Tài liệu Giáo án tự chọn toán 10

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 137 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn töï choïn K10 - CB Ngaøy: 2/09/09 Tuaàn: 4 Tieát: 3 TAÄP HÔÏP I. MUÏC TIEÂU: Cuûng coá, heä thoáng hoaù kieán thöùc taäp hôïp. II. CHUAÅN BÒ: 1.Giaùo vieân: baûng phuï ,caâu hoûi traéc nghieäm. 2.Hoïc sinh: III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY: 1.OÅn ñònh lôùp: 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp kieán thöùc lí thuyeát taäp hôïp - Neâu laïi caùc kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc ôû baøi taäp hôïp. - Nhaän xeùt vaø chính xaùc hoaù kieán thöùc. -Toång keát caùc kieán thöùc cô baûn cuûa baøi. * Hoaït ñoäng 2: Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp - Nhaéc laïi khaùi nieäm soá chính phöông. -Nhaän xeùt vaø chænh söûa kieán thöùc * Hoaït ñoäng 3: Tìm moät tính chaát ñaëc tröng xaùc ñònh caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp - Gôïi yù HS nhaän xeùt caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp. - Nhaän xeùt vaø chænh söûa - Tìm caùc taäp hôïp con cuûa taäp hôïp HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Nghe, hieåu nhieäm vuï. -Traû lôøi caùc caâu hoûi. - Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn. - Ghi nhaän maïch kieán thöùc ñaõ hoïc. - Traû lôøi: A=0,1,4,9,16,25,36 , 49,64,81,100 B= 0,1,2,3,4 - Nghe hieåu nhieäm vuï. - Thaûo luaän nhoùm vaø traû lôøi A= n2 1/ n  N , 1  n  6 B= x  R / x2 +2 x  2 = 0  * Traû lôøi: Taäp  coù moät phaàn töû duy nhaát Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn NOÄI DUNG OÂn taäp kieán thöùc: 1) A  B x (x A  x  B) 2) A = B x (x A  x  B) BAØI TAÄP Baøi 1:Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa moãi taäp hôïp sau a).Taäp hôïp A caùc soá chính phöông khoâng vöôït quaù 100. b).Taäp hôïp B = n  N / n(n + 1)  20 Baøi 2:Tìm moät tính chaát ñaëc tröng xaùc ñònh caùc phaàn töû cuûa moãi taäp hôïp sau a). A = 0,3,8,15,24,35 b). B =  1  3; 1  3   Baøi 3:Tìm caùc taäp hôïp con cuûa moãi taäp hôïp sau. a).  b).  Trang 1 - Nhaéc laïi ñònh nghóa taäp roãng. - Nhaän xeùt vaø chænh söûa * Hoaït ñoäng 4: Trong caùc taäp hôïp sau ñaây, xeùt xem taäp hôïp naøo laø taäp hôïp con cuûa taäp hôïp naøo Giaùo aùn töï choïn K10 - CB laø chính noù. Taäp  coù hai taäp con laø  vaø  * Thaûo luaän theo nhoùm vaø traû lôøi BCA Baøi 4:Trong caùc taäp hôïp sau ñaây, xeùt xem taäp hôïp naøo laø taäp hôïp con cuûa taäp hôïp naøo a).A laø taäp hôïp caùc tam giaùc b).B laø taäp hôïp caùc tam giaùc ñeàu. c).C laø taäp hôïp caùc tam giaùc caân. Baøi 5: cho caùc taäp hôïp: A =  x  R :  3  x 2 B=  x  R : 0  x 7 C=   ;1 . Tìm A  B , A  C , - Cho HS thöïc hieän baøi 5: - HS: A  B   3;7 A  C   3;1 R \ C 1; A  B   3;7 R\ C Giaûi A  C   3;1 R \ C 1; * Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá : Caùch xaùc ñònh taäp hôïp, taäp hôïp con, taäp hôïp roãng. * Hoaït ñoäng 6: Daën doø:BT veà nhaø – BT 18,19,20,21,22 trang 11 SBT ÑS 10. Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn Trang 2 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB Ngaøy: 1/08/08 Tuaàn: 5 Tieát: 5 TOÅNG VAØ HIEÄU CUÛA HAI VECTÔ I. MUÏC TIEÂU: Cuûng coá, heä thoáng kieán thöùc toång vaø hieäu cuûa hai vectô II. CHUAÅN BÒ: 1.Giaùo vieân: thöôùc, caâu hoûi traéc nghieäm. 2.Hoïc sinh: thöôùc, chuaån bò baøi tröôùc ôû nhaø III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY: 1.OÅn ñònh lôùp: 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS *Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp kieán thöùc lí thuyeát - Neâu laïi caùc kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc ôû baøi toång vaø hieäu cuûa hai vectô - Nhaän xeùt vaø chính xaùc hoaù kieán thöùc. - Toång keát caùc kieán thöùc cô baûn cuûa baøi. * Hoaït ñoäng 2: Tìm toång cuûa hai vectô, chöùng minh ñaúng thöùc vectô - Veõ hình minh hoaï. - Nhaän xeùt vaø söûa sai. - Nghe, hieåu nhieäm vuï. - Traû lôøi caùc caâu hoûi. - Ghi nhaän kieán thöùc ñaõ hoïc - Thaûo luaän nhoùm vaø leân baûng giaûi NOÄI DUNG OÂn taäp lí thuyeát: 1.Ñònh nghóa toång cuûa hai vectô vaø quy taéc tìm toång. Ñònh nghóa toång hai vectô. Quy taéc ba ñieåm Quy taéc hình bình haønh. 2.Ñònh nghóa vectô ñoái. 3.Ñònh nghóa hieäu cuûa hai vectô vaø quy taéc tìm hieäu. Tính chaát cuûa pheùp coäng caùc vectô Baøi 1:Cho hình bình haønh ABCD. Hai ñieåm M vaø N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BC vaø AD. a).Tìm toång cuûa hai vectô NC vaø MC ; AM vaø CD ; AD vaø NC b).Chöùng minh : AM  AN  AB  AD Giaûi M B N A * Hoaït ñoäng 3: Tìm ñoä daøi cuûa - Thaûo luaän theo nhoùm vaø cöû ñaïi dieän baùo caùo. vectô Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn  C D   a) NC  MC  AC    AM  CD  BM Trang 3 E Giaùo aùn töï choïn K10 - CB - Veõ hình a 2 OA  CB  - Höôùng daãn HS thaûo luaän nhoùm 2 ; -Nhaän xeùt vaø söûa sai. AB  DC 2a ; CD  DA a 2    AD  NC  AE b) Vì töù giaùc AMCN laø hình bình haønh    neân: AM  AN  AC Vì töù giaùc ABCD laø hình bình haønh    neân: AB  AD  AC Vaäy: AM  AN  AB  AD Baøi 2:Cho hình vuoâng ABCD caïnh a coù O laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng cheùo. Haõy tính : OA  CB , AB  DC , CD  DA B A O D C * Hoạt động 4.Cuûng coá : Phaùt phieáu hoïc taäp caâu hoûi traéc nghieäm Caâu 1: Choïn khaúng ñònh ñuùng trong caùc heä thöùc sau : A. AB  AC  BC B. MP  NM  NP C. CA  BA CB D. AA  BB  AB Caâu 2: Cho tam giaùc ñeàu ABC. Haõy choïn ñaúng thöùc ñuùng A. AB  AC C. AB  BC CA * Hoạt động 5: Daën doø: B. AB  AC  D. AB  BC 0 BT veà nhaø – BT1.8, 1.11, 1.12 trang 21 SBT HH 10 Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn Trang 4 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB Ngaøy:8/09/09 Tuaàn: 6 - 7 Tieát: 6 - 7 TÍCH CUÛA VECTÔ VÔÙI MOÄT SOÁ I. MUÏC TIEÂU: - Hieåu ñònh nghóa tích cuûa vectô vôùi 1 soá - Ñieàu kieän ñeå 2 vectô cuøng phöông - Ñieàu kieän ñeå 3 ñieåm thaúng haøng II. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân: giaùo aùn , baûng phuï, thöôùc 2. Hoïc sinh: xem baøi tröôùc ôû nhaø. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: 1.OÅn ñònh lôùp: 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp lyù thuyeát - Nhaéc laïi caùc kieán thöùc cô baûn: ñònh nghóa, trung ñieåm ñoaïn thaúng vaø troïng taâm tam giaùc, ñieàu kieän ñeå 2 vectô cuøng phöông, ñieàu kieän ñeå 3 ñieåm thaúng haøng * Hoaït ñoäng 2: Giaûi baøi taäp 1- 2 - Vaän duïng tính chaát trung ñieåm ñoaïn thaúng ñeå chöùng minh ñaúng thöùc vectô baøi 1 - Cho HS thaûo luaän nhoùm NOÄI DUNG - Nghe, hieåu nhieäm vuï. - Traû lôøi caùc caâu hoûi. OÂn taäp lyù thuyeát: - Ñònh nghóa - Trung ñieåm ñoaïn thaúng vaø troïng taâm tam giaùc - Ñieàu kieän ñeå 2 vectô cuøng phöông - Ñieàu kieän ñeå 3 ñieåm thaúng haøng - Ghi nhaän kieán thöùc ñaõ hoïc - Thöïc hieän vaø trình baøy lôøi giaûi Ta coù :    2 MN  MC  MD  2 MN  MA AC  MB  BD  2 MN  AC  BD  ( MA MB )  2 MN  AC  BD            (ñpcm) - Ghi nhaän vaø giaûi   Baøi 1:Goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm caùc ñoaïn thaúng AB, CD    CMR: 2 MN  AC  BD Giaûi: Ta coù :    2 MN  MC  MD  2 MN  MA AC  MB  BD  2 MN  AC  BD  ( MA MB)            2 MN  AC  BD (ñpcm)  - Nhaän xeùt vaø chænh söûa - Höôùng daãn HS giaûi Chuù yù vaø ghi nhaän Baøi 2: Cho hình bình haønh ABCD. Chöùng minh raèng:     3 AC  AB  2 AC  AD Giaûi: Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn  Trang 5  Ngaøy: 1/08/08 Tuaàn:2 Tieát: 2 - Nhaän xeùt. Giaùo aùn töï choïn K10 - CB A HS: Ta coù:    ( AB  AD )  2 AC * Hoaït ñoäng 3: Giaûi baøi taäp 3 - Höôùng daãn HS giaûi - Nhaän xeùt vaø chænh söûa B O = 3 AC (ñpcm)  D C Ta coù:           ( AB  AD )  2 AC HS: Ta coù :     VT= MA  MB  MC  MD =  MO  OA MO  OB  MO  OC   MO  OD 4 MO VP Ñpcm = 3 AC (ñpcm)  Baøi 3: Cho hình bình haønh ABCD coù O laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng cheùo. CMR vôùi ñieåm M baát kyø ta luoân coù:      MA  MB  MC  MD 4 MO Giaûi: A B O D C Ta coù :     VT= MA  MB  MC  MD =         MO  OA MO  OB  MO  OC   MO  OD 4 MO VP Ñpcm * Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá Ñieàu kieän ñeå 2 vectô cuøng phöông vaø ñieàu kieän ñeå 3 ñieåm thaúng haøng * Hoaït ñoäng 5:Daën doø Veà nhaø laøm bt 1.31, 1.32 trang 32 SBT HH 10 Ngaøy: 10/09/09 Tuaàn: 8 Tieát: 8 Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn HAØM SOÁ y = ax + b Trang 6 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB I. MUÏC TIEÂU: + Söï bieán thieân vaø ñoà thò haøm soá y = ax + b. x + Ñoà thò haøm soá y = II. CHUAÅN BÒ: 1.Giaùo vieân: thöôùc 2.Hoïc sinh: thöôùc III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: 1.OÅn ñònh lôùp: ñieåm danh 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp lí thuyeát - Cho HS nhaéc laïi caùc tính chaát cuûa haøm soá y = ax + b - Nhaän xeùt vaø chính xaùc hoaù kieán thöùc. - Toång keát caùc kieán thöùc cô baûn veà haøm soá y = ax + b * Hoaït ñoäng 2: Vieát PT daïng y = ax +b - HD HS caùch xaùc ñònh a, b thay toïa ñoä cuûa hai ñieåm M vaø N vaøo pt y= ax + b . - HD caùch giaûi heä pt baäc nhaát baèng maùy tính caàm tay - Söûa caùc sai laàm cuûa HS. - Cuûng coá caùch veõ ñoà thò haøm soá y = ax + b. - Nghe, hieåu nhieäm vuï. - Traû lôøi caùc caâu hoûi. - Ghi nhaän kieán thöùc ñaõ hoïc - Thay toïa ñoä cuûa hai ñieåm M vaø N vaøo pt y= ax + b 5   b  2   3  a  b  a  1  2  2 a  b   - Thöïc hieän veõ ñoà thò cuûa haøm 1 5 y  x  2 2 soá NOÄI DUNG OÂn taäp lí thuyeát: - Söï bieán thieân cuûa haøm soá y = ax + b ( 3 tröôøng hôïp) - Caùch veõ ñoà thò haøm soá y = ax + b - Tính chaát vaø ñoà thò cuûa haøm soá y = x Baøi 1:Vieát PT daïng y = ax +b cuûa ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieåm M(-1; 3) vaø N(1; 2) , veõ ñöôøng thaúng ñoù. Giaûi: 1 5 y  x  2 2 y 4 2 f(x)=(-1/2)x+(5/2) x -6 -4 -2 2 4 6 -2 -4 * Hoaït ñoäng 3: Veõ ñoà thò cuûa haøm soá baäc nhaát - Phaân tích ñeà baøi toaùn. - HD HS yeáu. - Nhaän xeùt vaø chænh söûa ñoà thò - HD HS vieát haøm soá - Thöïc hieän veõ ñoà thò caùc haøm soá. - HS leân baûng veõ ñoà thò. - Ghi nhaän Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn Baøi 2:Veõ ñoà thò cuûa caùc haøm soá sau treân cuøng heä truïc toïa ñoä: a) y = -2x + 5 b) y = 3 Giaûi: Trang 7 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB - Nhaéc laïi ñònh nghóa y x 8 6 4 f(x)=(-2*x)+5 2 -8 -6 -4 f(x)=3 -2 2 x 4 6 8 -2 -4 -6 -8  3 x vôùi x 0 - HS thöïc hieän veõ ñoà thò haøm y  x  2 x  y  x  2 x y  3x  2  x vôùi x  0 soá , - Nhaän xeùt vaø chænh söûa ñoà thò vaø trình baøy ñoà thò treân baûng. Baøi 3: Veõ ñoà thò cuûa haøm soá y  x  2x y  3x  2 a) b) Giaûi: a) y  x  2x y 6 4 2 f(x)=abs(x)+2*x -6 -4 x -2 2 4 6 -2 -4 -6 b) y  3x  2 y 6 4 2 f(x)=abs((3*x)-2) x -6 -4 -2 2 4 6 -2 -4 -6 * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá: GV nhaéc laïi cho HS hai daïng toaùn thöôøng gaëp vaø caùch giaûi cuûa noù. x 1 Caùch veõ ñoà thò haøm soá y =ax + b vaø y= 2 Caùch xaùc ñònh a,b khi bieát ñoà thò haøm soá y = ax +b ñi qua hai ñieåm. * Hoaït ñoäng 5:Daën doø: BT veà nhaø – BT 7 13 trang 34,35 SBT Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn Trang 8 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB Ngaøy:15 /09/09 Tuaàn: 9 Tieát: 9 HAØM SOÁ BAÄC HAI I. MUÏC TIEÂU: - Caùc böôùc veõ ñoà thò haøm soá baäc hai. - Xaùc ñònh : ñænh, truïc ñoái xöùng, - Ñoïc ñöôïc ñoà thò haøm soá baäc hai II. CHUAÅN BÒ: 1.Giaùo vieân: thöôùc 2.Hoïc sinh: thöôùc III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY: 1.OÅn ñònh lôùp: 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp kieán thöùc lí thuyeát - Haømsoá baäc hai xaùc ñònh bôûi coâng thöùc naøo? - Caùc böôùc veõ ñoà thò haøm soá baäc hai? - Nhaän xeùt vaø chính xaùc hoaù kieán thöùc * Hoaït ñoäng 2: Laäp BBT vaø veõ ñoà thò haøm soá - Cho HS hoaït ñoäng nhoùm. - Nhaän xeùt vaø chænh söûa HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Nghe, hieåu nhieäm vuï. - Traû lôøi caùc caâu hoûi. - Ghi nhaän kieán thöùc ñaõ hoïc - Thöïc hieän hoïat ñoäng nhoùm. - Trình baøy keát quaû treân baûng a) y = - x2 +2x – 2 TXÑ : D = R Baûng bieán thieân: x   y 1 NOÄI DUNG OÂn taäp kieán thöùc lí thuyeát - Daïng : y = ax2 + bx + c (a  0) - Caùc böôùc veõ ñoà thò haøm soá baäc hai : ñænh, truïc ñoái xöùng, giao ñieåm vôùi caùc truïc toïa ñoä BAØI TAÄP Baøi 1:Laäp BBT vaø veõ ñoà thò caùc haøm soá a) y = - x2 +2x – 2 b) y = x2 – 4x + 3 Giaûi: 2 a) y = - x +2x – 2 y 6 4 + 2 x -6 -1 -4 -2 2 4 6 -2 -4   Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn - -6 Trang 9 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB b) y = x2 – 4x + 3 y 6 y 4 4 2 2 x -6 -4 -2 2 4 6 x -6 -2 -4 -2 2 4 6 -2 -4 -6 -4 b) y = x2 – 4x + 3 y 4 2 x -6 -4 -2 2 4 6 -2 -4 * Hoaït ñoäng 3: Xaùc ñònh haøm soá baäc hai y = 2x2 + bx + c Phaân tích ñeà baøi toaùn. - HD HS leân baûng giaûi. - Nhaän xeùt vaø chænh söûa - Nghe, hieåu nhieäm vuï - Tìm caùch giaûi - Trình baøy lôøi giaûi. - Ghi nhaän kieán thöùc Baøi 2: Xaùc ñònh haøm soá baäc hai y = 2x2 + bx + c, bieát raèng ñoà thò cuûa noù a) Coù truïc ñoái xöùng laø ñöôøng thaúng x = 1 vaø caét truïc tung taïi ñieåm (0 ; 4) b) Coù ñònh laø I(-1; -2) c) Ñi qua hai ñieåm A(0; -1) vaø B(4; 0) d) Coù hoaønh ñoä ñænh laø 2 vaø ñi qua ñieåm M(1; -2) * Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá: 1 Caùc böôùc veõ ñoà thò haøm soá baäc hai. 2 Caùc caùch xaùc ñònh a, b , c thöôøng gaëp. *Hoaït ñoäng 5: Daën doø BT veà nhaø – BT 14,15,16 trang 40 SBT. Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn Trang 10 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB BAØI TAÄP Ngaøy:20/ 9 /08 Tuaàn: 08 Tieát: I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: Hieåu ñöôïc söï bieán thieân cuûa haøm soá baäc hai treân R. 2. Kyõ naêng: - Laäp ñöôïc baûn bieán thieân cuûa haøm soá baäc hai, xaùc ñònh ñöôïc toaï ñoä ñænh, truïc ñoái xöùng, veõ ñöôïc ñoà thò haøm soá baäc hai. - Tìm ñöôïc phöông trình Parabol: y = ax2 + bx + c khi bieát moät trong caùc heä soá vaø bieát ñoà thò ñi qua hai ñieåm cho tröôùc. 3. Tö duy: Hieåu ñöôïc söï bieán thieân vaø caùch veõ haøm soá ñeå vaän duïng vaøo baøi taäp . 4. Thaùi ñoä: Caån thaïân vaø chính xaùc. II. CHUAÅN BÒ: 1. Thöïc tieån: HS phaûi bieát ñöïôc ñoà thò haøm soá y = ax2 2. Phöông tieän: Caùc phieáu hoïc taäp, phaán maøu . . . 3. Phöông phaùp: Gôïi môû vaán ñaùp thoâng qua caùc hoaït ñoäng. III.TIEÁT TRÌNH TIEÁT DAÏY: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV * Hoaït ñoäng 1: Cho HS thöïc hieän baøi 1 - Goïi HS nhaéc laïi caùc böôùc veõ ñoà thò - Cho HS thaûo luaän nhoùm vaø cho hoaït ñoäng trong 5’. - Cöû ñaïi dieän trình baøy. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS thöïc hieän - Nhoùm 1: TXÑ: D = R Truïc ñoái xöùng: x =  Baûng bieán thieân: x   +  - y 1 4 + ÑÑB : Ñoà thò: y  x 2  x  1 Giaûi: 2 a/ y 2 x  x  1 TXÑ: D = R Truïc ñoái xöùng: x =  + 7 8 Ñænh I(  b/ 1 4  NOÄI DUNG Baøi 1: Xeùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá: 2 a/ y 2 x  x  1  Baûng bieán thieân: x 1 7 ; ) 4 8 y   +  - (C) x = -1/4 Ñænh I(  6 4 2 x -4 -3 -2 Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn -1 1 1 4 + +  7 8 y 8  1 4 2 3 4 ÑÑB : Ñoà thò: 1 7 ; ) 4 8 5 Trang 11 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB y 8 - Nhoùm 2: TXÑ: D = R 6 Truïc ñoái xöùng: x = Baûng bieán thieân: x - Goïi caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. - 1 4 2 2 x -4 1 2  y  + -3 -2 -1 1 2 3 4 5 y  x 2  x  1 b/ 3 4  TXÑ: D = R   - Ñænh I( (C) x = -1/4 - 1 3 ;  ) 2 4 - 1 2  y y 2 Baûng bieán thieân: x Ñoà thò: 1 Truïc ñoái xöùng: x = 3 4  2 -Nhaän xeùt ñaùnh giaù cho ñieåm. x -4 -3 -2 -1 1 2 3   - 4 -2 -4 -6 Ñænh I( x = 1/2 (C)  + - 1 3 ;  ) 2 4 Ñoà thò: y -8 2 x -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 -2 -4 -6 x = 1/2 (C) -8 * Hoaït ñoäng 2: cho HS thöïc hieän baøi 2 - Höôùng daãn vaø goïi HS leân baûng thöïc hieän. - HS 1: b 1 2a  b  2a  4 M(0 ; 4)  (C ) : c = 4 Ta coù  2 Vaäy: y 2 x  4 x  4 b  1 - HS 2: 2a  b 2a 4 I(-1 ; -2)  (C ) :  Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn Baøi 2: Xaùc ñònh haøm soá baäc hai 2 (C) y 2 x  bx  c , bieát raèng ñoà thò cuûa noù : a/ Coù truïc ñoái xöùng laø x= 1 vaø caét truïc tung taïi ñieåm M (0 ; 4). b/ Coù Ñænh I(-1 ; -2). c/ Coù hoaønh ñoä ñænh laø 2 vaø ñi qua ñieåm N(1 ; -2). Giaûi: a/ Giaûi ta ñöôïc: Trang 12 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB y 2 x 2  4 x  4 -2= 2 + 4(-1) +c  c 0 2 Vaäy: y 2 x  4 x b/ Giaûi ta ñöôïc: y 2 x 2  4 x - HS 3: b c/ Giaûi ta ñöôïc:  2 2a  b  4a  8 N(1 ; -2)  (C ) : c = 4 y 2 x 2  8 x  4 2 Vaäy: y 2 x  8 x  4 * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá vaø daën doø Nhaéc laïi caùch veõ doà thò haøm soá baäc hai, caùch xaùc ñònh haøm soá, höôùng daãn HSS giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm trong SGK. Veà nhaø xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi vaø giaûi tieáp caùc baøi taäp oâng chöông. Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn Trang 13 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB Ngaøy:28/08/08 Tuaàn: 10 Tieát: 10 ÑAÏI CÖÔNG VEÀ PHÖÔNG TRÌNH I. MUÏC TIEÂU: - Ñieàu kieän cuûa 1 phöông trình - Phöông trình töông ñöông vaø caùc pheùp bieán ñoåi töông ñöông - Phöông trình heä quaû II. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân: giaùo aùn, baûng phuï. 2. Hoïc sinh: thöôùc III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY: 1. OÅn ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV * Hoaït ñoäng 1: OÂn laïi lyù thuyeát Ñieàu kieän cuûa ptrình laø gì ? Theá naøo laø 2 ptrình töông ñöông, caùc pheùp bieán ñoåi töông ñöông? Phöông trình heä quaû * Hoaït ñoäng 2: Giaûi baøi taäp HD ñkieän baøi taäp 1 sau ñoù goïi 2 HS leân baûng HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Traû lôøi vaø ghi nhaän kieán thöùc HS leân baûng giaûi: NOÄI DUNG OÂn laïi lyù thuyeát: Ñieàu kieän cuûa 1 phöông trình Phöông trình töông ñöông vaø caùc pheùp bieán ñoåi töông ñöông Phöông trình heä quaû Baøi 1: Tìm ñieàu kieän cuûa caùc ptrình: 2x 2 x  4 = 3 x a) x4 x  2 = 1 x b) Giaûi: Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn Trang 14 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB  x  2 - Nhaän xeùt vaø chænh söûa  x  2 a) Ñk:  x 3  a) Ñk:  x 3  x 2 x 2 b) Ñk:  x 1  b) Ñk:  x 1  Baøi 2: Chöùng toû caùc phöông trình sau voâ nghieäm: 3x  1 a)  x  2 = x  3 - Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 2 x  4 - x = 3+ 4  x Giaûi b) - Caùch giaûi ? - HS thöïc hieän: a) x < 2 vaø x  3 khoâng coù giaù trò x naøo thoûa ñk - Nhaän xeùt vaø chænh söûa. b) x = 4 khoâng thoûa ptrình x 2 a) Ñk:  x 3 khoâng coù giaù trò naøo  cuûa x thoûa ñieàu kieän cuûa pt Vaäy pt ñaõ cho VN  x 4 b) Ñk:  x 4  x 4 thay vaøo pt ta  thaáy khoâng thoûa Vaäy pt ñaõ cho VN Baøi 3: Cho ptrình (x +1)2 = 0 (1) vaø ptrình chöùa tham soá a laø ax2 –(2a+1)x+ a = 0 (2) Tìm giaù trò cuûa a sao cho ptrình (1) töông ñöông vôùi ptrình (2) Giaûi: Ñieàu kieän caàn: (1) coù nghieäm: x = -1 thay vaøo pt (2) - Höôùng daãn baøi 3. * Hoaït ñoäng 3: höôùng daãn giaûi baøi 4. ta ñöôïc: a = - 1 4 Ñieàu kieän ñuû: thay a = (2) ta ñöôïc: 1 vaøo pt 4 1 2 1 1 x  x 4 2 4 2  x  2x 1    ( x  1) 2 0  (1) Baøi 4: Giaûi caùc ptrình: a) x  1 + x = 3+ x  1 - Höôùng daãn vaø goïi HS leân baûng giaûi. - HS: a) Ñk: x  1 x  1 + x = 3+  x 3  x  1   x 3 x 1 x 1 thoûa ñk cuûa pt vaäy x= 3 laø nghieäm cuûa pt. Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn (1) b) x  5 -x = 2+ x  5 Giaûi: a) Ñk: x  1 x  1 + x = 3+ x 1  x 3  x  1   x 3 x 1 thoûa ñk cuûa pt Trang 15 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB b) Ñk: x 5 vaäy x= 3 laø nghieäm cuûa pt. b) Ñk: x 5 x  5 -x = 2+ x  5 x  5 -x = 2+ x  5   x 2  x  5  x  5 - Nhaän xeùt.  x  2 thoûa ñk cuûa pt vaäy x = -2 laø nghieäm cuûa pt.   x 2   x  2 x 5 x 5 thoûa ñk cuûa pt vaäy x = -2 laø nghieäm cuûa pt. * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá: Nhaéc laïi caùc kieán thöùc vöøa oân vaø caùch laøm töøng daïng baøi taäp * Hoaït ñoäng 5: Daën doø: BT 1,3,4 trang 57 SBT ÑS 10 Ngaøy:8/09/08 Tuaàn: 11 Tieát: 11 HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ I. Mục tiêu: - Kiến thức : Giúp HS nắm được cách xác định một điểm, một vectơ khi biết điều kiện cho trước - Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng giải một số dạng toán liên quan. - Tư duy, thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận khi giải toán, quí trọng thành quả lao động. II. Chuẩn bị : - GV : Bảng phụ các công thức cần nhớ, thước, sách bài tập, giáo án. - HS : Xem bài xác định tọa độ điểm, vectơ…, làm bài tập GV đã dặn. III. Tiến trình tiết dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG Trang 16 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB * Hoạt động 1: - thực hiện lên bảng trả lời câu hỏi 1) Kiểm tra bài cũ : (6’) -r Nhắc rlại công thức : Cho của GV. u ( x1 ; x2 ), v(v1 ; v2 ) Khi đó: r r r r uuu u  v , k u , AB  ? - Chú ý. 2) Giới thiệu : (1’) - Hôm nay ta sẽ vân dụng các công thức đã học để giải một số dạng toán 3) Bài mới : A. Phương r phápr(12’) - GV treo bảng phụ các công r r �x  x2 1. Cho u ( x1 ; x2 ), v(v1 ; v2 ) u  v � �1 thức cần nhớ. r r �x  x2 �y1  y2 - Gọi HS nhắc lại các công u  v � �1 r thức:  ku  (kx1 ; ky1 ) �y1  y2 r r r  ku  (kx1 ; ky1 ) u  v  ( x1  x2 ; y1  y2 ) r r u  v  ( x1  x2 ; y1  y2 ) uuu r 2. Trong mặt phẳng tọa độ A(x A; uuur - Vectơ AB được tính như thế  AB ( xB  x A ; y B  y A ) yA), B(x uuu rB; yB) nào ? � x A  xB  AB ( xB  x A ; yB  y A ) x  � �I 2 + Điểm I(xI; yI) là trung điểm � AB thì: y  y B - Tọa độ trung điểm của đoạn �yI  A � � x A  xB 2 thẳng ? x  � �I 2 � y �y  A  yB x A  xB  xC � �I 2 x  G � � 3 + Điểm G(xG yG) là trung điểm - Tọa độ trọng tâm của tam giác � AB thì: �y  y A  yB  yC ABC được tính như thế nào ? G x x x � � 3 xG  A B C � � 3 � * Hoạt động 2: cho giải bài tập. �y  y A  yB  yC Chú ý . - Chúng ta làm một số bài tập �G 3 áp dụng . B. BÀI TẬP (21’) Bài 1. Cho 3 điểm : A(1; -2), - Gọi HS đọc đề bài tập 1, và - Đọc đề bài tập 1, và suy nghĩ B(3; 1),C(-1; 4). cách giải. suy nghĩ cách giải a. Tính tọa độ trung điểm I củ đoạn AB - Thực hiện lên bảng giải a) trung điểm I ? b. tính tọa độ trọng tâm G của I (2; -1/2) tam giác ABC c. Xác định tọa độ điểm D sao cho ABCD là hbh b) Tính trọng tâm tam giác - G(3/2; 3/2). Giải. ABC ? a) I(2; -1/2). gọi D(x; y) c) Với ABCD là hbh ta có điều -uu b) G(3/2; 3/2). ur uuur = CD AB gì ? uuur uuur uuur - Thực hiện lên bảng tính AB , Tính AB , CD ? uuur CD từ đó tìm x, y Bài 2: Cho 3 điểm A(1; 2), B(-3; 1),C(1; -4). - Gọi HS đọc đề bài tập 2, và - Giải tương tự bài tập 1 a. Tính tọa độ trung điểm I củ suy nghĩ cách giải I(-1; 3/2), G(-1/3; -1/3). Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn Trang 17 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB uuur uuur c) Với ABCD là hbh ta có điều - Ta tính AB , CD , từ đó tìm x, y gì ? suy ra D uuur uuur Tính AB , CD ? - Thực hiện đọc đề và nêu hướng giải. Yêu cầu học sinh đọc đề bài tập 3 và nêu hướng giải? - Ta vận dụng công thức nào để giải ? - Gọi D(x; y) Ta vận dụng giả thiết hình bình hành để giải câu c. - Tương tự với câu c, đối với câu d ta tính vế trái và vế phải sau đó dùng CT hai vectơ bằng nhau. - Gọi HS lên bảng giải ? * Hoạt động 3:Củng cố: (3’) * Hoạt động 4: Dặn dò : (2’) Ngaøy:18/09/08 Tuaàn: 12 Tieát: 12 đoạn AB b. tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC d. Xác định tọa độ điểm D sao cho ABCD là hbh Bài 2: Cho 3 điểm A(1; -2), B(3; 1),C(-1; 4). (14’) a. Tính tọa độ trung điểm I củ đoạn AB b. tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC c. Xác định tọa độ điểm D sao cho ABCD là hbh d. Xác độ uuu r định uuurtọauu u r điểm D sao cho AD  3 AC  AB Giải - Gọi HS nhắc lại các công thức - Thực hiện trả lời câu hỏi của GV cần nhớ ? - Chú ý, ghi nhận thực hiện - Về nhà xem lại bài tập đã sửa, và làm bài tập Bài t ập : Cho 3 điểm A(-1;2), B(-5; 1),C(1; -1). a. Tính tọa độ trung điểm I củ đoạn AB b. tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC d. Xác định tọa độ điểm D sao cho ABCD là hbh DẠNG : GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH ax+ b= 0 I. Mục tiêu : - Kiến thức : Giúp HS hiểu và biết cách giải và biện luận pt bậc nhất một ẩn số ax + b = 0. - Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng tính toán, cách trình bày lời giải. - Tư duy, thái độ : phát triển khả năng phân tích, tính cẩn thận, quí trọng thành quả lao động. II. Chuẩn bị : - GV : Bảng phụ các công thức cần nhớ, giáo án, sách tham khảo. - HS : Xem bài trước, làm bài tập GV đã dặn. Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn Trang 18 Giaùo aùn töï choïn K10 - CB III. Tiến trình tiết dạy : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ * Hoạt động 1: 1) Kiểm tra bài cũ : (5’) 2) Giới thiệu : (1’) - Giải pt 2x – 3 = 0 - Hôm nay chúng ta tìm hiểu về cách giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn số. - Nhắc lại dạng tổng quát của pt bậc nhất ? - Khi biện luận ta xét mấy trường hợp ? - Khi a = 0 ta kết luận gì về nghiệm của pt bậc nhất ? - Khi a �0 ? - Nhận xét. - Gọi HS đọc đề bài tập 1 và suy nghĩ cách giải. * Hoạt động 2: Cho HS giải bài tập. - Hãy vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập trên. + Trường hợp 1 ? + Trường hợp 2 ? + Hãy kết luận nghiệm của pt (1). - Nhận xét. + Hãy giải câu b. + Trường hợp 1 ? + Trường hợp 2 ? Ta kết luận như thế nào? + Vậy ta kết luận như thế nào ? NỘI DUNG - Thực hiện lên bảng giải. - phương trình bậc nhất có dạng ax + b= 0 - Hai trường hợp a = 0 và a �0 - phương trình (1) có nghiệm duy b nhất x   2a - Chưa kết luận mà phải xét b. + b �0 : phương trình (1) vô nghiệm + b= 0: phươnh trình (1) nghiệm đúng với mọi x 3) Bài mới : A. Phương pháp (13’) 1. Phương trình bậc nhất tóm tắt cách giải và biện luận phương trình ax + b= 0 (1) a �0: phương trình (1) có  b nghiệm duy nhất x   2a  a= 0 + b �0 : phương trình (1) vô nghiệm + b= 0: phươnh trình (1) nghiệm đúng với mọi x - Thực hiện đọc đề bài tập 1 và giải. - Thực hiện lên bảng giải câu a, b, c, d - Câu a : + m-1 �0 � m �1 PT (1) có nghiệm duy nhất x = (2m +1)/(m- 1). + m-1 = 0 � m =1 Khi đó pt(1) � 0x – 1= 0 (vô nghiệm) + Kết luận : * m �1 PT (1) có nghiệm duy nhất x = (2m +1)/(m- 1). * m =1 PT (1) vô nghiệm Câu b : B. Bài tập : 1) Giải và biện luận pt (20’) a) (m – 1)x + 2m + 1 = 0 b) (m + 1)x + m2 – 1 = 0 c) (2 – m )x + 1-m = 0 d) (m2 + 1)x – m + 1 = 0 + m �- 1 PT (1) có nghiệm duy nhất x= (m2 – 1)/(m + 1) + m =-1 Khi đó pt(1) � 0x + 0 = 0 (vô số nghiệm). Kết luận : + m �- 1 PT (1) có nghiệm duy nhất x= (m2 – 1)/(m + 1) + m =-1 Khi đó pt(1) vô số Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn Trang 19 - Nhận xét. Giaùo aùn töï choïn K10 - CB nghiệm + Câu c, d tương tự gọi HS lên bảng giải + Thực hiện lên bảng giải câu c, d * Hoạt động 3: Củng cố : (4’) + Gọi HS nhắc lại cách giải và biện luận pt bậc nhất một ẩn số. + Lưu ý trường hợp a = 0 *Hoạt động 4: Dặn dò : (2’) + Về nhà xem lại lý thuyết và bài tập đẵ sửa + Làm bài tập sau : Giải và bịên luận pt : a) (1- m2)x + 2m – 1 = 0 b) mx – 3 = 2mx -1 Ngaøy:1/11/08 Tuaàn: 13 Tieát: 13 + Thực hiện nhắc lại theo bài học . có 2 trường hợp. + Khi a = 0 Căn cứ vào tham số ta xét xem b có khác 0 hay không. + Chú ý, ghi nhận thực hiện BÀI TẬP A. Mục tiêu: - kiến thức : Giúp HS ôn lại các công thức đã học như xác định tọa độ điểm, tọa độ vectơ khi biết điều kiện cho trước. - Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng giải toán, cách trình bày lời giải - Tư duy, thái độ : tính cẩn thận khi tính tọa độ các đỉnh, tọa độ vectơ, quý trọng thành quả lao động. B. Chuẩn bị : Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Hieàn Trang 20
- Xem thêm -