Tài liệu Giáo án vật lí 6 hay

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61259 tài liệu

Mô tả:

Giáo án vật lí 6 Tuaàn 1 Tieát 1 Ngaøy soaïn: ……../…..…/ Ngaøy daïy: ……../…..…/ I. 1. - 2. - 3. - II. - III. 1. 2. 3. TG 2’ 8’ trường thcs Mỹ châu CHÖÔNG I: CÔ HOÏC Baøi 1 : ÑO ÑOÄ DAØI Muïc tieâu: Kieán thöùc: Naém ñöôïc ñôn vò ño ñoä daøi, xaùc ñònh ñöôïc GHÑ vaø ÑCNN cuûa duïng cuï Kó naêng: Bieát öôùc löôïng gaàn ñuùng moät soá ñoä daøi caàn ño, söû duïng ñöôïc duïng cuï ño Tính ñöôïc giaù trò irung bình cuûa caùc keát quûa ño Thaùi ñoä: Reøn luyeân tính caån thaän, chính xaùc, coù yù thöùc hôïp taùc laøm vieäc theo nhoùm. Chuaån bò: Thöôùc keû coù ÑCNN ñeán mm, thöôùc daây coù ÑCNN: 0,5 cm Baûng keát quûa ño ñoä daøi ( baûng 1.1) Tranh veõ to thöôùc keû coù GHÑ 20 cm, ÑCNN 2mm Hoaït ñoäng daïy-hoïc: OÅn ñònh lôùp: 1’ Giôùi thieäu: 4’ Caùc vaán ñeà seõ ñöôïc hoïc trong chöông trình vaät lyù 6 Noäi dung baøi môùi: NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN *HÑ1: Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp -Goïi 1 HS nam vaø 1 HS nöõ ñoïc tính huoáng ñaàu baøi. GV hoûi: 1/ Taïi sao ño ñoä daøi cuûa cuøng 1 ñoaïn daây maø 2 chò em laïi coù keát quûa khaùc nhau ? - Ñeå khoûi tranh caûi 2 chò em caàn phaûi thoáng nhaát vôùi nhau veà ñieàu gì? Ñeå bieát ñieà ñoù chuùng ta cuøng tìm heåu baøi hoïc hoâm nay I/ Ñôn vò ño ñoä daøi: *HÑ2: Oân laïi vaø öôùc löôïng ñoä 1.Oân laïi moät soá ñôn vò ño daøi cuûa moät soá ñôn vò ño ñoä daøi ñoä daøi: -HD cho HS oân laïi 1 soá ñôn vò ño -1- HOAÏT ÑOÄNG HS -Ñoïc tình huoáng ôû sgk Gang tay cuûa chò daøi hôn gang tay cuûa em - Suy nghó tìm phöông aùn traû lôøi -Oân laïi ñôn vò ño ñoä daøi, Giáo án vật lí 6 *Ñôn vò ño ñoä daøi hôïp phaùp cuûa nöôùc Vieät Nam laø meùt(m) C1: 1m = 10dm 1m = 100cm 1cm = 10mm 1km = 1000m 2. Öôùc löôïng ñoä daøi: 20’ II/ Ño ñoä daøi: 1. Tìm hieåu duïng cuï ño ñoä daøi: C4: Thôï moäc duøng thöôùc daây, hoïc sinh duøng thöôùc keû, ngöôøi baùn vaûi duøng thöôùc meùt. C5: HS töï traû lôøi C6: a.GHÑ:20cm, ÑCNN:1mm b.GHÑ:30cm, ÑCNN:1mm c.GHÑ:1m, ÑCNN:1cm C7: Thöôùc daây Khi duøng thöôùc ño caàn bieát GHÑ vaø ÑCNN cuûa thöôùc - GHÑ: laø ñoä daøi lôùn nhaát ghi treân thöôùc. - ÑCNN: laø ñoä daøi giöõa 2 vaïch lieân tieáp ghi treân thöôùc. ñoä daøi ñaõ hoïc -Yeâu caàu hoïc sinh hoaøn thaønh C1 sgk. GV goïi hoïc sinh nhaän xeùt sau ñoù chænh lí ñeå thoáng nhaát keát quûa -Sau ñoù cho hoïc sinh öôùc löôïng ñoä daøi cuûa gangtay vaø duøng thöôùc eå kieûm tra laïi -Thoâng baùo cho hoïc sinh söï khaùc nhau giöõa ñoä daøi ÖL vaø ñoä daøi KT nhoùm naøo caøng nhoû thì coù khaû naêng öôùc löôïng caøng toát -Thoâng tin cho hoïc sinh bieát theâm 1 soá ñôn vò ño ñoä daøi cuûa nöôùc Anh thöôøng gaëp 1 inh ( inch ) = 2,54 cm 1 ft (foot) = 30,48 cm *HÑ3: Tìm hieåu duïng cuï ño ñoä daøi -Cho hoïc sinh quan saùt h 1.1 sgk. Sau ñoù yeâu caàu caùc em ñoïc vaø traû lôøi C4 -GV duøng duïng cuï thaät cho hoïc sinh quan saùt vaø tìm hieåu -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thoâng tin sgk tìm hieåu veà GHÑ vaø ÑCNN cuûa thöôùc -Treo tranh veõ thöôùc daøi 20cm vaø coù ÑCNN 2mm. Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh GHÑ vaø ÑCNN cuûa thöôùc -Sau ñoù yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø traû lôøi C5, C6, C7 sgk -Goïi hoïc sinh nhaän xeùt gv chænh lí vaø thoáng nhaát keát quûa. -2- ñoåi ñôn vò -Hoaøn thaønh C1 sgk , nhaän xeùt keát quûa ñeå thoáng nhaát - Öôùc löôïng vaø duøng thöôùc kt -Nhaän thoâng tin -Nhaän thoâng tin -a: thöôùc daây, b.:thöôùc keû,c: thöôùc meùt -Quan saùt, tìm hieåu duïng cuï thaät -Thaûo luaän tìm hieåu veà GHÑvaø ÑCNN -Xaùc ñònh GHÑvaø ÑCNN cuûa thöôùc -Thaûo luaän nhoùm ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sgk -Nhaän xeùt Giáo án vật lí 6 5’ 2.Đo độ dài : * HÑ4: Ño ñoä daøi Duøng baûng keát quûa ño ñoä daøi ñeå höôùng daãn hoïc sinh ghi keát quûa ño -HD cho hoïc sinh caùch tieán haønh ño vaø caùch tính giaù trò trung bình . -Phaân coâng caùc nhoùm vaø giôùi thieäu duïng cuï TH -Yeâu caàu hoïc sinh ghi keát quûa vaøo baûng -Quan saùt vaø thöïc hieän -Nhaän thoâng tin -Chia nhoùm TH ño ñoä daøi -Ghi keát quûa IV. Cuõng coá:4’ 1. Ñôn vò duøng ñeå ño ñoä daøi? Neâu teân caùc duïng cuï duøng ñeå ño ñoä daøi? 2. Khi duøng thöôùc ño caàn bieát gì? V. Daën doø:1’ Veà hoïc baøi, hoaøn thaønh baûng keát quûa 1.1 vaøo vôû. Laøm caùc baøi taäp 1.1, 1.2, 1.3 saùch BT. Xem tröôùc baøi 2  Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -3- Giáo án vật lí 6 Tuaàn 2 Tieát 2 Ngaøy soaïn: ……../…..…/ Ngaøy daïy: ……../…..…/ Baøi 2 ÑO ÑOÄ DAØI (TT) I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Bieát ñöôïc ño ñoä daøi trong moät tình huoáng thoâng thöôøng theo ñuùng quy ñònh. Naém ñöôïc chaù ñoïc vaø ghi keát quaû ño theo quy ñònh 2.Kó naêng: Bieát tính ñöôïc giaù trò trung bình cuûa caùc keát quaû ño. 3.Thaùi ñoä: Tính caån thaän, chính xaùc, trung thöïc thoâng qua vieäc ghi keát quaû ño. Ii/ Chuaån bò: Thöôùc keû coù ÑCNN ñeán mm, thöôùc daây coù ÑCNN: 0,5 cm Baûng keát quûa ño ñoä daøi ( baûng 1.1) Tranh veõ to H2.1; H2.2; H2.3; H2.4 III/ Hoaït ñoäng daïy-hoïc: 1.OÅn ñònh lôùp: 1’ 2.Kieåm tra baøi cuû: 4’ a/ Ñôn vò chính duøng ño ñeä daøi laø gì?, khi duøng thöôùc ño caàn phaûi bieát gì? b/ Ñoåi caùc ñôn vò sau: 1m = ? cm 3dm = ? mm 5km = ? m 3.Noäi dung baøi môùi: TG NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS 20’ I. Caùch ño ñeä daøi: HÑ1: Thaûo luaän veà caùch ño ñoä - C2: thöôùc keõ daøi Tieán haønh thaûo luaän theo - C3: ñaët doïc theo vaät caàn - Cho hs thaûo luaän veà caùch ño nhoùm ño chieàu daøi maø caùc em ñaõ laøm ôû baøi - C4: ñaët maét vuoâng goùc hoïc tröôùc döïa vaøo baûng keát quaû - C5: vaïch gaàn nhaát 1.1 Ñoïc vaø traû lôøi caùc caâu hoûi - Sau khi thaûo luaän xong gv yeâu caàu hs tieán haønh traû lôøi caùc caâu hoûi töø C1 ñeán C5 sgk töø C1,C2,C3,C4,C5 -Goïi hs ôû caùc nhoùm traû lôøi C1 ,gv - Trình baøy keát quaû öôùc löôïng ñaùnh giaù keát quaû öôùc löôïng cuûa caùc nhoùm.Neáu nhoùm naøo coù keát quaû sai soá nhoû thì töông ñoái laø -4- Giáo án vật lí 6 5’ 5’ chính xaùc. - ÔÛ C2 yeâu caàu caùc nhoùm choïn duïng cuï ño. Neáu ñaõ choïn thích hôïp gv hoûi: 1/ Taïi sao duøng thöôùc daây ñeå ño chieàu daøi mbaøn hoïc maø khoâng duøng thöôùc keû? 2/ Ñaët vaät caàn ñotruøng vôùi 1 vaïch khaùc vaïch 0 cuûa thöôùc ño thì ño coù chính xaùc khoâng? Taïi sao? - ÔÛ C4 gv gôïi yù tình huoáng ñaët maét leäch yeâu caàu hs traû lôøi - ÔÛ C5 gv ñöa raû TH vaø thoâng tin cho hs caùch choïn vaø ghi keát quaû thoâng1 nhaát ôû vaïch chia gaàn nhaát *HÑ2:Höôùng daãn hoïc sinh ruùt ra keát luaän * Ruùt ra keát luaän: - Yeâu caàu hs laøm vieäc caù nhaân ñeå - C6: 1/ñoä daøi, 2/ GHÑ, hoaøn thaønh C6 3/ÑCNN, 4/Doïc theo, - HD cho hs thaûo luaän, toaøn lôùp ñeå 5/ngang baèng vôùi, 6/Vuoâng goùc, 7/gaàn nhaát thoáng nhaát ñöa ra keát luaän chung -Yeâu caàu hs nhaéc laïi noäi dung caàn * Caùch ño ñeän daøi: - Öôùc löôïng ñoä daøi caàn ño ghi nhôù veà caùch ño ñoä daøi. ñeå choïn thöôùc ño thích hôïp. - Ñaët thöôùc vaø maét nhìn ñuùng caùch. -Ñoïc vaø ghi keát quaû ño ñuùng quy ñònh. HÑ3: Vaän duïng. II. Vaän duïng Gv treo H.2.1 SGK, yeâu caàu - C7: c HS quan saùt vaø traû lôøi C7. - C8: c GV yeâu caàu HS giaûi thích vaø - C9: a/ l=7cm töø ñoù hình thaønh cho HS caùch b/ l=7cm ñaët thöôùc. c/ l=7cm Töông tö treo H2.2, H2.3, - C10: HS töï laøm H2.4 SGK vaø yeâu caàu HS quan saùt vaø traû lôøi caùc caâu hoûi. -GV goïi HS nhaän xeùt, sau ñoù chænh lyù vaø thoáng nhaát keát quûa.. -5- - Neâu caùch choïn duïng cuï ño - Ño thích hôïp traùnh sai soá - Khoâng, do bò leäch - Nhaän thoâng tin vaø quan saùt - Hoaøn thaønh C6 - Thaûo luaän ruùt ra keát luaän - Nhaéc laïi noäi dung caùch ño ñoä daøi - Ñoïc quan saùt vaø traû lôøi C7 - Quan saùt ñoïc traû lôøi H2.2, H2.3, H2.4 Nhaän xeùt Caùch ñaët thöôùc, maét, caùch ñoïc, ghi keát quûa… - Giáo án vật lí 6 IV/ Cuõng coá:4’ - Cho hs laøm caùc baøi taäp 1-2.7,1-2.8, 1-2.9 saùch baøi taäp V/ Daën doø:1’ Veà hoïc baøi, laøm caùc baøi taäp coøn laïi tronh saùch baøi taäp. Ñoïc theâm phaàn coù theå em chöa bieát. Xem tröôùc baøi 3 *Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -6- Giáo án vật lí 6 Tuaàn 3 Tieát 3 Ngaøy soaïn: ……../…..…/ Ngaøy daïy: ……../…..…/ Baøi 3 ÑO THEÅ TÍCH CHAÁT LOÛNG I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc.: Bieát ñöôïc ñôn vò duøng ñeå ño theå tích, xaùc ñònh ñöôïc GHÑ vaø ÑCNN cuûa bình chia ñoä. Keå teân ñöôïc moät soá duïng cuï thöôøng duøng ñeå ño theå tích chaát loûng. 2.Kó naêng: Bieát xaùc ñònh theå tích cuûa chaát loûng baèng caùc duïng cuï ño thích hôïp. 3.Thaùi ñoä: -Hoïc sinh coù tính caån thaän, trung thöïc trong thí nghieäm, tinh thaàn phoái hôïp nhoùm II/ Chuaån bò: Bình chia ñoä, ca ñong, bình chöùa nöôùc. Tranh veõ H.3.1, H.3.2, H.3.3, H.3.4, H3.5 sgk Baûng keát quaû 3.1 III/ Hoaït ñoäng daïy – hoïc: 1.OÅn ñònh lôùp:1’ 2. Kieåm tra baøi cuõ:3’ a/ Ñôn vò ño ñoä daøi hôïp phaùp cuûa nöôùc Vieät Nam laø gì? Ñoåi ñôn vò sau: 1,5km = ? m; 20 cm = ? m b/ Neâu caùc böôùc löu yù khi ño ñoä daøi? 3.Noäi dung baøi môùi: TG NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS -Quan saùt vaø traû lôøi: caàn duøng 2’ *HÑ1:Toå chöùc tình huoáng hoïc duïng cuï ño taäp -Yeâu caàu hs caùi aám nöôùc, gv hoûi: 1/ Laøm theá naøo ñeå bieát chính xaùc caùi aám chöùa ñöôïc bao nhieâu nöôùc? 5’ I/ Ñôn vò ño theå tích:  Ñôn vò ño theå tích thöôøng duøng laø meùt khoái (m3) vaø lít (l). C1: 3 1m = 1000.000 cm3 *HÑ2:Toå chöùc oân laïi kieán thöùc veà ño theå tích. -Yeâu caàu hs nhaéc laïi ñôn vò ño theå tích. - Thoâng baùo cho hs naém 1l = 1dm3, 1ml = 1cm3(cc) -Töø ñoù yeâu caàu hs ñoåi ñôn vò ôû C1 sgk -7- -m3, dm3,cm3, -Nhaän thoâng tin 1 m3 = 1000 l = 1000.000 cm3. Giáo án vật lí 6  25’ = 1000 dm3 (l ). II/ Ño theå tích chaát looûng: 1. Tìm hieåu duïng cuï ño theå tích: -C3: Chai bia, chai möôùc bieån , -C5: Bình chia ñoä, ca ñong,  Dñeå ño theå tích chaátm loûng coù theå duøng bình chia ñoä, ca ñong,… 2. Tìm hieåu caùch ño theå tích chaát loûng: -C6: Caùch ñaët thaúng ñöùng hình b. -C7: Caùch ñaët maét hình b. -C8: a. 70 cm3 b. 50 cm3 c. 40 cm3 -Goïi hs nhaän xeùt gv chænh lí vaø thoáng nhaát keát quaû. -Sau ñoù gv choát laïi cho hs naém ñôn vò chính duøng ñeå ño theå tích laø m3, ngoaøi ra coøn duøng ñôn vò lít. *HÑ3: Toå chöùc hoaït ñoâng tìm hieåu duïng cuï ño theå tích chaát loûng vaø caùch ño. - Yeâu caàu hs quan saùt h.3.1 ñeå xaùc ñònh GHÑ vaø ÑCNN cuûa duïng cuï. - Gôïi yù cho hs veà caùch xaùc ñònh GHÑ vaø ÑCNN töông töï nhö baøi ño ñoä daøi. -Sau ñoù goïi hs nhaän xeùt, gv chænh lí vaø thoáng nhaát keát quaû. - Thoâng tin cho hs ôû phoøng thí nghieäm thöông duøng bình chia ñoä ñeå ño theå tích. -Töø ñoù yeâu caàu hs quan saùt h.3.2 ñeå traû lôøi C4 sgk. -Sau ñoù cho hs quan saùt duïng cuï thaät vaø traû lôìu C5 sgk. - GV hoûi: 1/ ÔÛ nhaø neáu khoâng coù ca ñong thì em duøng duïng cuï naøo ñeå ño theå tích chaát loûng? - Töø ñoù gv yeâu caàu hs ruùt ra keát luaän. -GV coù theå yeâu caàu hs keå theâm teân cuûa moät soá duïng cuï duøng ñeå ño theå tích chaát ;loûng. * Töông töï ñeå tìm hieåu caùch ño theå tích chaát loûng. * GV treo hình 3.3 yeâu caàu HS quan saùt vaø hoûi: 1.Trong ba bình ôû hình a,b,c caùch ñaët naøo cho pheùp ño chính xaùc? - Sau ñoù cho HS quan saùt hình 3.4 SGK ñeå traû lôøi C7 -8- Nhaän xeùt vaø ghi vaøo vôû. - Quan saùt vaø traû lôøi C2 - Thaûo luaän -Nhaän xeùt vaø ghi vaoø vôû. -Nhaän thoâng tin -GHÑ 100ml, ÑCNN: 0.2ml, GHÑ 250ml, ÑCNN: 50ml -HS quan saùt vaø hoaøn thaønh ñieàn töø vaøo choå troáng. -Chai nöôùc ngoït, chai bia, chai nöôùc bieån v.v… -Ruùt ra keát luaän: -Ca ñong, chai nöôùc suoái,… -Quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi. - Caùch b - Caùch b. Giáo án vật lí 6 5’ 3. Thöïc haønh: a/ Chuaån bò: b/ Tieán haønh ño: - Töông töï cho HS quan saùt hình 3.5 ñeå ñoïc keát quaû ôû C8. - Töø ñoù yeâu caàu HS hoaøn chænh C9 ñeåruùt ra keát luaän . *HÑ4:Thöïc haønh ño theå tích chaát loûng. -Giôùi thieäu cho hs duïng cuï thöïc haønh vaø caùc böôùc tieán haønh ño. - HD cho hs caùch ghi keát quaû ôû baûng 3.1 - Phoå bieán cho hs nhöõng qui taéc noäi qui khi thöïc haønh. - Sau ñoù gv chia nhoùm vaø phaùt duïng cuï cho hs tieán haønh theo nhoùm. - Sau khi hs laøm xong, yeâu caàu hs vieát baùo caùo thöïc haønh vaø thu xeáp dung cuï theo qui ñònh. - GV nhaän xeùt vaø chænh lí nhöõng vaán ñeà vöôùn maéc cuûa hs khi thöïc haønh, ñeå ruùt kinh nghieäm cho tieát thöïc haønh sau a/ 70cm3, b/ 50cm3, c/ 40cm3 - Ruùt ra keát luaän: - - Quan saùt höôùng daãn cuûa gv. - Keû baûng 3.1 vaøo noäi dung thöïc haønh. - Nhaän thoâng tin. - Chi nhoùm vaø nhaän duïng cuï thöïc haønh. - Vieát baùo caùo vaø thu xeáp doïn veä sinh nôi TH - Nhaân xeùt. IV/ Cuõng coá:3’ 1 Ñôn vò duøng ño theå tích? Caùch ño theå tích chkaát loûng? 2.Höôùng daãn hs laøm baøi taäp 3.1, 3.4, 3.5 saùch baøi taäp. V/ Daën doø:1' -Veà hoïc baøi , laøm caùc baøi taäp trong saùch baøi taäp. Xem tröôùc vaø chuaån bò baøi 4. * Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -9- Giáo án vật lí 6 Tuaàn 4 Tieát 4 Ngaøy soaïn: ……../…..…/ Ngaøy daïy: ……../…..…/ Baøi 4 : ÑO THEÅ TÍCH VAÄT RAÉN KHOÂNG THAÁM NÖÔÙC I/ Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: HS söû duïng ñöôïc caùc duïng cuï bình chia ñoä, bình traøn ñeå xaùc ñònh theå tích vaät raén coù hình daïng baát kì khoâng thaám nöôùc. 2. Kó naêng: Reøn cho hoïc sinh oùc quan saùt, phöông phaùpm thöïc nghieäm ñeå ruùt ra keát luaän. 3. Thaùi ñoä: Trung thöïc vôùi soá lieâyuï ño ñöôïc, tuaân thuû vcaùc qui taéc ño vaø hôïp taùc trong moïi coâng vieäc cuûa nhoùm. II/ Chuaån bò: Hoøn ñaù, ñinh oác, bình chia ñoä, bình traøn, bình chöùa nöôùc Baûng 4.1 SGK; !xoâ ñöïng nöôùc. III/ Hoaït ñoäng daïy – hoïc: 1. Oånñònh lôùp:1’ 2. Kieåm tra baøi cuõ:3’ a/ Ñôn vò ño theå ti8ch1 thöôøng duøng laø gì? Ñoåi cacx1 ñôn vò sau: 1 lít = ? dm3 2 dm3 = ? ml (cc) b/ Duøng duïng cuï naøo ñeå ño theå tích chaát loûng? 3. Noäi dung baøi môùi: T NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS G 2’ *HÑ1:Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp. -Coù theå duøng ñeå ño ñöôïc -ÔÛ baøi tröôùc caùc em ñaõ bieát coù theå duøng bình chia ñoä coù theå ño theå tíchcuûa chaát loûng .Vaäy coù theå duøng noù ñeå ño theå tích cuûa 1 vaät raén baát kì ñöôïc khoâng? -Quan saùt vaø suy nghó tìm -Sau ñoù cho hs quan saùt H.4.1 vaø phöông aùn traû lôøi. hoøi:laøm theá naøo ñeå bieát chính xaùc theå tích cuûa caùi ñinh oác vaø hoøn ñaù laø bao nhieâu? - 10 - Giáo án vật lí 6 20 ’ 10 ’ I/ Caùch ño theå tích vaät raén khoâng thaám nöôùc: 1.Duøng bình chia ñoä: -C1: Thaû hoøn ñaù ñaõ buoät daây vaøo bình chia ñoä coù chöùa saün nöôùc, löôïng chaát loûng daâng leân theâm trong bình chiknh1 laø theå tích hoøn ñaù. 2.Duøng bình traøn: -C2: Thaû hoøn ñaù vaøo bình traøn, nöôùc traøn qua voøi vaøo bình chöùa, laáy nöôùc ôû bình chöùa ñoå vaøo bình chia ñoä. -C3: (1)thaû chìm, (2)daâng leân,(3)thaû, (4)traøn ra. *Ruùt ra keát luaän: Ño theå tikch1 vaät raén kg\hoâng thaám nöôùc coùp theå duøng bình chia ñoä, bình traøn . 3.Thöïc haønh: Ño theå tích cuûa hoøn ñaù. -Ñeå traû lôøi caâu hoûi treân chuùng ta cuøng tìm hieâu baøi hoïc hoâm nay. *HÑ2:Tìm hieåu caùch ño theå tích vaät raén khoâng thaám nöôùc duøng -Quan saùt vaø moâ taû laïi bình chia ñoä, bình traøn. -Cho hs quan saùt H.4.2 vaø yeâu caàu hs caùch ño theå tích trong hình veõ. moâ taû laïi caùch ño theå tích cuûa vaät -Coù theå duøng bình traøn. trong TH ñoù. -ÑVÑ: Neáu hoøn ñaù khoâng boû loït bình chia ñoâ thì duøng duïng cuï gì ñeå ño? -Töø ñoù cho hs quan saùt H4.3. Yeâu caàu hs moâ taû caùch ño theå tích vaät raén duøng bình traøn. -Löu yù hs caùch duøng bình traøn phaûi ñoå nöôùc ngang voøi traøn vaø thaû vaät vaøo nheï nhaøng. GV hoûi: 1/ Ñeå ño theå tích vaãt raén khoâng thaám nöôùc coù theå duøng nhöõng duïng cuï gì? -Quañoù yeâu caàu hs ruùt ra keát luaän veà caùch ño theå tích vaät raén duøng BCÑ, BT. -Sau ñoù goïi hs nhaän xeùt . gv chænh lí vaø thoáng nhaát keát quaû. *HÑ3: Tieán haønh ño theå tích vaät raén khoâng thaám nöôùc. -Giôùi thieäu duïng cuï goàm: bình chia ñoä, bình traøn, cốc chöùa, hoøn ñaù vaø caùc böôùc tieán haønh : -B1: Ñoå nöôùc vaøo ngang voøi traøn, duøng coùc chöùa ñaëtngay voøi traøn ñeå höùng nöôùc traøn ra. -B2: Ñoå nöôùc ôû bình chöùa vaøo bình chia ñoä. -B3:Ñoïc vaø ghi keát quaû möïc chaát loûng ôû bình chia ñoä. -Sau ñoù phoå bieán noäi qui, chia nhoùm - 11 - -Quan saùt vaø moâ taû laïi caùch ño trong hình veõ. -Nhaän thoâng tin. -Duøng bnh2 chia ñoä, bình traøn. -Ruùt ra keát luaän. -Nhaän xeùt vaø ghi keát luaän vaøo vôû. -Quan saùt HD cuûa gv vaø caùc böôùc tieán haønh thí nghieäm -Chia nhoùm nhaän duïng Giáo án vật lí 6 5’ II/ Vaän duïng: -C4:Ñoå nươc ngang mieäng ca, thaû vaät nheï nhaøng, ñoå nöôùc vaøo bình chia ñoä caån thaän,.. vaø phaùt duïng cuï cho hs thöïc haønh. -GV quan saùt chænh lí caùc nhoùm khi thöïc haønh. -Sau khi hs laøm xong yeâu caàu caùc nhoùm baùo caùo keát quaû. -Goïi hs nhaän xeùt gv chænh lí vaø cho hs thaáy ñöôïc khaû naêng öôùc löôïng cuûa caùc nhoùm. *HÑ4:Vaän duïng vaø ghi nhôù - Yeâu caàu hs ñoïc vaø traû lôøi caâu C4 SGK Sau ñoù goïi hs nhaän xeùt gv chænh lí vaø thoáng nhaát keát quaû. -Töông töï yeâu caàu hs ñoïc tìm hieåu phöông aùn traû lôûi cho C5, C6. -Goïi 1 vaøi hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung ghi nhôù cuûa baøi hoïc. -Neáu coøn thôøi gian cho hs laøm baøi taäp trong SBT. cuï thöïc haønh. -Thöïc haønh theo nhoùm. -Baùo caùo keát quaû thöïc haønh. -Nhaän xeùt vaø hoaøn chænh baùo caùo. -Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi SGK. -Tìm phöông aùn traû lôøi C5, C6. -Neâu laïi noäi dung ghi nhôù cuûa baøi hoïc. -Laøm BT trong SBT. IV/ Cuõng coá:3’ 1. Duøng duïng cuï gì ñeå ño theå tích cuûa vaät raén khoâng thaám nöôùc? 2. Moâ taû laïi caùch do theå tích vaät raénduøng bình chia ñoä vaø bình traøn? V/ Daën doø:1’ Veà nhaø hoïc baøi, ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát. Laøm caùc BT trong SBT. Xem tröôùc vaø chuaån bò baøi 5. * Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 12 - Giáo án vật lí 6 Tuaàn 5 Tieát 5 Ngaøy soaïn: ……../…..…/ Ngaøy daïy: ……../…..…/ Baøi 5 KHOÁI LÖÔÏNG – ÑO KHOÁI LÖÔÏNG I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Naém ñöôïc ñôn vò duøng ñeå ño khoái löôïng, yù nghóa cuûa khoái löôïng. Nhaän bieát ñöôïc quaû caân 1kg vaø caùc loaïi caân thoâng duïng. 2.Kó naêng: Bieát ñieàu chænh soá 0 cuûa caân Roâbeùcvan vaø caùch duøng noù. Ño ñöôïc khoái löôïng cuûa moät vaät baèng caân. Bieát xaùc ñònh GHÑ vaø ÑCNN cuûa moät caùi caân. 3.Thaùi ñoä: -Söû duïng caân moät caùch caån thaän, chính xaùc,baûo quaûn ñuùng caùch. II/ Chuaån bò: HS ñem moät loaïi caân baát kì ôû nhaø. Caân Roâbeùcvan vaø hoäp quaû caân. Hoøn ñaù, tranh veõ H5.2 SGK. III/ Hoaït ñoäng daïy – hoïc: 1. Oån ñònh lôùp :1’ 2. Kieåm tra baøi cuõ:3’ b\ Em haõy moâ taû laûi caùch tieán haønh ño theå tích cuûa vaät treân a\ Ñeå ño theå tích cuûa moät hoøn ñaù em coù theå duøng duïng cuï gì? 3.Noäi dung baøi môùi: TG NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS 2’ *HÑ1:Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp -Duøng caân -ÑVÑ: ÔÛ nhaø ñeå ño khoái löôïng cuûa 1 vaät thì caùc em coù theå duøng duïng cuï gì? -Vaäy caùch duøng caân ñeå ño nhö theá naøo -Suy nghó tìm phöông aùn traû lôøi. ? caùch söû duïng ra sao? Ñeå traû lôøi caâu hoûi ñoù chuùng ta cuøng tìm hieâu baøi hoc hoâm nay. 15’ I/ Khoái löôïng, ñôn vò *HÑ2:Tìm hieåu khoái löôïng vaø caùch khoái löôïng: ño khoái löôïng. - 13 - Giáo án vật lí 6 1.Khoái löôïng: -C1: Chæ löôïng söõa chöùa trong hoäp. -C2: Chæ löôïng boät giaët chöùa trong tuùi. -C3: 500g -C4: 397g. -C5: Khoái löôïng. -C6: Löôïng. *Moïi vaät ñeàu coù khoái löôïng,khoái löôïng söõa trong hoäp, khoái löôïng boät giaët trong tuùi,…chæ löôïng söõa trong hoäp, löôïng boät giaët trong tuùi.,… *Khoái löôïng cuûa moät vaät chæ löôïng chaát taïo thaønh vaät ñoù. 2.Ñôn vò khoái löôïng: *Ñôn vò cuûa khoái löôïng laø kiloâgam(kg). 1g = 1/1000 kg 1 laïng = 100 g 1 taán = 1000 kg 1mg = 1/1000 g 1 taï = 100 g II/ Ño khoái löôïng: 15’ 1. Tim hieâu caân Robec van : C8: ÑCNN : 1g GHÑ : 100g 2.Caùch duøng caân Roâbeùcvan ñeå caân moät vaät: -C9: (1)ñieàu chænh soá 0, (2)vaät ñem caân, (3)quaû caân, (4)thaêng baèng, (5)ñöùng giöõa, (6)quaû caân, -Moïi vaät duø to hay nhoû ñeàu coù khoái löôïng. Vaäy: 1/Treân voû hoäp söõa coù ghi 397g soá ñoù chæ söùc naëng cuûa hoäp söõa hay löôïng söõa chöùa trong hoäp? -Töông töï yeâu caàu hs thaûo luaän traû lôøi C2 SGK. -Sau ñoù goïi hs nhaän xeùt gv chænh lí vaøthoáng nhaát keát quaû. -Töø nhöõng nhaän xeùt treân yeâu caàu hs thaûo luaän theo nhoùm ñeå hoaøn thaønh phaàn ñieàn töø vaøo choã troáng SGK. -GV hoûi: 2/ Noài ñoàng ñöôïc caáu taïo baèng chaát gì? 3/ Khoái löôïng cuûa noài ñoàng chính laø khoái löôïng cuûa chaát naøo? 4/ Vaäy khoái löôïng cuûa moät vaät cho ta bieát ñieàu gì? -Töø ñoù yeâu caàu hs ruùt ra keát luaän. -Ñeå oân laïi kieán thöùc veà ñôn vò cuûa khoái löôïng. GV coù theå hoûi: 5/ Ñôn vò duøng ño khoái löôïng laø gì? -Giôùi thieäu cho hs ñôn vò ño khoái löôïng hôïp phaùp ôû VN laø kg. Vaø quaû caân maãu ôû H5.1. -Cho hs ñoåi ñôn vò ño khoái löôïng thöôøng gaëp. *HÑ3: Tìm hieåu caùch ño khoái löôïng baèng caân Roâbeùc van vaø caùc loaïi caân khaùc. -Yeâu caàu hs quan saùt H5.1 ñeå tìm caân Roâbeùc van. -Giôùi thieäu cho hs veà caáu taïo vaø coâng duïng cuûa caân. -Cho hs quan saùt caân thaät vaø yeâu caàu hs ñoái chieáu ñeå chæ ra caùc boä phaän cuûa caân. -Töø ñoù yeâu caàu hs xaùc ñònh GHÑ vaø - 14 - -Nhaän thoâng tin. -Chæ löôïng söõa chöùa trong hoäp. -Ñoïc vaø traû lôøi C2 -Nhaän xeùt. -Thaûo luaän vaø hoaøn thaønh ñieàntöø vaøo choã troáng. -Chaát ñoàng. -Khoái löôïng cuûa chaát ñoàng. -Löôïng chaát chöùa trong vaät ñoù. -Ruùt ra keát luaän. -kg, taán, g,… -Nhaän thoâng tin. -Ñoåi ñôn vò cô baûn. -Quan saùt. -Nhaän thoâng tin. -Chæ ra caùc boä phaän cuûa caân thaät. Giáo án vật lí 6 (7)vaät ñem caân. 3.Caùc loaïi caân khaùc: -C11: 5.3: caân y teá. 5.4: caân taï. 5.5: caân ñoøn. 5.6: caân ñoàng hoà. *Ngöôøi ta duøng caân ñeå ño khoái löôïng. 5’ ÑCNN cuûa caân Roâbeùc van. -Sau ñoù cho hs hoaøn thaønh phaàn ñieàn töø vaøo choã troáng ôû caâu C9. -Goïi hs nhaän xeùt gv chænh lí vaø thoáng nhaát keát quaû ñeå hs naém ñöôïc caùch duøng caân Roâbeùcvan -Töø dñoù yeâu caàu hs caân 1 vaät baèng caân Roâbeùcvan. -Chuù yù söõa chöõa caùc thao taùc khi hs caân cho caû lôùp quan saùt. -GV hoûi 1/ Ngoaøi caân Roâbeùcvan ra em coøn thaáy nhöõng loaïi caân naøo? 2/ Em haõy neâu teân caùc loaïi caân trong hình 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 SGK? -Töø ñoù yeâu caàu hs laáy caân ñem theo vaø xaùc ñònh GHÑ vaø ÑCNN cuûa caân. *HÑ4:Vaän duïng – ghi nhôù. III/ Vaän duïng: -C13: Chæ cho pheùp xe coù -Yeâu caàu hs ñoïc vaø traû lôøi C12, C13, SGK. khoái löôïng döôùi 5 taán -Sau ñoù goïi hs nhaän xeùt gv chænh lí vaø qua caàu. thoáng` nhaát keát quaû. -Chuù yù cho hs bieån baùo giao thoâng ôû H5.7 laø bieån caám. -Goïi 1 vaøi hs neâu laïi noäi dung ghi nhôù cuûa baøi hoïc. -Neáu coøn thôøi gian cho hs laøm BT ôû SBT. -Xaùc ñònh GHÑ vaø ÑCNN -Hoaøn thaønh ñieàn töø vaøo choã troáng SGK. -Nhaän xeùt. -Thöïc haønh caân vaät baèng caân Roâbaùcvan. -Quan saùt. -Caân ñoàng hoà, caân y teá,…. -Chæ ra caùc loaïi caân trong hình veõ. -Xaùc ñònh GHÑ vaø ÑCNN cuû caân ñem theo. -Thaûo luaän ñoïc vaø traû lôøi C12,C13, SGK -Nhaän xeùt. -Nhaän thoâng tin. -Neâu noäi dung ghi nhôù cuûa baøi hoïc. IV/ Cuõng coá:3’ 1.Kheái löôïng cuûa moät vaät cho ta bieát cho ta bieát gì? Ñôn vò ño khoái löôïng? 2.Keå teân moät soá duïng cuï duøng ñeå ño khoái löôïng? V/ Daën doø:1’ -Veà hoïc baøi, laøm caùc baøi taäp trong SBT. Xem tröôùc vaø chuaån bò tröôùc baøi 6. *Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 15 - Giáo án vật lí 6 Tuaàn 6 Tieát 6 Ngaøy soaïn: ……../…..…/ Ngaøy daïy: ……../…..…/ Baøi 6 LÖÏC – HAI LÖÏC CAÂN BAÈNG I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc; - Neâu ñöôïc thí duï veà löïc ñaåy, löïc keùo vaø chæ ra ñöôïc phöông vaø chieàu cuûa caù löïc ñoù. Neâu ñöôïc thí duï veà hai löïc caân baèng. 2.Kó naêng: Bieát ruùt ra nhaän xeùt sau khi quan saùt vaø tieán haønh thí nghieäm. 3.Thaùi ñoä: -Caån thaän,nghieâm tuùc, hoïp taùc nhoùm khi laøm thí nghieäm, vaø söû duïng ñuùng caùc thuaät ngöõ chuyeân moân. II/ Chuaån bò: -Nhoùm: 1 xe laên, 1 loø xo laù troøn, 1 loø xo daøi, nam chaâm thaúng, quaû gia troïng, giaù thí nghieäm. -Lôùp: tranh veõ hình 6.1, 6.2, 6.3 SGK. III/ Hoaït ñoäng daïy – hoïc: 1.Oån ñònh lôùp:1’ 2.Kieåm tra baøi cuõ:3’ a/ Treân moät hoäp söõa coù ghi 250g soá ñoù cho bieát gì? b/ Khoái löôïng cuûa moät vaät cho ta bieát gì? Duøng duïng cuï gì ñeå ño khoái löôïng cuûa vaät? Ñôn vò ño khoái löôïng? 3. Noäi dung baøi môùi: T NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS G 2’ *HÑ1:Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp. -Quan saùt. -Cho hs quan saùt aûnh chuïp ôû ñaàu baøi. -Döï ñoaùn: ngöôøi beân traùi GV hoûi: 1/Trong hai ngöôøi ai taùc duïng löïc ñaåy, keùo, ngöôøi beân phaûi ñaåy. ai taùc duïng löïc keùo leân caùi tuû? -Ñeå tra lôøi caâu hoûi treân chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay. 15 I/ Löïc; *HÑ2:Hình thaønh khaùi nieäm löïc. ’ -Quan saùt HD cuûa GV. 1.Thí nghieäm: -Giôùi thieäu duïng cuï cho hs ôû h.6.1 -C1:Taùc duïng ñaåy. goàm: xe laên, loø xo troøn, giaù. - 16 - Giáo án vật lí 6 -C2:Taùc duïng keùo. -C3:Taùc duïng huùt. 5’ 10 ’ -Yeâu caàu hs boá trí vaø laép thí nghieäm nhö hình 6.1 -Qua thí nghieäm yeâu caàu hs nhaän xeùt veà taùc duïng cuûa xe leân loø xo vaø cuûa loø 2.Ruùt ra keát luaän: xo leân xe. *Taùc duïng ñaåy keùo cuûa vaät naøy leân vaät khaùc goïi -Töông töï yheâu caàu hs boá trí TN nhö h.6.2 vaø ruùt ra nhaän xeùt. laø löïc. -GV tieán haønh TN bieåu dieãn cho hs quan saùt nhö h.6.3. Yeâu caàu hs quan saùt vaø rujt1 ra nhaän xeùt. -Töø nhöõng thí nghieäm treân yeâu caàu hs hoaøn thaønh phaàn ñieàn töø vaøo choã troáng ôû C4. -Qua ñoù yeâu caàu hs ruùt ra keát luaän chung. II/Phöông vaø chieàu cuûa *HÑ3: Nhaän xeùt veà phöông vaø chieàu cuûa löïc. löïc: -HD cho hs ñoïc thoâng tin SGK. GV hoûi: *Moãi löïc coù phöông vaø 1/Löïc do loø xo laù troøn taùc duïng leân xe chieàu xaùc ñònh. coù phöông vaø chieàu nhö theá naøo? 2/Löïc do loø xo ôû h.6.2 taùc duïng leân xe laên coù phöông vaø chieàu nhö theá naøo? -Töø ñoù yeâu caàu hs hoaøn thaønh C5 SGK. Vaø nhaän xeùt chung veà phöông vaø chieàu cuûa löïc. *HÑ4: tìm hieåu veà hai löïc caân baèng. III/Hai löïc caân baèng: -Cho hs quan saùt h.6.4 vaø döï ñoaùn keát -C6:Veà phía traùi, veà quaû. phaûi, ñöùng yeân. -C7:Cuøng phöông nhöng -Goïi 2 hs leân tröùoc lôùp duøng daây bieåu dieãn cho hs caû lôùp quan saùt. ngöôïc chieàu. -Töø ñoù thoâng baùo cho hs veà 2 löïc caân *Neáu chæ coù hai löïc taùc baèng. duïng vaøo cuøng moät vaät maø vaät vaãn ñöùng yeân, thì -Sau ñoù yeâu caàu hs nhaän xeùt veà 2 löïc hai löïc ñoù laø hai löïc caân caân baèng. baèng.Hai löïc caân baèng laø -Qua nhaän xeùt treân yeâu caàu hs ruùt ra hai löïc maïnh nhö nhau, keát luaän chung veà 2 löïc caân baèng. coù cuøng phöông nhöng -HD cho hoïc sinh hoaøn thaønh C8 SGK. ngöôïc chieàu. - 17 - -Boá trí vaø laép thí nghieäm theo höôùng daãn. -Taùc duïng ñaåy. -Taùc duïng keùo. -Nam chaâm taùc dung huùt thoûi saét. -Hoaøn thaønh phaàn ñieàn töø vaøo choã troáng. -Ruùt ra keát luaän. -Ñoïc SGK. -Phöông doïc theo loø xo, chieàu höôùng veà xe laên. -Phöông doïc theo loø xo, chieàu höôùng veà coïc. -Nhaän xeùt veà phöông vaø chieàu. -Quan saùt vaø duï ñoaùn. -Quan saùt -Nhaän thoâng tin. -Nhaän xeùt veà phöông vaø chieàu cuûa 2 löïc caân baèng. -Ruùt ra keát luaän. -Hoaøn thaønh C8. Giáo án vật lí 6 5’ IV/ Vaän duïng: -C9: a.löïc ñaåy. b. löïc keùo. -c10: hai tay taùc duïng löïc keùo vaøo daây cao su, ….. *HÑ5: Vaän duïng – ghi nhôù. -Goïi hs ñoïc vaø traû lôøi C9, C10 SGK. -Sau ñoù goïi hs nhaän xeùt gv chænh lí vaø thoáng nhaát keát quaû. -Goïi 1 vaøi hs ñoïc noäi dung ghi nhôù cuûa baøi hoïc. -Neáu coøn thôøi gian cho hs laøm theâm BT ôû SBT. -Toå chöùc cho hs laøm baøi taäp nhanh thi ñua giöõa cacù ñoäi ñöôïc phaân coâng -Ñoïc, phaân tích laøm vieäc theo caù nhaân ôû C9, C10. -Neâu laïi noäi dung ghi nhôù cuûa baøi hoïc. -Laøm baøi taäp nhanh IV/ Cuõng coá :3’ 1.Löïc laø gì? Cho ví duï? 2.Theá naøo laø hai löïc caân baèng? Phöông vaø chieàu cuûa hai löïc caân baèng? V/ Daën doø:1’ Veà hoïc baøi, laøm caùc baùi taäp coøn laïi trong SBT.Ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát ,xem tröôùc vaø chuaån bò baøi 7. *Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 18 - Giáo án vật lí 6 Tuaàn 7 Tieát 7 Ngaøy soaïn: ……../…..…/ Ngaøy daïy: ……../…..…/ Baøi 7 TÌM HIEÅU KEÁT QUAÛ TAÙC DUÏNG CUÛA LÖÏC I/ Muc tieâu: 1.Kieán thöùc: -Neâu ñöôïc thí duï veà löïc taùc dung leân vaät laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa vaät, hoaëc laøm vaät bò bieán daïng. 2.Kó naêng: -Söû duïng ñöôïc caùc duïng cuï thí nghieäm, ñeå ruùt ra ñöôïc nhaän xeùt. 3.Thaùi ñoä: -Nhaän daïng ñöôïc löïc taùc duïng töø vaät naøy leân vaät khaùc. II/ Chuaån bò: -Nhoùm: xe laên, maùng nghieâng, loø xo, loø xo laù troøn, hoøn bi sôïi daây, -Lôùp: Hình phoùng to 7.1, 7.2. III/ Hoaït ñoäng daïy – hoïc: 1.Oån ñònh lôùp:1’ 2.Kieåm tra baøi cuõ:3’ a> Löïc laø gì? Cho ví duï veà löïc ñaåy, löïc keùo? b> Theá naøo laø hai löïc caân baèng? Neâu phöông vaø chieàu cuûa hailöïc caân baèng? Cho ví duï? 3.Noäi dung baøi môùi: T NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS G 2’ *HÑ1:Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp. -Quan saùt -Cho hs quansaùt aûnh chuïp ôû ñaàu baøi, -Döï ñoaùn ngöôøi beân gv hoûi: 1.Laøm sao bieát trong hai ngöôøi ai ñang traùi,ñang giöông cung. giöông cung, ai chöa giöông cung? -Ñeå traû lôøi vaán ñeà naøy chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay. 10 I/ Nhöõng hieän töôïng *HÑ2: Toå chöùc cho hs tìm hieåu quan ’ caàn chuù yù quan saùt khi saùt caùc hieän töôïng xaûy ra khi coù löïc - 19 - Giáo án vật lí 6 coù löïc taùc duïng: 1.Nhöõng söï bieán ñoåi cuûa chuyeån ñoäng: -C1;Xe ñang chuyeån ñoäng thaéng laïi, keùo goã,… 20 ’ taùc duïng. -Cho hs ñoïc SGK thu thaäp thoâng tin gv hoûi: 1/Neâu moät soá hieän töôïng cho thaáy khi coù löïc taùc duïng leân vaät seõ laøm vaät bò bieán ñoåi chuyeån ñoäng? -Cho hs phaân tích caùc hieän töông maø 2.Nhöõng söï bieán hs thu thaäp ñöôïc. daïng: -C2: Ngöôøi beân traùi ñang -Sau ñoù cho hs laáy ví duï minh hoaï cho töøng tröôøng hôïp treân. giöông cung. -Sau ñoù cho hs ñoïc thoâng tin SGK vaø phaân tích veà söï bieán daïng cuûa vaät khi coù löïc taùc duïng. -Yeâu caàu hs laáy ví duï veà vaät bò bieán daïng khi coù löïc taùc duïng.GV hoûi; 2/Töø nhöõng nhaän xeùt treân em haõy traû lôøi caâu hoûi ôû ñaàu baøi hoïc. HÑ3:Toå chöùc laøm thí nghieäm tìm II/ Nhöõng keát quaû taùc hieåu keát quaû taùc duïng cuûa löïc. duïng cuûa löïc; -HD cho hs laøm thí nghieäm nhö h.7.1, 1.Thí ngieäm: 7.2 SGK theo caùc böôùc sau: -C3: laøm loø xo bò bieán + B1: Giôùi the76uï, phaùt duïng cuï thí ñoåi chuyeån ñoäng. nghieäm. -C5; laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa hoøn bi. + B2: Laép TN theo h.7.1,7.2 + B3 :Thaû xe laên treân maùng nghieâng -C6: laøm loø xo bò bieán vaø quan saùt. daïng. + B4: Nhaän xeùt veà keát quaû TN. -ÔÛ h.7.2 löu yù hs caùch ñaët maùng 2.Ruùt ra keát luaän: nghieâng vaø chuù yù khi thaû hoøn bi. Töø *Löïc taùc dung leân moät vaät co1 theå laøm bieán ñoåi TN GV hoûi: chuyeån ñoäng cuûa vaät ñoù 1/Chuyeån ñoäng cuûaxe nhö theá naøo khi tay ta giöõ daây laïi? hoaëc laøm noù bò bieán -Töông töï yeâu caàu hs laøm TN h.7.2 daïng. SGK löu yù hs quan saùt TN ñeå traû lôøi caâu hoûi: 2/Hieän töôïng gì xaûy ra khi thaû hoøn bi va chaïm vaøo loø xo? -Yeâu caàu hs nhaän xeùt veà keát quaû taùc duïng löïc cuûa loø xo vaø hoøn bi. -Cho hs döï ñoaùn keát quaû thí nghiệm - 20 - -Ñoïc SGK -Keùo caây, ñaïp xe,…. -Thaûo luaän nhoùm vaø phaân tích. -Neâu ví duï. -Ñoïc thoâng tin veà söï bieán daïng vaø phaân tích. -Keùo daây cao su, keùo loø xo,…. -Ngöôøi traùi ñang giöông cung. -Quan saùt vaø tieán haønh theo ccaùc böôùc HD cuûa gv. -Nhaän xeùt. -Nhaän thoâng tin. -Xe bi döøng laïi. -Tieán haønh TN nhö h.7.2 SGK. -Hoøn bi bò thay ñoåi cñ coøn loø xo bò bieán daïng. -Nhaän xeùt. -Loø xo bò bieán daïng.
- Xem thêm -