Tài liệu Giáo án tự chọn lớp 11 hki

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chủ đề 11_HKI Ngày dạy: 19/8 – 24/8/2013 (11c1) Tiết 1 Tuần: 1 ÔN TẬP CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC. I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Củng cố khái niệm các giá trị lượng giác của 1 cung  Nắm được các công thức lượng giác cơ bản, cung có liên quan đặc biệt . 2/ Về kỹ năng  Biết vận dụng các công thức lgiác, bảng dấu để tính các gtlg còn lại.  Biết tính gtlg của các cung hơn 900 nhờ vào gtrị đặc biệt và mối liên quan đặc biệt. 3/ Về tư duy, Về thái độ  Nhớ, Hiểu, Vận dụng  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II) Trọng tâm: giá trị lượng giác của một cung bất kỳ, quan hệ giữa các giá trị lượng giác. III. Chuẩn bị. 1) Chuẩn bị của GV: ngoài Giáo án, SGK, STK, còn có phiếu học tập, … 2) Chuẩn bị của HS: Ngoài Sách GK, thước, viết, còn có bảng phụ, phiếu trả lời và chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. 1. 2. 3. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra baøi cuõ: Tiến trình bài học 1 Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung Chủ đềI.11_HKI Quan 1. 2. heä giöõa caùc giaù trò löôïng giaùc: Coâng thöùc löôïng giaùc cô baûn: sin 2   cos 2   1 3. 4. tan  .cot   1,  �k 5.  ,k 2 Z 2. Giaù trò löôïng giaùc cuûa caùc cung coù lieân quan ñaëc bieät: a) Cung ñoái nhau:  vaø -  b) Cung buø nhau:  vaø ( - ) c) Cung hôn keùm :  vaø ( +) d) Cung phuï nhau:  vaø   : 2  e) Ví duï: Cho 0    . 2 f) a) Tính sin      theo sin  � �   �theo g) b) Tính cot � � 2� cot  h) Giaûi: a ) sin        sin  i) � � b) cot �   �  tan  � 2� Hoaït ñoäng 5: cho 3 3 sin    ,     , tính caùc 5 2 giaù trò löôïng giaùc.  cos    tan    cot   4 5 3 4 4 3 Hoaït ñoäng 6: Giaùo vieân goïi hoïc sinh leân baûng veõ hình minh hoaï vaø neâu giaù trò löôïng giaùc cuûa caùc cung coù lieân quan ñaëc bieät 2 Chủ đề 11_HKI Caâu 2: neâu heä quaû vaø kieán thöùc suy ra töø yù nghóa hình hoïc cuûa tang vaø coâtang? 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp: Baøi 1: cos + cos(- ) baèng a./ 0 b./ 2cos c./ – 2cos d/. 1 2 2 Baøi 2: sin       cos  baèng: Baøi 3: sin   4 4  cos  sin  cos baèng: 5 5 5 5 5) Hướng dẫn học sinh tự học: Làm các bài tập về hàm số lượng giác trong SBT. V/ RÚT KINH NGHIỆM: - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày dạy: 26/8 – 31/8/2013 (11c1) Tiết 2 ÔN TẬP CÔNG I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: Tuần: 2 THỨC LƯỢNG GIÁC. 1/ Về kiến thức  Củng cố khái niệm các giá trị lượng giác của 1 cung  Củng cố các công thức lượng giác cơ bản, cung có liên quan đặc biệt .  Nắm vững các công thức lượng giác 2/ Về kỹ năng  Biết vận dụng các công thức lgiác để tính toán và chứng minh các bài tập SGK.  Biết vận dụng các ctlg linh hoạt với bất kỳ cung nào. 3/ Về tư duy, Về thái độ  Nhớ, Hiểu, Vận dụng  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II) Trọng tâm: công thức lượng giác, công thức nhân đôi, công thức biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng. III. Chuẩn bị. 1) Chuẩn bị của GV: ngoài Giáo án, SGK, STK, còn có phiếu học tập, … 2) Chuẩn bị của HS: Ngoài Sách GK, thước, viết, còn có bảng phụ, phiếu trả lời và chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. 1. OÅn ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: Caâu 1: neâu caùc coâng thöùc löông giaùc cô baûn? Caâu 2: neâu giaù trò löôïng giaùc cuûa caùc cung coù lieân quan ñaëc bieät? 3. Baøi môùi: 3 Chủ đề 11_HKI Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung Hoaït ñoäng 1: khoâng duøng maùy tính, haõy � �  � tính cos � � 12 �  � � cos �  � cos 12 � 12 �   �  � 2 1  3  cos �  � 4 �3 4 � Hoaït ñoäng 2: Chöùng minh raèng: sin  a  b  sin  a  b   sin 2 a  sin 2 b  I. Coâng thöùc coäng: sin  a �b   sin a cos b �cos a sin b cos  a �b   cos a cos b msin a sin b tan  a �b   tan a �tan b 1 mtan a tan b vôùi ñieàu kieän caùc bieåu thöùc ñeàu coù nghóa Hoïc sinh söû duïng coâng thöùc coäng laøm baøi. Hoaït ñoäng 3: Töø coâng thöùc nhaân ñoâi haõy 2 2 2 suy ra coâng thöùc cuûa sin a, cos a, tan a ? 1  cos 2a cos 2 a  2 1  cos 2a sin 2 a  2 1  cos 2a tan 2 a  1  cos 2a  Chöùng minh caùc coâng thöùc nhaân ñoâi II. Coâng thöùc nhaân ñoâi: sin 2a  2sin a cos a cos 2a  cos 2 a  sin 2 a  2 cos 2 a  1  1  2sin 2 a 2 tan a tan 2a  1  tan 2 a Ví duï: tính sin 2a neáu sin a  cos a  Giaûi: sin a  cos a  1 5 � sin 2 a  cos 2 a  2sin a cos a  Hoaït ñoäng 4: Chöùng minh raèng: cos 4 a  sin 4 a  cos 2a VT   cos 2 a  sin 2 a   cos 2 a  sin 2 a  � sin 2a  1  1 5 1 25 1 24  25 25  cos 2a  VP Caâu 1: cos     sin  cos sin baèng: 6 3 3 6 a) 1 b) 0 c) – 1 1 d) 2 �5 � �9 � �5 � �9 � Caâu 2: bieåu thöùc cos �   � sin �   � cos �   � sin �   �baèng: �12 � �12 � �12 � �12 � a) 2  sin   cos   b) c) 2 cos  2sin  4 Chủ đề 11_HKI d) 0 5) Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: Học bài, làm BT SGK. - Đối với bài học ở tiết học sau: Làm các bài tập về hàm số lượng giác trong SBT. V/ RÚT KINH NGHIỆM: - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… ...................................................................................................................................................... Ngày dạy: 2/9 – 7/9/2013 (11c1) Tuần: 3 BÀI TẬP: Phép tịnh tiến. Tiết 3 I. Mục tiêu - Kiến thức: Nhằm củng cố , khắc sâu và nâng cao các kiến thức về phép tịnh tiến và phép đối xứng trục - Kĩ năng: Biết làm các dạng bài tập liên quan đến phép tịnh tiến và phép đối xứng trục - Thái độ: - Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tiễn. - Óc tư duy về hình học. - Cẩn thận chính xác trong việc làm và trình bày lời giải. II. Trọng tâm: Củng cố , khắc sâu và nâng cao các kiến thức về phép tịnh tiến và phép đối xứng trục III. Chuẩn bị. 1) Gv: SGK, SGV, SBT 2) Hs : ĐN hsố lượng giác, cách vẽ đồ thị hsố lượng giác IV. Tiến trình bài học 1.Ổn định lớp. 2. Kiểm tra miệng. GV cho học sinh nhắc lại định nghĩa a.Phép Tịnh tiến. (3 đ) GV cho học sinh nhắc lại biểu thức toạ độ: M’(x’;y’) là ảnh của M(a;b) thì: r �x '  x  a với v(a; b) � �y '  y  b b.Phép Đối xứng trục (5 đ) �x '  x �y '   y �x '   x + M’(x’;y’) là ảnh của M(x;y) qua phép đối xứng trục 0y thì : � �y '  y + M’(x’;y’) là ảnh của M(x;y) qua phép đối xứng trục 0x thì : � 3.Tiến trình bài học Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: Nội dung Bài tập 1 Cho A(2;-1) , B( -2;3) và đường thẳng d có phương 5 Chủ đề 11_HKI Câu hỏi 1 Tìm ảnh của điểmr A,B qua phép tịnh tiến theo vectơ v(1; 2) . Câu hỏi 2 Tìm ảnh của d qua phép tịnh r tiến theo vectơ v(1; 2) . trình : 2x – y +1 = 0.Tìm ảnh của A , Br và đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ v(1; 2) . +.Gọi A’ , B’ là ảnh của A , B qua phép tịnh tiến r theo vectơ v(1; 2) .khi đó : A’(3;1) , B’(-1;5) +.Theo biểu thức toạ độ có : �x '  x  a �x   x ' a �� � �y '  y  b �y   y  b Thay vào phương trình d ta có ảnh của d là d’ có phương trình là: -2x +y + 1 = 0 Bài tập 2 Cho điểm A( 2;-1) , B ( -1 ; 1) và d : x- 2y +3 = 0 . Hãy tìm ảnh của A , B và d qua a) Phép đối xứng trục Ox. b) Phép đối xứng trục Oy. - Hoạt động 2 Câu hỏi 1: Nhắc lại biểu thức toạ độ của phép đối xứng trục Ox? áp dụng làm câu a) �x '  x �y '   y +.Biểu thức toạ độ: � a) +.Gọi A’ , B’ là ảnh của điểm A , B ta có : A’(2;1) , B’(-1;-1) +.Gọi d’ là ảnh của d theo biểu thức toạ độ có : �x  x ' nên phương trình của d’ có dạng: � �y   y ' x+2y +3 =0 +. Làm tương tự câu a) học sinh lên bảng làm câu b) ĐS: A’( -2;-1) , B’(1;1) d: -x + 2y +3 = 0 Câu hỏi 2 Nhắc lại biểu thức toạ độ của phép đối xứng trục Ox? áp dụng làm câu b) 4) Tổng kết: - Câu hỏi 1: - Cần nắm chắc biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến * Đáp án câu hỏi 1: SGK - Câu hỏi 2: - Nắm chắc các tính chất của phép dời hình. * Đáp án câu hỏi 2: SGK 5) Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: Xem lại tất cả các dạng bài tập đã làm . - Đối với bài học ở tiết học sau: Làm các bài tập trong SBT . V/ RÚT KINH NGHIỆM: - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… 6 Chủ đề 11_HKI ...................................................................................................................................................... Ngày dạy: 9/9 – 14/9/2013 (11c1) Tuần: 4 Tiết 4 BÀI TẬP: PT lượng giác cơ bản. I.Mục tiêu 1) Kiến thức Học sinh nắm chắc về các phương trình lượng giác thường gặp . 2) Kĩ năng - HS có kĩ năng giải các bài tập về một số phương trình lượng giác thườnggặp - áp giải một số dạng bài tập co liên quan 3) Thái độ HS có sự ham hiểu biết , đức tính cẩn thận , chính xác II. Trọng tâm: Học sinh nắm chắc về các phương trình lượng giác thường gặp . III. Chuẩn bị: 1)Thầy: SGK, SGV, SBT 2)Trò: Ôn lại các kiến thức về phương trình lượng giác thường gặp IV.Tiến trình bài học 1) Ổn định lớp 2) Kiểm tra miệng Nêu cách giải pt: sinx = a (8 đ) + Khi a  1 thì phöông trình sinx = a voâ nghieäm. + Khi a  1 thì phöông trình sinx = a coù nghieäm laø : x   k 2 với k  � x     k 2 sin   a  * Neáu soá thöïc  thoaû maõn ñieàu kieän    thì ta vieát  = arcsin a ( ñoïc laø ac   2    2 – sin - a , nghóa laø cung coù sin baèng a). khi ñoù nghieäm cuûa phöông trình sinx = a laø x arcsin   k 2 với k  � x   arcsin   k 2 * sinx = sin  x =  + k2 hoaëc x =  -  + k2 k  � hay sinx = a  x = arcsina + hoaëc x =  - arcsina + k2 k  � * Neáu sinx = sin0  x =  0+ k3600 hoaëc x = 1800 -  + k3600 k  � 3) Tiến trình bài học Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động1 :Giải phương trình Giải phương trình 2sinx - 3 = 0 1. 2sinx - 3 = 0 � sinx = 3 /2 Nêu cách giải pt sinx = a  � sinx = sin 3 7 Chủ đề 11_HKI Hoạt động2 Giải phương trình 3 tanx + 1 = 0 Nêu cách giải pt tanx = a Hoạt động 3 Giải phương trình 2 cosx + 1 = 0 Nêu cách giải pt cosx = a Hoạt động 4 Giải phương trình 3cotx + 1 = 0 Nêu cách giải pt cotx = a  � �� x  3  k 2 �� � x  2  k 2 , k � Z � 3 2. 3 tanx + 1 = 0 � tanx = -1/ 3  � tanx = tan(- ) 6 � x = -  /6 + k  , k � Z 3. cosx = -1/ 2 =  3 � cosx = - cos = cos 4 4 3 � x= �  k 2 , k � Z 4 4. 3cotx + 1 = 0 � cotx = - 1/3 � x = arccot(-1/3) + k  , k � � 4) Câu hỏi và bài tập củng cố: Câu hỏi : Công thức tìm nghiệm pt lượng giác cơ bản theo sin, cos, tan và cot * Đáp án câu hỏi : SGK 5) Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: Làm lại các bài tập đã chữa và làm bài tập 3.1- 3.7 SBT - Đối với bài học ở tiết học sau: Xem trước bài tập phép đối xứng trục. V/ RÚT KINH NGHIỆM: - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… ...................................................................................................................................................... Ngày dạy: 16/9 – 21/9/2013 (11c1) Tuần: 5 Tiết 5 BÀI TẬP: PT lượng giác cơ bản. I.Mục tiêu 1) Kiến thức - Học sinh nắm chắc về các phương trình lượng giác thường gặp . 2) kĩ năng - HS có kĩ năng giải các bài tập về một số phương trình lượng giác thường gặp - Áp giải một số dạng bài tập có liên quan 3) Thái độ - HS có sự ham hiểu biết , đức tính cẩn thận , chính xác II. Trọng tâm: Học sinh nắm chắc về các phương trình lượng giác thường gặp . III. Chuẩn bị phương tiện dạy học. 1) Thầy: SGK, SGV, SBT 8 Chủ đề 11_HKI 2) Trò: Ôn lại các kiến thức về phương trình lượng giác thường gặp IV.Tiến trình bài học 1) Ổn định lớp: kiểm diện sĩ số 2) Kiểm tra miệng Neâu caùch giải pt: sinx = a (8 đ) + Khi a  1 thì phöông trình sinx = a voâ nghieäm. + Khi a 1 thì phöông trình sinx = a coù nghieäm laø : x   k 2 vôùi k  � x     k 2 � sin  a � * Neáu soá thöïc  thoaû maõn ñieàu kieän �   thì ta vieát  = arcsin a ( ñoïc laø ac ��  2   2 – sin - a , nghóa laø cung coù sin baèng a). khi ñoù nghieäm cuûa phöông trình sinx = a laø x arcsin   k 2 vôùi k  � x   arcsin   k 2 * sinx = sin  x =  + k2 hoaëc x =  -  + k2 k  � hay sinx = a  x = arcsina + hoaëc x =  - arcsina + k2 k  � * Neáu sinx = sin0  x =  0+ k3600 hoaëc x = 1800 -  + k3600 k  � 3) Tiến trình bài học Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 :Giải phương trình Giải phương trình cos x 1 =2 2 Nêu cách giải pt cosx = a Hoạt động 2 Giải phương trình sin 3x = 3 2 x 1 =2 2 x  2 � cos = - cos = cos 2 3 3 x = � 2 + k2  ( k � �) là nghiệm � 2 3 1. cos 2. sin 3x = Hoạt động 4 Giải phương trình  3 � sin3x = sin �  � �� x  3  k 2 (k � �) � � x  2  k 2 � 3 Nêu cách giải pt sinx = a Hoạt động 3 Giải phương trình cos7x = 0 3 2 3. cos7x = 0  + k 2   � x= + k (k � �) là nghiệm 14 7  2 4. cos( x - ) = 3 2 � 7x = 9 Chủ đề 11_HKI cos( x -  2 )= 3 2 Hoạt động 5 Giải phương trình � cos( x -   ) = cos 3 4 7 � �� x  12  k 2 � � (k � �) là nghiệm  � x   k 2 � 12 3 5. sin(2x + 5) = ( pt vô nghiệm) 2 3 2 4) Câu hỏi và bài tập củng cố: - Câu hỏi : Công thức tìm nghiệm pt lượng giác cơ bản theo sin, cos, tan và cot * Đáp án câu hỏi : SGK 5) Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: sin(2x + 5) = Làm lại các bài tập đã chữa - Đối với bài học ở tiết học sau: Xem bài tập bài những pt lượng giác thường gặp V/ RÚT KINH NGHIỆM: - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… ...................................................................................................................................................... Ngày dạy: 23/9 – 28/9/2013 (11c1) Tuần: 6 Tiết 6 BÀI TẬP: PT lượng giác cơ bản. I.Mục tiêu 1) Kiến thức Học sinh nắm chắc về các phương trình lượng giác thường gặp . 2) kĩ năng - HS có kĩ năng giải các bài tập về một số phương trình lượng giác thườnggặp - áp giải một số dạng bài tập co liên quan 3) Thái độ HS có sự ham hiểu biết , đức tính cẩn thận , chính xác II. Trọng tâm: Học sinh nắm chắc về các phương trình lượng giác thường gặp . III. Chuẩn bị phương tiện dạy học. 1) Thầy: SGK, SGV, SBT 2) Trò: Ôn lại các kiến thức về phương trình lượng giác thường gặp IV.Tiến trình bài học 1) Ổn định lớp: kiểm diện sĩ số 2) Kiểm tra miệng Nêu cách giải pt : cosx = a (8 đ) + Khi a  1 thì phöông trình cosx = a voâ nghieäm. 10 Chủ đề 11_HKI + Khi a 1 thì phöông trình cosx = a coù nghieäm laø : x   k 2 vôùi k  � x    k 2 � cos a * Neáu soá thöïc  thoaû maõn ñieàu kieän � thì ta vieát  = arccos a ( ñoïc laø ac – � 0   cos - a , nghóa laø cung coù cos baèng a). khi ñoù nghieäm cuûa phöông trình cosx = a laø x arccos  k 2 vôùi k  � x  arccos   k 2 Chuù yù : * cosx = cos  x =  + k2 hoaëc x = -  + k2 k  � hay cosx = a  x = arccosa + k2 hoaëc x = - arccosa + k2 k  � * Neáu cosx = cos0  x =  0+ k3600 hoaëc x = - 0 + k3600 k  � 3) Tiến trình bài học Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Giải phương trình tan4x = - 1 Nêu cách giải pt tanx = a Hoạt động 2 Giải phương trình tan(3x – 2) = - 5 Hoạt động 3 Giải phương trình cot2x = 1 Nêu cách giải pt cotx = a Hoạt động 4 Giải phương trình  2 cos( x - ) = 4 2 Nội dung Giải phương trình 1. tan4x = - 1   � tan4x = - tan = tan(- ) 4 4   � x=+ k (k � �) là nghiệm 16 4 2. tan(3x – 2) = - 5 � 3x – 2 = arctan(- 5) + k  1 � x = + 2 + arctan(- 5) + k  (k � �) là 3 nghiệm 3. cot2x = 1  � cot2x = cot 4   � x = + k (k � �) là nghiệm 8 2  2 4. cos( x - ) = 4 2   3 � cos( x - ) = - cos = cos 4 4 4 � x   k 2 � � � (k � �) là nghiệm  x   k 2  �� 2 5. cos( x + Hoạt động 5 Giải phương trình   cos( x + ) = cos 4 12 � � �� x  � � x  �   ) = cos 4 12   k 2 6 (k � �) là nghiệm   k 2 3 4) Câu hỏi và bài tập củng cố: - Câu hỏi 1: Công thức tìm nghiệm pt lượng giác cơ bản theo sin, cos, tan và cot * Đáp án câu hỏi 1: SGK 5) Hướng dẫn học sinh tự học: 11 Chủ đề 11_HKI - Đối với bài học ở tiết học này: Làm lại các bài tập đã làm - Đối với bài học ở tiết học sau: Xem bài tập bài những pt lượng giác thường gặp. V/ RÚT KINH NGHIỆM: - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… ...................................................................................................................................................... Ngày dạy: 30/9 – 5/10/2013 (11c1) Tuần: 7 Tieát : 07 LUYỆN TẬP: PHÉP DỜI HÌNH 1. Muïc tieâu: a. Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh bieát ñöôïc: - Khaùi nieäm veà pheùp dôøi hình - Pheùp tònh tieán, ñoái xöùng truïc, ñoái xöùng taâm, pheùp quay laø pheùp dôøi hình. - Neáu thöïc hieän lieân tieáp hai pheùp dôøi hình thì ta ñöôïc moät pheùp dôøi hình. - Pheùp dôøi hình bieán 3 ñieåm thaúng haøng thaønh ba ñieåm thaúng haøng vaø thöù töï giöõa caùc ñieåm ñöôïc baûo toaøn; bieán ñöôøng thaúng thaønh ñöôøng thaúng, bieán ñoïan thaúng thaønh ñoaïn thaúng baèng noù, bieán tam giaùc thaønh tam giaùc baèng noù, bieán goùc thaønh goùc baèng noù; bieán ñöôøng troøn thaønh ñöôøng troøn coù cuøng baùn kính; - Khaùi nieäm hai hình baèng nhau. b. Kó naêng: - Böôùc ñaàu vaän duïng pheùp dôøi hình trong moät soá baøi taäp ñôn giaûn. c. Thaùi ñoä: - Caån thaän, chính xaùc trong tính toaùn, laäp luaän. 2. Trọng tâm: phép dời hình 3. Chuaån bò: a. Giaùo vieân: - SGK, SGV b. Hoïc sinh: - OÂn laïi ñònh nghóa pheùp bieán hình pheùp tònh tieán, quay. - Tính chaát cuûa caùc pheùp bieán hình. Döïng aûnh cuûa caùc hình. 4. Tieán trình : 4.1 OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm dieän 11A3: 4.2 Kieåm tra baøi cuõ:  Neâu caâu hoûi kieåm tra: - Haõy trình baøy khaùi nieäm pheùp dôøi hình, tính chaát pheùp dôøi hình, hai hình baèng nhau? (10ñ) 4.3 Giaûng baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung baøi hoïc 12 Chủ đề 11_HKI Baøi 1/23 Hoaït ñoäng 1: Giaûi baøi taäp Giaûi GV: Yeâu caàu HS giaûi baøi 1/23 uuu r uuur uuu r uuur HS: giaûi a) Ta coù OA(3; 2) , OA '(2;3) vaø OA.OA '  0 GV: coù theå yeâu caàu HS veõ hình. Khi xaùc ñònh töø ñoù suy ra goùc löôïng giaùc  OA; OA '  900 , pheùp quay ta caàn xaùc ñònh gì? maët khaùc OA  OA '  13 . Do ñoù pheùp quay taâm O goùc -900 bieán A thaønh A’. Caùc TH khaùc töông töï. b) Goïi tam giaùc A1B1C1 laø aûnh cuûa tam giaùc A’B’C’ qua pheùp ñoái xöùng truïc Ox. Khi ñoù A1(2;-3), B1(5;-4), C1(3;-1) GV: Yeâu caàu HS giaûi baøi 2/24 HS: giaûi GV: coù theå yeâu caàu HS veõ hình. Trình baøy khaùi nieäm 2 hình baèng nhau? Baøi 2/24 Giaûi Goïi G laø trung ñieåm cuûa OF. ÑEH(AEJK)= BEGF. uur (BEGF)=FOIC TuEO Vaäy AEJK=FOIC 4.4 Cuûng coá vaø luyeän taäp: GV Yeâu caàu HS thöïc hieän caùc coâng vieäc sau: - Phaùt bieåu laïi ñònh nghóa cuûa pheùp dôøi hình. - Trình baøy caùc tính chaát cuûa pheùp dôøi hình. - Phaùt bieåu khaùi nieäm hai hình baèng nhau. 4.5 Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: - Hoïc baøi. - Chuaån bò Pheùp vò töï. V/ RÚT KINH NGHIỆM: - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… ...................................................................................................................................................... Ngày dạy: 07/10 – 12/10/2013 (11c1) Tuần: 8 13 Chủ đề 11_HKI Tiết 8 BÀI TẬP: PT LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP. I Môc tiªu 1.VÒ kiÕn thøc . - N¾m ®îc c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh bËc nhÊt ®èi víi mét hµm sè lîng gi¸c . - Gi¶i ®îc mét sè bµi to¸n n©ng cao vÒ ph¬ng tr×nh lîng gi¸c . 2.VÒ kü n¨ng . - Gi¶i ®îc c¸c ph¬ng tr×nh lîng gi¸c thêng gÆp - Gi¶i ®îc mét sè ph¬ng tr×nh lîng gi¸c t¬ng ®èi phøc t¹p . 3.VÒ th¸i ®é RÌn tÝnh cÈn thËn , tØ mØ , chÝnh x¸c , lËp luËn chÆt chÏ tr×nh bµy khoa häc II. Trọng tâm: -C¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh bËc nhÊt ®èi víi mét hµm sè lîng gi¸c . -Gi¶i ®îc mét sè bµi to¸n n©ng cao vÒ ph¬ng tr×nh lîng gi¸c . III. ChuÈn bÞ : GV: HS: dụng cụ học tập. IV Tổ chức các hoạt động học tập: 1.æn ®Þnh tæ chøc líp 2.KiÓm tra bµi cò Nªu c¸c d¹ng ph¬ng tr×nh lîng gi¸c thêng gÆp ? 3.Bµi míi : H§ 1 : RÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i ph¬ng tr×nh bËc nhÊt ®èi víi sinx vµ cosx Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Bµi tËp 1 -§a ra bµi tËp 1 , yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò , nªu h- Gi¶i ph¬ng tr×nh 2sinx(3+sinx )+2cosx(cosx-1) íng gi¶i =0 -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña gv  6sinx -2cosx =-2 -Tãm t¾t l¹i híng gi¶i , yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn  3sinx –cosx =-1 -Thùc hiÖn yªu cÇu cña gv  3 2  ( 1) 2 sin(x+  )=-1 -NhËn xÐt, ch÷a bµi trªn b¶ng ? -Quan s¸t , rót ra nhËn xÐt 1 sin(x+  )= -NhËn xÐt, ch÷a bµi cña häc sinh , cñng cè kiÕn 10 thøc -Nghe, ghi , ch÷a bµi tËp , cñng cè kiÕn thøc 1 �  � x   ar sin(  10 )  k 2 � 1 � � x     arcsin( 10 ) k 2 � 1 � � x arcsin(  10 )    k 2  � 1 � � x   arcsin(  10 )    k 2 , k  Z � Víi cos   3 10 ;sin   1 10 H§ 2 : Mét sè ph¬ng tr×nh lîng gi¸c kh¸c Hoạt động của GV và HS -§a ra bµi tËp 2 -Nghiªn cøu ®Ò , suy nghÜ híng gi¶i -TR×nh bµy híng gi¶i -Thùc hiÖn yªu cÇu c¶u gv -Tãm t¾t híng gi¶i , yªu cÇu häc sinh gi¶i ph¬ng tr×nh -N¾m ®ù¬c híng gi¶i , thùc hµnh gi¶i ph¬ng tr×nh -Nghe, ghi , ch÷a bµi tËp , cñng cè kiÕn thøc NhËn xÐt , ch÷a bµi tËp cña hs ,cñng cè kiÕn thøc Nội dung bài học Bµi tËp 2 Gi¶i ph¬ng tr×nh 3cos22x -4sinx cosx +2 =0  3cos22x -2sin2x + 2 = 0  3(1-sin22x)-2sin2x +2 =0  -3sin22x -2sin2x +5 =0 §Æt sin2x = t (-1 t 1) Ph¬ng tr×nh cã d¹ng -3t2-2t +5 = 0 �t 1  � �t  5 (loai ) 3 � 14 Chủ đề 11_HKI Ta cã sin2x = 1   2x =  k 2 2   x=  k , k  Z 4 4) Câu hỏi, bài tập củng cố: Cñng cè c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh ®a vÒ ph¬ng tr×nh bËc hai ®èi víi mét hµm sè lîng gi¸c vµ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt ®èi víi sinx vµ cosx 5) Híng dÉn học sinh tự học Yªu cÇu häc sinh gi¶i bµi tËp thuéc c¸c d¹ng trªn trong sgk V/ RÚT KINH NGHIỆM: - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… ...................................................................................................................................................... Ngày dạy: 14/10 – 19/10/2013 (11c1) Tuần: 9 BÀI TẬP: Phép quay. Tiết 9 I. Mục tiêu - Kiến thức: Nhằm củng cố , khắc sâu và nâng cao các kiến thức về phép tịnh tiến và phép đối xứng trục - Kĩ năng: Biết làm các dạng bài tập liên quan đến phép tịnh tiến và phép đối xứng trục - Thái độ: - Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tiễn. - Óc tư duy về hình học. - Cẩn thận chính xác trong việc làm và trình bày lời giải. II. Trọng tâm: Các kiến thức về phép quay. III. ChuÈn bÞ : 1) Gv: SGK, SGV, SBT 2) Hs : ĐN hsố lượng giác, cách vẽ đồ thị hsố lượng giác IV Tổ chức các hoạt động học tập: 1.Ổn định lớp. 2. Kiểm tra miệng. GV cho học sinh nhắc lại định nghĩa a. Phép Tịnh tiến. GV cho học sinh nhắc lại biểu thức toạ độ: M’(x’;y’) là ảnh của M(a;b) thì: r �x '  x  a với v(a; b) � �y '  y  b b. Phép quay GV cho học sinh nhắc lại biểu thức toạ độ của phép quay Q(0;90 ) : M’(x’;y’) là 0 x'  y �y '  x � ảnh của M(a;b) qua phép quay Q(0;90 ) thì : � 0 x'  y �y '   x � +. M’(x’;y’) là ảnh của M(a;b) qua phép quay Q(0;90 ) thì : � 0 3.Tiến trình bài học 15 Chủ đề 11_HKI Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Nêu biểu thức toạ độ của phép quay tâm O góc quay 900 ? áp dụng làm ý a) Nội dung 1. Cho điểm A(2;1) , B(3;-2) và d : 3x + y -1 = 0. Tìm ảnh của chúng qua a) Phép quay tâm O góc quay 900 b) Phép quay tâm O góc quay -900 �x '   y �y '  x +. Biểu thức toạ độ : � Hoạt động 2 Làm tương tự ý a) hãy làm ý b) Hoạt động 3: Tìm ảnh của điểm A,B r qua phép tịnh tiến theo vectơ v(1; 2) . Hoạt động 4 Tìm ảnh của d qua phép tịnh r tiến theo vectơ v(1; 2) . a) Gọi A’ , B’ và d’ lần lượt là ảnh của A . B , d qua phép quay tâm O góc quay 900 ta có : A’(-1;2) , B’(2;3) và d: x – 3y -1 =0. +. Học sinh lên bảng trình bày 2 Cho A(2;-1) , B( -2;3) và đường thẳng d có phương trình : 2x – y +1 = 0. Tìm ảnh của A r, B và đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ v(1; 2) . +.Gọi A’ , B’ là ảnh của A , B qua phép tịnh tiến r theo vectơ v(1; 2) .khi đó : A’(3;1) , B’(-1;5) +.Theo biểu thức toạ độ có : �x '  x  a �x   x ' a �� � �y '  y  b �y   y  b Thay vào phương trình d ta có ảnh của d là d’ có phương trình là: -2x +y + 1 = 0 4) Câu hỏi, bài tập củng cố: - Câu hỏi 1: - Cần nắm chắc biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến, phép quay * Đáp án câu hỏi 1: SGK - Câu hỏi 2: - Nắm chắc các tính chất của phép dời hình. * Đáp án câu hỏi 2: SGK 5) Híng dÉn học sinh tự học - Đối với bài học ở tiết học này: Xem lại tất cả các dạng bài tập đã làm . - Đối với bài học ở tiết học sau: Làm các bài tập trong SBT . V/ RÚT KINH NGHIỆM: - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… Ngày dạy: 21/10 – 26/10/2013 (11c1) Tiết 10 Tuần: 10 LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC I.Mục tiêu 1) Kiến thức Học sinh nắm chắc về các phương trình lượng giác thường gặp . 2) Kĩ năng - HS có kĩ năng giải các bài tập về một số phương trình lượng giác thườnggặp - áp giải một số dạng bài tập co liên quan 3) Thái độ HS có sự ham hiểu biết , đức tính cẩn thận , chính xác 16 Chủ đề 11_HKI II. Trọng tâm Học sinh nắm chắc về các phương trình lượng giác thường gặp . III. Chuẩn bị: 1)Thầy: SGK, SGV, SBT 2)Trò: Ôn lại các kiến thức về phương trình lượng giác thường gặp IV. Tiến trình: 1) Ổn định lớp(1 phót) 2) Kiểm tra miệng (5 phót) Nêu các công thức cộng ( 8 đ) sin(a+b)=sinacosb+sinbcosa sin(a-b)=sina.cosb-sinb.cosa cos(a+b)=cosa.cosb-sina.sinb cos(a-b)=cosa.cosb+sina.sinb 3) Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung Họat động 1: (10 phót) Gỉai phương trình sau: GV: Cho học sinh nhận dạng pt, a=?, b=?, 1. sinx - 3 cosx = 1. c=? HS: Trả lời 2 GV: Cho hs giải tại chổ, gọi một hs lên bảng �  3  1 .sin(x+) = giải 1 3 HS: Lên bảng trình bày với cos= , sin= . GV: Đánh giá và chỉnh sửa. 2 2   Từ đó lấy =  Hoạt động 2(10 phót): Giải pt Cho Hs giải GV nhận xét, sửa sai và cho điểm Hoạt động 3(10 phót): GV yeâu caàu HS xeùt xem cosx = 0 coù phaûi laø nghieäm cuûa phöông trình khoâng ? + Neáu cosx  0 thì ta coù theå chia 2 veá cuûa phöông trình cho cos2x ñeå ñöa phöông trình ñaõ cho veà thaønh phöông trình baäc hai ñoái vôùi tanx. 1 =? cos2 x Gv yeâu caàu HS giaûi baøi taäp. GV yeâu caàu hoïc sinh leân baûng giaûi caû lôùp quan saùt vaø neâu nhaän xeùt. 2 (1)  3  2 (1) � sin( x  )  3 2 � 5 x  k 2 � 12 �� 11 � x  k 2 , ( k �Z ) � 12 2. 2cos2x – sin2x = 1  -sin2x+2cos2x=1 � 5 sin  2x    =1(vớicos= 1 2 ,sin= ) 5 5 3. 2sin2x -5sinx.cosx – cos2x = -2 Ta nhaän thaáy cosx = 0 coù khoâng phaûi laø nghieäm cuûa phöông trình . Neân cosx  0 thì ta coù theå chia 2 veá cuûa phöông trình cho cos2x ta ñöôïc 2 cos2 x  2 tan 2 x  5tan x  1  2(1  tan 2 x ) 2 tan 2 x  5tan x  1    4 tan 2 x  5tan x  1  0    tan x  1  x  4  k   k �  tan x  1  x  arctan 1  k  4  4 4) Câu hỏi, bài tập củng cố: 17 Chủ đề 11_HKI - Câu hỏi 1: Công thức tìm nghiệm pt lượng giác cơ bản theo sin, cos, tan và cot. * Đáp án câu hỏi 1: SGK 5) Híng dÉn học sinh tự học - Đối với bài học ở tiết học này: Làm lại các bài tập đã làm - Đối với bài học ở tiết học sau: Xem bài tập bài những pt lượng giác thường gặp V/ RÚT KINH NGHIỆM: - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày dạy: 28/10 – 02/11/2013 (11c1) Tiết 11 I.Mục tiêu: Tuần: 11 BÀI TẬP: HOÀN VỊ- CHỈNH HỢP- TỔ HỢP. a. Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh naém: - Phaùt bieåu ñöôïc caùc khaùi nieäm hoaùn vò, chænh hôïp, toå hôïp. - Vieát ñöôïc bieåu thöùc tính soá caùc hoaùn vò, soá caùc chænh hôïp vaø soá caùc toå hôïp k - Vieát ñöôïc bieåu thöùc bieåu dieãn hai tính chaát cô baûn cuûa Cn b. Kó naêng: - Vaän duïng kieán thöùc veà hoaùn vò, chænh hôïp, toå hôïp ñeå giaûi caùc baøi toaùn lieân quan. c. Thaùi ñoä: - Caån thaän, chính xaùc trong tính toaùn, laäp luaän. II. Trọng tâm: - Vieát ñöôïc bieåu thöùc tính soá caùc hoaùn vò, soá caùc chænh hôïp vaø soá caùc toå hôïp k - Vieát ñöôïc bieåu thöùc bieåu dieãn hai tính chaát cô baûn cuûa Cn III. Chuẩn bị: 1)Thầy: SGK, SGV, SBT 2)Trò: công thức tính hoaùn vò, chænh hôïp, toå hôïp IV. Tiến trình: 1) Ổn định lớp: (1 phót) 2) Kiểm tra miệng: (5 phót) Haõy trình baøy khaùi nieäm vaø coâng thức hoaùn vò, chænh hôïp, toå hôïp? 3) Tiến trình bài học: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung baøi hoïc Hoaït ñoäng 1: Ôân laïi lyù thuyeát GV: Heä thoáng laïi kieán thöùc A. Lyù thuyeát: 1. Soá hoaùn vò cuûa moät taäp hôïp coù n phaàn töû laø P n= n! = n. (n-1)… 2.1 2. Soá caùc chænh hôïp chaäp k cuûa moät taäp hôïp coù n k phaàn töû  1 �k �n  laø: An =n.(n-1)… (n-k+1) 3. Soá caùc toå hôïp chaäp k cuûa moät taäp hôïp coù n phaàn n! k töû  1 �k �n  laø: Cn  k !(n  k )! 18 Chủ đề 11_HKI k 4. Tính chaát cuûa caùc soá Cn k nk a) Tính chaát 1: Ck  Cn ,  0 �k �n  b) Tính chaát 2: (coâng thöùc Pa-xcan) Cnk11  Cnk1  Cnk ,  1 �k  n  Hoaït ñoäng 2: Giaûi baøi taäp GV: Yeâu caàu HS giaûi baøi 1 HS: Giaûi … GV: HD (neáu caàn) neâu ñònh nghóa, coâng thöùc hoaùn vò GV: Yeâu caàu HS giaûi baøi 2 HS: Giaûi … GV: HD (neáu caàn) neâu ñònh nghóa, coâng thöùc chænh hôïp GV: Yeâu caàu HS giaûi baøi 3 HS: Giaûi … GV: HD (neáu caàn) neâu ñònh nghóa, coâng thöùc toå hôïp B. Baøi taäp: Baøi 1: Coù bao nhieâu caùch xeáp boán baïn A, B, C, D vaøo boán chieác gheá keâ thaønh haøng ngang? Giaûi Moãi caùch xeáp cho ta moät hoaùn vò cuûa boán baïn vaø ngöôïc laïi. Vaäy soá caùch xeáp laø P4=4!=24 (caùch) Baøi 2: Coù bao nhieâu soá nguyeân döông goàm 5 chöõ soá khaùc khoâng vaø khaùc nhau (ñoâi moät) ? 9! 5 Giaûi A9   9.8.7.6.5  15120 (soá) 4! Baøi 3: Caàn phaân coâng ba baïn töø 1 toå coù 10 baïn ñeå tröïc nhaät. Hoûi coù bao nhieâu caùch phaân coâng khaùc nhau? Giaûi Keát quaû cuûa söï phaân coâng laø moät nhoùm goàm ba baïn, töùc laø moät toå hôïp chaäp 3 cuûa 10 baïn. Vaäy soá caùch phaân coâng laø: 10! C103   120 (caùch) 3!(10  3)! 4) Câu hỏi, bài tập củng cố: - Cho HS tr×nh bµy ®Þnh nghÜa, ®Þnh lÝ: ho¸n vÞ, chØnh hîp, tæ hîp. 5) Híng dÉn học sinh tự học BT làm thêm; Moät HS muoán mua moät caây vieát xanh hoaëc ñen. Vieát xanh coù 7 loaïi, vieát ñen coù 4 loaïi khaùc nhau. Hoûi HS ñoù coù bao nhieâu söï löïa choïn? V/ RÚT KINH NGHIỆM: - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… Ngày dạy: 04/11 – 09/11/2013 (11c1) Tiết 12 I. Mục tiêu: Tuần: 12 BÀI TẬP: HOÀN VỊ- CHỈNH HỢP- TỔ HỢP. a. Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh naém: - Phaùt bieåu ñöôïc caùc khaùi nieäm hoaùn vò, chænh hôïp, toå hôïp. - Vieát ñöôïc bieåu thöùc tính soá caùc hoaùn vò, soá caùc chænh hôïp vaø soá caùc toå hôïp k - Vieát ñöôïc bieåu thöùc bieåu dieãn hai tính chaát cô baûn cuûa Cn b. Kó naêng: - Vaän duïng kieán thöùc veà hoaùn vò, chænh hôïp, toå hôïp ñeå giaûi caùc baøi toaùn lieân quan. 19 Chủ đề 11_HKI c. Thaùi ñoä: - Caån thaän, chính xaùc trong tính toaùn, laäp luaän. II. Trọng tâm: - Vieát ñöôïc bieåu thöùc tính soá caùc hoaùn vò, soá caùc chænh hôïp vaø soá caùc toå hôïp k - Vieát ñöôïc bieåu thöùc bieåu dieãn hai tính chaát cô baûn cuûa Cn III. Chuẩn bị : 1)Thầy: SGK, SGV, SBT 2)Trò: công thức tính hoaùn vò, chænh hôïp, toå hôïp IV. Tiến trình: 1) Ổn định lớp: (1 phót) 2) Kiểm tra miệng: lồng vào giải BT. 3) Bìa mới: Hoạt động của gv và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Bài tập 1 Có bao nhiêu cách để xếp 5 hs - Đưa ra bài tập số 1, yêu cầu học sinh đọc kỹ đề bài, suy nam và 5 học sinh nữ vào 10 chiếc ghế nghĩ, nêu hướng giải. được kê thành một hàng sao cho hs nam - Rõ yêu cầu của gv, suy nghĩ , thực hiện . và nữ ngồi xen kẽ. Giải Đánh số các ghế từ 1 đến 10 - Tóm tắt lại hướng giải, yêu cầu học sinh thực hiện. TH1 : Hs nam ngồi vào các ghế lẻ : có 5! Cách - Nắm được hướng giải, làm bài tập theo hướng dẫn . HS nữ ngồi vào ghế chẵn : có 5! Cách Vậy có 5!.5! cách - Nhận xét kết quả bài toán ? TH 2 : HS nữ ngồi vào các ghế lẻ : có 5! - Quan sát bài toán, rút ra nhận xét. Cách HS Nam ngồi vào ghế chẵn : có 5! - Nghe, ghi, chữa bài tập Cách Vậy có 5!.5! cách - Nhận xét, chữa bài tập cho hs Vậy số cách xếp chỗ ngồi là 5!.5!+5!.5!= Hoạt động Bài tập 2 Có bao nhiêu cách chọn 5 - Đưa ra bài tập 2, yêu cầu học sinh nghiên cứu đề, suy bóng đèn từ 9 bóng đèn mầu khác nhau nghĩ, nêu hướng giải. để lắp vào 1 dãy gồm 5 vị chí khác - Thực hiện theo yêu cầu của gv, nêu hướng giải . nhau. Giải - Tóm tắt hướng giải, yêu cầu học sinh thực hiện. Mỗi cách lắp bóng đèn là một chỉnh - Rõ yêu cầu, thực hiện giải bài tập theo hướng đã định hợp chập 5 của 9. Vậy số cách lắp bóng là : - Nhận xét, chữa bài tập cho hs. 9! 5 A = =15120 9 - Nhận nhiệm vụ, giải bài tập theo yêu cầu. (9  5)! Hoạt động 3 Bài tập 3 - Đưa ra bài tập 3, yêu cầu học sinh suy nghĩ hướng giải Một lớp có 5 hs biết hát, 6 hs biết múa. và thực hiện giải bài tập Hỏi có bao nhiêu cách để chọn ra 3 bạn - Quan sát, nhận xét, chưa bài tập vào đội văn nghệ. Giải - Yêu cầu các học sinh khác nhận xét, chưa bài tập Mỗi cách chọn ra một đội văn nghệ là - Nghe rõ yêu cầu của gv, suy nghĩ và thực hiện. một tổ hợp chập 3 của 11. - Mở rộng bài toán : Chọn ra 3 hs trong đó phải có ít nhất Vậy số cách chọn ra đội văn nghệ là : 1 người biết hát và ít nhất một người biết múa, yêu cầu hs 11! 3 thực hiện C 11 = =165 (cách ) 3!(11  3)! 4) Câu hỏi, bài tập củng cố: Cho HS tr×nh bµy ®Þnh nghÜa, ®Þnh lÝ: ho¸n vÞ, chØnh hîp, tæ hîp. 20
- Xem thêm -