Tài liệu Giáo án vật lí 8 cả năm

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o viªn: Hoµng Sang TiÕt 1: Ngµy so¹n: http://violet.vn/thanhliem24 Ch¬ng I: C¬ häc ChuyÓn ®éng c¬ häc I, Môc tiªu: - Nªu ®îc nh÷ng vÝ dô vÒ chuyÓn ®éng c¬ häc trong ®êi sèng hµng ngµy. - Nªu ®îc nh÷ng vÝ dô vÒ tÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn ®Æc biÖt biÕt x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña vËt ®èi nh÷ng vËt ®îc chän lµm mèc. - Nªu ®îc vÝ dô c¸c chuyÓn ®éng c¬ häc thêng gÆp: chuyÓn ®éng th¼ng, cong, trßn. II, ChuÈn bÞ. - Tranh vÏ h×nh 1.1; 1.2;1.3 III, C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. Gîi ý cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp * Giíi thiÖu CTVL8: - Gåm 2 ch¬ng: C¬ häc, nhiÖt häc - Nªu môc tiªu cña ch¬ng * Tæ chøc THHT: MÆt trêi mäc ®»ng nµo? lÆn ®»ng nµo? vËy mÆt trêi chuyÓn ®éng hay ®øng yªn? vµ tr¸i ®Êt chuyÓn ®éng hay ®øng yªn ( cho häc sinh quan s¸t tranh, h×nh 1.1) Ho¹t ®éng 2: Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt mét vËt chuyÓn ®éng hay ®øng yªn Y/c häc sinh th¶o luËn: Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt 1 vËt ®øng yªn hay chuyÓn ®éng ®Ó tr¶ lêi c©u hái 1 -§éng viªn khuyÕn khÝch häc sinh nªu tõ c¸c c¸ch kh¸c nhau, tõ kh¸i niÖm ®· cã. -(LÊy vÝ dô cô thÓ ph©n tÝch) -Yªu cÇu tr¶ lêi c©u hái 1 - Cho häc sinh ®äc th«ng tin SGK - Th«ng b¸o: §Ó nhËn biÕt 1 vËt chuyÓn ®éng hay ®øng yªn ngêi ta dùa vµo vÞ trÝ cña vËt ®ã so víi vËt kh¸c ®îc chän lµm mèc. Cho häc sinh ®éc phÇn in ®Ëm SGK vµ ghi vë TiÕp tôc cho häc sinh tr¶ lêi c©u2, c©u3 - Th¶o luËn vÒ c©u hái cña gi¸o viªn - Trªn c¬ së nhËn thøc vÒ c¸ch nhËn biÕt ®Ó tr¶ lêi c©u hái vµ t×m vÝ dô vÒ vËt ®øng yªn, vËt chuyÓn ®éng so víi mèc - Tr¶ lêi c©u hái 1: So s¸nh vÞ trÝ cña « t«, thuyÒn, ®¸m m©y víi 1 vËt nµo ®ã ®øng yªn bªn ®êng, bªn bê s«ng. - §äc SGK  ghi vë §äc SGK  ghi vë - Khi vÞ trÝ cña vËt so víi vËt mèc thay ®æi theo thëi gian th× vËt chuyÓn ®éng so víi vËt mèc gäi lµ chuyÓn ®éng c¬ häc hay chuyÓn ®éng - Tr¶ lêi c©u2, c©u3 Ho¹t ®éng 3: TÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn - Cho häc sinh quan s¸t h×nh 1.2 - Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi C 4, C5 Quan s¸t tranh vÏ 1.2 th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái: C©u 4: So víi nhµ ga th× hµnh kh¸ch ®ang chuyÓn 1 Gi¸o viªn: Hoµng Sang -Gäi häc sinh tr¶ lêi c©u 4, c©u 5 - Chó y cho häc sinh: §èi víi tõng trêng hîp khi nhËn xÐt 1 vËt chuyÓn ®éng hay ®øng yªn nhÊt thiÕt ph¶i chØ râ nã chuyÓn ®éng so víi vËt nµo hay ®øng yªn so víi vËt nµo? - Cho häc sinh th¶o luËn c©u 6 vµ tr¶ lêi. - Gäi häc sinh tr¶ lêi c©u 6 Gäi häc sinh nh¾c l¹i vµ lÊy vÝ dô(c©u 7) Cho häc sinh ®äc th«ng b¸o SGK Yªu cÊu häc sinh tr¶ lêi c©u 8 http://violet.vn/thanhliem24 ®éng v× vÞ trÝ cña ngêi nµy thay ®æi so víi nhµ ga. C©u 5: So víi toa tÇu th× hµnh kh¸ch ®øng yªn v× vÞ trÝ cña hµnh kh¸ch so víi toa tÇu lµ kh«ng ®æi - Th¶o luËn ®Ó ®iÒn tõ thÝch hîp C6: (1) ®èi víi vËt nµy; (2) ®øng yªn lÊy vÝ dô §äc th«ng tin SGK vµ ghi vë:ChuyÓn ®éng hay ®øng yªn chØ cã tÝnh t¬ng ®èi Tr¶ lêi c©u 8 Ho¹t ®éng 4: Mét sè chuyÓn ®éng thêng gÆp - Cho häc sinh ®äc th«ng tin SGK vµ treo tranh h×nh 1.3 a,b,c - Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô thùc tÕ vÒ c¸c lo¹i chuyÓn ®éng th¼ng, cong, trßn. - §äc th«ng tin SGK vµ quan s¸t tranh vÏ - Tr¶ lêi c©u 9 - ChuyÓn ®éng th¼ng: mòi tªn, ®¹n, m¸y bay - ChuyÓn ®éng cong: bãng bµn, cÇu l«ng - ChuyÓn ®éng trßn: c¸nh qu¹t, kim ®ång hå LÊy 1 vµi vÝ dô kh¸c cho häc sinh râ Ho¹t ®«ng 5: VËn dông- cñng cè Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u hái c©u 10, c©u 11 Tr¶ lêi c©u hái c©u 10, c©u11 C©u 10 Híng dÉn häc sinh tr¶ lêi c©u hái - ¤ t«: §øng yªn so víi ngêi l¸i xe, chuyÓn ®éng so víi ngêi ®øng bªn ®êng, vµ cét ®iÖn - Ngêi l¸i xe: §øng yªn so víi « t«, chuyÓn ®éng so víi ngêi ®øng bªn ®êng, vµ cét ®iÖn - Ngêi ®øng bªn ®êng: §øng yªn so víi cét ®iÖn, chuyÓn ®éng so víi « t« vµ ngêi l¸i xe - Yªu cÇu häc sinh ®äc ghi nhí - Nh¾c l¹i vµ nhÊn m¹nh vÒ vËt mèc - Cét ®iÖn: §øng yªn so víi ngêi ®øng bªn ®êng, chuyÓn ®éng so víi « t« vµ ngêi l¸i xe C©u 11: Kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®óng §äc ghi nhí 2 Gi¸o viªn: Hoµng Sang http://violet.vn/thanhliem24 TiÕt 2 Ngµy so¹n: VËn tèc I, Môc tiªu - Tõ VD so s¸nh qu·ng ®êng chuyÓn ®éng trong 1s cña mçi chuyÓn ®éng ®Ó rót ra c¸ch nhËn biÕt sù nhanh chËm cña chuyÓn ®éng ®ã ( vËn tèc) - N¾m v÷ng c«ng thøc tÝnh vËn tèc V= s t vµ ghÜa cña kh¸i niÖm vËn tèc. §¬n vÞ hîp ph¸p cña vËn tèc. - VËn dông c«ng thøc ®Ó tÝnh qu·ng ®êng, thêi gian trong chuyÓn ®éng. II, ChuÈn bÞ B¶ng phô 2.1; 2.2 tranh vÏ tèc kÕ. III, C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. Trî gióp cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KTBC - Tæ chøc THHT * KT: ThÕ nµo lµ chuyÓn ®éng c¬ häc? LÊy VD vÒ vËt chuyÓn ®éng vµ vËt ®øng yªn * Tæ chøc: Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt 1 vËt chuyÓn ®éng nhanh, chËm hay ®Òu Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vËn tèc lµ g×? - Treo b¶ng phô 2.1 cho häc sinh t×m hiÓu vµ yªu cÇu häc sinh xÕp h¹ng ( cét 4). C©u 1 - T×m hiÓu tr¶ lêi c©u 1 - VËy ai ch¹nh nhanh nhÊt? Ai chËm chËm nhÊt? TiÕp tôc cho häc sinh tr¶ lêi c©u 2 - C©u 1: cïng ch¹y 1 qu·ng ®êng 60m nh nhau b¹n nµo mÊt Ýt thêi gian h¬n sÏ nhanh h¬n - Cho häc sinh nhËn xÐt vÒ c¸c kÕt qu¶ t×m ®îc trong cét 4, 5 - NhËn xÐt kÕt qu¶ - Th¶o luËn tr¶ lêi c©u 2 Ghi vë - Nªu qu·ng ®êng ch¹y ®îc trong 1s gäi lµ vËn tèc - Yªu cÇu häc sinh h·y nghÜ c©u 3 vµ tr¶ lêi 3 Gi¸o viªn: Hoµng Sang http://violet.vn/thanhliem24 - Gäi häc sinh tr¶ lêi - Uèn n¾n cho häc sinh dïng tõ ®óng - Th«ng b¸o c«ng thøc tÝnh vËn tèc vµ gi¶i thÝch c¸c ®¹i lîng trong CT Gäi 1 vµi häc sinh biÕn ®æi c«ng thøc V= s/t s= V.t t= s/V - Nghiªn cøu c©u 3 ®Ó cã c©u tr¶ lêic©u 3: (1) nhanh, (2) chËm, (3) qu·ng ®êng ®o ®îc, (4) ®¬n vÞ. - Th«ng b¸o ®¬n vÞ vËn tèc phô thuéc vµo ®în vÞ chiÒu dµi vµ ®în vÞ thêi gian - L¾ng nghe, ghi vë V= s/t trong ®ã: v: vËn tèc s: qu·ng ®êng ®i ®îc t: thêi gian ®i qu·ng ®êng ®ã - Treo b¶ng 2.2 yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u 1 - Híng dÉn häc sinh ®iÒn BiÕn ®æi §äc th«ng tin SGK - Th«ng b¸o ®¬n vÞ hîp ph¸p cña vËn tèc lµ m/s vµ km/h - Dông cô ®o vËn tèc lµ tèc kÕ L¾ng nghe gi¸o viªn th«ng b¸o - Cho häc sinh quan s¸t tranh vÏ tèc kÕ giíi thiÖu s¬ bé vÒ tèc kÕ §iÒn vµo b¶ng 2.2 L¾ng nghe, ghi vë Quan s¸t tranh - Híng dÉn häc sinh ®æi 1km/h=0.28 m/s 1km/h = 1000m/3600s=0.28m/s Ho¹t ®éng 3: VËn dông cñng cè - Yªu cÇu häc sinh ®äc vµ suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi c©u hái c©u 5,6,7,8 - Suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - Híng dÉn häc sinh tr¶ lêi - VËn tèc cho biÕt ®iÒu g×? - Tr¶ lêi c©u hái - Gäi häc sinh ®äc ghi nhí SGK - §äc SGK - Cßn thêi gian cho häc sinh ®äc “cã thÓ em cha biÕt” TiÕt 3 4 Gi¸o viªn: Hoµng Sang http://violet.vn/thanhliem24 Ngµy so¹n: ChuyÓn ®éng ®Òu - chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu I, Môc tiªu - Ph¸t hiÖn ®îc ®Þnh nghÜa chuyÓn ®éng ®Òu vµ nªu ®îc VD vÒ chuyÓn ®éng ®Òu. - Nªu ®îc nh÷ng VD vÒ chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu thêng gÆp. X¸c ®Þnh ®îc dÊu hiÖu ®Æc trng cña chuyÓn ®éng nµy lµ vËn tèc thay ®æi theo thêi gian. - VËn dông ®Ó tÝnh vËn tèc trung b×nh trªn 1 ®o¹n ®êng. - M« t¶ ®îc thÝ nghiÖm 3.1 SGK vµ dùa vµo d÷ liÖu trong b¶ng 3.1 ®Ó tr¶ lêi c©u hái trong bµi. II, ChuÈn bÞ. Tranh vÏ 3.1, m¸ng nghiªng, b¸nh xe, ®ång hå bÊm gi©y. III, C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. Trî gióp cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KTBC- tæ chøc THHT * KT: VËn tèc lµ g×? C«ng thøc tÝnh vËn tèc nh thÕ nµo? §¬n vÞ vËn tèc lµ g×? * Tæ chøc: Cung cÊp th«ng tin vÒ dÊu hiÖu cña chuyÓn ®éng ®Òu, chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu ®Ó häc sinh rót ra ®ñ vÒ mçi lo¹i Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ chuyÓn ®éng ®Òu vµ chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu - Yªu cÇu ®äc th«ng tin SGK vÒ - §äc th«ng tin SGK vµ ghi vë chuyÓn ®éng ®Òu vµ chuyÓn ®éng - ChuyÓn ®éng ®Òu lµ chuyÓn ®éng mµ vËn tèc cã kh«ng ®Òu ®é lín kh«ng ®æi theo thêi gian - ChuyÓn ®éng kh«ng ®Òu lµ chuyÓn ®éng mµ vËn tèc cã ®é lín thay ®æi theo thêi gian - Lµm thÝ nghiÖm 2 theo nhãm vµ tr¶ lêi c©u 1, c©u - Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK vµ 2 nghiªn cøu c©u 1, c©u2 ®Ó tr¶ lêi ? Trªn qu·ng ®êng nµo trôc b¸nh xe chuyÓn ®éng ®Òu, qu·ng ®êng nµo chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu trong thÝ nghiÖm ? Trong c©u 2 chuyÓn ®éng nµo lµ chuyÓn ®éng ®ªu, chuyÓn ®éng nµo kh«ng ®Òu Ho¹t ®éng3: T×m hiÓu vÒ vËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu - Yªu cÇu häc sinh ®äc th«ng tin SGK - §äc th«ng tin SGK - Yªu cÇu häc sinh tÝnh vËn tèc cña b¸nh xe trong c¸c ®o¹n AB, BC, CD - TÝnh ®o¹n ®êng lªn ®îc cña b¸nh xe trong mçi gi©y - Tæ chøc cho häc sinh tÝnh to¸n ghi kÕt qu¶ vµ gi¶i ®¸p c©u 3 - TÝnh to¸n kÕt qu¶ VAB = sAB/ tAB = 0.05/3= 0.017m/s VBC = 0.15/3 = 0.05 m/s VCD = 0.25/3 = 0.05 m/s 5 Gi¸o viªn: Hoµng Sang trªn ®o¹n AD trôc b¸nh xe chuyÓn ®éng nh thÕ nµo, chuyÓn ®éng nµy lµ chuyÓn ®éng ®Òu hay kh«ng ®Òu http://violet.vn/thanhliem24 - ChuyÓn ®éng nhanh dÇn L¾ng nghe ghi vë - Nªu râ kh¸i niÖm vËn tèc trung b×nh: Trong chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu trung b×nh mçi gi©y vËt chuyÓn ®éng ®îc bao nhiªu mÐt th× ta nãi vËn tèc trung b×nh chuyÓn ®éng nµy lµ bÊy nhiªu m/s - Chó ý cho häc sinh vËn tèc trung b×nh trªn qu·ng ®êng chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu thêng kh¸c nhau. VËn tèc trung b×nh trªn c¶ ®o¹n ®êng thêng kh¸c trung b×nh céng cña c¸c vËn tèc trung b×nh trªn c¸c qu·ng ®êng liªn tiÕp cña c¶ ®o¹n ®êng ®ã Ho¹t ®éng 4: VËn dông - cñng cè ? ThÕ nµo lµ chuyÓn ®éng ®Òu, chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu? Nªu c«ng thøc tÝnh vËn tèc trung b×nh NhÊn m¹nh l¹i chó ý - Gäi häc sinh ®äc ghi nhí SGK - Cho häc sinh tr¶ lêi c©u hái c©u 4, c©u 5, c©u 6 - Yªu cÇu häc sinh tù tr¶ lêi c©u hái TiÕt 4 Ngµy so¹n: BiÓu diÔn lùc I, Môc tiªu - Nªu ®îc thÝ dô thÓ hiÖn lùc t¸c dông lµm thay ®æi vËn tèc - NhËn biÕt ®îc lùc lµ ®¹i lîng vect¬. BiÓu diÔn vect¬ lùc II, ChuÈn bÞ Xe l¨n, nam ch©m th¼ng, gi¸ thÝ nghiÖm, kÑp v¹n n¨ng, vËt nÆng ( thÐp ) III, C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Trî gióp cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KTBC- tæ chøc THHT * KT: - ThÕ nµo lµ chuyÓn ®éng ®Òu, chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu - C«ng thøc tÝnh v TB * Tæ chøc: Nh ®Çu bµi: Lùc cã thÓ lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng vµ vËn tèc x¸c ®Þnh sù nhanh chËm vµ c¶ híng chuyÓn ®éng. VËy lùc vµ vËn tèc cã liªn quan nµo kh«ng? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu mèi quan hÖ gi÷a lùc vµ sù thay ®æi vËn tèc 6 Gi¸o viªn: Hoµng Sang http://violet.vn/thanhliem24 - Yªu cÇu nh¾c l¹i kiÕn thøc kh¸i niÖm lùc tõ líp 6 - NÕu häc sinh kh«ng tr¶ lêi ®îc gi¸o viªn cã thÓ nh¾c l¹i: Lùc cã thÓ lµm biÕn d¹ng hoÆc thay ®æi chuyÓn ®éng(thay ®æi vËn tèc) - Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô vÒ lùc lµm vËn tèc vµ lµm vËt bÞ biÕn d¹ng. - Lµm thÝ nghiÖm h×nh4.1 cho häc sinh quan s¸t sau ®ã m« t¶ l¹i thÝ nghiÖm h×nh 4.1, 4.2 - Gîi ý cho häc sinh tr¶ lêi trong h×nh 4.2 - Cã thÓ nh¾c l¹i - Th¶o luËn vµ ®a ra vÝ dô - Quan s¸t gi¸o viªn lµm thÝ nghiÖm vµ m« t¶ - H×nh 4.1: Lùc hót cña nam ch©m lªn miÕng thÐplµm t¨ng vËn tèc cña xe l¨n nªn x l¨n chuyÓn ®éng nhanh h¬n. - H×nh 4.2: Lùc t¸c dông cña vËt lªn qu¶ bãng lµm qu¶ bãng biÕn d¹ng vµ lùc cña qu¶ bãng ®Ëp vµo vît lµm vît bÞ biÕn d¹ng. Ho¹t ®éng 3: Th«ng b¸o ®Æc ®iÓm cña lùc vµ c¸ch biÓu diÔn lùc b»ng vÐc t¬ Ho¹t ®éng 4: Cñng cè- vËn dôngL¾ng nghe, ghi vë Lµm theo yªu cÇu cña gi¸o viªn - L¾ng nghe, ghi vë - §Ó biÓu diÔn vect¬ lùc ngêi ta dïng 1 mòi tªn cã: + §iÓm ®Æt lùc + Ph¬ng vµ chiÒu cña lùc + §é dµi cña mòi tªn biÓu diÔn cêng ®é cña lùc theo tû xÝch cho tríc - VÐct¬ lùc ký hiÖu: F - §é lín cña lùc: F - Th«ng b¸o lùc lµ 1 ®¹i lîng vect¬ - LÊy VD vÒ 1 vËt khi cã lùc t¸c dông vµ cho häc sinh chØ ra ph¬ng, chiÒu vµ ®é lín cña lùc - Th«ng b¸o vÒ c¸ch biÓu diÔn vµ ky hiÖu vect¬ lùc - LÊy VD cô thÓ vÏ h×nh vµ chØ ra trªn h×nh vÏ 7 Gi¸o viªn: Hoµng Sang http://violet.vn/thanhliem24 - NhÊn m¹nh + Lùc cã 3 yÕu tè + C¸ch biÓu diÔn lùc + Lùc ph¶I thÓ hiÖn ®Çy ®ñ 3 yÕu tè - Cïng häc sinh tãm t¾t l¹i néi dung - Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u2, c©u 3 - Híng dÉn häc sinh tr¶ lêi - Hîp thøc ho¸ c©u tr¶ lêi cña häc sinh - Gäi häc sinh ®äc ghi nhí SGK - VËn dông tr¶ lêi c©u2, c©u3 + C©u 2: 5kg = 50N + C©u 3 - §äc SGK TiÕt 5 Ngµy so¹n: Sù c©n b»ng lùc- qu¸n tÝnh I. Môc tiªu - Nªu ®îc 1 sè VD vÒ 2 lùc c©n b»ng. NhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña 2 lùc c©n b»ng vµ biÓu thÞ b»ng vect¬ lùc - Tù dù ®o¸n vµ lµm thÝ nghiÖm ®Ó kh¼ng ®inh “vËt chÞu t¸c dông cña 2 lùc c©n b»ng th× vËn tèc kh«ng ®ái, vËt sÏ chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu” - Nªu ®îc 1 sè VD vÒ qu¸n tÝnh. Gi¶i thÝch ®îc hiÖn tîng qu¸n tÝnh II, ChuÈn bÞ - M¸y Atót, xe l¨n, 1 qu¶ pin tiÓu III, C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Trî gióp cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KTBC- tæ chøc THHT * KT: Nªu c¸ch biÓu diÔn lùc, vËn dông biÓu diÔn träng lùc cña vËt cã ®é lín 100N tØ xÝch 1cm øng 20N * Tæ chøc: Dùa vµo h×nh 5.2 SGK nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña 2 lùc P , Q khi vËt ®øng yªn tõ ®ã ®Æt vÊn ®Ò: Lùc t¸c dông c©n b»ng lªn vËt ®øng yªn th× vËt sÏ ®øng yªn . VËy nÕu 1 vËt chuyÓn ®éng vµ chÞu t¸c dông cña 2 lùc c©n b»ng vËt sÏ nh thÕ nµo. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ lùc c©n b»ng - §äc SGK vµ quan s¸t tranh vÏ 5.2 ®Ó tr¶ 8 Gi¸o viªn: Hoµng Sang - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 5.2 SGK híng dÉn häc sinh t×m ®îc 2 lùc t¸c dông lªn mçi vËt vµ chØ ra cÆp lùc c©n b»ng - Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt vÒ cÆp lùc nµy vÒ ph¬ng, chiÒu, ®é lín vµ ®iÓm ®Æt lùc - Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu tiÕp vÒ t¸c dông cña 2 lùc c©n b»ng lªn 1 vËt ®ang chuyÓn ®éng - DÉn d¾t häc sinh dù ®o¸n - Lµm thÝ nghiÖm KT, híng dÉn häc sinh theo dâi quan s¸t vµ ghi kÕt qu¶ thÝ nghiÖm - Chó ý híng dÉn häc sinh quan s¸t qua 3 giai ®o¹n: 5.3a,b,c - Cho häc sinh nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ (vËn tèc cña chónh nh thÕ nµo qua 3 kÕt qu¶) - VËy 1 vËt chuyÓn ®éng cã V kh«ng ®æi gäi lµ chuyÓn ®éng g×? -VËy 1 vËt ®ang chuyÓn ®éngmµ chÞu t¸c dông cña 2 lùc c©n b»ng th× vËt sÏ nh thÕ nµo? - Gi¸o viªn nh¾c l¹i http://violet.vn/thanhliem24 lêi c©u 1 + C©u 1: a, P vµ Q b, P vµ T c, P vµ Q * NhËn xÐt: CÆp lùc nµy lµ 2 lùc c©n b»ng chóng cïng ph¬ng, ngîc chiÒu cïng ®iÓm ®Æt vµ cïng ®é lín - Nªu dù ®o¸n - Quan s¸t gi¸o viªn lµm thÝ nghiÖm - Theo dâi suy nghÜ tr¶ lêi c©u2, 3, 4 - §iÒn b¶ng vµ lµm c©u 5 tÝnh vËn tèc qua 3 lÇn ®o Qu·ng Thêi VËn tèc ®êng ®I gian cm/s S(cm) t(s) 1 t1= 0.11 S1=5cm v1=45.4545 2 t2= 0.22 S2=10cm v2=45.4545 3 t3= 0.33 S3=15cm v3=45.4545 NhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµ vÒ gi¸ trÞ vËn tèc Ho¹t ®éng 3; T×m hiÓu vÒ qu¸n tÝnh - §a ra 1 sè hiÖn tîng vÒ qu¸n tÝnh - NhËn xÐt vÒ c¸c VD mµ gi¸o viªn mµ häc sinh thêng gÆp ®a ra - Híng cho häc sinh ®i ®Õn nhËn xÐt khi cã lùc t¸c dông mäi vËt kh«ng L¾ng nghe, ghi vë thÓ thay ®æi vËn tèc 1 c¸ch ®ét ngét - Khi cã lùc t¸c dông mäi vËt kh«ng thÎ thay ®ái ®îc vËn tèc 1 c¸ch ®ét ngét ®îc v× mäi vËt ®Òu cã qu¸n - Th«ng b¸o vÒ qu¸n tÝnh tÝnh Ho¹t ®éng 4: Cñng cè- vËn dông - KÕt luËn nh÷ng chÝnh cña bµi - Cho häc sinh lÊy 1 vµi VD kh¸c - Cho häc sinh lµm c©u hái c©u 6,7,8 SGK - Híng dÉn vµ cïng häc sinh th¶o luËn c©u tr¶ lêi TiÕt 6 Ngµy so¹n : 9 Gi¸o viªn: Hoµng Sang lùc ma s¸t http://violet.vn/thanhliem24 I, Môc tiªu - NhËn biÕt thªm 1 lo¹i lùc c¬ häc n÷a lµ lùc ma s¸t. Bíc ®Çu ph©n biÖt sù xuÊt hiÖn cña c¸c lo¹i ma s¸t: Trît, l¨n, nghØ vµ ®Æc ®iÓm chung cña mçi lo¹i nµy - KÓ vµ ph©n tÝch ®îc 1 sè hiÖn tîng vÒ lùc ma s¸t cã lîi, cã h¹i trong ®êi sèng, kü thuËt. Nªu ®îc c¸ch kh¾c phôc t¸c h¹i cña lùc ma s¸t vµ vËn dông ®îc lîi Ých cña lùc nµy II, ChuÈn bÞ Lùc kÕ, miÕng gç, qu¶ c©n, xe l¨n, viªn bi III, C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Trî gióp cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KTBC- tæ chøc THHT * KT: - ThÕ nµo lµ 2 lùc c©n b»ng. Khi 2 lùc c©n b»ng t¸c dông lªn 1 vËt th× vËt ®ã sÏ nh thÕ nµo? - T¹i sao mäi vËt kh«ng thÓ thay ®æi vËn tèc 1 c¸ch ®ét ngét ®îc * Tæ chøc: LÊy 1 VD vÒ vËt ®ang chuyÓn ®éng sau ®ã råi chËm dÇn vµ dõng l¹i cho häc sinh dù ®o¸n nguyªn nhËn Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ lùc ma s¸t - Th«ng qua VD thùc tÕ vÒ lùc c¶n trë chuyÓn ®éng ®Ó häc sinh nhËn biÕt ®Æc ®iÓm cña lùc ma s¸t trît - Yªu cÇu häc sinh ®äc th«ng tin SGK vµ sau - §äc th«ng tin SGK ®ã cho häc sinh lÊy VD thùc tÕ - KÓ ra 1 sè VD vÒ ma s¸t trît - Cho 1 viªn bi l¨n trªn mÆt bµn yªu cÇu häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt vÒ chuyÓn ®éng cña - Quan s¸t vµ nhËn xÐt viªn bi ? VËn tèc cña viªn bi thay ®æi nh thÕ nµo? ? Khi nµo vËn tèc cña vËt thay ®æi? - Viªn bi l¨n chËm dÇn råi dõng l¹i do Th«ng b¸o lùc ng¨n c¶n chuyÓn ®éng l¨n cña lùc t¸c dông cña mÆt bµn lªn viªn bi viªn bi gäi lµ lùc ma s¸t l¨n - Ghi vë - Yªu cÇu HS lÊy VD ®Ó tr¶ lêi c©u2 - TiÕp tôc cho häc sinh tr¶ lêi c©u 3. Tõ ®ã cho - LÊy VD thùc tÕ häc sinh nhËn xÐt vÒ cêng ®é lùc cña ma s¸t l¨n vµ ma s¸t trît - Lµm thÝ nghiÖm h×nh 6.2 cho häc sinh quan - NhËn xÐt ®îc lùc ma s¸t trît, lùc ma s¸t s¸t l¨n - Cho häc sinh nhËn xÐt vÒ sè trÞ vµ híng cho - Quan s¸t gi¸o viªn lµm thÝ nghiÖm häc sinh thÊy ®îc 2 lùc ®ã c©n b»ng - Th«ng b¸o vÒ lùc ma s¸t nghØ Tr¶ lêi c©u 4 - Cung cÊp thªm VD vµ ph©n tÝch vÒ sù suÊt hiÖn ®Æc ®iÓm cña lùc ma s¸t nghØ: + Cêng ®é lùc v tuú theo lùc t¸c dông lªn vËt cã xu híng - Ghi vë lµm cho vËt v chuyÓn ®éng + Lùc cã t¸c dông gi÷ vËt ë tr¹ng th¸i c©n - Th¶o luËn vÒ th«ng tin do gi¸o viªn b»ng khi cã lùc t¸c dông cung cÊp qua c¸c VD Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ lîi Ých vµ t¸c h¹i cña ma s¸t trong ®êi sèng vµ kü thuËt 10 Gi¸o viªn: Hoµng Sang - Tõ nh÷ng h×nh 6.3 a,b,c gîi më cho häc sinh ph¸t hiÖn nh÷ng t¸c h¹i vµ nªu biÖn ph¸p lµm gi¶m t¸c h¹i cña ma s¸t - Trong mçi h×nh yªu cÇu häc sinh kÓ tªn lùc ma s¸t vµ c¸ch kh¾c phôc - TiÕp tôc cho häc sinh quan s¸t h×nh 6.4 a,b,c gióp häc sinh biÕt 1 sè VD vÒ lîi Ých cña kùc ma s¸t http://violet.vn/thanhliem24 - Quan s¸t h×nh vÏ SGK vµ tr¶ lêi c©u 6 a, ma s¸t trît Tra dÇu b, ma s¸t trît thay ma s¸t l¨n c, ma s¸t trît thay ma s¸t l¨n - Quan s¸t h×nh vÏ - Th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u 7 Ho¹t ®éng 4: Cñng cè- vËn dông - Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u8, c©u 9 - Nªu c©u hái gîi më ®Ó häc sinh nªu ®îc 3 lo¹i lùc ma s¸t - Yªu cÇu häc sinh nªu ®îc t¸c h¹i cña lùc ma s¸t, vµ lîi Ých - Cho häc sinh ®äc môc “cã thÓ em cha biÕt” TiÕt 7 Ngµy so¹n: ¸p suÊt I, Môc tiªu - Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh nghÜa ¸p lùc, ¸p suÊt - ViÕt ®îc c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt, nªu ®îc tªn, ®¬n vÞ c¸c ®¹i lîng trong c«ng thøc - VËn dông ®îc c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt ®Ó GBT ®¬n gi¶n vÒ ¸p lùc, ¸p suÊt - Nªu ®îc c¸ch lµm t¨ng, gi¶m ¸p suÈttong ®êi sèng vµ dïng nã ®Ó gi¶I thÝch ®îc 1 sè hiÖn tîng ®¬n gi¶n thêng gÆp II, ChuÈn bÞ 1 chËu ®ùng c¸t nhá, 3 khèi s¾t nh nhau III, C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Trî gióp cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KTBC- tæ chøc THHT * Khi nµo cã lùc ma s¸t? cã nh÷ng lo¹i lùc ma s¸t nµo? * Tæ chøc: PhÇn më ®Çu SGK Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ ¸p lùc - Yªu cÇu häc sinh ®äc th«ng tin SGK vÒ ¸p lùc - Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u1 - Cho häc sinh lÊy 1 vµi VD kh¸c - §äc th«ng tin SGK - Ghi vë - Tr¶ lêi c©u 1: - Lùc F cña m¸y kÐo t¸c dông lªn mÆt ®êng - Lùc cña mòi ®inh t¸c dông lªn gç 11 Gi¸o viªn: Hoµng Sang http://violet.vn/thanhliem24 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ ¸p suÊt - Bè trÝ thÝ nghiÖm nh h×nh 7.4 - Trong tõng trêng hîp cho häc sinh so s¸nh vµ ®iÒn vµo h×nh 7.1 Quan s¸t thÝ nghiÖm ®Ó ®iÒn b¶ng ¸p lùc(F) F2>F1 F3= F1 DT bÞ Ðp (S) S2= S1 S3h1 h3>h1 - ChØ cho häc sinh râ diÖn to¸n tõng mÆt ®Ó häc sinh so s¸nh - Yªu cÇu häc sinh rót ra kÕt luËn tõ thÝ nghiÖm - §iÒu kÕt luËn T¸c dôngcña ¸p lùc cµng lín khi ¸p lùc cµng lín vµ diÖn to¸n bÞ Ðp cµng nhá - Th«ng b¸o cho häc sinh ®é lín cña vËt tõ t¸c dông cña ¸p lùc - §äc SGK, ghi vë - Th«ng b¸o vÒ ¸p suÊt vµ ®a ra c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt - Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK P = F/ S - §Ò nghÞ häc sinh cho biÕt ®¬n vÞ c¸c ®¹i lîng trong c«ng thøc P: ¸p suÊt F: ¸p lùc S: diÖn tÝch bÞ Ðp Ho¹t ®éng 4: Cñng cè- vËn dông - ¸p lùc lµ g×? ¸p suÊt lµ g×? nã phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? - C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt nh thÕ nµo - Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u 4,5 - Tr¶ lêi c©u hái - Tr¶ lêi c©u 4, 5 + C©u 4: nguyªn t¾c ®Ó lµm ¸p suÊt - T¨ng: t¨ng ¸p lùc, gi¶m diÖn tÝch bÞ Ðp - Gi¶m: gi¶m ¸p lùc, t¨ng diÖn tÝch bÞ Ðp + C©u 5: T¨ng ra ®îc - ¸p suÊt xe t¨ng: P1 = 340.000/15=22666,7 Pa ¸p suÊt « t«: P2 = 20.000/ 0,025 = 800.000 Pa  P2>P1 - M¸y kÐo nÆng h¬n « to nhng l¹i ®i ®îc trªn ®Êt mÒn v× ¸p suÊt xe t¨ng nhá h¬n « t« 12 Gi¸o viªn: Hoµng Sang http://violet.vn/thanhliem24 TiÕt 8 Ngµy so¹n: ¸p suÊt chÊt láng – b×nh th«ng nhau I, Môc tiªu - M« t¶ ®îc thÝ nghiÖm chøng tá sù tån t¹i cña ¸p suÊt trong lßng chÊt láng - ViÕt ®îc c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt long, nªu ®îc tªn vµ ®¬n vÞo c¸c ®¹i lîng cã mÆt trong c«ng thøc - VËn dông ®îc c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng ®Ó gi¶i bµi tËp ®¬n gi¶n - Nªu ®îc nguyªn t¾c b×nh th«ng nhau vµ dïng nã ®Ó gi¶i thÝch 1 sè hiÖn tîng thêng gÆp II, C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc - 1 b×nh trô cã ®¸y C vµ c¸c lç A, B - 1 b×nh trô thuû tinh cã ®Üa D - 1 b×nh th«ng nhau III, C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Trî gióp cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KTBC- Tæ chøc THHT * KT: - ¸p lùc lµ g×? t¸c dông cña ¸p lùc phô thuéc vµo yÕu tè nµo? - ViÕt c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt ®¬n vÞ cña ¸p sÊt? * Tæ chøc: Ta ®· t×m hiÓu vÒ ¸p suÊt cña chÊt r¾n vËy chÊt láng cã g©y ra ¸p suÊt kh«ng? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ¸p suÊt lªn ®¸y b×nh vµ thµnh b×nh - §äc vÒ ¸p lùc cña chÊt r¾n - Cho häc sinh ®äc th«ng tin SGK - Lµm thÝ nghiÖm h×nh 8.3 cho häc sinh quan s¸t vµ yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u 1, 2 - §äc th«ng tin SGK vµ lµm thÝ nghiÖm ®Ó tr¶ lêi c©u hái c©u 1: mµng cao su biÕn d¹ng ®iÒu ®ã chøng tá chÊt láng g©y ra ¸p suÊt lªn ®¸y b×nh vµ thµnh b×nh C©u 2; chÊt láng g©y ra ¸p suÊt theo mäi ph¬ng - ChÊt láng g©y ra ¸p suÊt ë nh÷ng ®©u - Lµm tiÕp thÝ nghiÖm cho häc sinh quan s¸t vµ tr¶ lêi - ¸p suÊt cña chÊt láng cã ph¬ng nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ ¸p suÊt chÊt láng t¸c dông lªn c¸c vËt ë trong lßng chÊt láng ? ChÊt láng cã g©y ra ¸p suÊt ë trong lßng - Cã thÓ nªn dù ®o¸n nã kh«ng? - Th¶o luËn - Lµm thÝ nghiÖm cho häc sinh quan s¸t vµ - Quan s¸t thÝ nghiÖm vµ nhËn xÐt yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u 3 - Tr¶ lêi c©u 3: chÊt láng g©y ra ¸p suÊt - Qua thÝ nghiÖm 1 vµ 2 yªu cÇu häc sinh rót theo mäi ph¬ng lªn c¸c vËt trong lßng nã ra kÕt luËn - Nghiªn cøu c©u 4 vµ tr¶ lêi - Treo b¶ng phô vµ gäi häc sinh lªn b¶ng ®iÒn vµo chç trèng - NhËn xÐt - Gäi 1, 2 häc sinh nh©n xÐt c©u tr¶ lêi - Cho häc sinh th¶o luËn vÒ c©u tr¶ lêi ®ã - Tham gia th¶o luËn chung 13 Gi¸o viªn: Hoµng Sang http://violet.vn/thanhliem24 Ho¹t ®éng 4: X©y dùng c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng - Th«ng b¸o c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng - Gäi häc sinh gi¶I thÝch c¸c ®¹i lîng trong c«ng thøc - Yªu cÇ häc sinh chøng minh c«ng thøc - Gîi y: P = F/ S d= P/ V P = d.V= F P= d.V/S = d.S.h/S=d.h - §äc SGK P = d* h P: ¸p suÊt ë ®¸y cét chÊt láng d: TLR chÊt láng h: chiÒu cao cét chÊt láng - Cã thÓ chøng minh Ho¹t ®éng 5: T×m hiÓu nguyªn t¾c b×nh th«ng nhau - Giíi thiÖu vÒ b×nh th«ng nhau vµ cho häc sinh quan s¸t - Yªu cÇu häc sinh ®äc c©u 5 vµ dù ®o¸n - Lµm thÝ nghiÖm cho häc sinh quan s¸t vµ yªu cÇu häc sinh ®iÒn kÕt luËn G: treo b¶ng phô cho häc sinh ®iÒn - §äc th«ng tin SGK - Dù ®o¸n vµ th¶o luËn - Quan s¸t thÝ nghiÖm vµ th¶o luËn Tham gia th¶o luËn chung Ho¹t ®éng 6; vËn dông- cñng cè - cho häc sinh tr¶ lêi c©u 6,7,8,9 SGK. Nõu hÕt thêi gian th× cho vÒ nhµ - Gäi häc sinh ®äc ghi nhí SGK - Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi TiÕt 9 Ngµy so¹n: ¸p suÊt khÝ quyÓn I, Môc tiªu - Gi¶i thÝch ®îc sù tån t¹i cña líp khÝ quyÓn, ¸p suÊt khÝ quyÓn - Gi¶i thÝch ®îc thÝ nghiÖm Torixenli vµ 1 sè hiÖn tîng ®¬n gi¶n thêng gÆp - HiÓu ®îc v× sao ®é lín cña ¸p suÊt khÝ quyÓn thêng ®îc tÝnh theo ®ä cao cét thuû ng©n vµ biÕt c¸ch biÕt ®æi tõ ®¬n vÞ mmHg sang N/m2 II, ChuÈn bÞ Vá chai nhùa máng, èng thuû tinh dµi 15cm, S = 2mm2, 1 cèc níc III, C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Trî gióp cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KTBC- Tæ chøc THHT * KT: - ChÊt láng g©y ra ¸p suÊt nh thÕ nµo? 14 Gi¸o viªn: Hoµng Sang http://violet.vn/thanhliem24 - C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng lµ gØ? Gi¶i thÝch c¸c ®¹i lîng * Tæ chøc: Giíi thiÖu nh më bµi SGK Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ sù tån t¹i cña ¸p suÊt khÝ quyÓn - Giíi thiÖu vÒ líp khÝ quyÓn cña tr¸i ®Êt - L¾ng nghe phÇn tr×nh bµy cña gi¸o viªn - Híng dÉn häc sinh vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch sù tån t¹i cña khÝ quyÓn - Gi¶i thÝch sù tån t¹i cña ¸p suÊt khÝ quyÓn - §äc SGK - Cho häc sinh ®äc SGK vÒ thÝ nghiÖm 1 vµ sau ®ã gi¸o vciªn tiÕn hµnh theo yªu cÇu cña SGK cho häc sinh quan s¸t hiÖn tîng vµ gi¶i thÝch - Quan s¸t gi¸o viªn lµm thÝ nghiÖm - Gi¶I thÝch c©u 1 - Gäi häc sinh gi¶i thÝch - Khi kh«ng khÝ trong vá hép ®îc hót ra th× ¸p suÊt ë kh«ng khÝ trong hép nhá - Lµm tiÕp thÝ nghiÖm 2 cho häc sinh quan s¸t h¬n ¸p suÊt bªn ngoµi vá hép nªn vá hép vµ tr¶ lêi c©u 2 chän t¸c dông cña ¸p suÊt kk tõ ngoµi - Gîi y cho häc sinh vµo lµm vá hép bÞ bÑp theo mäi ph¬ng - NÕu thªm cét níc cµng cao kh«ng qu¸ 10,33m - C©u 2; níc kh«ng ch¶y ra khái èng v× ¸p lùc cña kk t¸c dông vµo níc tõ díi lªn > träng lîng cña cét níc - Th¶ ngãn tay cét ®Çu trªn cña èng Yªu cÇu häc sinh quan s¸t hiÖn tîng trong èng vµ tr¶ lêi c©u 3 - C©u 3; nÕu bá ngãn tay bÞt èng ra th× níc sÏ ch¶y ra khái èng v× khi ®ã K2 trong èng th«ng víi khÝ quyÓn, ¸p suÊt khÝ trong èng - VÏ h×nh minh häc P + P k2 > P k2 - Víi cét níc > ¸p suÊt khÝ quyÓn nªn n- M« t¶ thÝ nghiÖm vµ yªu cÇu häc sinh gi¶ íc ch¶y ra thÝch hiÖn tîng - L¾ng nghe thÝ nghiÖm vµ quan s¸t - Lµm thÝ nghiÖm minh ho¹ cho häc sinh quan - Gi¶i thÝch s¸t ? Khi chóng hÕt k2 th× ¸p suÊt trong ®ã b»ng bao nhiªu ? ¸p suÊt khÝ quyÓn t¸c dông lªn qu¶ cÇu tõ nh÷ng phÝa nµo? C©u 4; Khi hót hÕt kh«ng khÝ trong qu¶ cÇu ra th× ¸p suÊt trong qu¶ cÇu = 0 trong khi ®ã vá qu¶ cÇu chÞu t¸c dông cña ¸p suÊt khÝ quyÓn tõ mäi phÝa lµm vá nã Ðp víi nhau Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ ®é lín cña ¸p suÊt khÝ quyÓn - M« t¶ thÝ nghiÖm Torixenli - L¾ng nghe phÇn tr×nh bµy cña gi¸o viªn - Híng cho häc sinh : cét thuû ng©n trong èng ®øng c©n b»ng ë ®é cao - Quan s¸t h×nh vÏ 9.5 15 Gi¸o viªn: Hoµng Sang http://violet.vn/thanhliem24 76cm vµ phÝa trªn èng lµ ch©n kh«ng Tr¶ lêi c©u hái 5,6,7 C©u 5: PA= PB - Yªu cÇu häc sinh dùa vµo thÝ nghiÖm tÝnh ®é lín cña ¸p suÊt khÝ quyÓn C©u 6: ¸p suÊt t¸c dông lªn A lµ ¸p suÊt khÝ quyÓn, ¸p suÊt t¸c dông lªn B lµ ¸p suÊt g©y ra bëi träng lîng cét chÊt láng ( thuû ng©n ) cao 76cm - Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u 5,6,7 C©u 7: ¸p suÊt g©y ra víi träng lîng cét Hg cao 76cm t¸c dông lªn B F = d.h= 0.76.136.000= 103360 N - Gîi y cho häc sinh c©u7: - Gi¶i thÝch ý nghÜa c¸ch nãi ¸p suÊt khÝ quyÓn theo cm Hg (chó y SGK) - Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi tiÕp c©u 8,9,10,11,12 SGK Ho¹t ®éng 4: Cñng cè - dÆn dß - Gäi häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK - Cã thÓ cho häc sinh ®äc môc “cã thÓ em cha biÕt” - DÆn dã häc sinh vÒ nhµ chÈn bÞ bµi tËp TiÕt 10 Ngµy so¹n: I/ khoanh trßn c©u nãi ®óng kiÓm tra 1 tiÕt ®Ò bµi C©u 1/ “MÆt Trêi mäc ë ®»ng §«ng, lÆn ë ®»ng T©y” . C©u gi¶i thÝch nµo díi ®©y lµ ®óng? A. V× Tr¸i §Êt quay xung quanh mÆt trêi B. V× MÆt Trêi ®øng yªn so víi tr¸i ®Êt C. V× MÆt Trêi chuyÓn ®éng xung quanh tr¸i ®Êt D. V× MÆt Trêi chuyÓn ®éng ngµy cµng xa mÆt trêi C©u 2/ Trong c¸c chuyÓn ®éng sau ®©y, chuyÓn ®éng nµo lµ chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu ? A. ChuyÓn ®éng cña «t« khi khëi hµnh B. ChuyÓn ®éng cña xe ®¹p khi xuèng dèc C. ChuyÓn ®éng cña tµu háa khi vµo ga D. C¶ 3 ChuyÓn ®éng trªn ®Òu lµ nh÷ng chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu 16 Gi¸o viªn: Hoµng Sang http://violet.vn/thanhliem24 C©u 3/ Trong c¸c trêng hîp sau ®©y trêng hîp nµo ¸p lùc cña ngêi lªn mÆt nhÊt . A. Ngêi ®øng c¶ hai ch©n B. Ngêi ®øng co mét ch©n C. Ngêi ®øng c¶ hai ch©n nhng tay cÇm qu¶ t¹ D. Ngêi ®øng c¶ hai ch©n nhng cói gËp ngêi xuèng sµn lµ lín II/ ®iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng C©u 4/ - Khi th¶ r¬i vËt, do lùc .................... th× vËn tèc cña vËt.................... - Khi qu¶ bãng l¨n vµo b·i c¸t do lùc ..........c¸t nªn v©n tèc cu¶ bãng ... - ............ lµ nguyªn nh©n lµm thay ®æi vËn tèc cña vËt -Lùc vµ vËn tèc lµ 2 ®¹i lîng ......................... C©u 5/ So s¸nh ¸p suÊt chÊt láng ë 5 ®iÓm A, B, C, D, E trong mét b×nh ®ùng cïng mét chÊt láng ë h×nh —A vÏ bªn —B —C —D ...................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... —E C©u 6/ Mét « t« khëi hµnh tõ Hµ Néi lóc 8 h ®Õn H¶i Phßng lóc 10h . BiÕt r»ng qu·ng ®êng Hµ Néi - H¶i Phßng dµi 100 Km. TÝnh vËn tèc cña «t« theo Km/h vµ m/s ......................................................................................................................................................................................................................... ...................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................ §¸p ¸n BiÓu ®iÓm C©u 1: ®Õn c©u 8 C©u 9: C©u 10 mçi ý 0,5 ®iÓm (5 ®iÓm) 2 ®iÓm 3 ®iÓm I, Khoanh trßn c©u nãi ®óng C©u 1: ý C: 0,5 ®iÓm C©u 2: ý B: 0,5 ®iÓm II, §iÒn tõ vµo chç trèng C©u 5: - hót cña tr¸i ®Êt: - t¨ng : C©u 6: - c¶n : - gi¶m : III, Tr¶ lêi c©u hái §¸p ¸n: 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm: 0,5 ®iÓm 17 C©u 3: ý D: C©u 4: ý A: 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm C©u 7: - lùc : 0,5 ®iÓm C©u 8 - vect¬ : 0,5 ®iÓm Gi¸o viªn: Hoµng Sang http://violet.vn/thanhliem24 C©u 9: PA - Xem thêm -