Tài liệu Giáo án tuần thứ 30 nước và các hiện tượng tự nhiên

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 30 Chñ ®Ò : C¸c hiÖn tîng tù nhiªn Chñ ®Ò nh¸nh : Níc vµ mét sè hiÖn tîng tù nhiªn Thùc hiÖn: 1 tuÇn, Tõ ngµy 12 ®Õn ngµy 16 / 4/ 2010. I . môc tiªu 1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt: * Dinh dìng - søc khoÎ: - TrÎ biÕt lîi Ých cña viÖc ¨n uèng ®ñ lîng, chÊt, hîp vÖ sinh vµ ®iÒu ®é ®èi víi søc khoÎ mçi ngêi vµ hîp víi thêi tiÕt tõng mïa. - TrÎ ¨n mÆc phï hîp víi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt. m¸t mÎ vÒ mïa hÌ. * ThÓ dôc : - TrÎ thêng xuyªn ®îc luyÖn tËp thÓ dôc s¸ng vµ c¸c bµi tËp thÓ dôc rÌn luyÖn søc khoÎ, ph¸t triÓn c¬ b¾p vµ sù nhanh nhÑn ho¹t b¸t trong ho¹t ®éng. - Tæ chøc cho trÎ tham gia c¸c trß ch¬i vËn ®éng bËt, cac bai tËp vËn déng c¬ b¶n, ch¹y, nh¶y biÕt phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng tËp ®óng thao t¸c 2 . Ph¸t triÓn nhËn thøc: - TrÎ nhËn biÕt mét sè nguån níc s¹ch nh níc ao, níc giÕng, níc m¸y, trÎ biÕt sù cÇn thiÕt cña níc ®èi víi cuéc sèng con ngêi, c©y cèi, ®éng vËt - trÎ biÕt so s¸nh nhiÒu, Ýt, ®ong níc, ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña níc - gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n tiÕt kiÖm níc 3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - Ph¸t triÓn kü n¨ng giao tiÕp th«ng qua kÓ chuyÖn, trß chuyÖn, ®äc th¬ rÌn sù chó ý ghi nhí cã chñ ®Þnh. -TrÎ hiÓu néi dung chuyÖn nhí th¬ ,t¸c gi¶ biªt tr¶ lêi c©u hái ®µm tho¹i biÕt ph¸t ©m ®ung , kh«ng nãi ngäng , nãi l¾p déc th¬ diÔn c¶m rÌn s chó ý ghi nhí cã chñ ®Þnh, biÕt ng¾t nhÞp khi ®äc th¬ nhí tªn bµi th¬, c©u chuyÖn ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ th«ng qua néi dung gi¸o dôc trÎ hiÓu biÕt, tiÕt kiÖm, biÕt gi÷ g×n níc s¹ch 4. Ph¸t triÓn thÈm mü: - TrÎ nhí tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ vµ tham gia biÓu diÔn hay, nhiÖt t×nh c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò.biÕt thÓ hiÖn ®iÖu bé minh häa Th«ng qua néi dung bµi h¸t gi¸o dôc trÎ biÕt yªu vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn . biÕt kh«ng ch¬i gÇn ao ,hå tr¸nh s¶y ra tai n¹n - biÕt thÓ hiÖn tríc vÎ ®ep cña thiªn nhiªn, hiÖn tîng tù nhiªn xung quanh qua c¸c bøc tranh vÒ ma ,vÒ «ng mÆt trêi - TrÎ cã kÜ n¨ng ho¹t ®éng , biÕt phèi hîp c¸c ®êng nÐt, mµu s¾c phï hîp t¹o ra s¶n phÈm theo yªu cÇu, cã c¸ tÝnh vÒ chñ ®Ò. 5. Ph¸t triÓn t×nh c¶m - x· héi: - TrÎ häc tËp vµ vui ch¬i hoµ nh·, nhiÖt t×nh, ®oµn kÕt yªu thÝch ®Õn líp. - TrÎ biÕt ph©n biÖt gi÷a t×nh huèng thËt vµ t×nh huèng ch¬i, biÕt gióp ®ì b¹n vµ c« gi¸o nh÷ng viÖc võa søc. Tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng trong nhãm, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai ch¬i. - BiÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i trêng, thùc hiÖn tèt nÒ nÕp vÖ sinh c¸ nh©n vµ m«i trêng. - BiÕt gióp ®ì mäi ngêi, biÕt c¸c øng xö víi b¹n bÌ vµ ngêi lín, phï hîp víi giíi tÝnh cña m×nh. - HiÓu ®îc kh¶ n¨ng cña b¶n th©n, biÕt coi träng vµ lµm theo c¸c quy ®Þnh chung cña gia ®×nh vµ líp häc. - HiÓu ®îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh vµ cã c¸ch øng xö phï hîp. 190 II. chuÈn bÞ - §å dïng , ®å ch¬i c¸c gãc ®Çy ®ñ, phï hîp víi néi dung ho¹t ®éng. - T¹o m«i trêng trong vµ ngoµi nhãm líp phï hîp víi chñ ®Ò, Ên tîng hÊp dÉn trÎ. - S©n tËp b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ, x¾c x«, cê ®Ých ®øng, ®Ých ngang. - Tranh ¶nh, pano, ¸p phÝch, l« t« vÒ chñ ®Ò c¸c hiÖn tîng tù nhiªn - GiÊy vÏ, giÊy mµu, s¸p mµu , keo, b×a cøng, gi¸ treo tranh, ®Êt nÆn, b¶ng con. - §µn organ, x¸c x«, ph¸ch, mò móa, qu¹t. - M«i trêng ho¹t ®éng trong líp, ngoµI s©n III. c¸ch tiÕn hµnh 1. §ãn TrÎ - C« ®Õn sím vÖ sinh, th«ng tho¸ng phßng nhãm, s©n ch¬i. - §ãn trÎ ©n cÇn niÒm në,nh¾c trÎ biÕt chµo hái lÔ phÐp, tù cÊt ®å dïng c¸ nh©n tríc khi vµo líp. - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng vÊn ®Ò chung cña líp vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña trÎ. - Tæ chøc cho trÎ ch¬i tù chän ®oµn kÕt, nÒ nÕp, nh¾c trÎ ch¬i xong biÕt cÊt ®å dïng gän gµng ®óng n¬i quy ®Þnh. * Trß chuyÖn s¸ng §Ò tµi: trß chuyÖn vÒ ®Æc ®iÓm cña níc vµ hiÖn tîng thêi tiªt mét sè nguån níc, sù cÇn thiªt cña níc ®èi víi con ngêi, c©y cèi, ®éng vËt + Môc tiªu: - TrÎ hiÓu néi dung chñ ®Ò cña tuÇn, trß chuyÖn cïng c« vµ c¸c b¹n. trÎ biÕt vÒ 1 sè thêi tiÕt, hiÖn tîng tù nhiªn cã ma, giã, n¾ng, trÎ biÕt mét sè nguån níc s¹ch, sù cÇn thiÕt cña níc + ChuÈn bÞ: Tranh ¶nh vÒ mét sè s«ng ngßi, ao ,,hå níc giÕng, níc m¸y + C¸ch tiÕn hµnh: - Sau khi trÎ ®Ðn ®«ng ®ñ c« cïng trÎ trß chuyÖn, - cho trÎ xem tranh ¶nh vÒ 1 sè thêi tiÕt - c« nãi khi s¾p cã ma th× trêi nh thÕ nµo? - khi thíi tiÕt n¾ng th× trêi nh thÕ nµo? - cho trÎ xem tranh vµ hái: níc ch¶y tõ ®©u? s¬i, hå, s«ng - níc s¹ch lµ níc cã tõ ®©u : giÕng khoan, giÕng kh¬i, níc m¸y ní m¸y ®îc läc t s«ng qua m¸y läc kh trïng nªn rÊt s¹ch cßn níc ë ao, hå th× kh«ng s¹ch dïng ®Ó nu«i trång thñy s¶n, tíi c©y cèi cho hoa mÇu - nÕu kh«ng cã níc th× con ngêi, c©y cèi, ®éng vaatjsex chÕt kh¸t nªn níc lµ rÊt cÇn thiÕt ssooiw víi con ngêi, c©y cèi, ®éng vËt - cÇn ph¶i gi÷ g×n níc, tiÕ kiÖm níc nh thÕ nµo? kh«ng nªn l·ng phÝ dïng níc ®ñ kh«ng ®æ, kh«ng vøt nh÷ng th bÈn vµo níc` * ThÓ dôc s¸ng §Ò tµi : TËp thÓ dôc c¸c ®éng t¸c: H« hÊp ®éng t¸c :2 tay: ®éng t¸c 3 ch©n ®éng t¸c 2: bung ®«ng t¸c 4: bËt ®éng t¸c 2 + Môc tiªu: - TrÎ tËp dóng c¸c ®éng t¸c nhÞp nhµng theo lêi ca. - TrÎ tham gia luyÖn tËp nhiÖt t×nh, høng thó, cã kØ luËt. + ChuÈn bÞ: - S©n tËp b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ, kh« r¸o. - Trang phôc C« vµ TrÎ gän gµng thuËn tiÖn cho luyÖn tËp. 191 + C¸ch tiÕn hµnh 1/ Khëi ®éng: - Cho trÎ ®i thµnh vßng trßn tËp khëi ®éng theo hiÖu lÖnh x¸c x«.h¸t bµi cho t«i ®i l©m ma víi theo h×nh theo ®äi h×nh vßng trßn kÕt hîp víi c¸c kiÓu ®i sau ®ã ®øng thµnh hµng theo t« tËp bµi ph¸t triÓn chung 2/ Träng ®éng: - TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc theo lêi ca cïng c« (2- 3 lÇn): C« ®éng viªn nh¾c nhë trÎ tËp nhiÖt t×nh, ®óng ®éng t¸c. - Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: c©y cao cá thÊp 3/ Håi tÜnh: TrÎ ®i nhÑ nhµng quanh s©n th gi·n. 2 gãc Ph©n vai X©y Dùng Häc TËp . Ho¹t ®éng gãc Yªu cÇu ChuÈn bÞ -TrÎ hiÓu B¸n gi¶i nhiÖm vô vai QuÇy hµng gi¶i kh¸t ch¬i. kh¸t :vá chai c¸c -NhËp vai chñ lo¹i , vá hép s÷a ®éng, tù nhiªn, c¸c lo¹i hoa, qu¶ thao t¸c vai b»ng nhùa phong phó. - TrÎ biÕt phèi hîp víi c¸c b¹n trong nhãm -TrÎ nhËn biÕt -Hµng rµo, cæng X©y ao c«ng tr×nh -G¹ch, khèi c¸, bÓ chung. -VËt liÖu më b¬i -NhËn nhiªm - C¸c lo¹i c©y vô vµ cã kÜ sái, hét h¹t cæng n¨ng t¹o ra s¶n ra vµo c¸c lo¹i c© phÈm b»ng nhùa -BiÕt giíi thiÖu c«ng tr×nh Bè côc khu«n viªn ®Ñp m¾t. -TrÎ hiÓu vÒ -Xem chñ ®Ò ®ang Su tÇm Tranh ¶nh vÒ häc. ¶nh vÒ chñ ®Ì: chñ ®Ò - TrÎ lµm s¸ch cãc kiÖn trêi vµ trß tranh, vµ trß c C¸c lo¹i tranh chuyÖn huyÖn s¸ng t¹o s¸ch vª ma, vÒ s¸ng kh«ng lµm r¸ch hiÖn tîng thêi t¹o. theo tranh s¸ch tiÕt tranh Ndh® 192 C¸ch tiÕn hµnh æn ®Þnh: -cho trÎ h¸t bµi cho t«i ®i lµm ma víi cho trÎ xem s¸ch tranh vÒ hiÖn tîng thêi tiÕt, vÒ ao ,hå, s«ng ,ngßi cho trÎ biÕt níc rÊt cÇn thiÕt ®èi víi con ngêi, c©y cèi ®éng vËt nÕu kh«ng cã níc con ngêi sÏ chÕt kh¸t nhÊt la vµo mïa hÌ trêi oi buwcscon ng¬i cÇn ohair t¾m, gi¹t nhiÒu cÇn ph¶i uèng níc nhiÒu 1/ Tho¶ thuËn ch¬i: C« gݬi thiÖu néi dung ch¬i ë c¸c gãc cho trÎ hiÓu. - H«m nay c« sÏ cho c¸c bÐ thö tµi cña m×nh ®ãng vai lµm vµo c¸c gãc ch¬i? - ë gãc ph©i vai h«m nay c« sÏ cho c¸c con b¸n hµng gi¶i kh¸t ®Ó phôc vô mïa hÌ nhÐGãc x©y dùng c¸c con sÏ x©y ao c¸, bÓ b¬i ®Ó cã níc phôc vô cho con ngêi trong cuéc sèng hµng ngµy nhÐ - LÇn lît giíi thiÖu tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i, cho trÎ lùa chän gãc ch¬i theo ý thÝch. - Mêi trÎ vÒ gãc ch¬i nÒ nÕp. 2/ Qu¸ tr×nh ch¬i -BiÓu diÔn c¸c NghÖ bµi h¸t ThuËt vÌ chñ ®Ò. -T« tranh, vÏ, xÐ d¸n, nÆn vÒ chñ ®Ò. Thiªn Nhiªn Ch¨m sãc vên c©y. -TrÎ cã kÜ n¨ng, s¸ng t¹o. -Thuéc c¸c bµi h¸t, biÓu diÔn tù nhiªn,nhÝ nh¶nh. - TrÎ cã kÜ n¨ng, s¸ng t¹o. - Giíi thiÖu ý tëng cña m×nh víi mäi ngêi. -TrÎ cã kÜ n¨ng. -Yªu thiªn,nhiªn. ch¨m chØ. - Trang phôc diÔn - Mò móa -Ph¸ch, x¾c x« - §µn organ -GiÊy vÏ, tranh -GiÊy mÇu, keo -§Êt nÆn,b¶ng con -Kh¨n lau -B¶ng trng bµy -Vên thiªn nhiªn s¹ch sÏ,an toµn -Bé lµm vên -Níc, kh¨n lau -Trang phôc - Qu¶n bao qu¸t trÎ æn ®Þnh vÒ gãc ch¬i theo ý thÝch. - Trß chuyÖn, gióp c¸c nhãm ch¬i tho¶ thuËn, ®éng viªn trÎ ch¬i ®oµn kÕt, s¸ng t¹o. -KÞp thêi xö lÝ c¸c t×nh huèng x¶y ra. 3/ KÕt thóc: - Cho trÎ ngõng ch¬i, tËp trung ®i tham quan c¸c gãc. - TrÎ biÕt tù giíi thiÖu gãc ch¬i néi dung vµ s¶n phÈm. -TrÎ biÕt nhËn xÐt s¶n phÈm ch¬i cña m×nh vµ b¹n. -C« nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, ®éng viªn , khÝch lÖ trÎ. cuèi cïng cho trÎ thu dän , xÕp ®å dïng vßa gi¸ gãc gän gµng , ng¨n n¾p KÕ ho¹ch ho¹t ®éng ngµy Th ø 2 ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2010 Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh ho¹t ®éng chÝnh : thÓ dôc §Ò tµi : Nh¶y qua m¬ng trß ch¬i : Di teo tiÕng ma * Ho¹t ®éng kÕt hîp: ¢m nh¹c, v¨n häc, trß ch¬i vËn ®éng I. Môc tiªU: 1. KiÕn thøc: - TrÎ biÕt nhón bËt b»ng 2 ch©n khi nh¶y qua m¬ng kh«ng dÉm vµo v¹ch 2. KÜ n¨ng : - TrÎ thùc hiÖn bµi tËp ®óng kÜ thuËt t thÕ døng bËt ®óng, khi b¹t mòi bµn ch©n ch¹m ®Êt nhÑ nhµng bËt kh«ng dÉm vµo v¹ch TrÎ nãi tªn bµi tËp, yªu cÇu, c¸ch thùc hiÖn vµ ho¹t ®éng nhanh nhÑn s¸ng t¹o. 3. Th¸i ®é : - TrÎ chñ ®éng, høng thó tham gia ho¹t ®éng. ý thøc tæ chøc kü luËt II. ChuÈn bÞ : - S©n tËp b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ, s¬ ®å luyÖn tËp. - PhÊn vÏ v¹ch c¬ c¾m ë ®Ých. III. C¸ch tiÕn hµnh : Ho¹t ®éng cña C« Ho¹t ®éng cña trÎ * æn ®Þnh: - cho trÎ xÕp hµng däc theo tæ Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng - TrÎ ®i vµ h¸t cho t«i ®i lµm ma víi hîp víi c¸c kiÓu ®i, ®i b»ng gãt ch©n , ®i kiÓng ch©n ®i thµnh vßng trßn tËp khëi ®éng theo hiÖu lÖnh x¸c x«: §i c¸c kiÓu ch©n, ch¹y thay ®æi tèc ®é.Sau ®ã vÒ 4 193 TrÎ ra s©n hµo høng - TrÎ h¸t vµ khëi ®éng theo hiÖu lÖnh. hµng theo tæ tËp bµi BTPTC. Ho¹t ®éng 2: Träng ®éng a. Bµi tËp ph¸t triÓn chung: Cho trÎ tËp cïng c« c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, bông, bËt. Mçi ®éng t¸c tËp 4 lÇn 8 nhÞp. - §éng t¸c tay – vai: 2 tay ra tríc lªn cao - §éng t¸c ch©n : ngåi khuþu gèi - §éng t¸c bông : §øng nghiªng ngêi sang 2 bªn - §éng t¸c bËt nh¶y : bËt chôm t¸ch. - chuyÓn ®éi h×nh thµnh 2 hµng ngang ®èi diÖn c¸ch nhau 3,5m. ë gi÷a vÏ 2 vßng trßn. v¹ch chuÈn bÞ b. VËn ®éng c¬ b¶n - Nh¶y qua m¬ng - Giíi thiÖu bµi tËp: H«m nay chóng m×nh cung thi tµi xem ai gioi nhÐ cã 1 b¹n gÊu ®i ch¬i vÒ trªn ®êng vÒ cã 1 con m¬ng nhá mµ b¹n gÊu kh«ng biÕt lµm sao ®îc chóng m×nh sÏ giup b¹n gÊu ®a b¹n g©u vÒ nhµ nhÐ - C¸c con quan s¸t c« bËt qua m¬ng tríc sau ®ã c¸c con bËt gi«ng c« nhÐ + LÇn 1: C« thùc hiÖn toµn bé bµi tËp cho trÎ quan s¸t. + LÇn 2: C« thùc hiÖn bµi tËp kÕt hîp ph©n tÝch kÜ thuËt. + c« ®óng t mÐp m¬ng bªn nµy nh¶y qua mep m¬ng bªn kia khi nh¶y nhunsbaatj b»ng mòi bµn ch©n ch¹m ®Êt nhÑ nhµng +1 trÎ lªn tËp, c« híng dÉn söa sai cho trÎ, nhËn xÐt trÎ tËp *TrÎ thùc hiÖn : - LÇn 1: Cho lÇn lît cho 4 trÎ lªn tËp . - LÇn 2: Cho tõng hµng thi ®ua thùc hiÖn. C« ®éng viªn, khÝch lÖ, söa sai cho trÎ. - LÇn 3: Tæ chøc cho c¸c ®éi thi ®ua lªn thùc hiÖn. C« quan s¸t khÝch lÖ trÎ ch¬i, kiÓm tra, tuyªn bè kÕt qu¶. * Cñng cè: Cho mçi ®éi cö lªn mét thµnh viªn xuÊt s¾c thi tµi cïng c¸c tæ kh¸c cho c¶ líp quan s¸t vµ nhËn xÐt. - Nªu l¹i tªn bµi tËp vµ c¸ch thùc hiÖn. - C« nhËn xÐt, tuyªn bè kÕt qu¶. - NhËn xÐt: Cho trÎ nhËn xÐt qu¸ tr×nh luyÖn tËp cña m×nh, cña b¹n. C« nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung. c. Trß ch¬i vËn ®éng: §i theo tiÕng mua Phæ biÕn c¸ch ch¬i, lô©t ch¬i:C« giíi thiÖu, gi¶i thÝch cho trÎ hiÓu.. - Tæ chøc cho trÎ ch¬i: C« ®éng viªn , khÝch lÖ trÎ ch¬i cè g¾ng - NhËn xÐt ch¬i:TrÎ tù nh©n xÐt, c« ®¸nh gi¸. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh Cho trÎ ®i nhÑ nhµng quanh s©n th gi·n. 194 - TrÎ tËp công c« ®óng ®éng t¸c nhiÖt t×nh. - TrÎ l¾ng nghe. - TrÎ quan s¸t - Chó ý c« híng dÉn - TrÎ lªn tËp, c¸c b¹n nhËn xÐt. - TrÎ luyÖn tËp nhiÖt t×nh. - TrÎ thi ®ua cè g¾ng, ®oµn kÕt trong ®éi. - TrÎ biÓu diÔn nhiÖt t×nh - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ l¾ng nghe. - NhËn xÐt m×nh vµ b¹n. - TrÎ l¨ng nghe. - TrÎ ch¬i ®oµn kÕt, cè g¾ng. - TrÎ th gi·n nhÑ nhµng quanh s©n tËp. Ho¹t ®éng ngoµi trêi Néi dung: 1. H§CC§: Trß chuyÖn vÒ nguån níc vµ sù cÇn thiÕt cña níc 2. Trß ch¬i vËn ®éng : trêi n¾ng trêi ma 3, Ch¬i tù chän: ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi I. Yªu cÇu: - TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng, hiÓu chñ ®Ò buæi ch¬i, c¸ch ch¬i luËt ch¬i c¸c trß ch¬i. trÎ biÕt níc lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi con ngêi, c©y cèi, ®éng vËt - TrÎ ho¹t ®éng vui ch¬i kØ luËt, ®oµn kÕt, nghe lêi c«. - ch¬i theo ý thÝch, biÕt b¶o qu¶n, gi÷ g×n ®å ch¬i II. ChuÈn bÞ: - M«i trêng ngoµi líp phï hîp chñ ®Ò ho¹t ®éng - trnh ¶nh vÒ chñ ®Ò - hÖ thèng c©u hái - §å ch¬i ngoµi trêi s¹ch sÏ, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ. III. C¸ch tiÕn hµnh: * æn ®Þnh: cho trÎ tËp trung ra s©n ch¬i. trÎ nghåi gÇn c« cho trÎ h¸t '' ch« t«i ®i lµm ma víi'' 1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh: - Trß chuyÖn vÒ néi dung bµi h¸t. - Gîi hái trÎ c¸c con võa h¸t bµi h¸t nãi g× - ma råi níc ch¶y ®i ®©u - c« nãi níc ch¶y ra ao , hå, s«ng ngßi, biÓn c¶ ë xung quanh chóng ta ®©u ®©u cñng cã níc níc ao, hå ®Ó tuwois tiªu cho hoa mÇu, ®Ó nu«i c¸ con ngêi cÇn níc s¹ch lµ níc ë ®©u? giÕng kh¬i, giÕng khoan, níc m¸y cacscon biÕt níc m¸y cã tõ ®©u kh«ng? ní lÊy t s«ng qua m¸y läc ®îc kh trïng råi con ngêi míi dïng nÕu kh«ng cã níc thi con ngêi thÕ nµo kh«ng sÏ kh«ng cã ní ®Ó ¨n ,®Ó uèng, ®Ó t¾m giÆt, c©y cèi sÏ hÐo c¸c con vËt chÕt kh¸t nªn níc lµ rÊt cÇn thiÕt ®¬i víi con ngêi, c©y cèi ,®éng vËt - cÇn ph¶i tiÕt kiÖm n¬c nh thÕ nµo - dïng võa ®ñ kh«ng l·ng phÝ gi g×n ní cho s¹ch. kh«ng vøt r¸c bõa b·i *Trß ch¬i vËn ®éng: trßi n¾ng trêi ma + Phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i:( gîi ý gióp trÎ nhí l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i ) + Tæ chøc cho trÎ ®øng thanh vßng trßn ch¬i: 2 – 3 lÇn, c« bao qu¸t, ®éng viªn trÎ, nhËn xÐt, tuyªn bè kÕt qu¶. + Cñng cè: trÎ nh¾c l¹i tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, nhËn xÐt m×nh vµ b¹n ch¬i. 3. Ch¬i tù chän: + C« trß chuyÖn gíi thiÖu c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi, c¸ch ch¬i. + Cho trÎ lùa chän ®å ch¬i theo ý thÝch, nh¾c nhë trÎ ch¬i ®oµn kÕt, nhêng nhÞn nhau, kØ luËt, an toµn. + KÕt thóc: Cho trÎ ngõng ch¬i, tËp trung nhËn xÐt buæi ch¬i, ®iÓm danh vµo líp. Ho¹t ®éng gãc Néi dung: 1. Gãc ph©n vai: b¸n gi¶i kh¸t ..2 Gãc x©y dùng: x©y ao c¸, bÓ b¬i 3. Gãc häc tËp: Xem s¸ch tranh vÒ chñ ®Ì kÓ chuyÖn s¸ng t¹o theo tran 4.gãc nghÖ thuËt: biÓu diÔn c¸c bµi h¸y vÒ chñ ®Ò t« tranh ,vÏ ,nÆn ,xÐ, d¸n vÒ chñ ®Ì 195 5. Gãc thiªn nhiªn: ch¬i th¶ thuyÒn giÊy Ho¹t ®éng chiÒu * Néi dung : Lµm quen bµi míi + ©m nh¹c D¹y trêi n¾ng, trêi ma + Nghe con mÌo ra bê s«ng + Trß ch¬i ma to ,ma nhá *Môc tiªu: Nhí tªn bµi h¸t. t¸c gi¶ hiÓu néi dung h¸t bµi h¸t cïng c« c¶ bµi - høng th than gia ho¹t ®éng *TiÕn hµnh: C« h¸t cho trÎ nghe 2 lÇn: + Giíi thiÖu tªn t¸c gi¶, t¸c phÈm. + Gi¶ng néi dung bµi h¸t. - TrÎ h¸t cïng c« : + c¶ líp : 4-5 lÇn. C« söa sai ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ + Tæ nhãm c¸c nh©n . + H¸t theo hiÖu lÖnh tay c«. - C« söa sai ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ. ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng trong ngµy trÎ ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra trÎ hµo høng trong c¸c ho¹t ®éng ho¹t ®éng chÝnh , ho¹t ®éng ngoµi trêi, ho¹t ®éng gãc sè trÎ cha ®¹t yªu cÇu cÇn cã kÕ ho¹ch båi dìng vµo ngµy tiÕp theo sè trÎ vît tréi ******************************** Thø 3 ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2010 Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh ho¹t ®éng chÝnh : ©m nh¹c §Ò tµi : 1. D¹y h¸t trêi n¾ng, trêi ma 2. Nghe h¸t con mÌo ra bê s«ng 3. Trß ch¬i ©m nh¹c ma to , ma nhá * Ho¹t ®éng kÕt hîp : MTXQ I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: - TrÎ nhí tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ vµ hiÓu néi dung bµi nghe vµ d¹y h¸t. H¸t thuéc bµi h¸t cïng c« ,høng thó nghe h¸t c¶m nhËn ®îc giai ®iÖu - TrÎ hiÓu c¸ch híng dÉn cña c« vµ c¸ch ch¬i trß ch¬i. 2. Kü n¨ng - TrÎ h¸t thuéc bµi d¹y h¸t , h¸t ®óng giai ®iÖu thÓ hiÖn minh häa néi dung bµi h¸t vµ hëng øng khi nghe c« h¸t, ch¬i trß ch¬i ®óng c¸ch. - TrÎ nãi lªn ®îc hiÓu biÕt vÒ c¸c bµi h¸t vµ c¶m xóc cña m×nh khi tham gia ho¹t ®éng. 196 3. Th¸i ®é - TrÎ chñ ®éng , høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng . - Qua2 néi dung bµi h¸t gi¸o dôc yªu vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn II. ChuÈn bÞ - §å dïng cña c«: §µn organ, x¸c x«, ph¸ch, qu¹t, tranh chñ ®Ò. - §å dïng cña trÎ: Mò móa, ph¸ch, x¸c x« - Tranh ¶nh vÒ chñ ®Ò. III. C¸ch tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña C«  æn ®Þnh S¾p xÕp chç ngåi cho trÎ tho¶i m¸i t¹o kh«ng khÝ gÇn gòi víi c«. - cho trÎ ®äc th¬ trêi ma Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò. - trong bµi th¬ nãi g×? - ma th× trêi nh thÕ nµo? - ma cã Ých lîi nh thÕ nµo? - ma tíi cho hoa mÇu t¬i tèt, cã níc phôc vô cho sinh ho¹t hµng ngµy - cßn trêi n¾ng th× trêi nh thÕ nµo - trêi n¾ng th× Êm ¸p trêi s¸ng, nhÊt lµ ¸nh n¾ng ban mai mµ ®îc t¾m n¾ng th× rÊt kháe - trêi n¾ng c¸c chó thá ®i t¾m n¾ng - h·y l¾ng nghe c« h¸t''trêi n¾ng trêi ma''nhÐ. * Ho¹t ®éng 2 Cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm: - C« h¸t cho trÎ nghe: h¸t 1-2 lÇn * Giíi thiÖu tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ '' ®Æng nhÊt mai'' cho trÎ nhawcl ¹i tªn bµi hat, tªn t¸c gi¶ - C« h¸t lÇn2: ThÓ hiÖn t×nh c¶m, cö chØ ®iÖu bé. Gi¶ng néi dung: Trêi n¾ng c¸c chó thá ®i t¾m n¾ng cac chó nh¶y vui trong n¾ng míi khi trêi to c¸c chó thá l¹i ch¹y vÖ nhµ *Ho¹t ®éng 3:D¹y trÎ h¸t - Co b¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t c« h¸t chËm ,râ lêi híng cho trÎ h¸y ®óng - Cho c¶ líp h¸t cïng c« 2 -3 lÇn: C« ®éng viªn trÎ h¸t nhiÖt t×nh, chó ý söa sai cho trÎ. - D¹y h¸t theo tay c«.h¸t to h¸t nhá h¸t nèi tiÕp -C« gi¬ tay cao trÎ h¸t to - C« gi¬ tay thÊp trÎ h¸t nhá C« gi¬ tay ngang trÎ h¸t võa - C cho trÎ h¸t vËn ®éng minh häa 2-3 lÇn { kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu c« híng dÉn trÎ ho¹t ®éng - Tæ chøc cho trÎ biÓu diÔn theo tæ, theo nhãm , c¸ nh©n - Hái trÎ: Chóng m×nh võa h¸t bµi h¸t ? Bµi h¸t do ai s¸ng t¸c? Bµi h¸t nãi tíi ®iÒu g×? - C¶ líp chó ý h¸t theo nhÞp tay c«: h¸t to nhá, h¸t nèi tiÕp, h¸t kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu ( C« híng ®Én trÎ ho¹t 197 Ho¹t ®éng cña TrÎ tÝch cùc tham gia ho¹t ®äng TrÎ tr¶ lêi trÎ quan s¸t C¶ líp tr¶ lêi Tre l¾ng nghe c« h¸t TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghª vµ hëng - trÎ h¸t to - trÎ h¸t nhá - trÎ h¸t võa TrÎ ho¹t ®éng theo híng dÉn cña c« TrÎ tham gia ch¬i høng thó, ®óng c¸ch, ®óng luËt. ®éng, ®éng viªn, söa sai cho trÎ). -Tæ chøc cho trÎ biÓu diÔn theo tæ , nhãm, c¸ nh©n.( C« nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ trÎ ho¹t ®«ng, khÝch lÖ trÎ) – trÎ h¸t kÕt hîp vËn ®éng. - C« nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña trÎ. Ho¹t déng 2: Nghe h¸t-con mÌo ra b¬ s«ng + Giíi thiÖu bµi h¸t: - C« dÉn d¾t vµo bµi sau ®ã h¸t cho trÎ nghe. - C« h¸t lÇn1:ThÓ hiÖn t×nh c¶m, néi dung bµi h¸t- C« võa tÆng c¸c con bµi h¸t bµi con mÌo ra b¬ s«ng - Bµi h¸t cña nh¹c'' hoµng hµ'' + C« h¸t lÇn 2:KÕt hîp biÓu diÔn móa cho trÎ xem. - Khi nghe bµi h¸t con c¶m thÊy thÕ nµo? - Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×? + Giíi thiÖu néi dung :bµi h¸t c« võa h¸t bµi con mÌo ra bê s«ng nµy ch¬ suèng s«ng bÐ kh«ng ch¬i gÇn s«ng, gÇn ao kÎo ng· nhµ + LÇn 3 : c« biÓu diÔn theo b¨ng, mêi trÎ hëng øng cïng c«. + LÇn 4: C« cïng trÎ móa h¸t vui vÎ, trß chuyÖn vÒ bµi h¸t. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i ©m nh¹c + Giíi thiÖu trß ch¬i : ai nhanh h¬n + Gióp trÎ t×m hiÓu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. + Tæ chøc cho trÎ ch¬i: 3- 4 lÇn, c« bao qu¸t , híg ®Én trÎ ch¬i, khÝch lÖ trÎ. - Cho trÎ tù nhËn xÐt b¹n vµ m×nh ch¬i. - C« nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, ®éng viªn trÎ. + Cñng cè: trÎ nh¾c l¹i tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. Ho¹t ®éng 4: KÕt thóc - C« nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña trÎ. - Cho trÎ ra s©n ch¬i. TrÎ nhËn xÐt ch¬i. -TrÎ chó ý l¾ng nghe - trÎ tr¶ lêi - trÎ hëng øng cïng c« trÎ tÝch cc tham gia ch¬i Ho¹t ®éng ngoµi trêi Néi dung: Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh: quan s¸t hiÖn tîng t nhiªn m©y giã 2 Trß ch¬i vËn ®éng: nh¶y qua suèi nhá 3. Ch¬i tù chän: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. I. Yªu cÇu: - TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng, biÕt cïng nhau trß chuyÖn hiÓu chñ ®Ò buæi ch¬i, c¸ch, ch¬i luËt ch¬i c¸c trß ch¬i. -trÎ ®îc quan s¸t bÇu tr¬i vµ cïng c« trß chuyÖn vÒ c¸c hienj tîng t nhªn - TrÎ ho¹t ®éng vui ch¬i kØ luËt, ®oµn kÕt, nghe lêi c«. II, ChuÈn bÞ: - M«i trêng ngoµi líp phï hîp chñ ®Ò ho¹t ®éng. - tranh ng· t dêng phè - §å ch¬i ngoµi trêi s¹ch sÏ, ®¶m b¶o an toan cho trÎ III. C¸ch tiÕn hµnh: 1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh: - cho trÎ ra s©n nh×n lªn bÇu tr¬i xem trêi nh thÕ VD trêi n¾ng ,cao , kh«ng co m©y. hoÆc tr¬i cã nhiÒu m©y ,s¨p ma rµo trêi n¾ng tyif tr¬i cao hay thÊp M©y cã nhiªu hay kh«ng trêi cã mÇu g×? 198 c« nãi khi tr¬i n¾ng th× bÇu trêi cao lång léng cã mÇu xanh gia trêi kh«ng cã m©y n¾ng nãng cmuwathi th× trêi cã nhiÒu m©y nh÷ng ®¸m m©y dem theo h¬i níc cã giã cã nhuengx ®¸m m©y tr«i theo gio khi tr¬i hÕt ma trêi quang m©y t¹nh trêi trong xanh 2,Trß ch¬i vËn ®éng: Nh¶y qua suèi nhá + sè trÎ ch¬i c¶ líp: - Cho trÎ ®øng thµnh 2 hµng ngang quay mÆt vµo nhau c« phæ biÕn c¸ch ch¬i , luËt ch¬ êi th¬ kÕt hîp ®éng t¸c: gîi ý gióp trÎ nhí l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i + Tæ chøc cho trÎ ch¬i: 2 – 3 lÇn, c« bao qu¸t, ®éng viªn trÎ, nhËn xÐt, tuyªn bè kÕt qu¶. + Cñng cè: trÎ nh¾c l¹i tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, nhËn xÐt m×nh vµ b¹n ch¬i. 3. Ch¬i tù chän: + C« trß chuyÖn gíi thiÖu c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi, c¸ch ch¬i. + Cho trÎ lùa chän ®å ch¬i theo ý thÝch, nh¾c nhë trÎ ch¬i ®oµn kÕt, nhêng nhÞn nhau, kØ luËt, an toµn. + KÕt thóc: Cho trÎ ngõng ch¬i, tËp trung nhËn xÐt buæi ch¬i, ®iÓm danh vµo líp. Ho¹t ®éng gãc Néi dung: 1. Gãc ph©n vai: B¸n gi¶i kh¸t 2. Gãc x©y dùng : x©y ao c¸ bÓ b¬i 3. Gãc häc tËp : - Xem s¸ch tranh vÒ chñ ®Ò KÓ chuyÖn s¸ng t¹o theo tranh. 4. Gãc nghÖ thuËt: - BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò. 5. Gãc thiªn nhiªn: ch¬i th¶ thuyÒn giÊ Ho¹t ®éng chiÒu * Néi dung: LQ bµi míi vÏ t« mÇu mËt trêi * Néi dung: T¹o h×nh: * Môc tiªu: - TrÎ biÕt , ngåi ®óng t thÕ, c¸ch cÇm bót vÏ c¸c nÐt cong, nÐt trßn t¹o thµnh bøc tranh -høng thó tham gia ho¹t ®éng 2. ChuÈn bÞ : - tranh mÉu cña c« - Bµn nghÕ ®ñ cho trÎ ngåi, - giÊy, s¸p mÇu ®ñ cho trÎ 3. C¸ch tiÕn hµnh : - Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ bÇu trêi - C« cho trÎ quan s¸t nhËn xÐt mÉu tranh mÉu - C« lµm vÏ cho trÎ xem 1-2 lÇn. + TrÎ thùc hiÖn : - C« bao qu¸t söa c¸ch ngåi c¸ch c¸ch cÇm bót - KhuyÕn khÝch trÎ s¸ng t¹o. - KÕt thóc : Cho trÎ bµy s¶n phÈm cïng xem. ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng trong ngµy TrÎ ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra trÎ hµo høng trong c¸c ho¹t ®éng? 199 -ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh- ho¹t ®éng gãc- ho¹t ®éng ngoµi trêi sè trÎ cha ®¹t yªu cÇu cÇn cã kÕ ho¹ch båi dìn vµo ngµy tiªp theo sè trÎ vît trîi ********************************* Thø 4 ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2010 *®Ò tµi: Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh T¹o h×nh ? vÏ, t« mÇu mÆt trêi * Ho¹t ®éng kÕt hîp: ©m nh¹c, MTXQ, To¸n I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Trî biÕt vÏ c¸c net c¬ b¶n t¹o thµnh «ng mÆt tr¬i cã s¸ng t¹o 2. KÜ n¨ng : - LuyÖn kü n¨ng cÇm bót ngåi ®óng t thÕ vÏ c¸c nÐt cong, nÐt trßn t¹o thµnh «ng mÆt trêi biÕt di mÇu trïng khÝt biÕt bè côc s¸ng t¹o bøc tranh ®Ñp. 3. Th¸i ®é : - TrÎ chñ ®éng, s¸ng t¹o, høng thó tham gia ho¹t ®éng. gi¸o dôc trÎ yªu vÎ dÑp cña thiªn nhiªn II. ChuÈn bÞ : - Tranh MÉu cña c«,tranh vÏ «ng mÆt trêi giÊy, bót mÇu ®ñ cho mçi trÎ - Bµn ghÕ ®ñ cho trÎ ngßi III. C¸ch tiÕn hµnh : Ho¹t ®éng cña C« Ho¹t ®éng cña trÎ * æn ®Þnh: xÕp x¾p châ ngßi cho trÎ ngßi vµo bµn ph¸t ®å dïng cho trÎ C« cho trÎ h¸t bµi ch¸u vÏ «ng mÆt trêi - §µm tho¹i vÒ néi dung ba× h¸t - trong bµi h¸t nãi g×? «ng mÆt trêi mäc ë ®©u - «ng mÆt tr¬i th¬ng mäc vµo lóc nµo «ng mÆt trêi thêng mäc vµo buæi s¸ng «ng mÆt trêi chiÕu s¸ng nh÷ng tia n¾ng vµng rùc rì rÊt ®Ñp cã ®óng kh«ng Ho¹t ®éng 2: TrÎ quan s¸t mÉu: * C« cho trÎ quan s¸t tranh mÉu cña c«. Bøc tranh c« vÏ g× «ng mÆt trêi cã h×nh g× mÇu g× -nh÷ng tia n¾ng lµ nÐt g×? Khi «ng mÆt trowifchieeus nh÷ng tia n¾ng vµng rùc rì th× chó gµ tr«ng c¸t tiÕng gaý ã o o ®¸nh thøc mäi ngêi tØnh dËy ®i lµm c¸c con th©y «ng `mÆt trêi cã ®Ñp kh«ng 200 - TrÎ h¸t - tÝch cùc tham gia ho¹t ®én -TrÎ tr¶ lêi - trÎ kÓ - TrÎ quan s¸t - h×nh trßn - TrÎ quan s¸t nhËn xÐt Ho¹t ®éng 3:-trÎ quan s¸t c« lµm m©u -c« vÏ 1 nÐt trßn tõ ph¶i sang tr¸i c« vÏ ®îc c¸i g× b©y giß c« vÏ nh÷ng tia n¾ng lµ nh÷ng net th¼ng ng¾n xung - TrÎ quan s¸t quanh vÏ xong c« lÊy bót mÇu ®á t« mÇu -tiªp tôc t« nh÷ng tÝa n¾ng mÇu vµng *Hoat ®éng 4: -TrÎ thùc hiªn: - TrÎ quan s¸t nhËn xÐt -cho trÎ vÏ trªn kh«ng - cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ngåi, c¸ch cÇm bót -C« ®i tõng bµn quan s¸t híng ®Én trÎ söa c¸ch ngåi cho trÎ ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ vÏ vµ s¸n t¹o, thªm m©y, cá, nói . c« giup ®¬ nh÷ng trÎ chua biÕt c¸ch lµm nh¾c trÎ t« mÇu kh«ng t« ra ngoµi - tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng - Kip thêi xö lý t×nh huèng x¶y ra. * Ho¹t ®éng 3: ®¸nh gi¸ s¶n phÈm: - TËp trung tæ chc cho trÎ trng bµy s¶n ph¶m cña m×nh c¶ l¬p cïng xem chung chon mét sè tranh ®Ñp c¶ líp cïng nhËn xÐt cho trÎ thëng thøc t¸c phÈm cña c¶ líp ®a ra nhËn xÐt giíi thieu c¸c bøc tranh cña m×nh cña b¹n - C« ®éng viªn khen tre, ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t x¶n phÈm cña trÎ * Ho¹t ®éng 4: KÕt thóc: Cho trÎ thu dän ®å dïng cïng lµm ®éng t¸c c¸ b¬i ®i ra ngoµi ch¬i Ho¹t ®éng ngoµi trêi Néi dung:1. H§C§: §è vµ gi¶i ®è vÒ chñ ®Ò 2. Trß ch¬i vËn ®éng Ma to ,ma nhá 3. Ch¬i tù chän: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. I. Yªu cÇu: - TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng, hiÓu chñ ®Ò buæi ch¬i, c¸ch ch¬i luËt ch¬i c¸c trß ch¬i - biÕt gi¶i dap c©u ®è vÒ chñ ®Ò cã sù gîi ý gióp ®ì cña c« - TrÎ ho¹t ®éng vui ch¬i kØ luËt, ®oµn kÕt, nghe lêi c« II. ChuÈn bÞ: - M«i trêng ngoµi líp phï hîp chñ ®Ò ho¹t ®éng. - §å ch¬i ngoµi trêi s¹ch sÏ, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ. - ChuÈn bÞ c©u ®è vÒ chñ ®Ò? - II. C¸ch tiÕn hµnh: * æn ®Þnh: cho trÎ tËp trung ra s©n . 1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh: gi¶i c©u ®è - c« cho trÎ nghåi qu©y quÇn bªn c« - cho trÎ h¸t bµi cho t«i ®i lµm ma víi - cho trÎ gi¶i c©u ®è - c« hoircaau ®è cho trÎ gi¶i - VD kh«ng s¬n mµ ®á lµ c¸i g×? kh«ng gâ mµ kªu lµ g×? lµ sÊm kh«ng keu mµ rông lµ g×? lµ ma 201 - NÕu trÎ kh«ng tr¶ lêi ®îc c« gîi y giup trÎ tr¶ lêi . Trß ch¬i vËn ®éngma to, ma nhá - phæ biÕn c¸ch ch¬i ,luËt ch¬i gîi ý gióp trÎ nhí l¹i c¸ch ch¬i ,luËt ch¬i c« quan s¸t qu¸n xuyÕn trÎ ch¬i khuyÕn khÝch trÎ ch¬i tæ chøc cho trÎ ch¬i nhiÒu lÇn ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ ch¬i c« bao quat nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ . Ch¬i tù chän: + C« trß chuyÖn gíi thiÖu c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi, c¸ch ch¬i. nh¨c trÎ gi g×n , b¶o qu¶n ®å ch¬i, c« bao qu¸t trÎ ch¬i , d¶m b¶o an toµn cho trÎ + Cho trÎ lùa chän ®å ch¬i theo ý thÝch, nh¾c nhë trÎ ch¬i ®oµn kÕt, nhêng nhÞn nhau, kØ luËt, an toµn. + KÕt thóc: Cho trÎ ngõng ch¬i, tËp trung nhËn xÐt buæi ch¬i, ®iÓm danh vµo líp. Ho¹t ®éng gãc Néi dung: 1. Gãc ph©n vai: B¸n gi¶i kh¸t 2. Gãc x©y dùng :X©y ao c¸ ,bÓ b¬i 3. Gãc häc tËp: xªm tranh vÒ chñ ®Ò kÓ chuyÖn s¸ng t¹o theo tranh 4. Gãc nghÖ thuËt: - VÏ, t« tranh, xÐ d¸n, nÆn vÒ chñ ®Ò. 5. Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc vên c©y. Ho¹t ®éng chiÒu * Néi dung: lµm quen bµi míi To¸n: S¸nh nhiÒu, Ýt ''®«ng níc'' I. Yªu cÇu:trÎ nhËn biÕt sô khac biÖt râ nÐt gia 2 nhãm ®èi tîng biÕt so sanh nhiÒu h¬n , Ýt h¬n gi÷a 2chai n¬c II. ChuÈn bÞ 2 b×nh n¬c to, nhá mét sè chai lä to nhá, ca ®Ó ®ong. 1 chËu níc III. Híng dÉn: TËp cho trÎ ®ong níc vµo chai gîi ý cho trÎ nhËn xÐt kÕt qu¶ KÕt thóc: cho trÎ thu dän ®å dïng nhÑ nhµng ra ch¬i ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng trong ngµy trÎ ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra trÎ hµo høng trong c¸c ho¹t ®éng ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh. ho¹t ®éng ngoµi tr¬i , ho¹t ®éng gãc sè trÎ cha ®¹t yªu cÇu cÇn cã kÕ ho¹ch båi dìng vµo ngµy tiÕp theo sè trÎ vît tréi th 5 ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2010 Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh 202 Ho¹t ®éng chÝnh : lqvto¸n §Ò tµSo s¸nh nhiÒu, Ýt '' ®ong níc'' * Ho¹t ®éng kÕt hîp: ¢m nh¹c MTXQ v¨n häc I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: trÎ nhËn biÕt sù kh¸c iÖt râ nÐt gi÷a 2 nhãm sè lîng nhiÒu h¬n, Ýt h¬n 2. KÜ n©ng biÕt ®Õm sè cèc n¬c ®æ vµo b×nh s dông ®óng tõ nhiÒu h¬n ,Ýt h¬n 3. Th¸i ®é - Gi¸o dôc trÎ tÝch cùc thi ®ua luyÖn tËp, ý thc tæ chøc trong gi¬ häc - TrÎ chñ ®éng, høng thó tham gia ho¹t ®éng II. ChuÈn bÞ : - hai b×nh níc to vµ nhá - mét sã chai, ca ,cèc ®Ó ® - §å dung cña c« gièng trÎ kÝch thíc to h¬n III. C¸ch tiÕn hµnh : Ho¹t ®éng cña C« Ho¹t ®éng cña trÎ Ho¹t ®äng 1: * æn ®Þnh : S¾p xÕp chç ngåi cho trÎ t¹o kh«ng khÝ gÇn gòi - ph¸t ®å dïng cho trÎ - trÎ tÝch cùc tham gia - cho trÎ ®äc th¬ ma ho¹t ®éng - bµi th¬ nãi g× - ma cã t ®©u - trÎ tr¶ lêi - ma cã lîi nh thÐ nµo? - cã n¬c tíi cho hoa mÇu cã níc ®Ó ¨n, uèng, t¾m ,giÆt trÎ lµm theo yªu cÇu cña hµnh ngµy c« - cÇn ph¶i gi g×n n¬c , tiÕt kiÖm nh thÕ nµo *Ho¹t ®éng 2 ¤n nhËn biÕt b»ng nhau c« cho trÎ quan s¸t 2 b×nh níc -trÎ tr¶ lêi trªn bµn c« cã g×? cã mÊy b×nh níctrÎ tr¶ lêi 2binhf n¬c nµy b×nh nµo to h¬n b×nh nµo nhá h¬n c¸c con quan s¸t xem 2 b×nh n¬c nµy cã mÇu g× - TrÎ tr¶ lêi -cho trÎ nÕm, ngöi - níc cã mïi g× kh«ng - c¸c con th nÕm níc xem mÆn hay nh¹t - trÎ quan s¸t - Hai b×nh níc nµy cã b»ng nhau kh«ng? - v× sao c¸c con biÕt 2 b×nh níc b¨ng nhau - cho trÎ quan s¸t c« dng níc - trÎ quan s¸t vµ ®Õm - c« lÊy ca ®ong tõng b×nh cho trÎ ®Õm - 4 ca - b×nh th nhÊt cã mÊy ca -4 ca - b×nh thø 2 cã mÊy ca - trÎ tÝch cùc tham gia - hai b×nh nµy ®Òu cã s« lîng b»ng mÊy ho¹t ®äng - -cã b»ng nhau kh«ng? ®Òu b»ng mÊy 203 -  Ho¹t ®éng 3:  nhËn biÕt sù kh¸c biÖt vÒ sè lîng gi÷a 2 b×nh níc c« l¹i cho tre quan s¸t 2 b×nh níc kh¸c trÎ nhËn xÐt hai b×nh níc nµy nh thÕ nµo? 1 b×nh nhiÒu h¬n ,1 b×nh Ýt h¬n v× sao c¸c con biªt b×nh nhiÒu, b×nh Ýt c« nãi muèn biªt 2 b×nh nµy b×nh nmaof nhiÒu h¬n ,b×nh nµo Ýt h¬n c¸c con h·y nh×n nhÐ c« ®ong níc ë 2 b×nh cho trÎ xem ®ong b×nh th nhÊt cho trÎ ®Õm c« l¹i tiªp tôc ®«ng b×nh thuw2 cho trÎ ®Õm b×nh th nhÊt cã mÊy ca? b×nh th 2 cã mÊy ca tÝch cùc tham gia ho¹t b×nh nµo nhiÒu h¬n. b×nh nµo Ýt h¬n, Ýt h¬n mÊy ca ®éng Ho¹t ®éng 4: trÎ thùc hiÖn cho tõng nhãm 4-5 trÎ lªn ®ong níc ®æ vµo b×nh trÎ ®Õm vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ mëi lÇn ®ong ®æ vµo b×nh lµ c¶ líp cïng ®Õm *Ho¹t ®éng 5 luyÖn tËp cho trÎ ch¬i trêi n¾ng trêi ma sè b¹n nhiÒu h¬n sè vßng trÎ võa ®i võa h¸t khi nghe hiÖu leenhjcscs chó thá n¶y vµo chuång mæi chó thá 1 chuång c« kiÓm tra kÕt qu¶ vµ cho trÎ nhËn xÐt cho trÎ ch¬i 4-5 KÕt thóc: thu dän ®å dïng råi nhÑ nhÇng ra ch¬i Ho¹t ®éng ngoµi trêi Néi dung: 1. H§CCquan s¸t trß chuyÖn vÒ nguån níc 2. Trß ch¬i vËn ®éng trê n¾ng trêi ma 3. Ch¬i tù chän: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. I. Yªu cÇu: - TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng, hiÓu chñ ®Ò buæi ch¬i, c¸ch ch¬i luËt ch¬i c¸c trß ch¬i. - trÎ biÕt níc r¸t cÇn thiÕt ®èi víi con ngêi, c©y cèi, ®éng vËt - TrÎ ho¹t ®éng vui ch¬i kØ luËt, ®oµn kÕt, nghe lêi c«. II. ChuÈn bÞ: - M«i trêng ngoµi líp phï hîp chñ ®Ò ho¹t ®éng. tranh ¶nh vÒ 1 s« nguån níc - §å ch¬i ngoµi trêi s¹ch sÏ, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ. - BiÕt b¶o qu¶n, gi g×n ®å ch¬i III. C¸ch tiÕn hµnh: * æn ®Þnh: cho trÎ tËp trung ra s©n ch¬i. 1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh: 204 -c« cïng trÎ ngåi qu©y quÇn bªn nhau cho tre h¸t cho t«i ®i lµm ma víi ma råi níc ch¶y ra ®©u? ao, hå, s«ng ngßi, suèi, biÓn c¶ ë xung quanh chóng ta ®©u còng co níc níc rÊt cÇn thiªt cho con ngêi, cay cèi, ®éng vËt con ngêi cÇn dïng n¬c s¹ch nhu n¬c giÕng, níc m¸y dã lµ nguån níc s¹ch. cßn n¬ ë ao, hå, s«ng , suèi dïng ®Ó tíi ch« c©y cèi nÕu kh«ng cã n¬c th× con ngêi nh thÕ nµo? cÇn ph¶i gi÷ g×n n¬c s¹ch nh thÕ nµo * Trß ch¬i vËn ®éng: trêi n¾ng, trêi mua - c« híng dÉn c¸ch ch¬i sau ®ã cïng ch¬i víi trÎ 3. Ch¬i tù do: C« qu¸n xuyÕn trÎ ch¬i nh¾c trÎ ch¬i ®oµn kÕt , ®¶m b¶o an toµn cho trÎ -KÕt thóc: cho trÎ ngõng ch¬i tËp trung nhËn xÐt buæi ch¬i , ®iÓm daanh vµo líp Ho¹t ®éng gãc Néi dung: 1. Gãc ph©n vai: b¸n gi¶i kh¸t 2. Gãc x©y dùng: x©y ao c¸, bÓ b¬i 3. Gãc häc tËp: - Lµm s¸ch tranh vÒ chñ ®Ò theo yªu cÇu. 4. Gãc nghÖ thuËt: - Móa h¸t biÓu diÔn c¸c bµi vÒ chñ ®Ò. 5. Gãc thiªn nhiªn: choi th¶ thuyÒn giÊy Ho¹t ®éng chiÒu §Ò tµi : Ho¹t ®éng gãc: Tæ chøc cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc 1. Môc tiªu - TrÎ nhËn biÕt vai ch¬i vµ nhËp vai ch¬i. - TrÎ tÝch cùc, høng thó tham gia ho¹t ®éng. 2. ChÈn bÞ - §å dïng cho c¸c gãc phï hîp. 3. C¸ch tiÕn hµnh: - C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i vµ cho trÎ vÒ gãc ch¬i. - Qu¸ tr×nh ch¬i c« ®Ðn tõng gãc gîi më cho trÎ ch¬i. - Cuèi buæi c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng trÎ tham gia ho¹t ®éng tèt vµ thu dän ®å dïng råi nhÑ nhµng ra ch¬i ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng trong ngµy - trÎ ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra trÎ trÎ hµo høng trong c¸c ho¹t ®éng ho¹t ®äng cã chñ ®Þnh ho¹t ®éng gãc ho¹t ®éng ngoµi trêi sè trÎ cha ®¹t yªu cÇu sè trÎ vît tréi . 205 **************************** Thø 6 ngµy 9th¸ng 4 n¨m 2010 Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh *§Ò tµi V¨n häc: ChuyÖn cãc kiÖn trêi * Ho¹t ®éng kÕt hîp: ¢m nh¹c, MTXQ, T¹o h×nh. I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn c©u chuyÖn hiÓu néi dung chuÖn ®¸nh gi¸ ®îc c¸c nh©n vËt trong chuyÖn. Qua néi dumg biÕt tr¶ l¬i c©u hái ®µm tho¹i cïng c« 2. KÜ n¨ng - RÌn sù chó ý ghi nh¬ cã chñ ®Þnh nh¬ tªn c¸c nh©n vËt trong chuyÖn .Ph¸t triÓn ng«n ng÷ tho trÎ -RÌn sù chó ý ghi nh¬ cã chñ ®Þnh - Qua néi dung trÎ biÕt tr¶ lêi c©u hái ®µm tho¹i 3. Th¸i ®é : - Gi¸o dôc trÎ biÕt biÕt Ých lîi cña níc, biÕt gi g× , tiÕt kiÖm níc ,høng thó tham gia c¸c ho¹tj ®éng. II. ChuÈn bÞ : Tranh minh häa néi dung chuyÖn cãc kiÖn trêi III. C¸ch tiÕn hµnh : Ho¹t ®éng cña C« Ho¹t ®éng cña trÎ  æn ®Þnh: - S¾p xÕp chç ngßi cho trÎ - cho trÎ däc th¬ ma Híng trÎ vµo ho¹t ®éng Ho¹t ®éng 1 - bµi th¬ nãi g×? ma t ®©u? ma cã lîi nh thÕ nµo? ma lÊy níc t¬i cho hoa mÇu, lÊy níc dïng cho sinh ho¹t hµng ngµy nh t¾m, giÆt, ¨n ,uèng - nÕu kh«ng cã níc th× sÏ nh thÕ nµo? c©y cèi sÏ hÐo, ngêi, ®éng vËt xÏ chÕt khatsvif vËy nªn rÊt cÇn cã ma c¸c con h¶y l¾ng nghe c« kÓ chuyÖn vÒ cãc kiÖn trêi nhÐ *Ho¹t ®éng 2: cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm - C« kÓ chuyÖn diÔn c¶m thÓ hiÖn ®iÖu bé - kÓ lÇn 2 kÕt hîp b»ng tranh minh häa nîi dung - giíi thiÖu tªn c©u chuyÖn , nîi dung chuyÖn - ngµy sa ®ång ruéng kh«ng cã ma ®Êt nøt nÎ, c©y cèi 206 - TrÎ h¸t tre tr¶ lßi trÎ ch ý l¾ng nghe - TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬ bÞ hÐo, ngêi, ®éng vËt chÕt kh¸t cãc ph¶i ®i kiÖn trêi vÇ c¬i cïng trêi ®æ ma c©y c¬i trë l¹i b×nh thêng ,con ngêi th× cã níc ¨n, ®éng vËt còng kh«ng bÞ chÕt kh¸t nh©n d©n ta cã c©u ''con cãc lµ cËu «ng trêi , hÔ ai ®¸nh nã th× trêi ®¸nh cho'' * Ho¹t ®éng 3: KÓ trÝch dÉn lµm râ c¸c ý - trêi n¸ng kÐo dµi c¸c con vËt kh«ng cã n¬c uèng c©t cèi bÞ chÕt hÐo - c¸c con vËt c cãc lªn kiÖn trêi - sù th«ng minh cña cãc - lêi cña ngäc hoµng dÆn cãc vµ c©u h¸t '' con cãc lµ cËu «ng trêi. hÔ ai d¸nh nã th× trêi ®¸nh cho'' * Ho¹t ®éng 4: ®µm tho¹i - tªn c©u chuyÖn lµ g×? - trong chuyÖn cã nh÷ng ai? - trÎ l¾ng nghe c« ®äc bµi th« - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng. trÎ quan s¸t l¾ng nghe -TrÎ tr¶ lêi - tÝch cùc tham gia ho¹t - v× sao cãc ph¶i ®i kiÖ trêi ®äng - c©u h¸t g× vÒ cãc? V× sao c¸c con vËt, cá c©y l¹i bÞ chÕt - cãc sö lý th«ng minh nhuwthee nµo? ngäc hoµng dÆn cãc nh thÕ nµo khi cãc ra vÒ? Vµ cuèi cïng nhê cã cãc nµ ë díi h¹ giíi ®· cã mua hoa mÇu l¹i xanh tèt con ngêi, c©y cèi, ®éng vËt ®Òu rÊt vui - trÎ nhÑ nhµng ra ch¬i KÕt thóc: Cho trÎ lµm ma ®i xung quanh líp h¸t bµi cho t«i ®i lµm ma v¬i råi nhÑ nhµng ra ch¬i Ho¹t ®éng ngoµi trêi Néi dung:1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh Trß chuyÖn vÒ c¸ch gi÷ g×n, b¶o vÖ nguån níc 2. Trß ch¬i vËn ®éng trêi n¾ng trêi ma 3. Ch¬i tù chän: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. I. Yªu cÇu: - TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng, hiÓu chñ ®Ò buæi ch¬i, c¸ch ch¬i luËt ch¬i c¸c trß ch¬i trÎ biÕt níc lµ cÇn thiªt cho con ngêi, c©y cèi, ®éng vËt cÇn ph¶i gi g×n, b¶o vÖ, tiÕt kiÖm- TrÎ ho¹t ®éng vui ch¬i kØ luËt, ®oµn kÕt, nghe lêi c« biÕt b¶o quan då ch¬i. II. ChuÈn bÞ: - M«i trêng ngoµi líp phï hîp chñ ®Ò ho¹t ®éng. - §å ch¬i ngoµi trêi s¹ch sÏ, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ. - ®Þa ®iÓm quan s¸t III. C¸ch tiÕn hµnh: 1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh: - c« cïng trÎ ngåi qu©y quÇn ben nhau cïng trß chuyÖn - cho trÎ h¸t cho t«i ®i lµm ma víi - h¬ng s trÎ vµo ho¹t ®éng ma cã tõ ®©u dÕn ma cã lîi nh thÕ nµo? 207 Níc cÇn thiÕt cho non ngêi ,c©y cèi, ®éng vËt mhu thÕ cÇn ph¶i gi g×n, b¶o vÖ nguån níc nh thÕ nao c« nãi cho trÎ biÕt : níc rÊt cÇn thiªt cho con ngêi, c©y cèi, ®éng vËt nÕu kh«ng cã n¬c th× con ngêi kh«ng cã níc ¨n níc uèng, kh«ng cã níc t¾m giÆt c©y cèi kh«ng cã n¬c tíi sÏ chÕt hÐo c¸c con vËt sÏ bÞ chÕt kh¸t v× vËy n¬c rÊt cÇn thiÕt cho con ngêi, c©y cèi ®éng vËt cÇn ph¶i tiÕ kiÖm n¬c gi÷ ging ní s¹ch b·o vÖ nguån ní kh«ng « nhiÓm m«i trêng gi cho níc s¹ch 2. Trß ch¬i vËn ®éng: trêi n¾ng, trêi ma + Giíi thiÖu trß ch¬i: + Phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i: gîi ý gióp trÎ nhí l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i + Tæ chøc cho trÎ ch¬i: 2 – 3 lÇn, c« bao qu¸t, ®éng viªn trÎ, nhËn xÐt, tuyªn bè kÕt qu¶. + Cñng cè: trÎ nh¾c l¹i tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, nhËn xÐt m×nh vµ b¹n ch¬i. 3. Ch¬i tù chän: + C« trß chuyÖn gíi thiÖu c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi, c¸ch ch¬i. + Cho trÎ lùa chän ®å ch¬i theo ý thÝch, nh¾c nhë trÎ ch¬i ®oµn kÕt, nhêng nhÞn nhau, kØ luËt, an toµn. + KÕt thóc: Cho trÎ ngõng ch¬i, tËp trung nhËn xÐt buæi ch¬i, ®iÓm danh vµo líp. Ho¹t ®éng gãc Néi dung: 1. Gãc ph©n vai : B¸n gi¶i kh¸t 2. Gãc x©y dùng : x©y ao c¸ bÓ b¬i 3Gãc häc tËp : - Xem s¸ch tranh vÌ chñ ®Ò vµ tro chuyÖn chuyÖn s¸ng tao theo tranh 4. Gãc nghÖ thuËt : - BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò. 5, Gãc thiªn nhiªn: ch¬i th¶ thuyÒn giÊy Ho¹t ®éng chiÒu * Néi dung: Lµm quen chñ ®Ò míi: §Ò tµi Chñ ®Ò : hiÖn tîng thêi tiÕt vµ mïa 1. Môc tiªu - TrÎ ®îc t×m hiÓu vÒ tªn gäi, néi dung cña chñ ®Ò cña tuÇn tíi. - TrÎ tÝch cùc, høng thó tham gia ho¹t ®éng. 2. ChÈn bÞ - Tranh ¶nh, l« t« vÒ chñ ®Ò, trang trÝ m¶ng chñ ®Ò vµ nhãm líp phï hîp, hÊp dÉn trÎ. 3. C¸ch tiÕn hµnh: - Cho trÎ cïng ®i tham quan quanh líp, quan s¸t c¸c b¶ng biÓu c« trang trÝ. - Trß chuyÖn nhËn xÐt vÒ nh÷ng g× trÎ ®îc quan s¸t. - C« giíi thiÖu chñ ®Ò míi vµ gi¶i thÝch nh÷ng h×nh ¶nh trÎ ®îc quan s¸t. - TrÎ trß chuyÖn cïng c« vÒ chñ ®Ò míi. - C¸c con thÊy líp chóng m×nh cã g× míi? - C¸c bøc tranh vÒ c¸i g× ? - Nªu g¬ng bÐ ngoan cuèi tuÇn Cho c¶ líp h¸t bµi “ Hoa trong vên“ TrÎ tù nhËn xÐt vÒ m×nh vµ b¹n trong tuµn. B×nh xÐt b¹n ngoan, tæ ngoan. C« nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, khen khÝch lÖ trÎ ngoan, nh¾c nhë trÎ cha ngoan tuÇn sau tiÕn bé. 208 - Tæ chøc cho c¸ nh©n, tæ lªn c¾m hoa bÐ ngoan. - TÆng bÐ ngoan cho trÎ, chóc trÎ vÒ nghØ cuèi tuÇn vui vÎ. ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng trong tuÇn - TrÎ ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra tre hµo høng trong c¸c ho¹t ®éng: ho¹t déng cã chñ dÞnh , ho¹t déng ngoµi trêi, ho¹t ®éng gãc sè trÎ ®¹t yªu cÇu cÇn kÕ ho¹ch båi dìng vµo ngµy tiÕp theo sè trÎ vît tréi 209
- Xem thêm -