Tài liệu Giáo án tự chọn toán 7 năm 2014

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

CHUÛ ÑEÀ 1: CAÙC PHEÙP TÍNH VEÀ SOÁ HÖÕU TÆ (4 Tieát) Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ TIEÁT 1: COÄNG , TRÖØ, NHAÂN, CHIA SOÁ HÖÕU TÆ I- MUÏC TIEÂU: -HSnaém vöõng caùc quy taéc coäng tröø soá höõu tæ ; hieåu quy taéc chuyeån veá trong taäp hôïp soá höõu tæ . coù kyõ naêng laøm caùc pheùp coäng tröø nhanh vaø hôïp lyù . -coù kyõ naêng aùp duïng quy taéc chuyeån veá II-CHUAÅN BÒ : -HS oân laïi caùch coäng tröø phaân soá ; qui taéc chuyeån veá, qui taéc daáu ngoaëc ôû lôùp 6- oânlaïi tính chaát cuûa ñaúng thöùc III- TIEÁN TRÌNH BAØI DAÏY : 1-OÅn ñònh : Kieåm tra sæ soá hs 2-Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu : 1. Tập hợp số hữu tỉ Hoaït Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng ñoäng cuûa GV HS 2. Cộng, trừ, nhân, chia hai số hữu tỉ 3-Baøi taäp : baøi 1-sgk ta coù: a b ; y  ( a , b, m  Z , m m vì m  0). x xa +a2axa+ba+b<2b=> zx=0=>x>=1,7 ta coù x-1,7=2,3=>x=4(ch) TH1Neáu x-1,7<0=> x<1,7 tacoù x-1-7=-2,3=> x=-0,6 Baøi 25 : duøng maùy tính boû Giaùo aùn töï choïn Naêm hoïc 2009 - 2010 tröôøng hôïp -HS thaûo luaän nhoùm - (cho Hs hoaït ñoäng nhoùm , sau ñoù trình baøy ) HS ñoïc höôùng daãn - Gv cho hs ñoïc höôùng daãn SGK baøi 26 sau ñoù duøng maùy tính -duøng maùy tính ñeå ñeå laøm laøm 26 Tröôøng THCS Taùt Ngaø tuùi a)(-3,1597)+(-2,39)=5,5496 b)(-0,793)-(2,1068)=1,3138 d)1,2.(-2,6) +(-1,4):0,7=5,12 Hoaït ñoäng 4: Cuõng coá -daën doø - BVN laøm baøi coøn laïi - Ñoïc baøi luyõ thöøa cuûa moät soá höõu tyû Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ TIEÁT : 3+4 LUYÕ THÖØA CUÛA MOÄT SOÁ HÖÕU TYÛ I-MUÏC TIEÂU : -HS hieåu khaùi nieäm kuyõ thöøa vôùi soá muõ töï nhieân cuûa moät soá höõu tyû , bieát caùc quy taéc tính tích vaø thöông cuûa hai luyõ thöøa cuøng cô soá , quy taéc tính luyõ thöøa cuûa moät luyõ thöøa, luyõ thöøa cuûa moät tích, luyõ thöøa cuûa moät thöông. -Coù kyõ naêng vaän duïng caùc quy taéc treân vaøo tính toaùn -Nhaän bieát ñöôïc ñaëc ñieåm baøi toaùn ñeå tính ñuùng , hôïp lyù II-CHUAÅN BÒ : phieáu hoïc taäp , maùy tính boû tuùi III-TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1-OÅn ñònh : Kieåm tra só soá hoïc sinh 2-Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu : Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1:Heä thoáng kieán thöùc Ghi baûng 1-Luyõ thöøa vôùi soá muõ töï nhieân : x n  x.x.x ...x; nthuaso -Cho Hs theå hieän qua troø chôi laép gheùp kieán thöùc treân baûng phuï ( moãi coâng thöùc laø 10 giaây) -HS leân baûng gheùp kieán thöùc trong 10 giaây .moãi hs moät -6- ( x  Q, n  N , n  1) *Qui öôùc : x1=x x0=0 ( x 0) Giaùo aùn töï choïn Naêm hoïc 2009 - 2010 Tröôøng THCS Taùt Ngaø -Gv chuù yù phaàn ñieàu kieän coâng thöùc 2-Tích vaø thöông cuûa hai luyõ thöøa trong coâng thöùc cuøng cô soá xm.xn =xm+n xm : xn =xm-n -HS nhaéc laïi 3-Luyõ thöøa cuûa moät luyõ thöøa : caùc kieán thöùc  (xm)n=xm.n 4-Luyõ thöøa cuûa moät tích : (x.y)n=xn.yn -Laøm baøi taäp 5-Luyõ thöøa cuûa moät thöông : n Hoaït ñoäng 2: Giaûi baøi taäp 28;31sgk  x xn *TQ:  y   y n ; ( y 0)   -Cho hs thaûo luaän nhoùm Baøi taäp : baøi 39 sgk -goïi ñaïi dieän cuûa nhoùm Baøi taäp 28: 2 3 1 1 1   1 trình baøy    ;    2  4  2 4 8 5 1   1 1   1    ;   16  2  32  2  Luyõ thöøa baäc chaün cuûa moät soá aâm laø moät soá döông .Luyõ thöøa baäc leû cuûa moät soá aâm laø moät soá aâm -Yeâu caàu hs laøm baøi 40 b;c treân phieáu hoïc taäp -Gv thu moät soá phieáu coù caùch laøm khaùc nhau , keát quaû khaùc nhau vaø cho hs nhaän xeùt , söõa sai -Yeâu caàu hs laøm baøi 41 vaøo vôû -goïi 2 hs leân baûng laøm 2 baøi -Cho hs nhaän xeùt vaø söõa sai Baøi 31: (0,25)8={(0,5)2}8= -Hs thaûo luaän =(0,5)16 nhoùm baøi 39 (0,125)4={(0,5)3}4 - Ñaïi dieän cuûa =(0,5)12 nhoùm leân Baøi taäp :34;36/sgk trình baøy caùch laøm Baøi 36: a) 108.28=(10.2)8=208 -HS laøm baøi 40 treân phieáu hoïc taäp -hs söõa sai neáu coù -7- b) 108:28=(10:2)8=58 c)254.28=254.44=1004 Baøi 39: a) x10=x7 .x3 b) x10=(x2)5 c) x10= x12 :x2 Baøi 40 : tính Giaùo aùn töï choïn Naêm hoïc 2009 - 2010 Tröôøng THCS Taùt Ngaø 2 2  3 5  9  10  -HS laøm baøi 42 vaøo vôû b)       4 6  12  -goïi hs trình baøy caùch laøm 2 1   1 ,    144  12  -cho hs trình baøy nhieàu -HS caû ôùp laøm 4 4 5 .20 100 4 c) 5 5   caùch khaùc nhau baøi 41 25 .4 100 5 -2 hs leân baûng 100 4 1  4 -Yeâu caàu hs laøm baøi 43 laøm baøi 100 100 .100 baèng hình thöùc töï nguyeän hs döôùi lôùp ñoái chöùng baøi treân Baøi 41: 2 2 1 4 3  baûng vaø nhaän a )1   .    3 45 4  xeùt 2 17  1  17 1 17     . 12  20  12 400 4800 3 -HS laøm baøi 42 vaøo vôû 3 1 2   1 b) 2 :    2 :    2 3    6  Baøi 1 2:  432 216 42: tìm soá töï nhieân n bieát : 16 2  2 n 16 : 2 8 n 2 2 n 2 3  n 3 a) -HS ñöùng leân trình baøy caùch laøm -moät hs trình baøy caùch khaùc -HS phaùt hieän caùch laøm vaø xung phong leân baûng 24 C 2 : n  2  2 4  n  21 2  4  n 1  n 3 Baøi 43: S=22+42 +62+...+202= (2.1)2+(2.2)2+(2.3)2+... +(2.10)2=22(12+22+32+... +102)=4.385=1540 Hoaït ñoäng 3: Cuõng coá - daën doø -BVN : phaàn coøn laïi -Baøi 50; 52;55 SBT/11 - Ñoïc baøi ñoïc theâm -Chuaån bò Baøi Tyû leä thöùc Chuû ñeà 2: TYÛ LEÄ THÖÙC (4 Tieát) Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ -8- Giaùo aùn töï choïn Naêm hoïc 2009 - 2010 Tröôøng THCS Taùt Ngaø TIEÁT 5: TYÛ LEÄ THÖÙC I- MUÏC TIEÂU : - HS hieåu roõ theá naøo laø tyû leä thöùc , naém vöõng hai tính chaát cuûa tyû leä thöùc . - Nhaän bieát ñöôïc tyû leä thöùc vaø caùc so áhaïng cuûa tyû leä thöùc . Vaän duïng thaønh thaïo caùc tính chaát cuûa tyû leäthöùc . - Coù thoùi quen nhaän daïng baøi toaùn II- CHUAÅN BÒ : GV: HS: III- TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1-OÅn ñònh : kieåm tra sæ soá hoïc sinh 2- Caùc hoaït ñoäng chuõ yeáu : Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa HS Ghi baûng Hoaït ñoäng 1: Heä thoáng kieán thöùc 1- Ñònh nghóa : a c -Yeâu caàu HS nhaéc laïi ñònh -HS trình baøy ñònh Tæ leä thöùc b  d nghóa, tính chaát cuûa tyû leä thöùc nghóa : coøn vieát -yeâu caàu hs cho VD veà tæ leä -hs chuù yù caùch vieát a:b=c:d thöùc khaùc , caùc soá haïng a,d laø soá haïng ngoaïi tyû c,b laø soá haïng trung tyû 2-Tính chaát : TC1: (t/c cô baûn ) Neáu ? töø a c  b d suy ra ñöôïc caùc tæ leä thöùc ? Hoaït ñoäng 2:Baøi taäp * Xeùt tæ leä thöùc 18 24  27 36 a c  b d nhaân 2 ta coù ñieàu gì ? 7A2yeâu caàu hs suy luaän * töø ñaúng thöùc 10.12=8.15 ta coù theå suy ñöôïc tæ leä thöùc 10 8  15 12 thì a.d=b.c TC2: sgk *Baûng toùm taét : SGK Baøi taäp : Baøi 46 : a)x.3,6=27.(-2) x=27.(-2):3,6=-15 Baøi 47: Ta coù :6.63=9.42 veá vôùi 27.36 ta coù ñieàu gì ? -töông töï a c  b d 6 42 6 9  ;  9 63 42 63 63 42 63 9  ;  9 6 42 6  ? - chia 2 veá cho 12.15 - toång quaùt töø a.d=b.c =>? -9- Giaùo aùn töï choïn * töø tæ leä thöùc a c  b d Naêm hoïc 2009 - 2010 Tröôøng THCS Taùt Ngaø theo tc1 suy ñöôïc gì ? töø ñaúng thöùc a.d=b.c theo tc2 suy ra gì ? -Haûy nhaän xeùt caùc vò trí cuûa trung tæ ngoaïi tæ cuûa 3 tæ leä thöùc sau so vôùi tæ leä thöùc ñaàu -GV giôùi thieäu baûng toùm taét Hoaït ñoäng 3: cuõng coá - daën doø : -khaéc saâu kieán thöùc baèng baûng toùm taét -Baøi taäp ;47;46 -Hoïc baøi theo sgk - oân taäp -tieát 10 kieåm tra 15' - Laøm baøi taäp coøn laïi SGK : laøm baøi 68'69'70 sbt Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ TIEÁT 6: LUYEÄN TAÄP I-MUÏC TIEÂU : -Cuõng coá kieán thöùc veà tæ leä thöùc ( ñònh nghóa vaø tính chaát ) -Reøn kyõ naêng laäp tæ leä thöùc khi bieát moät ñaúng thöùc hoaëc moät tæ leä thöùc , tìm moät soá haïng khi bieát caùc soá haïng kia cuûa tæ leä thöùc . - bieát caùch nhaän bieát moät tyû leä thöùc II-CHUAÅN BÒ : Baûng phuï ghi noäi dung baøi 50 III-TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1- OÅn ñònh : kieåm tra só soá hoïc sinh 2- Caùc hoaït ñoäng chuõ yeáu : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa Ghi Baûng HS Baøi 49: caùc tæ soá sau coù laäp -HS1 leân baûng Hoaït ñoäng 1: Baøi luyeän taïi thaønh tæ leä thöùc khoâng ? lôùp laøm baøi 49a a)3,5:5,25=350: 525= Cho hs laøm baøi 49 caâu a; b-HS2 leân baûng 14:21 . goïi hai hs leân baûng laøm laøm baøi 49b vaäy 3,5:5,25=14:21 neân laäp -Caû lôùp cuøng laøm thaønh tæ leä thöùc 3 2 -Caû lôùp cuøng laøm roài nhaän roài ñoái chöùng baøi b)39 : 52  2,1 : 3,5 neân 10 5 xeùt treân baûng - 10 - Giaùo aùn töï choïn Naêm hoïc 2009 - 2010 - HS thaûo luaän nhoùm -cho HS hoaït ñoäng nhoùm baøi Ghi keát quaû töøng 50 chöõ ; gheùp laïi vaø phaân thaønh töøng loaïi baøi cho ñoïc keát quaû thaønh vieân trong nhoùm thaûo luaän -nhoùm naøo coù keát quaû tröôùc seõ coù quyeàn traû lôøi Tröôøng THCS Taùt Ngaø khoâng laäp thaønh tæ leä thöùc Baøi 50:Teân moät taùc phaåm noåi tieáng cuûa Höng Ñaïo Vöông Traàn Quoác Toaûn : - nhöõng nhoùm coøn laïi seõ nhaän xeùt caâu traû lôøi Ö : -0,84 L: 0,3 EÁ : 9,17 T:6 Coù teân: Binh Thö Yeáu Löôïc Baøi 51: laäp caùc tæ leä thöùc coù theå : 1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8 Ta coù : 2.3,6= 4,8 .1,5 . -Cho hs laøm baøi 51 -Neâu trình töï laøm baøi 51 trình töï laøm : + laäp ñaúng thöùc tích hai soá + vaän duïng tính chaát 2 ñeå laäp caùc tæ leä thöùc N : 14 H :  25 C: 16 I : -63 1 5 1 ÔÏ : 1 3 1 B: 32 3 U: 4 Y :4 2 1,5 2 4,8 3,6 1,5  ;  ;  4,8 3,6 1,5 3,6 4,8 2 4,8 3,6  2 1,5  -goïi 1 hs leân baûng laøm Hoaït ñoäng 2 : Cuõng coá - daën doø -khaéc saâu caùch laäp tyû leä thöùc töø 1 ñaúng thöùc tích hoaëc moät tæ leä thöùc -tìm soá haïng chöa bieát cuûa tæ leä thöùc  BVn phaàn coøn laïi ; - HS khaù laøm baøi 71; 72; 73 SBT -chuaån bò baøi tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau - 11 - Giaùo aùn töï choïn Naêm hoïc 2009 - 2010 Tröôøng THCS Taùt Ngaø Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ Tieát 7: TÍNH CHAÁT CUÛA DAÕY TÆ SOÁ BAÈNG NHAU I- MUÏC TIEÂU : -Cuõng coá kieán thöùc veà tæ leä thöùc , tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau - Reøn kyõ naêng vaän duïng caùc tính chaát treân vaøo giaûi baøi taäp - taäp suy luaän chöùng minh ñaúng thöùc coù lieân quan ñeán tæ soá II- CHUAÅN BÒ :sgk, baûng hoaït ñoäng nhoùm III-TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1-OÅn ñònh : kieåm tra só soá hoïc sinh 2- caùc hoaït ñoäng chuõ yeáu : Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa HS Ghi baûng -HS1 leân baûng laøm baøi Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi 55 vaø vieát tính chaát cuûa cuõ *Neâu tính chaát vaø tính chaát daõy tæ soá vaøo goùc baûng môû roäng cuûa daõy tæ soá baèng phaûi nhau laøm baøi taäp 55 sgk/ 30 -HS2:laøm baøi 58 vaø * laøm baøi taäp 58 /30 vaø vieát t/c vaøo goùc baûng nhaéc laïi tính chaát cuûa tæ leä thöùc ? -Gv cho hs nhaän xeùt boå Baøi 60/31 sgk: sung -cho ñieåm -HS laøm baøi 61 a,b tìm x trong tæ leä thöùc : 3 2 1  2 2 hs leân baûng laøm coù a ) .x  : 1 : 4 5 3  3 Hoaït ñoäng 2: Baøi luyeän taïi theå 1 2 2 7 2x 7  .x.  .   lôùp -vaän duïng tích trung tæ 3 5 3 4 15 6 Cho hs laøm baøi taäp 60 /31 baèng tích ngoaïi tæ 15.7 35 3 x  8 6 . 2 4 4 caâu a,b vaøo vôû , goïi 2 HS b) 4,5 : 0,3 2,25 : (0,1.x) leân baûng laøm 2 caâu  4,5.0,1.x 0,3.2,25 -HS hoaït ñoäng nhoùm -cho hs nhaän xeùt boå sung 0,45 x 0,675  baøi 61 neáu coù x 0,675 : 0,45 1,5 -nhoùm xong tröôùc cöõ Cho hs laøm baøi 61, sgk/31 Baøi 61/sgk/31: ñaïi dieän leân baûng trình tìm x,y,z bieát : thaûo luaän theo nhoùm x y y z baøy nhoùm naøo xong tröôùc thì  ;  vaø x+y2 3 4 5 ñöôïc leân baûng trình baøy z=10 gv coù theå gôïi yù cho hs 7A4 x y x y töø 2  3  8 12 -caùc nhoùm theo doõi vaø boå y z y z töø 4  5  12 15 sung do ñoù => - 12 - Giaùo aùn töï choïn Naêm hoïc 2009 - 2010 -Cho HS laøm baøi 64 /31 -dieãn ñaït ngoân ngöõ noùi veà ngoân ngöõ toaùn hoïc -HS ñöùng leân neâu caùch laøm -goïi HS leân baûng laøm baøi - caû lôùp cuøng laøm roài ñoái chöùng -GV höôùng daãn baøi 64: goïi giaù trò caùc tæ soá cuûa tæ leä thöùc ñaõ cho laø k =>a= bk; c=dk thay vaøo caùc tæ soá caàn suy ra ñ63 chöùng toû 2 tæ soá baèng nhau Tröôøng THCS Taùt Ngaø x y z xy z 10     8 12 15 8  12  15 5 -HS taäp döôït phaàn dieãn vaäy x=16; y=24; z=30 ñaït naøy Baøi 64:goïi soá hs 4 khoái 6;7;8;9 theo thöù töï laø -HS neâu caùch laøm a;b;c;d ta coù : -moät hs leân baûng laøm a b c d    vaø b-d=70 9 8 7 6 -HS nhaän xeùt vaø boå sung neáu caàn theo tính chaát daõy tæ soá baèng nhau ta coù : a b c d b  d 70      35 9 8 7 6 8 6 2 vaäy a= 35.9= 315 b= 8.35 =280 c= 7.35=245 d= 6.35=210 Baøi 64 : höôùng daãn Hoaït ñoäng 3: Cuõng coá daën doø -Khaéc saâu caùc daïng baøi taäp treân - BVN: phaàn coøn laïi - lôùp 7A2 : 82;83;84 SBT - chuaån bò:soá thaäp phaân höõu haïn - voâ haïn tuaàn hoaøn Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ TIEÁT 8: SOÁ THAÄP PHAÂN VOÂ HAÏN TUAÀN HOAØN SOÁ THAÄP PHAÂN HÖÕU HAÏN - 13 - Giaùo aùn töï choïn Naêm hoïc 2009 - 2010 Tröôøng THCS Taùt Ngaø I- MUÏC ÑÍCH : - Cuõng coá kieán thöùc veà soá thaäp phaân höõu haïn , thaäp phaân voâ haïn tuaàn haïn - Reøn kyõ naêng vieát moät phaân soá toái giaûn veà daïng thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn , vieát soá thaäp phaân veà phaân soá toái giaûn - Nhaän bieát daïng phaân soá bieãu dieãn ñöôïc döôùi daïng tphh, tpvhth II- CHUAÅN BÒ : Phieáu hoïc taäp - Baûng hoaït ñoäng nhoùm III- TIEÁN TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG : 1- OÅn ñònh : Kieåm tra só soá hoïc sinh 2- Caùc hoaït ñoäng chuõ yeáu : Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng HS Hoaït ñoäng 1: kieåm tra Söõa baøi 67: baøi cuõ : coù theå ñieàn 3 soá : 3 3 3 Neâu ñieàu kieän ñeå moät HS leân baûng söõa ; ; 2.2 2.3 2.5 phaân soá toái giaûn vieát baøi ñöôïc daïng soá tphh,tpvhth -laøm baøi taäp 67/sgk/34 phaùt bieåu keát luaän veà quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân ? * Baøi luyeän taïi lôùp : Baøi 68: a) Hoaït ñoäng 2: Caùc baøi luyeän taïi lôùp : yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm baøi 68/sgk/34 -HS thaûo luaän nhoùm baøi 68 5 5  3  3 4 15 15  3;  2 ; ;  8 2 20 2 .5 11 22 2.11  7  7 14 2  ;  12 3.4 35 5 Caùc phaân soá bieãu dieãn ñöôïc daïng -goïi ñaïi dieän cuûa nhoùm leân trình baøy soá tphhlaø : -moät ñaïi dieän leân -GV kieåm tra theâm baûng trình baøy moät soá nhoùm khaùc - Hs nhaän xeùt baøi cuûa caùc -cho hs caû lôùp nhaän xeùt nhoùm , söõa baøi neáu caàn - 14 - 5  3 14 ; ; 8 20 35 vì sau khiruùt goïn veà phaân soá toái giaûn maãu khoâng chöùa t/s nguyeân toá khaùc 2 vaø 5 Caùc phaân soá coøn laïi bieãu dieãn ñöôïc daïng tpvhth vì maãu coù chöùa t/s ngtoá khaùc 2 vaø 5 5 4 0,625; 0, (36) 8 11  3 15 b) 20  0,15; 22 0,6(81)  7 14 2  0,58(3);  0,4 12 35 5 Giaùo aùn töï choïn Naêm hoïc 2009 - 2010 Tröôøng THCS Taùt Ngaø -Laàn löôït caùc hs Baøi 70:Vieát veà daïng phaân soá toái leân baûng laøm moãi giaûn : 8  31 -Cho hs laøm baøi 70 vaøo hoïc sinh laøm moät a )0,32  ; b)  0,124  25 250 vôû caâu 32  78 - goïi moät soá hs leân - HS caû lôùp cuøng c)1,28  25 ; d )  3,12  25 baûng laøm moãi HS laøm sau ñoù baøi 71: vieát veà daïng soá thaäp moät caâu nhaän xeùt phaân 1 1 -Cho hs laøm baøi 71 0, (01); 0, (001) 99 999 -GV nhaéc hs löu yù -HS laøm baøi 71 Baøi 88-sbt/15:Vieát veà daïng phaân daïng phaân soá naøy coøn soá vaän dung vaøo baøi 72 a) 0,(5)= 0,(1).5 = 1/9 .5=5/9 ñeå laøm hs theo gioõi gv b) 0,(34)=0,(01).34=1/99 . -cho hoïc sinh laøm baøi höôùng daãn 34=34/99 88 sbt /15 hs töï laøm caâu b vaø c) 0,(123)=0,(001).123=1/999 . *gv höôùng daãn hoïc c 123 sinh laøm caâu a =41/333 *cho hs laøm caâu b,c baøi 72- sgk Caùc soá sau coù baèng - Gv yeâu caàu hs laøm goïi moät hs leân nhau khoâng ? baøi 72 sgk baûng laøm caû lôùp 0,(31)=0,313131313… - Cho hs laøm baøi 90 cuøng laøm vaø ñoái 0,3(13)= 0,3131313… -gôïi yù cho hs laáy soá chöùng keát quaû höõu tæ a laø soá nguyeân , -hs laøm baøi 90 vaøo vaäy 0,(31)= 0,3(13) baøi 90:sbt/15.Tìm soá höõu tæ a sao thaäp phaân höõu haïn , vôû baøi tap 65 cho:xx=8; y=7; z=9 Traû lôøi : soá caây troàng cuûa caùc lôùp 7A ; 7B ; 7C theo thöù töï laø 8;7;9 caây Baøi 10 : Goïi caùc caïnh cuûa tam giaùc laø x; y; z ta coù : x+y+z= 45 Vaø: x y z x  y  z 45     5 2 3 4 234 9 -Hs nhaän xeùt -Cöû ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy Yeâu caàu hs laøm baøi 10 theo -HS nhaän xeùt baøi hoaït ñoängn nhoùm laøm cuûa nhoùm -cöû moät nhoùm ñaïi dieän trình baøy -GV kieåm tra baøi laøm cuûa moät soá nhoùm Cho hs thi giaûi nhanh Moãi daõy moät ñoäi cöû 5 ngöôøi chôi (moät buùt ), moãi ngöpôøi laøm moät caâu , laøm xong chuyeàn buùt cho ngöôøi khaùc , ngöôøi sau coù theå söõa laïi . Ñoäi naøo laøm nhanh vaø ñuùng laø thaéng : -Gv coâng boá troø chôi baét ñaàu 10’ -Gv tuyeân boá keát thuùc , - Moãi ñoäi cöû ñaïi dieän tham gia cuoäc chôi -caùc ñoäi baét ñaàu -caû lôùp cuøng laøm vaoø giaáy nhaùp vaø coå vuõ cho 2 ñoäi - 17 - x= 5.2=10 y=5.3=15 z=5.4=20 traû lôøi :Caùc caïnh cuûa tam giaùc ñoù laø : 10;15;20 cm Baøi toaùn ñoá : Goïi x; y;z theo thöù töï laø soá voøng quay cuûa kim giôø ; kim phuùt ; kim giaây trong cuøng moät thôøi gian a) ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng x 1 2 3 4 y 12 24 36 48 b) Bieãu dieãn y theo x? y=12.x c) ñieàn vaøo oâ troáng y 1 6 12 18 z 60 360 720 1080 d) Bieãu dieãn z theo y : z=60. Y e) Bieãu dieãn z theo x : z= 720.x Giaùo aùn töï choïn Naêm hoïc 2009 - 2010 tuyeân boá ñoäi thaéng Hoaït ñoäng 3: Cuõng coá – daën doø -Oân caùc daïng toaùn ñaõ hoï veà tæ leä thuaän -BVn: 13;14;15;17 /44 SBt - Ñoïc tröôùc baøi ñaïi löôïng tæ leä nghòch Tröôøng THCS Taùt Ngaø Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ TIEÁT 10: MOÄT SOÁ BAØI TOAÙN VEÀ ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ THUAÄN, TÆ LEÄ NGHÒCH I- MUÏC TIEÂU : - Cuõng coá caùc kieán thöùc veà ñaïi löôïng tæ leä thuaän , tæ leä nghòch ( ñ/n vaø t/c). - Coù kyõ naêng söû duïng thaønh thaïo caùc tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau ñeå giaûi toaùn nhanh , ñuùng - HS ñöôïc hieåu bieát , môû roäng voán soáng thoâng qua caùc baøi taäp mang tính thöïc teá ( naêng suaát , chuyeån ñoäng …) - Kieåm tra 15’ nhaèm ñaùnh giaù söï lónh hoäi vaø aùp duïng kieán thöùc cuûa hs II- CHUAÅN BÒ :-Baûng phuï ghi caùc baøi taäp , ñeà kieåm tra - Baûng hoaït ñoäng nhoùm , giaáy kieåm tra III- TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1-Oån ñònh : kieåm tra só soá hoïc sinh 2- Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu : Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa HS Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 : luyeän Baøi 1: Choïn caùc soá thích hôïp taäp trong caùc soá sau ñeå dieàn vaøo Baøi 1: cho hs choïn soá -Hs ñoïc ñeà baøi kyõ baûng cho thích hôïp ñieàn vaøo baûng * x vaø y laø 2 ñaïi löôïng tæ leä ( Gv chuaån bò ñeà baøi -2 hs leân baûng ñieàn thuaän treân baûng phuï ) x -2 -1 1 2 3 5 -Cho hs ñoïc ñeà baøi -caû lôùp cuøng laøm y -4 -2 2 4 6 10 -Goïi 2 hs leân baûng vaøo vôû *x vaø y tæ leä nghòch vôùi nhau laøm , moãi hs moät baûng x -2 -1 1 2 3 5 - nhaän xeùt – söõa baøi y -15 -30 30 15 10 6 -HS ñoïc ñeà baøi - 18 - Giaùo aùn töï choïn Naêm hoïc 2009 - 2010 Gv ñöa noäi dung baøi -moät hs toùm taét ñeà 19sgk leân baûng baøi -yeâu caàu hs toùm taét ñeà baøi -HS tìm moái quan -laäp tæ leä thöùc` öùng vôùi heä deå laäp ra tæ leä hai ñaïi löôïng tæ leä thöùc cuûa baøi toaùn nghòch -HS giaûi tìm x -Tìm x? Cho hs laøm baøi 3: baøi 21sgk/61 - Gv ñua ñeà baøi leân baûng -cho hs toùm taét baøi toaùn ? soá maùy vaø sôù ngaøy laø hai ñaïi löôïng ntn? -Vaäy a,b,c tæ leä thuaän vôùi caùc soá naøo ? -duøng tính chaát daõy tæ soá baèng nhau giaûi baøi toaùn treân Tröôøng THCS Taùt Ngaø Baøi 2: Baøi 19 sgk/61 Cuøng soá tieàn mua : 51 m vaûi loaïi 1 giaù a ñ/m x meùt vaûi loaïi 2 giaù 85%a ñ/m vì soá meùt vaûi mua ñöôïc vaø giaù tieàn moät meùt vaûi laø hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch neân: 51 85%a 85 51.100    x 60 T x a 100 85 raû lôøi : vôùi cuøng soá tieàn coù theå mua 60 m vaûi loaïi 2 Baøi 3: baøi 21sgk/61 -Hs toùm taét baøi toaùn Goïi soá maùy cuûa ba ñoäi theo thöù Doäi 1 coù a maùy htcv töï laø a,b,c .Cuøng khoái löôïng trong 4 ngaøy …… coâng vieäc neân soá maùy vaø soá -HS traû lôøi moái qh ngaøy laø 2 ñaïi löôïng tæ leä nghòch : giöõa soá maùy vaø soá a.4= b.6=c.8 => ngaøy laøm vieäc ? a b c a b 2     24 Caû lôùp giaûi baøi vaøo 1 1 1 1 1 1  4 6 8 4 6 12 vôû Vaäy a=24:4=6 Moät hs leân baûng b=24:6=4 laøm c=24:8=3 Traû lôøi : soá maùy cuûa ba ñoäi theo thöù töï laø 6;4;3 maùy -Hs ñoïc ñeà baøi Hoaït ñoäng 2: Kieåm tra 15 phuùt -Gv ñöa baûng ñaõ ghi ñeà baøi treân baûng lôùn : Ñaùp aùn -Hs laøm baøi vaøo Caâu 1: traû lôøi ñuùng (2ñ) giaáy kieåm tra Vieát ñuùng coâng thöùc (2ñ) Caâu 2 : baøi taäp 6ñ - 19 -  Kieåm tra 15 phuùt Ñeà ra : Caâu 1: neâu tính chaát cuûa tæ leä nghòch , vieát coâng thöùc toång quaùt Caâu 2: tìm ba caïnh cuûa tam giaùc , bieát 3 caïnh ñoù tæ leä vôùi 3,4,5 vaø caïnh nhoû nhaát ngaén hôn caïnh lôùn nhaát laø 4m Chaát löôïng : 0;1;2;3 4 kh G >TB 7A3: 7A5: Giaùo aùn töï choïn Hoaït ñoäng 3:daën doø BVN: phaàn coøn laïi trong SGK Chuaån bò baøi haøm soá Naêm hoïc 2009 - 2010 Tröôøng THCS Taùt Ngaø Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ Líp ............TiÕt(TKB):.............Ngµy d¹y:..............SÜ sè:...............V¾ng: ............ TIEÁT 11: HAØM SOÁ I- MUÏC TIEÂU: - Cuõng coá khaùi nieäm veà haøm soá - Reøn luyeän khaû naêng nhaän bieát ñaïi löôïng naøy coù phaûi laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng kia hay khoâng ( theo baûng , coâng thöùc , sô ñoà ) - Tìm ñöôïc giaù trò töông öùng cuûa haøm soá theo bieán soá vaø ngöôïc laïi II- CHUAÅN BÒ : - Baûng phuï ghi baøi taäp , phaán maøu , thöôùc keû - Thöôùc keû . baûng hoaït ñoäng nhoùm , phieáu hoïc taäp III- TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1-Oån ñònh : kieåm tra só soá hoïc sinh 2-Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu : Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng 1: Baøi cuõ * Khi naøo ñaïi löôïng y ñöôïc goïi laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng x? -laøm baøi 26 sgk/64 * Laøm baøi 27 sgk/64 (Gv ñöa ñeà baøi leân baûng) Hoaït ñoäng cuûa Hs -Hs1: trình baøy khaùi nieäm haøm soá ( hoaëc ñieàu kieän trôû thaønh haøm soá ) -Chöõa baøi 26 HS2 : leân baûng ghi 2 caâu traû lôøi cuûa baøi 27 -Nhaän xeùt cho ñieåm Hoaït ñoäng 2: Baøi luyeän taïi lôùp Cho hs laùm baøi 30: -Gv ñöa ñeà baøi leân baûng - Ñeå traû lôøi baøi naøy tröôùc -HS nhaän xeùt Ghi baûng Söõa baøi 26 sgk/64 x -5 -4 -3 -2 0 1/5 y=5x-1-26 –21 –16 –11 –1 0 Baøi 27sgk/64: a) Ñaïi löôïng y laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng x vì y phuï thuoäc theo söï bieán ñoåi cuûa x, vôùi moãi giaù trò cuûa x chæ coù moät giaù trò töông öùng cuûa y. x.y=15 (tln) b)y laø haøm haèng . Vôùi moãi giaù trò cuûa x chæ coù moät giaù trò töông öùng cuûa y=2 Baøi luyeän taïi lôùp : Baøi 30 sgk/64: f(-1)=1-8.(-1)=9=> a ñuùng - 20 -
- Xem thêm -