Tài liệu Giáo án tự chon toán 6 toàn tập cực hay

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án tự chon Toán 6 toàn tập cực hay Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 1 Tiết:1 Ôn tập: CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ TỰ NHIÊN I.Mục tiêu - Ôn tập lại các tính chất của phép cộng và phép nhân, phép trừ và phép chia. - Rèn luyện kỹ năng vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm, tính nhanh và giải toán một cách hợp lý. - Hướng dẫn HS cách sử dụng máy tính bỏ túi. II.Chuẩn bị: GV: Giáo án HS: Ôn tập lại các phép tính về số tự nhiên III. Tiến trình lên lớp 1.Ổn định lớp. 2.Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại các phép tính về số tự nhiên đã học ở tiểu học? 3.Ôn tập. Hoạt động của GV-HS Dạng 1: Các bài toán tính nhanh Nội dung bài học Dạng 1: Các bài toán tính nhanh Bài 1: Bài 1: Tính tổng sau đây một cách hợp lý nhất. a/ 235 a/ 67 + 135 + 33 b/ 800 b/ 277 + 113 + 323 + 87 Bài 2: Tính nhanh các phép tính sau: a/ 8 x 17 x 125 Bài 2 b/ 4 x 37 x 25 a/ 17000 Bài 3: Tính nhanh một cách hợp lí: b/ 3700 a/ 997 + 86 Bài 3 b/ 37. 38 + 62. 37 c/ 43. 11; 67. 101; 423. 1001 a/ 997 + (3 + 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 = 1083 b/ 37. 38 + 62. 37 = 37.(38 + 62) = 37.100 = 3700. 1 Giáo án tự chon Toán 6 toàn tập cực hay d/ 67. 99; 998. 34 GV hướng dẫn chi tiết câu a Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. c/ 43. 11 = 43.(10 + 1) = 43.10 + 43. 1 = 430 + 43 a/ 997 + (3 + 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 == 4373. 1083 67. 101= 6767 Sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng. 423. 1001 = 423 423 Nhận xét: 997 + 86 = (997 + 3) + (86 -3) = 1000 + 83 = 1083. Ta có thể thêm vào số hạng này đồng d/ 67. 99 = 67.(100 – 1) = 67.100 – 67 = 6700 – thời bớt đi số hạng kia với cùng một số. 67 = 6633 998. 34 = 34. (100 – 2) = 34.100 – 34.2 = 3400 – 68 = 33 932 Dạng 2: Các bài toán có liên quan đến dãy số Bài 1: Tính 1 + 2 + 3 + … + 1998 + 1999 Dạng 2: Các bài toán có liên quan đến dãy số Bài 1 GV Hướng dẫn - Nhận xét: Tổng trên có 1999 số hạng - Áp dụng theo cách tích tổng của Gauss Do đó S = 1 + 2 + 3 + … + 1998 + 1999 = (1 + 1999). 1999: 2 = 2000.1999: 2 = 1999000 Bài 2: Tính tổng Bài 2 a/ Tất cả các số: 2, 5, 8, 11, …, 296 K quả: b/ Tất cả các số: 7, 11, 15, 19, …, 283 a/ 14751 b/ 10150 GV: Cách giải tương tự như trên. Cần xác định số các số hạng trong dãy sô trên, đó là những dãy số cách đều. 4.Củng cố: GV khắc sâu lại cách tính dãy số cách đều 5.Hướng dẫn về nhà. Xem lại bài tập đã chữa. 2 Giáo án tự chon Toán 6 toàn tập cực hay -Làm bài tập sau: Bài 1: Tính nhanh các phép tính: a/ 37581 – 9999 b/ 7345 – 1998 c/ 485321 – 99999 d/ 7593 – 1997 Bài 2: Tìm số tự nhiên x biết: a/ 27 – 3(x + 2) = 6 b / 70 – 5(x – 3) = 45 c / 440 + 2(125 – x) = 54 d / (x – 15) : 5 + 20 = 22 Kiểm tra, ngày tháng 8 năm 2013 Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 2 Tiết: 2 Luyện tập: TẬP HỢP. TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN I.Mục tiêu: - Rèn HS kỉ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng , , , , . đúng, chính xác các kí hiệu ����� - Sự khác nhau giữa tập hợp N , N * - Biết tìm số phần tử của một tập hợp được viết dưới dạng dãy số cóquy luật. - Vận dụng kiến thức toán học vào một số bài toán thực tế. II.Chuẩn bị GV: giáo án HS: SGK,SBT III.Tiến trình lên lớp: 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Hãy cho một số VD về tập hợp thường gặp trong đời sống hàng ngày và một số VD về tập hợp thường gặp trong toán học? Câu2: Có gì khác nhau giữa tập hợp N và N * ? 3.Luyện tập Hoạt động của GV-HS Dạng 1: Rèn kĩ năng viết tập hợp, sử dụng kí Nội dung Dạng 1: Rèn kĩ năng viết tập hợp, sử 3 Giáo án tự chon Toán 6 toàn tập cực hay hiệu dụng kí hiệu Bài 1: Cho tập hợp A là các chữ cái trong cụm từ “Thành phố Hồ Chí Minh” a. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A. Bài 1: a/ A = {a, c, h, I, m, n, ô, p, t} b/ b �A c �A h �A b. Điền kí hiệu thích hợp vào dấu(…) b…A ; c…A ; h…A Lưu ý HS: Bài toán trên không phân biệt chữ in hoa và chữ in thường trong cụm từ đã cho. Bài 2: Cho tập hợp các chữ cái X = {A, C, O} Bài 2 a/ Tìm chụm chữ tạo thành từ các chữ của tập a/ Chẳng hạn cụm từ “CA CAO” hoặc “CÓ hợp X. CÁ” b/ Viết tập hợp X bằng cách chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của X. Bài 3: Cho các tập hợp b/ X = {x: x-chữ cái trong cụm chữ “CA CAO”} Bài 3 A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B = {1; 3; 5; 7; 9} a/ Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B. a/ C = {2; 4; 6} b/ D = {5; 9} c/ E = {1; 3; 5} b/ Viết tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A. d/ F = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} c/ Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B. d/ Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B. GV: Yêu cầu 4 hs lên bảng làm 4 câu Dạng 2:Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện Dạng 2:Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều cho trước kiện cho trước Bài 4:Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các Bài 4 4 Giáo án tự chon Toán 6 toàn tập cực hay phần tử. a) A = {x �N / 12 b khi a n»m ë bªn tr¸i sè b trªn tia sè. + a < b khi a n»m ë bªn ph¶i sè b trªn tia sè. II/ Bµi tËp. Bµi tËp 1: Cã bao nhiªu ch÷ sè cã 4 ch÷ sè mµ tæng c¸c ch÷ sè b»ng 3? GV: Yªu cÇu hs suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi Bµi tËp 2: T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng sè ®ã gÊp 5 lÇn tæng c¸c ch÷ sè cña nã. Néi dung I/ KiÕn thøc c¬ b¶n. 1, §Æc ®iÓm cña ghi sè tù nhiªn trong hÖ thËp ph©n. - Dïng 10 ch÷ sè 0; 1; 2; 3;......9 ®Ó ghi mäi sè tù nhiªn. - Cø 10 ®¬n vÞ cña mét hµng b»ng mét ®¬n vÞ cña hµng tríc. 2, So s¸nh 2 sè tù nhiªn. + a > b khi a n»m ë bªn tr¸i sè b trªn tia sè. + a < b khi a n»m ë bªn ph¶i sè b trªn tia sè. II>Bµi tËp: Bµi 1: 3=0+0+3=0+1+1+1=1+2+0+0 3000 1011 2001 1002 1110 2100 1200 1 + 3 + 6 = 10 sè 1101 2010 1020 Bµi 2: = 5(a+b) => 5a = 4b => b  5 => b = 0 5 NÕu b = 0 => a = 0 lo¹i NÕu b = 5 th× a = 4 = 45 GV: H·y viÕt d¹ng cña sè cã 2 ch÷ sè? Bµi 3: => Bµi tËp 3: ViÕt c¸c sè tù nhiªn liªn tiÕp tõ 1 ->100 tõ tr¸i sang ph¶i thµnh d·y. a, D·y trªn cã tÊt c¶ bao nhiªu ch÷ sè? b, Ch÷ sè thø 100 kÓ tõ tr¸i sang ph¶i lµ ch÷ sè nµo? ch÷ sè Bµi 4: Bµi 4: §Ó ®¸nh sè trong mét cuèn s¸ch cÇn dïng 1995 ch÷ sè a, Cuèn s¸ch ®ã cã bao nhiªu trang ? b, Ch÷ sè thø 1000 ë trang nµo vµ lµ ch÷ sè nµo? a, Sè cã 1 ch÷ sè: 9 sè => 9.1 = 9 ch÷ sè Sè cã 2 ch÷ sè: 99 – 9 = 90 sè => 90.2 = 180 ch÷ sè Sè 3 ch÷ sè: 100 => 3 ch÷ sè VËy d·y trªn cã 9 + 180 + 3 = 192 ch÷ sè. b, Ch÷ sè thø 100 r¬i vµo kho¶ng sè cã 2 B¾t ®Çu tõ 1011 ....lµ ch÷ sè thø 91 91 – 2.45 + 1 Sè thø 45 kÓ tõ 10 lµ: (45 - 1) + 10 = 54 VËy ch÷ sè thø 100 lµ ch÷ sè 5. a) §Ó viÕt c¸c sè cã 1 ; 2 ch÷ sè cÇn 1 . 9 + 2 . 90 = 189 ch÷ sè VËy sè trang lµ sè cã 3 ch÷ sè Sè c¸c sè cã 3 ch÷ sè lµ 1995  189 602 3 Sè thø nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ 100 . VËy sè thø 602 lµ 100 + 602 – 1 = 701 Cuèn s¸ch cã 701 trang b) Ch÷ sè thø 1000 thuéc sè cã 3 ch÷ sè (1000 – 189 = 811) 811 = 3 . 270 + 1 Sè thø 270 lµ 100 + 270 – 1 = 369 VËy ch÷ sè thø 1000 lµ ch÷ sè hµng tr¨m cña 370 (ch÷ sè 3) 4.Cñng cè: Kh¾c s©u l¹i kiÕn thøc qua tõng bµi 5.Híng dÉn vÒ nhµ: -Xem l¹i c¸c bµi ®· häc -Lµm bµi tËp sau Bµi tËp 1: T×m sè cã 4 ch÷ sè. BiÕt r»ng nÕu xo¸ ®i ch÷ sè hµng chôc vµ hµng ®¬n vÞ th× sè ®ã gi¶m ®i 4455 ®¬n vÞ. Bµi tËp 2: T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng lÊy sè ®ã chia cho tæng c¸c ch÷ sè cña nã ®îc th¬ng lµ 5 d 12. Kiểm tra, ngày tháng năm 2013. Ngµy d¹y: TUẦN 4 LuyÖn tËp :PhÐp céng vµ phÐp nh©n I.MôC TI£U - ¤n tËp l¹i c¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng vµ phÐp nh©n, - RÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông c¸c tÝnh chÊt trªn vµo c¸c bµi tËp tÝnh nhÈm, tÝnh nhanh vµ gi¶i to¸n mét c¸ch hîp lý. - VËn dông viÖc t×m sè phÇn tö cña mét tËp hîp ®· ®îc häc tríc vµo mét sè bµi to¸n. II.ChuÈn bÞ: GV: Gi¸o ¸n,bµi tËp luyÖn tËp HS:«n l¹i tÝnh chÊt phÐp céng vµ phÐp nh©n III.TiÕn tr×nh lªn líp. 1.Tæ chøc 2.KiÓm tra bµi cò GV: Nªu c¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng vµ phÐp nh©n? HS: TÝnh chÊt cña phÐp céng vµ phÐp nh©n: a)TÝnh chÊt giao ho¸n: a + b= b+ a a . b= b.a Ph¸t biÓu: + Khi ®æi chç c¸c sè h¹ng trong mét tængth×tæng kh«ng thay ®æi. + Khi ®æi chç c¸c thõa sètrongtÝch th× tÝch kh«ng thay ®æi. b)TÝnh chÊt kÕt hîp: ( a + b) +c = a+ (b+ c) (a .b). c =a .( b.c ) Ph¸t biÓu : + Muèn céng mét tæng hai sè víi mét sè thø ba tacã thÓ c«ng sè thø nhÊt víi tæng cña sè thøhai vµ sè thø ba. + Muèn nh©n mét tÝch hai sè víi mét sè thø ba ta cã thÓ nh©n sè thø nhÊt víi tÝch cña sè thø hai vµ sè thø ba. c)TÝnh chÊt céng víi 0 vµ tÝnh chÊt nh©n víi 1: a + 0 = 0+ a= a a . 1= 1.a = a d)TÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n víi phÐp céng: a.(b+ c )= a.b+ a.c Ph¸t biÓu: Muèn nh©n mét sè víi mét tæng ta nh©n sè ®ã víi tõng sè h¹ng cña tæng råi céng c¸c kÕt qu¶ l¹i 3.Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß *.D¹ng 1: C¸c bµi to¸n tÝnh nhanh Bµi 1: TÝnh tæng sau ®©y mét c¸ch hîp lý nhÊt. a/ 67 + 135 + 33 b/ 277 + 113 + 323 + 87 GV gäi HS ®øng t¹i chç nªu c¸ch tÝnh Bµi 2: TÝnh nhanh c¸c phÐp tÝnh sau: a/ 8 . 17 . 125 b/ 4 . 37 . 25 Bµi 3: TÝnh nhanh mét c¸ch hîp lÝ: a/ 997 + 86 b/ 43. 11 c/ 67. 101 d / 423. 1001 e/ 67. 99 GV:Ta cã thÓ thªm vµo sè h¹ng nµy ®ång thêi bít ®i sè h¹ng kia víi cïng mét sè. *.D¹ng 2: C¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn d·y sè, tËp hîp GV giíi thiÖu D·y sè c¸ch ®Òu: * Cho Tæng : S = a1 + a2 + a3 + .. . + an Trong ®ã: sè h¹ng ®Çu lµ: a1 ;sè h¹ng cuèi lµ: an ; kho¶ng c¸ch lµ: k Sèsè h¹ng ®îc tÝnh b»ng c¸ch: sè sè h¹ng = ( sè h¹ng cuèi– sè h¹ng ®Çu) :kho¶ng c¸ch + 1 Sè sè h¹ng m = ( an – a1 ) : k + 1 Tæng S ®îc tÝnh b»ng c¸ch: Tæng S = ( sè h¹ng cuèi+ sè h¹ng ®Çu ).Sè sè h¹ng : 2 S = ( an + a1) . m : 2 VD: TÝnh tæng: S = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 49 ?Cho biÕt sè h¹ng ®Çu;sè h¹ng cuèi;khoang c¸ch vµ t×m sè sè h¹ng cña d·y sè trªn Néi dung ghi b¶ng *.D¹ng 1: C¸c bµi to¸n tÝnh nhanh Bµi 1:. ( §S: a/ 235 b/ 800 ) Bµi 2: ( §S: a/ 17000 b/ 3700 ) Bµi 3: a/ 997 + (3 + 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 = 1083 b/ 43. 11 = 43.(10 + 1) = 43.10 + 43. 1 = 430 + 43 = 4373. c/ 67. 101= 6767 d/ 423. 1001 = 423 423 e/ 67. 99 = 67.(100 – 1) = 67.100 – 67 = 6700 – 67 = 6633 *.D¹ng 2: C¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn d·y sè, tËp hîp 1:D·y sè c¸ch ®Òu: TQ: Cho Tæng : S = a1 + a2 + a3 + .. . + an Trong ®ã: sè h¹ng ®Çu lµ: a1 ;sè h¹ng cuèi lµ: an ; kho¶ng c¸ch lµ: k Sèsè h¹ng ®îc tÝnh b»ng c¸ch: sè sè h¹ng = ( sè h¹ng cuèi– sè h¹ng ®Çu) :kho¶ng c¸ch + 1 Sè sè h¹ng m = ( an – a1 ) : k + 1 Tæng S ®îc tÝnh b»ng c¸ch: Tæng S = ( sè h¹ng cuèi+ sè h¹ng ®Çu ).Sè sè h¹ng : 2 S = ( an + a1) . m : 2 VD: TÝnh tæng: S = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 49 +sè h¹ng ®Çu lµ : 1vµ sè h¹ng cuèi lµ: 49 + Kho¶ng c¸ch gi÷a hai sè h¹ng lµ: 2 +Scã 25 sè h¹ng ®îc tÝnh b»ng c¸ch: ( 49 –1 ): 2 + 1 = 25 Ta tÝnh tæng S nh sau: S = 1 + 3 + 5 + 7 + .. . + 49 S = 49 + 47 + 45 + 43 + .. . + 1 S + S = ( 1 + 49) + ( 3 + 47) + (5 + 45) + (7 + 43) + .. . + (49 + 1) Bµi 1:TÝnh tæng sau: a) A = 1 + 2 + 3 + 4 + .. . + 100 b) B = 2 + 4 + 6 + 8 + .. . + 100 GV gäi 2 hs lªn b¶ng tÝnh tæng 2S = 50+ 50 +50 + 50 +.. . +50 (cã25 sè h¹ng ) 2S = 50. 25 S = 50.25 : 2 = 625 Bµi 1:TÝnh tæng sau: a) A = 1 + 2 + 3 + 4 + .. . + 100 b) B = 2 + 4 + 6 + 8 + .. . + 100 4.Cñng cè: GV kh¾c s©u l¹i c«ng thøc tÝnh tæng d·y sè c¸ch ®Òu 5.Híng dÉn vÒ nhµ -Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a -Lµm c¸c bµi tËp sau Bµi 1:Thùc hiÖn phÐp tÝnh b»ng c¸ch hîp lÝ nhÊt: a) 463 + 318 + 137 + 22 b) 189 + 424 +511 + 276 + 55 c) (321 +27) + 79 d) 185 + 434 + 515 + 266 + 155 Bµi 2:TÝnh b»ng c¸ch hîp lÝ nhÊt: a) 38. 63 + 37. 38 b) 12.53 + 53. 172– 53. 84 c) 35.34 +35.38 + 65.75 + 65.45 d/ 39.8 + 60.2 + 21.8 Ngµy so¹n :06/9/2013 Ngµy d¹y: TUẦN 5 TiÕt 5: Luyện Kiểm tra, ngày 7/9/2013. tập: Phép chia và phép trừ I. Môc tiªu: -Häc sinh vËn dông mét sè kiÕn thøc vÒ phÐp trõ ,phÐp chia ®Ó luyÖn mét sè bµi tËp. - RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh toán - BiÕt t×m x Ii.chuÈn bÞ: Gv: Giáo án HS: Ôn tập lại phép trừ và phép chia. IIi.Néi dung : 1.æn ®Þnh. 2.KiÓm tra: xen kÏ trong giờ. 3.LuyÖn tËp. HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS Bài 1: T×m x  N a, 2436 : x = 12 b, 6x – 5 = 613 Bài 2: Bài 1: T×m x  N a, 2436 : x = 12 x = 2436:12 b, 6x – 5 = 613 6x = 613 + 5 6x = 618 x = 618 : 6 x = 103 Bµi 2: GHI b¶ng a)Trong phép chia 1 số cho 6 thì số dư có thể bằng bao nhiêu? b)Viết dạng tổng quát của số chia hết cho 4,chia cho 4 dư 1,. Bµi 3(bài 68-SBT) Bót lo¹i 1: 2000®/chiÕc lo¹i 2: 1500®/chiÕc Mua hÕt : 25000® Bµi 4 : Một phép trừ có tổng số bị trừ ,số trừ và hiệu bằng 1062.Số trừ lớn hơn hiệu là 279 T×m sè bÞ trõ vµ sè trõ a, Trong phÐp chia 1 sè TN cho 6 => r   0; 1; 2; ...; 5 b, D¹ng TQ sè TN  4 : 4k  4 d 1 : 4k + 1 Bµi 3(bài 68-SBT) a, Sè bót lo¹i 1 Mai cã thÓ mua ®îc nhiÒu nhÊt lµ: 25 000 : 2000 = 12 cßn d => Mua ®îc nhiÒu nhÊt 12 bót lo¹i 1 b, 25 000 : 1500 = 16 cßn d => Mua ®îc nhiÒu nhÊt 16 bót lo¹i 2 Bµi 4 : Sè bÞ trõ + (Sè trõ + HiÖu) = 1062 Sè bÞ trõ + Sè bÞ trõ = 1062 2 sè bÞ trõ = 1062 Sè bÞ trõ : 1062 : 2 = 531 Sè trõ + HiÖu = 531 Sè trõ - HiÖu = 279 e. Sè trõ : (531 + 279) : 2 = 405 4.Cñng cè: củng cố qua từng bài. 5.Hướng dẫn về nhà -Xem lại các bài tập đã chữa. -Làm bài tập 94-97/SBT-tr22. Kiểm tra, ngày 14/9/2013 Ngµy d¹y: TuÇn 6 Tiết 6 : NHÂN , CHIA HAI LUỸ THỪA CÙNG CƠ SỐ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Ôn tập, bổ xung và hệ thống lại các kiến thức đã được học về phép nâng luỹ thừa, phép nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số. 2. Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng tính toán, kĩ năng thực hiện các phép biến đổi luỹ thừa. - Rèn luyện tư duy nhạy bén linh hoạt trong cách biến đổi các phép toán. 3. Thái độ: Nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện. II. CHUẨN BỊ GV: Gi¸o ¸n,SGK,SBT HS: ¤n l¹i phÐp nh©n ,chia 2 lòy thõa cïng c¬ sè III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: I. Ổn định lớp II. KiÓm tra bài cũ:((Xen trong giê) III. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS Hoạt động 1: GV đưa ra hệ thống các câu hỏi, HS ôn tập kiến thức bằng cách trả lời các câu hỏi đó. ?1: Luỹ thừa bậc n của a là gì? Nêu cách đọc. ?2: Như thế nào gọi là phép nâng lên luỹ thừa? Cho ví dụ. ?3: Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta làm thế nào? Viết công thức tổng quát và cho ví dụ minh hoạ. ?4: Muốn chia hai luỹ thừa cùng cơ số ta làm thế nào? ?5: Trong trường hợp chia hai luỹ thừa cùng cơ số thì điều kiện của cơ số là gì? Viết công thức tổng quát và cho ví dụ minh hoạ. ?6: Điền kết quả đúng vào dấu ba chấm ở các câu sau sao cho đúng: a1 = . . . ; a0 = . . . (với a  0). - GV: gîi ý - HS lÇn lît tr¶ lêi c¸c c©u hái: - GV chuÈn ho¸ vµ kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ phÐp trõ vµ phÐp nh©n. GV ®a kh¸i niÖm vÒ sè chÝnh ph¬ng: (HS xem bµi tËp 72-sgk). Hoạt động 2:Bµi tËp NỘI DUNG I. Lý thuyết. + Định nghĩa: Luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a: an = a . a . a . ... . a (n  0) n thừa số an mũ cơ số số luỹ thừa + Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số: Tổng quát: am . an = a m + n + Chia hai luỹ thừa cùng cơ số: Tổng quát: am : an = am – n (a 0; m n) + Quy ước: a1 = a ; a0 = 1 (với a  0). + Sè chÝnh ph¬ng: lµ sè b»ng b×nh ph¬ng cña mét sè tù nhiªn. VD: 0; 1; 4; 9; 16; . . . II. Bài tập. Bài 1: b) 74 c) 153 d) 23 . 52 Bài 1: Viết gọn bằng cách dùng luỹ thừa: ; e) a3 . b2 ; a) 7 . 7 . 7 . 7 ; b) 3 . 5 . 15 . 15 ; ; d) 105 ; c) 2 . 2 . 5 . 5 . 2 ; d) 1000 . 10 . 10. ; f) m4 + p2. e) a . a . a . b . b ; f) m . m . m .m + p . p. Bài 2: Tính giá trị các luỹ thừa sau: Bài 2: a) 25 ; b) 34 ; c) 43 ; d) 54 . a) 32 ; b) 81 ; c) 64 ; d) 225. Bài 3: So sánh hai số sau: a) 26 và 82 ; b) 53 và 35. Bài 3: Bài 4: Viết kết quả phép tính dưới dạng một a) 26 = 82 (= 64) ; b) 53 = 125 < 35 = 243. luỹ thừa: Bài 4: 3 6 4 f. 5 . 5 ; b) 3 . 3 ; a) 59 ; b) 35 ; c) 35 . 45 ; d) 85 . 23 ; c) 125 ; d) 86 ; e) a3 . a5 ; f) x7 . x . x4 . e) a8 ; f) x12 . Bài 5: Viết kết quả phép tính dưới dạng Bài 5: một luỹ thừa: a) 56 : 53 = 53 ; b) 315 : 33 = a) 56 : 53 ; b) 315 : 33 ; 312 ; c) 46 : 46 ; d) 98 : 32 ; c) 46 : 46 = 1 ; d) 98 : 32 = 97 ; 4  e) a : a (a 0). e) a4 : a = a3 . Bài 6: Bài 6: b) Tìm số tự nhiên a, biết rằng với mọi a) a = 1 ; n  n N ta cã a = 1. b) x = 1. 50 c) T×m sè tù nhiªn x mµ x = x. Bµi 7: T×m sè tù nhiªn n, biÕt r»ng: Bài 7: a) 2n = 16 ; b) 4n = 64 ; c) 15n = a) 2n = 16 = 24 nên n = 4 ; 225. b) 4n = 64 = 43 nên n = 3 ; - GVHD: - HS thùc hiÖn theo nhãm bµn hoÆc c¸ c) 15n = 225 = 152 nên n = 2. nh©n, th¶o luËn, trao ®æi kÕt qu¶, sau ®ã lÇn lît lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i. - HS nhËn xÐt bæ xung, GV chuÈn ho¸ lêi gi¶i vµ c¸ch tr×nh bµy lêi gi¶i. 4.Cñng cè: -Nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa lòy thõa. -ViÕt c«ng thøc nh©n ,chia 2 lòy thõa cïng c¬ sè 5. Hướng dẫn về nhà.  HS ôn tập lại lý thuyết dựa vào SGK.  Xem lại các bài tập đã được làm.  Làm bài tập sau: Bài 8: a) Vì sao số chính phương không tận cùng bởi các chữ số 2; 3; 7; 8? b) Tổng (hiệu) sau có là số chính phương không? 3 . 5 . 7 . 9 . 11 + 3 ; 2 . 3 . 4 . 5 . 6 – 3 . Kiểm tra, ngày tháng 9 năm 2013 Ngày dạy: Tuần 7 Tiết 7 THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH I. Mục tiêu - Ôn tập, bổ xung và hệ thống lại các kiến thức đã được học về phép các phép toán và các thứ tự thực hiện các phép toán. - Rèn luyện các kĩ năng tính toán, kĩ năng thực hiện các phép tính theo thứ tự thực hiện, kĩ năng trình bày một bài toán. - Rèn luyện tư duy nhạy bén linh hoạt trong cách biến đổi các phép toán và tư duy trong thực hiện thứ tự các phép toán. - Nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện. II.Chuẩn bị: -GV:SBT,SGK,giáo án -HS:Ôn tập lại thứ tự thực hiện các phép tính III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ(xen trong giờ) 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn tập lý thuyết I. Lý thuyết GV đưa ra hệ thống các câu hỏi, HS ôn tập + Ghi nhớ: kiến thức bằng cách trả lời các câu hỏi đó. 1. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với ?1: Nêu các phép tính đã được học? biểu thức không chứa dấu ngoặc: ?2: Nêu thứ tự thực hiện các phép tính đối với Luỹ thừa Nhân và chia Cộng và trừ biểu thức không chứa dấu ngoặc? Cho ví dụ. 2. Thứ tự thực hiện phép các tính đối với ?3: Nêu thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức chứa dấu ngoặc: biểu thức chứa dấu ngoặc? Cho ví dụ. () [] {} + VÝ dô: ( lÊy theo HS) Hoạt động 2: Tổ chức hướng dẫn HS làm bài tập. GV đưa ra hệ thống các bài tập, tổ chức các II. Bµi tËp hoạt động học tập cho HS, hướng dẫn cho HS Bµi 1: Thực hiện phép tính: (nếu cần): Bài 1: Thực hiện phép tính: a) = 3 . 25 – 16 : 4 = 75 – 4 = 71 ; b) = 8 .17 – 8 . 14 = 8 . (17 – 14) = 8 . 3 a) 3 . 52 – 16 : 22 ; = 24 ; b) 23 . 17 – 23 . 14 ; c) = 15 . (141 + 159) = 15 . 300 = 4500 ; c) 15 . 141 + 59 . 15 ; d) = 17 . (85 + 15) – 120 = 17 . 100 – 120 d) 17 . 85 + 15 . 17 – 120 ; = 1700 – 120 = 1580 ; e) 20 – [30 – (5 – 1)2] ; e) = 20 – [30 – 42] = 20 – [30 – 16] 3 2 3 2 f) 3 : 3 + 2 . 2 ; = 20 – 14 = 6 ; g) (39 . 42 – 37 . 42) : 42. f) = 3 + 25 = 3 + 32 = 35 ; Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết: g) = [42 . (39 – 37)] : 42 = [42 . 2] : 42 g. 70 – 5 . (x – 3) = 45 ; = 84 : 42 = 2 . h. 10 + 2 . x = 45 : 43 ; Bµi 2: : Tìm số tự nhiên x, biết: 3 2 i. 2 . x – 138 = 2 . 3 ; j. 231 – (x – 6) = 1339 : 13. a) 5 . (x – 3) = 70 - 45 5 . (x – 3) = 25 x–3=5 x=8; b) 10 + 2 . x = 42 10 + 2 . x = 16 2.x=6 x=3; c) 2 . x – 138 = 8 . 9 2 . x – 138 = 72 2 . x = 72 + 138 = 210 x = 1 05 ; d) 231 – (x – 6) = 103 Bài 3: Xét xem các biểu thức sau có bằng x – 6 = 231 – 103 nhau hay không? x – 6 = 128 d) 1 + 5 + 6 và 2 + 3 + 7; x = 128 + 6 = 134 . 2 2 2 2 2 2 e) 1 + 5 + 6 và 2 + 3 + 7 ; Bµi 3: f) 1 + 6 + 8 và 2 + 4 + 9 ; c) 1 + 5 + 6 = 2 + 3 + 7 (= 12) ; 2 2 2 2 2 2 g) 1 + 6 + 8 và 2 + 4 + 9 . d) 12 + 52 + 62 = 22 + 32 + 72 (= 62) Bài 4: Xét xem các biểu thức sau có bằng ; nhau hay không? e) 1 + 6 + 8 = 2 + 4 + 9 ( = 15) ; e) 102 + 112 + 122 và 132 + 142 ; f) 12 + 62 + 82 = 22 + 42 + 92 (= 101). f) (30 + 25)2 và 3025 ; Bµi 4: g) 37 . (3 + 7) và 33 + 73 ;  102 + 112 + 122 = 132 + 142(= h) 48 . (4 + 8) và 43 + 83 . 365) ; - GVHD:  (30 + 25)2 = 3025 ; - HS thực hiện theo nhóm bàn hoặc cá nhân, thảo luận, trao đổi kết quả, sau đó lần lượt lên  37 . (3 + 7) = 33 + 73 (= 370) ; bảng trình bày lời giải.  48 . (4 + 8) = 43 + 83 (= 576) . - HS nhận xét bổ xung, GV chuẩn hoá lời giải và cách trình bày lời giải. 4.Củng cố: Yêu cầu hs nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính. 5. Hướng dẫn về nhà.  HS ôn tập lại lý thuyết dựa vào SGK.  Xem lại các bài tập đã được làm.  Làm bài tập sau: Bài 5: Thực hiện phép tính: a) 43 . 65 + 35 . 43 – 120 ; b) 120 – [130 – (5 – 1)3] ; c) 53 : 52 + 73 . 72 ; d) (51 . 63 – 37 . 51) : 51 . KiÓm tra, ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2013. Ngày dạy: Tuần 8: Tiết 8: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG I. Mục tiêu: - HS được ôn tập và củng cố các kiến thức về tính chất hia hết của một tổng - HS được rèn luyện các kĩ năng nhận biết và vận dụng tính chất chia hết của một tổng; - HS được rèn luyện các kĩ năng trình bày bài giải, kĩ năng tính toán hợp lý. II. Chuẩn bị: GV: SGK,SBT,giáo án HS: Ôn tập lý thuyết III. Tiến trình lên lớp k. Tổ chức l. Kiểm tra bài cũ Nêu Tính chất chia hết của một tổng? + Tính chất 1: Nếu tất cả các số hạng của một tổng, đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó. a m, b m và cm (a + b + c)m + Tính chất 2: Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó. a m, b m và cm (a + b + c) m 3.Bài tập: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS GV nªu ra hÖ thèng bµi tËp, tæ chøc híng dÉn HS vËn dông kiÕn thøc rÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i bµi tËp: Bµi 1: ¸p dông tÝnh chÊt chia hÕt, xÐt xem mçi tæng (hiÖu) sau cã chia hÕt cho 6 kh«ng? Gi¶i thÝch v× sao? h) 54 + 42 i) 54 - 42 j) 600 + 14 k) 600 – 14 l) 120 + 48 + 24 m) 180 + 48 + 20 n) 60 + 15 + 3 o) 150 + 360 + 15 p) 602 + 28 Bµi tËp: NỘI DUNG Bµi 1: i) 54 + 42 M 6 (v× 54 M 6 vµ 42 M 6) j) 54 - 42 M 6 (v× 54 M 6 vµ 42 M 6) k) 600 + 14 M 6 cßn 14 M  6 (v× 600 M  6) l) 600 – 14 M 6 cßn 14 M  6 (v× 600 M  6) m) 120 + 48 + 24 M 6 (v× 120 M 6, 48 M 6 vµ 24 M 6) n) 180 + 48 + 20 M 6  (v× 180 M 6, 48 M 6 cßn 20 M  6) o) 60 + 15 + 3 M 6 p) 150 + 360 + 15 M 6 q) 602 + 28 M 6 r) 602 – 26 M 6 q) 602 – 26 - GV tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cho HS: Bµi 2: Cho tæng : A = 12 + 15 + 21 + x víi x � N. T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó: a) A Chia hÕt cho 3. b) A Kh«ng chia hÕt cho 3. c) A Chia hÕt cho 2. d) A Kh«ng chia hÕt cho 2. Bµi 2: A = 12 + 15 + 21 + x víi x � N. * NhËn thÊy: C¸c sè h¹ng 12; 15; 21 cña tæng A ®Òu chia hÕt cho 3 .VËy: g) §Ó A chia hÕt cho 3 th× x ph¶i chia hÕt cho 3, vËy x = 3k víi k �N h) §Ó A kh«ng chia hÕt cho 3 th× x ph¶i kh«ng chia hÕt cho 3, - GV híng dÉn HS thùc hiÖn c©u a, b b»ng vËy x = 3k +1; x = 3k +2 víi k �N c¸ch vËn dông tÝnh chÊt chia hÕt, kh«ng chia *NhËn thÊy: hÕt cña tæng. C¸c sè h¹ng 12; (15 + 21 = 36) cña tæng A - GV híng dÉn HS thùc hiÖn c©u c, d b»ng ®Òu chia hÕt cho 2. VËy: c¸ch gép hai sè h¹ng 15 + 21 thµnh mét sè h¹ng råi vËn dông tÝnh chÊt chia hÕt, kh«ng i) §Ó A chia hÕt cho 2 th× x ph¶i chia hÕt cho 2, vËy x = 2k víi k �N chia hÕt cña tæng. j) §Ó A kh«ng chia hÕt cho 2 th× x ph¶i kh«ng chia hÕt cho 2, vËy x = 2k + 1 víi k �N Bµi 3: Bài 3: Khoanh tròn số mà em chọn: a) Nếu a M 3 và b M 6 thì tổng a + b chia hết cho 3 ; 6 ; 9. b) Nếu a M 12 và b M 6 thì tổng a + b chia hết cho 2 ; 3 ; 6 ; 12. c) Nếu a M 4 vµ b M 6 th× tæng a + b chia hÕt cho 2 ; 3 ; 4. - GV híng dÉn HS t×m ra sè ®óng b»ng c¸ch  Chän sè 3 ®Æt c©u hái gîi më: a): ? Mét sè chia hÕt cho 3 th× cã chia hÕt cho  Chän sè 2; 3; 6 6, cho 9 kh«ng?  Chän sè 2 ? Mét sè chia hÕt cho 6 th× cã chia hÕt cho 3, cho 9 kh«ng? ? Mét sè chia hÕt cho 3, mét sè chia hÕt cho 6 th× c¶ hai sè ®ã cïng chia hÕt cho sè nµo? Tõ ®ã rót ra kÕt luËn c©u a. - GV yªu cÇu HS lÊy mét sè vÝ dô cô thÓ ®Ó minh ho¹ cho c¸c trêng hîp kh«ng chän. - T¬ng tù lËp luËn c©u a, h·y thùc hiÖn c¸c c©u b, c cßn l¹i. 4.Củng cố. Nhắc lại dấu hiệu chia hết của một tổng 5.Híng dÉn HS häc bµi ë nhµ.  Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm.  ¤n tËp vµ rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng nhËn biÕt vµ kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi tËp vÒ tÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng.  Lµm bµi tËp sau: ¸p dông tÝnh chÊt chia hÕt, xÐt xem mçi tæng (hiÖu) sau cã  chia hÕt cho 3 kh«ng? Gi¶i thÝch v× sao? 56 + 45 56 - 45 60 + 140 140 – 60  12 + 48 + 24 18 + 48 + 20 60 + 15 + 30 150 + 36 + 15 Kiểm tra ngày 5 tháng 10 năm 2013 Ngµy d¹y: TuÇn 9: TiÕt 9: DÊu hiÖu chia hÕt cho 2,cho3,cho5,cho9 I. Mục tiêu: - HS được ôn tập và củng cố các kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3 và cho 9. - HS được rèn luyện các kĩ năng nhận biết và vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3 và cho 9. - HS được rèn luyện các kĩ năng trình bày bài giải, kĩ năng tính toán hợp lý. II.ChuÈn bÞ GV: Gi¸o ¸n; HS: ¤n l¹i c¸c dÊu hiÖu chia hÕt cho 2,3,5,9 III.TiÕn tr×nh lªn líp 1.Tæ chøc 2.KIÓm tra bµi cò ?Nªu c¸c dÊu hiÖu chia hÕt cho 2,3,5,9. 3.LuyÖn tËp PhÇn I: . Các dấu hiệu chia hết: + Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2. + Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5. + Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. + Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3. PhÇn II. luyện tập: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS GV nªu ra hÖ thèng bµi tËp, tæ chøc híng dÉn HS vËn dông kiÕn thøc rÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i bµi tËp: Bµi 1: Trong c¸c sè sau: 213; 435; 680; 156; Bµi tËp: Bµi 1: NỘI DUNG 2 141; 4 567; 7 080; 2 095; 5 602. m. Sè nµo chia hÕt cho 2 mµ kh«ng chia hÕt cho  Sè chia hÕt cho 2 mµ kh«ng chia hÕt 5? cho 5 lµ: 156; 5602. n. Sè nµo chia hÕt cho 5 mµ kh«ng chia hÕt cho  Sè chia hÕt cho 5 mµ kh«ng chia hÕt 2? cho 2 lµ: 435; 2095. o. Sè nµo chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5 ?  Sè chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5 lµ: 680; p. Sè nµo kh«ng chia hÕt cho c¶ 2 v» 5 ? 7080.  Sè kh«ng chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5 lµ: 213; 2141; 4567. Bµi 3: Bµi 3: Trong c¸c sè sau : 5 319; 3 240; 831; 65 534; 7 a) C¸c sè chia hÕt cho 3 lµ: 5 319; 3 240; 831; 65 534; 7 350. 217; 7 350. b) C¸c sè chia hÕt cho 9 lµ: r) Sè nµo chia hÕt cho 3? 5 319; 65 534. s) Sè nµo chia hÕt cho 9? c) C¸c sè chia hÕt cho c¶ 3 vµ 9 lµ: 5 319; 65 534. t) Sè nµo chia hÕt cho c¶ 3 vµ 9? C¸c sè chia hÕt cho 3 mµ kh«ng chia u) Sè nµo chØ chia hÕt cho 3 mµ kh«ng chia d) hÕt cho 9 lµ: hÕt cho 9? 3 240; 831; 7 350. v) Sè nµo kh«ng chia hÕt cho c¶ 3 vµ 9? e) C¸c sè kh«ng chia hÕt cho c¶ 3 vµ 9 lµ: 7 217. Bµi 4 a) Ba ch÷ sè cã tæng chia hÕt cho 9 lµ: 7; Bµi 4: Dïng ba trong bèn ch÷ sè 7; 6; 2; 0 h·y 2; 0. ghÐp thµnh c¸c sè tù nhiªn cã ba ch÷ sè sao cho C¸c sè lËp ®îc: 702; 720; 270; 207. sè ®ã: b) Ba ch÷ sè cã tæng chia hÕt cho 3 mµ s) Chia hÕt cho 9. kh«ng chia hÕt cho 9 lµ: 7; 6; 2 t) Chia hÕt cho 3 mµ kh«ng chia hÕt cho 9. C¸c sè lËp ®îc lµ: 762; 726; 672; 627; 276; 267. Bµi 5: §iÒn ch÷ sè vµo dÊu * ®Ó: k) 3*5 chia hÕt cho 3 l) 7*2 chia hÕt cho 9 m) *531*chia hÕt cho c¶ 2; 3; 5 vµ 9 n) *63* chia hÕt cho c¶ 2; 3 vµ 9 4.Cñng cè Bµi 5 a) 3*5  3  3+*+5  3  8+*  3  *  {1; 4; 7} b) 7*2  9  7+*+2  9  9+*  9  *  {0; 9} c) a531b  2,  5  b=0 a531b  3,  9  a+5+3+1+0  3,  9  a+5+3+1+0  9  9+a  9 a = 9 d) a63b  2  b  {0; 2; 4; 6; 8} a63b  3,  9  a+6+3+b  3,  9  a+6+3+b  9  9+a+b  9  víi b  {0; 2; 4; 6; 8} th×: b=0  a=9 b=2  a=7 b=4  a=5 b=6  a=3 b=8  a=1 Nh¾c l¹i tinh chÊt chia hÕt cña 1tæng vµ c¸c dÊu hiÖu chia hÕt ®· häc. 5. Hướng dẫn HS học bài ở nhà.  Xem lại các bài tập đã làm.  Ôn tập và rèn luyện các kĩ năng nhận biết và kĩ năng giải các bài tập về dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5,cho 3,9.  Làm bài tập sau: Bài 1: Xét xem trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5, số nào chia hết cho cả 2 và 5? 713; 6 435; 480; 1 256; 29 140; 47 867; 1 090; 2 005; 3 600 Bài 2: Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 và 136 < n < 182. Bài 3: Dùng 3 trong 5 chữ số 5; 4; 8; 1; 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó: a) Chia hết cho 2 b) Chia hết cho 5 c) Chia hết cho 9 d) Chia hết cho 3 e) Chia hết cho cả 2; 3 và 9 Kiểm tra , ngày 12 tháng 10 năm 2013 Ngµy d¹y: TuÇn 10 TiÕt 10: LuyÖn tËp: Sè nguyªn tè, hîp sè. I.Môc tiªu: -NhËn biÕt vµ gi¶i thÝch sè nguyªn tè, hîp sè -ThÕ nµo lµ hai sè nguyªn tè sinh ®«i -C¸ch suy luËn 1 sè lµ sè nguyªn tè hay hîp sè ii. chuÈn bÞ: -GV:sgk ;SBT;gi¸o ¸n. -HS: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ sè nguyªn tè, hîp sè. IIi.TiÕn tr×nh lªn líp 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra: xen trong giê luyÖn tËp 3. LuyÖn tËp GV + HS D¹ng 1: NhËn biÕt sè nguyªn tè, hîp sè Bµi 148 SBT GHI b¶ng a, 1431  3 vµ lín h¬n 3 => hîp sè b, 635  5 vµ lín h¬n 5 => hîp sè c, 119  7 vµ lín h¬n 7 => hîp sè Tæng(hiÖu) sau lµ sè nguyªn tè hay hîp sè Dùa vµo tÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng => kÕt luËn. d, 73 > 1 chØ cã íc lµ 1 vµ chÝnh nã,  2; 3; 5; 7 Bµi 149 SBT (20) a, 5.6.7 + 8.9 Ta cã 5.6.7  3 => 5.6.7 + 8.9  3 8.9  3 Tæng lµ 1 sè ch½n hay lµ mét sè lÎ Tæng  3 vµ lín h¬n 3 => tæng lµ hîp sè b, Tæng 5.7.9.11 – 2.3.7  7 vµ lín h¬n 7 nªn hiÖu lµ hîp sè. Dùa vµo ch÷ sè tËn cïng. c, 5.7.11 + 13.17.19 Ta cã 5.7.11 lµ mét sè lÎ 1. lµ mét sè lÎ u) Thay ch÷ sè vµo dÊu * ®Ó 5* lµ hîp sè Tæng lµ mét sè ch½n nªn tæng  2 vµ lín h¬n 2 => tæng lµ hîp sè. Thay ch÷ sè vµo dÊu * ®Ó 7* lµ sè nguyªn tè. d, 4353 + 1422 cã ch÷ sè tËn cïng lµ 5 => tæng  5 vµ lín h¬n 5 => tæng lµ hîp sè. D¹ng 2: T×m ®iÒu kiÖn cña mét sè ®Ó cã sè nguyªn tè. T×m sè tù nhiªn k ®Ó 5k lµ 1 sè nguyªn tè. Bµi 150-SBT: a, 5 * 00lµ hîp sè => *  0; 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8 D¹ng 3: Hai Sè nguyªn tè sinh ®«i - Nªu kh¸i niÖm vÒ 2 sè nguyªn tè sinh ®«i. - T×m 2 sè nguyªn tè sinh ®«i nhá h¬n 50 Bµi 151-SBT: 7* lµ sè nguyªn tè v) *  1; 3; 9 Bµi 152-SBT: + NÕu k = 0 => 5k = 0 kh«ng ph¶i lµ sè nguyªn tè(lo¹i) + NÕu k = 1 => 5k = 5 lµ sè nguyªn tè. + NÕu k  2 => 5k > 5 vµ  5 nªn 5k lµ hîp sè (lo¹i). VËy víi k = 1 th× 5k lµ sè nguyªn tè. Bµi 154-SBT 3 vµ 5; 5 vµ 7; 11 vµ 13 17 vµ 19; 41 vµ 43 4.Cñng cè: -Nh¾c l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· luyÖn -Chó ý c¸ch tr×nh bµy lêi gi¶i 1 sè lµ sè nguyªn tè hay hîp sè 5.Híng dÉn vÒ nhµ: Lµm BT 153, 156-SBT KiÓm tra, ngµy 19 th¸ng10 n¨m 2013
- Xem thêm -