Tài liệu Giáo án tự chọn toán 8 năm 2014

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 176 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án Tự chọn Toán 8 Năm học: 2013-2014 Chñ ®Ò 1 (6 tiÕt): Phép nhân và chia các đa thức. Các HĐT đáng nhớ. TiÕt 1 NS: 11/8/2013 PhÐp nh©n vµ phÐp chia c¸c ®a thøc I. Môc tiªu : - Cñng cè cho häc sinh quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc. - HS ®îc rÌn kÜ n¨ng nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc thµnh th¹o vµ biÕt ¸p dông quy t¾c nµy vµo gi¶i mét sè bµi tËp. II. ChuÈn bÞ : GV : b¶ng phô ( hoÆc giÊy trong, m¸y chiÕu )bót d¹, phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK III.TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.KiÓm tra : Quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc. 2.Bµi häc: HĐ của thày và trò - Quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc. - GV yªu cÇu HS lµm BT 1 tÝnh - HS lªn b¶ng lµm bµi - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt - GV : + Sña lçi + kÕt luËn ý ®óng + Cho HS ®iÓm - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 2 GV : yªu cÇu tÝnh T×m x HS : Lªn b¶ng lµm bµi GV : kÕt luËn ý ®óng Nội dung ghi bảng Bµi 1 : TÝnh a) ) - 1 xy2.(4x- 5y2x4) 2 1 =(- 2 xy2).4x+(- 1 xy2).(-5y2x4) 2 = -2x2y2 + 5 2 x5y4 b).(7ax5 + a2- 1).9ax = 63a2x6 + 9a3x – 9ax c)(4xy2 - xy - x - y).3xy = 12x2y3 - 3x2y2 - 3x2y - 3xy2 Bµi 2: T×m x biÕt a)2x2 + 6.(x - 1). 1 x = 5x.(x + 1). 2  2x + 3x - 3x 2 = 5x2 + 5x 5x2 - 3x = 5x2 + 5x -8x = 0 x=0 2 VËy x = 0 GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 Năm học: 2013-2014 b) 3 x(1 1 x + 8) + 4x(- 1 x + 5) = -100 4 3 4 Bµi 3 : TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc. - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 3 - GV: yªu cÇu HS TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc. M= ®Æt 3 229 1 229 .( 2 + =a; 1 ) 433 1 = 433 -. 1 229 + 1 229.433 b M = 3a(2 + b) - a.(1-b) - 4ab. - HS : Ho¹t ®éng nhãm lµm bµi = 6a + 3ab - a + ab - 4ab - GV : Yªu cÇu ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy = 5a = 5 bµi lµm 229 - HS : ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm Bµi 4 Rót gän biÓu thøc : - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm . a). y.(a - b) + a.(y - b) b). x2.(x + y) - y.(x2 - y2) Bµi lµm a). y.(a - b) + a(y - b) - HS : Lªn b¶ng lµm bµi 4 = ya - yb + ay - ab - GV : kÕt luËn ý ®óng = 2ya - yb - ab b). x2.(x + y) -y(x2 - y2) = x3 + x2y - yx2 + y3 = x3 + y3 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a Ngày so¹n:19/8/2013 TiÕt 2 PhÐp nh©n vµ phÐp chia c¸c ®a thøc I. Môc tiªu : - Cñng cè cho HS quy t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc - HS biÕt thùc hiÖn phÐp nh©n ®a thøc víi ®a thøc theo cét däc (chØ nªn dïng víi ®a thøc mét biÕn ®· x¾p xÕp ). Chñ yÕu c¸c vÝ dô víi ®a thøc 1 biÕn . Thùc hµnh gi¶i mét sè bµi tËp cã phÐp nh©n ®a thøc víi ®a thøc - Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c (cÇn chó ý vÒ dÊu). II. ChuÈn bÞ : GV : b¶ng phô (hoÆc giÊy trong, m¸y chiÕu) bót d¹, phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK III. TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.KiÓm tra : Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc? ViÕt d¹ng tæng qu¸t ? 2.Bµi häc: GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 HĐ của thày và trò - Quy t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc. - GV yªu cÇu HS lµm BT 1 tÝnh - HS lªn b¶ng lµm bµi - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt - GV : + Sña lçi + kÕt luËn ý ®óng + Cho HS ®iÓm - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 2 - GV : yªu cÇu tÝnh T×m x - HS : Lªn b¶ng lµm bµi - GV : kÕt luËn ý ®óng - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 3 - GV: yªu cÇu HS C/\m r»ng gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña biÕn y M = (y - 5).(2y + 3) – 2y.(y-3) + y + 7 - GV : §Ó chØ ra biÓu thøc kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña biÕn ta lµm nh thÕ nµo? - HS : Lªn b¶ng lµm bµi - HS : ®ai diÖn nhÉn xÐt bµi lµm - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm . - HS : Lªn b¶ng lµm bµi 4 - GV : kÕt luËn ý ®óng - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 5 - GV: yªu cÇu HS T×m ba sè tù nhiªn ch½n liªn tiÕp biÕt tÝch cña hai sè sau lín h¬n tÝch cña hai sè ®Çu lµ 56 GV: Nguyễn Thị Hường Năm học: 2013-2014 Nội dung ghi bảng * Bµi 1: TÝnh a)(zy2 -1).(z2 + zy2 + y2) = zy2z2 + zy2zy2 + zy2y2- 1.z2 - 1.zy2 - 1.y2 = z3y2 + z2y4 + zy4 - z2- zy2 - y2 b)( x - 2).(6x2 - 5x + 1) = x.6x2 + x(-5x) +(-2)6x2+ x + (-2)(-5x) + (-2).1 = 6x3 - 5x2 - 12x2 + 10x + x - 2 = 6x3 -17x2 + 11x - 2 c)(5x +3)(2x - 1) = 5x.2x + 5x(-1) + 3.2x + 3(-1) = 10x2 - 5x + 6x - 3 = 10x2 + x -3 * Bµi 2 T×m x biÕt : (3x - 9)(1 - x) + (x +3)(x2 - 1) - x3 = 11  3x - 3x2 - 9 + 9x + x 3 - x + 3x2 - 3 - x3 = 11 <  11x - 12 = 11 <  11x = 23 <  x = 23 11 * Bµi 3 C/m r»ng gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña biÕn y M = (y - 5).(2y + 3) - 2y.(y-3) + y + 7 - Thu gän biÓu thøc, chØ ra biÓu thøc cã gi¸ trÞ lµ 1 sè. M = y.2y + 3y + 2y.(-5) - [2y2 – 6y] + y +7 = - 7y + 7y + 7 =7  BiÓu thøc cã gi¸ trÞ kh«ng phô thuéc vµo biÕn y * Bµi 4 TÝnh P BiÕt : P = (29 + 27 + 1).(223 - 221 + 219 - 217 + 214 -210 + 25 - 27 + 1) P = 232 + 223 + 223 + 218 + 29 - 224 - 217 217 - 210 + 29 P = 232 + ( 223.2 -224 ) + (218 -2.217 ) + (2.29 + 210) + 1 P = 232 + 1 * Bµi 5 T×m ba sè tù nhiªn ch½n liªn tiÕp biÕt tÝch cña hai sè sau lín h¬n tÝch cña hai sè ®Çu lµ 56 Bµi lµm Sè tù nhiªn liªn tiÕp ch¾n lµ 2k; 2k + 2; 2k + 4. (2k + 2).(2k + 4) - (2k + 2)2k = 56 Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 Năm học: 2013-2014 - HS : Ho¹t ®éng nhãm lµm bµi 4k2 + 4k + 8k + 8 - 4k2 - 4k = 56 8k + 8 = 56 - GV : Yªu cÇu ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy 8(k + 1)= 56 bµi lµm (k + 1) = 56 : 8 k+1=7 - HS : ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm k=8 - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm 3 Sè ch½n liªn tiÕp ph¶i t×m lµ : 16;18; 20. 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a TiÕt 3 NS: 25/8/2013 CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I. Môc tiªu : - HS ®îc Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c h»ng ®¼ng thøc: b×nh ph¬ng cña mét tæng, b×nh ph¬ng cña mét hiÖu, hiÖu hai b×nh ph¬ng. - RÌn cho HS c¸c kÜ n¨ng vËn dông c¸c h»ng ®¼ng thøc qua bµi tËp. - Ph¸t huy trÝ lôc cña häc sinh. II. ChuÈn bÞ : GV : b¶ng phô ( hoÆc giÊy trong, m¸y chiÕu )bót d¹, phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK III.TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.KiÓm tra : Ph¸t biÓu thµnh lêi c¸c h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí ®· häc. - B×nh ph¬ng cña mét tæng - B×nh ph¬ng cña mét hiÖu - HiÖu hai b×nh ph¬ng. 2.Bµi häc: HĐ của thày và trò - Quy t¾c B×nh ph¬ng cña mét tæng - GV yªu cÇu HS lµm BT 1 chøng minh - HS lªn b¶ng lµm bµi - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt - GV : + Sña lçi + kÕt luËn ý ®óng + Cho HS ®iÓm - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 2 - GV : yªu cÇu BiÕn c¸c tæng sau GV: Nguyễn Thị Hường Nội dung ghi bảng * Bµi 1: Chøng minh : (10b + 5)2 = 100b.(b + 1) + 25 BiÕn ®æi vÕ tr¸i : (10b + 5)2 = (10b)2 + 2.10b.5 + 52 = 100b2 + 100b+ 25 = 100b(b + 1) + 25 = VÕ ph¶i  §¼ng thøc ®îc chøng minh * Bµi 2 BiÕn c¸c tæng sau thµnh tÝch : A = (x + 2)2 - 2( x + 2)y + y2 B = - 1 z2 + 4 z - 4 + 49 9 9 9 Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 thµnh tÝch : A = (x + 2)2 - 2( x + 2)y + y2 B = - 1 z2 + 4 z - 4 + 49 9 9 9 C = 16x2 – 8x + 1 - HS : Lªn b¶ng lµm bµi - GV : kÕt luËn ý ®óng Năm học: 2013-2014 C = 16x2 – 8x + 1 Bµi lµm A = ( x + 2) 2 - 2.(x + 2).y + (y)2 = (x + 2 - y )2 B = - [( 1 z2 - 4 z + 4 ) - 49 ] ===- 9 1 [( z 3 1 [( z 3 1 [( z 3 1 ( z+ 3 9 9 1 2 2. z + ( 2 )2 3 3 3 2 2 ) - 72] 3 2 + 7 )( 1 z - 2 3 3 3 19 1 23 )( z ) 3 3 3 72 ] - 7)] =C = (4x)2 - 2(4x).1 + 12 - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 3 C = ( 4x - 1)2 * Bµi 3 - GV: yªu cÇu HS Rót gän c¸c biÓu thøc sau : Rót gän c¸c biÓu thøc sau : P = (2x + 3y)2 - (2x + 3y)2 P = (2x + 3y)2 - (2x + 3y)2 Q = (3x + 1)2 + (3x + 1)(3x - 1) Q = (3x + 1)2 + (3x + 1)(3x - 1) - HS : Ho¹t ®éng nhãm lµm bµi Bµi lµm - GV : Yªu cÇu ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy P = 4x2 + 2.2x.3y + 9y2 - (4x2 - 2.2x.3y + 9y2) bµi lµm P= 4x2 + 12xy + 9y2 - 4x2 + 12xy - 9y2 - HS : ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm P = 24xy. 2 2 2 - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm Q = (9x 2+ 2.3x + 1) +2((3x) - 1 ) Q = - 9x - 6x - 1 + 9x - 1 - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 4 Q = - 6x - 2 - GV: yªu cÇu HS TÝnh : * Bµi 4 TÝnh : ( a + b + c )2 = (a + b + c).( a + b + c ) ( a + b + c )2 - GV : §Ó tÝnh ta cã thÓ lµm theo 2 c¸ch : * c1 : ¸p dông nh©n ®a thøc víi ®a thøc - HS : Lªn b¶ng lµm bµi vµ thu gän - HS : ®ai diÖn nhÉn xÐt bµi lµm * c2 : t¸ch (a + b + c)2 = [(a +b) + c]2 - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm . 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a TiÕt 4 NS: 1/9/2013 CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ(tiếp) I . Môc tiªu. GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 Năm học: 2013-2014 - HS ®îc Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c h»ng ®¼ng thøc : b×nh ph¬ng cña mét tæng, b×nh ph¬ng cña mét hiÖu, hiÖu hai b×nh ph¬ng. - HS ®îc RÌn c¸c kÜ n¨ng vËn dông c¸c h»ng ®¼ng thøc qua bµi tËp. - Ph¸t huy trÝ lôc cña häc sinh. II. ChuÈn bÞ GV : b¶ng phô ( hoÆc giÊy trong, bót d¹, m¸y chiÕu ) phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng : 1.KiÓm tra : Ph¸t biÓu thµnh lêi c¸c h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí ®· häc. - B×nh ph¬ng cña mét tæng - B×nh ph¬ng cña mét hiÖu - HiÖu hai b×nh ph¬ng. 2.Bµi häc: HĐ của thày và trò - HS : §äc ®Ò bµi - GV : yªu cÇu HS TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc : Q = 49x2 - 70x + 25 víi a) x = 5 b) x= 1 7 Chóng ta sÏ lµm nh thÕ nµo ? - NhËn xÐt : BiÓu thøc cã d¹ng H§T b×nh ph¬ng cña mét hiÖu ta thu gän biÓu thøc d¹ng tæng thµnh tÝch tríc. - HS Lªn b¶ng lµm bµi - GV KÕt luËn ý ®óng - GV: Treo b¶ng phô Bµi 2: NhËn xÐt sù ®óng sai cña c¸c kÐt qu¶ sau : "a2 + 2ab + 4b2 - (a +2b)2 " " 1 x2 - 2xy + y2 = ( 1 x - y)2 " 2 2 2 "(0,5x - 1)2 = 0,25x2 - x2 " "(9x + 5)2 = 81x2 + 25 " "(0,5 - 4a)2 = (4a - 0,5)2 " " (x - 1 )2 = - (1 - x)2 " - GV KÕt luËn ý ®óng - HS : §äc ®Ò bµi - GV : yªu cÇu HS BiÕn c¸c tæng sau thµnh tÝch : M = 16y2 - 8y + 1 N= (z + 2)2 - 2( z + 2)y + y2 H=- Nội dung ghi bảng *Bµi 1 : TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc : Q = 49x2 - 70x + 25 víi a) x = 5 b) x= 1 7 Q = 49x2 - 70x + 25 Q = (7x)2 - 2.7x.5 + 52 Q = (7x - 5)2 a). x = 5  ( 7x - 5 )2 = (7.5 - 5)2 = 302 = 900 b). x = 1  (7x - 5)2 = ( 7. 1 - 5)2 7 7 = (1 - 5)2 = 16. *Bµi 2 Sai v× : (a +2b)2 = a2 + 4ab + 4b2  a2 + 2ab + 4b2 Sai v× : ( 1 x - y)2 = 1 x2 - xy + y2 1 9 x2 + 4 9 x- 4 9 + 49 - HS Lªn b¶ng lµm bµi GV: Nguyễn Thị Hường 4 1  2 Sai Sai §óng Sai x2 - 2xy + y2 *Bµi 3 : BiÕn c¸c tæng sau thµnh tÝch M = (4y)2 - 2(4y).1 + 12 M = ( 4y - 1)2 N= ( z + 2) 2 - 2.(z + 2).y + (y)2 = (z + 2 - y )2 H = - [( 1 x2 - 4 x + 4 ) - 49 ] 9 ==- [( 1 3 [( 1 3 xx- 9 9 1 2 2. x + ( 2 3 3 3 2 2 ) - 72] 3 ) 2 - 72 ] Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 - GV KÕt luËn ý ®óng Năm học: 2013-2014 = - [( 1 x 3 1 ( x 3 2 + 7 )( 1 x - 2 3 3 3 19 1 23 )( x ) 3 3 3 - 7)] =+ - HS : §äc ®Ò bµi - GV : yªu cÇu HS Chøng minh r»ng : *Bµi 4 : Chøng minh r»ng : (a + b) 2 = (a - b) 2 + 4ab (a + b) 2 = (a - b) 2 + 4ab §Ó chøng minh ®¼ng thøc A = B BiÕn ®æi VP (a - b)2 + 4ab cã c¸c c¸ch sau. = a2 - 2ab + b2 + 4ab C1 : BiÕn ®æi VT (A)  VP(B) = a2 + 2ab + b2 C2 : BiÕn ®æi VP(B)  VT(A) thêng = (a + b)2 vÕ tr¸i biÕn ®æi vÕ cã biÓu thøc kång kÒng sang §¼ng thøc ®îc chøng minh vÕ cã biÓu thøc ®¬n gi¶n C3 : BiÕn ®æi A sang C ---- B sang C  A=B ë c©u 1 ta chän c¸ch nµo ? 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a TiÕt 5. NS: 9/9/2013 CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ(tiếp) I - Môc tiªu : - Cñng cè cho HS thùc hiÖn c¸c H§T lËp ph¬ng cña mét tæng, lËp ph¬ng cña mét hiÖu - c¸c øng dông cña nã. - HS BiÕt vËn dông c¸c h»ng ®¼ng thøc trªn ®Ó lµm bµi tËp . - Gi¸o dôc KN ph¸t biÓu kt díi d¹ng ng«n ng÷ mét c¸ch chÝnh x¸c . II - ChuÈn bÞ d¹y häc : GV : b¶ng phô ; phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK III - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng : 1.KiÓm tra : Ph¸t biÓu thµnh lêi c¸c h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí ®· häc. - LËp ph¬ng cña mét tæng - LËp ph¬ng cña mét hiÖu 2.Bµi häc: HĐ của thày và trò - Quy t¾c LËp ph¬ng cña mét tæng - GV yªu cÇu HS lµm BT 1 TÝnh (x + 1)3 = ? (2x + y)3 = ? GV: Nguyễn Thị Hường Nội dung ghi bảng * BT1: TÝnh (x + 1)3 = ? (2x + y)3 = ? Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 (x + 1 )3 = ? 2 - HS lªn b¶ng lµm bµi - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt - GV : + Sña lçi + kÕt luËn ý ®óng + Cho HS ®iÓm - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 2 - GV : yªu cÇu §óng hay sai ? ( 5y + 3x )3 = 25y3 + 27x3 (7 + a)3 = 73 + 14a + a3 (1 + b)3 = (1 + b)3 - HS : Lªn b¶ng lµm bµi - GV : kÕt luËn ý ®óng - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 3 Thu gän 1) 8 - 12x + 6x2 - x3 2) 3x2 - 3x + 1 - x3 3) x3 -3x2 + 3x – 1 - GV: yªu cÇu HS - HS : Ho¹t ®éng nhãm lµm bµi - GV : Yªu cÇu ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm - HS : ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 4 - GV: yªu cÇu HS TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc : A = (2yx + x2 + y2) víi x = -1 y = 10. B = 8 - 12a + a3 - 6a2 - 2a3 + 12a2 . víi a = - 2. - HS : Lªn b¶ng lµm bµi - HS : ®ai diÖn nhÉn xÐt bµi lµm - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm Năm học: 2013-2014 (x + 1 2 1 2 )3 = ? Bµi lµm )3 = x3 + 3x2. 1 + 3x ( 1 )2 + ( 1 (x + 2 2 2 )3 = x3 + 3 x2 + 3 x + 1 2 4 8 (x + 1)3 = x3 + 3x2 + 3x + 1 (2x + y)3 = (2x)3 + 3(2x)2y + 3.2x.y2 + y3 = 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 * BT2 : §óng hay sai ? ( 5y + 3x )3 = 25y3 + 27x3 (7 + a)3 = 73 + 14a + a3 (1 + b)3 = (1 + b)3 *BT 3 : Thu gän 1) 8 - 12x + 6x2 - x3 = 23 -3.22.x + 3.2x2 - x3 = (2 - x)3 2) 3x2 - 3x + 1 - x3 = 1 - 3x.12 + 3.1.x2 - x3 = ( 1 - x)3 3) x3 -3x2 + 3x – 1 = (x-1) 3 * Chó ý : (a - b)3 ≠ (b - A)3. *BT 4 : TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc : A = (2yx + x2 + y2) víi x = -1 y = 10. B = 8 - 12a + a3 - 6a2 - 2a3 + 12a2 . víi a = - 2. Bµi lµm Ta cã: A = (2yx + x2 + y2) = (x + y)2 víi x = -1 y = 10. => A = (- 1 + 10)2 = 81. B = 8 - 12a + a3 - 6a2 - 2a3 + 12a2 . = 8 -12a + 6a2 - a3 = (8 - a)3 víi a = - 2. => B = (8 + 2)3 = 1000 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 Năm học: 2013-2014 - LËp ph¬ng cña mét tæng (A + B)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 - LËp ph¬ng cña mét hiÖu (a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3. 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a TiÕt 6. NS: 16/9/2013 CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ(tiếp) I - Môc tiªu : - Cñng cè kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ 7 H§T§N. - RÌn kÜ n¨ng vËn dông c¸c H§T vµo gi¶i to¸n, chó ý kÜ n¨ng nh©n d¹ng H§T. II - ChuÈn bÞ d¹y häc : GV : b¶ng phô ; phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK III - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng : 1.KiÓm tra : Ph¸t biÓu thµnh lêi Vµ ghi néi dung TQ 7 h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí ®· häc. 2.Bµi häc: HĐ của thày và trò - GV yªu cÇu HS lµm BT BT1: Rót gän biÓu thøc. ( y + 3)3 - (3 - y)2 - 54y - HS lªn b¶ng lµm bµi - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt - GV : + Sña lçi + kÕt luËn ý ®óng + Cho HS ®iÓm - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 2 - GV : yªu cÇu tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc a). x2 + 4x + 4 víi x = 198 b). x3 + 3x2 + 3x + 1 víi x = 9 - HS : Lªn b¶ng lµm bµi - GV : kÕt luËn ý ®óng GV: Nguyễn Thị Hường *BT1: Nội dung ghi bảng Rót gän biÓu thøc. ( y + 3)3 - (3 - y)2 - 54y = y3 + 3.y2.3 + 3y.32 + 33 - (33 - 3.32.y + 3.3.y2 - y3 ) - 54y = y3 + 9y2 + 27y + 27 - 27 + 27y - 9y2 + y3 - 54y = 2y3 *BT2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc a). x2 + 4x + 4 víi x = 198 = x2 + 2.x.2 + 22 = ( x + 2) 2 víi x = 198 ; (x + 2 )2 = (198 + 2)2 = 2002 = 40000 b). x3 + 3x2 + 3x + 1 víi x = 9 x3 + 3x2.1 + 3.12x + 13= (x+ 1 )3 víi x = 9 ; (x + 1)3 = (9 + 1)3 =103 = 1000 *BT3 Chøng minh : 3 3 a + b = (a + b)3 - 3ab(a + b) BiÕn ®æi vÕ ph¶i (a + b)3 - 3ab(a + b) = a3 + 3a2b + 3ab2 + Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 Năm học: 2013-2014 b3 - 3a2b - 3ab2 = a3 + b3= VT(dpcm) b).Chøng minh : a3 - b3 = (a - b)3 + 3ab(a - b) BiÕn ®æi vÕ ph¶i (a - b)3 + 3ab(a - b) = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 + 3a2b - 3ab2 - HS : Lªn b¶ng lµm bµi BT4: tÝnh = a3 - b3 = VT(dpcm) nhanh *BT4: - GV : kÕt luËn ý ®óng tÝnh nhanh a). 352 + 652 + 70.65 = 352 + 2.35.65 + 652 =( 35 +65)2 = 1002 = 10000 b). 792 + 392 - 78.79 = 792 - 2.79.39 + 392 - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 5 = (79 - 39)2 = 402 = 1600 *BT5: - GV: yªu cÇu HS T×m x biÕt T×m x biÕt : - HS : Ho¹t ®éng nhãm lµm bµi a).( x2 + 1 ) - ( x + 1)(x - 1) + x - 4 = 0 - GV : Yªu cÇu ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy x2 2+ 1 - (x22 - 1) + x – 4 = 0 x +1-x +1+x-4=0 bµi lµm x+2-4=0 x-2=0 - HS : ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm => x = 2 - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm b). ( x + 2)( x2 - 2x + 4 ) x(x2 + 2) = 30 Thu gän vÕ tr¸i (x3 + 23 ) - x3 - 2x = 30 - 2x = 30 - 8 -2x = 22 => x = - 11 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a Chñ ®Ò 2 (6 tiÕt) Tø gi¸c TiÕt 1 Ngày so¹n:30/9/2013 h×nh thang, h×nh thang c©n I – Môc tiªu  Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ h×nh thang, h×nh thang c©n (§Þnh nghÜa, tÝnh chÊt vµ c¸ch nhËn biÕt).  RÌn c¸c kÜ n¨ng ph©n tÝch ®Ò bµi, kÜ n¨ng vÏ h×nh, kÜ n¨ng suy luËn, kÜ n¨ng nhËn d¹ng h×nh. GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 Năm học: 2013-2014  RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II – ChuÈn bÞ cña GV vµ HS  GV : Thíc th¼ng, compa, phÊn mµu, b¶ng phô, bót d¹.  HS : Thíc th¼ng, compa, bót d¹. III – TiÕn tr×nh d¹y – häc 1.KiÓm tra : Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña h×nh thang c©n. 2.Bµi häc: HĐ của thày và trò *Bµi tËp 1 (H×nh vÏ vµ GT, Kl ; GV vÏ s½n trªn b¶ng phô) Nội dung ghi bảng * Bài tập 1 a) Ta cã :  ABC c©n t¹i A (gt) B =  C = 180 0  A 2 AD = AE =>  ADE cân tại A =>  D1=  E1 = 180 0  A 2 =>  D1 =  B DE // BC. H×nh thang BDEC cã  B =  C BDEC lµ HTC. b) NÕu  A = 500 HS : Lªn b¶ng chøng minh GV yªu cÇu HS kh¸c nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS lªn b¶ng. GV: Nguyễn Thị Hường =>  B =  C = 180 0  50 0 2 = 650 Trong h×nh thang c©n BDEC cã  B =  C = 650  D2 =  E2 = 1800 – 650 = 1150 Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 Năm học: 2013-2014 - GV :Treo b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi - HS Lªn b¶ng vÏ h×nh vµ ghi GT; KL *Bài tập 2 a) XÐt  ABD vµ  ACE cã : AB = AC (gt)  A chung ;  B1 =  C1 (vì  B1 =  B ;  C1 = 1 2 1 2  C ; và  B =  C)   ABD =  ACE (gcg)  AD = AE (c¹nh t¬ng øng) Chøng minh nh bµi 15  ED // BC vµ cã  B =  C  BEDC lµ h×nh thang c©n. b) ED // BC =>(  D2 =  B2 (so le trong) Cã (  B1 =  B2 gt) =>  B1 =  D2 =>  BED cân  BE = ED * Bài tập 3 GV :h·y cho biÕt ®Ó chøng minh BEDC lµ h×nh thang c©n cÇn chøng minh ®iÒu g× ? HS : Lªn b¶ng chøng minh GV : KÕt luËn ý ®óng GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 Bµi 3 GV ®a b¶ng phô : Chøng minh ®Þnh lÝ : “ H×nh thang cã hai ®êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh thang c©n”. Mét HS ®äc l¹i ®Ò bµi to¸n Mét HS lªn b¶ng vÏ h×nh, viÕt GT ; KL. Năm học: 2013-2014 a) H×nh thang ABEC cã hai c¹nh bªn song song : AC // BE (gt). AC = BE (nhËn xÐt vÒ h×nh thang) mµ AC = BD (gt)  BE = BD   BDE c©n. b) Theo kÕt qu¶ c©u a ta cã :  BDE c©n t¹i B =>  D1 =  E mµ AC // BE =>  C1 =  E (hai gãc ®ång vÞ) =>  C1 =  D1 XÐt  ACD vµ  BDC cã ; AC = BD (gt) GV yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm ®Ó gi¶i bµi tËp. GV cho HS ho¹t ®éng nhãm kho¶ng 7 phót th× yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. GV kiÓm tra thªm bµi cña vµi nhãm, cã thÓ cho ®iÓm - GV:Treo b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò - HS : vÏ h×nh vµ ghi GT; KL Muèn chøng minh OE lµ trung trùc cña ®¸y AB ta cÇn c/m ®iÒu g× ? T¬ng tù, muèn chøng minh OE lµ trung trùc cña DC ta cÇn chøng minh ®iÒu g× ? -HS : Lªn b¶ng chøng minh -GV : KÕt luËn ý ®óng  C1 =  D1(c/m trªn)   ACD =  BDC (cgc) c¹nh DC chung c) ACD =  BDC =>  ADC =  BDC(hai gãc t¬ng øng)  H×nh thang ABCD c©n (ĐN). * Bài tập 4  ODC cã  D =  C (gt)   ODC c©n  OD = OC Cã OD = OC vµ AD = BC(t/c)  OA = OB VËy O thuéc trung trùc cña AB vµ CD (1). Cã  ABD =  BAC (ccc) =>  B2 =  A2 =>  EAB cân  EA = EB Cã AC = BD (tÝnh chÊt h×nh thang c©n). vµ EA = EB  EC = ED. VËy E thuéc trung trùc cña AB vµ CD (2).  Tõ (1), (2)  OE lµ trung trùc cña hai ®¸y. 3. Cñng cè :GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ: Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a Chñ ®Ò 2 (6 tiÕt) TiÕt 2. NS: 6/10/2013 ®êng trung b×nh cña tam gi¸c, cña h×nh thang I . Môc tiªu  Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c vµ ®êng trung b×nh cña h×nh thang cho HS.  RÌn kÜ n¨ng vÒ h×nh râ, chuÈn x¸c, kÝ hiÖu ®ñ gi¶ thiÕt ®Çu bµi trªn h×nh.  RÌn kÜ n¨ng tÝnh, so s¸nh ®é dµi ®o¹n th¼ng, kÜ n¨ng chøng minh. GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 Năm học: 2013-2014 II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS  GV : – Thíc th¼ng, compa, b¶ng phô, bót d¹, SGK, SBT.  HS : – Thíc th¼ng, compa, SGK, SBT. III . TiÕn tr×nh d¹y - häc 1.KiÓm tra So s¸nh ®êng trung b×nh cña tam gi¸c vµ ®êng trung b×nh cña h×nh thang vÒ ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt.VÏ h×nh minh häa 2.Bµi häc: *BT1 HĐ của thày và trò Nội dung ghi bảng *BT1 mµn hinh) ABC BM = MC ; OA = OM GT d qua O AA' , BB', CC'  d HS lµm bµi theo nhãm KL AA' = GV gîi ý kÎ MM'  d. Gi¶i : KÎ MM'  d t¹i M'. Ta cã h×nh thang BB'C'C cã BM = MC vµ MM' // BB' // CC' nªn MM' lµ ®êng GV: §Ò bµi ,h×nh vÏ ®a lªn b¶ng phô (hoÆc BB' CC' 2 trung b×nh  MM' = §¹i diÖn mét nhãm tr×nh bµy bµi. HS nhËn xÐt. GV kiÓm tra bµi cña vµi nhãm kh¸c. Bµi 2 : Cho h×nh vÏ. BB' CC' . 2 MÆt kh¸c AOA' = MOM' (c¹nh huyÒn, gãc nhän)  MM' = AA' VËy AA' = BB' CC' . 2 *BT2 Tø gi¸c BMNI lµ h×nh thang c©n v× : + Theo h×nh vÏ ta cã : MN lµ ®êng trung b×nh cña ADC a) Tø gi¸c BMNI lµ h×nh g× ?  MN // DC hay MN // BI (v× B ; D ; I ; C) th¼ng hµng  BMNI lµ h×nh thang. b) NÕu  A = 580 th× c¸c gãc cña tø gi¸c + ABC ( B$  900 ) ; BN lµ trung tuyÕn BMNI b»ng bao nhiªu. Quan s¸t kÜ h×nh vÏ råi cho biÕt gi¶ thiÕt cña bµi to¸n. GV: Nguyễn Thị Hường  BN = AC 2 vµ ADC cã MI lµ ®êng trung b×nh (v× Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 Tø gi¸c BMNI lµ h×nh g× ? Năm học: 2013-2014 AM = MD ; DI = IC) AC Cßn c¸ch nµo kh¸c chøng minh BMNI lµ  MI = 2 h×nh thang c©n n÷a kh«ng ? H·y tÝnh c¸c gãc cña tø gi¸c BMNI nÕu Tõ  A = 580 vµ � AC � cã BN = MI � 2 � � �  BMNI lµ h×nh thang c©n (h×nh thang cã hai ®êng chÐo b»ng nhau). b) ABD ( B$ = 900) cã  BAD = 290 =>  ADB = 900 – 290 = 610 =>  MBD = 610 (v× BMD c©n t¹i M) Do ®ã  NID =  MBD = 610 (theo ®Þnh nghÜa h×nh thang c©n)   BMN=  MNI = 1800 – 610 = 1190 3. Cñng cè :GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a Chñ ®Ò 2 TiÕt 3. Ngày so¹n: 13/10/2013 trôc ®èi xøng. I. Môc tiªu  Cñng cè kiÕn thøc vÒ hai h×nh ®èi xøng nhau qua mét ®êng th¼ng (mét trôc), vÒ h×nh cã trôc ®èi xøng.  RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh ®èi xøng cña mét h×nh (d¹ng h×nh ®¬n gi¶n) qua mét trôc ®èi xøng.  KÜ n¨ng nhËn biÕt hai h×nh ®èi xøng nhau qua mét trôc, h×nh cã trôc ®èi xøng trong thùc tÕ cuéc sèng. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS  GV : – Compa, thíc th¼ng, b¶ng phô, phÊn mµu, bót d¹. GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 – PhiÕu häc tËp. Năm học: 2013-2014  HS : – Compa, thíc th¼ng, b¶ng phô nhãm, bót d¹. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc 1.KiÓm tra 1) Nªu ®Þnh nghÜa hai ®iÓm ®èi xøng qua mét ®êng th¼ng? 2) VÏ h×nh ®èi xøng cña ABC qua ®êng th¼ng d 2.Bµi häc: HĐ của thày và trò Nội dung ghi bảng Bµi 1 : VÏ h×nh ®èi xøng qua ®êng th¼ng d *D¹ng1: VÏ trôc ®x cña h×nh ®· vÏ. Cho HS thi vÏ nhanh, vÏ ®óng, vÏ ®Ñp, GV thu 10 bµi nép ®Çu tiªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ cã thëng cho 3 bµi tèt nhÊt trong 10 bµi ®Çu tiªn, *D¹ng 2: T×m trôc ®x Bµi 2: H×nh a cã hai trôc ®èi xøng. GV ®a h×nh vÏ lªn b¶ng phô H×nh b, c, d, e, i mçi h×nh cã mét trôc ®èi xøng. T×m c¸c h×nh trôc ®èi xøng trªn h×nh vÏ H×nh g cã n¨m trôc ®èi xøng. H×nh h kh«ng cã trôc ®èi xøng. *D¹ng 3: LuyÖn vÏ h×nh+ c/m Bµi 3 a) GV ®äc to ®Ò bµi, ng¾t tõng ý, yªu cÇu HS vÏ h×nh theo lêi GV ®äc. Chøng minh AD + DB < AE + EB H·y ph¸t hiÖn trªn h×nh nh÷ng cÆp ®o¹n b»ng nhau. Gi¶i thÝch ? VËy tæng AD + DB = ? AE + EB = ? T¹i sao AD + DB l¹i nhá h¬n AE + EB AD + DB = CD + DB = CB Nh vËy nÕu A vµ B lµ hai ®iÓm thuéc cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®êng AE + EB = CE + EB th¼ng d th× ®iÓm D (giao ®iÓm cña CB CEB cã : GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 víi ®êng th¼ng d) lµ ®iÓm cã tæng kho¶ng c¸ch tõ ®ã tíi A vµ B lµ nhá nhÊt ¸p dông kÕt qu¶ cña c©u a h·y tr¶ lêi c©u hái b ? Năm học: 2013-2014 CB < CE + EB (bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c)  AD + DB < AE + EB b) Con ®êng ng¾n nhÊt mµ b¹n Tó nªn ®i lµ con ®êng ADB. 3. Cñng cè :GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a Chñ ®Ò 2 TiÕt 4. Ngày so¹n: 20/10/2013 ND: 22/10/2013 h×nh b×nh hµnh I. Môc tiªu  KiÓm tra, luyÖn tËp c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh b×nh hµnh (®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu hiÖu nhËn biÕt).  RÌn kÜ n¨ng ¸p dông c¸c kiÕn thøc trªn vµo gi¶i bµi tËp, chó ý kÜ n¨ng vÏ h×nh, chøng minh, suy luËn hîp lý. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS  GV : – Thíc th¼ng, compa, b¶ng phô, bót d¹.  HS : – Thíc th¼ng, compa. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc 1.KiÓm tra *Ph¸t biÓu §N, tÝnh chÊt h×nh b×nh hµnh 2.Bµi häc: Bµi 1 HĐ của thày và trò Nội dung ghi bảng *Bµi 1 - GV: Treo b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi BT - HS ®äc ®Ò bµi - GV Híng dÉn HS vÏ h×nh , ghi GT; KL. HEFG lµ h×nh g× ? V× sao ? H ; E lµ trung ®iÓm cña AD ; AB. VËy cã kÕt luËn g× vÒ ®o¹n th¼ng HE ? GV: Nguyễn Thị Hường Tø gi¸c ABCD GT AE = EB ; BF = FC CG = GD ; DH = DA KL HEFG lµ h×nh g× ? V× sao ? Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 T¬ng tù ®èi víi ®o¹n th¼ng GF ? Năm học: 2013-2014 Gi¶i :Theo ®Çu bµi : H ; E ; F ; G lÇn lît lµ trung ®iÓm cña AD; AB ; CB ; CD  ®o¹n th¼ng HE lµ ®êng trung b×nh cña ADB §o¹n th¼ng FG lµ ®êng trung b×nh cña DBC nªn HE // DB vµ HE = 1 DB Bµi 2 - GV: Treo b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi BT - HS ®äc ®Ò bµi - GV Híng dÉn HS vÏ h×nh , ghi GT; KL. 2 GF // DB vµ GF = 1 DB 2  HE // GF ( // DB) vµ HE = GF (= DB ) 2  Tø gi¸c EFGH lµ h×nh b×nh hµnh. *Bµi 2 *GV: Quan s¸t h×nh, ta thÊy ngay tø gi¸c AHCK cã ®Æc ®iÓm g× ? CÇn chØ ra tiÕp ®iÒu g×, ®Ó cã thÓ kh¼ng ®Þnh AHCK lµ h×nh b×nh hµnh ? ABCD lµ h×nh b×nh hµnh Chøng minh ý b) ? GT AH  DB, CK  DB OH = OK §iÓm O cã vÞ trÝ nh thÕ nµo ®èi víi ®o¹n KL a) AHCK lµ h×nh b×nh hµnh th¼ng HK ? b) A; O ; C th¼ng hµng. Theo ®Çu bµi ta cã : AH  DB � �� AH // CK CK  DB � XÐt AHD vµ CKB cã :  H =  K = 900 AD = CB (tÝnh chÊt hbh)  D1=  B1 (SLT cña AD // BC)  AHD = CKB (c¹nh huyÒn, gãc nhän)  AH = CK (hai c¹nh t¬ng øng) .Tõ ,  AHCK lµ hbh – O lµ trung ®iÓm cña HK mµ AHCK lµ h×nh b×nh hµnh (theo chøng minh c©u a).  O còng lµ trung ®iÓm cña ®êng chÐo GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 Năm học: 2013-2014 AC (theo tÝnh chÊt cña h×nh b×nh hµnh).  A ; O ; C th¼ng hµng 3. Cñng cè :GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a Chñ ®Ò 2 TiÕt 5. NS:27/10/2013 ND: 29/10/2013 h×nh ch÷ nhËt I. Môc tiªu  Cñng cè ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu hiÖu nhËn biÕt mét tø gi¸c lµ h×nh ch÷ nhËt. Bæ sung tÝnh chÊt ®èi xøng cña h×nh ch÷ nhËt th«ng qua bµi tËp.  LuyÖn kÜ n¨ng vÏ h×nh, ph©n tÝch ®Ò bµi, vËn dông c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh ch÷ nhËt trong tÝnh to¸n, chøng minh vµ c¸c bµi to¸n thùc tÕ. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS  GV : Thíc th¼ng, compa, ªke, phÊn mµu, bót d¹.  HS : B¶ng phô nhãm, bót d¹. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc 1.KiÓm tra : Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa h×nh ch÷ nhËt. Nªu c¸c tÝnh chÊt vÒ c¸c c¹nh vµ ®êng chÐo cña h×nh ch÷ nhËt. 2.Bµi häc: HĐ của thày và trò Nội dung ghi bảng *BT1 * GV : Treo b¶ng cã ghi s½n ®Ò bµi BT 1 - HS: §äc ®Ò bµi - GV: Híng dÉn HS vÏ h×nh , ghi GT; KL. - GV yªu cÇu HS lµm BT1: Cã DB = DH + HB = 2 + 6 = 8(cm) - HS lªn b¶ng lµm bµi OD  BD  8  4(cm) 2 2 - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt - GV : + Sña lçi + kÕt luËn ý ®óng + Cho HS ®iÓm  HO = DO – DH = 4 – 2 = 2cm Cã DH = HO = 2cm AD = AO (®Þnh lÝ liªn hÖ gi÷a ®êng xiªn vµ h×nh chiÕu) VËy AD  AO  AC  BD  4(cm) 2 2 XÐt vu«ng ABD cã : AB2 = BD2 – AD2 (®/l Py-ta-go) GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 8 * GV : Treo b¶ng cã ghi s½n ®Ò bµi BT 2 - HS: §äc ®Ò bµi Năm học: 2013-2014 = 82 – 42 = 48 � AB  48  16 �3  4 3 (cm) *BT2 - GV ABCD : AC  BD GT AE = EB ; BF = FC Theo em EFGH lµ h×nh g× ? V× sao ?: CG = GD ; DH = HA - HS vÏ h×nh ; c/m. KL EFGH lµ h×nh g× ? V× sao? - GV : yªu cÇu HS Lªn b¶ng lµm bµi Cho biÕt GT, KL cña bµi to¸n. - HS : Lªn b¶ng lµm bµi - GV : kÕt luËn ý ®óng ABC cã AE = EB (gt) BF = FC (gt)  EF lµ ®êng trung b×nh cña   EF // AC vµ EF  AC (1) 2 Chøng minh t¬ng tù cã HG lµ ®êng trung b×nh cña ADC. AC (2)  HG // AC vµ HG  2 Tõ (1) vµ (2) suy ra AC � EF // HG (// AC) vµ EF  HG  � � � �2 �  EFGH lµ h×nh b×nh hµnh (theo dÊu hiÖu nhËn biÕt) Cã EF // AC vµ BD  AC  BD  EF. Chøng minh t¬ng tù cã EH // BD vµ EF  BD  EF  EH  E$  900 vËy h×nh b×nh hµnh EFGH lµ h×nh ch÷ nhËt (theo dÊu hiÖu nhËn biÕt) 3. Cñng cè :GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều
- Xem thêm -