Tài liệu Giáo án vật lí 11 cơ bản

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 148 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngaøy soaïn : 03/01/2014 Ngaøy daïy : 06/01/2014 Chöông IV : TÖØ TRÖÔØNG Tieát 37: TÖØ TRÖÔØNG I. MUÏC TIEÂU : + Kieán thöùc : -Phaùt bieåu ñöôïc töø tröôøng laø gì vaø neâu leân ñöôïc nhöõng vaät naøo gaây ra töø tröôøng. -Neâu ñöôïc caùch xaùc ñònh phöông vaø chieàu cuûa töø tröôøng taïi moät ñieåm. -Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa vaø neâu ñöôïc boán tính chaát cô baûn cuûa ñöôøng söùc töø. + Kyõ naêng : - Bieát caùch phaùt hieän toàn taïi cuûa töø tröôøng. - Caùch xaùc ñònh maët Nam vaø Baéc cuûa doøng ñieän trong maïch ñieän kín. + Thaùi ñoä : -Taäp trung quan saùt thí nghieäm vaø neâu nhaän xeùt, thaûo luaän, keát luaän. II. CHUAÅN BÒ : + Thaày : Duïng cuï TN löïc töông tac töø, töø phoå. + Troø : OÂn phaàn töø tröôøng vaät lí 9. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kieåm tra baøi cuõ : Khoâng kieåm tra baøi cuõ. ÑVÑ : Chöông I ta bieát nguoàn goác löïc ñieän laø ñieän tröôøng, khi caùc ñieän tích chuyeån ñoäng thì löïc töông taùc giöõa chuùng theá naøo ? chuùg coù gaây ra loaïi tröôøng gì hay khoâg ?! 3. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV HÑ1: Oân kieán thöùc veà nam chaâm : +T1(Y): Coù khaû naêng huùt ñöôïc saét H1: Nam chaâm laø nhöõng vaät coù vuïn. khaû naêng gì ? C1: Vaät lieäu naøo sau ñaây khoâng C1(K): Ñaùp aùn B. theå laøm nam chaâm ? A. saét non ; B. Ñoàng oâxit. C. Saét oâxit ; D. Mangan oâxit. +T2(Y): Coù hai cöïc. Cöïc Baéc (N) vaø H2: Moãi nam chaâm coù maáy cöïc ? cöïc Nam (S). teân caùc cöïc laø gì ? +T3(TB): Caùc cöïc cuøng teân ñaåy nhau, H3: Töông taùc giöõa caùc cöïc nam khaùc teân huùt nhau. chaâm theá naøo ? C2: Thaûo luaän traû lôøi C2. C2: SGK. KIEÁN THÖÙC I. Nam chaâm : + Laø vaät coù khaû naêng huùt ñöôïc saét vuïn. + Moãi nam chaâm coù hai cöïc, cöïc nam (S) cöïc Baéc (N). + Caùc cöïc cuøng teân ñaåy nhau, khaùc teân huùt nhau : Löïc töø + Nam chaâm coù töø tính. HÑ2: Tìm hieåu töø tính cuûa daây daãn coù doøng ñieän : II. Töø tính cuûa daây + HS: Quan saùt hieän töôïng. GV: TN nhö hình 19.3 ; 19.4 ; 19.5. daãn coù doøng ñieän : 1. Daây daãn coù doøng +T4(K): Doøng ñieän coù t/d leân nam H4: Doøng ñieän coù t/d leân nam ñieän cuõng coù töø tính. chaâm. chaâm ? + Doøng ñieän coù theå +T5(TB): Nam chaâm coù t/d leân doøng H5: Nam chaâm coù t/d leân doøng t/d leân nam chaâm. + Nam chaâm coù theå ñieän. ñieän ? +T6(Y): Hai doøng ñieän coù töông taùc H6: Hai doøng ñieän coù töông taùc t/d leân doøng ñieän. nhau. nhau ? + HS: Ghi nhaän thoâng tin. GV: Thoâng tin khaùi nieäm löïc töø, töø tính. + Hai doøng ñieän coù theå töông taùc nhau. 2. Keát luaän : + Caùc töông taùc treân goïi laø töông taùc töø. + Doøng ñieän vaø nam chaâm coù töø tính. HÑ3: Tìm hieåu veà töø tröôøng : +T7(TB): Goïi laø ñieän tröôøng. + HS: Ghi nhaän thoâng tin. Ñoïc II.2 vaø neâu ñinmhj nghóa töø tröôøng. H7: Löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích nhôø coù moâi tröôøng ñöôïc goïi laø gì ? GV: Neâu söï töông töï, söï toàn taïi cuûa töø tröôøng. Yeâu caàu HS xem thoâng tin muïc II.2.vaø neâu ñònh nghóa. H8: Coù theå phaùt hieän khoâng gian coù töø tröôøng hay khoâng baèng caùch naøo ? GV: Yeâu caàu HS xem thoâng tin muïc II.3. +T9(TB): Neâu qui öôùc höôùng cuûa töø H9: Ngöôøi ta qui öôùc höôùng cuûa töø tröôøng. tröôøng taïi moät ñieåm theá naøo ? +T8(Nhoùm): Ñaët kim nam chaâm trong khoâng gian ñoù neáu coù löïc töø taùc duïng leân kim nam chaâm thì nôi ñoù coù töø tröôøng. III. Töø tröôøng : 1. Ñònh nghóa : Töø tröôøng laø moät daïng vaät chaát toàn taïi trong khoâng gian maø bieåu hieän cuï theå laø söï xuaát hieän cuûa löïc töø taùc duïng leân moät doøng ñieän hay moät nam chaâm ñaët trong ñoù. 3. Caùch phaùt hieän töø tröôøng : + Duøng kim nam chaâm thöû vaø xem coù löïc töø taùc duïng hay khoâng. + Qui öôùc : Höôùng cuûa töø tröôøng taïi moät ñieåm laø höôùng Nam – Baéc cuûa kim nam chaâm thöû naèm caân baèng taïi ñoù. HÑ4: Tìm hieåu veà ñöôøng söùc töø : IV. Ñöôøng söùc töø : 1. Ñònh nghóa : + HS: Xem thoâng tin vaø neâu ñònh nghóa. GV: Yeâu caàu HS xem thoâng tinIV.1 laø nhöõng ñöôøng veõ neâu ñònh nghóa ñöôøng söùc töø. trong khoâng gian coù töø tröôøng sao cho tieáp tuyeán taïi moãi ñieåm coù höôùng truøng + HS: Quan saùt TN vaø neâu daïng ñöôøng GV: TN HS quan saùt töø phoå neâu vôùi höôùng cuûa töø söùc töø. daïng ñöôøng söùc töø. tröôøng taïi ñoù. 2. Caùc ví duï veà ñöôøng söùc töø : VD1 : Töø tröôøng cuûa +T10(TB): Laø nhöõng ñöôøng troøn naèm H10: Ñöôøng söùc töø cuûa doøg ñieän doøng ñieän thaúng raát trong maët phaúng bìa vuoâng goùc daây thaúng daøi laø nhöõng ñöôøng theá naøo ? daøi : daãn, coù taâm naèm taïi daây daãn. + Ñöôøng söùc laø + HS: Ghi nhaän thoâng tin. GV: Thoâng tin chieàu ñöôøng söùc töø vaø höôùng daãn duøng qui taéc naém tay phaûi. +T11(Y): Phaùt bieåu qui taéc naém tay H11: Phaùt bieåu qui taéc naém tay phaûi ? phaûi. + HS: Quan saùt TN vaø neâu daïng ñöôøng söùc töø. + HS: Ghi nhaän thoâng tin. GV: TN HS quan saùt töø phoå neâu daïng ñöôøng söùc töø. -Thoâng tin maët Baéc vaø maët Nam : Maët nam laø maët khi nhìn vaøo thaáy doøng ñieän chaïy theo chieàu kim ñoàng hoà. Ngöôïc laïi laø maët Baéc. +T12(nhoùm): Chæ veõ ñöôïc moät ñöôøng H12: Qua moãi ñieåm trong khoâng gian trong töø tröôøng coù theå veõ ñöôïc söùc töø. maáy ñöôøng söùc töø ? +T13(nhoùm): Caùc ñöôøng söùc töø laø H13: Caùc ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng theá naøo ? nhöõng ñöôøng cong kín. +T14(TB): Chieàu caùc ñöôøng söùc töø H14: Chieàu ñöôøng söùc töø tuaân theo tuaân theo nhöõng qui taéc naém tay phaûi nhöõng qui taéc naøo ? hoaëc vaøo maët Nam ra maët Baéc. + HS: Ghi nhaän thoâng tin. C3(TB) : Xaùc ñònh chieàu I. GV: Thoâng tin qui öôùc veõ ñöôøng söùc töø. C3 : Xaùc ñònh chieàu doøng ñieän chaïy trong voøng C hình 19.10 SGK. Gôïi yù : xaùc ñònh maët nhìn vaøo laø maët Baéc hay maët Nam. Suy ra chieàu I. HÑ5: Tìm hieåu töø tröôøng traùi ñaát : V. Töø tröôøng Traùi Ñaát : (đọc thêm). HÑ6: Vaän duïng, cuûng coá : nhöõng ñöôøng troøn trong maët phaúng vuoâng goùc vôùi doøng ñieän vaø coù taâm naèm treân doøng ñieän. + Chieàu xaùc ñònh theo qui taùc naém tay phaûi : Ñeå baøn tay phaûi sao cho ngoùn caùi naèm doïc theo daây daãn vaø chæ theo doøng ñieän, khi ñoù caùc ngoùn kia khum laïi chæ chieàu ñöôøng söùc töø. VD2 : Töø tröôøng cuûa doøng ñieän troøn : Caùc ñöôøng söùc töø coù chieàu ñi vaøo maët Nam vaø ñi ra maët Baéc cuûa doøng ñieän troøn aáy. 3. Caùc tính chaát cuûa ñöôøng söùc töø : a)Qua moãi ñieåm trong khoâng gian coù töø tröôøng chæ veõ ñöôïc moät ñöôøng söùc töø. b)Caùc ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng cong kín hoaëc voâ haïn ôû hai ñaàu. c)Chieàu caùc ñöôøng söùc töø tuaân theo nhöõng qui taéc xaùc ñònh. d)Qui öôùc veõ ñöôøng söùc töø sao cho choã naøo töø tröôøng maïnh thì caùc ñöôøng söùc mau, choã yeáu caùc ñöôøng söùc thöa. BT 5: Ñaùp aùn B. Baøi taäp 5, 6, 7. BT 6: Ñaùp aùn B. BT 7: Kim nam chaâm nhoû naèm caân baèng doïc theo höôùng moät ñöôøng söùc töø cuûa doøng ñieän thaúng. 4. Caên daën : Hoïc phaàn ghi nhôù. BT : 8 trang 124 SGK IV. RUÙT KINH NGHIEÄM : ................................................................................... ................................................................ ................................................................................... ................................................................ ................................................................................... ................................................................ Ngaøy soaïn : 03/01/2014 Ngaøy daïy : 08/01/2014 Tiết 39: LÖÏC TÖØ. CAÛM ÖÙNG TÖØ I. MUÏC TIEÂU : + Kieán thöùc : -Neâu ñöôïc khaùi nieäm töø tröôøng ñeàu, xaùc ñònh ñöôïc löïc töø taùc duïng leân ñoaïn daây daãn coù doøng ñieän. -Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa veùc tô caûm öùng töø, phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa phaàn töû doøng ñieän. r r r -Töø coâng thöùc F = I[ l , B ] suy ra ñöôïc qui taéc xaùc ñònh löïc töø taùc duïng leân phaàn töû doøng ñieän. + Kyõ naêng : -Phaân tích hieän töôïng xaùc ñònh chieàu veùc tô caûm öùng töø. -Vaän duïng lí thuyeát giaûi ñöôïc caùc baøi taäp thöïc teá. + Thaùi ñoä : -Tinh thaàn hôïp taùc thaûo luaän, tích cöïc hoaït ñoäng tìm hieåu kieán thöùc. II. CHUAÅN BÒ : + Thaày : Duïng cuï TN hình 20.1 vaø 20.2 SGK. heä thoáng caùc caâu hoûi. + Troø : OÂn laïi veà veùc tô. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp : 1ph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kieåm tra baøi cuõ : HSTB traû lôøi caâu hoûi : a) Töø tröôøng laø gì ? Neâu ñònh nghóa ñöôøng söùc töø ? b) Neâu tính chaát cuûa ñöôøng söùc töø ? ÑVÑ : Ñaïi löôïng ñaëc tröng cho taùc duïng cuûa ñieän tröôøng laø cöôøng ñoä ñieän tröôøng. Vaäy ñaïi löôïng ñaëc tröng cho töø tröôøng laø gì ?! 3. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV KIEÁN THÖÙC HÑ1: Tìm hieåu veà löïc töø : I. Löïc töø : 1. Töø tröôøng ñeàu : laø töø tröôøng maø ñaëc tính cuûa noù gioáng nhau taïi moïi ñieåm ; caùc ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng thaúng song song cuøng chieàu vaø caùch ñeàu nhau. 2. Xaùc ñònh löïc töø do töø tröôøng ñeàu taùc duïng leân moät ñoaïn daây daãn coù doøng ñieän : r F  ñoaïn daây daãn +T1(TB): Nhaéc laïi ñieän tröôøng ñeàu. H1: Nhaéc laïi ñieän tröôøng ñeàu ? +T2(nhoùm): -ñaëc tính cuûa noù gioáng nhau taïi moïi ñieåm - caùc ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng thaúng song song cuøng chieàu vaø caùch ñeàu nhau. H2: Töông töï töø tröôøng ñeàu : ñaëc tính cuûa noù taïi moïi ñieåm theá naøo ? caùc ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng theá naøo ? + HS: Quan saùt TN. GV: Thí nhieäm, vaø höôùng daãn HS quan saùt. Phaân tích hieän töôïng suy ra : +T3(nhoùm): r F  ñoaïn daây daãn vaø ñöôøng söùc töø. H3: Löïc töø coù phöông theù naøo so vôùi ñoaïn daây daãn vaø ñöôøng söùc töø ? +T4: vaø ñöôøng söùc töø. F = mgtan  H4 (C1) :: Döï a vaøo hình veõ xaùc mg : troïng löôïng F = mgtan  . ñònh F theo p = mg vaø  + HS: ghi nhaän thoâng tin. C2 : hình veõ : daây daãn.  goùc leäch phöông daây treo ñoaïn daây GV: Thoâng tin veà tam dieän thuaän. daãn. C2 : Nghieäm laïi nhaän xeùt : höôùng Höôùng doøng ñieän cuûa doøng ñieän, töø tröôøng vaø löïc töø höôùng töø rtröôøng vaø höôùng F taïo moät taïo thaønh moät tam dieän thuaän ? tam dieän thuaän. HÑ2: Tìm hieåu veà caûm öùng töø : + HS: Ghi nhaän thoâng tin. II. Caûm öùng töø : 1. Caûm öùng töø : F khoâng I .l F ñoåi, chæ phuï thuoäc vò trí ñaët daây B= daãn. I .l +T5(K): Coù theå ñaët tröng cho taùc duïng H5: Vaäy thöông soá ñoù coù theå ñaët 2. Ñôn vò caûm öùng cuûa töø tröôøng taïi vò trí daët daây daãn coù tröng gì ? töø Trong heä SI : doøng ñieän. GV: Thoâng tin thöông soá ñoù goïi laø B : tesla (T) caûm öùng töø taïi ñieåm xeùt. F : (N) ; I : (A) + HS: Ghi nhaän thoâng tin. l : (m) -Thoâng tin ñôn vò cuûa caûm öùng töø. 3. Vectô caûm öùng töø: r kí hieäu : B : GV: Thoâng tin veà ñaëc ñieåm cuûa + ñieåm ñaët : taïi ñieåm + HS: Ghi nhaän thoâng tin. vectô caûm öùng töø. xeùt + Höôùng : truøng höôùng töø tröôøng taïi ñieåm ñoù. F + Ñoä lôùn : B = I .l 4. Bieåu thöùc toång r quaùt cuûa löïc töø F +T6(Y): taïi trung ñieåm cuûa ñoaïn daây H6: Ñieåm ñaët löïc töø ? r theo B : daãn. r r H7: Phöông löïc töø ? + Ñieåm ñaët : trung +T7: Phöông  l vaø B ñieåm ñoaïn daây daãn. r r + HS: Thöïc hieän ñaët baøn tay traùi xaùc GV: Duøng hình veõ höôùng daãn HS + Phöông :  l vaø B caùch ñaët baøn tay traùi xaùc ñònh löïc + Chieàu : Tuaân theo ñònh löïc töø. töø. qui taéc baøn tay traùi. + Ñoä lôùn : F = IB l sin  r r Vôùi  = ( B , l ) +T8(TB): Phaùt bieåu qui taéc baøn tay H8: Phaùt bieåu qui taéc baøn tay traùi Qui taéc baøn tay traùi : ñeå xaùc ñònh chieàu löïc töø ? traùi. Ñeå baøn tay traùi sao r cho B höôùng vaøo loøng baøn tay, chieàu töø coå tay ñeán ngoùn giöõa cuøng chieàu doøng ñieän, khi ñoù GV: Thoâng tin TN cho chieàu ngoùn caùi choaõi r ra chæ chieàu cuûa F HÑ3: Vaän duïng, cuûng coá : BT 4 : Ñaùp aùn : B BT4 trang 128 SGK : BT 5 : Ñaùp aùn : B BT5 trang 128 SGK : BT 6 : BT6 trang 128 SGK : r a) I l ñaët theo phöông khoâng song song vôùi ñöôøng söùc töø. r b) I l ñaët theo phöông song song vôùi ñöôøng söùc töø. 4. Caên daën : Hoïc phaàn ghi nhôù. Ñoïc : “Em coù bieát. BT : SGK IV. RUÙT KINH NGHIEÄM : ................................................................................... ................................................................ ................................................................................... ................................................................ ................................................................................... ................................................................ Trung Hóa, ngày tháng 01 năm 2014 TTCM: Đinh Ngọc Trai Ngaøy soaïn : 03/01/2014 Ngaøy daïy : / /2014 Tiết 40: TÖØ TRÖÔØNG CUÛA DOØNG ÑIEÄN CHAÏY TRONG CAÙC DAÂY DAÃN COÙ HÌNH DAÏNG ÑAËC BIEÄT I. MUÏC TIEÂU : + Kieán thöùc : -Phaùt bieåu ñöôïc caùch xaùc ñònh phöông, chieàu vaø vieát ñöôïc coâng thöùc tính caûm öùng töø B cuûa doøng ñieän chaïy trong daây daãn thaúng daøi, trong daây daãn troøn, trong oáng daây hình truï. + Kyõ naêng : -Vaän duïng ñöôïc nguyeân lí choàng chaát töø tröôøng ñeå giaûi caùc baøi taäp ñôn giaûn. -Bieåu dieãn ñöôïc caùc vectô caûm öùng töø trong maët phaúng vaø trong khoâng gian. + Thaùi ñoä : -Taäp trung chuù yù, tích cöïc tìm hieåu kieán thöùc. II. CHUAÅN BÒ : + Thaày : TN veà töø phoå vaø kim nam chaâm. Heä thoáng caùc caâu hoûi. + Troø : OÂn baøi 19 ; 20 SGK. chuù yù quan heä chieàu doøng ñieän vaø chieàu caûm öùng töø. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kieåm tra baøi cuõ : HSY traû lôøi caâu hoûi : a) Töø tröôøng theá naøo laø töø tröôøng ñeàu ? b) Neâu caùc yeáu toá cuûa löïc töø taùc duïng leân ñoaïn daây daãn mang doøng ñieän ? ÑVÑ : Töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy trong daây daãn phuï thuoäc caùc yeáu toá naøo ?! 3. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV KIEÁN THÖÙC HÑ1: Tìm hieåu veà töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy trong daây daãn thaúng daøi : GV: Thoâng tin : B ~ I ; phuï thuoäc I. Töø tröôøng cuûa hình daïng daây daãn ; phuï thuoäc vì doøng ñieän chaïy + HS: Ghi nhaän thoâng tin. trí ; phuï thuoäc moâi tröôøng. trong daây daãn thaúng daøi : r H1: Döïa vaøo ñònh nghóa ñöôøng söùc Taïi M caùch daây daãn +T1(K): B  OM r r töø, suy ra B phöông theá naøo so vôùi r : B  OM baùn kính OM ? Chieàu : theo qui taéc H2: Chieàu xaùc ñònh theo qui taéc naém tay phaûi : +T2(TB): theo qui taéc naém tay phaûi I naøo ? B = 2.10-7 r C1(Y) : Duøng naém tay phaûi xaùc ñònh C1 : Xaùc ñònh chieàu I treân hình Heä quaû : khi coù hai 21.b ? doøng ñieän I1 vaø I2 chieàu I. H3: khi coù hai doøng ñieän I 1 vaø I2 trong hai daây daãn trong hai daây daãn thaúng daøi, caùch thaúng daøi, caùch nhau +T3(nhoùm): IIl nhau moät ñoaïn r thì töôøng tröôøng I 1 moät ñoaïn r thì töôøng F = B1 I2 l sin 900 = F = 2.10-7 1 2 taùc duïng leân moãi ñoaïn l cuûa I 2 moät tröôøng I1 taùc duïng r leân moãi ñoaïn l cuûa I2 löïc töø F = ? moät löïc töø : F = B1 I2 l sin 900 = I1 I 2l r HÑ2: Tìm hieåu veà töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy trong daây daãn uoán thaønh voøng troøn . II. Töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy + HS: Ghi nhaän thoâng tin. GV: Thoâng tin Taïi taâm O voøng daây: trong daây daãn uoán r thaønh voøng troøn.: B  maët phaúng voøng daây. Taïi taâm O voøng daây: r + B  maët phaúng voøng daây. r +T4(TB): Chieàu ñi vaøo maët Nam . H4: chieàu cuûa B vaøo maët naøo cuûa + Chieàu ñi vaøo maët voøng daây ? Nam . + Ñoä lôùn : I B = 2  .10-7 + HS: Ghi nhaän thoâng tin. R GV: Thoâng tin ñoä lôùn cuûa B. Neáu khung daây troøn coù N voøng daây sít nhau : I B = 2  .10-7 N R R : baùn kính voøng daây. HÑ3: Tìm hieåu veà töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy trong oáng daây daãn hình truï : GV: Giôùi thieäu hình veõ 21.4, phaân III. Töø tröôøng cuûa tích caùc ñöôøng söùc töø vaø nhaán doøng ñieän chaïy + HS: Theo doõi vaø neâu nhaän xeùt. maïnh trong loøng vaø beân ngoaøi oáng trong oáng daây daãn +T5(nhoùm): Beân trong laø nhöõng ñöôøng daây. hình truï: thaúng song song caùch ñeàu. Suy ra töø H5: Nhaän xeùt hình daïng ñöôøng söùc + Töø tröôøng trong töø beân trong vaø beân ngoaøi oáng daây. oáng daây laø ñeàu. tröôøng laø ñeàu. Beân ngoaøi coù daïng cong gioáng ñöôøng + Chieàu ñöôøng söùc söùc töø nam chaâm. töø xaùc ñònh theo qui +T6(nhoùm): Döïa töông töï nam chaâm taéc naém tay phaûi. H6: Chæ ra caùc cöïc cuûa oáng daây ? chæ ra cöïc Baéc vaø cöïc Nam. + B = 4  .10-7nI N +T7(nhoùm): Neâu phöông chieàu. Suy ra Vôùi n = : sos H7: Phöông, chieàu caûm öùng töø l qui taéc xaùc ñònh : duøng naém tay phaûi. trong loøng oáng daây ? suy ra qui taéc voøng daây treân moät ñôn vò chieàu daøi cuûa xaùc ñònh ? + HS: Ghi nhaän thoâng tin. GV: Thoâng tin ñoä lôùn B trong loøng loõi. oáng daây. HÑ4: Töø tröôøng cuûa nhieàu doøng ñieän : IV. Töø tröôøng cuûa +T8(Y): Vieát bieåu thöùc nguyeân lí H8: Nhaéc laïi nguyeân lyù choàng chaát nhieàu doøng ñieän : choàng chaát ñieän tröôøng. ñieän tröôøng ? r r r B B1  B2  . . . + HS: Ghi nhaän thoâng tin. GV: Thoâng tin nguyeân lí choàng B chaát töø tröôøng. Ví duï (SGK) : r r 1 B1 , B2 hình veõ. B C D M C D M I1 I2 I1 I2 B 2 F = 2.10-7 r r +T9(K): Bieåu dieãn B1 , B2 hình veõ. +T10(Y): Tính B1 vaø B2. r + +T11(TB): Xaùc ñònh B I1 r r B1 = 2.10-7 r1 H9: Bieåu dieãn B1 , B2 do I1 vaø I2 = 12.10-6T gaây ra taïi M ? I2 H10: Tính B1 vaø B2 ? B2 = 2.10-7 r2 r = 6.10-6T H11: Xaùc ñònh B ? r r r B = B1 + B2 r r B1 Z [ B2 B1 > B2 B= B1 – B2 = 6.10-6T HÑ5: Cuûng coá : BT3 : Ñaùp aùn : A BT 3 trang 113 SGK : BT4 : Ñaùp aùn : C BT 4 trang 113 SGK : 4. Caên daën : Hoïc phaàn ghi nhôù. Ñoïc : “Em coù bieát”. BT : 5 ; 6 ; 7 trang 113 IV. RUÙT KINH NGHIEÄM : SGK ................................................................................... ................................................................ ................................................................................... ................................................................ ................................................................................... ................................................................ Ngaøy soaïn : 03/01/2014 Ngaøy daïy : / /2014 Tiết 41: BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU : + Kieán thöùc : -Naém ñöôïc caùch xaùc ñònh : phöông, chieàu vaø vieát ñöôïc bieåu thöùc ñoä lôùn cuûa caûm öùng töø cuûa doøng ñieän trong caùc daây daãn coù hình daïng ñaëc bieät -Cuûng coá caùc qui taéc xaùc ñònh chieàu ñöôøng söùc töø. + Kyõ naêng : -Vaän duïng nguyeân lí choàng chaát töø tröôøng ñeå giaûi caùc baøi taäp ñôn giaûn. + Thaùi ñoä : -Tích cöïc hoaït ñoäng giaûi baøi taäp tham khaûo theâm caùc taøi lieäu. II. CHUAÅN BÒ : + Thaày : Caùc baøi taäp traéc nghieäm vaø baøi taäp maãu töï luaän. + Troø : OÂn caùc kieán thöùc veà töø tröôøng. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kieåm tra baøi cuõ : Keát hôïp trong quaù trình giaûi baøi taäp. 3. Baøi taäp : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Caâu 1: Ñaùp aùn : A. Caâu 2: Ñaùp aùn : B. Caâu 3: Ñaùp aùn : C. Caâu 4: Ñaùp aùn : C. Caâu 5: Ñaùp aùn : D. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV HÑ1 : Giaûi baøi taäp traéc nghieäm : Caâu 1: Töø tröôøng khoâng töông taùc vôùi : A. caùc ñieän tích ñöùng yeân. ; B. caùc ñieän tích C.ñoäng C. caùc nam chaâm vónh cöûu naèm yeân. D. caùc nam chaâm vónh cöûu chuyeån ñoäng. Caâu 2: Trong böùc tranh veà caùc ñöôøng caûm öùng töø, töø tröôøng maïnh hôn ñöôïc dieãn taû bôõi : A. caùc ñöôøng caûm öùng naèm xa nhau hôn. B. caùc ñöôøng caûm öùng naèm daøy hôn. C. caùc ñöôøng caûm öùng naèm song song nhau. D. caùc ñöôøng caûm öùng naèm phaân kì nhieàu hôn. Caâu 3: Trong heä ño löôøng SI, tesla (T) laø ñôn vò ño cuûa : A. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng. ; B. suaát ñieän ñoäng C. Caûm öùng töø ; D. löïc töø. Caâu 4: Tìm phaùt bieåu sai khi noùi veà löïc ñieän taùc duïng leân phaàn töû doøng ñieän ñaët trong töø tröôøng ? A. Luoân vuoâng goùc vôùi caûm öùng töø. B. Luoân vuoâng goùc daây daãn. C. Luoân theo chieàu cuûa töø tröôøng. D. phuï thuoäc goùc giöõa daây daãn vaø caûm öùng töø. Caâu 5: Chon phaùt bieåu ñuùng khi noùi veà löïc töø do töø tröôøng taùc duïng leân phaàn töû doøng ñieän ? A. coù chieàu khoâng phuï thuoäc chieàu doøng ñieän. KIEÁN THÖÙC 1. Töông taùc töø : + Nchaâm vôùi Nchaâm + Nchaâm vôùi doøng ñieän. + Doøng ñieän vôùi doøng ñieän. 2. Qui öôùc veõ ñöôøng söùc töø. 3. Löïc töø taùc duïng leân ñoaïn daây daãn coù doøng ñieän : + Ñieåm ñaët : trung ñieåm ñoaïn daây. + Phöông : vuoâng goùc ñoaïn daây vaø ñöôøng söùc töø. + Chieàu : xaùc ñònh theo qui taéc baøn tay traùi. + Ñoä lôùn : F = IBlsin  B. tæ leä vôùi bình phöông cöôøng ñoä doøng ñieän. C. coù phöông tieáp xuùc vôùi daây daãn. D. luoân ñaët taïi trung ñieåm cuûa daây. Caâu 6: Caâu 6: Moät quan saùt vieân ñi qua moät eâlectron ñöùng yeân, Ñaùp aùn : C. maùy doø cuûa quan saùt vieân ñaõ phaùt hieän ñöôïc ôû ñoù A. chæ coù töø tröôøng. ; B. chæ coù ñieän tröôøng. C. coù caû ñieän tröôøng vaø töø tröôøng. D. hoaëc coù ñieän tröôøng hoaëc coù töø tröôøng. Caâu 7: Caâu 7: Moät daây daãn coù doøng ñieän chaïy qua uoán thaønh Ñaùp aùn : B. voøng troøn, caûm öùng töø seõ giaûm khi : A. cöôøng ñoä doøng ñieän taêng. ; B. cöôøng ñoä doøng ñieän giaûm. I C. soá voøng daây quaán taêng. ; D. ñöôøng kính voøng daây giaûm. B= 2  .10-7 R Caâu 8: Caûm öùng töø beân trong oáng daây hình truï, coù ñoä lôùn Caâu 8: taêng leân khi Ñaùp aùn : C. A. chieàu daøi oáng daây taêng. ; B. ñöôøng kính hình truï giaûm. C. soá voøng daây quaán taêng. ; D. cöôøng ñoä doøng ñieän giaûm. HÑ2: Giaûi baøi taäp töï luaän : BT6 trang 133 SGK : I1 I2 I1 = 2A ; I2 = 2A R1 = 40cm = 0,4m + HS: Ñoïc, veõ hiình vaø toám taét ñeà baøi. r1 O2 R2 = 20cm = 0,2m r R2 Xaùc ñònh B taïi O2 r r +T1(nhoùm): B1  goùc maët phaúng hình H1: B1 do I1 gaây taïi O2 ? B = 2.10-7 I r veõ. Chieàu ra tröôùc. +T2(nhoùm): Maët voøng daây I2 : maët r Nam. Suy ra B2  maët phaúng hình veõ, chieàu ra sau. I1 +T3(Y): B1 = 2.10-7 = 10-6T r1 I2 B2 = 2  .10-7 = 6,28.10-6T R2 r r r r +T4(K): B = B1 + B2 ; B1 ngöôïc höôùng r r r B2 ; B2 > B1 neân B cuøng höôùng B2 vaø B = B1 - B2 = 5,28.10-6T. r r +T5(TB): B1 höôùng ra sau. B1 cuøng r r höôùng B2 neân B höôùng ra sau vaø : B = B1 + B2 = 7,28.10-6T. r H2: B2 do I2 gaây taïi O2 ? H3: Tính B1 vaø B2 ? r H4: B taïi O2 ? H5: Tröôøng hôïp I1 coù chieàu ngöôïc r laïi thì B theá naøo ? 4. Töø tröôøng cuûa doøng ñieän trong oáng daây hình truï: Trong loøng oáng daây : + B = 4  .10-7nI + Chieàu ñöôøng söùc töø xaùc ñònh theo qui taéc naém tay phaûi. Vaän duïng : 1. Doøng ñieän thaúng r raát daøi : B + phöông truøng tieáp tuyeán vôùi ñöôøng söùc töø. + Chieàu : xaùc ñònh theo qui taéc naém tay phaûi. I + B = 2.10-7 r 2. Doøng ñieän troøn : r B taïi taâm : +  Maët voøng daây + xaùc ñònh maët Nam vaø maët Baéc cuûa voøng daây. Chieàu vaøo maët Nam. I + B = 2  .10-7 R + Nguyeân lí choàng r r r chaát : B = B1 + B2 4. Caên daën : BT : 7 trang 133 SGK IV. RUÙT KINH NGHIEÄM : Trung Hóa, ngày tháng TTCM: năm 2014 Đinh Ngọc Trai Ngaøy soaïn : 03/01/2014 Ngaøy daïy : / /2014 Tiết 42: LÖÏC LO-REN-XÔ I. MUÏC TIEÂU : + Kieán thöùc : -Phaùt bieåu ñöôïc löïc Lo-ren-xô vaø neâu ñöôïc caùc ñaëc tröng veà phöông chieàu vaø vieát ñöôïc coâng thöùc tính löïc Lo-ren-xô. -Neâu ñöôïc caùc ñaëc tröng cô baûn cuûa chuyeån ñoäng cuûa haït ñieän tích trong töø tröôøng ñeàu. Vieát ñöôïc coâng thöùc tính baùn kính voøng troøn quyõ ñaïo. + Kyõ naêng : -Phaân tích löïc vaø phaân tích veùc tô, vaän duïng kieán thöùc giaûi baøi taäp. + Thaùi ñoä : -Tích cöïc hoaït ñoäng tö duy tìm hieåu kieùn thöùc. II. CHUAÅN BÒ : + Thaày : Ñoà duøng veà CÑ cuûa haït tích ñieän trong töø tröôøng ñeàu. + Troø : OÂn CÑ troøn ñeàu, löïc höôùng taâm vaø ñònh lí ñoäng naêng, thuyeát eâlectrroân veà doøng ñieän trong KL. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kieåm tra baøi cuõ : ÑVÑ : Haït tích ñieän chuyeån ñoäng trong töø tröôøng coù chòu taùc duïng cuûa löïc töø khoâng ?! 3. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV KIEÁN THÖÙC H Ñ1 : Tì m hiể u về lực Lo re nxơ: T1(Y): Doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc eâlectroân. HS: Ghi nhaän thoâng tin. T2(TB): Neâu ñònh nghóa. H1 : Doø ng ñieä n tro ng ki m loaï i laø gì ? G V: Th oân g tin löïc töø taùc duï ng leân caù c haït ñieä n tíc h ch uy eån ñoä ng tro ng ñoù vaø goïi laø löïc Lo ren xô. HÑ2: Tìm hieåu veà chuyeån ñoäng cuûa haït ñieän tích trong ñieän tröôøng ñeàu :I. Löïc Lo-ren-xô : 1. Ñònh nghóa : Laø löïc töø taùc duïng leân haït mang ñieän chuyeån ñoäng trong töø tröôøng. 2. Xaùc ñònh löïc Lo-ren-xô : + ñ2 : treân haït mang ñieän. r r + Phöông :  v vaø B . + Chieàu : Xaùc ñònh theo qui taéc baøn tay traùi. + Ñoä lôùn : f = q0 vBsin  r r vôùi  = ( v , B ) HÑ3: Vaän duïng, cuûng coá : C1 : khi B = 0 ; v= 0 ; r r r C2 : f  v vaø B , höôùng ra sau tr/giaáy. BT 3 : Ñaùp aùn : C. BT 4 : Ñaùp aùn : D. BT 5 : Ñaùp aùn : C. II. Ch uy eån ñoä ng cuû a haït ñieä n tíc h tro ng ñieä n trö ôøn g ñeà u. C1 : Kh i naø o löïc Lo - re nxô baè ng r 0 ? C2 : xaù c ñòn h löïc Lo re nxô treâ n hìn h 22. 4 SG K. BT 3 tra ng 13 8S G K: BT 4 tra ng 13 8S G K: BT 5 tra ng 13 8S G K: 4. Caên daën : Hoïc ghi nhôù. Ñoïc : “Em coù bieát”. BT 7, 8 trang 138 SGK. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM : Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tiết 43: / /2014 / /2014 BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU : + Kieán thöùc : -Naém ñöôïc ñaëc tröng veà phöông chieàu vaø bieåu thöùc löïc Lo-ren-xô. -Naém ñöôïc caùc ñaëc tröng cô baûn cuûa chuyeån ñoäng haït tích ñieän trong töø tröôøng ñeàu. + Kyõ naêng : -Vaâïn duïng kieán thöùc veà löïc Lo-ren-xô ñeå giaûi baøi taäp. + Thaùi ñoä : -Tích cöïc hoaït ñoäng tö duy tim hieûu phöông phaùp giaûi baøi taäp. II. CHUAÅN BÒ : + Thaày : Caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp maãu. + Troø : OÂn kieán töùc veà löïc lo-ren-xô vaø kieán thöùc lieän quan. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kieåm tra baøi cuõ : Keát hôïp trong quaù trình giaûi baøi taäp. 3. Baøi taäp : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Caâu 1 : Ñaùp aùn : D. Caâu 2 : Ñaùp aùn : A. Caâu 3 : Ñaùp aùn : B. Caâu 4 : Ñaùp aùn : C. Caâu 5 : Ñaùp aùn : B. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV HÑ1: Giaûi baøi taäp traéc nghieäm : Caâu 1 : Moät eâlectron ñang CÑ thaúng ñeàu thì bay vaøo töø tröôøng ñeàu hôïp vôùi töø tröôøng goùc 300. eâlectron seõ CÑ theá naøo ? A. Thaúng NDÑ ; B. Thaúng CDÑ. C. Thaúng ñeàu. ; D. Troøn ñeàu. Caâu 2 : Löïc Lo-ren-xô coù phöông theá naøo ? r r r r A.  v vaø B ; B.  v vaø song song B . r r r r C.  B vaø song song v ; D. song song v vaø B . Caâu 3 : Haït eâlectron bay trong moät mp vuoâng goùc caùc ñöôøng söùc töø cuûa töø tröôøng ñeàu, khoâng ñoåi coù : r A. v khoâng ñoåi. ; B. v khoâng ñoåi. C. v taêng ñeàu. ; D. quyõ ñaïo laø parabol. Caâu 4 : Ñôn vò tesla töông ñöông vôùi : A. kg.ms-1/C. B. kg.s-1/mC. ; C. kg.s-1/C. ; D. kg.s/mC. Caâu 5 : Haït ñieän tích bay trong mp vuoâng goùc ñöôøng söùc töø cuûa töø tröôøng ñeàu, khoâng ñoåi thì ñaïi löôïng naøo sau ñaây baûo toaøn : A. Ñoäng löôïng cuûa haït. ; B. Ñoäng naêng cuûa haït. C. Gia toác cuûa haït. ; D. vaän toác cuûa haït. KIEÁN THÖÙC 1. Löïc Lo-ren-xô : + ñ2 : treân haït mang ñieän. r r + Phöông :  v vaø B . + Chieàu : Xaùc ñònh theo qui taéc baøn tay traùi. + Ñoä lôùn : f = q0 vBsin  r r vôùi  = ( v , B ) 2. Quó ñaïo chuyeån ñoäng cuûa haït ñieän Caâu 6 : Ñaùp aùn : A. Caâu 6 : Moät eâlectron bay vaøo töø tröôøng theo phöông khoâng song song vôùi ñöôøng söùc töø, khi ñoä lôùn vaän toác taêng gaáp ñoâi, töø tröôøng coù caûm öùng töø giaûm moät nöûa thì löïc Lo-ren-xô : A. khoâng ñoåi. ; B. taêng gaáp ñoâi. C. giaûm moät nöûa. ; D. taêng gaáp boán. Caâu 7 : Caâu 7 : Moät ñieän tích bay theo quyõ ñaïo troøn baùn kính R Ñaùp aùn : D. trong moät mp vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc töø cuûa töø tröôøng ñeàu. Khi ñoä lôùn vaän toác giaûm moät nöûa thì baùn kính quyõ ñaïo laø : A. 4R. ; B. 2R. ; C. R. ; D. 4 R/2. Caâu 8 : Caâu 8 : Haït ñieän tích bay trong mặt phẳng vuoâng goùc vôùi Ñaùp aùn : B. caùc ñöôøng söùc cuûa moät töø tröôøng ñeàu khoâng ñoåi thì ñaïi löôïng naøo sau ñaây cuûa haït baûo toaøn : A. Ñoäng löôïng. ; B. Ñoäng naêng. ; C. Gia toác. ; D. vaän toác. HÑ2: Vaän duïng giaûi baøi taäp töï luaän : BT 7 trang 138 SGK : BT 7 trang 138 SGK : R = 5m ; B = 10-2T ; HS: Ñoïc vaø toùm taét ñeà toaùn. mp = 1,672.10-27kg ; q = 1,6.10-19C mv a) v = ? ; b) T = ? T1(Y): R = q B H1: Coâng thöùc tính baùn kính quó ñaïo R = ? suy ra toác ñoä v = ? q BR �4,784.106m/s. => v = m H2: Chu kì cuûa chuyeån ñoäng troøn 2 R 2 R �6,6.10-6s ñeàu T = ? T2(K): v = =>T = T v BT 22.7 SBT : BT 22.7 SBT : me = 9,1.10-31kg. ; v0 = 0. gia toác HS: Ñoïc vaø toùm taét ñeà. r r bôõi U = 400V ; vaøo B  v , r R = 7cm. xaùc ñònh B ? H3: Naêng löôïng eâlectron thu ñöôïc T3(K): Döôùi daïng ñoäng naêng. döôùi daïng naøo ? H4: Löïc naøo thöïc hieän coâng gia toác T4(Nhoùm): Löïc ñieän thöïc hieän coâng. cho eâlectron ? H5: Coâng thöùc lieân heä A vôùi e vaø T5(Nhoùm): A = eU U? 1 T6(Nhoùm): Wñ = mv2. ; A = Wñ. 2 H6: Tính v = ? 2eU => v = m mv T7(TB): R = q B H7: Vieát coâng thöùc tính baùn kính quó ñaïo vaø tính B ? mv -3  0,96.10 T => B = eR 4. Caên daën : BT 22.9 vaø 22.10 SBT. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM : tích theo phöông vuoâng goùc vôùi töø tröôøng trong töø tröôøng ñeàu khoâng ñoåi laø ñöôøng troøn, baùn kính : mv R= q B Caùc coâng thöùc vaän duïng : + Baùn kính quó ñaïo chuyeån ñoäng troøn ñeàu mv R= q B + Coâng thöùc lieân heä vaän toác, chu kì quay cuûa CÑ troøn ñeàu : 2 R v= T + Coâng löïc ñieän leân ñieän tích : A = qU. + Ñoäng naêng cuûa vaät: 1 Wñ = mv2. 2 ................................................................................... ................................................................ ................................................................................... ................................................................ ................................................................................... ................................................................ Trung Hóa, ngày tháng năm 2014 TTCM: Đinh Ngọc Trai Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : / /2014 / /2014 Chöông V : CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ Tiết 44 - 45: TÖØ THOÂNG. CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ I. MUÏC TIEÂU : + Kieán thöùc : -Vieát ñöôïc coâng thöùc vaø hieåu ñöôïc yù nghóa vaät lí cuûa töø thoâng. -Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa vaø hieåu ñöôïc khi naøo coù hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. -Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät Len-xô theo nhöõng caùch khaùc nhau. -Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa vaø neâu ñöôïc moät soá tính chaát cuûa doøng ñieän Fu-coâ. + Kyõ naêng : -Vaän duïng ñònh luaät Len-xô xaùc ñònh ñöôïc chieàu doøng ñieän caûm öùng trong caùc tröôøng hôïp khaùc nhau. + Thaùi ñoä : -Tích cöïc hoaït ñoäng tö duy tìm hieåu kieán thöùc. II. CHUAÅN BÒ : + Thaày : Tranh veõ caùc hình 23.3 ñeán 23.5 SGK. Caùc thí nghieäm veà caûm öùng ñieän töø. + Troø : OÂn veà caùc ñöôøng söùc töø ; so saùnh ñöôøng söùc ñieän vaø ñöôøng söùc töø. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kieåm tra baøi cuõ : HSY traû lôøi caâu hoûi : a) Töø tröôøng toàn taïi ôû ñaâu ? b) Neâu caùc ñaëc ñieåm cuûa löïc Lo-ren-xô ? ÑVÑ : Doøng ñieän gaây ra töø tröôøng. Trong tröôøng hôïp naøo töø tröôøng coù taïo ra doøng ñieän khoâng ?! 3. Baøi môùi : Tieát 1 : phaàn I vaø II. Tieát 2 : phaàn III vaø IV. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HS: Ghi nhaän thoâng tin. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV HÑ1: Tìm hieåu veà töø thoâng : GV: Thoâng tin khaùi nieäm töø thoâng. T1(TB):  > 900 => cos  < 0 => F < 0.  < 900 => cos  > 0 => F > 0. (HSY)  = 900 => cos  = 0 => F = 0.  = 00 => cos  = 1 => F = BS. T2(Y): F laø ñaïi löôïng ñaïi soá. KIEÁN THÖÙC I. Töø thoâng : 1. Ñònh nghóa :  Töø thoâng qua dieän n tích S ñaët trong moät  töø tröôøng ñeàu laø ñaïi S B löôïng : F = BScos  r r H1: Nhaän xeùt giaù trò cuûa F khi   = ( n , B ). r n : veùctô phaùp tuyeán >900 ;  < 900 ;  = 900 ;  = 00 r döông, n  maët S. H2: Vaäy F laø ñaïi löôïng vectô hay + F laø ñaïi löôïng ñaïi soá. ñaïi soá ? 
- Xem thêm -