Tài liệu Giáo án vật lí 11 4 cột

  • Số trang: 222 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1049 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

TRƯỜNG THPT Chương Mỹ Ngaøy soaïn: 15/08/10 Tieát 1: Baøi 1: GIÁO ÁN LÝ 11 CTC Ngày dạy: 17/08/10 PHAÀN I. ÑIEÄN HOÏC. ÑIEÄN TÖØ HOÏC Chöông I. ÑIEÄN TÍCH. ÑIEÄN TRÖÔØNG ÑIEÄN TÍCH. ÑÒNH LUAÄT CU-LOÂNG I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm ñieän tích ñieåm, ñaëc ñieåm töông taùc giöõa caùc ñieän tích, noäi dung ñònh luaät Culoâng, yù nghóa cuûa haèng soá ñieän moâi. - Laáy ñöôïc ví duï veà töông taùc giöõa caùc vaät ñöôïc coi laø chaát ñieåm. - Bieát veà caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa caân xoaén. 2. Kó naêng - Xaùc ñònh phöông chieàu cuûa löïc Cu-loâng töông taùc giöõa caùc ñieän tích giöõa caùc ñieän tích ñieåm. - Giaûi baøi toaùn öùng töông taùc tónh ñieän. - Laøm vaät nhieãm ñieän do coï xaùt. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân - Xem SGK Vaät lyù 7 vaø 9 ñeå bieát HS ñaõ hoïc gì ôû THCS. - Chuaån bò caâu hoûi hoaëc phieáu caâu hoûi. 2. Hoïc sinh: OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc veà ñieän tích ôû THCS. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU 1. Ổn định tổ chức (1): Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ (5’) - Giôùi thieäu chöông trình, saùch giaùo khoa, saùch baøi taäp, saùch tham khaûo. 3. Tạo tình huống có vấn đề (1’) Ở THCS ta biết rằng các vật mang điện thì tương tác hút nhau hoặc đẩy nhau, nhưng ta chưa biết tương tác đó phụ thuộc vào những yếu tố nào và phụ thuộc như thế nào. Để biết được điều đó ta học bài mới. B. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TL Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kiến thức cơ bản I. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät. Ñieän tích. Töông taùc ñieän 1. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät Moät vaät coù theå bò nhieãm ñieän do : coï xaùt leân vaät khaùc, tieáp xuùc vôùi moät vaät nhieãm ñieän khaùc, ñöa laïi gaàn moät vaät nhieãm ñieän khaùc. 2. Ñieän tích. Ñieän tích ñieåm Vaät bò nhieãm ñieän coøn goïi laø vaät mang ñieän, vaät tích ñieän hay laø moät ñieän tích. Ñieän tích ñieåm laø moät vaät tích ñieän coù kích thöôùc raát nhoû so vôùi khoaûng caùch tôùi ñieåm maø ta xeùt. 3. Töông taùc ñieän Caùc ñieän tích cuøng daáu thì ñaåy nhau. Caùc ñieän tích khaùc daáu thì huùt nhau. 20’ Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät, ñieän tích, ñieän tích ñieåm, töông taùc giöõa caùc ñieän tích. GV: Cấn Văn Thắm Trang: 1 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC Ho aït ñoän g2: Ngh ieân cöùu ñònh luaät Cou lom b vaø haèn g soá ñieä n moâi . Laø m thí nghi eäm theo söï höôù ng daãn cuûa thaày coâ. Cho hoïc sinh laøm thí nghi eäm veà hieä n töôï ng nhie ãm GV: Cấn Văn Thắm Trang: 2 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC ñieâ n do coï xaùt. Gh i nhaä n caùc caùc h laøm vaät nhie ãm ñieä n. Neâ u caùc h keåm tra xem vaät coù bò nhie ãm ñieä n hay khoâ ng. Tì m ví duï veà ñieä n tích. Tì GV: Cấn Văn Thắm Trang: 3 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC m ví duï veà ñieä n tích ñieå m. Gh i nhaä n söï töôn g taùc ñieä n. Th öïc hieä n C1. Gi ôùi thieä u caùc caùc h laøm vaät nhie ãm ñieä n. Gi ôùi thieä u caùc h kieå GV: Cấn Văn Thắm Trang: 4 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC m tra vaät nhie ãm ñieä n. Gi ôùi thieä u ñieä n tích. Ch o hoïc sinh tìm ví duï. Gi ôùi thieä u ñieä n tích ñieå m. Ch o hoïc sinh tìm ví duï veà ñieä n tích ñieå m. Gi ôùi GV: Cấn Văn Thắm Trang: 5 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC thieä u söï töôn g taùc ñieä n. Ch o hoïc sinh thöïc hieä n C1. II. Ñònh luaät Cu-loâng. Haèng soá ñieän moâi15’ Hoaït ñoäng3: Củng cố - Định hướng nhiệm vụ học tập 1. Ñònh luaät Cu-loâng Löïc huùt hay ñaåy giöõa hai dieän tích ñieåm ñaët trong chaân khoâng coù phöông truøng vôùi ñöôøng thaúng noái hai ñieän tích ñieåm ñoù, coù ñoä lôùn tæ leä thuaän vôùi tích ñoä lôùn cuûa hai ñieän tích vaø tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng. F=k | q1q2 | ; k = 9.109 Nm2/C2. r2 2. Löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm ñaët trong ñieän moâi ñoàng tính. Haèng soá ñieän moâi + Ñieän moâi laø moâi tröôøng caùch ñieän. + Löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm ñaët trong ñieän moâi : F = k 3’G hi nhaä n ñòn h luaät . Giôù i thieä u veà Cou lom b vaø thí ngh | q1q2 | r 2 (  1). Cho hoïc sinh thöïc hieän caùc caâu hoûi 1, 2, 3, 4 trang 9, 10. - Cho hoïc sinh ñoïc muïc Em coù bieát - Hoïc sinh veà nhaø giaiû caùc baøi taäp 5, 6, 7, 8 sgk vaø 1.7, 1.9, 1.10 saùch baøi taäp. Hoïc sinh thöïc hieän caùc caâu hoûi 1, 2, 3, 4 trang 9, 10. GV: Cấn Văn Thắm Trang: 6 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC ieäm cuûa oâng ñeå thieá t laäp ñòn h luaät . Gh i nhaä n bieå u thöù c ñòn h luaät vaø naé m vöõn g caùc ñaïi löô ng tron g ñoù. Gh i nhaä n ñôn vò ñieä n tích . GV: Cấn Văn Thắm Trang: 7 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC Th öïc hieä n C2. Gh i nhaä n khaù i nieä m. Tì m ví duï. Gh i nhaä n khaù i nieä m. Neâ u bieå u thöù c tính löïc töô ng taùc giöõ a hai ñieä n tích ñieå m GV: Cấn Văn Thắm Trang: 8 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC ñaët tron g chaâ n khoâ ng. Th öïc hieä n C3. Gi ôùi thieä u bieå u thöù c ñòn h luaät vaø caùc ñaïi löôï ng tron g ñoù. Gi ôùi thieä u ñôn vò ñieä n tích . Ch o hoïc sinh thöï GV: Cấn Văn Thắm Trang: 9 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC c hieä n C2. Gi ôùi thieä u khaù i nieä m ñieä n moâi . Ch o hoïc sinh tìm ví duï. Ch o hoïc sinh neâu bieå u thöù c tính löïc töô ng taùc giöõ a hai ñieä GV: Cấn Văn Thắm Trang: 10 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC n tích ñieå m ñaët tron g chaâ n khoâ ng. Ch o hoïc sinh thöï c hieä n C3. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy soaïn: 17/08/10 Ngày dạy: 19/08/10 Tieát 2: Baøi 2: THUYEÁT ELECTRON. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Trình baøy ñöôïc noäi dung thuyeát eâlectron, noäi dung ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích. - Laáy ñöôïc ví duï veà caùc caùch nhieãm ñieän. - Bieát caùch laøm nhieãm ñieän caùc vaät. 2. Kó naêng - Vaän duïng thuyeát eâlectron giaûi thích ñöôïc caùc hieän töôïng nhieãm ñieän. - Giaûi baøi toaùn öùng töông taùc tónh ñieän. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân - Xem SGK Vaät lyù 7 ñeå bieát HS ñaõ hoïc gì ôû THCS. - Chuaån bò phieáu caâu hoûi. 2. Hoïc sinh OÂn taäp kieán thöùc ñaõc hoïc veà ñieän tích ôû THCS. III. TỔ CHỨC HỌA ĐỘNG DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU GV: Cấn Văn Thắm Trang: 11 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC 1. Ổn định tổ chức (1’): Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Viết biểu thức, phát biểu nội dung và biểu diễn bằng hình vẽ định luật Cu-lông. 3. Tạo tình huống có vấn đề (1’) Các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên rất phong phú, đa dạng và được các nhà bác học đặt vấn đề cần tìm ra cơ sở để giải thích. Thuyết electron cổ điển công nhận thuyết cấu tạo nguyên tử của Rutheford là cơ sở đầu tiên giải thích nhiều hiện tượng đơn giản. ta sẽ tìm hiểu thuyết này và vận dụng nó giải thích các hiện tượng nhiễm điện như thé nào. B. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TL Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kiến thức cô baûn Hoaït ñoäng: Tìm hieåu thueát electron. 20’ I. Thuyeát electron Yeâ Neáu caáu taïo nguyeân töû. 1. Caáu taïo nguyeân töû veà u phöông dieän ñieän. Ñieän tích caàu nguyeân toá a) Caáu taïo nguyeân töû hoïc Goàm: haït nhaân mang ñieän sinh Ghi nhaän ñieän tích, khoái neâu löôïng cuûa electron, proâtoân vaø tích döông naèm ôû trung taâm vaø caùc electron mang ñieän caáu nôtron. tích aâm chuyeån ñoäng xung taïo quanh. cuûa Haït nhaân caáu taïo bôûi hai ngu loaïi haït laø nôtron khoâng mang yeân töû. Giaûi thích söï trung hoaø veà ñieän vaø proâtoân mang ñieän döông. Nh ñieän cuûa nguyeân töû. Electron coù ñieän tích laø aän -1,6.10-19C vaø khoái löôïng laø xeùt 9,1.10-31kg. Proâtoân coù ñieän thöïc hieä Ghi nhaän ñieän tích nguyeân tích laø +1,6.10-19C vaø khoái löôïng laø 1,67.10-27kg. Khoái n toá. löôïng cuûa nôtron xaáp xó baèng cuûa khoái löôïng cuûa proâtoân. hoïc Soá proâtoân trong haït nhaân sinh Ghi nhaän thuyeát electron. baè n g soá electron quay quanh . haït nhaân neân bình thöôøng thì Thöïc hieän C1. nguyeân töû trung hoaø veà ñieän. Gi ôùi Giaûi thích söï hình thaønh ion b) Ñieän tích nguyeân toá Ñieän tích cuûa electron vaø thieä döông, ion aâm. ñieän tích cuûa proâtoân laø ñieän u tích nhoû nhaát maø ta coù theå coù ñieä ñöôïc. Vì vaäy ta goïi chuùng laø n tích, So saùnh khoái löôïng cuûa ñieän tích nguyeân toá. khoá electron vaø khoái löôïng cuûa 2. Thuyeát electron + Bình thöôøng toång ñaïi soá i proâtoân. taá t caû caùc ñieän tích trong löôï nguyeân töû baèng khoâng, ng GV: Cấn Văn Thắm Trang: 12 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC cuûa elec tron , proât oân vaø nôtr on. nguyeân töû trung hoaø veà ñieän. Neáu nguyeân töû bò maát ñi moät Giaûi thích söï nhieãm ñieän soá electron thì toång ñaïi soá caùc döông, ñieän aâm cuûa vaät. ñieän tích trong nguyeân töû laø moät soá döông, noù laø moät ion döông. Ngöôïc laïi neáu nguyeân töû nhaän theâm moät soá electron thì noù laø ion aâm. + Khoái löôïng electron raát nhoû neân chuùng coù ñoä linh ñoäng raát cao. Do ñoù electron deã daøng böùt khoûi nguyeân töû, di chuyeån trong vaät hay di Yeâ chuyeån töø vaät naøy sang vaät u khaùc laøm cho caùc vaät bò caàu nhieãm ñieän. hoïc Vaät nhieãm ñieän aâm laø vaät sinh thieáu electron; Vaät nhieãm cho ñieän döông laø vaät thöøa bieát electron. taïi sao bình thöô øng thì ngu yeân töû trun g hoaø veà ñieä n. Gi ôùi thieä u ñieä n tích ngu GV: Cấn Văn Thắm Trang: 13 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC yeân toá. Giôù i thieä u thuy eát elec tron . Yeâ u caàu hoïc sinh thöïc hieä n C1. Yeâ u caàu hoïc sinh cho bieát khi naøo thì ngu yeân töû khoâ ng coøn trun g hoaø veà ñieä GV: Cấn Văn Thắm Trang: 14 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC n. Yeâ u caàu hoïc sinh so saùn h khoá i löôï ng cuûa elec tron vôùi khoá i löôï ng cuûa proât oân. Yeâ u caàu hoïc sinh cho bieát khi naøo thì vaät nhie ãm ñieä n döô GV: Cấn Văn Thắm Trang: 15 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC ng, khi naøo thì vaät nhie ãm ñieä n aâm. 10’ 5’ 4’ Hoaït ñoäng2: Vaän duïng thuyeát electron. Giôùi thieäu vaät daãn ñieän, vaät Ghi nhaän caùc khaùi nieäm vaät II. Vaän duïng caùch ñieän. daãn ñieän, vaät caùch ñieän. 1. Vaät daãn ñieän vaø vaät caùch ñieän Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän Thöïc hieän C2, C3. Vaät daãn ñieän laø vaät coù chöùa caùc C2, C3. Giaûi thích. ñieän tích töï do. Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát Vaät caùch ñieän laø vaät khoâng chöùa taïi sao söï phaân bieät vaät daãn caùc electron töï do. ñieän vaø vaät caùch ñieän chæ laø Söï phaân bieät vaät daãn ñieän vaø vaät töông ñoái. Giaûi thích. caùch ñieän chæ laø töông ñoái. 2. Söï nhieãm ñieän do tieáp xuùc Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích Thöïc hieän C4. Neáu cho moät vaät tieáp xuùc vôùi moät söï nhieãm ñieän do tieáp xuùc. vaät nhieãm ñieän thì noù seõ nhieãm ñieän Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän Veõ hình 2.3. cuøng daáu vôùi vaät ñoù. C4 Giaûi thích. 3. Söï nhieãm dieän do höôûng öùng Giôùi tthieäu söï nhieãm ñieän Ñöa moät quaû caàu A nhieãm ñieän do höôûng öùng (veõ hình 2.3). Thöïc hieän C5. döông laïi gaàn ñaàu M cuûa moät thanh Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích kim loaïi MN trung hoaø veà ñieän thì söï nhieãm ñieän do höôûng öùng. ñaàu M nhieãm ñieän aâm coøn ñaàu N Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän nhieãm ñieän döông. C5. Hoaït ñoäng 3 : Nghieân cöùu ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích. Giôùi thieäu ñònh luaät. III. Ñònh luaät baûo toaøn ñieän Cho hoïc sinh tìm ví duï. tích Ghi nhaän ñònh luaät. Trong moät heä vaät coâ laäp veà Tìm ví duï minh hoaï. ñieän, toång ñaïi soá caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi. Hoaït ñoäng 3 : Củng cố - Giao nhiệm vụ về nhà - Yêu cầu HS làm bài tập 5 -Học sinh tự giải vào vở. SGK. - Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong baøi. - Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø giaûi caùc baøi taäp 5, 6 sgk vaø - Ghi nhận nhiệm vụ về nhà. 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 saùch baøi taäp. GV: Cấn Văn Thắm Trang: 16 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC - Xem trước bài mới IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….. Ngaøy soaïn: 22/08/10 Ngày dạy: 24/08/10 Tieát 3: Baøi 3: ÑIEÄN TRÖÔØNG VAØ CÖÔØNG ÑOÄ ÑIEÄN TRÖÔØNG. ÑÖÔØNG SÖÙC ÑIEÄN (t1) I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm ñieän tröôøng. - Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng vaø neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng. - Bieát caùch toång hôïp caùc vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng thaønh phaàn taïi moãi ñieåm. - Neâu ñöôïc khaùi nieäm ñöôøng söùc ñieän vaø caùc ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng söùc ñieän. 2. Kó naêng - Xaùc ñònh phöông chieàu cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moãi ñieåm do ñieän tích ñieåm gaây ra. - Vaän duïng quy taéc hình bình haønh xaùc ñònh höôùng cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp. - Giaûi caùc Baøi taäp veà ñieän tröôøng. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân - Chuaån bò hình veõ 3.6 ñeán 3.9 trang 19 SGK. - Thöôùc keû, phaán maøu. - Chuaån bò phieáu caâu hoûi. 2. Hoïc sinh GV: Cấn Văn Thắm Trang: 17 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC - Chuaån bò Baøi tröôùc ôû nhaø. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU 1. Ổn định tổ chức (1’): Kiểm tra sĩ số 2. Kieåm tra baøi cuõ (3’) - Neâu vaø giaûi thích hieän töôïng nhieãm ñieän do tieáp xuùc, do höôûng öùng. 3. Tạo tình huống có vấn đề (1’) Theo thuyết tương tác gần, mọi vật tương tác với nhau phải thông qua môi trường trung gian. Ta biết hai điện tích ở cách xa nhau trong chân không lại tác dụng lực lên nhau, môi trường truyền tương tác đó là môi trường nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. B. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TL Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kiến thức cô baûn I. Ñieän tröôøng10’ 1. Moâi tröôøng truyeàn töông taùc ñieän Moâi tröôøng tuyeàn töông taùc giöõa caùc ñieän tích goïi laø ñieän tröôøng. 2. Ñieän tröôøng Ñieän tröôøng laø moät daïng vaät chaát bao quanh caùc ñieän tích vaø gaén lieàn vôùi ñieän tích. Ñieän tröôøng taùc duïng löïc ñieän leân ñieän tích khaùc ñaët trong Hoaït ñoäng1: Tìm hieåu khaùi nieäm ñieän tröôøng. Ho aït ñoän g2: Tìm hieå u cöôø ng ñoä ñieä n tröôø ng. Tìm theâ m ví duï veà moâi tröôø ng truy eàn töôn g GV: Cấn Văn Thắm Trang: 18 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC taùc giöõa hai vaät. Giôùi thieä u söï taùc duïn g löïc giöõa caùc vaät thoâ ng qua moâi tröôø ng. Gh i nhaä n khaùi nieä m. Gi ôùi thieä u khaùi nieä m ñieä n tröôø ng. II. Cöôøng doä ñieän tröôøng25’ Hoaït ñoäng 3 : Củng cố - Giao nhiệm vụ về nhà 1. Khaùi nieäm cöôøng doä ñieän tröôøng Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho ñoä maïnh yeáu cuûa ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. GV: Cấn Văn Thắm Trang: 19 TRƯỜNG THPT Chương Mỹ GIÁO ÁN LÝ 11 CTC 2. Ñònh nghóa Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho taùc duïng löïc cuûa ñieän tröôøng cuûa ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. Noù ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa ñoä lôùn löïc ñieän F taùc duïng leân ñieän tích thöû q (döông) ñaët taïi ñieåm ñoù vaø ñoä lôùn cuûa q. F E= q Ñôn vò cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø N/C hoaëc ngöôøi ta thöôøng duøng laø V/m. 3. Veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng  F E q  Veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E gaây bôûi moät ñieän tích ñieåm coù : - Ñieåm ñaët taïi ñieåm ta xeùt. - Phöông truøng vôùi ñöôøng thaúng noái ñieän tích ñieåm vôùi ñieåm ta xeùt. - Chieàu höôùng ra xa ñieän tích neáu laø ñieän tích döông, höôùng veà phía ñieän tích neáu laø ñieän tích aâm. |Q| - Ñoä lôùn : E = k r 2 4. Nguyeân lí choàng chaát ñieän tröôøng  E E1  E 2  ...  E n 5’G hi nhaä n khaùi nieä m.G iôùi thieä u khaùi nieä m ñieä n tröôø ng. - Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng HS trả lời yêu cầu của GV kieán thöùc ñaõ hoïc trong baøi. - Xem trước phần đường sức - Ghi nhận nhiệm vụ về nhà. điện. - Trả lời các câu hỏi trong SGK. Gh i nhaä n ñònh nghó a, GV: Cấn Văn Thắm Trang: 20
- Xem thêm -