Tài liệu Giáo án tự chọn lớp 11 hkii

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chủ đề 11_HKII Ngày dạy: 30/12/2013 – 04/01/2014 (11c1) Tuần: 20 Tiết 19 LUYỆN TẬP 1. Mục tiêu a) Kiến thức Học sinh nắm chắc về các phương trình lượng giác thường gặp . b) Kĩ năng - HS có kĩ năng giải các bài tập về một số phương trình lượng giác thườnggặp - áp giải một số dạng bài tập co liên quan c) Thái độ HS có sự ham hiểu biết , đức tính cẩn thận , chính xác 2. Trọng tâm: - Giải phương trình dạng: asinx + bcosx = c 3. Chuẩn bị phương tiện dạy học. 1) Gv: SGK, SGV, SBT 2) Hs: Ôn lại các kiến thức về phương trình lượng giác thường gặp 4. Tiến trình bài học 4.1) Ổn định lớp: kiểm diện sĩ số 4.2) Kiểm tra miệng: - Nêu dạng phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác (at + b = 0 (1) với a, b: hằng số, (a ≠0), t là một trong các hàm số lượng giác). - Nêu dạng phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác (at2 + bt +c = 0 với a, b, c; hằng số và a ≠ 0, t là một trong các hàm số lượng giác). 4.3) Tiến trình bài học: Hoạt động 1 GV đưa ra các dạng bài tập về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx Hoạt động của GV và HS Câu hỏi 1 Nêu dạng phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx? Câu hỏi 2 Giải phương trình 3 sinx + cosx = 1 Nội dung +.Dạng : asinx + bcosx = c +. 3 sinx + cosx = 1 Chia cả 2 vế cho 3  1  2 ta có phương trình : 3 /2sinx + 1/2 cosx =1/2 3 1  cos  ,  sin  ta có phương trình: 2 2  Sin(  x ) = 1/2 6 �   x    k 2 � � 6 6 � � , k �Z   �x      k 2 � 6 6 �x  k 2 � � � 2 , k �Z x   k 2  � � 3 Đặt +. 3sinx + 4cosx = 5 Chia cả 2 vế cho 9  16  5 có phương trình : 3/5 sinx + 4/5cosx = 1 Câu hỏi 3 Giải phương trình 3sinx + 4cosx = 5 3 5 x   Sin( )=1 Đặt cos   ,sin   4 có phương trình 5 1 Chủ đề 11_HKII � x      k 2 � x     k 2 , k �Z 2 2 4.4) Câu hỏi, bài tập củng cố: Công thức tìm nghiệm pt lượng giác cơ bản theo sin, cos, tan và cot 4.5) Hướng dẫn học sinh tự học: Làm lại các bài tập đã làm Xem bài tập bài những pt lượng giác thường gặp 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:............................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... - Phương pháp:..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:..................................................................................................... Ngày dạy: 06/01/2014 – 11/01/2014 (11c1) Tiết 20 Tuần: 21 LUYỆN TẬP HAI DƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 1 . MỤC TIÊU . a. Kiến thức: - Cñng cè k/n tÝch v« híng cña hai vect¬ - Cñng cè ®Þnh nghÜa gãc gi÷a hai ®êng th¼ng . - Cñng cè ®Þnh nghÜa hai ®êng th¼ng vu«ng gãc. b. Kỹ năng: - RÌn kü n¨ng x¸c ®Þnh gãc gi÷a hai ®êng th¼ng. - RÌn kü n¨ng chøng minh hai ®êng th¼ng vu«ng gãc. c. Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi 2. TRỌNG TÂM: - Chứng minh hai đường thẳng vuông góc. 3. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Hình vẽ, các dụng cụ học tập - Học sinh: Học và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 4.1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. 4.2.Kiểm tra bài cu: Kết hợp trong giờ 4.3.Giảng bài mới: Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: Bài 5. SGK/tr98 - Gv hướng dẫn HS vẽ hình - Gv hướng dẫn HS làm câu a) - 3 tam giác ASB, BSC, CSA là 3 tam giác gi? 3 tam giác đó có bằng nhau không? - Từ đó, hãy kết luận về ABC ? - Lấy M là trung điểm của cạnh BC. CM: BC  ( SAM ) . Nội dung Bài 1: �  CSA � a) Ta có: SA = SB = SC và � ASB  BSC nên dễ thấy 3 tam giác: ASB, BSC, CSA là 3 tam giác cân bằng nhau. Do đó: AB = BC = CA hay ABC đều. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Dễ thấy AM và SM lần lượt là đường cao của 2 tam giác: BAC và SBC.  BC SM Ta có: BC  AM � BC  ( SAM ) Mà SA �( SAM ) � SA  BC Tương tự ta có: AB  SC ; AC  SB 2 Chủ đề 11_HKII Hoạt động 2: Bài 7. SGK/tr98 - GV gọi một HS lên bảng chữa bài. - HS: giải - GV nhận xét và cho điểm. Bài 2: S  r 2 uuur 2 uuu r uuur 1 uuu AB . AC  AB. AC 2  - GV gọi một HS lên bảng chữa bài. - HS: giải - GV nhận xét và cho điểm. 2 uuur uuur 2 1 uuur 2 uuur 2 uuur uuur AB . AC  AB . AC .Cos ( AB, AC ) 2 uuur uuur 1 uuur 2 uuur 2 uuur 2 uuur 2  AB . AC  AB . AC .Cos 2 ( AB, AC ) 2 uuur uuur 1 uuur 2 uuur 2  AB . AC . 1  Cos 2 ( AB, AC ) 2 uuur uuur 1 uuur 2 uuur 2  AB . AC .Sin 2 ( AB, AC ) 2 uuur uuur 1 uuur uuur  AB . AC . Sin( AB, AC ) 2 uuur uuur uuur uuur 1 uuur uuur  AB . AC .Sin( AB, AC ) ( Do Sin( AB, AC )  0) 2  SABC  S    Hoạt động 3: Bài 8a). SGK/tr98    Bài 3: a) Vì AB = AC = AD nên 3 tam giác: ABC, ABD, ACD là tam giác cân. �  BAD �  60O nên dễ thấy 2 tam giác: Mặt khác: BAC ABC, ABD là 2 tam giác đều bằng nhau. Do đó: BC = BD hay tam giác BCD cân tại B. Gọi M là trung điểm của canh CD. Vì 2 tam giác BCD và ACD là hai tam giác cân có chung cạnh đáy  CDBM là CD nên: CD AM � CD  ( BAM ) � AB  CD 4.4.Câu hỏi, bài tập củng cố: - Phương pháp chứng minh 2 đường thẳng vuông góc? 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học: - Xem lại các bài tập đã chưa, học lý thuyết - Làm các bài tập còn lại trong SGK. 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:............................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... - Phương pháp:..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:..................................................................................................... Ngày dạy: 13/01/2014 – 18/01/2014 (11c1) Tiết 21 Tuần: 22 LUYỆN TẬP GIỚI HẠN DÃY SỐ 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức: Ôn tập các kiến thức về giới hạn của dãy số 3 Chủ đề 11_HKII b. Về kỹ năng: - Rèn kỹ năng tính giới hạn của dãy số - Giải các bài toán liên quan c . Về thái độ: - Thái độ cẩn thận, chính xác. - Thấy được ứng dụng thực tiễn của toán học 2. Trọng tâm: Ôn tập các kiến thức về giới hạn của dãy số 3. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Đồ dùng dạy học 2. Học sinh: Đồ dùng học tập 4. Tiến trình bài giảng: 4.1. Ổn định tổ chức: kiểm diện sĩ số 4.2. Kiểm tra miệng: Kết hợp trong giờ học 4.3. Tiến trình bài học: Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: Bài 1: Tính các giới hạn 5 n  5.8 n a) lim n 8  4n Nội dung Bài 1: n �5 � n n � � 5 5  5.8 8  lim � � n  5 a) lim n n 8 4 �1 � 1� � �2 � 5n 2  n  1 b) lim 4n  2 5n 2  n  1 5n 2  n  1 n b) lim  lim 4n  2 4n  2 n 2 5n  n  1 5 n2  li m  2 4 4 n Hoạt động 2: Bài 2: Để trang hoàng cho căn hộ của mình chú chuột Mickey quyết định tô màu một miếng bìa hình vuông cạnh bằng 1. Nó tô màu xám các hình vuông nhỏ được đánh số lần lượt là 1, 2, 3, …, n, …, trong đó cạnh cảu hình vuông kế tiếp bằng một nửa cạnh hình vuông trước nó. Giả sử quy trình tô màu của Mickey có thể tiến ra vô hạn a) Gọi U n là diện tích của hình vuông tô  2 ,U  2 và màu xám thứ n. Tính U 1 ,U Un ? b) Tính S n với S n  U 1  U 2  ...  U n Bài 2 a) Ta có: 2 2 �1 � 1 �1 � 1 u1  � � 2 ;u2  � � 2.2 �2 � 2 �4 � 2 2 1 �1 � 1 u3  � � 2.3 ;un  2.n 2 �8 � 2 Chứng minh un bằng phương pháp quy nạp Ta có diện tích từng ô vuông lập thành một cấp số nhân với công bội 1/4 u1  1 1  2 nên công thức đúng với n = 1 2.1 2 2 Giả sử công thức đúng với n = k tức là: uk  1 2 2.k 4 Chủ đề 11_HKII ta chứng minh: uk 1  Hoạt động 3: Bài 3: 1 1  1 S  1   2  ...   n1  ... 10 10 10 n 1 2 2. k 1 1 1 1 1 Thật vậy: uk 1  2. k 1  2.k .  uk . 2 4 4 2 1 u 1 b) Sn  u1  u2  ...  un  1  4  1 q 1 1 3 4 Bài 3: 1 1  1 Ta có: 1; ; 2 ;...; n1 ;... là cấp số nhân lùi vô 10 10 10   n hạn với số hạn đầu là: -1 và công bội q là -1/10 1 1  1 1 10 S  1   2  ...   n 1  ...   1 10 10 11 10 1 10 n Bài 4: a = 1,020202...=1+0,02+0,0002+... Hoạt động 4: 2 Bài 4: Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a 2 2 101 = 1,020202… (chu kỳ 02). Viết a dưới dạng =1+ +  ...  1  100  1 100 10000 99 phân số? 1 100 4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố: - Ôn tập lại kỹ năng tính giới hạn dãy số và tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn 4. 5. Hướng dẫn học sinh tự học: - Nắm các dạng bài tính giới hạn cơ bản: Giới hạn hữu hạn và giới hạn vô cực của dãy số 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:............................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... - Phương pháp:..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:..................................................................................................... Ngày dạy: 20/01/2014 – 25/01/2014 (11c1) Tiết 22 LUYỆN TẬP Tuần: 23 GIỚI HẠN HÀM SỐ I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Ôn tập các kiến thức về giới hạn của hàm số 2. Về kỹ năng: - Rèn kỹ năng tính giới hạn của hàm số - Giải các bài toán liên quan 3 . Về thái độ: - Thái độ cẩn thận, chính xác. - Thấy được ứng dụng thực tiễn của toán học 5 Chủ đề 11_HKII II. Trọng tâm: Ôn tập các kiến thức về giới hạn của hàm số III. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Đồ dùng dạy học 2. Học sinh: Đồ dùng học tập IV. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định tổ chức: kiểm diện sĩ số 2. Kiểm tra miệng: Nêu định lý về giới hạn hữu hạn của hàm số (8 đ) Ñònh lyù 1: f  x   L, lim g  x   M khi ñoù a) Giaû söû xlim �x x �x 0 0 �f  x   g  x  �  xlim � L  M ; �x � 0 �f  x   g  x  �  xlim � L  M ; �x � 0 �f  x  .g  x  �  xlim � L.M ; �x � 0  xlim �x 0 f  x L  ( M �0) ; g  x M f  x   L , thì L �0 vaø lim f  x   L b) Neáu f  x  �0 vaø xlim �x x�x 0 0 ( Daáu cuûa f(x) ñöôïc xeùt treân khoaûng ñang tìm giôùi haïn , vôùi x �x0 ) 3. Tiến trình bài học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động 1: Cho hàm số ux �0 � x  1n�  f  x  � 2xn� ux<0 � iun  Và các dãy số  un  v� 1 và n 1 n Tính lim un lim vn ,lim f  un  ,lim f  vn   vn  v�ivn   Hoạt động 2: Tìm các giới hạn sau 3x  5 2x  7 b) lim 2 x �2  x  2  x �1 x  1 a) lim c) lim x �1 2x  7  x 1 Nội dung Bài 1: lim un    lim vn �1 � lim f  un   lim �  1 � 1 �n � � 2� lim f  vn   lim �  � 0 �n� Bài 2: Tìm các giới hạn sau 3x  5  � x �2  x  2  2 a) lim 2x  7  � x �1 x  1 2x  7 c) lim  � x �1 x  1 b) lim Bài 3: Tính a) lim  x 4  x 2  x  1 x �� Hoạt động 3: Tính 1 1� � 1  lim x 4 . � 1  2  3  4 � � x �� x x � � x 6 Chủ đề 11_HKII a) lim  x 4  x 2  x  1  b) lim  2x 3  3x 2  5   b) lim  2x 3  3x 2  5   3 5� �  lim x 3 . � 2   3 � � x �� x x � � x �� x �� c) lim x �� x 2  2x  5 x2  1  x d) lim  x �� 5  2x x �� c) lim x �� x 2  2x  5 v� i x 2  2x  5  0   lim   x  1  x �� 2 5   � x x2 x2  1  x d) lim  x �� 5  2x x2  1  x x  lim   1 x �� 5  2x x 4. Câu hỏi, bài tập củng cố - Nắm được các loại giới hạn hàm số - Các quy tắc tính giới hạn hàm số 5. Hướng dẫn học sinh tự học: - Phương pháp tính giới hạn hữu hạn của hàm số - Phương pháp tính giới hạn vô cực và giới hạn tại vô cực của hàm số V. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:............................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... - Phương pháp:..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:..................................................................................................... Ngày dạy: 10/02/2014 – 15/02/2014 (11c1) Tiết 23 Tuần: 24 LUYỆN TẬP HAI MẶT PHẲNG SONG SONG I. Mục tiêu: * Về kieán thöùc: - Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc khaùi nieäm veà maët phaúng, caùch xaùc ñònh maët phaúng, hình choùp, hình töù dieän, ñöôøng thaúng song song, ñöôøng thaúng cheùo nhau, ñöôøng thaúng song song vôùi maët phaúng, hai maët phaúng song song . * Về kyõ naêng: Bieát xaùc ñònh ñöôïc giao tuyeán cuûa hai maët phaúng, chöùng minh ñöôïc ñöôøng thaúng song song vôùi maët phaúng, giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng vôùi maët phaúng, hai maët phaúng song song , bieát xaùc ñònh thieát dieän cuûa maët phaúng vôùi hình choùp. * Về thaùi ñoä: Lieân heä ñöôïc nhieàu vaán ñeà coù trong ñôøi soáng thöïc teá vôùi pheùp bieán hình. Coù nhieàu saùng taïo, höùng thuù trong hoïc taäp, tích cöïc phaùt huy tính ñoäc laäp trong hoïc taäp. II. Trọng tâm: 7 Chủ đề 11_HKII Hoïc sinh naém ñöôïc khaùi nieäm veà maët phaúng, caùch xaùc ñònh maët phaúng, hình choùp, hình töù dieän, ñöôøng thaúng song song, ñöôøng thaúng cheùo nhau, ñöôøng thaúng // maët phaúng, hai maët phaúng song song III. Chuaån bò cuûa GV - HS : Chuaån bò oân taäp caùc kieán thöùc coù trong chöông II. Giaûi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong chöông II. IV. Tieán trình daïy hoïc : 1. OÅn ñònh toå chöùc: kiểm diện sĩ số 2. Kieåm tra baøi cuõ: A1. Tìm giao tuyeán cuûa h ai maët phaúng ( ) vaø ( ) C1 : Maët phaúng () vaø () coù hai ñieåm chung C2 : () vaø () coù chung ñieåm M, a ( ) , b  () , a  b thì giao tuyeán laø ñöôøng thaúng ñi qua M vaø song song vôùi a ( hoaëc b) C3: () vaø () coù chung ñieåm M, a (  ) maø a  () thì giao tuyeán laø ñöôøng thaúng ñi qua M vaø song song vôùi a. A 2. Tìm giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng a vôùi mp ( ) * Choïn maët phaúng phuï ( )ï chöùa ñöôøng thaúng a * Tìm giao tuyeán d cuûa hai mp ( ) vaø ( ) * Trong mp ( ) goïi M laø giao ñieåm cuûa d vôùi a Keát luaän: M laø giao ñieåm cuûa a vôùi mp ( ) A3. Chöùng minh ñöôøng thaúng a song song vôùi ( ) Caùch 1 * Ñöôøng thaúng a song song vôùi ñöôøng thaúng b * Ñöôøng thaúng b thuoäc mp ( ) Keát luaän : a song song vôùi mp ( ) Caùch 2 * mp ( ) vaø mp () song song * Ñöôøng thaúng a thuoäc mp () Keát luaän : a song song vôùi mp ( ) 3. Tiến trình bài học Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung Bài 1 : Hoạt động 1 : - Nêu phương pháp tìm giao tuyến cảu hai Cho tứ diện ABCD. Trên cạnh AB lấy một điểm M. Cho   là mp qua M, song song với hai đường mp? - Nêu phương pháp tìm thiết diện của hình thẳng AC và BD. Tìm thiết diện của   với các mặt của tứ diện? thiết diện là hình gì? chóp bị cắt bởi 1 mp ? A M Q D B N P C Từ M kẻ các đường thẳng song song AC và BD cắt BC và AD lần lượt tại N, Q. 8 Chủ đề 11_HKII Từ N kẻ đường thẳng song song với BD cắt CD tại P Suy ra thiết diện cần tìm là :Hình bình hành MNPQ. Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một Hoạt động 2 : tứ giác lồi. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo - GV hướng dẫn học sinh vẽ hình và cách AC và BD. Gọi   là mp đi qua O, song song với chứng minh AB và SC. Tìm thiết diện của   với hình chóp? thiết diện là hình gì? Từ O kẻ đường thẳng song song với AB cắt AD, BC lần lượt tại M, N. - Từ N kẻ đường thẳng // với SC cắt SB tại P. - Từ P kẻ đường thẳng // với AB cắt SA tại Q. Suy ra thiết diện cần tìm là hình thang : MNPQ S' M' F A' D' L E Hoạt động 3 : T×m giao tuyÕn cña mÆt ph¼ng (MNP) víi mÆt Bài 3: ph¼ng (SAB)? H2: T×m giao tuyÕn cña mÆt ph¼ng (MNP) víi Gäi K= NP  AB; L= AD  NP; mÆt ph¼ng (SAD)? E= KM  SB; F = ML  SD  ENPFM lµ thiÕt diÖn H3: Nªu ph¬ng ph¸p t×m giao ®iÓm cña ®êng cña h×nh chãp. th¼ng víi mÆt ph¼ng? H4: T×m giao tuyÕn cña mÆt ph¼ng chøa SO Gäi H= NP  AC; I= SO  MH  I lµ giao ®iÓm cña ®êng th¼ng SO víi mÆt ph¼ng (MNP). víi mÆt ph¼ng (MNP)? 4. Câu hỏi, bài tập củng cố:  Naém vöõng caùch tìm giao tuyeán cuûa 2 mp  Caùch tìm giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng vaø mp  Caùch tìm thieát dieän 5. Hướng dẫn học sinh tự học: xem baøi « Vectô trong khoâng gian » Baøi taäp : Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình bình haønh taâm O. 1.Tìm giao tuyeán cuûa (SAB) vaø (SCD); (SAC) vaøø (SBD). 2.Goïi M vaø N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa SA vaø SB. Chöùng minh MN song song (SCD). 3. Laáy ñieåm I baát kyø treân SC. Tìm giao ñieåm cuûa SD vôùi (MNI),töø ñoù neâu thieát dieän cuûa (MNI) vôùi hình choùp S.ABCD. 4. Chöùng minh ( MNO) song song (SCD). 5. Goïi H laø trung ñieåm cuûa AB , K laø giao ñieåm cuûa DH vôùi AC. Treân SA laáy ñieåm P sao cho SA = 3SP. Chöùng minh PK song song (SBD). V. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:............................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... - Phương pháp:..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:..................................................................................................... P' B' C' N' K Ngày dạy: 17/02/2014 – 22/02/2014 (11c1) Tiết 24 Tuần: 25 LUYỆN TẬP GIỚI HẠN HÀM SỐ 9 Chủ đề 11_HKII I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Ôn tập các kiến thức về giới hạn của hàm số 2. Về kỹ năng: - Rèn kỹ năng tính giới hạn của hàm số - Giải các bài toán liên quan 3 . Về thái độ: - Thái độ cẩn thận, chính xác. - Thấy được ứng dụng thực tiễn của toán học II. Trọng tâm: Ôn tập các kiến thức về giới hạn của hàm số III. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Đồ dùng dạy học 2. Học sinh: Đồ dùng học tập IV. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định tổ chức: kiểm diện sĩ số 2. Kiểm tra miệng: Nêu một vài quy tắc về giới hạn vô cực: a) Quy tắc tìm giới hạn của tích f(x).g(x): (8 đ)  L �0 , và lim g ( x )  �� được cho trong bảng sau Quy tắc 1: Nếu xlim �x x �x 0 lim f ( x) 0 lim g ( x) x � x0 lim f ( x).g ( x ) x � x0 x � x0 + - + - L>0 L<0 + - + ) Quy tắc tìm giới hạn của thương f ( x) : (8 đ) g ( x) f x  L �0 , lim g  x   0 và g  x  �0 lim   được cho trong bảng sau: Quy tắc 2: Nếu xlim �x x�x x�x 0 lim f ( x) x � x0 L 0 lim g ( x) x � x0 �� L>0 0 L<0 0 Dấu g(x) f ( x) lim x � x0 g ( x ) Tùy ý + + - * Chú ý: Các quy tắc trên vẫn đúng khi g  x 0 +� +  x � x0 , x � x0 , x � �� CH: 1. T×m2 x  2x  15 lim x �3 x 3 2. T×m 2 3x  5x  1 lim x �� x2  2 10 Chủ đề 11_HKII §A: 1. 8 2. 3 3. Tiến trình bài học: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Ho¹t ®éng 1: Bµi tËp 1: T×m c¸c giíi h¹n sau: H·y nªu ph¬ng ph¸p gi¶i sau khi nhËn d¹ng � 1� 2  x  1 � x � giíi h¹n? 2 2x  3x  1 2x  1 1 2� � e. lim  lim  lim   §äc kÕt qu¶ 1a,b,c? 2 x �1 x �1 x �1  x  1  x  1 x 1 x 1 2 Muèn t×m ®îc giíi h¹n cña hsè, ta ph¶i lµm Bµi tËp 2: TÝnh c¸c giíi h¹n sau: g×? 1 3 1 x 1 c.lim  x �0 3x 9 Ho¹t ®éng 2: x 1 3 d.lim  x2  3  2 x� 2 3 X®Þnh d¹ng giíi h¹n vµ ¸p dông ph¬ng ph¸p Bµi tËp 3: TÝnh c¸c giíi h¹n sau: gi¶i vµo bµi tËp ? x 2  3x  2 x 1 Hs nhËn d¹ng d¹ng bµi tËp? vµ nªu ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp nµy? a.lim  x  2 x �2  lim 2 x2 x �2 � � 1� 2  x  1 �x  � 2x  3x  1 � 2 � lim 2x  1  � b.lim 3  lim x �1 x  x 2  x  1 x �1  x  1  x 2  1 x�1 x 2  1 2 HS gi¶i? Ho¹t ®éng 3: H·y x¸c ®Þnh d¹ng bµi tËp? Khi x -> 1- nghÜa lµ nh thÕ nµo? BiÓu thøc f(x) ®îc x¸c ®Þnh nh thÕ nµo? Gäi häc sinh t×m giíi h¹n mét bªn cña hsè  giíi h¹n cña hsè? Hs gi¶i? Ho¹t ®éng 4: NhËn d¹ng bµi tËp?  ph¬ng ph¸p gi¶i? Häc sinh gi¶i? Hs gi¶i? §Ó chøng minh giíi h¹n nµy, ta sö dông néi dung ®Þnh lý nµo? GV HD: sö dông ®Þnh lý kÑp gi÷a. TÝnh bÞ chÆn cña hsè lîng gi¸c. Bµi tËp 4: f (x)  lim  5x  3  8 a,Ta cã: xlim �1 x �1   2x  1 2 x �1 x �1 x  lim f (x) lim f (x) �  lim f (x) lim f (x)  lim x �1 x �1 x �1 b,Ta cã: lim f (x)  lim  x  x  1  3 2 x �1 x �1 x x 2  lim  x  2   3 x �1 x 1 � lim f (x)  lim f (x)  3 lim f (x)  lim x �1 2 x �1 x �1 x �1 � lim f (x)  3 x �1 Bµi tËp 5: T×m c¸c giíi h¹n sau: a, lim � x x ���  x 5 x  2 x 5 x 2  2  2 x x x 5  lim x �� b, lim  x  x2  5  x2  � x  5  x  lim � x �� x 2  5  x 2  x ��  x 2  x  3  x  lim x �� x2  x  3  x2 x2  x  3  x x 3   1 1 x x  lim   x �� x2 x 3 x 2 2  2 2 2  x x x x 4. Câu hỏi, bài tập củng cố: 11 Chủ đề 11_HKII - Nắm được các loại giới hạn hàm số - Các quy tắc tính giới hạn hàm số 5. Hướng dẫn học sinh tự học: - Phương pháp tính giới hạn hữu hạn của hàm số - Phương pháp tính giới hạn vô cực và giới hạn tại vô cực của hàm số V. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:............................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... - Phương pháp:..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:..................................................................................................... Ngày dạy: 24/02/2014 – 01/03/2014 (11c1) Tuần: 26 Tiết 25 LUYỆN TẬP HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I- Môc tiªu: 1. VÒ kiÕn thøc: HS «n l¹i gãc gi÷a 2 vÐct¬ trong kh«ng gian, tÝch v« híng cña 2 vÐct¬ trong kh«ng gian, vÐct¬ chØ ph¬ng cña ®êng th¼ng, gãc gi÷a hai ®êng th¼ng, hai ®êng th¼ng vu«ng gãc. 2. VÒ kÜ n¨ng: Áp dông §N, TC ®Ó tÝnh tÝch v« híng cña 2 vÐct¬ trong kh«ng gian, gãc gi÷a hai ®êng th¼ng, chøng minh hai ®êng th¼ng vu«ng gãc. c¸c tÝnh chÊt vÒ vÐct¬, sù ®ång ph¼ng vµ kh«ng ®ång ph¼ng cña c¸c vÐct¬. 3. VÒ th¸i ®é: - Cã trÝ tëng tîng kh«ng gian khi häc to¸n vµ h×nh häc kh«ng gian, tõ ®ã vËn dông vµo cuéc sèng - CÈn thËn, chÝnh x¸c, biÕt quy l¹ vÒ quen. II- Trọng tâm: Chứng minh hai đường thẳng vuông góc. III- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS 1. GV: Dông cô vÏ h×nh, chuÈn bÞ 1 sè bµi tËp ®Ó ch÷a t¹i líp. 2. HS: ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ vÐct¬, lµm bµi tËp vÒ nhµ. IV- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn ®Þnh tæ líp. 2. KiÓm tra bµi cò: Nªu §N gãc gi÷a hai vÐct¬ trong kh«ng gian, viÕt c«ng thøc tÝch v« híng cña hai vÐct¬ trong kh«ng gian? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Hoạt động 1: Bµi 2T97: Cho tø diÖn ABCD uuu r uuur uuur uuu r uuur uuu r a,CMR: AB.CD  AC.AB  AD.BC  0 b,Tõ ®¼ng thøc trªn h·y suy ra r»ng nÕu ABCD cã AB  CD vµ AC  DB th× AD  BC -GV: Híng uuu r uuurdÉn uvÏ uurh×nh uuu r uuur uuur -GV: AB.CD  ( AC  CB ).( AD  AC ) -HS: Lªn b¶ng lµm uuur uuur -GV: AB  CD <=> AB.CD  ? uuur uuur -GV: AC  DB <=> AC.BD  ? -GV: Gäi HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, cho ®iÓm -GV: Nªu ®Ò bµi Néi dung cÇn ®¹t Bµi 2T97: A D D’ B C A’ B’ C’ uuu r uuur uuur uuu r uuur uuur a, AB.CD  ( AC  CB ).( AD  AC) uuur uuur uuur2 uuu r uuur uuu r uuur  AC. AD  AC  CB. AD  CB. AC uuur uuur uuur uuu r uuu r uuur  AC( AD  AC  CB )  CB  AD uuur uuur uuu r uuu r uuur uuur uuur uuu r uuur = AC(CD  CB )  CB.AD  AC.BD  CB.AD uuu r uuur uuur uuu r uuur uuu r <=> AB.CD  AC.AB  AD.BC  0 b,Trong tø diÖn ABCD, ta cã: uuu r uuur uuur uuur uuur uuu r AB.CD  AC.DB  AD.BC  0 uuu r uuur mµ AB  CD <=> AB.CD  0 (1) uuur uuur vµ AC  DB <=> AC.BD  0 12 Chủ đề 11_HKII Hoạt động 2: Bµi 4T97: Trong kh«ng gian cho hai tam gi¸c ®Òu ABC vµ ABC’ cã chung c¹nh AB vµ n»m trong hai mp kh¸c nahu. Gäi M, N, P, Q lµ trung ®iÓm cña AC, CB, BC’, C’A. CMR: a, AB  CC’ b, Tø gi¸c MNPQ lµ h×nh ch÷ nhËt uuur uuu r nªn (1) <=> AD.BC  0 <=> AD  BC Bµi 4T97: C P Q B A N A uuu r uuuu r uuu r uuu r uuuu r uuu r uuu r uuu r uuuu r a,Ta tÝnh: AB.CC '  AB(CA  AC ')  AB.CA  AB. AC ' (1) uuu r uuu r uuu r uuur m�AB.CA   AB. AC uuu r uuuu r 1 AB. AC '  AB 2 cos600  AB 2 2 uuu r uuuu r Do ®ã: (1) => AB.CC '  0 => AB  CC’ M -GV: Híng dÉn vÏ uuuu r uuu r uuuu r -GV: CC '  CA  AC ' -GV: ABC cã MN lµ ®êng trung b×nh => �MN ? AB � �MN  ? AB b,ABC cã MN lµ ®êng trung b×nh �MN // AB � => � 1 MN  AB � � 2 ABC’ cã PQ lµ ®êng trung b×nh -GV: Gäi HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, cho ®iÓm -GV: Nªu ®Ò bµi Hoạt động 3: Bµi 8T97: Cho tø diÖn cã AB = AC = AD vµ �  BAD �  60 0 BAC CMR: a, AB  CD b,NÕu M, N lÇn lît lµ trung ®iÓm cña AB vµ CD th× MN AB vµ MN CD �PQ // AB � => � 1 PQ  AB � � 2 �MN // PQ => � �MN  PQ VËy: MNPQ lµ h×nh b×nh hµnh (1) mµ AB  CC’ nªn MN  MQ (2) Tõ (1) & (2) =>MNPQ lµ h×nh ch÷ nhËt Bµi 8T97: A D C uuur uuur uuur -GV: CD  AD  AC uuuu r uuuu r uuur -GV: MN  MC  CN -GV: ABD ®Òu vµ ABC ®Òu nªn ®êng cao DM = ? B uuu r uuur uuu r uuur uuur uuu r uuur uuu r uuur a,Ta tÝnh AB.CD  AB( AD  AC)  AB. AD  AB. AC  a2 cos600  a2 cos600  0 VËy: AB  CD uuu r uuuur uuu r uuuu r uuur uuu r uuuu r uuu r uuur b, Ta tÝnh: AB. MN  AB( MC  CN )  AB. MC  AB.CN uuu r uuuu r m�ABC � � u n� n : MC  AB => AB. MC  0 uuur 1 uuur c� n CN  CD 2 uuur uuur uuu r 1 uuur 1 uuu r uuur n� n AB.CN  AB. CD  AB.CD  0 2 2 13 Chủ đề 11_HKII uuu r uuuu r -GV: Gäi HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, cho ®iÓm Suy ra tõ (1) : AB.MN  0 => AB  MN MN  CD ABD ®Òu vµ ABC ®Òu nªn ®êng cao DM = a 3 2 MCd do ®ã c©n t¹i M, cã MN lµ trung tuyÕn còng lµ ®êng cao nªn MN  CD 4. Câu hỏi, bài tập củng cố: - HS n¨m ch¾c gãc gi÷a 2 vÐct¬ trong kh«ng gian, tÝch v« híng cña 2 vÐct¬ trong kh«ng gian, vÐct¬ chØ ph¬ng cña ®êng th¼ng, gãc gi÷a hai ®êng th¼ng, hai ®êng th¼ng vu«ng gãc. 5. Hướng dẫn học sinh tự học: - Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a. - BTVN: 5,6,7T97 V. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:............................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... - Phương pháp:..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:..................................................................................................... Ngày dạy: 03/03/2014 – 08/03/2014 (11c1) Tuần: 27 LUYỆN TẬP HÀM SỐ LIÊN TỤC Tiết 26 I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Ôn lại các kiến thức về giới hạn hàm số và hàm số liên tục 2. Về kỹ năng: - Tính giới hạn của hàm số - Nhận xét đặc điểm về tính liên tục của hàm số dựa vào đồ thị của hàm số - Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm và trên một khoảng 3 . Về thái độ: - Thái độ cẩn thận, chính xác. - Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgíc và sáng tạo - Tìm được mối liên hệ giữa giới hạn của hàm số và tính liên tục của hàm số II. Trọng tâm: Ôn tập các kiến thức về giới hạn của hàm số III. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Đồ dùng dạy học 2. Học sinh: Đồ dùng học tập IV. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tố chức: kiểm diện sĩ số 2. Kiểm tra miệng: Nêu định nghĩa hàm số liên tục tại 1 điểm: - Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng K và x 0  K . Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục tại x0 nếu lim f ( x)  f ( x0 ) x � x0 Nêu các định lý về hàm số liên tục: 1/ Định lý 1: 14 Chủ đề 11_HKII a) Hàm số đa thức liên tục trên toàn bộ tập số thực � b) Hàm số phân thức hữu tỉ và các hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng của tập xác định của chúng. 2/ Định lý 2: Gỉa sử y = f(x) và y = g(x) là hai hàm số liên tục tại điểm x0 .Khi đó: a) Các hàm số y = f(x) + g(x) , y = f(x) - g(x) ,y = f(x).g(x) liên tục tại điểm x0 . b) Hàm số y = f ( x) liên tục tại điểm x0 nếu g(x0)  0 g ( x) 3/ Định lý 3: Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b)< 0 thì tồn tại ít nhất một điểm c  (a;b) sao cho f(c) = 0 3. Tiến trình bài học: Hoạt động tổ chức của GV Hoạt động 1: Bài 1: Tìm các giới hạn x3 x �2 x  x  4 x 2  5x  6 b ) lim x �3 x 2  3x a )lim c ) lim x �4 2 2x  5 x4 Hoạt động của HS Bài 1: Tìm các giới hạn x3 5 1   x �2 x  x  4 10 2 x 2  5x  6  x  3  . x  2   lim  x  2   1 b ) lim  lim x �3 x �3 x �3 x 2  3x x. x  3  x 3 2x  5 c ) lim x �4 x  4 Tac�  lim  2x  5   3; lim  x  4   0 a )lim 2 x �4 x �4  V� x � 4 � x  4 � x  4  0 2x  5 � lim  � x �4 x  4 d ) lim   x 3  x 2  2x  1 x �� d ) lim   x 3  x 2  2x  1 x �� 1 2 1� �  lim x 3 � 1   2  3 � � x �� x x x � � V� : lim x 3  � x �� x3 x ��3x  1 e ) lim x 2  2x  4  x f )lim x �2 3x  1 1 2 1� �  lim � 1   2  3 � 1 x �� x x x � � 3 1 x3 x 1 e ) lim  lim x �� 3x  1 x�� 1 3 3 x f ) lim x �� x  2x  4  x  lim x �� 3x  1 2 2 4  1 2 x x2  1 3 3 x  1 1  x2 Bài 2: a )lim f  x  lim  � x �0 x �0 x2 15 Chủ đề 11_HKII Hoạt động 2: Bài 2:Cho hai hàm số 1  x2 v� x2 x3  x 2  1 g  x  x2 a )T� nhlim f  x  ;lim g  x  f  x  x �0 x �0 x �� x��  lim f  x  ; lim g  x  Hoạt động 3: Bài 3: Xét tính liên tục trên � của hàm số �x  x  2 n� ux>2 � f  x  � x  2  � 5  xn� u x �2 � 2 x3  x 2  1 lim g  x   lim  � x �0 x �0 x2 1  x2 lim f  x   lim  1 x �� x�� x 2 x3  x2  1 lim g  x   lim  � x �� x �� x2 Bài 3: TXĐ: � x2  x  2 n�ux>2th  nt� ‫�ת‬  f cx>2 li    x  x2 n�ux<2th  nt� ‫�ת‬  f cx<2  x   5  xli     Với x = 2 thì: x2  x  2  lim  x  1  3 x �2 x �2 x �2 x2 lim f  x   lim  5  x   3  lim f  x  lim f  x   lim x �2 x�2 � lim f  x   3 x�2 x �2 f  x Và f  2   3 lim x �2 � hàm số liên tục tại x=2 Nêu cách xét tính liên tục của hàm số � hàm số liên tục trên � trên 1 khoảng? 4. Củng cố và luyện tập - HS được ôn tập lại cách tính giới hạn của hàm số - Ôn tập lại cách xét tính liên tục của hàm số 5 5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài tập ở nhà - Làm các BT trắc nghiệm (trang 143, 144) - Bài tập 7 trang 143 V. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:............................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... - Phương pháp:..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:..................................................................................................... Ngày dạy: 10/03/2014 – 15/03/2014 (11c1) Tiết 27 LUYỆN TẬP ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 1. Muïc tieâu: a. Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh bieát ñöôïc: - Ñònh nghóa vaø ñieàu kieän ñeå ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi maët phaúng; - Khaùi nieäm pheùp chieáu vuoâng goùc; - Khaùi nieäm maët phaúng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng. b. Kó naêng: Tuần: 28 MẶT PHẲNG 16 Chủ đề 11_HKII - Bieát caùch chöùng minh moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi moät ñöôøng thaúng; - Xaùc ñònh ñöôïc vectô phaùp tuyeán cuûa moät maët phaúng; - Xaùc ñònh ñöôïc hình chieáu vuoâng goùc cuûa moät ñieåm, moät ñöôøng thaúng, moät tam giaùc; - Böôùc ñaàu vaän duïng ñöôïc ñònh lí ba ñöôøng vuoâng goùc. - Xaùc ñònh ñöôïc goùc giöõa ñöôøng thaúng vaø maët phaúng. - Bieát xeùt moái lieân heä giöõa tính song song vaø tính vuoâng goùc cuûa ñöôøng thaúng vaø maët phaúng. c. Thaùi ñoä: - Töï tin vaø coù laäp tröôøng khi theá giôùi quan veà moâi tröôøng soáng ñöôïc naâng cao theâm moät böôùc . (Thoâng qua hình hoïc khoâng gian, coù theå tieáp caän ñöôïc moâi tröôøng xung quanh vaø nhìn nhaän chuùng chính xaùc hôn) 2. Trọng tâm: - Khaùi nieäm pheùp chieáu vuoâng goùc; - Khaùi nieäm maët phaúng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng. 3. Chuaån bò: a. Giaùo vieân: - Saùch giaùo khoa. - Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy toaùn lôùp 11. b. Hoïc sinh: - Xem caùch giaûi vaø giaûi tröôùc. 4. Tieán trình : 4.1) Ổn định lớp: kiểm diện sĩ số 4.2) Kiểm tra miệng: - Khi giải bài tập 4.3) Tiến trình bài học: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung baøi hoïc 1/ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD tâm O và có SA=SC=SB = SD. CMR: a) SO  ( ABCD ). b) AC  ( SBD ) Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Kẻ OH  (ABC) tại H. CM: a) OABC, OBCA, OCAB b) H là trực tâm của tam giác ABC c) 1. CM hai đường thẳng vuông góc với nhau bằng cách chứng minh đường thẳng này vuông góc với mặt phẳng chứa đường thẳng kia 1 1 1 1    2 2 2 OH OA OB OC 2 1. PPCM: * Muốn CM ab, ta tìm () chứa đường thẳng b sao cho việc chứng minh a() dễ 17 Chủ đề 11_HKII dàng (đn) * Sử dụng định lí ba đường vuông góc. A H O C B K 4.4 Cuûng coá vaø luyeän taäp: - Trình baøy phöông phaùp giaûi ñaõ aùp duïng? 4.5 Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: - Xem l¹i bµi. - Chuaån bò Oân taäp chöông giôùi haïn. V. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:............................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... - Phương pháp:..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:..................................................................................................... Ngày dạy: 17/03/2014 – 22/03/2014 (11c1) Tiết 28 LUYỆN TẬP Tuần: 29 ĐẠO HÀM 1. Muïc tieâu: a. Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh: Naém ñöôïc caùch tính ñaïo haøm cuûa caùc haøm soá thöôøng gaëp vaø ñaïo haøm cuûa toång, hieäu, tích, thöông. b. Kó naêng: AÙp duïng ñöôïc vaøo baøi taäp. c. Thaùi ñoä: Töï tin vaø coù laäp tröôøng khi theá giôùi quan veà moâi tröôøng soáng ñöôïc naâng cao theâm moät böôùc . 2. Trọng tâm: Caùch tính ñaïo haøm cuûa caùc haøm soá thöôøng gaëp vaø ñaïo haøm cuûa toång, hieäu, tích, thöông. 3. Chuaån bò: a. Giaùo vieân: - Saùch giaùo khoa. - Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy toaùn lôùp 11. b. Hoïc sinh: - Xem caùch giaûi vaø giaûi tröôùc. 18 Chủ đề 11_HKII 4. Tieán trình : 4.1 OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm dieän. 4.2 Kieåm tra baøi cuõ: (loàng vaøo trong oân lyù thuyeát) 4.3 Giaûng baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung baøi hoïc Lyù thuyeát: Hoaït ñoäng 1: OÂn lyù thuyeát GV: Yeâu caàu HS trình baøy caùc coâng thöùc ñaõ + y = xn vôùi n  N*  y’ = n.xn - 1 hoïc + y = x  y’ = 1 HS: Trình baøy … + y = C ( haèng soá )  y’ = 0 +y= x  y’ = 1 2 x vôùi moïi x > 0 + Haøm soá y=u+v y=u–v y = u.v GV: Nhaän xeùt chung Ñaïo haøm cuûa haøm soá y’ = u’ + v’ y’ = u’ - v’ y’ = v.u’ + v’.u u v y= y’ = v.u' v '.u v2 + Neáu k laø haèng soá: ( k.u)’ = k.u’ + (u.v.w )’ = u’.v.w + u.v’.w + u.v.w’ , �k � k.v' + � �  2 v� i v �0 v �v � , , + Neáu haøm soá u(x) coù ñaïo haøm u x vaø y=f(u) coù y u thì haøm hôïp coù ñaïo haøm theo x laø: y x  y u .u x . , Hoaït ñoäng 2: Baøi taäp Baøi taäp: Tính ñaïo haøm cuûa haøm soá 3 2 2 a) y   4 x  2 x  5 x   x  7 x  GV: Yeâu caàu HS giaûi baøi taäp HS: Giaûi … GV: Höôùng daãn (neáu caàn) söû duïng coâng thöùc naøo ñeå tính; ruùt goïn. �2 � b) y  �  3 x � x  1 �x � 2 x  2x  3 c) y  x3  2  , ,  d) y   x  2  x 2  1 ÑS: 4 3 2 a) y '  20 x  120 x  27 x  70 x 1 3x � 2 �  2  3� x 1   b) y '  � x x 2 x �x � 4 3 2 x  4x  9x  4x  4 y '  2 c)  x3  2  d) y '   2x2  2x  1 x2  1 4.4 Cuûng coá vaø luyeän taäp: - Trình baøy caùc coâng thöùc ñaõ aùp duïng ñeå giaûi baøi taäp treân? 4.5 Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: 19 Chủ đề 11_HKII - Xem l¹i bµi. - Chuaån bò “Đường thẳng vuông góc mặt phẳng”. V. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:............................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... - Phương pháp:..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:..................................................................................................... Ngày dạy: 24/03/2014 – 29/03/2014 (11c1) Tuần: 30 Tiết 29 LUYỆN TẬP ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG I. Mục tiêu 1.Kiến thức: Nhằm củng cố , khắc sâu và nâng cao các kiến thức về véc tơ và các bài toán về quan hệ vuông góc trong không gian. 2. Kĩ năng. - Biết làm các dạng bài tập liên quan đến véc tơ và các bài toán về quan hệ vuông góc trong không gian. - Biết cách chứng minh đường thẳng vuông góc với đt , mặt phẳng và hai mặt phẳng cuông góc. - Xác định được góc giữa hai đường thẳng , góc giữa đường thẳng và mặt phẳng , góc giữa hai mặt phẳng 3. Thái độ - Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tiễn. - Óc tư duy lô gíc. - Cẩn thận chính xác trong việc làm và trình bày lời giải. II. Trọng tâm: - Chứng mih đường thẳng vuông góc mặt phẳng. III . Chuẩn bị phương tiện dạy học. 1) Gv: SGK, SGV, SBT, Giáo án 2) Hs: Ôn tập các chương III . Đồ dùng học tập. IV.Tiến trình bài học 1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra miệng: khi giải bài tập 3. Bài mới Hoạt động 1 Bài tập 3 : Cho hình chóp ABCD có ABC và DBC là các tam giácđều . Chúng minh rằng AD  BC GV vẽ hình và hướng dẫn học sinh chứng minh theo 3 cách . A B I C D Cách 1: Sử dụng điều kiện tích vô hướng của hai véc tơuvuông góc uur uuur GV: yêu cầu học sinh xét tích vô hướng của hai véc tơ BC và AD 20
- Xem thêm -