Tài liệu Giáo án tực chọn toán 7

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 213 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án Tự chọn Toán 7 Tháng 1: *Thống kê. Tiết 1. NS: 2/1/2014 Năm học: 2013-2014 ND: 4/1/2014 sè liÖu thèng kª. TÇn sè A. Mục tiêu: - Ôn lại kiến thức về dấu hiệu, thu thập số liệu thống kê, tần số, bảng tần số. - Luyện tập một số dạng toán cơ bản về thống kê. - HS học tập tích cực, cẩn thận, chính xác khi làm BT. B. Chuẩn bị: - Học sinh: thước thẳng. - Giáo viên: thước thẳng, phấn màu C. Tiến trình lªn líp: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Dấu hiệu điều tra là gì? Tần số của giá trị là gì? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy & trò Hoạt động 1: Lý thuyêt. Nội dung ghi bảng I. Ôn tập lí thuyết ? Để điều tra 1 vấn đề nào đó em phải - Tần số là số lần xuất hiện của các giá trị làm những công việc gì. đó trong dãy giá trị của dấu hiệu. - Học sinh: + Thu thập số liệu - Tổng các tần số bằng tổng số các đơn vị + Lập bảng số liệu điều tra (N) ? Tần số của một gía trị là gì, có nhận xét gì về tổng các tần số; bảng tần số gồm những cột nào. - Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên. II. Ôn tập bài tập Hoạt động 2: Vận dụng. Bài 1. (Bài tập 2 – SBT/5) Bài tập 1:(Bài tập 2 – SBT/5) - Học sinh đọc nội dung bài toán - GV đưa nội dung bài tập 2/SBT /5 lên a) Bạn Hương phải thu thập số liệu thống bảng phụ. kê và lập bảng. - Yêu cầu học sinh làm BT theo nhóm. b) Có: 30 bạn tham gia trả lời. c) Dấu hiệu: mầu mà bạn yêu thích nhất. GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 7 Năm học: 2013-2014 d) Có 9 mầu được nêu ra. - Giáo viên thu bài của các nhóm đưa e) Đỏ có 6 bạn thch. lên bảng để hs nhận xét. Xanh da trời có 3 bạn thích. - GV yªu cÇu cả lớp nhận xét bài làm Trắng có 4 bạn thích của các nhóm vàng có 5 bạn thích. Tím nhạt có 3 bạn thích. Tím sẫm có 3 bạn thích. Xanh nước biển có 1 bạn thích. Xanh lá cây có 1 bạn thích Hồng có 4 bạn thích. - Cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm Bài tập 2:(Bài tập 7 – SBT/7) Bài 2(Bài tập 7 – SBT/7) - GV đưa nội dung bài tập 7/SBT/7 lên - Học sinh đọc đề bài. bảng phụ - HS làm bài theo nhóm bàn - GV cho HS nhận xét chÐo bài làm của Bảng số liệu ban đầu: các nhóm. -GV chuÈn hãa 110 115 115 110 120 115 120 120 130 125 130 110 115 125 125 120 12 120 115 120 125 125 125 120 120 125 110 115 125 115 4. Củng cố: -GV khắc sâu các kiến thức về dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu, tần số 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Xem lại các dạng BT đã chữa - Làm các bài tập 1.1, 4,5/SBT /6.(sử dụng các kiến thức về dấu hiệu, tần số tương tự các dạng BT đã chữa ở trên) Tiết 2. NS: 12/1/2014 ND: 15/1/2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 7 Năm học: 2013-2014 sè liÖu thèng kª. TÇn sè (Tiếp) A. Mục tiêu: - Ôn lại kiến thức về dấu hiệu, thu thập số liệu thống kê, tần số, bảng tần số. - Luyện tập một số dạng toán cơ bản về thống kê. - HS học tập tích cực, cẩn thận, chính xác khi làm BT. B. Chuẩn bị: - Học sinh: thước thẳng. - Giáo viên: thước thẳng, phấn màu C. Tiến trình lªn líp: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy & trò Nội dung ghi bảng Bµi 1: Sè lîng HS n÷ cña tõng líp trong mét tr- Bài 1 êng THCS ®îc ghi l¹i trong b¶ng díi ®©y: a) DÊu hiÖu lµ sè lîng HS n÷ 18 14 20 17 25 14 19 20 16 18 14 16 a) DÊu hiÖu lµ g×? Sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu? cña tõng líp trong mét trb) Nªu c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu vµ t×m êng THCS tÇn sè cña tõng gi¸ trÞ ®ã? Sè c¸c gi¸ trÞ:12. b) C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña Bµi 2: §iÒu tra vÒ mµu mµ các b¹n yªu thÝch nhÊt B¹n H¬ng thu ®îc kÕt qu¶ nh sau: dÊu hiÖu là: 14;16; 17;18; 20; 25. §á X da trêi TÝm sÉm §á X da trêi tÝm nh¹t Vµng hång Bµi 2. tr¾ng TÝm sÉm x nc biÓn §á b) Cã 28 b¹n tham gia tr¶ lêi. Vµng TÝm sÉm tÝm nh¹t x l¸ c©y §á tr¾ng tr¾ng hång c) §iÒu tra vÒ mµu mµ các b¹n §á Vµng tr¾ng tÝm nh¹t yªu thÝch nhÊt Vµng X da trêi hång Vµng a) B¹n H¬ng ph¶i lµm g× ®Ó cã b¶ng trªn? b) Cã bao nhiªu b¹n tham gia tr¶ lêi? c) DÊu hiÖu ë ®©y lµ g×? Bµi 3: H·y lËp b¶ng thèng kª vÒ ®iÓm kiÓm tra To¸n cña mçi b¹n trong tæ, råi tù ®Æt c©u hái vµ tr¶ lêi? GV: Nguyễn Thị Hường STT 1 2 ... Hä tên §iểm Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 7 Năm học: 2013-2014 Ho¹t ®éng 4: Cñng cè - VÒ nhµ. Bµi 4: §éi tuyÓn HS giái To¸n cña mét trêng dù thi ®¹t ®iÓm nh sau: 7 12 8 8 10 18 19 19 17 8 18 a) DÊu hiÖu cÇn t×m hiÓu lµ g×? b) Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu ? c) ViÕt c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cïng tÇn sè cña chóng ? Bµi 5 : §iÒu tra sè con cña 40 gia ®×nh trong 1500 gia ®×nh cña phêng A cã b¶ng : 4 1 2 2 0 2 1 0 2 3 2 2 2 3 1 3 5 2 1 0 1 2 2 2 3 4 2 1 0 1 0 3 4 2 1 2 2 1 1 0 a) X ? N ? b) Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu ? c) xi ? ni ? Tiết 3. NS: 19/1/2014 ND:22/1/2014 luyÖn tËp c¸c bµi to¸n vÒ THèNG K£ I. Môc tiªu: - ¤n tËp vÒ thèng kª. X¸c ®Þnh dÊu hiÖu, sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu, c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu, tÇn sè cña mçi gi¸ trÞ kh¸c nhau trong b¶ng sè liÖu ban ®Çu. - RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n vµ lËp luËn, tr×nh bµy. - Ph¸t triÓn t duy trõu tîng vµ t duy logic cho häc sinh. - Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy. II. ChuÈn bÞ cña gv vµ hs: - GV: B¶ng phô, thíc kÎ, phÊn. - HS: SGK, SBT, ®å dïng häc tËp. III. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn : 1/. KiÓm tra bµi cò : - ThÕ nµo lµ b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu? Gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu? TÇn sè? Hs nªu kh¸i niÖm vÒ b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu. - ThÕ nµo lµ gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu, thÕ nµo lµ tÇn sè. Quan s¸t b¶ng 5, dÊu hiÖu cÇn t×m hiÓu lµ g×? - DÊu hiÖu cÇn t×m hiÓu ë b¶ng 5 lµ thêi gian ch¹y 50 mÐt cña Hs n÷ líp 7. Sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu:20 GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 7 Năm học: 2013-2014 Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau lµ 5. - Sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu? Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu? 2/ Bµi míi : HO¹T §éNG CñA THÇY Vµ TRß NéI DUNG Bµi 1: (SBT) Bµi 1: Gv nªu ®Ò bµi. a/ DÊu hiÖu cÇn t×m hiÓu: DÊu hiÖu cÇn t×m hiÓu ë b¶ng 5,6 lµ thêi Treo b¶ng phô cã vÏ s½n b¶ng sè liÖu 5, 6. gian ch¹y 50 mÐt cña Hs líp 7. b/ Sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu vµ sè c¸c gi¸ Yªu cÇu Hs nªu dÊu hiÖu chung cÇn t×m trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu: hiÓu ë c¶ hai b¶ng? Sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu trong b¶ng 5, 6 ®Òu lµ 20. Sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu? Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu trong b¶ng 5 lµ 5. Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu ë Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu c¶ hai b¶ng? trong b¶ng 6 lµ 4. c/ C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña gi¸ trÞ cïng X¸c ®inh c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cïng tÇn tÇn sè cña chóng: sè cña chóng? XÐt b¶ng 5: Gi¸ trÞ(x) TÇn sè (n) 8.3 2 8.4 3 8.5 8 Trong b¶ng 5. 8.7 5 8.8 2 Víi gi¸ trÞ 8.3 cã sè lÇn lặp l¹i lµ bao nhiªu? XÐt b¶ng 6: Víi gi¸ trÞ 8.4 cã sè lÇn lặp l¹i lµ bao Gi¸ trÞ (x) TÇn sè (n) nhiªu? 8.7 3 9.0 5 9.2 7 9.3 5 Bµi 2: ( bµi 4) Gv nªu ®Ò bµi. Treo b¶ng phô cã ghi s½n b¶ng 7. Bµi 2: a/ DÊu hiÖu cÇn t×m hiÓuvµ sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu ®ã: DÊu hiÖu cÇn t×m hiÓu lµ khèi lîng chÌ Yªu cÇu Hs theo dâi b¶ng 7 vµ tr¶ lêi c©u trong mçi hép. hái. Sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu lµ 30. b/ Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu: DÊu hiÖu cÇn t×m hiÓu lµ g×? Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu lµ 5. c/ C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cïng tÇn sè cña Sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu lµ bao nhiªu? chóng lµ: TÇn sè (n) Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu lµ Gi¸ trÞ (x) 98 3 bao nhiªu? 99 4 100 16 X¸c ®inh c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cïng tÇn 101 4 sè cña chóng? 3/ Cñng cè: Nh¾c l¹i c¸c kh¸i niÖm ®· häc cïng ý nghÜa cña chóng. 4/ Híng dÉn vÒ nhµ: Lµm bµi tËp 1; 2/ SBT. Híng dÉn: C¸c bíc gi¶i t¬ng tù nh trong bµi tËp trªn GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 7 Năm học: 2013-2014 Tháng 1. Tiết 4. NS: 19/1/2013 Bµi tËp vÒ sè trung b×nh céng I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: - Häc sinh ®îc híng dÉn l¹i c¸ch lËp b¶ng vµ c«ng thøc tÝnh sè trung b×nh céng . §a ra mét sè b¶ng tÇn sè (kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nªu rõ dÊu hiÖu) ®Ó HS luyÖn tËp tÝnh sè trung b×nh céng vµ t×m mèt cña dÊu hiÖu. - Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng t×m mèt dÊu hiÖu vµ thÊy ®îc ý nghÜa thùc tÕ cña mèt - Th¸i ®é: H×nh thµnh ®øc tÝnh cÈn thËn trong c«ng viÖc, say mª häc tËp. II. Ph¬ng tiÖn d¹y häc: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, thíc th¼ng... - Häc sinh: §å dïng häc tËp, phiÕu häc tËp,... III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. Tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: - Em h·y cho biÕt c«ng thøc tÝnh trung b×nh céng cña dÊu hiÖu? Mèt cña dÊu hiÖu lµ g× ? Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn & häc sinh GV: Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1 (Bảng phụ) HS: Lªn b¶ng lµm bµi tËp GV: Gäi HS nhËn xÐt sau ®ã chuÈn ho¸ vµ cho ®iÓm. Ghi bảng Bµi tËp 1 Thêi gian(x) 3 4 5 6 7 8 9 10 TÇn sè (n) 1 3 3 4 5 11 3 5 N=35 GV: Gäi HS ®äc ®Ò bµi B à i 2. GV: Híng dÉn HS lµm bµi tËp 18 SGK Chiều cao x a, §©y lµ b¶ng ph©n phèi ghÐp líp (ghÐp c¸c 105 105 GV: Nguyễn Thị Hường C¸c tÝch (x.n) 3 12 15 24 35 88 27 50 Tæng: 254 n 1 §TB X = 254 35  7,26 x.n 105 Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 7 Năm học: 2013-2014 gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu theo tõng líp, vÝ dô 110 110-120 115 – 120 (cm), có 7 em HS cã chiÒu cao r¬i vµo kho¶ng nµy vµ 7 ®îc gäi lµ tÇn sè cña líp ®ã). b, C¸ch tÝnh sè trung b×nh céng trong trêng hîp nµy ®îc thùc hiÖn nh sau: * TÝnh sè TB cña gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ lín nhÊt cña mçi líp (cßn gäi lµ cËn cña líp). Ch¼ng 121-131 126 35 4410 7 805 132-142 137 45 6165 143-153 148 11 1628 155 155 1 155 13268 100 X = 132, 68 X= h¹n sè TB céng cña líp 110 – 120 lµ: 110  120 2 = 115 GV: T¬ng tù c¸c em h·y tÝnh c¸c sè TB cña gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ lín nhÊt cßn l¹i ? * Nh©n sè TB cña mçi líp víi tÇn sè t/ø. * Céng tÊt c¶ c¸c tÝch võa t×m ®îc vµ chia cho sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu. Bµi tËp 3: Dấu hiệu cần tìm ở đây là :Điểm thi học kì môn toán của mçi HS lớp 7A b) Bảng tần số. Bµi tËp 3 Điểm thi học kì môn toán của c) Mốt của dấu hiệu:M0=5 HS lớp 7A được ghi trong bảng sau: 6 5 4 7 7 6 8 5 8 3 8 2 4 6 8 2 6 3 8 7 7 7 4 10 8 7 3 5 5 5 9 8 9 7 9 9 5 5 8 8 5 9 7 5 5 a) Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ? b) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng của dấu hiệu.c) Tìm mốt của dấu hiệu. 4. Cñng cè: -GV cho HS nh¾c l¹i c¸ch t×m sè TB céng, mãt cña dÊu hiÖu. -Nh¾c l¹i ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 5. Híng dÉn vÒ nhµ: VÒ nhµ «n tËp bµi cò. ¤n tËp toµn bé ch¬ng III vµ lµm ®Ò c¬ng c©u hái ë SGK trang 22. Lµm c¸c bµi tËp trong SBT. Tháng 2: Các trường hợp bằng nhau của tam giác. Tiết 1. NS: 9/2/2014 ND: 12/2/2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 7 Năm học: 2013-2014 luyÖn tËp vÒ ba trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Cñng cè cho HS vÒ ba trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c. - HS ®îc rÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, ph©n tÝch ®Ò x¸c ®Þnh trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c cÇn ¸p dông, rÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy chøng minh h×nh. 2. KÜ n¨ng: - Gi¶i ®îc c¸c bµi to¸n quan hÖ tØ lÖ thuËn , tØ lÖ nghÞch, vÒ ®å thÞ vµ hµm sè - RÌn kü n¨ng suy luËn logic, tr×nh bµy bµi to¸n khoa häc. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: HÖ thèng bµi tËp. 2. Häc sinh: ¤n tËp kiÕn thøc III. TiÕn tr×nh thùc hiÖn: 1. æn ®Þnh líp. 2.Bài mới ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß A 1. Lý thuyết néi dung 2. Bài tập. D Bµi 64 (tr106 – SBT) E F B VABC : D �AB : AD  DB � �E �AC / AE  EC; DE  EF GT: � C Muèn c/m DB = CF ta lµm nh thÕ nµo? � � a / DB  CF Gv gäi häc sinh lªn b¶ng lµm c¶ líp ë díi � KL: �b /VBDC VFCD tr×nh bµy bµi vµo vë. Muèn chøng minh BDC = FCD ta lµm nh thÕ nµo? Tõ c©u a ta suy ra ®îc ®iÒu g×? Gäi mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy. � 1 � c / DE / / BC ; DE  BC 2 � a/ XÐt AED vµ CEF cã: AE = EC ( gt) Eˆ 1  Eˆ 2 ( ®èi ®Ønh) DE = EF ( gt) Do ®ã: AED = CEF ( c - g - c) � AD  CF ( 2 c¹nh t¬ng øng) Muèn chøng minh DE // BC dùa vµo c©u b suy ra hai gãc nµo b»ng nhau GV: Nguyễn Thị Hường Mµ AD = DB ( gt) � DB = CF ( ®pcm) b/ Theo c©u a ta cã AED = CEF � ADE = F ( hai cÆp gãc t¬ng øng) Mµ 2 gãc nµy ë vÞ trÝ so le trong � AD// CF hay AB // CF � BDC = FCD (slt) XÐt BDC = FCD cã: BD = CF ( c/m trªn) BDC = FCD ( c/ m trªn) DC c¹nh chung Do ®ã: BDC = FCD ( c - g - c) c/ Theo c©u b ta cã: BDC = FCD => D1 = C1 ; l¹i ë vÞ trÞ so le trong Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 7 GV: ? cã mÊy ph¬ng ph¸p chøng minh 2 ®êng th¼ng song song � DE // BC Năm học: 2013-2014 MÆt kh¸c: BDC = FCD � BC = DF mµ DE = 1 1 DF nªn DE = BC ( ®pcm) 2 2 Bµi 66 (tr106) ) ) �,C VABC ; A  600 , tia ph©n gi¸c B c¾t GT nhau ë I, D �; E �AB KL ID = IE Chøng minh: VÒ nhµ tù tr×nh bµy A 60 E D 4 1 2 B I l 2 3 1 1 K 2 C Ho¹t ®éng 4: Cñng cè – VÒ nhµ. - Cñng cè: Ba trêng hîp b»ng nhau cña tg thêng, ba trêng hîp b»ng nhau cña tg vu«ng - VÒ nhµ: Xem l¹i bµi ®· lµm. Lµm bµi 66 Tháng 2. Tiết 2. NS: 16/2/2014 ND: 19/2/2014 luyÖn tËp vÒ ba trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c (Tiếp) I. Môc tiªu: *VÒ kiÕn thøc: ¤n tËp mét c¸ch hÖ thèng kiÕn thøc k× I vÒ kh¸i niÖm, ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, hai gãc ®èi ®Ønh, ®êng th¼ng song song, ®êng th¼ng vu«ng gãc, tæng c¸c gãc cña mét tam gi¸c, trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c) *VÒ kü n¨ng: LuyÖn kü n¨ng vÏ h×nh, ghi GT, KL, bíc ®Çu suy luËn cã c¨n cø cña häc sinh *VÒ TDT§: RÌn tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c , ph¸t triÓn t duy. II. ChuÈn bÞ: *GV: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, com pa, ªke. *HS: íc th¼ng, thíc ®o gãc, com pa, ªke III- TiÕn tr×nh d¹y häc 1. Tæ chøc líp: 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp «n tËp 3.Bµi gi¶ng: §V §: ¤n tËp toµn bé n«i dung hk1 Ho¹t ®éng cña Thµy &Trß Ghi b¶ng GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 7 Bµi tËp 1: a. VÏ  ABC - Qua A vÏ AH  BC (H thuéc BC), Tõ H vÏ KH  AC (K thuéc AC) - Qua K vÏ ®êng th¼ng song song víi BC c¾t AB t¹i E. b. ChØ ra 1 cÆp gãc so le trong b»ng nhau, 1 cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau, mét cÆp gãc ®èi ®Ønh b»ng nhau. c. Chøng minh r»ng: AH  EK d. Qua A vÏ ®êng th¼ng m  AH, CMR: m // EK A m E � H � (hai gãc so le trong cña K 3 1 1 2 3 B 1 1 K 1 C H ? Nªu c¸ch kh¸c chøng minh m // EK. GV theo dâi vµ ch÷a, chó ý c¸ch tr×nh bµy bµi cho HS . GV chèt ph¬ng ph¸p lµm bµi. C¸ch C/m hai gãc b»ng nhau, hai ®êng th¼ng song song, hai ®êng th¼ng vu«ng gãc … Bµi tËp 2: Cho  ABC, AB = AC, M lµ trung ®iÓm cña BC. Trªn tia ®èi cña tia MA lÊy ®iÓm D sao cho AM = MD a) CMR:  ABM =  DCM b) CMR: AB // DC c) CMR: AM  BC A B M Năm học: 2013-2014 Bµi tËp 1:  BC, HK  BC GT AH KE // BC, Am  AH b) ChØ ra 1 sè cÆp gãc nhau KL b»ng c) AH  EK d) m // EK. Chøng minh: � B � (hai gãc ®ång vÞ cña b) E 1 1 EK // BC) � K � (hai gãc ®èi ®Ønh) K 1 2 C D ? Dù ®o¸n hai tam gi¸c cã thÓ b»ng nhau theo trêng hîp nµo ? Nªu c¸ch chøng minh. - Yªu cÇu 1 häc sinh chøng minh phÇn GV: Nguyễn Thị Hường EK // BC) c) V× AH  BC (gt) BC // EK (gt)  AH  EK( QH gi÷a tÝnh vu«ng gãc vµ tÝnh song song) d) V× m  AH(gt) AH  EK(c/m trªn )  m // EK.(hai dêng th¼ng cïng vu«ng gãc víi dêng th¼ng thø ba ) Bµi tËp 2  ABC, AB = AC MB = MC, MA = MD a)  ABM =  DCM KL b) AB // DC c) AM  BC Chøng minh: GT a) XÐt  ABM vµ  DCM cã: AM = MD (GT) � DMC � (®®) AMB BM = MC (GT)   ABM =  DCM (c.g.c) b)  ABM =  DCM ( chøng minh trªn) � MDC �  BAM , Mµ 2 gãc nµy ë vÞ trÝ so le trong  AB // CD. c) XÐt  ABM vµ  ACM cã AB = AC (GT) BM = MC (GT) AM chung   ABM =  ACM (c.c.c) �  AMC � , mµ AMB �  AMC �  AMB 1800 � 900  AM  BC  AMB d) �  30 o khi DAB �  30 0 ADC �  DAB � ) (ADC � � =60o mµ DAB =30o khi BAC Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 7 a. ? Nªu ®iÒu kiÖn ®Ó AB // DC. GV theo dâi , nhËn xÐt ,ch÷a , chó ý c¸ch tr×nh bµy. Sau mçi phÇn bµi chèt c¸ch C/m Năm học: 2013-2014 �  2DAB � do BAM �  MAC) � BAC ( v× � ADC  30 o khiVABC co �  60 o AB = AC va BAC GV gîi ý : �  30 o khi nao? + ADC � = 300 khi nµo> + DAB � = 300 cã liªn quan g× víi gãc + DAB BAC cña tam gi¸c ABC? 4. Cñng cè: -Nªu c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song, hai dêng th¼ng vu«ng gãc . - Nªu c¸ch c/m hai ®o¹n th¼ng b»ng nhau , hai gãc b»ng nhau. - Nªu c¸c trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c. 5. Híng dÉn vÒ nhµ - Häc thuéc ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt ®· häc k× I, rÌn kü n¨ng vÏ h×nh , ghi GT,KL. - Lµm c¸c bµi tËp 45, 47 ( SBT - 103), bµi tËp 47, 48, 49 ( SBT - 82, 83) Tháng 2. Tiết 3. NS: 23/2/2014 ND: 26/2/2014 LuyÖn tËp: ba Trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c I. Môc tiªu: *VÒ kiÕn thøc: Häc sinh cñng cè vÒ ba trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c. *VÒ kü n¨ng: RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, kÜ n¨ng ph©n tÝch, tr×nh bµy, c/m hai tam gi¸c b»ng nhau theo c¶ ba trêng hîp. *VÒ TDT§ : - Liªn hÖ víi thùc tÕ. RÌn tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c, ph¸t triÓn t duy. II. ChuÈn bÞ: *GV : Thíc th¼ng, phÊn mµu, thíc ®o ®é . * HS : Dông cô häc tËp III- TiÕn tr×nh d¹y häc 1. Tæ chøc líp: 2. KiÓm tra bµi cò: ? Ph¸t biÓu trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c theo trêng hîp c.c.c, c.g.c, g.c.g. 3. Bµi gi¶ng: §V§: VËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó lµm BT Ho¹t ®éng cña ThÇy . Ho¹t ®éng cña Trß Ghi b¶ng - Yªu cÇu häc sinh lµm Bµi tËp 1 bµi tËp 1: - 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ x Cho gãc xOy kh¸c gãc h×nh. B bÑt. LÊy c¸c ®iÓm A,B - 1 häc sinh ghi GT, KL thuéc tia Ox sao cho OA A1 1 2 < OB. LÊy c¸c ®iÓm C, - Häc sinh: chøng minh D thuéc tia Oy sao cho  ADO =  CBO OC = OA, OD = OB. 2 1 1 Gäi E lµ giao ®iÓm cña Häc sinh: chøng minh y D C O AD vµ BC. CMR:  ADO =  CBO a,AD = BC = OC, OB =  GT OA b,  EAB =  ECD OD OA = OB, c,OE lµ ph©n gi¸c gãc a) AC = BD � chung, OB = OD O xOy b)  EAB =  KL ECD   ? Nªu c¸ch chøng minh GT c) OE lµ ph©n GT AD = BC gi¸c gãc xOy Chøng minh: HS: H·y c/m VOAD = V VOAD = VOCB.(c.g.c) a) XÐt  OAD vµ  OCB cã: OCB. 1HS tr×nh bµy miÖng , sau OA = OC (GT) GV HD HS t×m c¸ch GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 7 c/m b»ng pp ph©n tÝch ® i lªn GV yªu cÇu 1HS tr×nh bµy miÖng , sau ®ã 1 HS lªn b¶ng viÕt , c¶ líp cïng lµm so s¸nh kÕt qu¶. - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh kh¸c nhËn xÐt ®¸nh gi¸ . ? Nªu c¸ch chøng minh.  EAB =  ECD - 1 häc sinh lªn b¶ng chøng minh phÇn b T×m ®iÒu kiÖn ®Ó OE lµ � . ph©n gi¸c xOy HS tr×nh bµy miÖng , sau ®ã lªn b¶ng tr×nh bµy , GV theo dâi vµ ch÷a . Sau mçi phÇn chèt c¸ch lµm . Năm học: 2013-2014 ®ã 1 HS lªn b¶ng viÕt , c¶ O � chung líp cïng lµm so s¸nh kÕt OB = OD (GT) qu¶.?   OAD =  OCB (c.g.c)  EAB =  ECD  AD = BC  � 1800  A � b) Ta cã A 1 2 � � AB = CD A1 C1 � 1800  C � C 1 2 � � mµ A2 C2 � D � B 1 1  � � A2 C 2  OB = OD, OA = OC  Z ^  OCB =  OAD(c/m phÇn a) HS - Ph©n tÝch: � OE lµ ph©n gi¸c xOy  � EOy � EOx   OBE =  ODE (c.c.c) hay (c.g.c) do  OAD =  OCB (Cm trªn) � C �  A 1 1 . Ta cã OB = OA + AB OD = OC + CD mµ OB = OD, OA = OC  AB = CD . XÐt  EAB =  ECD cã: � C � (CM trªn) A 1 1 AB = CD (CM trªn) � D � (  OCB =  OAD) B 1 1   EAB =  ECD (g.c.g) c) xÐt  OBE vµ  ODE cã: OB = OD (GT) OE chung AE = CE (  AEB =  CED)   OBE =  ODE (c.c.c) � COE �  AOE �  OE lµ ph©n gi¸c xOy Bµi tËp 2: A - 1 häc sinh ®äc bµi to¸n. ? VÏ h×nh, ghi GT, KL cña bµi to¸n. - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 2: � C � ;tia Cho  ABC cã B ph©n gi¸c cña gãc A c¾t BC r¹i D. CMR: a)  ADB =  ADC HS ho¹t ®éng nhãm , sau b) AB = AC 5 ph ®¹i diÖn nhãm tr×nh - Yªu cÇu häc sinh lµm bµy viÖc theo nhãm ®Ó t×m ra c¸ch c/m . - Gi¸o viªn theo dâi nhËn xÐt vµ ch÷a . - 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi lµm cña nhãm m×nh. c¸c nhãm kh¸c theo dâi vµ ch÷a . 4. Cñng cè: 1 2 B GT D C � C �;  ABC; B � A � A 1 2  ADB =  ADC KL a) b) AB = AC Chøng minh: a) XÐt  ADB vµ  ADC cã: � A � (GT) A 1 2 � C � (GT) B AD chung   ADB =  ADC (g.c.g) b) V×  ADB =  ADC(c/m trªn )  AB = AC (®pcm) - Nªu c¸c trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c . - Nªu c¸ch c/m hai ®o¹n th¼ng b»ng nhau , hai gãc b»ng nhau. GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 7 Năm học: 2013-2014 - Nªu c¸ch c/m tia ph©n gi¸c cña mét gãc . - Ta cã thÓ dùa vµo c¸ch c/m tia ph©n gi¸c cña mét gãc ®Ó c/m 3 ®iÓm th»ng hµng . 5. Híng dÉn häc ë nhµ - Lµm bµi tËp 63 -> 65 (SBT) GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều
- Xem thêm -