Tài liệu Giáo án vật lí 7 full

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 Ngµy so¹n: 21/8/2012 Ngµy gi¶ng:28/8/2012 Ch¬ng I: Quang häc TiÕt 1: bµi 1 NhËn biÕt ¸nh s¸ng- Nguån s¸ng vµ vËt s¸ng I.Môc tiªu: -B»ng thÝ nghiÖm, h/s nhËn thÊy : Muèn nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng th× ¸nh s¸ng ®ã ph¶i truyÒn ®îc vµo m¾t ta.Ta nh×n thÊy mét vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt ®ã truyÒn vµo m¾t ta.Ph©n biÖt ®îc nguån s¸ng vµ vËt s¸ng.Nªu ®îc thÝ dô vÒ nguån s¸ng vµ vËt s¸ng. -Lµm vµ quan s¸t thÝ nghiÖm ®Ó rót ra ®iÒu kiÖn ®Ó nhËnbiÕt ¸nh s¸ng vµ vËt s¸ng. -BiÕt nghiªm tóc quan s¸t hiÖn tîng khi chØ nh×n thÊy vËt mµ kh«ng cÇm ®îc. II. ChuÈn bÞ: Mét ép kÝn cã ¶nh bªn trong, bãng ®Ìn pin. III. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc. Ho¹t ®éng 1: T×nh huèng häc tËp: -Yªu cÇu häc sinh t×m hiÓu sgk vÒ träng t©m cña -HS: - dù ®o¸n c©u tr¶ lêi. ch¬ng. -§Æt vÊn ®Ò nh SGK,yªu cÇu h/s dù ®o¸n c©u tr¶ -hiÓu râ vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu trong bµi häc míi. lêi; tõ ®ã ®Æt vÊn ®Ò nghiªn cøu... I. NhËn biÕt ¸nh s¸ng: Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu khi nµo nhËn biÕt ®îc Quan s¸t vµ thÝ nghiÖm: -HS:Tr¶ lêi C1Trêng hîp 2 vµ 3. ¸nh s¸ng: -HS rót ra kÕt luËn: -§Æt vÊn ®Ò: Khi nµo ta nhËn thÊy ¸nh s¸ng? -Yªu cÇu h/s ®äc môc quan s¸t vµ thÝ nghiÖm vµ M¾t ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t. tr¶ lêi C1. -Yªu cÇu h/s nªu lªn kÕt luËn vÒ vÊn ®Ò ®· nªu. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®K nh×n thÊy mét vËt: II. Nh×n thÊy mét vËt: -§Æt vÊn ®Ò: khi nµo m¾t ta nh×n thÊy mét vËt -YÒu cÇu h/s §äc C2 T×m hiÓu vÒ : môc ®Ých thÝ -HS: T×m hiÓu môc ®Ých thÝ nghiÖm, c¸ch lµm thÝ nghiÖm,Tr¶ lêi C2. nghiÖm,c¸ch bè trÝ, c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, - §Ìn s¸ng; v× khi ®ã cã ¸nh s¸ng tõ vËt truyÒn vµo m¾t -Yªu cÇu h/s lµm thÝ nghiÖm, Tr¶ lêi C2.. -Tõ kÕt qu¶ TN, yªu cÇu h/s rót ra kÕt luËn vÒ ta. -HS: Rót ra kÕt luËn:Ta nh×n thÊy mét vËt khi cã ¸nh vÊn ®Ò ®· nªu ë ®Çu môc. s¸ng tõ vËt ®ã truyÒn vµo m¾t ta. Ho¹t ®éng 3: Ph©n biÖt nguèn s¸ng vµ vËt s¸ng: -Yªu cÇu h/s th¶o luËn C3, sau ®ã ®iÒn tõ thÝch III. Nguån s¸ng vµ vËt s¸ng hîp vµo kÕt luËn t¬ng øng. -Th«ng b¸o thªm: m¶nh giÊy tr¨ng.. h¾t l¹i ¸nh -Thaá luËn C3; hoµn thµnh kÕt luËn : s¸ng tõ vËt kh¸c chiÕu tíi nã cßn ®îc gäi lµ vËt D©y tãc bãng ®Ìn tù ph¸t ra ¸nh s¸ng, gäi lµ nguån s¸ng. ®îc chiÕu s¸ng. D©y tãc bãng ®Ìn ph¸t ra ¸nh s¸ng vµ m¶nh giÊy tr¾ng h¾t l¹i ¸nh s¸ng tõ vËt kh¸c chiÕu vµo nã gäi chung lµ vËt s¸ng. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè vËn dông: -HS: tr¶ lêi c¸c c©u hái cña gi¸o viªn, ghi nhí... -Yªu cÇu h/s tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: IV. VËn dông: - khi nµo ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng? -HS: Lµm viÖc c¸ nh©n C©u C4, C5 - Khi nµo m¾t ta nh×n thÊy mét vËt? - Th¶o luËn líp C4 vµ C5, ghÝ ®¸p ¸n chung... - Nguån s¸ng vµ vËt s¸ng kh¸c nhau thÕ nµo? -Yªu cÇu h/s tr¶ lêi c¸c bµi tËp C4 vµ C5. -Ghi chÐp c«ng viÖc vÒ nhµ -Yªu cÇu h/s ®äc môc cã thÓ em cha biÕt. -DÆn häc ë nhµ..... Ngµy so¹n : 28/8/2012 Ngµy gi¶ng:04/9/2012 TiÕt 2 - Bµi 2: Sù truyÒn ¸nh s¸ng I. Môc tiªu: -BiÕt lµm thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh ®êng truyÒn ¸nh s¸ng. -Ph¸t biÓu ®îc §L vÒ sù truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng. -BiÕt vËn dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng ®Ó ng¾m c¸c vËt th¼ng hµng. NhËn biÕt 3 lo¹i chïm ¸ng. II. ChuÈn bÞ: §Ìn chiÕu cã khe hë, «ng trô th¼ng,, ãng trô cong, ®Þnh ghim. III. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 Ho¹t ®éng 1: KT, Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: -1. Khi nµo ta nhËn iÕt ®îc ¸nh s¸ng? Khi nµo m¾t ta nh×n thÊy mét vËt? Nguån s¸ng kh¸c vËt s¸ng thÕ nµo? 2. V× sao ta h×n thÊy vÖt s¸ngtrong khãi h¬ng? Tr¶ lêi bµi tËp 1 (SBT). -Cho h/s ®äc t×nh huèng ë ®©ud bµi, ®Ò suÊt c¸ch gi¶i quyÕt... Ho¹t ®éng 2: NghiÖn cøu quy luËt ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng: -¸nh s¸ng truyÒn trong kh«ng khÝ.. theo ®êng nµo? -Yªu cÇu häc sinh lµm TN (h×nh 2.1) tr¶ lêi C1. -Yªu cÇu HS lµm TN theo ph¬ng ¸n C2 vµ b¸o c¸o kÕt qu¶. -Yªu cÇu h/s rts ra kÕt luËn vÒ ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng trong kh«ng khÝ. - GV ®a ra vµ gi¶i thÝch kh¸i niÖm m«i trêng trong suèt vµ ®ång tÝnh: M«i trêng cho hÇu hÕt ¸nh s¸ng truyÒn qua, vµ cã tÝnh chÊt nh nhau ë mäi n¬i -Th«ng b¸o kÕt luËn t¬ng tù khi lµm l¹i thÝ nghiªm trªn trong c¸c m«i trêng nµy Yªu cÇu h/s ph¸t biÓu ®Þnh luËt trong GSK. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu tia s¸ng, chïm s¸ng: -Yªu cÇu h/s ®äc SGK: nªu quy íc vÒ biÓu diÒn ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng. Thùc hµnh vÏ tia s¸ng vµo vë ( h×nh 2.3). nªu vÝ dô vÒ tia s¸ng trong thùc tÕ. -Lµm thÝ nghiÖm biÓu diÔn c¸c d¹ng chïm s¸ng, c¸ch biÓu diÔn mét chïm s¸ng( h×nh 2.5). yªu cÇu h/s quan s¸t vµ tr¶ lêi C3.. N¨m häc 2012 - 2013 -HS1 vµ 2 lªn b¶ng tr¶ lêi.... I. §êng truyÒn cña ¸nh s¸ng: ThÝ nghiÖm: -HS dù ®o¸n ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng... -Lµm thÝ nghiÖm( h×nh 2.1)tr¶ lêi C1:¸nh s¸ng tø d©y tãc ®Ìn truyÒn ®Õn m¾t theo èng th¼ng -Lµm thÝ nghiÖm theo ph¬ng ¸n C2 theo nhãm, b¸o c¸o kÕt qu¶...rót ra kÕt luËn: ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng trong kh«ng khÝ lµ ®êng th¼ng. -Ph¸t biÓu ®Þnh luËt SGK, th«ng hiÕu néi dung ®Þnh luËt nµy: Trong m«i tr¬ng trong suèt vµ ®ång tÝnh, ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo ®êng th¼ng. II.Tia s¸ng vµ chïm s¸ng: BiÓu diÔn ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng: -HS t×m hiÕu SGK, Quan s¸t thÝ nghiÖm cña gi¸o viªn quy íc biÓu diÔn ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng b»ng ®êng th¼ng cã mòi tªn chØ híng gäi lµ tia s¸ng -Quan s¸t TN,nghe  c¸ch biÓu diÔn m«t chïm s¸ng: vÏ 2 tia giíi h¹n cña chïm s¸ng ®ã(H-2.5) -HS t×m hiÓu SGK Th¶o luËn C3.... §Æc ®iÓm cña c¸c chïm s¸ng: a.Chïm s¸ng song song gåm c¸c tia s¸ng kh«ng giao nhau trªn ®êng truyÒn cña chóng. b.Chïm s¸ng héi tô gåm c¸c tia s¸ng giao nhau trªn ®êng truyÒn cña chóng c.Chïm s¸ng ph©n kú gåm c¸c tia s¸ng loe réng ra trªn ®êng truyÒn cña chóng. IV: VËn dông: -Tr¶ lêi c¸c c©u hái cña gi¸o viªn, ghi nhí vµo vë... Ho¹t ®éng 4: Cñng cè , vÇn dông: -Yªu cÇu häc sinh - Nªu néi dung ®Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng, - Gi¶i thÝch kh¸i niÖm vÒ m«i trêng trong suèt vµ ®ång tÝnh. - Nªu quy íc vÒ biÓu diÒn ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng -Lµm viÖc c¸ nh©n c¸c bµi tËp C4vµ C5, th¶o luËn líp, - Nªu quy íc vÒ biÓu diÔn mét chïm s¸ng - Nªu c¸c lo¹i chïm s¸ng vµ ®Æc ®iÓm cña chóng. ghi nhËn kÕt qu¶. -Däc môc cã thÓ em cha biÕt, ghi chÐp c«ng viÖc vÒ -Híng dÉn h/s lµm c¸c bµi tËp vËn dông môc 4 nhµ... -Cho h/s ®äc môc cã thÓ em cha biÕt, -DÆn vÒ nhµ häc thuéc ghi nhí,lµm l¹i c¸c bµi tËp trong SBT vµ SGK. IV.Híng dÉn gi¶i bµi tËp SBT: 2.1. a.kh«ng,v× ¸nh s¸ng tõ ®Ìn ph¸t ra truyÒn qua læ A ra ngoµi theo ®êng th¼ng CA mµ m¾t M kh«ng thuéc ®êng th¼ng CA nªn ¸nh s¸ng tõ ®Ìn kh«ng truyÒn ®Õn m¾t ®îc. b. M¾t ph¶i ®Æt trªn ®êng th¼ng CA. 2.2. Ph¶i ®øng ë vÞ trÝ sao cho ngêi ®øng liÒn tríc che khuÊt c¸c ngêi phÝa tríc vµ ®éi trëng. V× khi ®ã ¸nh s¸ng tõ ®éi trëng vµ c¸c ngêi phÝa tríc bÞ ngêi ®øng liÒn tríc ch¾n l¹i kh«ng chuyÒn ®Õn m¾t em ®îc. 2.3. Cã thÓ di chuyÓn mét mµn ch¾n cã læ nhá sao cho m¾t lu«n nh×n thÊy ®Ìn qua læ nhá. HoÆc dïng mét mµn ch¾n nhá, di chuyÓn vËt ch¾n sao cho m¾t ta lu«m kh«ng thÊy bãng ®Ìn. C¨n cø ®êng ®i cña mµn ch¾n hay vËt ch¾n rót ra kÕt luËn. 2.4. LÊy miÕng b×a thø 2 cã ®ôc mét læ nhá, §Æt miÕng b×a sao cho læ nhá n»m trªn ®êng cong t¹i C.nÕu m¾t vÉn nh×n thÊy ®Ìn chøng tá ¸nh s¸ng ®· ®i qua C  ¸nh s¸ng truyÒn theo ®êng cong... 2 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 Ngµy so¹n: 04/9/2012 Ngµy gi¶ng: 11/9/2012 TiÕt 3- Bµi 3: øng dông cña ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng I. Môc tiªu: -NhËn biÕt ®îc bãng tèi,bãng nöa tèi vµ gi¶i thÝch. -Gi¶i thÝch v× sao l¹i cã nhËt thùc, nguyÖt thùc -Kü n¨ng: vËn dông ®Þnh luËt chuyÒn th¼ng ¸nh s¸ng gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng thùuc tÕ, hiÓu mét sè øng dông cña ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng. II. ChuÈn bÞ: 2 ®Ìn pin, vËt c¶n s¸ng, mµn ch¾n s¸ng, h×nh 3.3, 3.4. III. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng 1: KT- tæ chøc t×nh huèng míi: -KiÓm tra: -HS1 lªn b¶ng tr¶ lêi 1.nªu néi dung ®Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh -HS2 lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái 2 s¸ng, gi¶i thÝch kh¸i niÖm vÒ m«i trêng trong suèt -GV kiÓm tra vë bµi tËp cña HS3... vµ ®ång tÝnh. 2.Nªu quy íc vÒ biÓu diÒn ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng. mét chïm s¸ng.Nªu c¸c lo¹i chïm s¸ng vµ ®Æc ®iÓm cña chóng. -Tæ chøc t×nh huèng häc tËp( SGK) H§ 2: h×nh thµnh kh¸i niÖm bãng tèi,bãng n÷a I. Bãng tèi- Bãng nöa tèi. tèi: -§V§: Bãng tèi lµ g×? ThÝ nghiÖm1: -Yªu cÇu h/s ®äc ph¬ng ¸n TN1, quan s¸t vïng -HS: ®äc sgk, lµm TN theo ph¬ng ¸n sgk, tr¶ lêi s¸ng, tèi trªn mµn ch¾n vµ tr¶ lêi C1 C1... -Yªu cÇu h/s ®iÒn tõ thÝch hîp vµo nhËn xÐt vµ nªu -Hoµn thµnh nhËn xÐt, cã kh¸i niÖm vÒ vïng bãng kh¸i niÖm vÒ bãng tèi. .. tèi: Trªn mµn ch¾n ®Æt phÝa sau vËt c¶n s¸ng cã mét vïng kh«ng nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ nguång s¸ng tíi gäi lµ bãng tèi. -Yªu cÇu h/s ®Æt thªm mét ®Ìn pin n÷a tríc vËt ThÝ nghiÖm 2 c¶n s¸ng, quan s¸t trªn mµn 3 vïng s¸ng tèi kh¸c -H/s lµm thÝ nghiÖm 2, quan s¸t ®ång thêi tr¶ lêi nhau vµ tr¶ lêi C2, th¶o luËn hoµn thiÖn nhËn xÐt 2. C2.... -Khi nµo ë phÝa sau vËt c¶n s¸ng cã mét vïng -HS hoµn thµnh nhËn xÐt 2. cã kh¸i niÖm vÒ vïng bãng tèi ë gi÷a vµ vïng nöa tèi viÒn xung quanh? bãng nöa tèi: Trªn mµn ch¾n ®Æt phÝa sau vËt c¶n 3 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 cã vïng chØ nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ mét phÇn cña H§3.H×nh thµnh kh¸i niªm nguån s¸ng tíi, gäi lµ bãng nöa tèi. nhËt thùc, nguyÖt thùc: -Yªu cÇu h/s ®äc th«ng b¸o ë môc II, quan s¸t II. NhËt thùc- nguyÖt thùc: -HS:®äc th«ng tin sgk, tr¶ lêi C3: N¬i cã nhËt thùc h×nh 3.3. tr¶ lêi c©u C3. toµn phÇn n»m trong vïng bãng tèi cña mÆt tr¨ng,bÞ mÆt tr¨ng che khuÊt kh«ng cho ¸nh s¸ng tõ mÆt trêi -Yªu cÇu h/s ®äc th«ng b¸o 2 vÒ nguyÖt thùc, vµ chuyÒn ®Õn, v× thÕ ngêi ®øng ë ®ã kh«ng thÊy mÆt trêi, trêi tèi sÇm l¹i. tr¶ lêi C4. -HS ®äc sgk, tr¶ lêi C4:....(1) nguyÖt thùc....(2,3) tr¨ng s¸ng..... H§4.Cñng cè, vËn dông, dÆn dß: III. VËn dông: -Cñng cè: HËu qu¶ cña sù chuyÒn th¼ng ¸nh s¸ng lµ t¹o ra ë - Tr¶ lêi c¸c c©u hái: phÝa sau vËt ch¾n s¸ng mét vïng bãng ®en ë gi÷a - Trªn mµn ch¾n ®Æt phÝa sau vËt c¶n s¸ng cã mét vïng kh«ng nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng tíi vµ mét vïng n÷a tèi viÒn xung quanh. gäi lµ bãng tèi. - vïng bãng tèi, vïng nöa tèi lµ g× ? -Trªn mµn ch¾n ®Æt phÝa sau vËt c¶n cã vïng chØ - khi nµo x¶y ra nhËt thc vµ nguyÖt thùc. - vïng nµo trªn tr¸i ®Êt cã thÓ thÊy nhËt thùc toµn nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ mét phÇn cña nguån s¸ng tíi, gäi lµ bãng nöa tèi. phÇn....? - NhËt thùc , nguyÖt thùc s¶y ra khi tr¸i ®Êt, mÆt tr¨ng, mÆt rêi th¼ng hµng....... - NhËt thùc toµn phÇn (hay mét phÇn)quan s¸t ®îc ë chç bãng tèi( hay bãng nöa tèi ) cña mÆt r¨ng trªn tr¸i ®Êt.... -Yªu cÇu h/s tr¶ lêi C5,th¶o luËn líp vµ ghi kÕt -Ghi nhí vµo vë bµi tËp. -HS lµm viÖc c¸ nh©n sau ®ã th¶o luËn C5, C6... qu¶. C5:Khi miÕng b×a ®i l¹i gÇn mµn ch¾n th× bãng tèi - Yªu cÇu h/s th¶o luËn C6, ghi kÕt qu¶... vµ bãng nöa tèi thu hÑp ®Çn. Khi miÕng b×a gÇn s¸t mµn th× trªn mµn chØ cßn bãng tèi. C6.Khi dïng vë che kÝn ®Ìn th× bµn n»m trong vïng bãng tèi sau quyÓn vë nªn kh«ng ®äc s¸ch ®îc. Vë kh«ng che kÝn ®îc ®Ìn èng nªn bµn vµ s¸ch n»m trong vïng bãng nöa tèi.... nªn vÉn ®äc ®îc s¸ch... -DÆn häc sinh vÒ nhµ häc thuéc ghi nhí, lµm c¸c -Ghi chÐp c«ng viÖc vÒ nhµ... bµi tËp trong SBT. IV.Gi¶i bµi tËp SBT. 3.1. C©u b 3.2 C©u b 3.3. V× chØ cã ®ªm r»m tr¸i ®Êt míi cã thÓ n»m gi÷a mÆt trêi vµ mÆt tr¨ng, míi cã thÓ chÆn ®îc ¸nh s¸ng mÆt tríi kh«ng cho chiÕu s¸ng mÆt tr¨ng 4 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 Ngµy so¹n: 09/9/2011 Ngµy gi¶ng:10/9/2011 Tiết 4: Bµi 4: N¨m häc 2012 - 2013 ®ÞNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Tiến hành được TN để nghiên cứu đường đi của tia sáng phản xạ trên gương phẳng. -Biết xác định tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ. -Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng. -Biết ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng để đổi hướng đường truyền ánh sáng theo mong muốn. 2.Kỹ năng: Biết làm TN, biết đo góc, quan sát hướng truyền ánh sáng để tìm ra quy luật phản xạ ánh sáng. B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Mỗi nhóm: Một gương phẳng có giá đỡ. Một đèn pin có màn chắn đục lỗ để tạo ra tia sáng. Một tờ giấy dán trên tấm gỗ phẳng. Một thước đo độ. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *Ổn định.( 1 phút) *HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA- TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP: 1 KIỂM TRA: 5 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 -Hãy giải thích hiện tượng Nhật Thực và Nguyệt Thực ? -Để kiểm tra đường thẳng, chúng ta có thể làm như thế nào? Giải thích? -Chữa bài tập 3.3. N¨m häc 2012 - 2013 -HS:… -3.3: Vì đêm rằm Âm lịch , Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng mới có khả năng nằm trên cùng một đường thẳng, Trái Đất mới có thể chặn ánh sáng Mặt Trời không chiếu sáng Mặt Trăng. 6 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 2.TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP. a.PHƯƠNG ÁN 1: 1 nhóm HS làm TN như phần mở bài trong SGK, nêu vấn đề phải giải quyết. *HOẠT ĐỘNG 2: NGHIÊN CỨU SƠ BỘ TÁC DỤNG CỦA GƯƠNG PHẲNG. I.GƯƠNG PHẲNG. 7 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 -HS thay nhau cầm gương soi-Thấy hiện tượng gì trong gương? -Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1 GV(kể): Các cô gái thời xưa chưa có gương đều soi mình xuống nước để nhìn thấy ảnh của mình. -Ánh sáng đến gương rồi đi tiếp như thế nào? -Gương phẳng tạo ra ảnh của vật trước gương. -Vật nhẵn bóng, phẳng đều có thể là gương phẳng như tấm kim loại nhẵn, tấm gỗ phẳng, mặt nước phẳng,... 8 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 *HOẠT ĐỘNG 3: HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM VỀ SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. TÌM QUY LUẬT VỀ SỰ ĐỔI HƯỚNG CỦ TIA SÁNG KHI GẶP GƯƠNG PHẲNG (20 phút). II. ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. THÍ NGHIỆM. 9 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 -Yêu cầu làm TN như hình 4.2 (SGK) -GV bố trí TN. -Chỉ ra tia tới và tia phản xạ. -Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng như thế nào? N¨m häc 2012 - 2013 -HS: Làm theo. SI: Tia tới IR: Tia phản xạ. -HS:… 10 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 1.TIA PHẢN XẠ NẰM TRONG MẶT PHẲNG NÀO? 11 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 -Yêu cầu HS tiến hành TN để trả lời câu C2. -Làm TN hình 4.2 C2: Trong mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới. Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. 12 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 2.PHƯƠNG CỦA TIA PHẢN XẠ QUAN HỆ THẾ NÀO VỚI PHƯƠNG CỦA TIA TỚI. ( Góc tới và góc phản xạ quan hệ với nhau như thế nào?) 13 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 -Yêu cầu HS đọc thông tin về góc tới và góc phản xạ. -Yêu cầu HS quan sát TN, dự đoán độ lớn của góc phản xạ và góc tới. -GV để HS đo và chỉnh sửa nếu HS còn sai sót. -Thay đổi tia tới-Thay đổi góc tới-đo góc phản xạ. -Yêu cầu HS từ kết quả rút ra kết luận. -Hai kết luận trên có đúng với các môi trường khác không? -GV( thông báo):Các kết luận trêncũng đúng với các môi trường trong suốt khác. Dự đoán về mối quan hệ giữa góc phản xạ và góc tới. b.TN kiểm tra đo góc tới, góc phản xạ. Kết quả ghi vào bảng. *Kết luận: Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. 14 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 3.ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. -Hai kết luận trên là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng.-Yêu cầu HS phát biểu. -Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyếncủa gương ở điểm tới. -Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. 4.BIỂU DIỄN GƯƠNG PHẲNG VÀ CÁC TIA SÁNG TRÊN HÌNH VẼ. -Quy ước cách vẽ gương và các tia sáng trên giấy. N +Mặt phản xạ, mặt không phản xạ của gương. S R +Điểm tới I +Tia tới SI I +Đường pháp tuyến IN *Chú ý hướng tia phản xạ, tia tới. *.HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG -CỦNG CỐ- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 10 phút) 1.VẬN DỤNG:Yêu cầu HS trả lời C4 -Nếu còn thời gian cho thêm bài tập: +Bài tập 1 (Bài 4.1 SBT): Xác định góc tới và +Tổng góc tới và góc phản xạ : góc phản xạ bằng bao nhiêu i+i’=1800-2.300=1200 i=i’=600 S 300 I +Góc SIR=i+i’= 900suy ra góc i=i’=450  giữa tia tới và gương là 450. Góc +Bài tập 2: Tìm vị trí của gương tai điểm A để tia phản xạ đi thẳng đứng vào giếng: A,I S R 2.CỦNG CỐ: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. 3.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: -Thuộc định luật phản xạ ánh sáng. -Bài tập 1,2,3 SBT. -Bài tập thêm: Vẽ tia tới sao cho góc tới bằng 00.Tìm tia phản xạ. Ngµy so¹n: 16/9/2011 Ngµy gi¶ng:17/9/2011 Tiết 5. Bµi 5: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:-Nêu được đặc điểm của vật đặt trước gương phẳng. - Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng 2.Kỹ năng . -Vẽ được ảnh của một: Làm TN tạo ra được ảnh của vật qua gương phẳng và xác định được vị trí của ảnh để nghiên cứu tính chất ảnh của gương phẳng. 3.Thái độ: Rèn luyện thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu một hiện tượng nhìn thấy mà không cầm được ( hiện tượng trìu tượng). B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. Mỗi nhóm: 1gương phẳng có giá đỡ. Một tấm kính trong có giá đỡ. Một cây nến, diêm để đốt nến. 15 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 Một tờ giấy. Hai vật bất kỳ giống nhau. C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *ỔN ĐỊNH (1 phút) *HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP.(10 phút) 16 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 17 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 *HOẠT ĐỘNG 2: (20 phút) I.TÍNH CHẤT CỦA ẢNH TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG 18 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 -Yêu cầu HS bố trí TN như hình 5.2 SGK Và quan sát trong gương. -Làm thế nào để kiểm tra được dự đoán? -GV: Ảnh không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo. -Ánh sáng có truyền qua gương phẳng đó được không? -GV có thể giới thiệu mặt sau của gương. -GV: Thay gương bằng tấm kính phẳng trongYêu cầu HS làm TN. -GV hướng dẫn HS đưa màn chắn đến mọi vị trí để khẳng định không hứng được ảnh. -Yêu cầu HS điền vào kết luận. Phương án 2: Dùng hai vật giống nhau. -Yêu cầu HS rút ra kết luận. -Yêu cầu HS nêu phương án so sánh ( thảo luận rút ra cách đo) -GV: Cho HS phát biểu theo kết quả TN. N¨m häc 2012 - 2013 -HS bố trí TN. -Quan sát : Thấy ảnh giống vật. -Dự đoán: +Kích thước của ảnh so với vật. + So sánh khoảng cách từ ảnh đến gương với khoảng cách từ vật đến gương. -HS: Lấy màn chắn hứng ảnh. Kết quả: Không hứng được ảnh. Tính chất 1: Ảnh có hứng được trên màn chắn không? -HS: Ánh sáng không thể truyền qua gương được. -HS: Làm TN. +Nhìn vào kính: Có ảnh. +Nhìn vào màn chắn: Không có ảnh. C1: Không hứng được ảnh. *Kết luận 1: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo. Tính chất 2: Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật không? -HS: Hoạt động nhóm. *Kết luận 2: Độ lớn ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật. Tính chất 3: So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương và khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. -Đo khoảng cách : ........ *Kết luận 3: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau. 19 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 *HOẠT ĐỘNG 3: II. GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH ẢNH BỞI GƯƠNG PHẲNG ( 5 phút). 20
- Xem thêm -