kil«met/h (km/h) IV. VËn dông C5: - VËn tèc «t« = vËn tèc tµu háa - VËn tèc xe ®¹p nhá h¬n. C6: Tãm t¾t: t=1,5h; s= 81 km TÝnh v = km/h, m/s Gi¶i: ¸p dông: v = s/t = 81/1,5 = 54 km/h = 15m/s C7: Tãm t¾t t = 40phót = 2/3h v= 12 km/h Gi¶i: ¸p dông CT: v = s/t => s= v.t = 12 x 2/3 = 8 km C8: Tãm t¾t: v = 4km/h; t =30 phót = 1/2giê TÝnh s =? GV: T¬ng tù híng dÉn HS gi¶i C8. Gi¶i: HO¹T §éNG 5: Cñng cè. Híng ¸p dông: v = s/t => s= v .t = 4 x1/2 = 2 (km) dÉn vÒ nhµ 1.Cñng cè: HÖ thèng l¹i cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc chÝnh. Híng dÉn HS lµm bµi tËp 2.1 SBT 2.Híng dÉn tù häc: Häc thuéc phÇn “ghi nhí SGK Lµm bµi tËp: 2.1- 2.5 ChuÈn bÞ bµi míi: Bµi 3 Giáo ¸n vËt lÝ 8 & Gi¸o viªn: TrÇn Ngäc Thi TuÇn 3 Ngµy so¹n:30/08/2010 TiÕt : 3 CHUYÓN §éNG §ÒU - CHUYÓN ®éNG KH¤NG §ÒU I/ Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: Ph¸t biÓu ®îc chuyÓn ®éng ®Òu, nªu vÝ dô. Ph¸t biÓu ®îc chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu, nªu vÝ dô. 2. Kû n¨ng: Lµm ®îc thÝ nghiÖm, vËn dông ®îc kiÕn thøc ®Ó tÝnh vËn tèc trung b×nh trªn c¶ ®o¹n ®êng. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc, tËp trung trong häc tËp. II/ ChuÈn bÞ: B¶ng ghi v¾n t¾t c¸c bíc thÝ nghiÖm, kÎ s½n b¶ng kÕt qu¶ mÉu nh b¶ng 3.1 SGK. Mét m¸ng nghiªn, mét b¸nh xe, mét bót d¹ ®Ó ®¸nh dÊu, mét ®ång hå ®iÖn tö. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS HO¹T §éNG 1: T×m hiÓu §N: GV: Yªu cÇu HS ®äc tµi liÖu trong 3 phót. HS: TiÕn hµnh ®äc. GV: ChuyÓn ®éng ®Òu lµ g×? HS: tr¶ lêi: nh ghi ë SGK GV: H·y lÊy VD vÒ vËt chuyÓn ®éng ®Òu? HS: Kim ®ång hå, tr¸i ®Êt quay… GV: ChuyÓn ®éng kh«ng ®Òu lµ g×? HS: tr¶ lêi nh ghi ë SGK GV: H·y lÊy VD vÒ chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu? HS: Xe ch¹y qua mét c¸i dèc … GV: Trong chuyÓn ®éng ®Òu vµ chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu, chuyÓn ®éng nµo dÔ t×m VD h¬n? HS: ChuyÓn ®éng kh«ng ®Òu. GV: Cho HS quan s¸t b¶ng 3.1 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái: trªn qu·ng ®êng nµo xe l¨ng chuyÓn ®éng ®Òu vµ chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu? HS: tr¶ lêi HO¹T §éNG 2: T×m hiÓu vËn tèc trung b×nh cña chuyÓn déng kh«ng ®Òu. Néi dungbµi häc I/ §Þnh nghÜa: - ChuyÓn ®éng ®Òu lµ chuyÓn ®éng mµ vËn tèc cã ®é lín kh«ng thay ®æi theo thêi gian. - ChuyÓn ®éng kh«ng ®Òu lµ chuyÓn ®éng mµ vËn tèc cã ®é lín thay ®æi theo thêi gian. C1: ChuyÓn ®éng cña trôc b¸nh xe trªn m¸ng nghiªng lµ chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu. ChuyÓn ®éng cña trôc b¸nh xe trªn qu·ng ®êng cßn l¹i lµ chuyÓn ®éng ®Òu. C2: a: lµ chuyÓn ®éng ®Òu B,c,d: lµ chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu. II/ VËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu: GV: Dùa vµo b¶ng 3.1 em h·y tÝnh ®é lín vËn tèc trung b×nh cña trôc b¸nh xe trªn qu·ng ®êng A vµ D. HS: tr¶ lêi GV: Trôc b¸nh xe chuyÓn ®éng nhanh hay chËm ®i? HS: tr¶ lêi HO¹T §éNG 3: VËn dông – cñng cè T×m hiÓu bíc vËn dông: GV: Cho HS th¶o luËn C4 HS: th¶o luËn trong 3 phót GV: Em h·y lªn b¶ng tãm t¾t vµ gi¶i thÝch bµi nµy? HS: Lªn b¶ng thùc hiÖn GV: Cho HS th¶o luËn C5 HS: Th¶o luËn trong 2 phót GV: Em nµo lªn b¶ng tãm t¾t vµ gi¶i bµi nµy? HS: Lªn b¶ng thùc hiÖn GV: C¸c em kh¸c lµm vµo nh¸p C3: Vab = 0,017 m/s Vbc = 0,05 m/s Vcd = 0,08m/s III/ VËn dông: C4: Lµ C§ kh«ng ®Òu v× « t« chuyÓn ®éng lóc nhanh, lóc chËm. 50km/h lµ vËn tèc trung b×nh C5: Tãm t¾t: S1 = 120M, t1 = 30s S2 = 60m, T2= 24s Vtb1 =?;Vtb2 =?;Vtb=? Gi¶i: GV: Mét ®oµn tµu chuyÓn ®éng trong 5 Vtb1= 120/30 =4 m/s giê víi vËn tèc 30 km/h. TÝnh qu·ng ®êng Vtb2 = 60/24 = 2,5 m/s tµu ®i ®îc? Vtb = S1 + S2 = 120 + 60 =33(m/s) HS: Lªn b¶ng thùc hiÖn t1 + t2 30 + 24 GV: Cho HS th¶o luËn vµ tù gi¶i C6: S = v.t = 30 .5 = 150 km * Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc ghi nhí - Lµm bµi tËp 3.1-3.4 SBT - ChuÈn bÞ bµi míi Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 & Gi¸o viªn: TrÇn Ngµy :10/09/2010 TiÕt 4 BIÓU DIÔN LùC I/Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Nªu ®îc vÝ dô thÓ hiÖn lùc t¸c dông lµm thay ®æi vËn tèc. NhËn biÕt ®îc lùc lµ ®¹i lîng vÐct¬. BiÓu diÔn ®îc vect¬ lùc. 2. KØ n¨ng: BiÕt biÓu diÔn ®îc lùc II/ ChuÈn bÞ: Mçi nhãm 1 bé TN, gi¸ ®ì, xe l¨n, nam ch©m th¼ng, 1 thái s¾t. III/ Ho¹t ®éng d¹y hoc Ngäc Thi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS HäAT §éNG 1: ¤n l¹i kh¸i niÖm vÒ lùc: GV: Gäi HS ®äc phÇn nµy SGK GV: Lùc cã t¸c dông g×? HS: Lµm thay ®æi chuyÓn ®éng GV: Quan s¸t h×nh 4.1 vµ h×nh 4.2 em h·y cho biÕt trong c¸c trêng hîp ®ã lùc cã t¸c dông g×? HS: - H.4.1: Lùc hót cña Nam ch©m lµm xe l¨n chuyÓn ®éng. - H. 4.2: Lùc t¸c dông lªn qu¶ bãng lµm qu¶ bãng biÕn d¹ng vµ lùc qu¶ bãng ®Ëp vµo vît lµm vît biÕn d¹ng HO¹T §éNG 2: T×m hiÓu biÓu diÔn lùc: GV: Em h·y cho biÕt lùc cã ®é lín kh«ng? Cã chiÒu kh«ng? HS: Cã ®é lín vµ cã chiÒu GV: Mét ®¹i lîng võa cã ®é lín, võa cã chiÒu lµ ®¹i lîng vect¬. GV: Nh vËy lùc ®îc biÓu diÔn nh thÕ nµo? HS: Nªu phÇn a ë SGK. GV: VÏ h×nh lªn b¶ng cho HS quan s¸t. GV: Lùc ®îc kÝ hiÖu nh thÕ nµo? HS: tr¶ lêi phÇn b SGK GV: Cho HS ®äc VD ë SGK. HS: TiÕn hµnh ®äc GV: Gi¶ng gi¶i cho HS hiÓu râ h¬n vÝ dô nµy. HO¹T §éNG 3: VËn dông- Cñng cè GV: Cho HS ®äc C2 HS: §äc vµ th¶o luËn 2phót GV: Em h·y lªn b¶ng biÓu diÔn träng lùc cña vËt cã khèi lîng 5kg (tØ xÝch 0,5 cm øng víi 10 (v) HS: 10N Néi dung bµi häc / Kh¸i niÖm lùc : C1: - H.4.1 (Lùc hót cña Nam ch©m lªn miÕng thÐp lµm t¨ng vËn tèc cña xe l¨n nªn xe l¨n chuyÓn ®éng nhanh h¬n. H.4.2: Lùc t¸c dông lªn qu¶ bãng lµm qu¶ bãng biÕn d¹ng vµ ngîc l¹i lùc qu¶ bãng ®Ëp vµo vît lµm vît biÕn d¹ng II/ BiÓu diÔn lùc: 1. Lùc lµ 1 ®¹i lîng vÐct¬: Lùc cã ®é lín, ph¬ng vµ chiÒu 2. C¸ch biÓu diÔn vµ kÝ hiÖu vÒ lùc a. BiÓu diÔn lùc: ChiÒu theo mòi tªn lµ híng cña lùc b. KÝ hiÓu vÒ lùc: -> vÐct¬ lùc ®îc kÝ hiÖu lµ F - Cêng ®é lùc ®îc kÝ hiÖu lµ F III/ VËn dông: C2 F GV: H·y biÓu diÔn lùc kÐo 15000N theo ph¬ng ngang tõ tr¸i sang ph¶i (tØ xÝch 1 cm øng víi 5000N? F = 15000N F HS: 5000N GV: H·y diÔn t¶ b»ng lêi c¸c yÕu tè ë h×nh 4.4? HS: Nghiªn cøu kü C3 vµ tr¶ lêi. GV: VÏ 3 h×nh ë h×nh 4.4 lªn b¶ng HS: Quan s¸t GV: Gi¶ng gi¶i l¹i vµ cho HS ghi vµo vë. Cñng cè vµ híng dÉn vÒ nhµ *Cñng cè Nªu c¸ch biÓu diÔn lùc? Lµm bµi tËp 4.4 * Híng dÉn vÒ nhµ -Häc ghi nhí F = 50N 0,5 cm :10 N  F  F F = 15000N 1cm: 5000N C3: F1: §iÓm ®Æt A, ph¬ng th¼ng ®øng, chiÒu tõ díi lªn. Cêng ®é F1 = 20N F2 : ®iÓm ®Æt B ph¬ng ngang, chiÒu tõ tr¸i sang ph¶i, cêng ®é F2= 30N F3: ®iÓm ®Æt C, ph¬ng nghiªng mét gãc 300 so víi ph¬ng ngang. ChiÒu díi lªn cêng ®é F3 = 30N. Ngµy: 14 /09/2010 TiÕt 5 Sù C¢N B»NG LùC – QU¸N TÝNH I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Nªu ®îc mét sè VD vÒ 2 lùc c©n b»ng Lµm ®îc TN vÒ 2 lùc c©n b»ng 2. Kû n¨ng: Nghiªm tóc, hîp t¸c lóc lµm TN. II/ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng phô kÎ s½n b¶ng 5.1 SGK, 1 m¸y atót, 1 xe l¨n ,1 bóp bª 2. Häc sinh: Chia lµm 4 nhãm, mçi nhãm chuÈn bÞ mét ®ång hå bÊm gi©y. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS HO¹T §éNG 1: Nghiªn cøu hai lùc c©n b»ng GV: Hai lùc c©n b»ng lµ g×? HS: Lµ 2 lùc cïng ®Æt lªn vËt cã cêng ®é b»ng nhau, cïng ph¬ng ngîc chiÒu. GV: C¸c vËt ®Æt ë h×nh 5.2 nã chÞu nh÷ng lùc nµo? HS: Träng lùc vµ ph¶n lùc, 2 lùc nµy c©n b»ng nhau. GV: T¸c dông cña 2 lùc c©n b»ng lªn mét vËt cã lµm vËn tèc vËt thay ®æi kh«ng? HS: Kh«ng GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi C1: SGK HS: tr¶ lêi GV: Cho HS ®äc phÇn dù ®o¸n SGK. HS: dù ®o¸n: vËt cã vËn tèc kh«ng ®æi. GV: Lµm TN nh h×nh 5.3 SGK HS: Quan s¸t GV: T¹i sao qu¶ c©n A ban ®Çu ®øng yªn? HS: V× A chÞu t¸c dông cña 2 lùc c©n b»ng GV: Khi ®Æt qu¶ c©n A’ lªn qu¶ c©n A t¹i sao qu¶ c©n A vµ A’ cïng chuyÓn ®éng? HS: V× träng lîng qu¶ c©n A vµ A’ lín h¬n lùc c¨ng T. GV: Khi A qua lç K, th× A’ gi÷ l¹i, A cßn chÞu t¸c dông cña nh÷ng lùc nµo? HS: Träng lùc vµ lùc c¨ng 2 lùc nµ y c©n b»ng. GV: Híng dÉn vµ cho HS thùc hiÖn Cs GV: Nh vËy mét vËt ®ang chuyÓn ®éng mµ chÞu t¸c dông cña hai lùc c©n b»ng th× nã tiÕp tôc chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu. HO¹T §éNG 2: T×m hiÓu qu¸n tÝnh GV: Cho HS ®äc phÇn nhËn xÐt SGK HS: Thùc hiÖn Néi dung bµi häc I/ Lùc c©n b»ng 1/ Lùc c©n b»ng lµ g×? C1: a. Cã 2 lùc P vµ Q b. T¸c dông lªn qu¶ cÇu cã 2 lùc : Träng lùc P vµ lùc c¨ngT c. T¸c dông lªn qu¶ bãng cã 2 lùc P vµ lùc ®Èy Q Chóng cïng ph¬ng, cïng ®é lín, ngîc chiÒu. 2. T¸c dông cña hai lùc c©n b»ng lªn mét vËt ®ang chuyÓn ®éng. C2: A chÞu t¸c dông cña hai lùc c©n b»ng P vµ T C3: PA + PA’ lín h¬n T nªn vËt chuyÓn ®éng nhanh xuèng C4: Pa vµ T c©n b»ng nhau. II/ Qu¸n tÝnh: 1. NhËn xÐt: SGK 2. VËn dông: GV: Quan s¸t h×nh 5.4 vµ h·y cho biÕt khi ®Èy xe vÒ phÝa tríc th× bóp bª ng· vÒ phÝa nµo? HS: phÝa sau GV: H·y gi¶i thÝch t¹i sao? HS: tr¶ lêi GV: §Èy cho xe vµ bóp bª chuyÓn ®éng råi bÊt chît dïng xe l¹i. Hái bóp bª ng· vÒ híng nµo? HS: Ng· vÒ tríc GV: T¹i sao ng· vÒ tríc HS: Tr¶ lêi GV: Híng dÉn cho HS gi¶i thÝch c©u 8 SGK HO¹T §éNG 3: Cñng cè vµ híng dÉn vÒ nhµ 1. Cñng cè: HÖ thèng l¹i nh÷ng ý chÝnh cña bµi cho HS Híng dÉn HS gi¶i BT 5.1, 5.2 SBT 2. Híng dÉn tù häc: Lµm bµi tËp 5.3-5-5 ChuÈn bÞ bµi míi Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 & C6: Bóp bª ng· vÒ ph¸i sau v× khi ®Èy xe ch©n bóp bª chuyÓn ®éng cïng víi xe nhng v× qu¸n tÝnh nªn th©n vµ ®Çu cha kÞp chuyÓn ®éng. C7: Bóp bª ng· vÒ phÝa tríc v× khi xe dõng l¹i th× ch©n bóp bª còng dõng l¹i. Th©n vµ ®Çu v× cã qu¸n tÝnh nªn bóp bª ng· vÒ tríc. C8: a.Khi «t« ®ét ngét rÏ ph¶i, hµnh kh¸ch trªn xe bÞ nghiªng vÒ phÝa tr¸i v× do xe thay ®æi vËn tèc ®ét ngét cßn xe cha kÞp thay ®æi vËn tèc do cã qu¸n tÝnh nªn bÞ nghiªng vÒ ph ...... Gi¸o viªn: TrÇn Ngäc Thi Ngµy :18/09/2010 TiÕt: 6 LùC MA S¸T I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: NhËn biÕt ®îc mét lo¹i lùc c¬ häc n÷a ®ã lµ lùc ma s¸t. Bíc ®Çu ph©n tÝch ®îc sù xuÊt hiÖn cña c¸c lo¹i ma s¸t trît, l¨n, nghØ. 2. KØ n¨ng: Lµm ®îc TN ®Ó ph¸t hiÖn ra lùc ma s¸t nghØ. II/ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: 1 lùc kÕ, 1 miÕng gç, 1 qu¶ c©n phôc vô cho TN 2. Häc sinh: Chia lµm 4 nhãm, mçi nhãm chuÈn bÞ gièng nh gi¸o viªn. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung bµi häc HO¹T §éNG 1: KiÓm tra:Bµi cò: GV: H·y nªu ®Æc ®iÓm cña hai lùc c©n b»ng? H·y gi¶i thÝch v× sao khi ngåi trªn xe I/ Khi nµo cã lùc ma s¸t: kh¸ch, khi xe cua ph¶i th× ngêi ta sÏ ng· vÒ 1. Lùc ma s¸t trît: tr¸i? C1: Ma s¸t gi÷a m¸ phanh vµ vµnh b¸nh xe. HO¹T §éNG2: T×m hiÓu khi nµo cã lùc ma Ma s¸t gi÷a trôc qu¹t víi æ trôc. s¸t: GV: cho HS ®äc phÇn 1 SGK * Lùc ma s¸t sinh ra khi vËt nµy trît HS: Thùc hiÖn ®äc trªn bÒ mÆt vËt kh¸c GV: Lùc ma s¸t do m¸ phanh Ðp vµo vµnh b¸nh xe lµ lùc ma s¸t g×? HS: ma s¸t trît GV: Lùc ma s¸t trît xuÊt hiÖn khi nµo? HS nªu ®îc: VËt nµy trît lªn vËt kia GV: H·y lÊy VD vÒ lùc ma s¸t trît trong ®êi 2. Lùc ma s¸t l¨n: sèng? Lùc nµy sinh ra khi mét vËt l¨n trªn bÒ HS: §Èy c¸i tñ trªn mÆt sµn nhµ, chuyÓn mÆt vËt kia. ®éng cña bÝt t«ng trong xi lanh. C2: - B¸nh xe vµ mÆt ®êng GV: khi l¨n qu¶ bãng trªn mÆt ®Êt th× sau - C¸c viªn bi víi trôc mét kho¶ng thêi gian qu¶ bãng sÏ dõng l¹i, lùc ng¨n c¶n ®ã lµ lùc ma s¸t l¨n. VËy lùc ma s¸t l¨n lµ g×? HS: Lµ lùc xuÊt hiÖn khi mét vËt l¨n trªn bÒ mÆt vËt kia GV: h·y quan s¸t h×nh 6.1 SGK vµ h·y cho biÕt ë trêng hîp nµo cã lùc ma s¸t l¨n, trêng hîp nµo cã lùc ma s¸t trît? HS: H×nh a lµ ma s¸t trît, h×nh b lµ ma s¸t l¨n. GV: Cho HS quan s¸t h×nh 6.2 SGK GV: y/CÇuhs lµm TN theo nhãm nh h×nh 6.1 HS: Quan s¸t sè chØ cña lùc kÕ lóc vËt cha chuyÓn ®éng GV: T¹i sao t¸c dông lùc kÐo lªn vËt nhng 3. Lùc ma s¸t nghØ: vËt vÉn ®øng yªn? HS tiÕn hµnh TN chøng tá cã lùc ma s¸t nghØ C4: V× lùc kÐo cha ®ñ lín ®Ó lµm vËt Tõ kÕt qu¶ TN yªu cÇu hs tr¶ lêi c©u C4 chuyÓn ®éng. HS: V× lùc kÐo cha ®ñ lín Lùc c©n b»ng víi lùc kÐo ë TN trªn gäi lµ GV: H·y t×m vµi VD vÒ lùc ma s¸t nghØ lùc ma s¸t nghØ. trong ®êi sèng, kØ thuËt? HS: - Ma s¸t gi÷a c¸c bao xi m¨ng víi d©y chuyÒn trong nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng nhê vËy mµ bao xi m¨ng cã thÓ chuyÓn tõ hÖ thèng nµy sang hÖ thèng kh¸c. Nhê lùc ma s¸t nghØ mµ ta ®i l¹i ®îc HO¹T §éNG 3: T×m hiÓu lùc ma II/ Lùc ma s¸t trong ®êi sèng vµ kØ thuËt: s¸t trong ®êi sèng vµ kØ thuËt 1. Ma s¸t cã thÓ cã h¹i: GV: Lùc ma s¸t cã lîi hay cã h¹i? HS: Cã lîi vµ cã h¹i. GV: H·y nªu mét sè vÝ dô vÒ lùc ma s¸t cã h¹i? HS: Ma s¸t lµm mßn giµy ta ®i, ma s¸t lµm mßn sªn vµ lÝp cña xe ®¹p … GV: C¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m lùc ma s¸t? HS: B«i tr¬n b»ng dÇu, mì. 2. Lùc ma s¸t cã Ých GV: H·y nªu mét sè lùc ma s¸t cã Ých? HS: VÆn èc, mµi dao, viÕt b¶ng … GV: nÕu kh«ng cã lùc ma s¸t th× sÏ nh thÕ nµo? HS: tr¶ lêi HO¹T §éNG 4: vËn dông- cñng cè GV: Híng dÉn HS gi¶i thÝch c©u C8 HS: Thùc hiÖn GV ®¸nh gi¸ cho ®iÓm hs cã c©u tr¶ lêi tèt GV: Cho HS ghi nh÷ng ý võa gi¶i thÝch ®îc. GV: æ bi cã t¸c dông g×? HS: Chèng ma s¸t GV: t¹i sao ph¸t minh ra æ bi cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong sù ph¸t triÓn kØ thuËt,c«ng nghÖ? HS: v× nã lµm gi¶m ®îc c¶n trë chuyÓn ®éng, gãp phÇn ph¸t triÓn ngµnh ®éng c¬ hä * Cñng cè, híng dÉn tù häc GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc chÝnh cña bµi. Híng dÉn häc sinh lµm BT 6.1 SBT Híng dÉn tù häc Häc thuéc phÇn ghi nhí SGK. §äc phÇn “ Em cã thÓ cha biÕt”. Lµm BT 6.2; 6.3; 6.4 SBT  ¤n tËp chuÈn bÞ kiÓm tra 1 tiÕt III/ VËn dông: C8: C9: æ bi cã t¸c dông gi¶m lùc ma s¸t. Nhê sö dông æ bi nªn nã lµm gi¶m ®îc lùc ma s¸t khiÕn cho c¸c m¸y mãc häat ®éng dÔ dµng. Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 Ngµy 5/10/2010 TiÕt 8 & Gi¸o viªn: TrÇn Ngäc Thi ¸P SUÊT I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh nghÜa ¸p lùc vµ ¸p suÊt ViÕt c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt, nªu tªn vµ ®¬n vÞ tõng ®¹i lîng trong c«ng thøc 2. KØ n¨ng: Lµm TN xÐt mèi quan hÖ gi÷a ¸p suÊt vµ hai yÕu tè diÖn tÝch S vµ ¸p lùc F 3. Th¸i ®é: æn ®Þnh, chó ý l¾ng nghe gi¶n bµi, hoµn thµnh ®îc TN II/ ChuÈn bÞ: 1/ Gi¸o viªn: 1 khay ®ùng c¸t hoÆc bét. tranh vÏ h×nh 7.1, 7.3. 2/ Häc sinh: chia lµm 4 nhãm, mçi nhãm 1 khay ®ùng c¸t hoÆc bét III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung bµi häc Ho¹t ®éng 1: Bµi cò: GV: ThÕ nµo lµ lùc ma s¸t trît, nghØ, l¨n? H·y I/ ¸p lùc lµ g×? Lµ lùc Ðp cã ph¬ng vu«ng gãc víi mÆt bÞ Ðp nªu mét sè vÝ dô vÒ lùc ma s¸t cã lîi vµ cã h¹i? HO¹T §éNG 2: T×m hiÓu ¸p lùc lµ g×? GV: Ngêi ®øng, bµn, tñ ®Æt trªn nÒn nhµ ®Òu t¸c dông lªn nÒn nhµ mét lùc, lùc ®ã ta gäi lµ ¸p lùc lªn nÒn nhµ GV: VËy ¸p lùc lµ g×? HS: Lµ lùc Ðp cã ph¬ng vu«ng gãc víi mÆt bÞ Ðp GV: Em h·y lÊy mét vÝ dô vÒ ¸p lùc HS: LÊy vÝ dô GV: H·y quan s¸t h×nh 7.3 a,b th× lùc nµo lµ ¸p lùc? HS: a. lùc m¸y kÐo t¸c dông lªn mÆt ®êng b. C¶ hai lùc HO¹T §éNG 3: T×m hiÓu ¸p suÊt: GV: §Ó biÕt t¸c dông cña ¸p lùc phô thuéc vµo yÕu tèc nµo ta nghiªn cøu thÝ nghiÖm sau: GV: Lµm TN nh h×nh 7.4 SGK HS: Quan s¸t GV: Treo b¶ng so s¸nh lªn b¶ng GV: Quan s¸t TN vµ h·y cho biÕt c¸c h×nh (1), (2), (3) th× ë h×nh nµo khèi kim lo¹i lón s©u nhÊt? HS: H×nh (3) lón s©u nhÊt GV: Dùa vµo TN ®ã vµ h·y ®iÒn dÊu >, =, < vµo b¶ng? HS: Lªn b¶ng ®iÒn vµo GV: Nh vËy t¸c dông cña ¸p lùc cµng lín khi nµo? Vµ diÖn tÝch nã nh thÕ nµo? HS: tr¶ lêi GV: T¸c dông cña ¸p lùc lªn diÖn tÝch bÞ Ðp th× tØ sè ®ã gäi lµ ¸p suÊt. VËy ¸p suÊt lµ g×? HS: Tinh b»ng ®é lín cña ¸p lùc lªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch bÞ Ðp. GV: C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt lµ g×? HS: P = F S GV: §¬n vÞ ¸p suÊt lµ g×? HS: N/m2, Paxcan (Pa) 1Pa =1N/m2 C1: a. Lùc m¸y kÐo t¸c dông lªn mÆt ®êng b. C¶ hai lùc II/ ¸p suÊt: 1. T¸c dông cña ¸p lùc phô thuéc vµo yÕu tè nµo: C2: F2> F1 S2 = S1 F3 = F1 S3 < S1 h2 > h1 h3> h1 *KÕt luËn: (1) Cµng m¹nh (2) Cµng nhá 2.C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt: ¸p suÊt ®îc tÝnh b»ng ®é lín cña ¸p lùc trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch bÞ Ðp. F P= S Trong ®ã : P lµ ¸p suÊt (N/m2) F: ¸p lùc (N) S: DiÖn tÝch (m2) HO¹T §éNG 4: T×m hiÓu vËn dông: GV: Dùa vµo nguyªn t¾c nµo ®Ó lµm t¨ng hoÆc gi¶m ¸p suÊt? HS: Dùa vµo ¸p lùc t¸c dông vµ diÖn tÝch bÞ Ðp ®Ó lµm t¨ng hoÆc gi¶m ¸p suÊt GV: H·y lÊy VD? HS: Lìi dao bÐn dÔ th¸i h¬n lìi dao kh«ng bÐn. GV: Cho hs ®äc SGK HS: §äc vµ th¶o luËn 2 phót GV: Tãm t¾t bµi nµy GV: Em nµo lªn b¶ng gi¶i bµi nµy? HS: Lªn b¶ng thùc hiÖn GV: Dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n h·y gi¶i thÝch c©u hái ®Çu bµi? HS: ¸p suÊt «t« lín h¬n nªn «t« bÞ lón. III/ VËn dông: C4: Dùa vµo ¸p lùc t¸c dông vµ diÖn tÝch bÞ Ðp ®Ó lµm t¨ng hoÆc gi¶m ¸p suÊt. VD: Lìi dao bÐn dÔ th¸i h¬n lìi dao kh«ng bÐn. C5: Tãm t¾t: Fx = 340.000N Sx = 1,5 m2 F« = 20.000 N S« = 250 cm2 =0,025m2 Gi¶i: ¸p suÊt xe t¨ng: Px = FX/SX=340000/1,5= 226666,6N/m2 HO¹T §éNG 4: Cñng cè - híng dÉn tù häc ¸p suÊt «t« F« 20.000 1. Cñng cè: P« = S« = 0,025 = 800.000 N/m2 Gäi 2 hs ®äc phÇn ghi nhí SGK V× ¸p suÊt cña «t« lín h¬n nªn «t« bÞ lón Lµm BT 7.1 SBT 2. Híng dÉn vÒ nhµ a. Bµi võa häc: Häc thuéc phÇn ghi nhí Lµm BT 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 SBT b. Bµi s¾p häc: ¸p suÊt chÊt láng b×nh th«ng nhau. * C©u hái so¹n bµi: - ChÊt láng g©y ra ¸p suÊt nh thÕ nµo? - C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng? Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 & Gi¸o viªn: TrÇn Ngäc Thi TuÇn 8 Ngµy so¹n: 12.10.2010 TiÕt 9 ¸P SUÊT CHÊT LáNG B×NH TH¤NG NHAU I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: M« t¶ ®îc hiÖn tîng chøng tá ¸p suÊt cã trong lßng chÊt láng. NÕu ®îc c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng. 2. KØ n¨ng: Quan s¸t ®îc c¸c hiÖn tîng cña TN, rót ra nhËn xÐt. 3. Th¸i ®é: Häc sinh tÝch cùc, tËp trung trong häc tËp II/ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn 1 b×nh h×nh trô cã ®¸y C vµ lç A, B ë thµnh b×nh bÞt b»ng cao su máng. Mét b×nh thñy tinh cã ®Üa C t¸ch rêi lµm ®¸y, mét b×nh th«ng nhau, mét b×nh chøa níc. 2. Häc sinh: Nghiªn cøu kÜ SGK III/ Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn- häc sinh Néi dung bµi häc HO¹T §éNG 1: I/ Sù tån t¹i cña ¸p suÊt trong loßn chÊt T×m hiÓu sù tån t¹i cña ¸p suÊt trong láng P = d.h lßng chÊt láng. 1. ThÝ nghiÖm: GV: §Ó biÕt chÊt láng cã g©y ra ¸p suÊt C1: Chøng tá chÊt láng g©y ra ¸p kh«ng, ta vµo thÝ nghiÖm. suÊt lªn ®¸y b×nh. GV: Lµm TN nh h×nh 8.3 SGK HS: Quan s¸t GV: C¸c mµng cao su bÞ biÕn d¹ng chøng C2: ChÊt láng g©y ra ¸p suÊt theo tá ®iÒu g×? mäi híng. HS: ChÊt láng cã ¸p suÊt GV: ChÊt láng g©y ¸p suÊt cã gièng chÊt r¾n kh«ng? HS: ChÊt láng g©y ¸p suÊt theo mäi híng GV: Lµm TN nh h×nh 8.4 SGK HS: Quan s¸t GV: Dïng tay cÇm b×nh nghiªng theo c¸c híng kh¸c nhau nhng ®Üa D kh«ng r¬i ra khái C3: ¸p suÊt t¸c dông theo mäi híng b×nh. TN nµy chøng tá ®iÒu g×? lªn c¸c vËt ®Æt trong nã. HS: ¸p suÊt t¸c dông theo mäi híng lªn c¸c vËt ®Æt vµo nã. GV: Em h·y ®iÒn vµo nh÷ng chç trèng ë 3. KÕt luËn: C1 ChÊt láng kh«ng chØ g©y ra ¸p suÊt HS: (1) Thµnh; (2) ®¸y; (3) trong lßng lªn thµnh b×nh mµ lªn c¶ ®¸y b×nh vµ HO¹T §éNG 2: c¸c vËt ë trong lßng chÊt láng. T×m hiÓu c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng: II / C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng: GV: Em h·y viÕt c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng? HS: P = d.h GV: H·y cho biÕt ý nghÜa vµ ®¬n vÞ tõng Trong ®ã: ®¹i lîng ë c«ng thøc nµy? d: Träng lîng riªng (N/m3) HS: Tr¶ lêi HO¹T §éNG 3: T×m hiÓu b×nh th«ng nhau: GV: Lµm TN: §æ níc vµo b×nh cã 2 nh¸nh th«ng nhau. HS: Quan s¸t hiÖn tîng GV: Khi kh«ng rót níc n÷a th× mùc níc hai nh¸nh nh thÕ nµo? HS: B»ng nhau GV: Nguyªn t¾c b×nh th«ng nhau ®îc øng dông ®Ó lµm gid? HS: Tr¶ lêi HO¹T §éNG 4: vËn dông- cñng cè: GV: T¹i sao ngêi thî lÆn khi lÆn ph¶i mÆc ¸o chèng ¸p suÊt HS: tr¶ lêi GV: Em nµo gi¶i ®îc C7 HS: lªn b¶ng thùc hiÖn GV: Quan s¸t h×nh 8.7 Êm nµo chøa níc nhiÒu h¬n? HS: Êm cã vßi cao h¬n GV: H·y quan s¸t h×nh 8.8 HS: Quan s¸t vµ ®äc néi dung C8: GV: h·y gi¶i thÝch häat ®éng cña thiÕt bÞ nµy? HS: Nh×n vµo èng trong suèt ta biÕt ®îc mùc níc trong b×nh. * Híng dÉn tù häcP Häc thuéc lßng phÇn ghi nhí sgk. §äc phÇn “Em cha biÕt”, lµm BT 8.4; 8.5; 8.6 SBT. Bµi s¾p häc: ¸p suÊt khÝ quyÓn * C©u hái so¹n bµi: - T¹i sao dïng vßi hót níc tõ díi lªn, níc l¹i vµo miÖng? h: ChiÒu cao (m) P: ¸p suÊt chÊt láng (Pa) III/ B×nh th«ng nhau: Trong b×nh th«ng nhau chøa cïng mét chÊt láng ®øng yªn, c¸c mùc chÊt láng ë c¸c nh¸nh lu«n ë cïng ®é cao. IV/VËn dông: C6: V× lÆn s©u díi níc th× ¸p suÊt chÊt láng lín: C7:- P1 = d. h1 = 10.000.h2 =12.000Pa h2 = h1 –h = 1,2-0,4 = 0,8 m => P2 = d.h2 = 10.000 x 0,8 = 8000 Pa C8: Êm cã vßi cao h¬n ®ùng nhiÒu níc h¬n C9: Nh×n vµo èng trong suèt ta biÕt ®îc mùc níc trong b×nh. IV/VËn dông: C6: V× lÆn s©u díi níc th× ¸p suÊt chÊt láng lín: C7:- P1 = d. h1 = 10.000.h2 =12.000Pa h2 = h1 –h = 1,2-0,4 = 0,8 m => P2 = d.h2 = 10.000 x 0,8 = 8000 Pa C8: Êm cã vßi cao h¬n ®ùng nhiÒu níc h¬n C9: Nh×n vµo èng trong suèt ta biÕt ®îc mùc níc trong b×nh. Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 & Gi¸o viªn: TrÇn Ngäc Thi Ngµy 20/10/2009 TiÕt 11 ¸P SUÊT KHÝ QUYÓN I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Gi¶i thÝch ®îc sù tån t¹i cña líp khÝ quyÓn vµ ¸p suÊt khÝ quyÓn. Gi¶i thÝch ®îc c¸ch ®o ¸p suÊt khÝ quyÓn cña thÝ nghiÖm T«rixenli vµ mét sè hiÖn tîng ®¬n gi¶n. HiÓu ®îc v× sao ¸p suÊt khÝ quyÓn thêng ®îc tÝnh b»ng ®é cao cña cét thñy ng©n vµ biÕt ®æi tõ ®¬n vÞ mm/tg sang N/m2 2. KÜ n¨ng: BiÕt suy luËn, lËp luËn tõ c¸c hiÖn tîng thùc tÕ vµ kiÕn thøc ®Ó gi¶i thÝch sù tån t¹i cña ¸p suÊt khÝ quyÓn vµ ®o ®îc ¸p suÊt khÝ quyÓn. 3. Th¸i ®é: æn ®Þnh, tËp trung, ph¸t triÓn t duy trong häc tËp II/ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Mét èng thñy tinh dµi 10-15cm, tiÕt diÖn 2-3 mm, mét cèc níc. 2. Häc sinh: Nghiªn cøu kü SGK Ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung bµi häc Ho¹t ®éng1: I/ Sù tån t¹i cña ¸p suÊt khÝ quyÓn: Tr¸i ®Êt vµ mäi vËt trªn tr¸i ®Êt ®Òu T×m hiÓu sù tån t¹i cña ¸p suÊt khÝ quyÓn. GV: Cho 1 hs ®øng lªn ®äc phÇn th«ng b¸o chÞu t¸c dông cña ¸p suÊt khÝ quyÓn theo mäi híng. ë sgk HS: Thùc hiÖn GV: V× sao kh«ng khÝ l¹i cã ¸p suÊt? ¸p suÊt nµy gäi lµ g×? HS: V× kh«ng khÝ cã träng lîng nªn cã ¸p suÊt t¸c dông lªn mäi vËt, ¸p suÊt nµy lµ ¸p suÊt khÝ quyÓn. GV: Lµm TN nh h×nh 9.2 HS: Quan s¸t GV: Em h·y gi¶i thÝch t¹i sao? HS: V× khi hót hÕt kh«ng khkÝ trong hép ra th× ¸p suÊt khÝ quyÓn ë ngoµi lín h¬n ¸nh s¸ng trong hép nªn vá hép bÑp l¹i. GV: Lµm TN2: HS: Quan s¸t GV: Níc cã ch¶y ra ngoµi kh«ng? T¹i sao? HS: Níc kh«ng ch¶y ®îc ra ngoµi v× ¸p suÊt khÝ quyÓn ®Èy tõ díi lªn lín h¬n träng lîng cét níc. GV: NÕu bá ngãn tay bÞt ra th× níc cã ch¶y ra ngoµi kh«ng? T¹i sao? HS: Níc ch¶y ra v× träng lîng cét níc céng träng lîng. GV: Cho HS ®äc TN3 SGK. HS: §äc vµ th¶o luËn 2 phót GV: Em h·y gi¶i thÝch t¹i sao vËy? HS: Tr¶ lêi GV: ChÊn chØnh vµ cho HS ghi vµo vë. Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu ®é lín cña ¸p suÊt khÝ quyÓn GV: Gi¶ng cho HS thÝ nghiÖm T«-ri-xen-li. HS: ¸p suÊt t¹i A vµ t¹i B cã b»ng nhau kh«ng? T¹i sao? HS: Tr¶ lêi GV: ¸p suÊt t¹i A lµ ¸p suÊt nµo vµ t¹i B lµ ¸p suÊt nµo? HS: T¹i A lµ ¸p suÊt khÝ quyÓn, t¹i B lµ ¸p suÊt cét thñy ng©n. GV: H·y tÝnh ¸p suÊt t¹i B HS: P = d.h = 136000 . 0,76 = 103360N/m2 HO¹T §éNG 3: T×m hiÓu bíc vËn dông: GV: Em h·y gi¶i thÝch hiÖn tîng nªu ra ë ®Çu bµi? HS: Níc kh«ng ch¶y xuèng ®îc lµ v× ¸p suÊt khÝ quyÓn lín h¬n träng lîng cét níc GV: H·y nªu vÝ dô chøng tá sù tån t¹i ¸p suÊt khÝ quyÓn? HS: Tr¶ lêi GV: Nãi ¸p suÊt khÝ quyÓn b»ng 76cmHg cã nghÜa lµ g×? HS: NghÜa lµ khÝ quyÓn g©y ra ¸p suÊt b»ng ¸p suÊt ®¸y cét thñy ng©n cao 76cm GV: Híng dÉn HS tr¶ lêi c¸c c©u C11 vµ C12. C1: khi hót hÕt kh«ng khÝ trong b×nh ra th× ¸p suÊt khÝ quyÓn ë ngoµi lín h¬n ¸nh s¸ng trong hép nªn nã lµm vá bÑp l¹i. C2: Níc kh«ng ch¶y ra v× ¸nh s¸ng khÝ quyÓn lín h¬n träng lîng cét níc. C3: Träng lîng níc céng víi ¸p suÊt kh«ng khÝ trong èng lín h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn nªn níc ch¶y ra ngoµi. C4: V× kh«ng khÝ trng qu¶ cÇu lóc nµy kh«ng cã (ch©n kh«ng) nªn ¸nh s¸ng trong b×nh b»ng O. ¸p suÊt khÝ quyÓn Ðp 2 b¸nh cÇu chÆt l¹i. II/ §é lín cña ¸p suÊt khÝ quyÓn 1. ThÝ nghiÖm T«-ri-xen-li SGK. 2. §é lín cña ¸p suÊt khÝ quyÓn. C5: ¸p suÊt t¹i A vµ t¹i B b»ng nhau v× nã cïng n»m trªn mÆt ph¼ng n»m ngang trong chÊt láng. C6: ¸p suÊt t¹i A lµ ¸p suÊt khÝ quyÓn, t¹i B lµ ¸p suÊt cét thñy ng©n. C7: P = d.h = 136000. 0,76 = 103360 N/m2 III/ VËn dông: C8: Níc kh«ng ch¶y xuèng ®îc v× ¸p suÊt khÝ quyÓn lín h¬n träng lîng cét níc. C10: NghÜa lµ khÝ quyÓn g©y ra ¸p suÊt b»ng ¸p suÊt ë ®¸y cét thñy ng©n cao 76cm. Ho¹t ®éng4: Cñng cè híng dÉn tù häc: 1 Cñng cè: GV: §a ra dông cô thÝ nghiÖm, lµm TN vµ cho HS gi¶i thÝch hiÖn tîng. Lµm BT 9.1 SBT 2. Híng dÉn tù häc: a. Bµi võa häc: Häc thuéc ghi nhí SGK Xem c¸ch tr¶ lêi c¸c c©u tõ C1 ®Õn C12 b. Bµi s¾p häc: “KiÓm tra 1 tiÕt” Xem l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tõ bµi 1 ®Õn bµi 9.
- Xem thêm -