Tài liệu Giáo án vật lí 8 cả năm ( 3 cột cực hay và khoa học)

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 137 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

NguyÔn §¨ng LiÖu Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå Ch¬ngI C¬ häc : Ngµy so¹n: / / Ngµy d¹y: / / TiÕt1 I- Môc tiªu -Nªu ®îc nh÷ng vÝ dô vÒ chuyÓn ®éng c¬ häc trong ®êi sèng hµng ngµy -Nªu ®îc tÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn -Nªu ®îc c¸c d¹ng c¬ häc thêng gÆp chuyÓn ®éng th¼ng , chuyÓn ®éng trßn, chuyÓn ®éng & II- ChuÈn bÞ -chuÈn bÞ cho gi¸o viªn -Tranh vÏ H1.1SGK vµ H1.2SGK -Tranh vÏ H1.3SGK vµ mét sè d¹ng chuyÓn ®éng thêng gÆp III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- æn ®Þnh tæ chøc líp 2- Bµi míi T/g Ho¹t ®éng c¶u thÇy Ho¹t ®éng cña trß Gihi b¶ng Ho¹t ®éng 1 Tæ chøc t×nh Ho¹t ®éng c¸ nh©n huèng häc tËp -Nghe gi¸o viªn giíi -Gv giîi thiÖu néi dung ch¬ng thiÖu 2 tr×nh vËt lý 8 - Nghe, suy nghÜ -Gv tæ chøc t×nh huèng häc tËp nh sgk Ho¹t ®éng 2 Lµm thÕ nµo ®Ó Ho¹t ®éng theo nhãm+ I- Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt biÕt mét vËt chuyÓn ®éng hay c¸ nh©n mét vËt chuyÓn ®éng ®øng yªn hay ®øng yªn? -Y/c c¸c nhãm th¶o luËn tr¶ -TL theo yªu cÇu C1 S2 vÞ trÝ cña « t« , lêi C1 chiÕc thuyÒn mét ®¸m -y/c H/S t×m hiÓu th«ng b¸o m©y víi mét vËt ®øng SGK yªn trªn mÆt ®Êt H- Trong vËt lÝ ®Ó nhËn biÕt * Sù thay ®æi vÞ trÝ cña 13 mét vËt chuyÓn ®éng hay -T×m hiÓu theo y/c mét vËt so víi vËt mèc ®øng yªn ngêi ta lµm nh sau theo thêi gian gäi lµ H- ChuyÓn ®éng c¬ häc lµ g×? -H/S: Dùa vµo vÞ trÝ cña chuyÓn ®éng c¬ häc -Y/c häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi vËt so víi vËt mèc C2 C2 C3 C3 VËt kh«ng thay ®æi -T/C cho häc sinh th¶o luËn vÞ trÝ so víi vËt mèc th× thèng nhÊt c©u tr¶ lêi -TL theo yªu cÇu ®îc coi lµ ®øng yªn ChyÓn ®éng c¬ häc -TL theo yªu cÇu cña gv 10 5 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ tÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn -GV cho häc sinh xem H1.2 y/c H/S quan s¸t vµ tr¶ lêiC4 ,C5 ,C6 - GV tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn tr¶ lêi -Yªu cÇu häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi C7 , C8 -GV chuÈn hãa y/c häc sinh ghi vë Ho¹t ®éng 4: Giíi thiÖu mét sè chuyÓn ®éng thêng gÆp -y/c H/S t×m hiÓu th«ng b¸o SGK tr×nh bµy c¸c d¹ng chuyÓn ®éng Ho¹t ®éng 5: VËn dông Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 Ho¹t ®éng c¸ nh©n -Quan s¸t H1.2 tr¶ lêi C4, C5 … -TL theo yªu cÇu - TLC7 theo yªu cÇu -ghi vë theo yªu cÇu Ho¹t ®éng c¸ nh©n -T×m hiÓu theo yªu cÇu -TL C9 theo yªu cÇu 1 II- TÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn C4: So víi nhµ ga th× hµnh kh¸chchuyÓn ®éng v× vÞ trÝ cña ngêi nµy thay ®æi so víi nhµ ga C5 Toa tµu …… ®øng yªnv× vÞ trÝ cña ng¬ kh«ng thay ®æi so víi toa tµu C6 : (1) ®èi víi vËt nµy (2) ®øng yªn C7 C8: So víi tr¸i ®Êt th× mÆt trêi chuyÓn ®éng IV- VËn dông C10 C11: Kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi vËt mèc kh«ng thay N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu 10 Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå -Yªu cÇu HS ®äc suy nghÜ tr¶ lêi C10, C11 -T/c cho häc sinhTL TN c©u T ®æi th× vËt ®øng yªn nãi nh vËy kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®óng VD: ChuyÓn ®éng trßn cña c¸c vËt quanh vËt mèc IV- Phô lôc 1.Giao viÖc -DÆn dß häc sinh vÒ nhµ häc bµi vµ lµm c¸c BT SBT -T×m hiÓu nghiªn cøu tríc bµi 2 2.Híng dÉn vÒ nhµ 1.1 C 1.2 A 1.3 vËt mèc lµ a, §êng b, Hµnh kh¸ch c,§êng d,¤ t« 1.4 MÆt trêi Tr¸i ®Êt NS: / / ND: / / TiÕt 2: I-Môc tiªu -Tõ vÝ dô , so s¸nh qu·ng ®êng chuyÓn ®éng trong 1s cña mçi chuyÓn ®éng ®Ó rót ra c¸ch nhËn biÕt sù nhanh chËm cña chuyÓn ®éng trong ®ã gäi la vËn tèc VËn tèc -N¾m v÷ng c«ng thøc tÝnh vËn tèc v= s t vµ ý nghÜa kh¸i niÖm vËn tèc -§¬n vÞ hîp ph¸p cña vËn tèc lµ m/s vµ km/h vµ c¸ch ®æi ®¬n vÞ vËn tèc -VËn dông c«ng thøc ®Ó tÝnh qu·ng ®êng trong thêi gian chuyÓn ®éng II- ChuÈn bÞ ChuÈn bÞ cho!gv -§ång hå bÊm gi©y -Tranh vÏ phãng to tèc kÕ cña xe m¸y III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- æn ®Þnh tç chøc líp 2- KiÓm tra BT 1.1 BT1.3 SBT 3-Bµi míi t/g Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc Ho¹t ®éng c¸ nh©n I- VËn tèc lµ g×? 5, t×nh huèng häc tËp B¶ng 2.1 -GV tæ chøc t×nh -Nghe suy nghÜ C1: Cïng ch¹y qu·ng ®êng 60m nh huèng häc tËp nh nhau b¹n nµo mÊt Ýt thêi gian h¬n sÏ SGK ch¹y nhanh h¬n Ho¹t ®éng 2: T×m C2 B¶ng 2.1 2 Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu hiÓu vÒ vËn tèc -GV gíi thiÖu b¶ng 2.1 -Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn tr¶ lêi C1, C2, C3 25 -Tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn trªn líp -GV chuÈn ho¸ yªu cÇu HS ghi vë -GV yªu cÇu häc sinh x©y dùng c«ng thc tÝnh vËn tèc -y/c hs gi¶i thÝch c¸c ®¹i lîng cã mÆt trong c«ng thøc H-§¬n vÞ cña vËn tèc pt vµo ®vÞ nµo? -y/c hs ®æi 1km/h=? m/s -GV giíi thiÖu vÒ c¸c 15 ®¬n vÞ hîp ph¸p -GV chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n Ho¹t ®éng 3 VËn dông -GV h/d häc sinh c¸ch lµm bt vËt lÝ -Y/c h/s suy nghÜ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong phÇn vËn dông -T/c cho hs th¶o luËn thèng nhÊt c©u tr¶ lêi -Gv chuÈn ho¸ yªu cÇu häc sinh ghi vë Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå -Nghe gv giíi thiÖu -TL theo yªu cÇu -TL theo yªu cÇu -Ghi vë theo yªu cÇu -X©y dùng theo yªu cÇu -gi¶i thÝch theo yªu cÇu Hs: ®é dµi , t/g C3 §é lín cña vËn tèc cho biÕt sù nhanh chËm cña chuyÓn ®éng ®é lín cña vËn tèc ®îc tÝnh b»ng qu·ng ®êng ®i ®îc trong mét ®¬n vÞ thêi gian II- C«ng thøc tÝnh vËn tèc -v lµ vËn tèc s V= t -s lµ qu·ng ®êng -t thêi gian ®i hÕt qu·ng ®êng ®ã III- §¬n vÞ cña vËn tèc -§¬n vÞ cña vËn tèc phô thuéc vµo ®¬n vÞ cña ®é dµi vµ ®¬n vÞ cña thêi gian C4 m/phót km/h km/s cm/s -Lµm vÞc theo yªu cÇu C5 a,V1=36km/h, V2=10,8km/h, -Nghe gi¸o viªn giíi thiÖu 0,01 36km / h V3=10m/s= 1 3600 Ho¹t ®én c¸ nh©n -nghe gv h/d Vëy chuyÓn ®éng cña xe ®¹p lµ chËm nhÊt C6 t=1,5h s=81km -TL C5 …… V=? km/h , m/s VËn tèc cña ®oµn tµu lµ -TL theo yªu cÇu V=  s t 81 54 54km / h  15m / s 1,5 3600 -Ghi vë theo yªu cÇu C7 s=8km C8 s=2km IV- Phô lôc 1. Giao viÖc -DÆn dß häc sinh vÒ nhµ häc bµi vµ lµm c¸c BT SBT -T×m hiÓu nghiªn cøu tríc bµi 3 2.Hín dÉn vÒ nhµ 2.1 C 2.2 v=50km/h =13,8m/s 2.4 t=1,75h =1h45phót Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 3 N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu NS: / / ND: / / TiÕt 3: Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå ChuyÓn ®éng ®Òu chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu I- Môc tiªu - Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh nghÜa vÒ chuyÓn ®éng ®Òu vµ chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu vµ nªu vÝ dô vÒ chuyÓn ®éng ®Òu -Nªu nh÷ng vÝ dô vÒ chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu thêng gÆp .X¸c ®Þnh ®îc dÊu hiÖu ®Æc trng cña chuyÓn ®éng nµy lµ vËn tèc thay ®æi theo thêi gian -VËn dông ®Ó tÝnh vËn tèc trung b×nh trªn mét ®o¹n ®êng -M« t¶ tn h×nh 3.1 SGK vµ d÷ kiÖn ®· cho ë b¶ng 3.1trong thÝ nghiÖm ®Ó tr¶ lêi nh÷ng c©u hái trong bµi II- ChuÈn bÞ -Tranh vÏ to H3.1 SGK III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- æn ®Þnh tæ chøc líp 2- KiÓm tra BT2.1 BT2.4 SBT 3- Bµi míi t/g Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹y ®éng cña trß Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ Ho¹t ®éng theo nhãm I- §Þnh nghÜa chuyÓn ®éng ®Òu vµ -ChuyÓn ®éng ®Òu lµ chuyÓn chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu ®éng mµ vËn tèc cã ®é lín kh«ng -y/c HS t×m hiÓu th«ng -T×m hiÓu theo yªu thay ®æi theo thêi gian b¸o SGK cÇu -ChuyÓn ®éng kh«ng ®Òu lµ 20 H- c/® ®Òu lµ g×? lÊy vÝ chuyÓn ®éng mµ vËn tèc cã ®é dô minh ho¹ - Tr¶ lêi theo yªu cÇu lín thay ®æi theo thêi gian -y/c HS suy nghÜ tr¶ lêi C1 ChuyÓn ®éng cña b¸nh xe trªn C1 -Tr¶ lêi C1 theo yªu qu·ng ®êng AD lµ kh«ng ®Òu v× -Y/c häc sinh suy nghÜ tr¶ cÇu vËn tèc thay ®æi lêi C2 -Tr¶ lêi C2 theo yªu Trªn qu·ng ®êng DF lµ chuyÓn -Tæ chøc cho häc sinh cÇu ®éng ®Òu v× vËn tèc kh«ng ®æi th¶o luËn thèng nhÊt c©u C2 a- ChuyÓn ®éng ®Òu tr¶ lêi -Tr¶ lêi theo yªu cÇu B,c,d- ChuyÓn ®éng kh«ng ®Òu II- VËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu 10 vËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®éng kh«ng dÒu -GV th«ng b¸o vÒ kh¸i niÖm vµ c«ng thøc tÝnh vËn tèc trung b×nh -Y/c HS suy nghÜ TL C3 Ho¹t ®éng 3: VËn dông -y/c HS suy nghÜ tr¶ lêi C4 Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 * CT: vTB= Ho¹t ®éng c¸ nh©n -Nghe gv th«ng b¸o -TL C3 Ho¹t ®éng c¸ nh©n -TL C4 theo yªu cÇu 4 s t C3 vAB=0,017m/s vBC=0,05m/s, vCD= 0.08m/s Tõ A D vËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn III- VËn dông C4: chuyÓn ®éng cña « t« tõ Hµ Néi ®Õn H¶i Phßng lµ chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu, 50km/h lµ vËn tèc trung b×nh C5 S!=120m, S2=60m, t1=30s , t2=24s N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå -Y/c HS ®äc vµ tãm t¾t C5 - Tãm t¾t C5 theo yªu cÇu 15 -Y/c HS suy nghÜ tr×nh bµy ph¬ng ph¸p gi¶i -Tr×nh bµy theo yªu -GV yªu cÇu häc sinh lªn cÇu b¶ng tr×nh bµy C5 GV lu ý vËn tèc trung -lªn b¶ng lµm C5 b×nh kh«ng b»ng trung b×nh c¸c vËn tèc trõ trêng -Nghe híng dÉn cña hîp dÆc biÖt gv -GV chuÈn ho¸ yªu cÇu häc sinh ghi vë -Ghi vë theo yªu cÇu -GV yªu cÇu häc sinh suy nghÜ lµm C6 -T/c cho häc sinh th¶o -Lµm C6 luËn thèng nhÊt c©u tr¶ lêi -TL theo yªu cÇu -Y/c häc sinh vÒ nhµ lµm C7 V1=? V2=? VTB=? G: VËn tèc trung b×nh cña xe trªn qu·ng ®êng dèc lµ s 120   4m / s t 30 V1= VËn tèc trung b×nh cña xe trªn qu·ng ®êng n»m ngang lµ s t V2=  60 2,5m / s 24 VËn tèc trung b×nh cña xe trªn c¶ hain qu·ng ®êng lµ Vtn= s 2s t 2 t 1 = 1 120  60 3,3m / s 30  24 C6 s=150km C7 IV- Phô lôc 1.Giao viÖc -DÆn dß häc sinh vÒ nhµ häc bµi vµ lµm c¸c BT SBT -T×m hiÓu nghiªn cøu tríc bµi 4 2. Híng dÉn vÒ nhµ 3.1 C A 3.2 C 3.7 Vtb= 2v 2v v 2 v 1 8 1 Thay sè vµo ta ®îc v2=6km/h NS: / / ND: / / BiÓu diÔn lùc TiÕt4 I- Môc tiªu -Nªu ®îc vÝ dô thÓ hiÖn lùc t¸c dông lµm thay ®æi vËn tèc -NhËn biÕt ®îc lùc lµ mét ®¹i lîng vÐc t¬. BiÓu diÔn ®îc vÐc t¬ lùc II- ChuÈn bÞ 5 Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå ChuÈn bÞ cho häc sinh -Xem l¹i bµi lùc- hai lùc c©n b»ng SGK vËt lÝ6 III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1-æn ®Þnh tæ chøc líp 2- KiÓm tra BT 3.4 3.7SBT 3- Bµi míi t/g Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: T/c t×nh Ho¹t ®éng c¸ nh©n huèng häc tËp -GV ®Æt vÊn ®Ò nh SGK - Nghe suy nghÜ 5 Vµo bµi Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ Ho¹t ®éng c¸ nh©n mèi quan hÖ gi÷a lùc vµ sù thay ®æi vËn tèc 10 -Y/c HS TL C1 -TL C1 Tõ ®ã rót ra mèi quan hÖ -rót ra nhËn xÐt gi÷a lùc vµ vËn tèc Ho¹t ®éng 3: BiÎu diÔn lùc Ho¹t ®éng c¸ nh©n+ -yc häc sinh nh¾c l¹i c¸c nhãm ®Æc ®iÓm cñalùc ®· häc ë -nh¾c l¹i theo yªu cÇu líp 6 -Nghe GV th«ng b¸o -GV th«ng b¸o lùc lµ mét -T×m hiÓu tb 15 ®¹i lîng vÐc t¬ YC häc sinh t×m hiÓu th«ng b¸o SGK -TL theo yªu cÇu H- VÐc t¬ lùc ®îc biÓu diÔn nh thÕ nµo -Nghe GV ph©n tÝch -GV ph©n tÝch vd H4.3 yªu cÇu HS lµm VD kh¸c Ho¹t ®éng 4: VËn dông -yªu cÇu häc sinh suy nghÜ 15 lam C2 C3 -T/c cho häc sinh th¶o luËn thèng nhÊt c©u tr¶ lêi Ho¹t ®éng c¸ nh©n Ghi b¶ng I- ¤n l¹i kh¸i niÖm lùc C1: 4.1 Lùc hót cña xe l¨n lµm t¨ng vËn tèc cña xe l¨n 4.2 Lùc cña mÆt vît t¸c dông lªn qu¶ bãng lµm qu¶ bãng bÞ biÕn d¹ng vµ ngîc l¹i II- BiÓu diÔn vÐc t¬ lùc 1. Lùc lµ mét ®¹i lîng vÐc t¬ 2. C¸ch biÓu diÔ vÐc t¬ lùc Lùc ®îc biÓu diÔn b»ng 1 mòi tªn cã: -Gèc lµ ®iÓm ®Æt cña lùc -Ph¬ng chiÒu lµ ph¬ng chiÒu cña lùc -§é dµi biÓu thÞ cêng ®é cña lùc theo mét tØ xÝch cho tríc b- KÝ hiÖu vÐc t¬ lùc F c® lùc F VËn dông C2: -m=5kg p=50N 10N -GV chuÈn ho¸ yªu cÇu häc sinh ghi vë P F C3: 50N IV- Phô lôc 1- Giao viÖc - DÆn dß häc sinh vÒ nhµ lµm c¸c bµi tËp SBT -T×m hiÓu nghiªn cøu tríc bµi 5 2- Híng dÉn vÒ nhµ 4.1 D 4.2 4.3 -Khi qu¶ bãng r¬i do søc hót cña tr¸i ®Êt, vËn tèc cña vËt t¨ng - Khi qu¶ bãng l¨n vµo b·i c¸t, do lùc c¶n cña c¸t nªn vËn tèc cña bãng bÞ gi¶m Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 6 N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu NS: / / ND: / / TiÕt5: Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå Sù c©n b»ng lùc- qu¸n tÝnh I- Môc tiªu - Nªu râ ®îc métm vÝ dô vÒ hai lùc c©n b»ng. NhËn biÕt ®Æc ®iÓm cña hai lùc c©n b»ng vµ biÓu thÞ b»ng vÐc t¬ lùc -Tõ dù ®o¸n vÒ t¸c dông cña hai lùc c©n b»ng lªn vËt chuyÓn ®éng, vµ ®øng yªn kh¶ng ®Þnh “ VËt chÞu t¸c dông cña hai lùc c©n b»ng th× vËn tèc kh«ng ®æi , vËt sÏ chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu” - Nªu ®îc mét sè vÝ dô vÒ qu¸n tÝnh. Gi¶i thÝch ®îc hiÖn tîng quøn tÝnh II- ChuÈn bÞ - Dông$cô thÝ nghiÖm ®Ó lµmg c¸c thÝ(nghiÖm h×nh 5.3,!5.4 SGK III- C¸c hoùt ®éng d¹y häc 3- æn ®Þnh tæ chøc líp 2- KiÓm tra 3- Bµi míi t/g Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh Ho¹t ®éng c¸ nh©n huèng häc tËp -Nghe suy nghÜ 3 - GV tæ chøc t×nh huèng häc tËp nh SGK Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ Ho¹t ®éng c¸ nh©n + I- Hai lùc c©n b»ng lùc c©n b»ng nhãm 1-hai lùc c©n b»ng lµ g×? -y/c HS suy nghÜ tr¶ lêi C1 - TL C1 theo yªu cÇu C1 H- Hai lùc c©n b»ng lµ g×? - TL theo yªu cÇu GV ®Æt vÊn ®Ò t×m hiÓu vÒ 15 t¸c dông cña hei lùc c©n b»ng lªn vÖt chuyÓn ®éng - Nghe suy nghÜ T Q -y/c HS nh¾c l¹i t¸c dông cña hai lùc c©n b»ng lªn vËt - HS: ®øng yªn . ®øng yªn Dù ®o¸n - chuyÓn ®éng th¼ng P . t¸c dông kña hai lùc c©n ®Òu . P b»ng lªn vËt chuyÓn ®éng -GV tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh h×nh5.3 yªu cÇu häc sinh quan s¸t - HS quan s¸t theo 3 giai Q ®o¹n - Quan s¸t theo sù h-Y/c häc dùa vµo kÕt qu¶ íng dÉn cña gv TN TL C2 C3, C4 - y/c HS dùa vµo kÕt qu¶ thÝ - HT b¶ng 5.1 P nghiÖm hoµn thµnh b¶ng - TL rót ra kÕt luËn 2- T¸c dông cña hai lùc c©n 5.1 - ghi vë theo yªu cÇu b»ng lªn mét vËt ®ang chuyÓn 7 Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå - t/c th¶o luËn rót ra kÕt luËn -GV chèt l¹i kiÕn thøc yªu cÇu HS ghi vë Ho¹t ®éng c¸ nh©n Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ qu¸n tÝnh -Y/c häc sinh t×m hiÓu 15 th«ng b¸o SGK H- V× sao mäi vËt kh«ng thÓ thay ®æi vËn t«cs ®«t 10 ngét khi cã lùc t¸c dông - Y/c HS suy nghÝ tr¶ lêi C6, C7, C8 - TC cho häc sinh th¶o luËn thèng nhÊt c©u tr¶ lêi -GV chuÈn ho¸ yªu cÇu häc sinh ghi vë - T×m hiÓu th«ng b¸o SGK - HS: v× mäi vËt ®Òu cã qu¸n tÝnh - TL theo yªu cÇu - TL theo yªu cÇu - Ghi vë theo y®u cÇu ®éng a- dù ®o¸n b- ThÝ nghiÖm kiÓm tra C2: qu¶ c©n A chÞu t¸c dông cña hai lùc c©n b»ng PA, T9 ( T=PB mµ PB= PA ) C3 §Æt thªm vËt nÆng A, PA + PA, T AA, chuyÓn ®éng nhanh dÇ vµ ®i xuèng C4 A, bÞ gi÷ l¹i. Khi lùc t¸c dông lªn A chØ cßn l¹i hai lùc PA vµ T c©n b»ng C5 B¶ng 5.1 KÕt luËn: Mét vËt ®ang chuyÓn ®éng chÞu t¸c dông cña c¸c lùc c©n b»ng sÏ tiÕp tôc chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu II- Qu¸n tÝnh 1- NhËn xÐt - Khi cã lùc t¸c dông mäi vËt kh«ng thÓ thay ®æi vËn tèc ®ét ngét ngay ®îc v× cã qu¸n tÝnh 2- VËn dông C6 C7 C8 IV- Phô lôc 1- Giao viÖc - DÆn dß HS vÒ nhµ lµm c¸c BT^ SBT -T×m hiÓu nghiªn cøu tríc bµi 6 2- Híng dÉn vÒ nhµ 5.1 C 5.2 D 5.3 D NS: / / ND: / / TiÕ 6: Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 Lùc ma s¸t 8 N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå I- Môc tiªu - NhËn biÕt thªm mét lo¹i lùc c¬ häc n÷a lµ lùc ma s¸t. Bíc ®Çu ph©n biÖt sù xuÊt hiÖn c¸c lo¹i lùc m¸t trît, ma s¸t l¨n, ma s¸t nghØvµ ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i lùc ma s¸t nµy - Lµm thÝ nghiÖm ®Ó ph¸t hiÖn lùc ma s¸t nghØ - KÓ vµ ph©n ftÝch ®îc mét sè hiÖn tîng vÒ lùc ma s¸t cã lîi, cã h¹i trong ®êi sèng vµ kÜ thuËt. Nªu c¸ch kh¾c phôct¸c h¹i cña lùc ma s¸t vµ vËn dông Ých lîi cña lùc nµy II- ChuÈn bÞ - Mçi nhãm häc sinh: mét lùc kÕ, mét miÕng gç, mét qu¶ c©n phôc vô cho thÝ nghiÖm H6.2SGK III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- æn ®Þnh tæ chøc líp 2- KiÓm tra 3- Bµi míi t/g Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc Ho¹t ®éng c¸ nh©n t×nh huèng häc tËp 5 -GV tæ chøc t×nh huèng - HS nghe suy nghÜ häc tËp nh SGK Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ Ho¹t ®éng c¸ nh©n+ I- Khi nµo cã kùc ma s¸t lùc ma s¸t nhãm 1- Lùc ma s¸t trît H- Lùc ma s¸t trît xuÊt -TL theo yªu cÇu * XuÊt hiÖn: Khi vËt nµy trît 20 hiÖn khi nao? trªn bÒ mÆt cña vËt kh¸c H- Lùc ma s¸t trît xuÊt - TL C1 theo yªu cÇu * T¸c dông: Ng¨n c¶n chuyÓn hiÖn khi nµo ®éng trît H- Lùc ma s¸t trît cã t¸c C1 dông g×? 2- Lùc ma s¸t l¨n - Y/c HS suy nghÜ tr¶ lêi * XuÊt hiÖn: Khi vËt nµy C1 chuyÓn ®éng l¨n trªn bÒ mÆt H- Lùc ma s¸t l¨n xuÊt cña vËt kh¸c hiÖn khi nµo? - S TL C2 C3 * T¸c dông: C¶n trë chuyÓn H- Lùc ma s¸t l¨n cã t¸c - quan s¸t theo yªu cÇu ®éng l¨n dông g×? Tr¶ lêi C2 HS: lùc kÕ , qnÆng, C2 a- ms trît C3 miÕng gç b- ms l¨n -Yªu cÇu HS quan s¸t -TL theo yªu cÇu c® cña lùc ms trît lín H6.2 h¬n c® cña lùc ms l¨n H- Dông cô thÝ nghiÖm 3- Lùc ma s¸t nghØ gåm nh÷ng g×? * Lùc ma s¸t nghØ gi÷ cho vËt H- TiÕn hµnh thÝ nghiÖm kh«ng trît khi chÞu t¸c dông nh thÕ nµo? cña lùc kh¸c -Yªu cÇu c¸c nhãm lµm - Lµm thÝ nghiÖm thÝ nghiÖm TL C4 C4 - Yªu cÇu häc sinh suy HS: v× cã c¸c lùc kh¸c C5 nghÜ tr¶ lêi C5 c©n b»ng víi lùc kÐo Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ Ho¹t ®éng c¸ nh©n II- Lùc ma s¸t trong ®êi sèng Ých lîi vµ t¸c h¹i cña lùc vµ kÜ thuËt 15 ma s¸t HS: lµm mßn xÝch lÝp, 1- Lùc ma s¸t cã thÓ cã h¹i - GV yªu cÇu häc sinh mßn trôc c¶n trë C6 nªu t¸c h¹i cña lùc lùc chuyÓn ®éng 2- Lùc ma s¸t trong ®êi sèng ma s¸t xuÊt hiÖn ë H a, b, Bp : b«i tr¬n thay ma vµ kÜ thuËt c s¸t trît b»ng ma s¸t l¨n C7 BiÖn ph¾p kh¾c phôc - Tr×nh bµy theo yªu - Yªu cÇu HS quan s¸t cÇu tr×nh bµy Ých lîi cña lùc ma s¸t biÖn ph¸p lµm t¨ng lùc ma s¸t Ho¹t ®éng c¸ nh©n Ho¹t ®éng 4: VËn dông - TL C8, C9, theo yªu III- VËn dông -Yªu cÇu häc sinh suy cÇu C8 nghÜ TL C8, C9 -TL theo yªu cÇu C9: æ bi cã t¸c dông thay ma 5 -T/c th¶o luËn thèng nhÊt s¸t trît b»ng ma s¸t l¨n nhê ®ã c©u tr¶ lêi _ Ghi vë theo yªu cÇu gi¶m dîc lùc c¸n lªn c¸c vËt - GV chuÈn ho¸ yªu cÇu chuyÓn ®éng khiÕn cho m¸y häc sinh ghi vë mãc ho¹t ®éng dÔ dµng gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ®éngk lùc häc....... Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 9 N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå IV- Phô lôc 1. Giao viÖc -DÆn dß häc sinh nghiªn cøu tríc bµi 7 -VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp SBT 2. Híng dÉn vÒ nhµ 6.1 C 6.2 C 6.3 D 6.4 a- ¤ t« chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu khi lùc kÐo c©n b»ng víi lùc ma s¸t vËy FMS= FKÐo= 800N b- FK > Fms c- Fk < Fms NS: / / ND: / / TiÕt7: ¸p suÊt I- Môc tiªu - Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh nghÜa ¸p lùc vµ ¸p suÊt - ViÕt c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt , nªu ®îc tÓn vµ ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i lîng cã mÆt trong c«ng thøc - VËn dông ®îc c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n vÒ ¸p lùc ¸p suÊt - Nªu ®îc c¸ch lµm t¨ng gi¶m ¸p suÊt dïng nã ®Ó gi¶i thÝch ®îc mét sè hiÖn tîng ®¬n gi¶n thêng gÆp II- ChuÈn bÞ ChuÈn bÞ cho nhãm häc sinh -Mét chËu ®ùng h¹t c¸t nhá - Ba miÕng kim lo¹i h×nh hép ch nhËt cña bé dông cô thÝ nghiÖm, hoÆc ba viªn g¹ch III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- æn ®Þnh tæ chøc líp 2- KiÓm tra BT 6.1 6.4 SBT 3- Bµi míi t/g Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp -GV tæ chøc t×nh huèng 5 häc tËp nh SGK Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh kh¸i niÖm ¸p lùc - yªu cÇu häc sinh t×m hiÓu th«ng b¸o SGK Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng c¸ nh©n Ghi b¶ng - Nghe suy nghÜ Ho¹t ®éng c¸ nh©n - T×m hiÓu theo yªu cÇu 10 I- ¸p lùc lµ g×? - ¸p lùc lµ lùc Ðp cã ph¬ng vu«ng gãc víi mÆt bÞ Ðp N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu H- ¸p lùc lµ g×? 10 - Yªu cÇu häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi C1 - Yªu cÇu häc sinh t×m thªm vÝ dô vÒ ¸p lùc trong ®êi sèng Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu ¸p suÊt phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? 17 - GV nªu vÊn ®Ò vµ lµm thÝ nghiÖm H7.4 - Yªu cÇu c¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm H7.4 hoµn thµnh b¶ng 7.1 - Yªu cÇu häc sinh dùa vµo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm hoµn thµnh kÕt luËn Ho¹t ®éng 4: Giíi thiÖu c«ng thøc tÝnh p - Yªu cÇu häc sinh x©y dùng c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt - GV giíi thiÖu d¬n vÞ cña ¸p suÊt yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp ®¬n gi¶n vÒ ¸p suÊt Ho¹t ®éng 5: VËn dông - Yªu cÇu häc snh suy nghÜ 13 tr¶ lêi C4 C5 - Tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn thèng nhÊt c©u tr¶ lêi - GV chuÈn ho¸ yªu cÇu häc sinh ghi vë Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå HS: lùc Ðp vu«ng gãc víi mÆt bÞ Ðp - TL C1 theo yªu cÇu - Tim vÝ dô theo yªu cÇu Ho¹t ®éng theo nhãm - Nghe gv híng dÉn - lµm thÝ nghiÖm theo yªu cÇu - Hoµn thµnh kÕt luËn Ho¹t ®éng c¸ nh©n - Nghe gv giíi thiÖu - Lµm bµi tËp theo yªu cÇu Ho¹t ®éng c¸ nh©n - TL C4 C5 theo yªu cÇu C1 a- Lùc cña m¸y kÐo gt¸c dông lªn mÆt ®êng b- c¶ hai lùc II- ¸p suÊt 1. t¸c dông cña ¸p lùc phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? C2 B¶ng 7.1 F1h1 KÕt luËn C3: T¸c dông cña ¸p lùc cµng lín khi ¸p lùc cµng lín vµ diÖn tÝch bÞ Ðp cµng nhá 2.C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt P= F S trong ®ã - p ¸p suÊt (N/m2 ) - F: lµ ¸p lùc ( N) - S: diÖn tÝch bÞ Ðp ( m2 ) III- VËn dông C4: C5 F1=P1=340000N P2=20000N S1=1,5m2 S2=250cm2= 0,025m2 P1=? P2=? Gi¶i ¸p suÊt cña xe t¨ng lªn mÆt ®êng lµ: F 340000 ( N/m ) 1,5 S ¸p suÊt cña «t« lªn mÆt ®êng 1 P1= 2 1 lµ P2= IV- Phô lôc 1- Giao viÖc - DÆn dß häc sinh vÒ nhµ häc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp SBT - T×m hiÓu nghiªn cøu tríc bµi 8 2- Híng dÉn vÒ nhµ 7.1 D 7.2 B 7.3 XÎng trßn nhÊnvµo ®Êt dÔ nhÊt v× diÖn tÝch nhá Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 11 F S 2 2  20000 ( N/m ) 0,025 2 ¸p suÊt t¸c dông lªn mÆt ®Êt lín N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå NS: / / ND: / / TiÕt 8: I- Môc tiªu - M« t¶ ®îc thÝ nghiÖm chøng tá sù tån t¹i cña ¸p suÊt trong lßng chÊt láng - VËn dông ®îc c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng nªu ®îc tªn vµ ®¬n vÞ cña c¸c ®ai lîng cã mÆtu trong c«ng thøc - VËn dông ®îc c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng , ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n - Nªu ®îc nguyªn t¾c b×nh th«ng nhau vµ dïng nã ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng thêng gÆp II- ChuÈn bÞ ChuÈn bÞ cho nhãm bhäc sinh: - Mét b×nh trô cã ®¸y C vµ c¸c lç A, B ë thµnh bÞt cao su máng H8.3 SGK - Mét b×nh trô thuû tinh cã ®Üa D t¸ch rêi lµm ®¸y H8.4 SGK - Mét b×nh th«ng nhau III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- æn ®Þnh tæ chøc líp 2- KiÓm tra BT7.1 7.4 SBT 3- Bµi míi t/g Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Ho¹t ®éng1: Tæ chøc t×nh Ho¹t ®éng c¸ nh©n 3 huèng häc tËp - GV tæ cchøc t×nh huèng - Nghe suy nghÜ häc tËp nh SGK Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ Ho¹t ®éng theo nhãm I- Sù tån t¹i ¸p suÊt trong ¸p suÊt chÊt láng lßng chÊt láng - GV giíi thiÖu d/c thÝ - nghe gv giíi thiÖu 1- ThÝ nghiÖm1 10 nghiÖm yªu cÇu häc sinh dù C1 C¸c mµng cao su bÞ ®o¸n hiÖn tîng biÕn d¹ng chøng tá chÊt - Yªu cÇu c¸c nhãm tiÕn - TiÕn hµnh thÝ nghiÖm láng g©y ra ¸p suÊt lªn®¸y hµnh thÝ nghiÖm theo yªu cÇu b×nh vµ thµnh b×nh - Yªu cÇu c¸c nhãm tiÕn C2 ChÊt láng g©y ra ¸p hµnh thÝ nghiÖm - TL theo yªu cÇu suÊt theo mäi ph¬ng - TL C1 C2 ¸p suÊt chÊt láng b×nh th«ng nhau Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ ¸p suÊt chÊt láng t¸c dông lªn c¸c vËt ë trong lßng CL - Yªu c©uf c¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm2 TL C3 vµ rót ra kÕt luËnhoµn thµnh C4 Ho¹t ®éng 4: X©y dùng c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt 10 láng - Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt H- p ®îc tÝnh nh thÕ nµo? ®pcm Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 Ho¹t ®éng theo nhãm - Lµm thÝ nghiÖm tr¶ lêi C4 Ho¹t ®éng c¸ nh©n - HS: p= F P  S S - HS: p= d.v= d.h.s 12 2- ThÝ nghiÖm 2 C3 ChÊt láng g©y ra ¸p suÊt theo mäi ph¬ng lªn c¸c vËt ë trong lßng nã C4 (1) thµnh (2) ®¸y (3) trong lßng III- C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng P=d.h trong ®ã – p: ¸p suÊt chÊt láng (N/m2 ) - d: Träng lîng riªn cña chÊt láng ( N/m3) - h: chiÒu cao cét chÊt láng(m) N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå Ho¹t ®éng5: T×m hiÓu nguyªn t¾c b×nh th«ng nhau 10 - Yªu cÇu häc sinh so s¸nh PA vµ PB hA vµ hB cã ®2 g×? - Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn TN c©u tr¶ lêi Ho¹t ®éng 6: VËn dông 10 - Yªu cÇu HS suy nghÜ TL C6 C7 - Yªu cÇu häc sinh suy nghÜ TL C8 C9 - T« chøc th¶o luËn tn c©u tr¶ lêi - GV chuÈn ho¸ yªu cÇu häc sinh ghi vë P= P d .h.s  d .h S S Ho¹t ®éng c¸ nh©n - HS PA= PB - hA = hB - Hoµn thµnh theo yªu cÇu Ho¹t ®éng c¸ nh©n - Suy nghÜ tr¶ lêi C6 C7 - TL theo yªu cÇu - Ghi vë theo yªu cÇu III- B×nh th«ng nhau C3 PA= PB hA= hB KÕt luËn: Trong b×nh th«ng nhau chøa cïng mét chÊt láng ®øng yªn, mùcu chÊt láng ë c¸c nh¸nh lu«n ë cïng mét ®é cao IV- VËn dông C6 C7 h1=1,2m h2= 1,2- 0,4= 0,8m P1=d.h1= 10000.1,2= 120.000N/m2 P2=d.h2= 10000.0,8= 8000N/m2 C8 Êm vßi cao h¬n dùng ®îc nhiÒu níc h¬n C9 IV- Phô lôc 1- Giao viÖc - DÆn dß bhäc sinh vÒ nhµ häc bµi vµ lµm c¸c BT SBT - T×m hiÓu nghiªn cøu tríc bµi 9 2- Giao viÖc 8.1 a- C©u A b- C©u D 8.2 C©u D 8.3 Trong cïng mét chÊt láng, ¸p suÊt trong lßng chÊt láng phô thuéc vµo ®é s©u cña cét chÊt láng NS: / / ND: / / ¸p suÊt khÝ quyÓn TiÕt 9: I- Môc tiªu - Gi¶i thÝch ®îc sù tån t¹i cña líp khÝ quyÓn, ¸p suÊt khÝ quyÓn - Gi¶i thÝch ®îc thÝ nghiÖm T«- ri- xe- li vµ mét sè hiÖn thîng ®¬n gi¶n thêng gÆp - HiÓu ®îc v× sao ®é lín cña ¸p suÊt khÝ quyÓn thêng ®îc tÝnh theo ®é cao cña cét thuû ng©n vµ biÕt c¸ch ®æi ®¬n vÞ mmHg sang ®own vÞ N/m2 II- ChuÈn bÞ ChuÈn bÞ cho nhãm häc sinh -Hai vá chai níc kho¸ng b»ng nhùa máng -Mét èng thuû tinh dµi10-15cm, tiÕt diÑn2-3mm -Mét cèc ®ùng níc 13 Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå III-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1-æn ®Þnh tæ chøc líp 2-KiÓm tra BT8.1 8.4 SBT 3-Bµi m¬Ýi t/g Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng1: Tæ chøc t×nh Ho¹t ®éng c¸ nh©n huèng häc tËp -GV tæ chøc t×nh huèng -Nghe suy nghÜ häc tËp nh SGK Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu vÒ Ho¹t ®éng c¸ nh©n sù tån t¹i cña ¸p suÊt khÝ quyÓn -T×m hiÓu theo yªu cÇu -Yªu cÇu häc sinh t×m hiÓu th«ng tin SGK -HS kh«ng khÝ H-Tr¸i §Êt ®îc bao bäc bëi m«i trêng g×? -HS v× kh«ng khÝ cã H-V× sao T§ vµ mäi vËt träng lîng chÞu ¸p suÊt cña líp kh«ng khÝ nµy -lµm thÝ nghiÖm TLC1 -Yªu cÇu häc sinh lµm thÝ nghiÖm h9.2 TLC1 -Lµm thÝ nghiÖm tr¶ lêi -Yªu cÇu häc sinh lµm thÝ c©u hái theo yªu cÇu nghiÖm H9.3 TLC2, C3 -TL C4 theo yªu cÇu -Yªu cÇu häc sinh ®äc thÝ nghiÖm suy nghÜ tr¶ lêi -Ghi vë theo yªu cÇu C4 GV chuÈn ho¸ yªu cÇu häc sinh ghi vë Ho¹t ®éng theo nhãm Ho¹t ®éng3 T×m hiÓu vÒ ®é lín cña ¸p suÊt khÝ quyÓn -Yªu cÇu c¸c nhãm TL C5, C6, C7 vµo phiÕu häc tËp -Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ -Tæ chøc cho häc sinh th¶o luËnn thèng nhÊt c©u tr¶ lêi -GV chuÈn ho¸ yªu cÇu häc sinh ghi vë Ho¹t ®éng4: VËn dông -Yªu cÇu häc sinh ®äc suy nghÜ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong phÇn vËn dông -Tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn thèng nhÊt c©u tr¶ lêi -GV chuÈn ho¸ yªu cÇu häc sinh gjhi vë Ghi b¶ng I-Sù tån t¹i cña ¸p suÊt khÝ quyÓn -T§ vµ mäi vËô chÞu t¸c dông cña ¸p suÊt cña líp kh«ng khÝ bao quanh 1-ThÝ nghiÖm1 C1 ¸p suÊt kh«ng khÝ trong h«pj nhá h¬n ¸p suÊt kh«ng khÝ ngoµi hép 2-ThÝ nghiÖm 2 C2 níc kh«ng ch¶y ra v× Fk2>Pníc C3 nuíc ch¶y ra ngoµi v× PKktrong+ Pníc >Pkk 3-ThÝ nghiÖm3 C4 Vá qu¶ cÇu chÞu t¸c dông cña ¸p suÊt khÝ quyÓn tõ mäi phÝa lµm hai b¶n cÇu Ðp chÆt vµo nhau II- §é lín cña ¸p suÊt khÝ quyÓn -TL theo yªu cÇu 1-ThhÝ nghiÖmT«-ri-xe-li 2-§é lín cña ¸p suÊt khÝ quyÓn -Tr×nh bµy kÕt qu¶ theo C5 PA=PB yªu cÇu C6 PA: ¸p suÊt khÝ quyÓn - TL theo yªu cÇu PB: ¸p suÊt g©y ra bëi cét thuû ng©n -Ghi vë theo yªu gÇu C7 PB=d.h=0,76.136000= 103360 N/m2 ¸p suÊt khÝ Ho¹t ®éng c¸ nh©n quyÓn -TL theo yªu cÇu III- VËn dông C8 C9 -Th¶o luËn theo yªu cÇu C10 Nãi ¸p suÊt khÝ quyÓn b»ng 76cm Hg cã nghÜa lµ kh«ng -Ghi vë theo yªu cÇu khÝ g©y ra ¸p suÊt b»ng ¸p suÊt ë ®¸y cét thuû ng©n cao 76cm C11 h=10,336m IV-Phô lôc 1- Giao viÖc -DÆn dß häc sinh vÒ nhµ häc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp SBT -«n tËp ®Ó thi ®Þnh k× 2-Híng dÉn vÒ nhµ 9.1 B 9.2 C Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 14 N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå 9.3 §Ó rãt níc dÔ dµng .V× cã lç thñng trªn l¾p nªn kh«ng khÝ trong Êm th«ng víi khÝ quyÓn, ¸p suÊt trong Êm lín h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn ,bëi vËy lµm níc ch¶y tõ trong Êm ra dÔ dµng NS: / / ND: / / KiÓm tra TiÕt 11: I-Môc tiªu -KiÓm tra ®¸nh gi¸ nhËn thøc cña häc sinh II-ChuÈn bÞ GV: -§Ò bµi + ®¸p ¸n HS: -«n l¹i kiÕn thøc III-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1-æn ®Þnh tæ chøc líp 2-GV ph¸t ®Ò yªu cÇu häc sinh lµm bµi A-§Ò bµi -§Ò kÌm theo B-§¸p ¸n -§¸p ¸n kÌm theo Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 15 N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå NS: / / ND: / / TiÕ 12: Lùc ®Èy ac si met I-Môc tiªu -Nªu ®îc hiÖn tîng chøng tá sù tån t¹i cña lùc ®Èy Ac si met.ChØ râ c¸c ®Æc ®iÓm cña lùc nµy -ViÕt ®îc c«ng thøc tÝnh ®é lín cña lùc ®Èy Ac si met nªu tªn vµ d¬n vÞ ®o c¸c ®¹i lîng cã mÆt trong c«ng thøc -Gi¶i thÝch ®îc c¸c hiÖn tîng ®¬n gi¶n thêng gÆp cã liªn quan -VËn dung ®îc c«ng thøc tÝnh lùc ®Èy Ac si met ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan II-ChuÈn bÞ ChuÈn bÞ cho n hãm häc sinh -TN H10.2 ChuÈn bÞ cho GV -TN H10.3 III-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1-æn ®Þnh tæ chøclíp 2-KiÓm tra 3-Bµi míi t/g Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh Ho¹t ®éng c¸ nh©n huèng häc tËp 5 -GV tæ chøc t×nh huèng häc -Nghe suy nghÜ tËp nh phÇn më bµi SGK Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu t¸c Ho¹t ®éng theo nhãm I-T¸c dông cña chÊt láng lªn dông cña chÊt láng lªn vËt vËt nhóng ch×m trong nã nhóng ch×m trong nã C1 Pd2 F1>F2 C7 IV-Phô lôc 1-Giao viÖc -DÆn dß häc sinh vÒ nhµ häc bµi vµlµm c¸c BT SBT -ChuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh 2-Híng dÉn vÒ nhµ 10.1 B 10.2 B 10.5 -FAníc=20N -F¶¬ô=16N -Lùc ®Èy ac si met kh«ng thay ®æi khi nhóng vËt ë nh÷ng ®é s©u kh¸c nhau. V× khi nhóng vËt ë nh÷ng dé s©u kh¸c nhau träng lîng riªng cña chÊt láng vµ thÓ tÝch vËt chiÕm chç kh«ng thay ®æi NS: / / ND: / / TiÕt 13: I-Môc tiªu -ViÕt ®îc c«ng thøc tÝnh ®é lín lùc ®Èy ac si met, nªu ®óng tªn vµ ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i lîng cã mÆt trong c«ng thøc -TËp ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n thÝ nghiÖm trªn c¬ së ngh÷ng dông cô ®· cã -Sö dông lùc kÕ b×nh chia ®é …. ®Ó lµm thÝ nghiÖm kiÓm chøng ®é lín cña lùc dÈy ac si met II-ChuÈn bÞ Thùc hµnh nghiÖm l¹i lùc ®Èy ac si met Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 17 N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå ChuÈn bÞ cho nhãm häc sinh -Mét lùc kÕ 0-2,5N -Mét vËt nÆng b»ng nh«m cã th Ó tÝch kho¶ng 50 cm3 -Mét b×nh chia ®é -Mét gi¸ ®ì -Mét b×nh níc -Mét kh¨n lau kh« -Méu b¸o c¸o thùc hµnh III-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1-æn ®Þnh tæ chøc líp 2-KiÓm tra Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy c«ng thøc tÝnh lùc ®Èy ac si met 3-Bµi míi t/g Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng theo nhãm 5 -GV ph©n dông theo mnhãm -C¸c nhãm nhËn dông cô thÝ nghiÖm Ho¹t ®éng 2: Ho¹t ®éng theo nhãm -GV nªu râ môc tiªu cña bµi thùc hµnh, -Nghe gi¸o viªn giíi thiÖu 5 giíi thiÖu dông cô thÝ nghiÖm Ho¹t ®éng 3 Ho¹t ®éng theo nhãm -Yªu cÇu ,häc sinh tr×nh bµy c«ng thøc HS: FA=d.v=pCL 15 tÝnh lùc ®Èy ac si met -Yªu cÇu häc sinh nªu ph¬ng ¸n thÝ nghiÖm kiÓm chøng Ho¹t ®éng4 Ho¹t ®éng theo nhãm -GV yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi theotµi -Lµm bµi theo yªu cÇu liÖu 15 -GV theo dâi gióp ®ì quan s¸t c¸c nhãm -Lµm thÐä gióp ®ì cña gi¸o viªn gÆp khã kh¨n lµm chËm so víi líp Ho¹t ®éng c¸ nh©n Ho¹t ®éng 5 -TL theo yªu cÇu 5 -GV thu b¸¬ c¸o thùc hµnh t/c th¶o luËn -Thu dän dông cô thÝ nghiÖm vÒ kÕt qu¶, ®¸nh gi¸ cho ®iÓm -Yªu cÇu c¸c nhãm thu dän dông cô thÝ nghiÖm IV-Phô lôc -DÆn dß häc sinh vÒ nhµ lµm c¸c bµi tËp SBT -T×m hiÓu nghiªn cøu tríc bµi sù næi Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 18 N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå NS: / / ND: / / TiÕt 14: Tù næi I-Môc tiªu -Gi¶i thÝch khi nµo vËt næi , vËt ch×m, vËt l¬ löng -Nªu ®îc ®iÒu kiÖn vËt næi -GiÈi thÝch ®îc khi nµo vËt næi , vËt ch×m vËt l¬ löng -Nªu ®îc ®iÒu kiÖn vËt næi -Gi¶i thÝch ®îc c¸c hiÖn tîng vËt næi thêng gÆp trong cuéc sèng II-ChuÈn bÞ ChuÈn bÞ cho nhèmhc sinh -Mét cèc thuû tinh to ®ùng níc -Mét chiÕc ®inh, mét miÕng gç nhá -Mét èng nghiÖm nhá ®ùng c¸t(lµm vËt l¬ löng) cã nót ®Ëy kÝn -B¶ng vÏ s½n c¸c h×nh SGK -M« h×nh tÇu ngÇm III-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1-æn ®Þnh tæ chøc líp 2-KiÓm tra -Yªu cÇu häc sinh lµm bÇi tËp 11.4 -> 11.5 3. Bµi míi t/g Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh Ho¹t ®éng c¸ nh©n huèng häc tËp 5 -GV tæ chøc t×nh huèng häc -Nghe suy nghÜ tËp nh SGK Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu khi Ho¹t ®éng c¸ nh©n nµo vËt næi, vËt ch×m -Yªu cÇu häc sinh suy nghÜ -TL C1 theo yªu cÇu TL C1, C2 20 -GV tæ chøc cho hcc sinh -TL theo yªu cÇu th¶o luËn thèng nhÊt c©u tr¶ 19 Gi¸o ¸n vËt lÝ 8 Ghi b¶ng I-§iÒu kiÖn vËt næi vËt ch×m C1 2lùc -PCL vµ lùc ®Èy ASM FA N¨m häc: 2008-2009 NguyÔn §¨ng LiÖu Trêng THCS ThÞ TrÊn Hå lêi -GV chuÈn ho¸ yªu cÇu häc -Ghi vë theo yªu cÇu sinh ghi vë Ho¹t ®éng3: T×m hiÓu vÒ ®é lín cña lùc ®Èy ASM - Yªu cÇu c¸c nhãm tr¶ lêi 15 C4 -Yªu cÇu c¸c nhãm tr¶ lêi C3 -Tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn thèng nhÊt c©u tr¶ lêi Ho¹t ®éng 4: VËn dông -Yªu cÇu häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong phÇn vËn dông Ho¹t ®éng theo nhãm -TL c©u hái theo yªu cÇu cña GV -Th¶o luËn thèng nh¸t c©u tr¶ lêi Ho¹t ®éng c¸ nh©n -TL C6, C7, C8, C9 theo yªu cÇu -Th¶o lu¹n chung trªn líp thèng nhÊt c©u tr¶ lêi -Tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn thèng nhÊt c©u tr¶ lêi -GV chuÈn ho¸ yªu cÇu häc sinh ghi ,vë hai lùc nµy cïng phu¬ng ngîc chiÒu C2 a-VËt sÏ chuyÓn ®éng xu«n gs díi (P>FA) b-PFA dv.v>dl.v dv>dl -VËt l¬ löng dv=dl -VËt næi Dv
- Xem thêm -