Tài liệu Giáo án vật lí 8 chuẩn - cả năm

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 176 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 Tuần 3 Tiết 1 Ns:5/9/2010 Lớp 8A2,3 CHÖÔNG I: CÔ HOÏC BÀI 1:CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ HOÏC I.MỤC TIÊU 1.Kieán thöùc: - Nhaän bieát ñöôïc vaät chuyeån ñoäng hay ñöùng yeân so vôùi vaät moác - Naém ñöôïc tính töông ñoái cuûa chuyeån ñoäng vaø ñöùng yeân vaø caùc daïng chuyeån ñoäng 2.Kó naêng: -Vaän duïng nhöõng hieåu bieát coù theå tìm ví duï về chuyeån ñoäng cô hoïc, tính töơng ñoái cuûa chuyeån ñoäng vaø ñöùng yeân, caùc daïng chuyeån ñoäng 3.Thaùi ñoä: - Reøn cho hs coù tính caån thaän, chính xaùc, hôïp taùc nhoùm II. CHUẨN BỊ - Hs: Kiến thức - Gv: Bài tập và đáp án III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.Ổn ñònh lớp: 2. Bài mới: Ho¹t ®éng cña GV và Hs Néi dung ghi b¶ng HÑ1: Kiểm tra kiến thức cũ Theá naøo laø vaät moác? Thế nào gọi là chuyển động cơ học ? Neâu thí duï veà chuyeån ñoäng cô hoïc? Chæ rõ ñaâu laø vaät moác. Khi nào một vật được coi là chuyển động, đứng yên? Tìm thí dụ Vaät chuyeån ñoäng hay ñöùng yeân laø phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo? Neâu caùc daïng quyõ ñaïo I. KIẾN THỨC CƠ BẢN - Söï thay ñoåi vò trí cuûa moät vaät theo thôøi gian so vôùi vaät mốc goïi laø chuyeån ñoäng cô hoïc. - Vật đứng yên là vaät khoâng thay ñoåi vò trí so vôùi vaät mốc. Vd: Phoøng hoïc - Chuyeån ñoäng vaø ñöùng yeân coù tính töông ñoái tuyø thuoäc vaøo vaät ñöôïc choïn Lí buổi chiều 8 GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù chuyeån ñoäng maø em bieát? N ăm học 2010 - 2011 laøm moác. - Caùc daïng chuyeån ñoäng cô hoïc thöôøng gaëp laø: chuyeån ñoäng thaúng, chuyeån ñoäng cong, chuyển động tròn. HÑ2: Bài tập cơ bản - - YCHS làm bài tập trong SBT + + Bài 1.1 + Bài 1.2 + Bài 1.3 + Bài 1.4 + Bài 1.5 + Bài 1.6 + Bài 1.7 + Bài 1.8 + Bài 1.9 + Bài 1.10 + Bài 1.11 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh. - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai. - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng - Hs: Ghi bài nếu sai HÑ3: Củng coá: - Gọi HS nhắc lại phần kiến thức Lí buổi chiều 8 II. BÀI TẬP CƠ BẢN + Bài 1.1 Chọn C + Bài 1.2 Chọn B + Bài 1.3 a. cây bên đường b. Người lái xe c. Cột điện d. Ô tô + Bài 1.4 a. Mặt trời làm mốc b. Trái đất + Bài 1.5 a. Người soát vé: cây cối ven đường và tàu chuyển động b. Đường tàu: cây cối ven đường đứng yên còn tàu chuyển động c. Người lái xe: cây cối ven đường chuyển động còn tàu đứng yên + Bài 1.6 a.Chuyển động tròn b. Chuyển động cong c. Chuyển động tròn d. Chuyển động cong + Bài 1.7 Chọn B + Bài 1.8 Chọn C + Bài 1.10 Chọn D GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 Daën doø: - Làm thêm các bài tập còn lại trong SBT + Bài 1.11 Khi ta nhìn xuống dòng nước lũ,khi đó dòng nước được chọn làm mốc nên ta có cảm giác cầu trôi ngược lại Tuần 4 Tiết 2 NS: 12/9/2010 Lớp 8A2,3 BÀI 2: VẬN TỐC I.MỤC TIÊU 1.Kieán thöùc: - Naém ñöôïc khaùi nieäm vaän toác, coâng thöùc tính vaän toác v = S/t vaø ñôn vò chính cuûa vaän toác 2.Kó naêng: - Bieát ñoåi caùc ñôn vò khi giaûi baøi taäp - Vaän duïng ñöôïc coâng thöùc tính vaän toác ñeå tính quaõng ñöôøng vaø thôøi gian chuyeån ñoäng 3.Thaùi ñoä: -Thaáy ñöôïc yù nghóa cuûa vaän toác laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho möùc ñoä nhanh, chaäm cuûa chuyeån ñoäng II. CHUẨN BỊ - Hs: Kiến thức - Gv: Bài tập III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.Ổn ñònh lôùp: 2. Baøi môùi: Ho¹t ®éng cña GV và HS HÑ1: Kiểm tra kiến thức cũ - Gv: nêu câu hỏi Ñoä lôùn vaän toác cho bieát gì? Vieát coâng thöùc tính vaän toác. Giaûi thích caùc ñaïi löôïng, ñôn vò trong coâng thöùc? Lí buổi chiều 8 Néi dung ghi b¶ng I.KIẾN THỨC CƠ BẢN - Ñoä lôùn cuûa vaän toác cho bieát möùc ñoä nhanh hay chaäm cuûa chuyeån ñoäng vaø ñöôïc xaùc ñònh baèng ñoä daøi quaõng ñöôøng ñi ñöôïc trong moät ñôn vò thôøi gian GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 - Công thức: V = S/t Trong đó: v: vaän toác S: quaõng ñöôøng t; thôøi gian - Ñôn vò hôïp phaùp cuûa vaän toác laø m/s hoaëc km/h :1km/h = 0,28m/s HÑ2: Bài tập SBT - - YCHS làm bài tập trong SBT + + Bài 2.1 + Bài 2.2 + Bài 2.3 + Bài 2.4 + Bài 2.5 + Bài 2.6 + Bài 2.7 + Bài 2.8 + Bài 2.9 + Bài 2.10 + Bài 2.11 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh. - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai. - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng - Hs: Ghi bài nếu sai Lí buổi chiều 8 II. BÀI TẬP CƠ BẢN + Bài 2.1 - Chọn C: km/h + Bài 2.2 Vận tốc của vệ tinh nhanh hơn V = 8000m/s + Bài 2.3 Vận tốc của ô tô: v = s/t = 50000: 3600 = 13,9 m/s + Bài 2.4 Thời gian máy bay đi từ HN đến TPHCM: T = s/v = 1400: 800 = 1,75 h + Bài 2.5 a. Vận tốc người thứ nhất: V1 = s1 : t1 = 300:60 = 5 m/s Vận tốc người thứ hai: V2 = s2 : t2 = 7500:1800 = 4,17 m/s Vậy người thứ nhất đi nhanh hơn b. coi hai người khởi hành cùng một lúc, cùng một chỗ, và chđ cùng chiều. ta có : t = 20 phút = 1200s Quãng đường người thứ nhất đi được S1 = v1 .t = 5.1200 = 6 km Quãng đường người thứ hai đi được S2 = v2 .t = 4,17.1200 = 5 km Khoảng cách giữa hai người: S = s1 – s2 = 6 - 5 = 1 km + Bài 2.6 S = 0,72 . 150000000 GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù HĐ 3: Củõng coá: - Gọi HS nhắc lại phần kiến thức Dặn dò - Học baøi cũ, laøm thêm caùc baøi taäp trong SBT N ăm học 2010 - 2011 = 108000000 km Thời gian as truyền từ M Trời đến sao Kim: T = s/ v = 108000000 : 300000 = 360s Tuaàn 5 Tiết 3 Ns: 19/9/2010 Lớp 8A2,3 BÀI 3 :CHUYEÅN ÑOÄNG ÑEÀU – CHUYEÅN ÑOÄNG KHOÂNG ÑEÀU I. MỤC TIÊU 1.Kieán thöùc: - Phaùt bieåu ñöôïc chuyeån ñoäng ñeàu vaø chuyeån ñoäng khoâng ñeàu. Neâu ñöôïc thí duï - Xaùc ñònh ñöôïc daáu hieäu ñaëc tröng cho chuyeån ñoäng ñeàu vaø chuyeån ñoäng khoâng ñeàu 2.Kó naêng: - Vaän duïng ñöôïc kieán thöùc ñeå tính vaän toác trung bình treân moät ñoaïn ñöôøng - Laøm thí nghieãm ñeå ruùt ra qui luaät chuyeån ñoäng ñeàu vaø khoâng ñeàu 3.Thaùi ñoä: - Nghieâm tuùc, taäp trung, hôïp taùc nhoùm khi laøm thí nghieäm II.CHUẨN BỊ - Hs: Kiến thức - Gv: Bài tập III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.Ổn ñònh lôùp: 2. Baøi môùi: Ho¹t ®éng cña GV và HS Lí buổi chiều 8 Néi dung ghi b¶ng GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù HÑ1:Kiểm tra kiến thức cũ - Gv nêu câu hỏi Chuyển động đều là gì ? Cho VD Chuyển động không đều là gì ? cho vd Vieát coâng thöùc tính vaän toác trung bình? Giaûi thích caùc ñaïi löôïng, ñôn vò trong coâng thöùc? Vaän toác trung bình khaùc vôùi trung bình coäng vaän toác NTN? N ăm học 2010 - 2011 I. KIẾN THỨC CƠ BẢN - Chuyeån ñoäng ñeàu laø chuyeån ñoäng maø vaän toác coù ñoä lôùn khoâng thay ñoåi theo thôøi gian - Chuyeån ñoäng khoâng ñeàu laø chuyeån ñoäng maø vaäntoác coù ñoä lôùn thay ñoåi theo thôøi gian - Vaän toác trung bình cuûa chuyeån ñoäng khoâng ñeàu treân moät quaõng ñöôøng ñöôïc tính baèng coâng thöùc: vtb = S/t Trong đó: S: quaõng ñöôøng ñi ñöôïc(m) t: thôøi gian ñi heát quaõng ñöôøng (s) vtb: vaän toác trung bình(m/s) II. BÀI TẬP CƠ BẢN HÑ2: Làm bài tập trong SBT - - YCHS làm bài tập trong SBT + + Bài 3.1 + Bài 3.2 + Bài 3.3 + Bài 3.4 + Bài 3.5 + Bài 3.6 + Bài 3.7 + Bài 3.8 + Bài 3.9 + Bài 3.10 + Bài 3.11 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh. - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời Lí buổi chiều 8 + Bài 3.1 1.Chọn C 2.Chọn A + Bài 3.2 Chọn C + Bài 3.3 Thời gian đi hết quãng đường đầu: t1 = s1 / v1 = 3000:2 = 5/12h Vận tốc tb trên cả hai quãng đường: VTb = s1 + s2 / tt+ t2 = 5,4 km/h + Bài 3.4 a. chđ không đều b. Vận tốc tb: GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai. - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng - Hs: Ghi bài nếu sai N ăm học 2010 - 2011 Vtb = s/t = 100: 9,78 = 10,22 m/s = 36,792 km/h + Bài 3.5 a.V1 = 140: 20 = 7 m/s V2 = 340 – 140 / 40 – 20 = 4,4 m/s V3 = 4,4 m/s V4 = 4,4 m/s V5 = 4,4 m/s V6 = 4,4 m/s V7 = 4,4 m/s V8 = 5 m/s V9 = 6 m/s Nhận xét: - Trong 2 đoạn đường đầu chđ nhanh dần. - Trong 5 đoạn đường kế tiếp chđ đều - Trong 2 đoạn đường cuối chđ nhanh dần b. Vận tốc tb trên cả đoạn đường: vtb = s/t = 1000: 180 = 5,56 m/s + Bài 3.6 AB: vtb = s/t = 45: 9/4 = 20 km/h BC: vtb = s/t = 30: 2/5 = 75km/h CD: vtb = s/t = 10: 1/4 = 40 km/h AD: vtb = s/t = 95: 58/20 = 32,75 km/h + Bài 3.8 - Chọn D: không có chuyển động nào kể trên là chuyển động đều. + Bài 3.10: Vận tốc trung bình: VTB = 3s / t1 + t2 + t3 = 3v1.v2 .v3 / v1.v2 + v2 .v3 + v1 .v3 = 11,1m/s + Bài 3.11: - Vì em thứ nhất chạy nhanh hơn em thứ hai nên trong một giây em thứ nhất Lí buổi chiều 8 GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 vượt xa em thứ hai một đoạn đường là v1 – v2 = 0,8m/s Em thứ nhất muốn gặp em thứ hai trong khoảng thời gian ngắn nhất thì em thứ nhất phải vượt em thứ hai đúng một vòng sân. Vậy thời gian ngắn nhất để hai em gặp nhau trên đường chạy: t = 400 : 0,8 = 500 s = 8p2os HÑ3: Củõng coá: - Gọi HS nhắc lại phần kiến thức Daën doø: - Hoïc baøi cũ . - Laøm tiếp caùc baøi taäp trong SBT. Tuaàn 6 Tiết 4 Ns: 26/9/2010 Lớp 8A2,3 BÀI 4: BIỂU DIỄN LỰC I. MỤC TIÊU 1.Kieán thöùc: - Neâu ñöôïc thí duï theå hieän löïc taùc duïng leân moät vaät laøm thay ñoåi vaän toác - Nhaän bieát ñöôïc löïc laø moät ñaïi löôïng veùc tô. Bieåu dieãn ñöôïc veùc tô löïc 2.Kó naêng: - Bieåu dieãn ñöôïc löïc vaø bieát ñöôïc phöông vaø chieàu cuûa löïc 3.Thaùi ñoä: - Hoïc taäp nghieâm tuùc, phoái hôïp nhoùm, caån thaän khi veõ bieåu dieãn II.CHUẨN BỊ - Hs: kiến thức - Gv: Bài tập III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.Ổn ñònh lôùp: Lí buổi chiều 8 GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 2. Baøi môùi: Ho¹t ®éng cña GV và Hs HÑ1: Kiểm tra kiến thức cũ - Gv: nêu câu hỏi Taïi sao noùi löïc laø moät ñaïi löôïng vec tô? Em haõy bieåu dieãn troïng löïc cuûa moät vaät naëng 10 kg? HÑ2: Làm bài tập trong SBT - - YCHS làm bài tập trong SBT + + Bài 4.1 + Bài 4.2 + Bài 4.3 + Bài 4.4 + Bài 4.5 + Bài 4.6 + Bài 4.7 + Bài 4.8 + Bài 4.9 + Bài 4.10 + Bài 4.11 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh. - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời Lí buổi chiều 8 Néi dung ghi b¶ng I.KIẾN THỨC CƠ BẢN 1.Löïc laø moät ñaïi löôïng veùc tô - Do löïc coù ñoä lôùn, có phöông vaø chiều neân löïc laø moät ñaïi löôïng veùc tô 2.Caùch bieåu dieãn vaø kí hieäu veùc tô löïc: - Löïc laø moät ñaïi löôïng veùc tô ñöôïc bieåu dieãn baèng moät muõi teân có: - Goác laø ñieåm ñaët cuûa löïc - Phöông, chieàu truøng vôùi phöông chieàu cuûa löïc. - Ñoä daøi bieåu thò cöôøng ñoä cuûa löïc vôùi tỉ xích cho tröôùc II. BÀI TẬP CƠ BẢN + Bài 4.1 Chọn D: có thể tăng có thể giảm + Bài 4.2 Vd: + Bài 4.3 1. Sức hút của TĐ 2. tăng dần 3. lực cản 4. giảm dần + Bài 4.4 a. vật chịu td của 2 lực: - lực kéo có phương nằm ngang,chiều từ trái sang, F = 250N - lực cản có phương nằm ngang,chiều từ phải sang, F = 150N b. vật chịu td của 2 lực: GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu - lực kéo có phương hợp với phương câu trả lời sai. ngang một góc 300 , chiều xiên từ trái - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv sang , F = 150N - Trọng lực P có phương thẳng đứng, - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng chiều từ trên xuống, F = 100N - Hs: Ghi bài nếu sai c. Biểu diễn + Bài 4.5 + Bài 4.6 Chọn B: + Bài 4.7 Chọn D: Trong tình huống a vận tốc giảm, trong tình huống b vận tốc tăng + Bài 4.8 Chọn D + Bài 4.10 m = 50kg =>P = 10.m = 10.50 = 500N + Biểu diễn Lí buổi chiều 8 GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 HÑ3: Củng coá - Daën doø - Gọi HS nhắc lại phần kiến thức - Học bài cũ - Laøm thêm caùc baøi taäp trong SBT. Tuaàn 7 Tieát 5 Ns: 3/10/2010 Lớp 8A2,3 BÀI 5: SÖÏ CAÂN BAÈNG LÖÏC – QUAÙN TÍNH I. MỤC TIÊU 1.Kieán thöùc: - Neâu ñöôïc thí duï veà hai löïc caân baèng. Nhaän bieát ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa hai löïc caân baèng vaø bieåu thò baèng veùc tô löïc Lí buổi chiều 8 GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 - Neâu ñöôïc thí duï veà quaùn tính. Giaûi thích ñöôïc hhieän töôïng quaùn tính trong ñôøi soáng vaø kó thuaät 2.Kó naêng: - Bieåu thò ñöôïc veùc tô hai löïc caân baèng - Laøm thí nghieäm kieåm tra döï ñoaùn khaúng ñònh: vaät chòu taùc duïng cuøa 2 löïc caân baèng thì vaän toác khoâng thay ñoåi, vaät seõ chuyeån ñoäng thaúng ñeàu 3.Thaùi ñoä: - Caån thaän, nghieâm tuùc, hôïp taùc nhoùm khi laøm thí nghieäm.,…. II. CHUẨN BỊ - Hs: kiến thức - Gv: bài tập III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.Ổn ñònh lôùp: 2. Baøi môùi: Ho¹t ®éng cña GV và HS HÑ1: Kiểm tra kiến thức cũ - Gv: nêu câu hỏi Hai löïc caân baèng là gì? Tác dụng của 2 lực cân bằng lên một vật đang đứng yên và lên một vật đang chđ ? Quán tính là gì ? YCHS neâu theâm 1 soá thí duï khaùc veà quaùn tính trong thöïc teá Néi dung ghi b¶ng I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1.Hai löïc caân baèng laø gì? - Hai löïc caân baèng laø hai löïc cuøng ñaët leân moät vaät coù cöôøng ñoä baèng nhau, phöông naèm treân cuøng moät ñöôøng thaúng, chieàu ngöôïc nhau 2.Taùc duïng cuûa hai löïc caân baèng leân vaät ñang chuyeån ñoäng: - Döôùi taùc duïng cuûa hai löïc caân baèng moät vaät ñang ñöùng yeân seõ tieáp tuïc ñöùng yeân, ñang chuyeån ñoäng seõ tieáp tuïc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. Chuyeån ñoäng naøy goïi laø chuyeån ñoäng theo quaùn tính 3. Quán tính Lí buổi chiều 8 GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 - Khi coù löïc taùc duïng moïi vaät khoâng theå thay ñoåi vaän toác ñoät ngoät ñöôïc vì coù quaùn tính - Quán tính là tính chất giữ nguyên vận tốc của vật. HÑ2: Làm bài tập trong SBT - - YCHS làm bài tập trong SBT + + Bài 5.1 + Bài 5.2 + Bài 5.3 + Bài 5.4 + Bài 5.5 + Bài 5.6 + Bài 5.7 + Bài 5.8 + Bài 5.9 + Bài 5.10 + Bài 5.11 II. BÀI TẬP CƠ BẢN + Bài 5.1 - Chọn D: Hai lực cùng cường độ, phương cùng nằm trên một đường thẳng,ngược chiều. + Bài 5.2 - Chọn D: vật đang đứng yên sẽ đứng yên hoặc đang chuyển động sẽ chđ. Thẳng đều mãi. + Bài 5.3 - Xe đột ngột rẽ sang phải, người rẽ sang - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời trái nhanh. + Bài 5.4 - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời - Có những đoạn đường , mặc dù đầu - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu máy vẫn chạy để kéo tàu nhưng tàu vẫn câu trả lời sai. - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv không thay đổi vận tốc. Điều này không mâu thuẫn gì với nhận định trên. Thực ra - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng t/h này lực kéo của đầu tàu đã cân bằng với lực cản lên đoàn tàu.Do đó đoàn tàu - Hs: Ghi bài nếu sai không thay đổi vận tốc. + Bài 5.5 - m = 0,2kg => P = 10.m = 10.0,2 = 2N - Biểu diễn: Lí buổi chiều 8 GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 + Bài 5.6 - m = 0,5kg => P = 10. 0,5 = 5N - Biểu diễn: + Bài 5.7 - Khéo léo giật thật nhanh tờ giấy ra khỏi li nước. Do có quán tính nên li nước không kịp thay đổi vận tốc nên không bị đổ. + Bài 5.8 - Khi con báo ch bị vồ mồi thì linh dương nhảy tạt sang 1 bên , làm như thế do có quán tính mà con báo vẫn nhảy đến vồ theo hướng cũ mà không kịp đổi hướng theo con linh dương nên linh dương trốn thoát kịp. + Bài 5.9 - Chọn D + Bài 5.10 - Chọn C: đang chđ sẽ tiếp tục chđ thẳng đều Lí buổi chiều 8 GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 + Bài 5.11 - Chọn C: đồng thời cả hai phanh Hđ 3: Củng coá: - Gọi HS nhắc lại phần kiến thức Dặn dò - Học bài cũ - Laøm thêm caùc baøi taäp trong SBT. Tuaàn 8 Tiết 6 Lí buổi chiều 8 Ns: 10/10/2010 Lớp 8A2,3 GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 BÀI 6: LÖÏC MA SAÙT I. MỤC TIÊU 1.Kieán thöùc: - Moâ taû söï xuaát hieän löïc ma saùt tröôït, ma saùt laên, ma saùt nghæ vaø ñaëc ñieåm cuûa noù. 2.Kó naêng: - Laøm thí nghieäm ñeå phaùt hieän löïc ma saùt nghæ 3.Thaùi ñoä: - Neâu moät soá caùch laøm taêng, giaûm löïc ma saùt trong ñôøi soáng vaø kó thuïaât II. CHUẨN BỊ - Hs: kiến thức - Gv: Bài tập III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.Ổn ñònh lôùp: 2. Baøi môùi: Ho¹t ®éng cña GV HÑ1: - Gv: nêu câu hỏi Lực ma sát trượt xuất hiện khi nào ? Lực ma sát lăn xuất hiện khi nào ? Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi nào ? Neâu ví duï veà löïc ma saùt trong ñôøi soáng Lực ma sát có lợi hay có hại ? Cho vd Lí buổi chiều 8 Néi dung ghi b¶ng I.KIẾN THỨC CƠ BẢN 1.Löïc ma saùt tröôït: - Löïc ma saùt tröôït sinh ra khi moät vaät tröôït treeân beà maët cuûa vaät khaùc 2.Löïc ma saùt laên - Löïc ma saùt laên sinh ra khi moät vaät laên treân beà maët cuûa vaät khaùc 3.Löïc ma saùt nghæ: - Löïc ma saùt nghæ giöõ cho vaät khoâng tröôït khi bò taùc duïng cuûa löïc khaùc 4 .Löïc ma saùt coù theå coù haïi: - Laøm mòn raêng xích xe ñaïp, moøn truïc quay,.. - Löïc ma saùt coù haïi laøm moøn caùc chi tieát, laøm caûn trôû chuyeån ñoäng GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 5. Löïc ma saùt coù theå coù ích: - Giuùp con ngöôøi ñi laïi, phanh oâtoâ,… HÑ2: Bài tập trong SBT - - YCHS làm bài tập trong SBT + + Bài 6.1 + Bài 6.2 + Bài 6.3 + Bài 6.4 + Bài 6.5 + Bài 6.6 + Bài 6.7 + Bài 6.8 + Bài 6.9 + Bài 6.10 + Bài 6.11 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh. - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai. - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng - Hs: Ghi bài nếu sai HÑ3: Củng coá: - Gọi hs nhắc lại phần kiến thức Daën doø: -Veà hoïc baøi cũ. - Laøm thêm caùc baøi taäp trong SBT. - Ôn tập lại các bài đã học chuẩn bị cho tiết sau ôn tập và kiểm tra Lí buổi chiều 8 II. BÀI TẬP CƠ BẢN + Bài 6.1 - chọn C: lực xuất hiện khi lò xo bị nén hoặc bị dãn + Bài 6.2 - Chọn C: Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc + Bài 6.3 - chọn D: lực ma sát trượt cản trở chđ trượt của vật này trên mặt vật kia. + Bài 6.4 a. Vì ô tô chđ thẳng đều nên lực ma sát cân bằng với lực kéo tức lực ma sát cũng bằng 800N b. Vì lực kéo tăng nên khi đó Fk > Fms => ô tô chđ nhanh dần c. Vì lực kéo giảm nên khi đó Fk < Fms => ô tô chđ chậm dần + Bài 6.5 - chọn A: quyển sách để yên trên mặt bàn nằm ngang + Bài 6.6 + Bài 6.7 - Chọn D: lực ma sát + Bài 6.8 - Chọn D : ma sát giữa má phanh với vành xe + Bài 6.9 - chọn A: phương ngang, chiều từ phải sang, cường độ 2N + Bài 6.10 - chọn C: lớn hơn cường độ của lực ma sát trượt td lên vật GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 Tuần 9 Tiết 7 Ns: 17/10/2010 Lớp 8A2,3 . BÀI 7: ÁP SUẤT I. MỤC TIÊU 1.Kieán thöùc: - Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa aùp löïc vaø aùp suaát - Vieát ñöôïc coâng thöùc tính aùp suaát, neâu ñöôïc teân vaø ñôn vò caùc đaïi löôïng trong coâng thöùc 2.Kó naêng: -Vaän duïng ñöôïc coâng thöùc tính aùp suaát ñeå giaûi caùc baøi taäp ñôn giaûn veà aùp löïc, aùp suaát 3.Thaùi ñoä: - Tìm ñöôïc caùch laøm taêng, giaûm aùp suaát trong ñôøi soáng vaø kó thuaät, duøng ñoù ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng coù lieân quan II. CHUẨN BỊ - Hs: kiến thức - Gv:Bài tập và đáp án III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.Ổn ñònh lôùp: 2. Baøi môùi: Ho¹t ®éng cña GV HÑ1: - Gv: nêu câu hỏi 1. Áp lực là gì ? 2. Tác dụng của áp lực. Néi dung ghi b¶ng I.KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Áp lực. - Aùp löïc laø löïc eùp coù phöông vuoâng goùc vôùi maët bò eùp. - Taùc duïng cuûa aùp löïc caøng lôùn khi aùp löïc caøng lớn vaø dieän tích bò eùp caøng nhoû 2.Coâng thöùc tính aùp suaát: Lí buổi chiều 8 GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù 3. Áp suất là gì ? 4.Công thức tính áp suất. 5. Đơn vị áp suất. HÑ2: Bài tập trong SBT - - YCHS làm bài tập trong SBT + + Bài 7.1 + Bài 7.2 + Bài 7.3 + Bài 7.4 + Bài 7.5 + Bài 7.6 + Bài 7.7 + Bài 7.8 + Bài 7.9 + Bài 7.10 + Bài 7.11 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh. - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai. - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng - Hs: Ghi bài nếu sai Lí buổi chiều 8 N ăm học 2010 - 2011 - Aùp suaát laø ñoä lôùn cuûa aùp löïc treân moät ñôn vò dieän tích bò eùp. - Công thức: p = F/S + F: Độ lớn của aùp löïc (N) + S: dieän tích bò eùp ( m2) + p: aùp suaát (N/m2) - Ñôn vò cuûa aùp suaát laø Paxcan (Pa) 1Pa = 1 N/m2 II. BÀI TẬP CƠ BẢN + Bài 7.1 - Chọn D: người đứng cả hai chân nhưng tay cầm quả tạ + Bài 7.2 - Chọn B: Muốn tăng áp suất thì giảm áp lực, tăng diện tích bị ép. + Bài 7.3 - Loại xẻng có đầu cong nhọn nhấn vào đất dễ dàng hownvif nó có diện tích bị ép nhỏ hốn với xẻng có đầu bằng. Khi td cùng một áp lực như nhau, xẻng có đầu cong nhọn gây áp suất td xuống đất lớn hơn. + Bài 7.4 - Cả 3 t/h áp lực là như nhau vì trọng lượng của viên gạch không thay đổi. - Hình a: áp suất là lớn nhất vì diện tích bị ép là nhỏ nhất. - Hình c: áp suất là nhỏ nhất vì diện tích bị ép là lớn nhất. + Bài 7.5 - Trọng lượng chính là độ lớn của áp lực P = F = p.S = 17000 .0,03 = 510N - Khối lượng của người: m = p/10 = 510: 10 =51kg GV: Phaïm Thò Kieàu Tröôømg THCS Traàn Phuù N ăm học 2010 - 2011 +Bài 7.6 - Diện tích tiếp xúc của cả 4 chân ghế với mặt đất: S = 0,0008 . 4 = 0,0032 m2 - Tổng trọng lượng của bao gạo và ghế P = 10.60 + 4.10 = 640N - Tổng trọng lượng của bao gạo và ghế chính là áp lực td lên mặt đất. P = F = 640N - Áp suất td lên mặt đất p = F/S = 640 / 0,0032 = 200000 Pa + Bài 7.7 - Chọn C: Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích + Bài 7.8 - Chọn A: 2000 cm2 + Bài 7.11 - Chọn A: bằng trọng lượng của vật + Bài 7.10 - Chọn A: trọng lượng của xe và người đi bộ. Hđ 3: Củng coá: - Gọi hs nhắc lại phần kiến thức Daën doø: -Veà hoïc baøi cũ. - Laøm thêm caùc baøi taäp trong SBT. - Ôn tập lại các bài đã học chuẩn bị cho tiết sau ôn tập và kiểm tra Lí buổi chiều 8 GV: Phaïm Thò Kieàu
- Xem thêm -