Tài liệu Giáo án vật lí 8 (3 cột)

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 139 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án Vật lí 2008-2009 Lý 8 : 1 tiết/tuần.Kỳ 1: 18 tuần, kỳ 2: 17 tuần. 1 1 Chuyển động cơ học. 19 16 2 2 Vận tốc. 20 17 3 3 21 18 4 4 Chuyển động đều-Chuyển động không đều. Biểu diễn lực. 22 19 5 5 Sự cân bằng lực – quán tính. 23 20 6 7 24 22 21 Dẫn nhiê ̣t. 26 23 Đối lưu-Bức xạ nhiệt. 9 6 Lực ma sát. 7 25 Áp suất . 8 Áp suất chất lỏng- Bình thông nhau. 9 Áp suất khí quyển. 27 24 10 11 10 Kiểm tra. Lực đẩy Ác si mét. 28 29 25 12 11 30 26 13 12 TH và KTTH: Nghiệm lại lực đẩy Ác si mét. Sự nổi. 31 27 14 15 13 14 Công cơ học. Định luật về công. 32 33 28 29 16 17 18 15 Công suất. ÔN tập. Kiểm tra học kỳ. 34 35 Công thức tính nhiệt lượng. Kiểm tra. Phương trình cân bằng nhiệt. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt. Động cơ nhiệt. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 2: Nhiệt học. Kiểm tra học kỳ 2. Ôn tập. 8 Cơ năng, thế năng, động năng. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: Cơ học. Các chất được cấu tạo như thế nào? Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Nhiệt năng. Giáo án Vật lí 2008-2009 Chương I: CƠ HỌC MỤC TIÊU: 1. Mô tả chuyển động cơ học và tính tương đối của chuyển động. -Nêu ví dụ về chuyển động thẳng , chuyển động cong. 2. -Biết vận tốc là đại lượng biểu diễn sự nhanh, chậm của chuyển động. -Biết cách tính vận tốc của chuyển động đều và vận tốc trung bình của chuyển động không đều. 3. Nêu được ví dụ thực tế về tác dụng của lực làm biến đổi vận tốc. Biết cách biểu diễn lực bằng véctơ. 4. Mô tả sự xuất hiện lực ma sát. Nêu được một số cách làm tăng và giảm ma sát trong đời sống và kĩ thuật. 5. Mô tả sự cân bằng lực. Nhận biết tác dụng của lực cân bằng lên một vật đang chuyển động. Nhận biết được hiện tượng quán tính và giải thích được một số hiện tượng trong đời sống và kĩ thuật bằng khái niệm quán tính. 6.- Biết áp suất là gì và mối quan hệ giữa áp suất, lực tác dụng và diện tích tác dụng. -Giải thích được một số hiện tượng tăng, giảm áp suất trong đời sống hàng ngày. 7. –Mô tả TN chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng và áp suất khí quyển. -Tính áp suất chất lỏng theo độ sâu và trọng lượng riêng của chất lỏng. -Giải thích nguyên tắc bình thông nhau. 8.- Nhận biết lực đẩy Ác si mét và biết cách tính độ lớn của lực này theo trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần ngập trong chất lỏng. -Giải thích sự nổi, điều kiện nổi. 9.-Phân biệt khái niệm công cơ học và khái niệm công dùng trong đời sống. Tính công theo lực và quãng đường dịch chuyển. -Nhận biết sự bảo toàn công trong một loại máy cơ đơn giản, từ đó suy ra định luật về công áp dụng cho các máy cơ đơn giản. 10.-Biết ý nghĩa của công suất. -Biết sử dụng công thức tính công suất để tính công suất, công và thời gian. 11.-Nêu ví dụ chứng tỏ một vật chuyển động có động năng, một vật ở trên cao có thế năng, một vật đàn hồi bị dãn hay nén cũng có thế năng. -Mô tả sự chuyển hoá giữa động năng, thế năng và sự bảo toàn cơ năng. Giáo án Vật lí 2008-2009 So¹n: 25/08/2008 Gi¶ng8a: …… /8/2008 8b:: …… /8/2008 8c:: …… /8/2008 8d:: …… /8/2008 Ch¬ng I : C¬ häc TiÕt 1- ChuyÓn ®éng c¬ häc I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - Nªu ®îc nh÷ng thÝ dô vÒ chuyÓn ®éng c¬ häc trong thùc tÕ. - Nªu ®îc thÝ dô vÒ tÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn, ®Æc biÖt biÕt x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña vËt ®èi víi mçi vËt ®îc chän lµm mèc. - Nªu ®îc thÝ dô vÒ c¸c d¹ng chuyÓn ®éng c¬ häc: chuyÓn ®éng th¼ng, chuyÓn ®éng cong, chuyÓn ®éng trßn. * KÜ n¨ng: - VËn dông ®îc kiÕn thøc vµo thùc tÕ. * Th¸i ®é: - Cã ý thøc t×m hiÓu th«ng tin , xö lÝ th«ng tin, yªu thÝch bé m«n. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK- Gi¸o ¸n: - HS: §äc tríc néi dung bµi: III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1.KiÓm tra bµi cò: 2.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung *Ho¹t ®éng 1: Giíi - Dù ®o¸n vÒ sù thiÖu ch¬ng tr×nh vËt lÝ líp chuyÓn ®éng cña 8: 3’ mÆt trêi vµ tr¸i ®Êt . - Giíi thiÖu mét sè néi dung c¬ b¶n cña ch¬ng vµ ®Æt vÊn ®Ò nh trong SGK. 1.Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt mét *Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu - Th¶o luËn theo vËt chuyÓn ®éng hay ®øng yªn c¸ch x¸c ®Þnh vËt chuyÓn bµn vµ nªu vÝ dô. ®éng hay ®øng yªn.14’ - NX - KL H: Em h·y nªu vÝ dô vÒ vËt chuyÓn ®éng vµ vÝ dô vÒ vËt ®øng yªn? . - LËp luËn chøng - ChuÈn l¹i VD tá vËt trong vÝ dô H:T¹i sao nãi vËt ®ã chuyÓn ®ang chuyÓn ®éng C1: So s¸nh vÞ trÝ cña « t« , thuyÒn , ®¸m m©y víi 1 vËt ®éng? hay ®øng yªn. nµo ®ã ®øng yªn bªn ®êng , - Th¶o luËn nhãm bªn bê s«ng . - KÕt luËn: vÞ trÝ cña vËt ®ã vµ tr¶ lêi C1 * KÕt luËn : Khi vÞ trÝ cña so víi gèc c©y thay ®æi chøng tá vËt ®ã ®ang chuyÓn - §äc kÕt luËn vËt so víi vËt mèc thay ®æi theo thêi gian th× vËt chuyÓn ®éng , vÞ trÝ vËt ®ã so víi gèc SGK. ®éng so víi vËt mèc. ChuyÓn c©y kh«ng ®æi chøng tá vËt ®ã ®øng yªn . Trao ®æi th¶o ®éng nµy gäi lµ chuyÓn ®éng luËn – kÕt luËn c¬ häc. H:VËy, khi nµo vËt chuyÓn c©u C2, C3 . LÊy ®éng , khi nµo vËt ®øng yªn? VD C2: ¤ t« chuyÓn ®éng so víi - GVKhi nµo vËt ®îc coi lµ ®øng yªn ? VD: Ngêi ngåi trªn hµng c©y bªn ®êng… thuyÒn ®ang tr«i theo dßng níc , v× C3: VËt kh«ng thay ®æi vÞ trÝ Giáo án Vật lí 2008-2009 - HD cho h/s th¶o luËn c©u vÞ trÝ cña ngêi ë tr¶ lêi vµ chèt l¹i c©u tr¶ lêi trªn thuyÒn kh«ng ®óng nhÊt. ®æi nªn so víi thuyÒn th× ngêi ë Ho¹t ®éng 3: TÝnh t¬ng ®èi tr¹ng th¸i ®øng cña chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn. yªn: 14 ’ - §Ò ra th«ng b¸o nh SGK. - Yªu cÇu h/s quan s¸t H1.2 SGK ®Ó tr¶ lêi C4, C5. -Lu ý h/s nªu râ vËt mèc trong tõng trêng hîp . - Th¶o luËn c©u hái cña gi¸o viªn yªu cÇu vµ kÕt luËn c©u hái ®ã. - Yªu cÇu h/s lÊy vÝ dô vÒ mét vËt bÊt kú HD:NhËn xÐt nã chuyÓn ®éng so víi vËt nµo, ®øng yªn so víi vËt nµo?vµ rót ra nhËn xÐt: -VËt chuyÓn ®éng hay ®øng yªn lµ phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? - Dùa vµo nhËn xÐt tr¹ng th¸i ®øng yªn hay chuyÓn ®éng cña mét vËt nh C4;C5 ®Ó tr¶ lêi C6. - Yªu cÇu cÇu h/s tr¶ lêi C8. - Dùa vµo kÕt luËn – trao ®æi th¶o *Ho¹t ®éng 4: nghiªn cøu luËn – kÕt luËn ? mét sè chuyÓn ®éng thêng C8. gÆp. 5’ Yªu cÇu HS quan s¸t H1.3abc SGK ®Ó tr¶ lêi C9 . - Cã thÓ cho hs th¶ bãng bµn - NhËn xÐt vµ rót xuèng ®Êt, x¸c ®Þnh quÜ ®¹o. ra c¸c d¹ng chuyÓn ®éng thêng gÆp vµ tr¶ lêi C9. *Ho¹t ®éng 5: VËn dông. 5’ - GV cho h/s quan s¸t H1.4 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái C10 ; C11. - GV yªu cÇu h/s ®äc vµ häc thuéc phÇn ghi nhí. ®èi víi vËt mèc th× ®îc coi lµ ®øng yªn. 2 . TÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn: C4:Hµnh kh¸ch chuyÓn ®éng so víi nhµ ga. V× vÞ trÝ cña hµnh kh¸ch so víi nhµ ga lµ thay ®æi . C5: So víi toa tµu, hµnh kh¸ch ®øng yªn v× vÞ trÝ cña hµnh kh¸ch so víi toa tµu lµ kh«ng ®æi . C6 : Mét vËt cã thÓ chuyÓn ®éng so víi vËt nµy, nhng l¹i ®øng yªn ®èi víi vËt kia. C7: VËy: chuyÓn ®éng hay ®øng yªn cã tÝnh t¬ng ®èi . * KÕt luËn: ( SGK) C8: NÕu coi mét ®iÓm g¾n víi tr¸i ®Êt lµ mèc th× vÞ trÝ cña mÆt trêi thay ®æi tõ ®«ng sang t©y . 3 . Mét sè chuyÓn ®éng thêng gÆp: C9 : - ChuyÓn ®éng th¼ng. - ChuyÓn ®éng cong. - ChuyÓn ®éng trßn. 4. VËn dông: C10: ¤ t« ®øng yªn so víi ngêi l¸i xe, chuyÓn ®éng so víi cét ®iÖn. C11: Cã lóc sai. VÝ dô: VËt chuyÓn ®éng trßn quanh vËt mèc. - HS ho¹t ®éng c¸ + Ghi nhí: SGK. nh©n vËn dông tr¶ lêi c©u hái. - §äc phÇn ghi nhí 4.Cñng cè.3’ - GV hÖ thèng néi dung chÝnh cña bµi vµ kh¾c s©u néi dung ®ã cho h/s. - §äc cã thÓ em cha biÕt. 5.Híng dÉn häc ë nhµ.1’ Giáo án Vật lí 2008-2009 - Häc bµi theo vë vµ SGK. - Lµm bµi tËp tõ 1.1®Õn 1.6 SBT. - ChuÈn bÞ bµi : VËn tèc . ……………………………………………………………………………………. So¹n: 28/08/2008 Gi¶ng8a: …… /9/2008 8b:: …… /9/2008 8c:: …… /9/2008 8d:: …… /9/2008 TiÕt2 – Bµi 2 –– VËn tèc I.Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: - So s¸nh qu·ng ®êng chuyÓn ®éng trong 1 gi©y cña mçi chuyÓn ®éng ®Ó rót ra c¸ch nhËn biÕt sù nhanh , chËm cña chuyÓn ®éng . - N¾m ®îc c«ng thøc vËn tèc vµ ý nghÜa kh¸i niÖm vËn tèc. §¬n vÞ chÝnh cña vËn tèc lµ m/s ; km/h vµ c¸ch ®æi ®¬n vÞ vËn tèc . 2. Kü n¨ng : BiÕt vËn dông c«ng thøc tÝnh vËn tèc ®Ó tÝnh qu·ng ® êng , thêi gian cña chuyÓn ®éng . 3. Th¸i ®é : Cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc vµ høng thó trong häc tËp. II.ChuÈn bÞ: - GV:B¶ng phô ghi néi dung b¶ng 2.1 sgk : - HS : Nghiªn cøu tríc néi dung bµi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. KiÓm tra 5 ’ : ThÕ nµo lµ chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn? LÊy mét vÝ dô vÒ chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn? LÊy mét vÝ dô ®Ó lµm râ tÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng?. - §/A( ghi nhí SGK)- VD: HS 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña Néi dung thÇy trß *Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp : 2’ - HS nhËn biÕt vÊn - GV nªu vÊn ®Ò theo ®Ò cÇn t×m hiÓu cña phÇn më bµi trong SGK. bµi. 1.VËn tèc lµ g×? *Ho¹t ®éng 2: Nghiªn cøu kh¸i niÖm vËn tèc C1. Cïng ch¹y mét qu·ng ®êng lµ g×?18’ nh nhau, b¹n nµo mÊt Ýt thêi gian - Híng dÉn h/s vµo vÊn sÏ ch¹y nhanh h¬n. ®Ò so s¸nh sù nhanh chËm cña chuyÓn ®éng. C2. B¶ng 2.1. Yªu cÇu h/s hoµn thµnh b¶ng 2.1. C«t 1 2 3 4 5 - Yªu cÇu h/s s¾p xÕp thø tù chuyÓn ®éng nhanh chËm cña c¸c b¹n nhê sè ®o qu·ng ®êng chuyÓn ®éng trong 1 ®/vÞ thêi gian. - Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi C1;C2 ®Ó rót ra kh¸i niÖm vÒ vËn tèc chuyÓn ®éng. STT Tªn HS Qu·ng ®êng ch¹y s( m) Thêi gian ch¹y t(s) XÕp h¹ng 1 2 3 4 An B×nh Cao Hïn g ViÖt 60 60 60 60 10 9,5 11 9 3 2 5 1 Qu·ng ®êng ch¹y trong 1 gi©y 6m 6,32m 5,45m 6,67m 60 10,5 4 5,71m 5 * KÕt luËn: Ho¹t ®éng c¸ VËn tèc lµ qu·ng ®êng ®i trong nh©n vËn dông tr¶ mét ®¬n vÞ thêi gian. - Yªu cÇu h/s lµm C3. C3: -H:íng dÉn, gi¶i thÝch lêi c©u hái C3 (1) Nhanh , (2) ®Ó h/s hiÓu râ h¬n vÒ kh¸i niÖm vËn tèc. Giáo án Vật lí 2008-2009 ChËm (3) Qu·ng ®êng ®i ®îc, (4) §¬n vÞ. 2 . C«ng thøc tÝnh vËn tèc: T×m hiÓu vÒ c«ng *Ho¹t ®éng 3: X©y s V dùng c«ng thøc tÝnh thøc, ®¬n vÞ c¸c ®¹i t vËn tèc:14’ lîng cã trong c«ng Trong ®ã: s lµ qu·ng ®êng. thøc. t lµ thêi gian. - Cho h/s t×m hiÓu vÒ v lµ vËn tèc. c«ng thøc tÝnh vËn tèc - N¾m v÷ng c«ng 3 . §¬n vÞ vËn tèc : vµ ®¬n vÞ cña vËn tèc. thøc, ®¬n vÞ vµ c¸ch C4: m/phót, km/h ®æi ®¬n vÞ vËn tèc. km/s, cm/s - Híng dÉn h/s c¸ch ®æi 1km/h=1000m/3600s= 0,28m/s. ®¬n vÞ cña vËn tèc. - T×m hiÓu vÒ tèc kÕ - §é lín cña vËn tèc ®îc ®o b»ng vµ nªu lªn nhiÖm vô dông cô gäi lµ tèc kÕ ( hay ®ång - Giíi thiÖu vÒ tèc kÕ. cña tèc kÕ lµ g×. hå vËn tèc). C5: - Yªu cÇu h/s tr¶ lêi C4, - H§ c¸ nh©n th¶o v =36km/h=36000/3600= 10m/s C5, C6, C7, C8. luËn vµ tr¶ lêi c¸c 1 c©u hái C4, C5, C6, v 2 = 10800/3600=3m/s v 3 = 10m/s C7, C8. - Híng dÉn h/s tr¶ lêi - NX So s¸nh ta thÊy, « t«, tµu ho¶ nÕu h/s gÆp khã kh¨n. - KL ch¹y nhanh nh nhau. Xe ®¹p chuyÓn ®éng chËm nhÊt. C6: 81 v= s = 1,5 = 54km/h= 15m/s t - ChuÈn kiÕn thøc C4, C7: t=40phót=2/3h C5, C6, C7, C8. v=12km/h  S =v.t=12.2/3=8 km. C8: v=4km/h - Yªu cÇu h/s ®äc vµ 1 häc thuéc phÇn ghi nhí. t=30phót= h 2  s=v.t= 4.1/2=2km. * Ghi nhí: SGK. 3.Cñng cè3’ - GVchèt l¹i kiÕn thøc träng t©m cña bµi vµ kh¾c s©u néi dung ®ã cho h/s. - §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt. 4.Híng dÉn häc ë nhµ.3’ - Häc bµi theo vë vµ SGK. - Lµm bµi tËp tõ 2.1®Õn 2.5SBT - GV :HD bµi 2.5: + Muèn biÕt ngêi nµo ®i nhanh h¬n ph¶i tÝnh g×? + NÕu ®Ó ®¬n vÞ nh ®Çu bµi cã so s¸nh ®îc kh«ng ? - ChuÈn bÞ bµi : ChuyÓn ®éng ®Òu – chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu . …………………………………………………………………………………… So¹n:9/9/2009 Gi¶ng: 8a: ……/9/2008 8b:: … /9/2008 8c:: …… /9/2008 - 8d:: 9/2008 TiÕt3: – bµi 3 – ChuyÓn ®éng ®Òu – chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu / Giáo án Vật lí 2008-2009 I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh nghÜa cña chuyÓn ®éng ®Òu vµ kh«ng ®Òu. Nªu ® îc nh÷ng vÝ dô vÒ chuyÓn ®éng ®Òu vµ kh«ng ®Òu thêng gÆp . - X¸c ®Þnh ®îc dÊu hiÖu ®Æc trng cho chuyÓn ®éng ®Òu lµ vËn tèc kh«ng thay ®æi theo thêi gian , chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu lµ vËn tèc thay ®æi theo thêi gian. - VËn dông ®Ó tÝnh vËn tècªnrung b×nh trªn mét ®o¹n ®êng. - Lµm thÝ nghiÖm vµ ghi kÕt qu¶ t¬ng tù nh b¶ng 3.1. 2. Kü n¨ng : Tõ c¸c hiÖn tîng thùc tÕ vµ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®Ó rót ra ®îc quy luËt cña chuyÓn ®éng ®Òu vµ kh«ng ®Òu . 3. Th¸i ®é : TËp trung nghiªm tóc , hîp t¸c khi thùc hiÖn thÝ nghiÖm . II.ChuÈn bÞ: - GV:B¶ng phô ghi c¸c bíc lµm thÝ nghiÖm, b¶ng kÕt qu¶ mÉu 3.1. - HS : §äc tríc bµi 3: III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. KiÓm tra 4 ’ ? VËn tèc lµ g×? ViÕt c«ng thøc tÝnh vËn tèc? §/A Ghi nhí SGK. 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng cña thÇy Néi dung *Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc - NhËn biÕt vÊn ®Ò tËp : 2’ -Trong chuyÓn ®éng cã cÇn t×m hiÓu cña nh÷ng lóc vËn tèc thay bµi. ®æi nhanh chËm kh¸c nhau, nhng còng cã lóc vËn tèc nh nhau. VËy khi nµo cã chuyÓn ®éng ®Òu , khi nµo cã chuyÓn I.§Þnh nghÜa: SGK. ®éng kh«ng ®Òu? *Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu vÒ ®Þnh nghÜa chuyÓn ®éng ®Òu vµ - §äc th«ng tin C1: + Qu·ng ®êng A ®Õn D th× kh«ng ®Òu 10 ’ . SGK t×m hiÓu vÒ chuyÓn ®éng cña xe lµ kh«ng - Yªu cÇu h/s ®äc th«ng chuyÓn ®éng ®Òu vµ ®Òu. + Qu·ng ®êng D ®Õn F th× tin SGK t×m hiÓu vÒ kh«ng ®Òu. LÊy thÝ chuyÓn ®éng ®Òu vµ dô cho mçi chuyÓn chuyÓn ®éng cña xe lµ chuyÓn ®éng. ®éng ®Òu. kh«ng ®Òu. C2: a, lµ chuÓn ®éng ®Òu. - Yªu cÇu h/s quan s¸t b,c ,d lµ chuyÓn ®éng (H3.1) chuyÓn ®éng cña trôc b¸nh xe thêi - §äc C1 vµ ®iÒn kh«ng ®Òu. gian 3s vµ b¶ng kÕt kÕt qu¶ vµo b¶ng nhËn biÕt vÒ chuyÓn qu¶3.1 sgk ®éng ®Òu vµ kh«ng ®Òu. - Híng dÉn h/s tr¶ lêi. - NX - KL - ChuÈn kiÕn thøc C1,2 - Nghiªn cøu C2 ho¹t ®éng c¸ nh©n II . VËn tèc trung b×nh cña - KL chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu: - NX *Trong chuyÓn ®éng kh«ng *Ho¹t ®éng 3: T×m ®Òu, trung b×nh mçi gi©y vËt hiÓu vÒ vËn tèc trung chuyÓn ®éng ®îc bao nhiªu b×nh cña chuyÓn ®éng mÐt th× ta nãi vËn tèc trung kh«ng ®Òu:10 ’ b×nh cña chuyÓn ®éng nµy lµ - Yªu cÇu h/s tÝnh ®o¹n bÊy nhiªu m/s. ®êng l¨n ®îc cña trôc b¸nh xe trong mçi thêi - T×m hiÓu vÒ kh¸i gian øng víi c¸c qu·ng niÖm vËn tèc trung C3. v AB = 0,017m/s Giáo án Vật lí 2008-2009 ®êng AB, BC, CD ®Ó b×nh. lµm râ kh¸i niÖm vËn tèc trung b×nh. - Yªu cÇu h/s tÝnh to¸n vµ hoµn thiÖn C3. - ChuÈn kiÕn thøc. v BC = 0,05m/s v CD = 0,08m/s Tõ A ®Õn D xe chuyÓn ®éng dÇn. - Hoµn thµnh C3 tõ nhanh * C«ng ®ã rót ra c«ng thøc b×nh: thøc tÝnh vËn tèc trung tÝnh vËn tèc trung b×nh. v tb = s t - NX 3 . VËn dông : - KL C4: + ChuyÓn ®éng cña « t« tõ Hµ Néi ®Õn H¶i Phßng lµ chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu, 50km/h lµ vËn tècænung b×nh . * Ho¹t ®éng 4: VËn dông. 12’ - Yªu cÇu h/s nghiªn cøu néi dung cña c¸c s 120 c©u C4, C5, C6, C7 th¶o Vtb  1   4(m / s) C5: luËn vµ kÕt luËn c¸c c©u t1 30 hái ®ã. - VËn dông c¸c néi s 60 dung ®· häc trao Vtb  2   2,5(m / s ) t2 24 ®æi th¶o luËn - KL ? C4, C5, C6, C7. VËn tèc trung b×nh trªn c¶ 2 - Híng dÉn h/s trao ®æi - NX qu·ng ®êng: th¶o luËn - KL - Kl s s v tb = 1 2 = 120  60 - NÕu h/s gÆp khã kh¨n t1  t 2 30  24 - Híng dÉn h/s kÕt luËn =3,3m/s C6: - ChuÈn kiÕn thøc ? C4, S  Vtb .t  30.5  150km C5, C6, C7. C7: * Ghi nhí: SGK H: Qua bµi cÇn n¾m nh÷ng néi dung chÝnh nµo ? - KL 1 2 - Yªu cÇu h/s ®äc vµ häc thuéc phÇn ghi nhí. 3.Cñng cè.3’ - GVchèt l¹i kiÕn thøc träng t©m cña bµi vµ kh¾c s©u néi dung ®ã cho h/s. - §äc cã thÓ em cha biÕt. 4.Híng dÉn häc ë nhµ.2’ - Häc bµi theo vë vµ SGK. - Lµm bµi tËp tõ 3.1®Õn 3.7SBT. - ChuÈn bÞ bµi : BiÓu diÔn lùc . Nhắc HS xem lại bài lực. Hai lực cân bằng ( bài 6 SGK Vật Lí 6 ) Giáo án Vật lí 2008-2009 So¹n:9/9/2009 Gi¶ng: 8a: ……/9/2008 8b:: …/9/2008 8c:: …… /9/2008 8d:: Tiết 4–– B ài 4 : BIỂU DIỄN LỰC /9/2008 I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: -Nêu được ví dụ thể hiện lực tác dụng l àm thay đổi vận tốc. -Nhận biết được lực l à đại lượng vectơ.. *KÜ n¨ng: - Biểu diễn được vectơ lực - Rèn luyện khả năng vẽ hình minh hoạ. * Th¸i ®é: Cã ý thøc t×m hiÓu th«ng tin , sö lÝ th«ng tin bµi, yªu thÝch bé m«n. II.ChuÈn bÞ: -GV:Nhắc HS xem lại b à i l ực. Hai lực cân bằng ( b à i 6 SGK V ật Lí 6 ) - Xe lăn, Miếng sắt, nam châm. - HS : T×m hiÓu tríc néi dung bµi biÓu diÔn lùc. III.C¸c ho¹t ®éng d¹yu vµ häc: 1. KiÓm tra: (6 phút). -.Chuyển động đều l à gì ? Nêu 1 ví d ụ về vật chuyển động đều. -.Chuyển động không đều l à gì ? Nêu ví d ụ. -.Viết công thức tính vận tốc trung bình của 1 chuyển động không đều. * §/ A – Ghi nhí SGK tr13. 2. B à i m ới: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung Ho¹t ®éng 1- 4’: §Æt vÊn ®Ò. Lực có thể l àm biến đổi chuyển động m à v ận tốc xác định sự nhanh chậm v à c ả hướng Giáo án Vật lí 2008-2009 của chuyển động, vậy giữa lực v à v ận tốc có sự liên quan n ào không ? -§ưa 1 số ví dụ: viên bi thả rơi, vận tốc của viên bi tăng nhờ tác dụng n à o? L à m th ế n à o để biểu diễn lực tác dụng lên vật? *Ho¹t ®éng 2: 10’ - Nhắc lại ở lớp 6 ta đã biết lực có thể l àm bi ến dạng, biến đổi chuyển động của vật. Yêu cầu HS tìm 1 số ví dụ minh hoạ. Yêu cầu HS quan sát hình 4.1, 4.2 SGK . - L à m TN nh ư hình 4.1 .Hướng dẫn HS trả lời câu C 1 .’ * Ho¹t ®éng 3:15’ - Thông báo: Một đại lượng vừa có phương và chiều l à 1 đại lượng vectơ. - Yêu cầu HS nhắc lại các đặc điểm của lực => lực l à m ột đại lượng vectơ. - Thông báo: Để biểu diễn vectơ lực người ta dùng mũi tên. - Cách biểu diển vectơ lực phải thể hiện đầy đủ 3 yếu tố của lực. -§ưa ra ví dụ về lực tác dụng lên vật có vẽ hình v à ch ỉ rỏ điểm đặt, phương chiều v à c ường độ của lực ( hình 4.3 - Tự nêu lại khái niệm lực. Tác dụng của lực, ký hiệu, đơn vị, ký hiệu đơn vị, l à đại lượng véc tơ... - Tự tìm ví dụ . - Thảo luận theo nhóm, trả lời câu C 1 . - NX chÐo - KL - Nhắc lại các đặc điểm của lực v à nêu được lực l à 1 đại lượng vectơ. I. Ôn lại khái niệm lực C1: H.4.1: Lực hút của nam châm lên miếng sắt l à m tăng vận tốc của xe lăn . H.4.2: Lực tác dụng của vợt lên quả bóng l à qua bóng bị biến dạng, ngược lại lực của quả bóng đập v à o v ợt l à m vợt bị biến dạng . II. Biểu diễn lực 1.Lực l à m ột đại lượng vectơ. Một đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương và chiều là 1 đại lượng vectơ. Vậy, lực l à 1 đại lượng vectơ. 2. Cách biểu diễn v à kí hiệu vectơ lực Độ lớn -Sự khác nhau giữa cường độ lực v à véc t ơ lực: F +Cường độ lực: ur Điểm đặt Phương +Véc tơ lực: F . lực chiều - Quan sát hình 4.3 để hiểu rõ cách * Ký hiÖu: ur - VÐc t¬ lùc F biểu diễn - §é lín: F. lực. SGK) * Ho¹t ®éng 4: VËn dông 6’ - Hướng dẫn HS trả lời câu C 2 . Biểu diển lực Yêu cầu HS trả lời câu C3. - ChuÈn kiÕn thøc C 2.3 Giáo án Vật lí 2008-2009 -H§ c¸ nh©n g c¸c kiÕn thøc võa häc tr¶ lêi C2, C3. - NX - KL III. Vận dụng C 2 : + §é lín cña träng lùc lµ: P=10.m= 5.10=50N ; F=15000N u r P 10N u r F 5000N C3: (H4.4C3: (H4.4SGK) SGK) - Yªu cÇu h/s ®äc vµ häc a, F1  20a,N , theo ph¬ng , thuéc phÇn ghi nhí trong theo th¼ng ®øng ,chiÒu híng SGK ph ¬ng tõ díi lªn. th¼ng 30 N theo b, F2  ®øng ph¬ng , n»m ngang, chiÒuchiÒu tõ tr¸i sang ph¶i. h íng F3 tõ30 Ndcã c, ph¬ng íi lªn. ph¬ng n»m chÕch víi ngang b, méttheogãc 30 0 . ph ¬ng chiÒu híng lªn. n»m * Ghi nhí: ngang, SGK chiÒu 3.Cñng cè.3’ tõ ®ã tr¸icho h/s . - GVchèt l¹i kiÕn thøc träng t©m cña bµi vµ kh¾c s©u néi dung sang 4.Híng dÉn häc ë nhµ.1’ ph¶i. - Häc thuéc phÇn ghi nhí . c, cã - Lµm bµi tËp tõ 4.1®Õn 4.5 - SBT ph ¬ng - ChuÈn bÞ bµi : Sù c©n b»ng lùc – qu¸n tÝnh . chÕch víi ph ¬ng n»m ngang mét gãc 30 0 . chiÒu h íng lªn. * Ghi SGK Giáo án Vật lí 2008-2009 So¹n: /9/2008 Gi¶ng: 8a: ……/9/2008 8b:: …/9/2008 8c:: …… /9/2008 8d:: /9/2008 Tiết 5 – Bài 5– sù c©n b»ng lùc – qu¸n tÝnh 1> Môc tiªu: - KiÕn thøc: - Nªu ®îc 1 sè vÝ dô vÒ 2 lùc c©n b»ng , nhËn biÕt ®Æc ®iÓm cña 2 lùc c©n b»ng - Tõ kiÕn thøc ®· n¾m ®îc tõ líp 6 , HS dù ®o¸n vµ lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra dù ®o¸n ®Ó kh¼ng ®Þnh ®îc “ vËt ®îc t¸c dông cña 2 lùc c©n b»ng th× vËn tèc kh«ng ®æi vËt xÏ ®øng yªn hoÆc C§ th¼ng ®Òu m·i m·i . - Nªu ®îc 1 sè vÝ dô vÒ qu¸n tÝnh . gi¶i thÝch ®îc hiÖn tîng qu¸n tÝnh . * Kü n¨ng : - BiÕt quan s¸t , suy ®o¸n . * Th¸i ®é : nghiªm tóc hîp t¸c khi lµm thÝ nghiÖm .: B.ChuÈn bÞ : GV: B¶ng phô , thíc th¼ng . - M¸y A tót , ®ång hå bÊm gi©y, xe l¨n , khóc gç h×nh trô ( hoÆc con bóp bª) . HS : §äc tríc néi dung bµi. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1.KiÓm tra (15 ’ ) C©u 1( 1,5 ®iÓm ). Minh vµ TuÊn cïng ngåi trªn tµu. Minh ngåi ë toa ®Çu, TuÊn ngåi ë toa cuèi. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng: A. So víi mÆt ®êng th× Minh vµ TuÊn cïng ®øng yªn. B. So víi c¸c toa kh¸c, Minh vµ TuÊn ®ang chuyÓn ®éng. C. So víi tuÊn th× Minh ®ang chuyÓn ®éng ngîc chiÒu. D. So víi TuÊn th× Minh ®ang ®øng yªn. C©u 2( 1,5 ®iÓm ). ChuyÓn ®éng ®Òu lµ chuyÓn ®éng cã: A. §é lín vËn tèc kh«ng ®æi trong suèt thêi gian vËt chuyÓn ®éng. B. §é lín vËn tèc kh«ng ®æi trong suèt qu·ng ®êng ®i. C. §é lín vËn tèc lu«n gi÷ kh«ng ®æi, cßn híng cña vËn tèc cã thÓ thay ®æi. D. C¸c c©u A, B, C ®Òu ®óng. C©u 3: C©u 3( 7 ®iÓm ). Mét « t« khëi hµnh tõ Hµ Néi lóc 8 giê, ®Õn H¶i Phßng lóc 10 giê. Cho biÕt qu·ng Hµ Néi ®Õn H¶i Phßng dµi 110 km th× vËn tèc cña « t« lµ bao nhiªu km/h, bao nhiªu m/s?. * 2.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy * Ho¹t ®éng 1: ĐVĐ : Ở lớp 6 ta đã biết một vật đang đứng yªn chịu t¸c dụng của hai lực c©n bằng sẽ tiếp tục đứng yªn.Vậy một vật đang chuyển động chịu t¸c dụng của hai lực c©n bằng sẽ như thế n à o?* Ho¹t ®éng 2: - Yªu cÇu HS đọc th«ng Ho¹t ®éng cña trß H § c¸ nh©n - kết luạn Néi dung I. Lực c©n bằng: 1. Hai lực cân bằng là Giáo án Vật lí 2008-2009 tin ở mục 1, quan s¸t h×nh 5.2 để trả lời C1. - H: Nªu ®Æc ®iÓm cña c¸c lùc c©n b»ng ? - NX - KL - Kh¾c s©u kiÕn thøc H: Khi t¸c dụng của hai lực c©n bằng lên một vật đang chuyển động thÝ cã hiện tượng g× xảy ra với vật, h·y dự đo¸n vận tốc cña chóng thay đổi kh«ng? * Hoạt động 2: - L à m TN để kiểm chứng bằng máy A-tút. Hướng dẩn HS theo dâi quan s¸t v à ghi k ết quả TN. Chú ý hướng dẫn HS quan s¸t TN theo 3 giai đoạn - H×nh 5.3a SGK : ban đầu quả cầu A đứng yên - H×nh 5.3b SGK : quả cầu A chuyển động - H×nh 5,3c SGK : quả cầu - Yªu cầu học sinh quan s¸t H5.2 SGK về quyển s¸ch đặt trên b à n, - A tiếp tục chuyển động khi A’ bị giữ lại. Đặc biệt giai đoạn (d) hướng dẫn HS ghi lại qu·ng đường đi được trong các khoảng thời gian 2s liên tiếp. * Ho¹t ®éng 3: t×m hiÓu vÒ qu¸n tÝnh ( 10”) GV kết luận những ý chính và yêu cầu HS ghi nhớ, nhắc lại . Yêu cầu HS trả lời câuC 6 , C 7 , C 8 . * Ho¹t ®éng 4: n/cøu qu¸n tÝnh lµ g×?VËn - Dự đoán được: khi vật đang chuyển động, hay ®øng yªn mà chỉ chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì vật sẽ tiếp tục chuyển động ….. - NX - KL - Theo dõi TN trao ®æi kÕt luËn ?C 1 ,C 2, C 3 , C 4 . C 2 : quả cầu A chịu tác dụng của 2 lực: trọng lực P A và sức căng T của dây, hai lực này cân bằng. ( do T = P B mà P B = P A nên T = P A ) C 3 : đặt thêm vật nặng A’ lên A, lúc này P A + P A’ > T nên vật AA’ chuyển động nhanh dần đi xuống, B chuyển động đi lên. C 4 : khi quả cân A chuyển động qua lổ K thì A’ bị giữ lại. Khi đó quả cân A còn chịu tác dụng của 2 lực P A và T. HS dựa vào kết quả TN để điền vào bảng 5.1 và trả lời câu C 5 . -Suy nghĩ và ghi nhớ dấu hiệu của quán tính HS nêu 1 số ví dụ về quán tính. g×? C1:Đặc điểm của hai lực cân bằng: +Cïng điÓm đặt. +Cïng độ lớn. +Cïng phương. +Ngược chiều. . * Dưới tác dụng của 2 lực cân bằng vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên. 2. Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động a. Dự đoán. b. Thí nghiệm. Từ TN ta thấy rằng một vật đang chuyển động mà chịu tác dụng của 2 lực cân bằng sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. II. Quán tính 1. Nhận xét: Khi có lực tác dụng , mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi vật đều có quán tính . dông qu¸n tÝnh trong ®êi sèng vµ trong kü thuËt: -§a ra 1 sè ( t/hîp ) hiÖn tîngvÒ qu¸n tÝnh mµ hs thêng gÆp . VD: «t« , tµu ho¶ ®ang C§ kh«ng thÓ dõng ngay mµ ph¶i trît tiÕp mét ®o¹n. HS: Lµm thÝ nghiÖm C6 . + KÕt qu¶ +Gi¶i thÝch : -T¬ng tù y/cÇu hs tù lµm thÝ nghiÖm C7 vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng. - Dµnh cho hs vµi phót lµm viÖc c¸ nh©n C8 vµ tõng hs tr×nh bµy c©u tr¶ lêi Giáo án Vật lí 2008-2009 2. VËn dông: Mçi HS tù lµm thÝ nghiÖm C6, C7. v bbª = 0 F > O  bóp bª ng· vÒ phÝa sau. Gi¶i thÝch: Bóp bª kh«ng kÞp thay ®æi vËn tèc xe th× thay ®æi vËn tèc vÒ phÝa tríc. Do ®ã bóp bª bÞ ng· vÒ phÝa sau. C7 Gi¶i thÝch t¬ng tù. C8. a) - v hk kh«ng kÞp thay ®æi híng, do ®ã ch©n th× rÏ ph¶i, v ngêi gi÷ nguyªn  ngêi ng¶ tr¸i. b HS suy nghĩ trả lời câu C6 , C 7 , C 8. *H.Đ.4: VẬN DỤNG (10 phút). 2. Vận dụng C6:... C7:... C8:... Giáo án Vật lí 2008-2009 1.KiÓm tra (15 ’ ) C©u 1( 1,5 ®iÓm ). Minh vµ TuÊn cïng ngåi trªn tµu. Minh ngåi ë toa ®Çu, TuÊn ngåi ë toa cuèi. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng: E. So víi mÆt ®êng th× Minh vµ TuÊn cïng ®øng yªn. F. So víi c¸c toa kh¸c, Minh vµ TuÊn ®ang chuyÓn ®éng. G. So víi tuÊn th× Minh ®ang chuyÓn ®éng ngîc chiÒu. H. So víi TuÊn th× Minh ®ang ®øng yªn. C©u 2( 1,5 ®iÓm ). ChuyÓn ®éng ®Òu lµ chuyÓn ®éng cã: E. §é lín vËn tèc kh«ng ®æi trong suèt thêi gian vËt chuyÓn ®éng. F. §é lín vËn tèc kh«ng ®æi trong suèt qu·ng ®êng ®i. G. §é lín vËn tèc lu«n gi÷ kh«ng ®æi, cßn híng cña vËn tèc cã thÓ thay ®æi. H. C¸c c©u A, B, C ®Òu ®óng. C©u 3: C©u 3( 7 ®iÓm ). Mét « t« khëi hµnh tõ Hµ Néi lóc 8 giê, ®Õn H¶i Phßng lóc 10 giê. Cho biÕt qu·ng Hµ Néi ®Õn H¶i Phßng dµi 110 km th× vËn tèc cña « t« lµ bao nhiªu km/h, bao nhiªu m/s?. Giáo án Vật lí 2008-2009 Về nhà: (1 phút) Học thuộc phần ghi nhớ, làm bài tập 5.1 → 5.8 SBT, đọc thêm mục có thể em chưa biết. RÚT KINH NGHIỆM: A.Môc tiªu bµi häc : VÐc t¬ lùc ®îc biÓu diÔn nh thÕ nµo ? ch÷a bµi tËp 4.4 sbt 2.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß *Ho¹t ®éng 1:T/c t×nh huèng häc tËp : GV:§V§: VËt ®ang ®øng yªn chÞu t¸c dông cña 2 lùc c©n b»ng sÏ tiÕp tôc ®øng yªn . VËy 1 vËt ®ang C§ chÞu t¸c dông cña 2 lùc c©n b»ng sÏ nh thÕ nµo ? *Ho¹t ®éng 2 : nghiªn cøu lùc c©n b»ng : GV: Yªu cÇu hs qan s¸t H5.2 sgk vµ híng dÉn hs t×m ®îc 2 lùc t¸c dông lªn mçi vËt vµ chØ ra nh÷ng cÆp lùc c©n b»ng . HS: C¨n cø vµo c©u hái cña GV tr¶ lêi C1 , x¸c ®Þnh 2 lùc c©n b»ng . Néi dung I. Lùc c©n b»ng : 1. Hai lùc c©n b»ng lµ g×? Hai lùc c©n b»ng lµ 2 lùc cïng ®Æt lªn 1 vËt cã cêng ®é b»ng nhau , ph¬ng cïng n»m trªn cïng 1 ®êng th¼ng , chiÒu ngîc nhauur. Q ur P C1: 2 . T¸c dông cña 2 lùc c©n b»nglªn 1 vËt ®ang chuyÓn ®éng : a, Dù ®o¸n : vËn tèc cña vËt sÏ kh«ng GV: Nªu c©u hái nh SGK thay ®æi nghÜa lµ vËt sÏ C§ th¼ng ®Òu. HS: Dù ®o¸n : VËn tèc cña vËt sÏ kh«ng b, ThÝ nghiÖm kiÓm tra : + Dông cô : M¸y A tót thay ®æi nghÜa lµ vËt sÏ C§ th¼ng ®Òu . + C¸ch tiÕn hµnh : SGK . ( t=2s) GV: Yªu cÇu hs ®äc néi dung TN (b) S1  4cm; v1  2cm H.5.3 S 2  4cm; v2  2cm HS: ®äc thÝ nghiÖm theo h×nh . GV: y/cÇu m« t¶ bè trÝ vµ qu¸ tr×nh lµm S3  4cm; v3  2cm thÝ nghiÖm. � v1  v2  v3 � HS: §¹i diÖn nhãm m« t¶ thÝ nghiÖm. VËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu. GV: y/ cÇu hs lµm thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm * KÕt luËn : chøng Mét vËt ®ang chuyÓn ®éng nÕu t¸c dông cña hai lùc c©n b»ng th× tiÕp tôc HS: Lµm thÝ nghiÖm theo nhãm vµ hoµn chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu . thµnh b¶ng 5.1 ; tr¶ lêi c©u hái C2 ®Õn II. Qu¸n tÝnh : C5 vµ kÕt luËn. 1, NhËn xÐt : Khi cã lùc t¸c dông , mäi vËt ®Òu * Ho¹t ®éng 3: n/cøu qu¸n tÝnh lµ g×? kh«ng thÓ thay ®æi vËn tèc ®ét ngét ®VËn dông qu¸n tÝnh trong ®êi sèng vµ îc v× mäi vËt ®Òu cã qu¸n tÝnh. trong kü thuËt: GV: §a ra 1 sè ( t/hîp ) hiÖn tîngvÒ qu¸n tÝnh mµ hs thêng gÆp . 2, VËn dông: VD: «t« , tµu ho¶ ®ang C§ kh«ng thÓ dõng ngay mµ ph¶i trît tiÕp mét ®o¹n. C6: HS :Nªu vÝ dô Vbbe  o GV: (chèt l¹i) F > 0 � bóp bª ng· vÒ phÝa sau HS: Lµm thÝ nghiÖm C6 . Gi¶i thÝch : Bbª kh«ng kÞp thay ®æi vËn Giáo án Vật lí 2008-2009 + KÕt qu¶ +Gi¶i thÝch : tèc xe th× kh«ng thay ®æi vËn tèc vÒ phÝa tríc . Do ®ã bbª bÞ ng· vÒ phÝa sau. C7: C8: T¬ng tù y/cÇu hs tù lµm thÝ nghiÖm C7 vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng. * ghi nhí : SGK GV: Dµnh cho hs vµi phót lµm viÖc c¸ nh©n C8 vµ tõng hs tr×nh bµy c©u tr¶ lêi . 3.Cñng cè - GVchèt l¹i kiÕn thøc träng t©m cña bµi : + Hai lùc c©n b»ng lµ hai lùc cã ®Æc ®iÓm nh thÕ nµo? + VËt ®øng yªn hoÆc C§ chÞu t¸c dông cña c¸c lùc c©n b»ng th× cã thay ®æi vËn tèc kh«ng ? + T¹i sao khi mét vËt chÞu t¸c dông cña lùc l¹i kh«ng thay ®æi vËn tèc ngay ®îc ? 4.Híng dÉn häc ë nhµ. - Häc phÇn ghi nhí . - Lµm bµi tËp : Tõ 5.1®Õn 5.8 - SBT - §äc thªm môc “ cã thÓ em cha biÕt” - ChuÈn bÞ bµi : Lùc ma s¸t . Ngµy so¹n: ………….. Ngµy gi¶ng:………… TiÕt4: BiÓu diÔn lùc I. Môc tiªu: - Nªu ®îc vÝ dô thÓ hiÖn lùc t¸c dông lµm thay ®æi vËn tèc. - NhËn biÕt ®îc lùc lµ ®¹i lîng vÐc t¬ . BiÓu diÔn ®îc vÐc t¬ lùc. - RÌn luyÖn kü n¨ng biÓu diÔn lùc. - Cã th¸i ®é häc tËp bé m«n. II. ChuÈn bÞ: - M¸y chiÕu qua ®Çu. - Qu¶ bãng. III. Ho¹t ®éng lªn líp: 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò: ChuyÓn ®éng ®Òu lµ g× ? H·y nªu 2 vÝ dô vÒ chuyÓn ®éng ®Òu trong thùc tÕ . BiÓu thøc tÝnh vËn tèc cña chuyÓn ®éng ®Òu ? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp : - GV nªu vÊn ®Ò: Mét vËt cã thÓ chÞu t¸c ®éng cña mét hoÆc ®ång thêi nhiÒu lùc. VËy lµm thÕ nµo Giáo án Vật lí 2008-2009 ®Ó biÓu diÔn lùc ?. Ho¹t ®éng 2 : ¤n l¹i kh¸i niÖm lùc, mèi quan hÖ gi÷a lùc vµ sù thay ®æi vËn tèc: - GV cho h/s quan s¸t thÝ nghiÖm ¶o qua m¸y chiÕu vµ yªu cÇu h/s tr¶ lêi c©u hái C1. - HS quan s¸t hiÖn tîng cña xe l¨n khi bu«ng tay vµ tr¶ lêi C1. - GV cho h/s quan s¸t H4.2 yªu cÇu h/s ph©n tÝch vµ hoµn thµnh C1. - HS th¶o luËn vµ hoµn thµnh C1. I. ¤n l¹i kh¸i niÖm lùc: C1: +H×nh 4.1: Lùc hót cña nam ch©m lªn miÕng thÐp lµm t¨ng vËn tèc cña xe l¨n, nªn xe l¨n chuyÓn ®éng nhanh lªn . +H×nh 4.2: Lùc t¸c dông cña vît lªn qu¶ bãng lµm qu¶ bãng biÕn d¹ng vµ ngîc l¹i, lùc cña qu¶ bãng ®Ëp vµo vît lµm vît bÞ biÕn d¹ng . Ho¹t ®éng 3: BiÓu diÔn lùc: - GV lµm thÝ nghiÖm víi qu¶ bãng cho r¬i tõ mét ®é cao xuèng ®Êt, híng dÉn h/s ph¸t hiÖn cã lùc t¸c dông vµ lùc ®ã cã ®é lín, ph¬ng chiÒu ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn lùc lµ ®¹i lîng vÐc t¬. - HS t×m hiÓu vÒ vÐc t¬ lùc theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn. II . BiÓu diÔn lùc: 1. Lùc lµ mét ®¹i lîng vÐc t¬. Lùc cã ®é lín, cã ph¬ng vµ chiÒu nªn lùc lµ mét ®¹i lîng vÐc t¬. - GV híng dÉn h/s biÓu diÔn lùc trªn h×nh vÏ. - HS t×m hiÓu c¸ch biÓu diÔn lùc. - GV lu ý cho h/s c¸ch chän tØ lÖ xÝch vµ ph©n tÝch trªn h×nh vÏ c¸c yÕu tè . 2. C¸ch biÓu diÔn vµ kÝ hiÖu vÐc t¬ lùc. + §iÓm ®Æt. ur + §é lín. F + Ph¬ng,chiÒu. - GV th«ng b¸o ký hiÖu vÐc t¬ lùc, cêng ®é lùc. - GVm« t¶ l¹i lùc ®îc biÓu diÔn trong h×nh 4.3 sgk ®Ó h/s hiÓu râ h¬n vÒ c¸ch biÓu diÔn lùc. - HS nghiªn cøu tµi liÖu vµ tù m« t¶ l¹i thÝ dô trong SGK. Ho¹t ®éng 4: VËn dông: - GV yªu cÇu h/s t×m hiÓu néi dung c©u hái C2, C3 th¶o luËn vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái ®ã. - HS vËn dông c¸c kiÕn thøc võa häc tr¶ lêi C2, C3. ur * Ký hiÖu: - VÐc t¬ lùc F . - §é lín: F. * VÝ dô: SGK. III. VËn dông : C2: + §é lín cña träng lùc lµ: P=10.m= 5.10=50N ; F=15000N - GV híng dÉn h/s tr¶ lêi nÕu h/s gÆp khã kh¨n. + P F= 15000N F C3: (H4.4- SGK) a, F1  20 N , theo ph¬ng th¼ng ®øng , chiÒu híng tõ díi lªn. b, F2  30 N theo ph¬ng n»m ngang, chiÒu tõ tr¸i sang ph¶i. c, F3  30 N cã ph¬ng chÕch víi ph¬ng Giáo án Vật lí 2008-2009 - GV yªu cÇu h/s ®äc vµ häc thuéc phÇn ghi nhí trong SGK. n»m ngang mét gãc 30 0 . chiÒu híng lªn. * Ghi nhí: SGK 3.Cñng cè. - GVchèt l¹i kiÕn thøc träng t©m cña bµi vµ kh¾c s©u néi dung ®ã cho h/s . 4.Híng dÉn häc ë nhµ. - Häc thuéc phÇn ghi nhí . - Lµm bµi tËp tõ 4.1®Õn 4.5 - SBT - ChuÈn bÞ bµi : Sù c©n b»ng lùc – qu¸n tÝnh . Hä vµ tªn:…………………… Líp: ………… . §Ò sè: 01 §iÓm §Ò kiÓm tra 15 phót M«n: VËt lý 8 Lêi phª cña thÇy gi¸o Gi¶i ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hä vµ tªn:…………………… Líp: ………… . §Ò sè: 02 §Ò kiÓm tra 15 phót M«n: VËt lý 8 §iÓm Lêi phª cña thÇy gi¸o C©u 1( 1,5 ®iÓm ). Minh vµ TuÊn cïng ngåi trªn tµu. Minh ngåi ë toa ®Çu, TuÊn ngåi ë toa cuèi. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng: I. So víi mÆt ®êng th× Minh vµ TuÊn cïng ®øng yªn. J. So víi c¸c toa kh¸c, Minh vµ TuÊn ®ang chuyÓn ®éng. K. So víi tuÊn th× Minh ®ang chuyÓn ®éng ngîc chiÒu. Giáo án Vật lí 2008-2009 L. So víi TuÊn th× Minh ®ang ®øng yªn. C©u 2( 1,5 ®iÓm ). ChuyÓn ®éng ®Òu lµ chuyÓn ®éng cã: I. §é lín vËn tèc kh«ng ®æi trong suèt thêi gian vËt chuyÓn ®éng. J. §é lín vËn tèc kh«ng ®æi trong suèt qu·ng ®êng ®i. K. §é lín vËn tèc lu«n gi÷ kh«ng ®æi, cßn híng cña vËn tèc cã thÓ thay ®æi. L. C¸c c©u A, B, C ®Òu ®óng. C©u 3( 7 ®iÓm ). Mét « t« khëi hµnh tõ Hµ Néi lóc 8 giê 20 phót, ®Õn H¶i Phßng lóc 10 giê. Cho biÕt qu·ng Hµ Néi ®Õn H¶i Phßng dµi 85 km th× vËn tèc cña « t« lµ bao nhiªu km/h, bao nhiªu m/s?. Gi¶i ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hä vµ tªn:…………………… Líp: ………… . §Ò sè: 03 §Ò kiÓm tra 15 phót M«n: VËt lý 8 §iÓm Lêi phª cña thÇy gi¸o C©u 1( 1,5 ®iÓm ). Minh vµ TuÊn cïng ngåi trªn tµu. Minh ngåi ë toa ®Çu, TuÊn ngåi ë toa cuèi. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng: M. So víi mÆt ®êng th× Minh vµ TuÊn cïng ®øng yªn. N. So víi c¸c toa kh¸c, Minh vµ TuÊn ®ang chuyÓn ®éng. O. So víi tuÊn th× Minh ®ang chuyÓn ®éng ngîc chiÒu. P. So víi TuÊn th× Minh ®ang ®øng yªn. C©u 2( 1,5 ®iÓm ). ChuyÓn ®éng ®Òu lµ chuyÓn ®éng cã: M. §é lín vËn tèc kh«ng ®æi trong suèt thêi gian vËt chuyÓn ®éng. N. §é lín vËn tèc kh«ng ®æi trong suèt qu·ng ®êng ®i. O. §é lín vËn tèc lu«n gi÷ kh«ng ®æi, cßn híng cña vËn tèc cã thÓ thay ®æi. P. C¸c c©u A, B, C ®Òu ®óng. C©u 3( 7 ®iÓm ). Mét « t« khëi hµnh tõ Hµ Néi ®Õn H¶i Phßng mét kho¶ng thêi gian lµ 1 giê 35 phót. Cho biÕt qu·ng Hµ Néi ®Õn H¶i Phßng dµi 90 km th× vËn tèc cña « t« lµ bao nhiªu km/h, bao nhiªu m/s?. Gi¶i ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -