Tài liệu Giáo án vật lí 7 cả năm chuẩn

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n Lý 7 – N¨m häc : 2010 - 2011 NS : ND : Tieát 1 : NHAÄN BIEÁT AÙNH SAÙNG - NGUOÀN SAÙNG VAØ VAÄT SAÙNG. I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Baèng thí nghieäm khaúng ñònh ñöôïc raèng ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng khi coù aùnh saùng truyeàn vaøo maét ta vaø ta nhìn thaáy caùc vaät khi coù aùnh saùng töø caùc vaät ñoù truyeàn vaøo maét ta. 2.Kó naêng: Phaân bieät ñöôïc nguoàn saùng, neâu thí duï. 3.Thaùi ñoä(Giaùo duïc): Reøn luyeän cho hoïc sinh loøng yeâu thích khoa hoïc, thöïc teá. II/ Chuaån bò: 1.GV: Ñeøn pin, baûng phuï. 2.HS: Moãi nhoùm 1 hoäp kín coù ñeøn pin (H 1.2a), pin daây noái coâng taéc. III/Phöông phaùp daïy hoïc: Vaán ñaùp, ñaøm thoaïi, tröïc quan,. . . IV/Tieán trình: 1) OÅn ñònh toå chöùc: 2) Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng 3) Giaûng baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY – TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC Hoaït ñoäng 1: ( Giôùi thieäu chöông.) - Moät ngöôøi khoâng bò beänh taät gì veà maét, coù khi naøo môû maét ra maø khoâng thaáy ñöôïc vaät ñeå tröôùc maét khoâng? (coù ) - Khi naøo nhìn thaáy moät vaät? (khi coù aùnh saùng). + GV cho hoïc sinh quan saùt göông xem mieáng bìa vieát chöõ gì? ( chöõ mít ) - Aûnh trong göông coù tính chaát gì?(Seõ hoïc trong chöông) *GVgiôùi thieäu 6vaán ñeà seõ tìm hieåu trong chöông I. Hoaït ñoäng 2: (Khi naøo ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng I. Nhaän bieát aùnh saùng: ?) + GV baät ñeøn pin ( h 1.1). - Ta coù nhìn thaáy aùnh saùng tröïc tieáp töø ñeøn phaùt ra khoâng? vì sao ? => Khoâng, vì aùnh saùng khoâng chieáu tröïc tieáp töø Maét ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng ñeøn pin phaùt ra. Vaäy khi naøo ta nhaän bieát ñöôïc aùnh khi coù aùnh saùng truyeàn vaøo maét ta. saùng + HS ñoïc SGK: “ Quan saùt vaø thí nghieäm “ + HS thaûo luaän, traû lôøi C1 vaøo phieáu hoïc taäp. * GV giuùp HS ruùt ra caâu keát luaän. - Vaäy trong ñieàu kieän naøo thì ta nhìn thaáy 1 vaät ? 1 Gi¸o ¸n Lý 7 – N¨m häc : 2010 - 2011 Hoaït ñoäng 3:(Ñieàu kieän naøo ta nhìn thaáy 1 vaät.) + GV höôùng daãn HS laøm thí nghieäm 1.2a. + Töøng nhoùm thaûo luaän vaø traû lôøi C2. + GV giuùp HS ruùt ra caâu keát luaän chung. ( vì coù aùnh saùng töø maûnh giaáy truyeàn vaøo maét ta ). Hoaït ñoäng 4: (Phaân bieät nguoàn saùng vaø vaät saùng.) - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt söï khaùc nhau giöõa daây toùc ñeøn ñang saùng vaø maûnh giaáy traéng. Vaät naøo töï noù phaùt ra aùnh saùng , vaät naøo phaûi nhôø aùnh saùng töø vaät khaùc chieáu vaøo noù roài haét laïi aùnh saùng ? => Daây toùc ñeøn ñang saùng töï noù phaùt ra aùnh saùng goïi laø nguoàn saùng, maûnh giaáy traéng laø vaät saùng . + Nhoùm thaûo luaän vaø traû lôøi C3. * GV thoâng baùo nguoàn saùng, vaät saùng laø gì. * GV goïi HS cho VD moät soá nguoàn saùng, vaät saùng. II. Nhìn thaáy moät vaät: Ta nhìn thaáy moät vaät khi coù aùnh saùng töø vaät ñoù truyeàn vaøo maét ta. III. Nguoàn saùng vaø vaät saùng : - Nguoàn saùng: vaät töï noù phaùt ra aùnh saùng. - Vaät saùng: vaät töï phaùt ra aùnh saùng hoaëc haét laïi aùnh saùng töø vaät khaùc chieáu vaøo noù. 4) Cuûng coá vaø luyeän taäp: - Cho caù nhaân HS traû lôøi caâu C4,C5? => C4: Thanh ñuùng, vì tuy ñeøn coù baät saùng nhöng khoâng coù aùnh saùng töø ñeøn truyeàn vaøo maét neân khoâng nhìn thaáy. => C5: Khoùi goàm nhieàu haït nhoû li ti, caùc haït khoùi ñöôïc ñeøn chieáu saùng trôû thaønh caùc vaät saùng, caùc vaät saùng nhoû li ti xeáp gaàn nhau taïo thaønh 1 veät saùng maø ta nhìn thaáy ñöôïc. * GV höôùng daãn HS ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát. * Ta nhaän bieát ñöôïc vaät ñen vì noù ñöôïc ñaët beân caïnh nhöõng vaät saùng khaùc. * GV höôùng daãn HS laøm baøi taäp trong SBT (1.1 – 1.5). 5) Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: - Hoïc baøi: Phaàn ghi nhôù, vaän duïng vaøo thöïc teá, laøm baøi taäp. - Hoaøn chænh baøi taäp trong SBT (1.1 – 1.5 ). - Xem tröôùc baøi “ Söï truyeàn aùnh saùng “ + Aùnh saùng ñi theo ñöôøng naøo? + Caùch bieåu dieãn moät tia saùng ? + Chuaån bò tröôùc 1 ñeøn pin, oáng truï thaúng, oáng cong, kim. V/ Ruùt kinh nghieäm: ....................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 NS : ND : Gi¸o ¸n Lý 7 – N¨m häc : 2010 - 2011 Tieát 2 I/Muïc tieâu: : SÖÏ TRUYEÀN AÙNH SAÙNG 1.Kieán thöùc: -Bieát laøm thí nghieäm ñeå xaùc ñònh ñöôïc ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng. -Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät truyeàn thaúng aùnh saùng. Bieát vaän duïng ñònh luaät truyeàn thaúng aùnh saùng vaøo xaùc ñònh ñöôøng thaúng trong thöïc teá. Nhaän bieát ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa 3 loaïi chuøm saùng. 2.Kó naêng: - Böôùc ñaàu bieát tìm ra ñònh luaät truyeàn thaúng aùnh saùng baèng thöïc nghieäm. Bieát duøng thí nghieäm ñeå kieåm chöùng laïi moät hieän töôïng veà aùnh saùng. 3.Thaùi ñoä: - Bieát vaän duïng kieán thöùc vaøo cuoäc soáng. II/Chuaån bò: 1. GV: Ñeøn pin, oáng truï thaúng, oáng truï cong, 3 maøn chaén, 3 kim ghim 2. HS: Moãi nhoùm ñem moät mieáng muùt nhoû. III/ Phöông phaùp daïy hoïc: - Vaán ñaùp ñaøm thoaïi, tröïc quan, dieãn giaûng IV/Tieán trình: 1) OÅn ñònh toå chöùc: 2) Kieåm tra baøi cuõ: - Ta nhaän bieát aùnh saùng khi naøo ? Ta nhaän thaáy moät vaät khi naøo ? (5ñ) - Nguoàn saùng , vaät saùng laø gì? (3ñ) - Baøi taäp 1.2/SBT: (2ñ) => Khi coù aùnh saùng truyeàn vaøo maét ta. Khi coù aùnh saùng töø vaät ñoù truyeàn vaøo maét ta. => Nguoàn saùng: vaät töï noù phaùt ra aùnh saùng. Vaât saùng : goàm nguoàn saùng vaø vaät haét laïi aùnh saùng chieáu vaøo noù. => Voû chai saùng choùi döôùi trôøi naéng. 3 3) Giaûng baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY- TROØ Hoaït ñoäng 1: (Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp) + GV cho HS ñoïc phaàn môû baøi trong SGK. - Em coù suy nghó gì veà thaéc maéc cuûa Haûi? + GV ghi laïi yù kieán cuûa HS leân baûng. Hoaït ñoäng 2:(Nghieân cöùu tìm quy luaät ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng) - Döï ñoaùn xem aùnh saùng ñi theo ñöôøng thaúng, ñöôøng cong, ñöôøng gaáp khuùc? => HS seõ neâu ñöôïc aùnh saùng truyeàn qua khe hôû heïp ñi thaúng hoaëc aùnh saùng töø ñeøn phaùt ra ñi thaúng. + GV yeâu caàu HS chuaån bò TN kieåm chöùng. - HS quan saùt daây toùc ñeøn qua oáng thaúng, oáng cong vaø thaûo luaän caâu C1. => OÁng thaúng: Nhìn thaáy daây toùc ñeøn ñang phaùt saùng => aùnh saùng töø daây toùc ñeøn qua oáng thaúng tôùi maét. => OÁng cong: khoâng nhìn thaáy saùng vì aùnh saùng khoâng truyeàn theo ñöôøng cong. - Khoâng coù oáng thaúng thì aùnh saùng coù truyeàn theo ñöôøng thaúng khoâng? Ta laøm TN nhö C2. + GV kieåm tra vieäc boá trí TN, HS laøm TN nhö hình 2.2/SGK - Aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng naøo ? => Ba loã A,B,C thaúng haøng thì aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng. * Qua nhieàu TN cho bieát moâi tröôøng khoâng khí, nöôùc, thuûy tinh,… laø moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính ( cuøng KLR, coù tính chaát nhö nhau). Tuy nhieân khoâng khí trong khí quyeån laø moâi tröôøng khoâng ñoàng tính ). - Haõy ghi ñaày ñuû phaàn keát luaän? -Töø ñoù neâu ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng. Hoaït ñoäng 3:(Nghieân cöùu theá naøo laø tia saùng, chuøm saùng.) - Qui öôùc bieåu dieãn tia saùng nhö theá naøo? => Bieåu dieãn baèng ñöôøng thaúng coù muõi teân chæ höôùng goïi laø tia saùng. NOÄI DUNG BAØI HOÏC I/ Ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng: Keát luaän: Ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng trong khoâng khí laø ñöôøng thaúng. Ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng: Trong moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính aùnh saùng truyeàn ñi theo ñöôøng thaúng. II/Tia saùng vaø chuøm saùng: *Qui öôùc: Bieåu dieãn tia saùng: Bieåu dieãn baèng ñöôøng thaúng coù muõi teân chæ höôùng goïi laø tia saùng. * Coù 3 loaïi chuøm saùng: a/ Chuøm saùng song song: goàm caùc tia saùng khoâng giao nhau treân ñöôøng truyeàn cuûa chuùng. b/ Chuøm saùng hoäi tuï: goàm caùc tia saùng giao + Treân thöïc teá ta thöôøng gaëp chuøm saùng nhau treân ñöôøng truyeàn cuûa chuùng. goàm nhieàu tia saùng . Khi veõ chuøm saùng chæ caàn veõ 2 tia saùng ngoaøi cuøng. + GV vaën pha ñeøn pin taïo 2 tia saùng song song, 2 tia hoäi tuï, 2 tia phaân kyø. ( GV c/ Chuøm saùng phaân kyø: goàm caùc tia saùng loe höôùng daãn HS ruùt ñeøn ra xa hoaëc ñaåy vaøo roäng ra treân ñöôøng truyeàn cuûa chuùng. gaàn ñeå taïo ra caùc chuøm saùng theo yù muoán). - HS ñoïc vaø traû lôøi caâu C3. 4) Cuûng coá vaø luyeän taäp: Cho HS thaûo luaän, traû lôøi caâu C4,C5? - C4: Aùnh saùng töø ñeøn phaùt ra ñaõ truyeàn ñeán maét ta theo ñöôøng thaúng (TN h2.1, 2.2/SGK). - C5: Ñaët maét sao cho chæ nhìn thaáy kim gaàn nhaát maø khoâng nhìn thaáy 2 kim coøn laïi. Kim 1 laø vaät chaén saùng kim 2, kim 2 laø vaät chaén saùng kim 3. Do aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng neân aùnh saùng töø kim 2,3 bò chaén khoâng tôùi maét. Ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát, aùnh saùng truyeàn ñi trong khoâng khí gaàn baèng 300.000 km/s. Höôùng daãn HS bieát ñöôïc quaõng ñöôøng  Tính ñöôïc thôøi gian aùnh saùng truyeàn ñi. 5) Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: - HS hoïc thuoäc ghi nhôù - Hoaøn chænh laïi töø C1  C5 vaøo vôû baøi taäp. - Laøm baøi taäp 2.1  2.4 / SBT - Chuaån bò: Moãi nhoùm 1 ñeøn pin, 1 caây neán, 1 mieáng bìa. - HS tìm hieåu: Taïi sao coù nhaät thöïc, nguyeät thöïc? V) Ruùt kinh nghieäm:………………………………………………………………………………………………………………………………….. NS : ND : ÖÙNG DUÏNG ÑÒNH LUAÄT TRUYEÀN THAÚNG AÙNH SAÙNG Tieát 3 : I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Nhaän bieát ñöôïc boùng toái, boùng nöûa toái vaø giaûi thích ñöôïc vì sao coù hieän töôïng nhaät thöïc, nguyeät thöïc. 2.Kó naêng: Vaän duïng ñònh luaät truyeàn thaúng aùnh saùng. Giaûi thích moät soá hieän töôïng trong thöïc teá vaø hieåu ñöôïc moät soá öùng duïng cuûa ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng. 3.Thaùi ñoä: Bieát vaän duïng vaøo cuoäc soáng. II/Chuaån bò: 1.GV: Moät ñeøn pin, 1 caây neán, 1 vaät caûn baèng bìa daøy, 1 maøn chaén. Tranh veõ nhaät thöïc, nguyeät thöïc. 2.HS: Moãi nhoùm chuaån bò nhö treân. III/Phöông phaùp daïy hoïc: Vaán ñaùp ñaøm thoaïi, tröïc quan, dieãn giaûng IV/ Tieán trình : 1)OÅ n ñònh toå chöùc: 2) Kieåm tra baøi cuõ: - Phaùt bieåu ñònh luaät truyeàn thaúng aùnh saùng? (6ñ) -Ñöôøng truyeàn cuûa tia saùng ñöôïc bieåu dieãn nhö theá naøo? (4ñ) -BT 2.1 (5ñ) -BT 2.2 (5ñ) =>Trong moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính, aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng => Bieåu dieãn baèng ñöôøng thaúng coù muõi teân chæ höôùng goïi laø tia saùng. => Khoâng nhìn thaáy vì aùnh saùng töø ñeøn phaùt ra truyeàn ñi theo ñöôøng thaúng CA. Maét ôû beân döôùi ñöôøng CA neân aùnh saùng töø ñeøn khoâng truyeàn vaøo maét ñöôïc. Phaûi ñeå maét treân ñöôøng CA keùo daøi. => Laøm töông töï nhö caém 3 kim thaúng haøng. Ñoäi tröôûng ñöùng tröôùc ngöôøi thöù nhaát seõ thaáy ngöôøi naøy che khuaát taát caû nhöõng ngöôøi khaùc trong haøng. 3)Giaûng baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC Hoaït ñoäng1: Xaây döïng tình huoáng . - Taïi sao thôøi xöa con ngöôøi ñaõ bieát nhìn vò trí boùng naéng ñeå bieát giôø trong ngaøy, coøn goïi laø ñoàng hoà Maët Trôøi ? Hoaït ñoäng 2:( Quan saùt vaø hình thaønh khaùi I/ Boùng toái, boùng nöûa toái: nieäm boùng toái.) + GV giôùi thieäu TN1 . - Yeâu caàu HS ñoïc vaø tieán haønh TN nhö SGK. + GV höôùng daãn HS ñeå ñeøn ra xa  Boùng ñeøn roõ neùt. - HS thaûo luaän traû lôøi C1? => Aùnh saùng truyeàn thaúng neân vaät caûn ñaõ chaén aùnh saùng  vuøng toái ( cho HS veõ tia saùng töø ñeøn  vaät caûn  maøn chaén). - HS ñieàn vaøo choã troáng trong nhaän xeùt. Boùng toái naèm phía sau vaät caûn, khoâng - Vaäy theá naøo laø boùng toái ? nhaän ñöôïc aùnh saùng töø nguoàn saùng truyeàn tôùi Hoaït ñoäng 3: Quan saùt vaø hình thaønh khaùi nieäm boùng nöûa toái ( coøn goïi la øvuøng baùn daï ) - HS ñoïc vaø laøm TN2. - TN2 coù hieän töôïng gì khaùc TN1? => Ñeøn ñieän to ( nguoàn saùng roäng hôn ) so maøn chaén. - HS thaûo luaän traû lôøi C2. => Vuøng boùng toái ôû giöõa maøn chaén, vuøng saùng ôû ngoaøi cuøng, vuøng xen giöõa boùng toái vaø vuøng saùng laø boùng nöûa toái. - HS thaûo luaän ruùt ra nhaän xeùt ñieàn vaøo choã troáng. - Vaäy theá naøo laø boùng nöûa toái ? Boùng nöûa toái naèm phía sau vaät caûn chæ nhaän ñöôïc aùnh saùng töø moät phaàn cuûa nguoàn saùng truyeàn tôùi. Hoaït ñoäng 4: ( Hình thaønh khaùi nieäm nhaät II/ Nhaät thöïc – nguyeät thöïc: thöïc.) - Haõy trình baøy quyõ ñaïo chuyeån ñoäng cuûa Maët Traêng, Maët Trôøi, Traùi Ñaát ? => Maët Traêng chuyeån ñoäng quanh Traùi Ñaát, Traùi Ñaát chuyeån ñoäng quanh Maët Trôøi. Khi Maët Traêng naèm trong khoaûng töø Maët + GV thoâng baùo khi Maët Trôøi, Maët Traêng, Traùi Ñaát naèm treân moät ñöôøng thaúng thì ta coù hieän Trôøi ñeán Traùi Ñaát vaø thaúng haøng, treân Traùi Ñaát xuaát hieän nhaät thöïc. töôïng Nhaät thöïc. + GV treo tranh H3.3 höôùng daãn cho HS thaûo luaän traû lôøi caâu C3. + Gôïi yù HS - Maët Trôøi : Nguoàn saùng - Maët Traêng : Vaät caûn Nhaät thöïc toaøn phaàn (hay moät phaàn) quan - Traùi Ñaát : Maøn chaén. - Nhaät thöïc toaøn phaàn quan saùt ñöôïc ôû nôi naøo ? saùt ñöôïc ôû choã coù boùng toái (hay boùng nöõa - Nhaät thöïc moät phaàn quan saùt ñöôïc ôû nôi naøo ? toái) cuûa Maët Traêng treân Traùi Ñaát. Hoaït ñoäng 5: ( Hình thaønh khaùi nieäm nguyeät thöïc) + GV treo tranh H3.4 leân baûng. Nguyeät thöïc xaûy ra khi Maët Traêng bò Traùi + Gôïi yù ñeå HS tìm ra ñöôïc vò trí Maët Traêng coù Ñaát che khuaát khoâng ñöôïc Maët Trôøi chieáu theå trôû thaønh maøn chaén. saùng. - Nguyeät thöïc xaûy ra khi naøo ? - HS thaûo luaän traû lôøi caâu C4? => Maët Traêng ôû vò trí 1 laø nguyeät thöïc, ôû vò trí 2,3 Traêng saùng. 4) Cuûng coá vaø luyeän taäp: -Yeâu caàu HS laøm TN C5 ? => Khi mieáng bìa laïi gaàn maøn chaén hôn thì boùng toái vaø boùng nöûa toái thu heïp laïi hôn. Khi mieáng bìa gaàn saùt maøn chaén thì haàu nhö khoâng coøn boùng nöõa toái nöõa, chæ coøn boùng toái roõ neùt. - Traû lôøi caâu C6 ? => + Ñeøn daây toùc: Nguoàn saùng nhoû, vaät caûn lôùn so vôùi nguoàn -> khoâng coù aùnh saùng tôùi baøn. + Boùng ñeøn oáng: Nguoàn saùng roäng so vôùi vaät caûn -> baøn naèm trong vuøng nöõa toái sau quyeån vôû -> nhaän ñöôïc moät phaàn aùnh saùng cuûa ñeøn truyeàn tôùi neân vaãn ñöôïc chieáu saùng. 5)Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: - Hoïc baøi. - Hoaøn chænh töø C1 -> C6 /SGK vaøo vôû Baøi taäp. - Ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát. - Laøm baøi taäp 3.1 -> 3.4 / SBT. V/ Ruùt kinh nghieäm: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. NS : ND : Tieát 4 : ÑÒNH LUAÄT PHAÛN XAÏ AÙNH SAÙNG I/Muïc tieâu : 1.Kieán thöùc: Bieát tieán haønh TN ñeå nghieân cöùu ñöôøng ñi cuûa tia saùng phaûn xaï treân göông phaúng .Bieát xaùc ñònh tia tôùi, tia phaûn xaï, goùc tôùi, goùc phaûn xaï. Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng. Bieát öùng duïng ñònh luaät ñeå höôùng aùnh saùng truyeàn theo mong muoán . 2.Kó naêng: Bieát laøm TN, bieát ño goùc, quan saùt höôùng truyeàn aùnh saùng, quy luaät phaûn xaï aùnh saùng. 3.Thaùi ñoä: ÖÙng duïng vaøo thöïc teá . II/Chuaån bò: 1. GV: Moät göông phaúng , 1 ñeøn pin , maøn chaén coù ñuïc loã, 1 tôø giaáy daùn treân 1 taám goã , 1 thöôùc ño ñoä . 2. HS : Moãi nhoùm chuaån bò nhö treân. III/Phöông phaùp daïy hoïc: Vaán ñaùp ñaøm thoaïi, thuyeát trình, tröïc quan IV/Tieán trình: 1)OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm dieän hoïc sinh 2)Kieåm tra baøi cuõ: Giaûi thích hieän töôïng nhaät thöïc vaø nguyeät thöïc ? Traû lôøi: - Nhaät thöïc: laø do Maët Trôøi, Maët Traêng , Traùi Ñaát naèm treân 1 ñöôøng thaúng .Maët Traêng ôû giöõa .Ñöùng ôû choã boùng toái, khoâng nhìn thaáy Maët Trôøi, ta coù nhaät thöïc toaøn phaàn .(5ñ) - Nguyeät thöïc : …Traùi Ñaát ôû giöõa. Khi Maët Traêng bò Traùi Ñaát che, khoâng ñöôïc Maët Trôøi chieáu saùng, luùc ñoù ta khoâng nhìn thaáy Maët Traêng -> coù nguyeät thöïc . -Vì sao ngueät thöïc thöôøng xaûy ra vaøo ban ñeâm raèm aâm lòch ? (5ñ). Traû lôøi: Vì ñeâm raèm aâm lòch Maët Trôøi, Traùi Ñaát, Maët Traêng môùi coù khaû naêng naèm treân cuøng moät ñöôøng thaúng.Traùi Ñaát môùi coù theå chaén aùnh saùng Maët Trôøi khoâng cho chieáu saùng Maët Traêng . 3)Giaûng baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày-troø Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp. *GV laøm TN nhö phaàn môû baøi SGK . - Phaûi ñaët ñeøn nhö theá naøo ñeå thu ñöôïc tia saùng haét laïi treân göông, chieáu saùng ñuùng 1 ñieåm A treân maøn chaén? Hoaït ñoäng 2: Nghieân cöùu taùc duïng cuûa göông phaúng. Cho hoïc sinh caàm göông leân soi. - Caùc em nhìn thaáy gì trong göông ? Noäi dung baøi hoïc I/Göông phaúng : - Hình cuûa 1 vaät quan saùt ñöôïc trong göông goïi laø aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông.  AÛnh cuûa mình trong göông . - Maët göông coù ñaëc ñieåm gì ? ( phaúng vaø nhaün boùng) - HS thaûo luaän vaø traû lôøi C1. => Vaät nhaün boùng , phaúng ñeàu coù theå laø göông phaúng nhö taám kim loaïi nhaün ,taám goã phaúng , maët nöôùc phaúng… II/Ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng : Hoaït ñoäng 3: Hình thaønh khaùi nieäm veà söï phaûn xaï aùnh saùng . *GV giôùi thieäu duïng cuï TN. - Yeâu caàu HS ñoïc TN trong SGK/12 GV boá trí TN, HS laøm TN theo nhoùm - Aùnh saùng seõ bò haét laïi theo nhieàu höôùng khaùc nhau hay theo moät höôùng xaùc ñònh? (… xaùc ñònh) GV thoâng baùo hieän töôïng phaûn xaï aùnh saùng. - Haõy chæ ra tia tôùi vaø tia phaûn xaï? => SI laø tia tôùi, IR laø tia phaûn xaï Hoaït ñoäng 4: Tìm quy luaät veà söï ñoåi höôùng cuûa tia saùng khi gaëp göông phaúng.. - Tia phaûn xaï naèm trong cuøng maët - Cho HS thaûo luaän traû lôøi C2=> ñieàn vaøo keát luaän phaúng vôùi tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán (…tia tôùi……..phaùp tuyeán taïi ñieåm tôùi) cuûa göông ôû ñieåm tôùi. - GV yeâu caàu HS boá trí TN kieåm tra. Duøng moät tôø bìa phaúng höùng tia phaûn xaï ñeå tìm xem tia naày coù naèm trong 1 mp khaùc khoâng ? - Thoâng baùo vôùi HS : Ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa tia tôùi ta duøng goùc SIN = i goïi laø goùc tôùi. Xaùc ñònh vò trí tia phaûn xaï duøng goùc NIR = i’ goïi laø goùc phaûn xaï. - Cho HS thí nghieäm nhieàu laàn vôùi caùc goùc tôùi khaùc nhau, ño goùc phaûn xaï töông öùng vaø ghi soá - Goùc phaûn xaï luoân luoân baèng goùc tôùi . lieäu vaøo baûng. - Cho caùc nhoùm neâu keát luaän thaûo luaän vaø ghi taäp. Hai keát luaän treân ñuùng vôùi caùc moâi tröôøng trong suoát khaùc. Hai keát luaän treân laø noäi dung cuûa ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng . - Haõy phaùt bieåu ÑL phaûn xaï aùnh saùng? * Bieåu dieãn göông phaúng vaø caùc tia Hoaït ñoäng 5: Qui öôùc caùch veõ göông vaø tia saùng saùng treân hình veõ: treân giaáy. - Cho HS veõ tia phaûn xaï IR ( C3)? + Maët phaûn xaï, maët khoâng phaûn xaï cuûa göông. + Ñieåm tôùi i + Tia tôùi SI + Tia phaûn xaï IR 4)Cuûng coá vaø luyeän taäp: - Cho caùc nhoùm hoaøn chænh caâu C4 . a/ b/ Veõ tia tôùi SI vaø tia phaûn xaï IR nhö ñeà baøi ñaõ cho. Tieáp theo veõ ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc SIR. Ñöôøng phaân giaùc IN naày chính laø phaùp tuyeán cuûa göông. Cuoái cuøng veõ maët göông vuoâng goùc vôùi IN. 5)Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaøø: - Hoïc thuoäc ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng . - Hoaøn chænh töø C1 -> C4 vaøo vôû baøi taäp. - Laøm baøi taäp 4.1 -> 4.4 trong SBT. - Xaùc ñònh ñöôïc goùc tôùi, goùc phaûn xaï. - Xem tröôùc baøi: Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng . + Aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng laø aûnh gì? + Chuaån bò :Moãi nhoùm 1 göông phaúng , 2 cuïc pin. V/Ruùt kinh nghieäm : ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. NS : ND : Tieát 5 : AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TAÏO BÔÛI GÖÔNG PHAÚNG I/Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Neâu ñöôïc tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng, veõ ñöôïc aûnh cuûa moät vaät ñaët tröôùc göông phaúng. 2. Kó naêng: Bieát laøm TN ñeå taïo ra ñöôïc aûnh cuûa vaät qua göông phaúng vaø xaùc ñònh ñöôïc vò trí cuûa aûnh ñeå nghieân cöùu tính chaát aûnh cuûa göông. 3. Thaùi ñoä: Reøn luyeän thaùi ñoä nghieâm tuùc khi nghieân cöùu moät hieän töôïng nhìn thaáy maø khoâng caàm thaáy ñöôïc (tröøu töôïng ). II/Chuaån bò: 1. GV: Moät göông phaúng coù giaù ñôõ, moät taám kính trong coù giaù ñôõ, hai caây neán, dieâm,moät tôø giaáy, hai vaät gioáng nhau (2 cuïc pin). 2. HS: Moãi nhoùm nhö treân. III/Phöông phaùp daïy hoïc: Vaán ñaùp ñaøm thoaïi, thuyeát trình, tröïc quan IV/Tieán trình: 1)OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm dieän hoïc sinh 2)Kieåm tra baøi cuõ: - Phaùt bieåu ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng(5đ) ? Traû lôøi BT 4.2 (SBT) ( 5ñ ) + Ñònh luaät: Tia phaûn xaï naèm trong maët phaúng chöùa tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán cuûa göông ôû ñieåm tôùi. Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi. + Baøi taäp 4.2 : A. 200 - Laøm baøi taäp 4.3/SBT trang 6 a/ Veõ tia phaûn xaï. b/ Veõ vò trí ñaët göông: Phaùp tuyeán IN chia ñoâi goùc SIR thaønh 2 goùc i vaø i’ vôùi i = i’ Veõ maët göông vuoâng goùc vôùi phaùp tuyeán IN ( GV söûa hoaøn chænh cho HS veõ vaøo ) 3)Giaûng baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY- TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc tình huoáng hoc taäp *Coù bao giôø nhìn thaáy aûnh cuûa mình trong göông laïi loän ngöôïc? Baây giôø caùc em haõy ñaët göông naèm ngang, maët phaûn xaï quay leân treân vaø ñöa göông vaøo saùt ngöôøi ñeå xem aûnh cuûa mình trong göông. Coù gì khaùc vôùi aûnh caùc em vaãn thaáy? (aûnh loän ngöôïc, ñaàu quay xuoáng döôùi). Taïi sao laïi coù hieän töôïng ñoù? Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu tính chaát khoâng höùng ñöôïc treân maøn cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng - HS boá trí thí nghieäm nhö hình 5.2 sgk vaø hoaøn chænh caâu keát luaän * Löu yù HS ñaët göông thaúng ñöùng vuoâng goùc vôùi tôø giaáy phaúng. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu veà ñoä lôùn cuûa aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng *Höôùng daãn hoïc sinh boá trí thí nghieäm nhö hình 5.2 sgk -Muoán bieát aûnh lôùn hôn hay nhoû hôn hay baèng vaät thì ta phaûi laøm theá naøo? + Laáy thöôùc ño roài so saùnh keát quaû *Ño chieàu cao cuûa vaät thì ñöôïc nhöng laøm theá naøo ñeå ño chieàu cao cuûa aûnh cuûa noù? Coù theå ñöa thöôùc ra sau göông ñöôïc khoâng? -Yeâu caàu hs soi mình vaøo taám kính phaúng vaø cho bieát kính naøy gioáng caùi göông ôû choã naøo? + Vöøa nhìn thaáy aûnh cuûa mình vöøa nhìn thaáy vaät ôû beân kia taám kính -Caùc nhoùm boá trí thí nghieäm nhö hình 5.3 vaø hoaøn chænh keát luaän Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu khoaûng caùch töø moät ñieåm cuûa vaät ñeán göông so vôùi khoaûng caùch töø aûnh cuûa ñieåm ñoù ñeán göông -Boá trí thí nghieäm nhö hình 5.3 sgk, gv höôùng daãn hoïc sinh laøm *Ñaët taám kính thaúng ñöùng treân maët baøn, vuoâng goùc vôùi tôø giaáy traéng ñaët treân baøn + Daùn mieáng bìa ñen leân tôø giaáy traéng, quan saùt aûnh A cuûa ñænh A mieáng bìa I/Tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng: 1)Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng coù höùng ñöôïc treân maøn khoâng? Keát luaän: Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén, goïi laø aûnh aûo. 2)Ñoä lôùn cuûa aûnh coù baèng ñoä lôùn cuûa vaät khoâng? Keát luaän: Ñoä lôùn cuûa aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng baèng ñoä lôùn cuûa vaät. 3)So saùnh khoaûng caùch töø moät ñieåm cuûa vaät ñeán göông vaø khoaûng caùch töø aûnh cuûa ñieåm ñoù ñeáùn göông +Laáy buùt chì vaïch ñöôøng MN nôi taám kính tieáp xuùc vôùi tôø giaáy +Boû tôø giaáy ra , noái A vôùi A caét MN taïi H +Duøng eâke kieåm tra xem AH coù vuoâng goùc vôùi MN khoâng +Duøng thöôùc ño AH vaø AH roài so saùnh ruùt ra keát luaän Hoaït ñoäng 5: Giaûi thích söï taïo thaønh aûnh bôûi göông phaúng *Höôùng daãn hoïc sinh traû lôøi caâu C4 d)Maét ta nhìn thaáy S vì caùc tia phaûn xaï loït vaøo maét ta coi nhö ñi thaúng töø S ñeán maét. Khoâng höùng ñöôïc S treân maøn vì chæ coù ñöôøng keùo daøi cuûa caùc tia phaûn xaï gaëp nhau ôû S chöù khoâng coù aùnh saùng thaät ñeán S. Hoaït ñoäng 6: Tìm hieåu caùch veõ aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng *Moät vaät do nhieàu ñieåm taïo thaønh. Vaäy aûnh cuûa moät vaät laø taäp hôïp aûnh cuûa taát caû caùc ñieåm treân vaät taïo thaønh vaät. - Muoán veõ aûnh cuûa moät ñoaïn thaúng ta caàn veõ aûnh cuûa maáy ñieåm treân vaät? Ñoù laø nhöõng ñieåm naøo? + Chæ caàn veõ aûnh cuûa hai ñieåm ñoù laø ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái Hoaït ñoäng 7: Vaän duïng *Höôùng daãn hoïc sinh traû lôøi caâu C5 + Keû AA vaø BB vuoâng goùc vôùi maët göông +Laáy AH = HA vaø BK = KB Keát luaän: Ñieåm saùng vaø aûnh cuûa noù taïo bôûi göông phaúng caùch göông moät khoaûng baèng nhau. II/Giaûi thích söï taïo thaønh aûnh bôûi göông phaúng S I K S III/Vaän duïng C5: A B K H B A 4) Cuûng coá vaø luyeän taäp: - Goïi hoïc sinh ñoïc ghi nhôù - Giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa beù Lan ôû phaàn môû baøi: Chaân thaùp ôû saùt ñaát, ñænh thaùp ôû xa ñaát neân aûnh ñænh thaùp cuõng xa ñaát ôû phía beân kia göông phaúng töùc laø ôû döôùi maët nöôùc 5) Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: - Hoaøn chænh C1 -> C6 vaøo vôû baøi taäp. - Hoïc thuoäc ghi nhôù - Laøm baøi taäp 5.1 -> 5.4 SBT. - Chuaån bò maãu baùo caùo thöïc haønh baøi 6 - Ñoïc tröôùc baøi 6 - Mang theo thöôùc chia ñoä. V/ Ruùt kinh nghieäm: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. NS : ND : Tieát 6 : THÖÏC HAØNH : QUAN SAÙT VAØ VEÕ AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TAÏO BÔÛI GÖÔNG PHAÚNG I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Luyeän taäp veõ aûnh cuûa moät vaät coù hình daïng khaùc nhau ñaët tröôùc göông phaúng. Xaùc ñònh ñöôïc vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng. Taäp quan saùt ñöôïc vuøng nhìn thaáy cuûa göông ôû moïi vò trí. 2.Kó naêng: Bieát nghieân cöùu taøi lieäu. Bieát boá trí thí nghieäm ñeå ruùt ra keát luaän. 3.Thaùi ñoä (Giaùo duïc): Giaùo duïc tính chính xaùc, khoa hoïc. II/Chuaån bò: 1.GV : Moät göông phaúng coù giaù ñôõ, 1 caây buùt chì, 1 thöôùc ño ñoä, 1 thöôùc thaúng 2.HS : Moãi nhoùm nhö treân, moãi hoïc sinh moät maãu baùo caùo III/Phöông phaùp daïy hoïc: Vaán ñaùp ñaøm thoaïi, thuyeát trình, tröïc quan IV/Tieán trình: 1)Oån ñònh toå chöùc: Kieåm dieän hoïc sinh 2)Kieåm tra baøi cuõ: - Neâu tính chaát aûnh qua göông phaúng?(7 ñ ). Traû lôøi: +Aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén goïi laø aûnh aûo. +Lôùn baèng vaät. +Khoaûng caùch töø 1 ñieåm cuûa vaät ñeán göông phaúng baèng khoaûng caùch töø aûnh cuûa ñieåm ñoù ñeán göông. -Veõ aûnh S’ cuûa S taïo bôûi göông phaúng? (3ñ) S R Veõ ss’ göông H SH = HS’ Caùc tia phaûn xaï keùo daøi ñi qua aûnh S’ S 3)Giaûng baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa thaày-troø Noäi dung baøi hoïc Hoaït ñoäng 1: Giaùo vieân phaân phoái duïng cuï thí nghieäm theo caùc nhoùm. I/Xaùc ñònh aûnh cuûa 1 vaät taïo bôûi göông Hoaït ñoäng 2: Giaùo vieân neâu noäi dung baøi thöïc phaúng: haønh 1) Aûnh song song vaø cuøng chieàu vôùi vaät: -Yeâu caàu HS ñoïc C1 trong SGK +Caùc nhoùm boá trí thí nghieäm nhö hình 6.1 trong sgk - HS veõ laïi vò trí göông , buùt chì vaø aûnh vaøo maãu 2) Aûnh cuøng phöông vaø ngöôïc chieàu vaät.: baùo caùo ( moãi HS vieát 1 baùo caùo ) Hoaït ñoäng 3: Xaùc ñònh vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng ( vuøng quan saùt ): - Yeâu caàu HS ñoïc C2 trong SGK. *Vuøng nhìn thaáy laø vuøng quan saùt ñöôïc. *Gv höôùng daãn, caùc nhoùm tieán haønh thí nghieäm + Vò trí ngöôøi ngoài vaø vò trí göông coá ñònh. + Maét nhìn sang phaûi cho HS khaùc ñaùnh daáu vuøng nhìn thaáy P. + Maét nhìn sang traùi cho HS khaùc ñaùnh daáu vuøng nhìn thaáy Q. - HS ñoïc C3 vaø tieán haønh laøm TN theo C3 SGK. + Ñeå göông ra xa. + Ñaùnh daáu vuøng quan saùt. + So saùnh vôùi vuøng quan saùt tröôùc. -Yeâu caàu HS giaûi thích baèng hình veõ II/Xaùc ñònh vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng: C2: PQ laø beà roäng vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng. C3: Vuøng nhìn thaáy cuûa göông seõ heïp ñi (giaûm ). C4: ( veõ hình ) - Giaûi thích caâu C4 SGK, veõ hình. - Ta nhìn thaáy aûnh M’ cuûa M khi coù tia phaûn xaï treân göông vaøo maét ôû O coù ñöôøng keùo daøi ñi qua M’. - Veõ M’ . Ñöôøng M’O caét göông ôû I. Vaäy tia tôùi MI cho tia phaûn xaï IO truyeàn ñeán maét. Ta nhìn thaáy aûnh M’. - Veõ aûnh N’cuûa N. Ñöôøng N’O khoâng caét maët göông (ñieåm K ôû ngoaøi göông), vaäy khoâng coù tia phaûn xaï loït vaøo maét ta neân ta khoâng nhìn thaáy aûnh N’ cuûa N. ( veõ hình ) Chuù yù: -Xaùc ñònh aûnh cuûa N vaø M baèng tính chaát ñoái xöùng. -Tia phaûn xaï tôùi maét thì nhìn thaáy aûnh. 4)Cuûng coá vaø luyeän taäp: - Thu baøi baùo caùo thí nghieäm cuûa HS. - Nhaän xeùt thí nghieäm, thaùi ñoä, yù thöùc, tinh thaàn laøm vieäc giöõa caùc nhoùm, thu doïn duïng cuï, kieåm tra duïng cuï. - Veõ laïi H 6.1, H 6.3. - Aûnh vaø vaät ñoái xöùng qua göông. - Ta thaáy ñöôïc aûnh khi tia phaûn xaï truyeàn tôùi maét. 5)Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: - Hoïc baøi: tính chaát aûnh taïo bôûi göông phaúng. - Xem tröôùc baøi: “Göông caàu loài”: chuaån bò moät caây neán cho moãi nhoùm. V/ Ruùt kinh nghieäm: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. NS : ND : Tieát 7 : GÖÔNG CAÀU LOÀI I/Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Neâu ñöôïc tính chaát aûnh cuûa vaät ñöôïc taïo bôûi göông caàu loài. Nhaän bieát ñöôïc vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài roäng hôn vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng coù cuøng kích thöôùc, giaûi thích ñöôïc caùc öùng duïng cuûa göông caàu loài 2.Kó naêng: Laøm thí nghieäm ñeå xaùc ñònh ñöôïc tính chaát aûnh cuûa vaät qua göông caàu loài. 3.Thaùi ñoä: Bieát vaän duïng ñöôïc caùc phöông aùn thí nghieämñaõ laøm. Tìm ra phöông aùn kieåm tra tính chaát aûnh cuûa vaät qua göông caàu loài. II/Chuaån bò: 1.GV : Moät göông phaúng, moät göông caàu loài,1 caây neán,1 que dieâm, 3 baûng phuï. 2.HS : Moãi nhoùm nhö treân. III/Phöông phaùp daïy hoïc: Vaán ñaùp ñaøm thoaïi, thuyeát trình, tröïc quan IV/Tieán trình: 1) Oån ñònh toå chöùc: Kieåm dieän hoïc sinh 2) Kieåm tra baøi cuõ: -Tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng ? (8ñ) Traû lôøi: Aûnh aûo, to baèng vaät, khoaûng caùch töø moät ñieåm cuûa vaät ñeán göông phaúng baèng khoaûng caùch töø aûnh cuûa ñieåm ñoù ñeán göông. - Giaûi thích vì sao ta nhìn thaáy aûnh maø khoâng höùng ñöôïc aûnh ñoù treân maøn chaén ? ( 2ñ ) Traû lôøi: Vì caùc tia phaûn xaï loït vaøo maét coi nhö ñi thaúng töø aûnh S’ ñeán maét khoâng höùng ñöôïc S’ treân maøn vì chæ coù ñöôøng keùo daøi cuûa caùc tia phaûn xaï gaëp nhau ôû S’ chöù khoâng coù aùnh saùng thaät ñeán S’. 3) Giaûng baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa thaày-troø Noäi dung baøi hoïc Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi (SGK). * Giaùo vieân cho HS quan saùt 1 soá vaät nhaün boùng khoâng phaúng: caùi thìa, muoâi muùc canh, göông xe maùy ….HS quan saùt aûnh cuûa mình trong göông vaø vaø nhaän xeùt aûnh coù gioáng mình khoâng ? Maët ngoaøi cuûa muoâi, thìa laø göông caàu loài, maët trong laø göông caàu loõm => Xeùt aûnh cuûa göông caàu loài. Hoaït ñoäng 2: Quan saùt aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi I/AÛnh cuûa vaät taïo bôûi göông caàu loài: göông caàu loài : - Gv giôùi thieäu duïng cuï TN. Phaân nhoùm HS. Phaùt phieáu hoïc taäp. Phaùt duïng cuï. - Gv yeâu caàu HS ñoïc h7.1 SGK, neâu döï ñoaùn. ( aûnh ñoù coù phaûi laø aûnh aûo khoâng ? aûnh lôùn hôn vaät hay aûnh nhoû hôn vaät ) => TN kieåm tra - Boá trí TN nhö H.7.2 trong SGK. - GV neâu phöông aùn so saùnh ñoä lôùn cuûa aûnh cuûa 2 caây neán taïo bôûi 2 göông ? ( 2 caây neán gioáng nhau – khoaûng caùch 2 caây neán ñeán 2 AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài göông baèng nhau ) coù nhöõng tính chaát sau: - Laø aûnh aûo khoâng höùng ñöôïc treân maøn - Neâu tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông chaén. caàu loài ? - AÛnh nhoû hôn vaät. - HS ñieàn keát luaän trong SGK. Hoaït ñoäng 3: Quan saùt vuøng nhìn thaáy cuûa II/Vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài: göông caàu loài : - Cho HS ñoïc TN muïc II SGK ( C2 ) - Coù phöông aùn naøo khaùc ñeå xaùc ñònh vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài ? - Cho 3 nhoùm TN theo SGK. - Cho 3 nhoùm TN theo phöông aùn sau: + Ñaët göông phaúng cao hôn ñaàu quan saùt caùc baïn trong göông, xaùc ñònh ñöôïc khoaûng bao nhieâu baïn. Roài taïi vò trí ñoù ( göông phaúng ) ñaët göông caàu loài seõ thaáy soá baïn quan saùt ñöôïc Nhìn vaøo göông caàu loài, ta quan saùt nhieàu hôn hay ít hôn. ñöôïc 1 vuøng roäng hôn so vôùi khi nhìn vaøo - Yeâu caàu HS ruùt ra keát luaän ñieàn vaøo SGK. - Cho HS veõ vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài göông phaúng coù cuøng kích thöôùc. vaøo phieáu hoïc taäp. 4) Cuûng coá vaø luyeän taäp: - Hs laøm vieäc caù nhaân traû lôøi caâu C3, C4 ? => C3: Vuøng nhìn thaáy cuûa GCL roäng hôn vuøng nhìn thaáy cuûa GP, vì vaäy giuùp ngöôøi laùi xe nhìn ñöôïc khoaûng roäng hôn ôû ñaèng sau. => C4: Ngöôøi laùi xe nhìn thaáy trong GCL xe coä vaø ngöôøi bò caùc vaät caûn ôû beân ñöôøng che khuaát, traùnh ñöôïc tai naïn. - Höôùng daãn Hs ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát ( GCL coù theå coi nhö goàm nhieàu göông phaúng nhoû gheùp laïi. Vì theá coù theå xaùc ñònh tia phaûn xaï baèng ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng cho göông phaúng nhoû taïi moãi vò trí ñoù ). 5)Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: - Laøm baøi taäp 7.1  7.4 / SBT trang 8. hoïc baøi, laøm baøi taäp trong vôû baøi taäp. - Gv cho Hs xem tröôùc 1 göông caàu loõm: Hs veà nhaø tìm 1 vaøi göông caàu loõm. V/ Ruùt kinh nghieäm:
- Xem thêm -