Tài liệu Giáo án vật lí 7 (trọn bộ)

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 Ph©n phèi ch¬ng tr×nh VËt lÝ 7 TiÕt 1 Bµi Tªn bµi 1 NhËn biÕt ¸nh s¸ng. Nguån s¸ng vËt s¸ng 2 2 Sù truyÒn ¸nh s¸ng 3 3 øng dông cña ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng 4 4 §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng 5 5 ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng 6 6 7 7 8 8 G¬ng cÇu lâm 9 9 Tæng kÕt ch¬ng I: Quang häc Thùc hµnh vµ kiÓm tra thùc hµnh: Quan s¸t vµ vÏ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng G¬ng cÇu låi KiÓm tra 1 tiÕt 10 11 10 Nguån ©m 12 11 §é cao cña ©m 13 12 §é to cña ©m 14 13 M«i trêng truyÒn ©m 15 14 Ph¶n x¹ ©m. TiÕng vang 16 15 Chèng « nhiÔm tiÕng ån 17 KiÓm tra häc k× I 18 16 Tæng kÕt ch¬ng II: ¢m häc 19 17 Sù nhiÔm ®iÖn do cä x¸t 20 18 Hai lo¹i ®iÖn tÝch 21 19 Dßng ®iÖn. Nguån ®iÖn 22 20 ChÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt c¸ch ®iÖn. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i 23 21 S¬ ®å m¹ch ®iÖn. ChiÒu dßng ®iÖn 24 22 T¸c dông nhiÖt vµ t¸c dông ph¸t s¸ng cña dßng ®iÖn 1 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 25 23 T¸c dông tõ, t¸c dông ho¸ häc, t¸c dông sinh lÝ cña dßng ®iÖn 26 «n tËp 27 KiÓm tra 1 tiÕt 28 24 Cêng ®é dßng ®iÖn 29 25 HiÖu ®iÖn thÕ 30 26 HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu dông cô dïng ®iÖn 31 27 32 28 33 29 34 35 Thùc hµnh vµ kiÓm tra thùc hµnh: §o cêng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ ®èi víi ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp Thùc hµnh: §o cêng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ ®èi víi ®o¹n m¹ch m¾c song song An toµn khi sö dông ®iÖn KiÓm tra häc k× II 30 Tæng kÕt ch¬ng 3: §iÖn häc 2 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 3 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 Ngµy d¹y: 08/9/2006 TiÕt 1: NhËn biÕt ¸nh s¸ng. Nguån s¸ng, vËt s¸ng I- Môc tiªu: - B»ng TN nhËn biÕt r»ng: Ta chØ nhËn biÕt ¸nh s¸ng khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t ta vµ ta nh×n thÊy ®îc vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt ®ã truyÒn vµo m¾t ta. -Ph©n biÖt ®îc nguån s¸ng vµ vËt s¸ng II- ChuÈn bÞ: * Mçi nhãm: - Mét hép kÝn trong ®ã cã gi¸n s½n giÊy tr¾ng - Mét bãng ®Ìn g¾n bªn trong hép - Pin, d©y nèi , c«ng t¾c. III- Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh líp : kiÓm tra sÜ sè 2. KiÓm tra sù chuÈn bÞ ®Çu n¨m Giíi thiÖu ch¬ng 1 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp ( 2’ ) - Gäi hai häc sinh ®øng dËy ®äc mÉu ®èi tho¹i t×nh huèng ë ®Çu bµi . - Gi¸o viªn dïng ®Ìn pin bËt, t¾t cho häc sinh thÊy sau ®ã ®Æt ngang ®Ìn bËt ®Ìn vµ ®Æt c©u hái nh SGK. ? Khi nµo ta nhËn biÕt ¸nh s¸ng Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc HS t×m c©u tr¶ lêi cho c©u hái ®Æt ra - Yªu cÇu HS ®äc SGK phÇn “quan s¸t vµ thÝ nghiÖm” : cho HS nhí l¹i kinh nghiÖm trong 4 trêng hîp nªu ra . GV gîi ý ®Ó HS t×m ra nh÷ng ®iÓm gièng nhau , kh¸c nhau ë 4 trêng hîp - Yªu cÇu HS th¶o luËn chung c¶ líp ®Ó rót ra kÕt luËn . Ho¹t ®éng cña trß - Häc sinh ®äc ®èi tho¹i Néi dung ghi b¶ng Ch¬ng 1: Quang häc TiÕt 1 : NhËn biÕt ¸nh s¸ng nguån s¸ng vµ vËt s¸ng . - Häc sinh suy nghÜ t×nh huèng . I . NhËn biÕt ¸nh s¸ng . - Häc sinh ®äc SGK . - Häc sinh nhí l¹i kinh nghiÖm tr¶ lêi c©u C1 . M¾t ta nhËn biÕt ¸nh s¸ng khi cã ¸nh s¸ng - HS th¶o luËn rót ra truyÒn vµo m¾t ta . kÕt luËn . II. Nh×n thÊy mét Ho¹t ®éng 3: Nghiªn cøu vËt . trong trêng hîp nµo ta nh×n thÊy mét vËt : GV ®Æt vÊn ®Ò nh ë SGK. - Yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm : ®äc th«ng tin ë SGK - Häc sinh ®äc SGK . 4 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 phÇn TN . - GV híng dÉn cho HS c¸ch tiÕn hµnh ë trªn dông cô . - Gäi nhãm trëng nhËn dông cô vµ cho c¶ nhãm tiÕn hµnh TN . - Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn ®Ó tr¶ lêi c©u C2. - Gäi häc sinh lªn ®iÒn tõ thÝch hîp ®Ó rót ra kÕt luËn . Ho¹t ®éng 4: Ph©n biÖt nguån s¸ng vµ vËt s¸ng : - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C3 SGK GV th«ng b¸o hai tõ míi: nguån s¸ng vµ vËt s¸ng. - Yªu cÇu HS t×m tõ thÝch hîp ®iªn vµo phÇn kÕt luËn . HS theo dâi . - HS tiÕn hµnh TN theo nhãm . - Häc sinh th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u C2. - Häc sinh ®iÒn tõ vµ c¶ líp nhËn xÐt . Ta nh×n thÊy mét vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt ®ã truyÒn vµo m¾t ta . III. Nguån s¸ng vµ vËt s¸ng . - HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u - D©y tãc bãng ®Ìn nã tù ph¸t ra ¸nh s¸ng gäi lµ hái C3 . nguån s¸ng . - HS th¶o luËn vµ t×m - D©y tãc bãng ®Ìn vµ m¶nh giÊy tr¾ng h¾t l¹i tõ . ¸nh s¸ng tõ vËt kh¸c chiÕu vµo nã gäi chung lµ vËt s¸ng . IV. VËn dông : C4 Ho¹t ®éng 5: VËn dông C5 Híng dÉn HS tr¶ lêi c¸c c©u C4, C5 ë SGK. 4) Cñng cè vµ dÆn dß : - GV ®Æt c©u hái ®Ó HS tr¶ lêi phÇn ghi nhí . - DÆn HS lµm BT 1.1 ; 1.2 SBT. - ChuÈn bÞ bµi sau . Ngµy d¹y : 15/9/2006 TiÕt 2: sù truyÒn ¸nh s¸ng . I- Môc tiªu : - BiÕt thùc hiÖn mét TN ®¬n gi¶n ®Ó x¸c ®Þnh ®êng ®i ( truyÒn ) cña ¸nh s¸ng - Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh luËt vÒ sù truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng - BiÕt sö dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng ®Ó ng¾m c¸c vËt th¼ng hµng - NhËn biÕt ®îc ba lo¹i chïm s¸ng . II- ChuÈn bÞ : Mçi nhãm : 1 ®Ìn pin 1 èng trô th¼ng , cong 3mm 3mµn ch¾n cã ®ôc lç , 3 c¸i ®inh ghim III- ho¹t ®éng d¹y häc : 1) æn ®Þnh líp : 2) Bµi cò : ? Khi nµo m¾t ta nhËn biÕt ¸nh s¸ng ? khi nµo nh×n thÊy mét vËt / cho vÝ dô . 5 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 ? Bµi tËp 1.1 ; 1.2 ; 1.3 . SBT . 3) Bµi míi : Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng GV nªu t×nh huèng ë SGK ®Ó HS th¾c m¾c vµ suy nghÜ gi¶i ®¸p . Ho¹t ®éng 2: Nghiªn cøu qui luËt vÒ dêng truyÒn ¸nh s¸ng: GV giíi thiÖu thÝ nghiÖm h×nh 2.1 ë SGK vµ híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm: - H·y dù ®o¸n ¸nh s¸ng truyÒn theo ®êng nµo? - Cho HS lÇn lît dïng èng cong vµ èng th¼ng ®Ó quan s¸t ? Dïng èng cong hay th¼ng th× nh×n thÊy ¸nh s¸ng ®Ìn pin. ? KÕt qu¶ ®ã chøng tá ®iÒu g×? GV thèng nhÊt ý kiÕn GV giíi thiÖu thªm cho HS thÝ nghiÖm 2 ®Ó cã thÓ lµm ë nhµ. - Yªu cÇu HS ®äc SGK phÇn ® l truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng. GV giíi thiÖu thªm tõ míi trong suèt vµ ®ång tÝnh. Ho¹t ®«ng3: Th«ng b¸o tõ ng÷ míi: Tia s¸ng vµ chïm s¸ng. - Yªu cÇu HS ®äc SGK, dång thêi GV dïng h×nh vÏ ®Ó giíi thiÖu GV lµm thÝ nghiÖm h×nh 2.4 SGK Giíi thiÖu ba lo¹i chïm s¸ng - Yªu cÇu HS ®äc SGK - Yªu cÇu HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u 3 Gäi ®¹i diÖn lªn tr×nh bµýy kiÕn GV thèng nhÊt ý kiÕn vµ chèt l¹i ë b¶ng Ho¹t ®éng4: VËn dông: Ho¹t ®éng cña Trß - HS th¾c m¾c suy nghÜ Néi dung ghi b¶ng TiÕt 2: sù truyÒn ¸nh s¸ng I.§êng truyÒn ¸nh s¸ng. cña HS theo giái - HS dù ®o¸n - HS nhËn dung cô vµ lµm theo nhãm. - HS thèng nhÊt kÕt §êng truyÒn cña ¸nh s¸ng qu¶ vµ tr¶ lêi. trong kh«ng khÝ lµ ®êng th¼ng. - HS tr¶ lêi: §Þnh luËt truyÒn th¼ng cña - HS ®äc SGK vµ ghi ¸nh vë. Trong m«i trêng trong suèt vµ ®ång tÝnh, ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo ®êng th¼ng. II. Tia s¸ng vµ chïm s¸ng . BiÓu diÔn tia s¸ng - HS ®äc SGK vµ theo BiÓu diÔn ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng b»ng mét ®êng dâi quan s¸t th¼ng cã mòi tªn chØ híng gäi lµ tia s¸ng. . Ba lo¹i chïm s¸ng - HS theo dâi a)Chïm s¸ng song song gåm c¸c tia s¸ng kh«ng giao nhau trªn ®êng tuyÕn cña chóng - HS ®äc SGK - HS tr¶ lêi theo nhãm b) Chïm s¸ng héi tô gåm c¸c tia s¸ng giao nhau trªn ®êng truyÒn - HS lªn tr¶ lêi c) Chïm s¸ng ph©n k× gåm - HS thèng nhÊt vµ ghi c¸c tia s¸ng loe réng ra trªn ®êng truyÒn cña chóng. vë III. VËn dông: 6 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 C4 - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C4 - HS tr¶ lêi c¸ nh©n - Yªu cÇu vµ híng dÉn HS - HS thùc hiÖn theo C5 lµm c©u C5 nhãm 4) Cñng cè: GV nªu c©u hái ®Ó HS tr¶ lêi 5) DÆn dß: - Häc bµi theo phÇn ghi nhí ë SGK + vë häc. - Lµm bµi tËp tõ 2.1 ®Õn 2.4 SBT vµo vë bµi tËp. - §äc thªm phÇn “ cã thÓ em cha biÕt” - §äc tríc vµ chuÈn bÞ cho bµi 3. Ngµy d¹y:22/9/2006 TiÕt 3: øng dông cña ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng. I- môc tiªu: . KT: NhËn biÕt ®îc bãng tèi vµ bãng n÷a tèi. BiÕt ®îc v× sao l¹i cã nhËt thùc, nguyÖt thùc. . KT: NhËn biÕt vµ gi¶i thÝch ®îc nhËt thùc, nguyÖt thùc. . T§: Cñng cè lßng tin vµo khoa häc, xo¸ bá sù mª tÝn. II-chuÈn bÞ: 1 ®Ìn pin, 1 vËt c¶n b»ng b×a, 1 bãng ®Ìn 220 – 40w, 1 mµn ch¾n Phãng to h×nh 3.2, 3.3, 3.4 SGK. III- ho¹t ®éng d¹y häc: 1) æn ®Þnh líp 2) Bµi cò: ? Ph¸t biÓu ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng ? §êng truyÒn ¸nh s¸ng ®îc biÓu diÔn nh thÕ nµo? ? Lµm bµi tËp 2.1, 2.2 SBT. 3) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng 1 : T¹o t×nh huèng häc tËp. GV giíi thiÖu phÇn më ®Çu SGK. Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh kh¸i niÖm bãng tèi, bãng n÷a tèi: - Yªu cÇu HS ®äc SGK phÇn 1, thÝ nghiÖm1. - GV giíi thiÖu dông cô , c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm vµ môc ®Ých cÇn ®¹t . - TiÕn hµnh TN cho HS quan s¸t - Yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm tr¶ lêi c©u 1. ? Gi¶i thÝch t¹i sao c¸c vïng ®ã l¹i tèi hoÆc s¸ng. - GV chèt l¹i phÇn gi¶i thÝch råi yªu cÇu HS t×m tõ ®iÒn vµo chæ trèng ë phÇn nhËn xÐt Ho¹t ®éng cña Trß - HS theo giâi vµ suy nghÜ . - HS ®äc SGK n¾m c¸ch lµm TN. Néi dung ghi b¶ng TiÕt3: øng dông cña ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng . I.Bãng tèi, bãng n÷a tèi 1)ThÝ nghiÖm 1: - HS quan s¸t TN . - HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi C1 . - Hs tr¶ lêi - HS ®iÒn tõ vµ ghi Trªn mµn ch¾n ë phÝa sau vËt c¶n cã mét vïng kh«ng vë. nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ 7 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 ThÝ nghiÖm 2: - Yªu cÇu HS ®äc SGK ®Ó n¾m thÝ nghiÖm 2. - Gv giíi thiÖu dông cô vµ biÓu diÔn TN ®Ó HS quan s¸t , ®ång treo h×nh 3.2 SGK ®Ó HS theo dâi . - Yªu cÇu HS tr¶ lêi C2 GV chèt l¹i phÇn tr¶ lêi: vïng cßn l¹i cã ®é s¸ng yÕu h¬n vïng s¸ng v× chØ ®îc chiÕu s¸ng bëi mét phÇn nguån s¸ng . - Yªu cÇu HS t×m tõ ®iÒn vµo nhËn xÐt - GV chèt l¹i 2 kh¸i niÖm bãng tèi vµ n÷a bãng tèi . ? H·y so s¸nh 2 kh¸i niÖm nµy . Ho¹t ®éng 3: H×nh thµnh kh¸i niÖm nhËt thùc nguyÖt thùc . - GV ®a ra m« h×nh mÆt trêi, tr¸i ®Êt vµ mÆt tr¨ng vµ giíi thiÖu nh ë SGK. - Cho HS ®äc th«ng b¸o ë môc 2 ? Khi nµo xuÊt hiÖn nhËt thùc toµn phÇn, mét phÇn. GV chèt l¹i vµ ghi b¶ng nguån s¸ng tíi gäi lµ bãng tèi . 2) ThÝ nghiÖm 2: - HS ®äc SGK - HS theo dâi , quan s¸t . - HS th¶o luËn , tr¶ lêi . Trªn mµn ch¾n ®Æt phÝa sau vÇt c¶n cã mét vïng chØ nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ mét phÇn cña nguån s¸ng tíi - HS ®iÒn tõ. gäi lµ bãng n÷a tèi. -HS theo dâi II. nhËt thùc, nguyÖt thùc: 1) NhËt thùc: - HS so s¸nh. - HS quan s¸t m« h×nh vµ theo dâi. * NhËt thùc: khi mÆt tr¨ng n»m trong kho¶ng tõ MÆt - §äc SGK môc 2. Trêi tíi Tr¸i §Êt - NhËt thùc toµn phÇn: - HS tr¶ lêi ghi vë. Khi ®øng ë phÇn bãng tèi, kh«ng nh×n thÊy MÆt trêi. - NhËt thùc mét phÇn: khi - HS quan s¸t s¸t ®øng ë vïng bãng n÷a tèi, nh×n thÊy mét phÇn cña MÆt h×nh, tr¶ lêi c©u 3. - GV treo tranh h×nh 3.3 trêi. ? tr¶ lêi c©u 3. 2) NguyÖt thùc : Khi mÆt tr¨ng bÞ Tr¸i §Êt che khuÊt kh«ng ®îc MÆt Trêi chiÕu s¸ng - GV gi¶ng phÇn nguyÖt thùc III. VËn dông: gièng nh nhËt thùc. C5 C6 - HS tr¶ lêi c¸c c©u Ho¹t ®éng 4: VËn dông: - Yªu cÇu HS lµm c©u C5, c©u hái ë SGK C6. 4) Cñng cè: - HS ®äc phÇn ghi nhí SGK - §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt - Lµm BT 3.1 ®Õn 3.4 SBT TiÕt 4 Ngµy d¹y:29/9/2006 §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. I. Môc tiªu: 8 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 - BiÕt tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®Ó thÝ nghiÖm ®êng truyÒn cña tia ph¶n x¹ trªn g¬ng ph¼ng. - BiÕt x¸c ®Þnh tia tíi, tia ph¶n x¹, ph¸p tuyÕn, gãc tíi, gãc ph¶n x¹ trong mæi thÝ nghiÖm. - Ph¸t biÓu ®Þnh ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. - BiÕt øng dông ®Þnh luËt ®Ó thay ®æi híng ®i cña ¸nh s¸ng theo ý muèn. II. ChuÈn bÞ: Mæi nhãm: - Mét g¬ng ph¼ng cã gi¸ ®ì. - Mét ®Ìn pin cã mµn ch¾n. - Thíc ®o gãc ( máng ); Tê giÊy kÎ c¸c tia SI, IN, ir. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1) æn ®Þnh líp häc: 2) Bµi cò: ? ThÕ nµo lµ bãng tèi, bãng n÷a tèi? Tr×nh bµy hiÖn tîng nhËt thùc, nguyÖt thùc? 3) Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1: T¹o t×nh huèng häc tËp: - GV lµm thÝ nghiÖm nh ë SGK vµ ®Æt vÊn ph¶i ®Æt ®Ìn pin nh thÕ nµo ®Ó thu ®îc tia s¸ng h¾t l¹i trªn g¬ng chiÕu vµo ®iÓm A trªn b¶ng. - GV chØ cho HS thÊy muèn lµm ®îc viÖc ®ã ph¶i biÕt ®îc mèi quan hÖ gi÷a tia s¸ng tõ ®Ìn tíi vµ tia s¸ng h¾t l¹i trªn g¬ng. Ho¹t ®éng 2:S¬ bé ®a ra kh¸i niÖm g¬ng ph¼ng. - GV yªu cÇu HS ®a g¬ng lªn xem cã g× trong g¬ng. - GV th«ng b¸o vµ ghi b¶ng. - Yªu cÇu HS nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña g¬ng. - GV giíi thiÖu g¬ng ph¼ng. Ho¹t ®éng cña trß - HS suy nghÜ t×m c¸ch lµm. Néi dung ghi b¶ng TiÕt 4: §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. - HS theo dâi. I) G¬ng ph¼ng: - HS xem g¬ng vµ tr¶ lêi. - Ghi vë. - HS sê g¬ng nhËn H×nh ¶nh cña vËt quan s¸t ®îc trong g¬ng gäi lµ ¶nh cña xÐt… - HS theo dâi l¾ng vËt t¹o bëi g¬ng ®ã nghe. - Yªu cÇu HS vËn dông tr¶ -Tr¶ lêi c©u C1. II) §Þnh luËt ph¶n x¹ lêi c©u C1. ¸nh s¸ng: Ho¹t ®éng 3: S¬ bé h×nh thµnh biÓu tîng vÒ sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. - Cho HS lµm thÝ nghiÖm nh - HS lµm thÝ nghiÖm vµ h×nh 4.2 vµ quan s¸t xem ¸nh quan s¸t th¶o luËn ®Ó s¸ng sau khi gÆp g¬ng sÏ rót ra nhËn xÐt. truyÒn theo nhiÒu híng hay mét híng x¸c ®Þnh. - GV chèt l¹i vµ rót ra hiÖn t- -HS theo dâi, ghi nhí îng ¸nh s¸ng: giíi thiÖu tia 9 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 tíi SI, tia ph¶n x¹ ir. Ho¹t ®éng 4: T×m quy luËt vÒ sù ®æi híng cña tia s¸ng khi gÆp g¬ng ph¼ng: - Giíi thiÖu thÝ nghiÖm ë h×nh 4.2 SGK: Yªu cÇu HS ®äc SGK vµ GV híng ®Én HS thùc hiÖn c©u2. * GV giíi thiÖu thªm mét lÇn n÷a tia tíi SI, tia ph¶n x¹ ir, ph¸p tuyÕn IN. 1) X¸c ®Þnh mÆt ph¼ng chøa tia ph¶n x¹: - GV chØ cho HS mÆt ph¼ng chøa tia tíi vµ ph¸p tuyÕn. - Cho HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®Ó x¸c tia iR - Yªu cÇu HS dùa vµo kÕt qu¶ t×m tõ ®iÒn vµo kÕt luËn. 2) T×m ph¬ng cña tia ph¶n x¹. - Yªu cÇu HS ®äc SGK phÇn 2 vµ n¾m gãc t¬i SIN vµ gãc ph¶n x¹ NIR - Cho HS dù ®o¸n gãc ph¶n x¹ - gãc tíi. - Yªu cÇu HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra. - Yªu cÇu HS t×m tõ ®iÒn vµo chæ trèng ë kÕt luËn 2. Ho¹t ®éng 5: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. - GV giíi thiÖu nh ë SGK vµ yªu cÇu HS ph¸t biÓu. Ho¹t ®éng 6: GV th«ng b¸o vµ vÏ b¶ng quy íc vÒ c¸ch vÏ g¬ng vµ tia s¸ng trªn giÊy. - Yªu cÇu HS lµm c©u3. - HS theo dâi, ®äc SGK vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh c©u2. - HS theo dâi. 1) Tia ph¶n x¹ n»m trong mÆt ph¼ng nµo? Tia ph¶n x¹ n»m trong cïng - HS tiÕn hµnh thÝ mÆt ph¼ng chøa tia tíi vµ nghiÖm vµ quan s¸t tia ph¸p tuyÕn cña g¬ng t¹i ®iÓm IR. tíi. - HS th¶o luËn, t×m tõ ®iÒn. 2) Ph¬ng cña tia ph¶n x¹ quan hÖ thÕ nµo víi ph¬ng cña tia tíi - HS ®äc SGK, n¾m c¸c gãc. - HS dù ®o¸n. - Lµm thÝ nghiÖm theo Gãc ph¶n x¹ lu«n b»ng gãc nhãm tíi. i’=i 3) §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng: KÕt luËn 1 vµ 2. 4) BiÓu diÔn g¬ng ph¼ng vµ tia s¸ng trªn h×nh vÏ: - HS theo dâi ph¸t biÓu ®Þnh luËt. S N R - HS theo dâi. - HS tr¶ lêi c©u3 I III) VËn dông: C4 Ho¹t ®éng 7: VËn dông. - Yªu cÇu HS lµm c©u C4 ë SGK - HS lµm bµi. 4)Cñng cè vµ dÆn dß: 10 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 - Cho HS ®äc phÇn ghi nhí SGK. DÆn: ®äc phÇn cã thÓ em cha biÕt; Lµm hÕt bµi tËp ë SBT; §äc bµi 5. 11 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 Ngµy d¹y: 06/10/2006 TiÕt 5 ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng. I. Môc tiªu: - Bè trÝ ®îc thÝ nghiÖm ®Ó nghiªn cøu ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng. - Nªu ®îc nh÷ng tÝnh chÊt cña mét ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng. - VÏ ®îc ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng. II. ChuÈn bÞ: Mçi nhãm: - Mét g¬ng ph¼ng cã gi¸ ®ì. - Mét tÊm kÝnh hoÆc trong suèt. - Hai pin ®Ìn gièng nhau. - Mét tê giÊy. R III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1)æn ®Þnh líp: 300 2)Bµi cò: ? H·y ph¸t biÓu ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. VÏ tia tíi trong trêng hîp bªn: I 3)Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1: T¹o t×nh huèng häc tËp: - Cho 1,2 HS ®äc chuyÖn kÓ cña bÐ Lan vµ ®Æt c©u hái nh th¾c m¾c cña bÐ Lan. - Cho mét vµi HS s¬ bé nªu ý kiÕn. GV ®Æt vÊn ®Ò: C¸i bãng lén ngîc mµ bÐ Lan nh×n thÊy lµ ¶nh c¸i th¸p qua mÆt hå ph¼ng lÆng. VËy ¶nh cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Ho¹t ®éng 2: GV híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm ®Ó quan s¸t ¶nh cña mét chiÕc ®Ìn pin trong g¬ng ph¼ng. * GV híng dÉn vµ cho HS bè trÝ thÝ nghiÖm nh h×nh 5.2. - Cho HS thùc hiÖn c©u C1 vµ rót ra kÕt luËn. * Yªu cÇu HS ®äc SGK môc 2. - GV híng dÉn HS bè trÝ thÝ nghiÖm ë h×nh 5.3 - Cho HS dù ®o¸n kÝch thíc cña ¶nh vµ vËt? - Yªu cÇu HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kiÓm tra dù ®o¸n. - Cho HS t×m tõ ®iÒn vµo kÕt Ho¹t ®éng cña trß - HS ®äc l¹i chuyÖn. Néi dông ghi b¶ng TiÕt 5: ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng - HS theo dâi vÊn ®Ò. I) TÝnh chÊt ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng: - HS theo dâi ®äc SGK vµ bè trÝ thÝ nghiÖm 1) ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng kh«ng høng - HS thùc hiÖn thÝ nghiÖm ®îc trªn mµn ch¾n gäi lµ vµ kÕt luËn. ¶nh ¶o. - HS ®äc SGK. - HS dù ®o¸n. 2) §é lín ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng b»ng ®é lín cña vËt. 12 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 luËn . * Híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm so s¸nh k/c mét vËt tõ ®iÓm cña vËt ®Õn g¬ng råi tõ mét ®iÓm ¶nh cña vËt ®Õn g¬ng: - Yªu cÇu HS kÎ ®êng th¼ng MN ®Æt g¬ng. - Bè trÝ thÝ nghiÖm nh h×nh 5.3 x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®iÓm A trªn vÆt ( h×nh A) vµ t×m ¶nh A’ cña A trªn ¶nh råi ®¸nh dÊu. - Yªu cÇu HS t×m tõ diÒn vµo kÕt luËn. - HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh c©u C2 vµ rót ra kÕt luËn. - HS kÎ MN. - HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm theo yªu cÇu, híng dÉn cña GV. 3) §iÓm s¸ng vµ ¶nh cña nã t¹o bëi g¬ng ph¼ng - GV chèt l¹i 3 tÝnh chÊt cña c¸ch g¬ng mét kho¶ng t¹o bëi g¬ng, dïng mét ®iÓm - HS rót ra kÕt luËn. b»ng nhau. s¸ng S vµ híng dÉn sö dông 3 tÝnh chÊt ®Ó x¸c ®Þnh ¶nh S Ho¹t ®éng 3: Gi¶i thÝch sù - HS theo dâi vµ lµm t¹o thµnh ¶nh cña vËt bëi theo. II) Gi¶i thÝch sù g¬ng ph¼ng. t¹o thµnh ¶nh - Yªu cÇu HS thùc hiÖn c©u cña mét vËt bëi g¬ng ph¼ng. C4. + GV gîi ý c¸ch x¸c ®Þnh S ë c©u a (3 nhãm 1,2,3 thùc hiÖn). + Yªu cÇu 3 nhãm 4,5,6 thùc hiÖn c©u b. - HS quan s¸t, ®äc SGK Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy vµ thùc hiÖn c©u 4. c¸ch lµm. + HS nªu c¸ch x¸c ®Þnh S S N N - Sau khi hoµn thµnh h×nh vÏ qua g¬ng. GV lu ý HS c¸ch ®Æt m¾t ®Ó nh×n thÊy S. - 3 nhãm thùc hiÖn c©u b. ? V× sao ta nh×n thÊy S. I K ? V× sao kh«ng høng ®îc S. - HS ®¹i diÖn tr×nh bµy. - Yªu cÇu HS t×m tõ ®iÒn vµo kÕt luËn. S’ Ta nh×n thÊy ¶nh ¶o S v× tia ph¶n x¹ lät vµo GV giíi thiÖu: HS th¶o luËn, gi¶i thÝch. c¸c m¾t cã ®êng kÐo dµi ®i qua ¶nh S’ - HS ®iÒn tõ. . ¶nh cña mét vËt lµ tËp - HS ghi vë. hîp ¶nh cña tÊt c¶ c¸c Ho¹t ®éng 4: VËn dông: ®iÓm trªn vËt. - GV dÆt c¸c c©u hái híng III) VËn dông: d·n HS tr¶ lêi phÇn ghi nhí. - HS tr¶ c©u hái cña GV , Sau ®ã gäi HS ®äc phÇn ghi ®äc phÇn ghi nhí. nhí. - Híng dÉn HS tr¶ lêi c©u C5, c©u C6 ( nÕu hÕt thêi - HS tr¶ lêi c©u C5, c©u 13 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 gian th× cho häc sinh vÒ nhµ C6. lµm). - 4) DÆn dß: Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí. §äc thªm phÇn: “Cã thÓ em cha biÕt”. Lµm c¸c bµi tËp: 5.1 ®Õn 5.4 SBT vµo vë BT. §äc tríc bµi thùc hµnh. ChuÈn bÞ s¼n mÉu b¸o c¸o nh ë SGK. Ngµy d¹y:10/10/2006 TiÕt 6 Thùc hµnh: Quan s¸t vµ vÏ ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng. I. Môc tiªu: - LuyÖn tËp vÏ ¶nh cña c¸c vËt cã h×nh d¹ng kh¸c nhau ®Æt tríc g¬ng ph¼ng. - TËp x¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng. II. ChuÈn bÞ: Mçi nhãm: 1 g¬ng ph¼ng. 1 bót ch× 1 thíc ®o ®é ChÐp s½n mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1) æn ®Þnh líp: A 2) Bµi cò: ? Nªu c¸c tÝnh chÊt ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng. ? VÏ ¶nh cña ®o¹n th¼ng AB qua g¬ng ph¼ng: B 3) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: Ph©n dông cô lµm thÝ nghiÖm cho - Nhãm trëng nhËn dông cô. HS s¾p xÕp dông cô c¸c nhãm: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña gän gµng. HS vÒ mÉu b¸o c¸o thÝ nghiÖm. Néi dung ghi b¶ng Bµi 6: Thùc hµnh Quan s¸t vµ vÏ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng 14 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 - GV giíi thiÖu c«ng dông cña tõng dông cô. - Yªu cÇu HS c¸c nhãm ph©n c«ng cô thÓ viÖc lµm cho tõng thµnh viªn. Ho¹t ®éng 2: Th«ng b¸o néi dung tiÕt thùc hµnh: - X¸c ®Þnh ¶nh cña mét vËt qua g¬ng. - X¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng. Ho¹t ®éng 3: TiÕn hµnh thÝ nghiÖm víi 2 néi dung trªn: - Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin ë c©u 1. - GV híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm 1. + §Æt g¬ng ph¼ng trªn bµn. + §Æt bót ch× lµm sao thu ®îc ¶nh cña vËt nh ë c©u 1. GV theo dâi HS ®Æt vµ cã thÓ gîi ý thªm. - Yªu cÇu HS vÏ l¹i ¶nh qua 2 trêng hîp ®ã. - GV híng dÉn HS c¸ch ®Æt g¬ng ph¼ng ®Ó quan s¸t ¶nh sau g¬ng. - §¸nh dÊu 2 ®iÓm P vµ Q xa nhÊt ë trªn bµi mµ m¾t quan s¸t ®îc. + Híng dÉn HS lµm tiÕp nh c©u 2. - GV híng dÉn HS lµm c©u 4 nh ë SGV. Ho¹t ®éng 4: Yªu cÇu hoµn chØnh mÉu b¸o c¸o thùc hµnh: - GV theo dâi, gióp mét vµi nhãm hoµn thµnh mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. Ho¹t ®éng 5: Thu dän dông cô, thu mÉu b¸o c¸o vµ rót kinh nghiÖm giê thùc hµnh. - HS theo dâi. - Tõng thµnh nhËn nhiÖm vô. - HS l¾ng nghe, theo dâi. Néi dung thùc hµnh 1) X¸c ®Þnh ¶nh cña mét vËt qua g¬ng ph¼ng: + §Æt bót ch× song song víi g¬ng cã ¶nh cïng - HS quan s¸t vµ thùc chiÒu víi vËt. hµnh. + §Æt bót ch× vu«ng gãc víi g¬ng cã ¶nh cïng ph¬ng, ngîc chiÒu víi vËt. - HS ®äc th«ng tin. - HS ®Æt g¬ng, quan s¸t vµ 2) X¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy ®¸nh dÊu. cña g¬ng ph¼ng: - HS thùc hµnh díi sù híng dÉn cña GV. - HS lµm c©u 4. -C¸c nhãm hoµn thµnh mÉu b¸o c¸o vµ nép cho GV -HS thu dän dông cô 4) DÆn dß: - TËp vµ lµm theo c¸ch vÏ ¶nh qua g¬ng ph¼ng. - Lµm l¹i bµi tËp 5.2 SBT. - §äc tríc bµi “g¬ng cÇu låi ”. 15 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 Ngµy d¹y:17/10/2006 TiÕt 7 G¬ng cÇu låi I. Môc tiªu: - Nªu ®îc nh÷ng tÝnh chÊt cña ¶nh mét t¹o bëi g¬ng cÇu låi. - NhËn biÕt ®îc vïng nuh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi réng h¬n cña g¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc. - Gi¶i thÝch ®îc øng dông cña g¬ng cÇu låi. II. ChuÈn bÞ: *Mçi nhãm: 1 g¬ng cÇu låi 1 g¬ng ph¼ng trßn 1 c©y nÕn 1 bao diªm, 1 pin III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1) æn ®Þnh líp: 2) Bµi cò: ? Nh¾c l¹i c¸c tÝnh chÊt cña ¶nh mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng. 3) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng GV ®a ra mét sè ®å vËt nh½n bãng, kh«ng ph¼ng (c¸i th×a bãng, c¸i bãng thuû tinh, g¬ng xe…) yªu cÇu HS quan s¸t ¶nh cña m×nh trong g¬ng vµ xem cã gièng víi ¶nh g¬ng ph¼ng kh«ng. Sau ®ã ®Æt vÊn ®Ò nghiªn cøu ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi. Ho¹t ®éng 2: KiÓm tra ¶nh cña vËt qua g¬ng cÇu låi lµ ¶nh ¶o hay thËt. - GV cho HS bè trÝ thÝ nghiÖm nh h×nh 7 SGK Yªu cÇu HS quan s¸t ®a ra nhËn xÐt s¬ bé vÒ c¸c tÝnh chÊt cña ¶nh. - Híng dÉn HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kiÓm tra vµ rót ra kÕt luËn. Ho¹t ®éng 3: Lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra: so s¸nh kÝch thíc ¶nh cña g¬ng cÇu låi so víi vËt. - Cho HS quan s¸t h×nh 7.1 Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng TiÕt7: G¬ng cÇu låi HS quan s¸t s¬ bé ®a ra nhËn xÐt - HS lµm viÖc theo nhãm. Bè trÝ thÝ nghiÖm, quan s¸t vµ s¬ bé nhËn xÐt I) ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi: - HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kiÓm tra vµ kÕt luËn. - HS quan s¸t, nhËn xÐt s¬ 16 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 vµ s¬ bé nhËn xÐt. bé. - Cho HS tiÕn hµnh thÝ - HS tiÕn hµnh theo nhãm. nghiÖm kiÓm tra. - Sau ®ã, cho HS rót ra kÕt - HS rót ra kÕt luËn. luËn chung vÒ tÝnh chÊt cña ¶nh. Ho¹t ®éng 4: X¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi so víi g¬ng ph¼ng. - GV nªu vÊn ®Ò x¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi so víi g¬ng ph¼ng vµ híng dÉn HS bè trÝ thÝ nghiÖm nh ë SGK. - Cho HS th¶o luËn kÕt qu¶ vµ rót ra kÕt luËn chung. - HS theo dâi. - Bè trÝ thÝ nghiÖm lµm viÖc theo nhãm, rót ra nhËn xÐt so s¸nh. - HS th¶o luËn vµ rót ra kÕt luËn. ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi cã c¸c tÝnh chÊt sau: 1) ¶nh ¶o kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n. 2) ¶nh nhá h¬n vËt. II) Vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi. Nh×n vµo g¬ng cÇu låi ta quan s¸t ®îc mét vïng réng h¬n so víi khi nh×n vµo g¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc. III) VËn dông: C3 C4 Ho¹t ®éng 5: VËn dông: - GV híng dÉn HS tr¶ lêi - HS lµm theo gîi ý c©u3, c©u4 SGK. -Lµm bµi theo híng dÉn - Gäi 2 HS ®äc “ ghi nhí” cña GV -§äc ghi nhí 4) DÆn dß: - Yªu cÇu HS so s¸nh g¬ng cÇu låi vµ g¬ng ph¼ng vÒ tÝnh chÊt ¶nh vµ vïng nh×n thÊy. - Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí. - §äc phÇn “ Cã thÓ em cha biªt”. - Lµm bµi tËp 7.1 ®Õn 7.4 SBT. - §äc bµi “ G¬ng cÇu lâm”. Ngµy d¹y:24/10/2006 TiÕt 8 G¬ng cÇu lâm I- Môc tiªu: - NhËn biÕt ®îc ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÇu lâm. - Nªu ®îc nh÷ng tÝnh chÊt cña ¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu lâm. - BiÕt c¸ch bè trÝ thÝ nghiÖm ®Ó quan s¸t ¶nh ¶o cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu lâm. II- ChuÈn bÞ: *Mçi nhãm: 17 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 - G¬ng cÇu lâm - Viªn phÊn, pin - G¬ng ph¼ng trßn. - 1 ®Ìn pin t¹o chïm tia song song, ph©n k×. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: 1) æn ®Þnh líp: 2) Bµi cò: ? H·y nªu nh÷ng kÕt luËn vÒ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu lâm? So s¸nh víi ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng. 3) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1: §Æt vÊn ®Ò: GV®Æt vÊn ®Ò: Chóng ta ®· häc nh÷ng lo¹i g¬ng nµo? ®Æc ®iÓm vÒ mÆt ph¶n x¹ cña c¸c g¬ng nµy? GV ph¸t g¬ng cÇu lâm cho c¸c nhãm vµ yªu cÇu HS nhËn xÐt ®Æc ®iÓm vÒ mÆt ph¶n x¹ cña g¬ng nµy. ? VËy ¶nh cña g¬ng nµy so víi g¬ng cÇu låi cã g× gièng, kh¸c nhau. Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng cÇu lâm. - GV cho HS bè trÝ thÝ nghiÖm nh h×nh 8.1 SGK vµ quan s¸t ¶nh cña pin t¹o bëi g¬ng cÇu lâm. Chó ý: Híng dÉn HS ®Æt pin s¸t víi g¬ng råi di chuyÓn tõ tõ cho ®Õn khi quan s¸t thÊy ¶nh. - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C1. - Cho HS bè trÝ thÝ nghiÖm nh ë c©u C2: + Yªu cÇu HS nªu c¸ch bè trÝ thÝ nghiÖm kiÓm tra +Híng dÉn c¸c nhãm thùc hiÖn. ? H·y so s¸nh ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu lâm víi g¬ng ph¼ng. Ho¹t ®éng 3: KÕt luËn: - Yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm t×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng. - Tæ chøc líp th¶o luËn vµ thèng nhÊt. Ho¹t ®éng 4: Ngiªn cøu sù ph¶n x¹ cña mét sè chïm s¸ng tíi trªn g¬ng cÇu lâm. 1) §èi víi chïm song song: - GV cho HS bè trÝ thÝ nghiÖm vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh ë Ho¹t ®éng cña trß - HS tr¶ lêi. Néi dông ghi b¶ng TiÕt 8: G¬ng cÇu lâm. - HS qua s¸t, sê vµ nhËn xÐt. I) ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng cÇu lâm. - HS nhËn dông cô vµ bè trÝ thÝ nghiÖm, quan s¸t. - HS th¶o luËn vµ ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. - Lµm theo nhãm: ph¸t biÓu. - HS so s¸nh. §Æt mét vËt gÇn s¸t g¬ng cÇu lâm, nh×n thÊy mét ¶nh - HS th¶o luËn, t×m tõ ¶o kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n vµ lín h¬n vËt. ®iÒn vµo chæ trèng. - HS th¶o luËn, thèng II) Sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng trªn g¬ng cÇu nhÊt. lâm. 1) §èi víi chïm sang song song. 18 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 h×nh 8.2 SGK. Chó ý: Híng dÉn HS lµm ra chïm song song b»ng ®Ìn. Híng dÉn c¸ch thùc hiÖn trªn b¶ng tr¾ng ë dông cô. - Yªu cÇu HS nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña c¸c tia ph¶n x¹. - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C4. 2) §èi víi chïm ph©n k×: - GV híng dÉn HS ®iÒu chØnh ®Ìn ®Ó t¹o ra chïm s¸ng ph©n k×. - Tæ chøc HS lµm thÝ nghiÖm nh ë h×nh 8.4 - Yªu cÇu HS th¶o luËn rót ra kÕt luËn. Ho¹t ®éng 5: VËn dông: GV cho HS quan s¸t cÊu t¹o cña ®Ìn pin ( pha ®Ìn). Híng dÉn HS tr¶ lêi c¸c c©u C6, c©u C7. - HS tiÕn hµnh theo nhãm: bè trÝ vµ lµm thÝ nghiÖm. - HS t×m tõ ®iÒn vµo. - HS lµm thÝ nghiÖm. ChiÕu chïm tíi song song lªn mét g¬ng cÇu lâm, ta thu ®îc mét chïm ph¶n x¹ héi tô t¹i mét ®iÓm tríc g¬ng. 2) §èi víi chïm tia ph©n k× Mét nguån s¸ng nh S ®Æt tríc g¬ng cÇu lâm ë mét vÞ trÝ thÝch hîp cã thÓ cho mét chïm tia ph¶n x¹ song song. - Rót ra kÕt luËn. 4) Cñng cè, dÆn dß: - GV ®Æt c©u hái ®Ó HS tr¶ lêi c¸c ý chÝnh trong bµi. - Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí. - Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí. - §äc thªm phÇn cã thÓ em cha biÕt. - Lµm bµi tËp: 8.1 ®Õn 8.3 SBT. - Xem l¹i kiÕn thøc ®· häc ®Ó tæng kÕt ch¬ng. 19 Gi¸o ¸n VËt LÝ 7 Ngµy d¹y: 04/11/2005 TiÕt 9 Tæng kÕt ch¬ng I: Quang häc. I- Môc tiªu: - Nh¾c l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc trong ch¬ng. - LuyÖn t©p thªm vÒ c¸ch vÏ tia ph¶n x¹ trªn g¬ng ph¼ng vµ ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng. II- ChuÈn bÞ: - HS chuÈn bÞ ®Ò c¬ng tæng kÕt. - VÏ s½n « ch÷ ë h×nh 9.3 SGK. III- Ho¹t ®éng d¹y häc: 1) æn ®Þnh líp: 2) Bµi cò: KÕt hîp trong «n tËp 3) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1: ¤n l¹i kiÕn thøc s¬ b¶n: - GV yªu cÇu HS lÇn lît tr¶ lêi phÇn “tù kiÓm tra” tríc líp vµ th¶o luËn khi cã chæ cÇn uèn n¾n. - GV nªu thªm mét sè c©u hái, yªu cÇu HS m« t¶ l¹i c¸ch bè trÝ thÝ nghiÖm vµ c¸ch lËp luËn. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp kÜ n¨ng vÏ tia ph¶n x¹ vÏ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng. - GV yªu cÇu c¶ líp tù tr¶ lêi c¸c c©u hái c©u1, c©u2, c©u3. - GV vÏ s½n c¸c h×nh 9.1, 9.2 lªn b¶ng gäi 2 HS lªn b¶ng vÏ l¹i theo yªu cÇu. - Tæ chøc c¶ líp th¶o luËn, nhËn xÐt. Sau ®ã GV chèt l¹i c¸c ý kiÕn nhËn xÐt. Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc trß ch¬i « ch÷: GV treo « ch÷ lªn b¶ng LÇn lît ®äc néi dung tõng hµng Cho HS ph¸n ®o¸n tõ trong 15 gi©y vµ ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi, GV ghi b¶ng. - Nhãm HS ®iÒu chØnh t×m tõ hµng däc. - GV tÝnh ®iÓm tæng céng cho c¸c nhãm ®Î xÕp thø tù vµ tuyªn d¬ng, ®éng viªn. Ho¹t ®éng cña trß - HS lÇn lît tr¶ lêi c¸c c©u hái. - C¶ líp theo nhËn xÐt. - HS nªu vµ lËp luËn. C¸c HS kh¸c nhËn xÐt. - HS lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi c©u1, c©u2, c©u3. - HS nhËn xÐt th¶o luËn. - VÏ vµo vë. - HS tr¶ lêi theo néi dung cña tõng hµng «. - §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. - HS t×m tõ vµ tr¶ lêi. 4) DÆn dß: - HS häc bµi theo híng dÉn ®Ó tiÕt sau kiÓm tra. TiÕt 10 KiÓm tra 1 tiÕt. (Lu ë sæ chÊm ch÷a) Ngµy kiÓm tra:11/11/2005 Ngµy tr¶ bµi:18/11/2005 20
- Xem thêm -