Tài liệu Giáo án tự chon hình học 7

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 142 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 NgµySo¹n:12/8/2014 Ngµy d¹y: 20/8/2014 TiÕt 1 «n tËp ch¬ng i I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: + HS ®îc hÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc vÒ ®iÓm, ®êng th¼ng, tia, ®o¹n th¼ng. 2. Kü n¨ng: + Sö dông thµnh th¹o thíc th¼ng, thíc cã chia kho¶ng, compa ®Ó ®o, vÏ ®o¹n th¼ng. 3. Th¸i ®é: + Bíc ®Çu tËp suy luËn ®¬n gi¶n. II. §å dïng d¹y häc: - ThÇy: Thíc, compa, b¶ng phô. - Trß : Thíc, compa. IIi. Ph¬ng ph¸p: - D¹y häc tÝch cùc vµ häc hîp t¸c. IV. Tæ chøc giê häc: 1. Më bµi: (5 phót) - Môc tiªu: KiÓm tra bµi cò - §Æt vÊn ®Ò. - C¸ch tiÕn hµnh: 2. Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp lý thuyÕt. (15 phót) - Môc tiªu: Hệ thống hoá kiến thức về điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm (khái niệm, tính chất, cách nhận biết). - §å dïng d¹y häc: Thíc - C¸ch tiÕn hµnh: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung GV: Treo bảng phụ: Mỗi hình trong bảng phụ sau dây cho biết kiến thức gì? HS: - Quan sát các hình vẽ. - Trả lời miệng: GV: Trên bảng này thể hiện nội dung các kiến thức đã học của chương. Nhấn mạnh: Biết đọc hình vẽ một cách chính xác là một việc rất quan trọng. GV: Nêu đề bài; củng cố cho HS kiến thức qua sử dụng ngôn ngữ. GV: Yêu cầu HS đọc các mệnh đề toán, để tiếp tục điền vào chỗ trống. HS: Dùng phấn màu điền vào chỗ trống. HS: Cả lớp kiểm tra, sửa sai nếu cần. GV: Trên đây toàn bộ nội dung các tính chất phải học (SGK-127). G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ 1 Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 HS: Đọc lại toàn bộ bài GV: Nêu đề bài GV: Yêu cầu HS đọc nội dung chỉ ra các mệnh đề đúng (Đ), sai (S). HS: Trả lời miệng: GV: YCHS trình bày lại cho đúng với những câu sai (a, c, f). HS: Suy nghĩ - trả lời. GV: Trong các câu đã cho là một số định nghĩa - tính chất quan hệ của một số hình. Về nhà hệ thống từng thể loại: định nghĩa tính chất - các quan hệ … I. Lý thuyÕt 1. §äc h×nh. 2. §iÒn vµo chç trèng a) Trong 3 điểm thẳng hàng có 1 và chỉ 1 điểm nằm giữa 2 điểm còn lại. b) Có 1 và chỉ 1 đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt. c) Mỗi điểm trên 1 đường thẳng là gốc chung của 2 tia đối nhau. d) Nếu M nằm giữa A và B thì AM + MB = AB. AB e) Nếu MA = MB = thì M là trung điểm 2 của A và B. 3. §óng ? sai ? a) Đoạn thẳng AB là hình gồm các điểm nằm giữa A và B. (S) b) Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB 2 G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 thì M cách đều 2 điểm A và B.(Đ) c) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm cách đều A và B. (S) d) Hai tia phân biệt là 2 tia không có điểm chung. (S) e) Hai tia đối nhau cùng nằm trên một đường thẳng. (Đ) f) Hai tia cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau. (S) g) Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song. (Đ) KÕt luËn: GV nªu tãm t¾t lý thuyÕt c¬ b¶n cña ch¬ng I 1. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tÉp kü n¨ng vÏ h×nh, lËp luËn. (20 phót): - Môc tiªu: Rèn kĩ năng sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có chia khoảng, compa để đo, vẽ đoạn thẳng. Bước đầu tập suy luận đơn giản. - §å dïng d¹y häc: thước thẳng, compa - C¸ch tiÕn hµnh: 2. Bµi tËp GV: Nêu đề bài Bài 4 Cho 2 tia phân biệt không đối nhau Ox và Oy. Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình - Vẽ đường thẳng aa' cắt 2 tia đó tại A, B khác HS: Lên bảng vẽ hình. 0. HS dưới lớp vẽ vào vở. - Vẽ điểm M nằm giữa 2 điểm A, B. - Vẽ tia OM. GV: Theo dõi, nhận xét, sửa chữa sai sót - Vẽ tia ON là tia đối của tia OM. (nếu có). a) Chỉ ra những đoạn thẳng trên hình? b) Chỉ ra 3 điểm thẳng hàng trên hình? a GV: Trên hình có bao nhiêu đoạn thẳng? Kể tên? HS: Trả lời. GV: Có cặp 3 điểm nào thẳng hàng? Vì sao? HS: Trả lời. GV: Chốt lại: Vẽ hình một cách chính xác, khoa học rất cần thiết đối với người học hình. HS: Đọc đề bài - vẽ hình. GV: Trong 3 điểm A, M, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao? HS: Suy nghĩ trả lời. Giải a) Các đoạn thẳng trên hình vẽ: ON, OM, MN, OA, OB, AM, BM, AB GV: Tính MB? b) Các điểm N, O, M thẳng hàng Các điểm A, M, B thẳng hàng GV: Lưu ý: HS lập luận theo mẫu: Bài 5 (127 - SGK) G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ 3 Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 - Nêu điểm nằm giữa. - Nêu hệ thức đoạn thẳng. - Thay số để tính. M có là trung điểm của AB không? Vì sao? HS: Trả lời. GV: YCHS nªu ®Ò bµi 6 SGK. Bµi to¸n cho biÕt g× ? Yªu cÇu g× ? VÏ h×nh ? HS: Tr¶ lêi miÖng Lªn b¶ng vÏ h×nh GV: Nªu c¸ch gi¶i HS: Tr×nh bµy c¸ch gi¶i Giải a) Trên tia AB có 2 điểm M và B htoả mãn AM < AB (vì 3 cm < 6 cm) nên M nằm giữa A và B B b) Vì M nằm giữa A và B nên AM + MB = AB (1) Thay AM = 3cm; AB = 6cm vào (1) ta được: 3 (cm)+ MB = 6 (cm) => MB = 6 - 3 = 3 (cm) Vậy AM = MB (cùng bằng 3 (cm)) c) M là trung điểm của AB vì M nằm giữa A và B (câu a) và MA = MB (câu b). Bài 6 (127 - SGK) a) Ta cã AM = 3cm; AB = 6cm => AM < AB . VËy ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B. b) V× ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B, ta cã: AM + MB = AB 3 + MB = 6 MB = 3 (cm) VËy AM = MB = 3cm c) cã : AM + MB = AB vµ AM = MB. VËy ®iÓm M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB. KÕt luËn: GV nªu lý thuyÕt c¬ b¶n vËn dông vµo gi¶i bµi tËp 2. Tæng kÕt vµ híng dÉn häc tËp ë nhµ. (5phót) - Về học toàn bộ lí thuyết trong chương. - Tập vẽ hình, Kí hiệu hình cho đúng. - Xem lại các bài tập về khi nào AM + MB = AB và trung điểm của một đoạn thẳng. - BTVN: 3, 7(127-SGK) NgµySo¹n:12/8/2014 Ngµy d¹y: 27/8/2014 TiÕt 2 «n tËp ch¬ng ii I. Môc tiªu: 4 G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 1. KiÕn thøc: + ¤n tËp l¹i mét sè kiÕn thøc ®· häc + Nh¾c l¹i mét sè tÝnh chÊt ®· häc 2. Kü n¨ng: + VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®ã ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp thùc tÕ. + RÌn luyÖn kh¶ n¨ng vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo viÖc gi¶i bµi 3. Th¸i ®é: + Cã ý thøc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II. §å dïng d¹y häc: - ThÇy: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc. - Trß : Thíc th¼ng, thíc ®o gãc. IIi. Ph¬ng ph¸p: - D¹y häc tÝch cùc vµ häc hîp t¸c. IV. Tæ chøc giê häc: 1. Më bµi: (5 phót) - Môc tiªu: KiÓm tra bµi cò - §å dïng d¹y häc: - C¸ch tiÕn hµnh: Tam gi¸c ABC lµ tam gi¸c nh thÕ nµo ? Yªu cÇu HS ch÷a bµi 47 SGK ? 2. Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp lý thuyÕt. (12 phót) - Môc tiªu: HS nắm được lý thuyết các bài đã học - §å dïng d¹y häc: - C¸ch tiÕn hµnh: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Đọc hình: Mỗi hình sau đây cho biết kiến thức gì? HS đọc hình vẽ. Hình 1 : Goùc nhoïn xOy. Hình 2 : Goùc vuoâng xOy. Hình 3 : Goùc tuø xOy. Hình 4 : Goùc beït xOy. Hình 5 : Goùc tAv vaø Goùc uAv laø 2 goùc keà buø. Hình 6 : Goùc cOb vaø Goùc bOa laø 2 goùc keà phu.ï Hình 7 : Oz laø tai phaân giaùc cuûa Goùc xOy. Hình 8 : Tam giaùc ABC. Hình 9: Ñöôøng troøn (O ; R). §iÒn vµo chç trèng: Gäi lÇn lît c¸c em häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi c¸c c©u hái kiÓm tra. VÏ h×nh: Yªu cÇu HS lµm c¸c bµi 3, 4 SGK ? G/¸n h×nh 7 buæi 2 A. Lý thuyÕt. 1. C¸c h×nh. Néi dung 2. C¸c tÝnh chÊt. Bµi tËp 1: §iÒn vµo « trèng 1. BÊt kú ®êng th¼ng trªn mÆt ph¼ng còng lµ ….. cña hai nöa mÆt ph¼ng ……. 2. Sè ®o cña gãc bÑt lµ ……. 3. NÕu …… th× xOy + yOz = xOz 4. Tia ph©n gi¸c cña mét gãc lµ tia ….. 5. Sè ®o gãc tï ….. sè ®o gãc vu«ng 6. Gãc bÑt lµ gãc cã sè ®o ……. G/v : NguyÔn Minh TrÝ 5 Trêng THCS Minh TrÝ - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái 1, 2, 7 SGK ? N¨m häc : 2014 - 2015 7. Hai gãc kÒ nhau lµ hai gãc cã ……. Hai c¹nh cßn l¹i …… 8. Tam gi¸c ABC lµ h×nh gåm …… khi …….. - Lµm c¸c bµi tËp 5, 6, 8 SGK ? Gäi mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh ? - Em h·y cho biÕt cã thÓ cã nh÷ng c¸ch nµo cã thÓ tÝnh ®îc 3 gãc mµ chØ ®o 2 lÇn ? Gäi mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh ? - Yªu cÇu HS lªn b¶ng vÏ tam gi¸c theo yªu cÇu cña bµi ra. - Gäi mét em häc sinh lªn b¶ng ®o c¸c gãc cña tam gi¸c. VÏ mét tam gi¸c ABC: BiÕt AB = 3cm AC = 4cm; BC = 5cm §o c¸c gãc cña tam gi¸c ABC ? 3. Ho¹t ®éng 2: Luyện tập. (25phót): 4. - Môc tiªu: HS nắm được các kiến thức cơ bản của chương góc. 5. - §å dïng d¹y häc: Thước kẻ, compa. 6. - C¸ch tiÕn hµnh: B. Bµi tËp. Bµi 5. (SGK – T.96) 6 G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 Cã 3 c¸ch lµm: + §o gãc yOz vµ gãc zOx � � �  xOy yOz  xOz + §o gãc xOz vµ gãc xOy �  xOz �  � yOz  xOy + §o gãc yOz vµ gãc xOy �  xOy � �  xOz yOz Bµi 6( SGK – T.96) x y 300 z O Bµi 8( SGK – T.96): Ta cã: 0 � �  150 C � A  1250 ; B ;  40 Bµi tËp thªm 1: G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ 7 Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 7. Tæng kÕt vµ híng dÉn häc tËp ë nhµ. (3 phót) - Hoµn thiÖn c¸c bµi tËp ®· söa vµ híng dÉn . - Tù «n tËp vµ cñng ccè l¹i kiÕn thøc trong ch¬ng . - Lµm c¸c bµi tËp «n tËp ch¬ng trong s¸ch bµi tËp NgµySo¹n:16/8/2014 Tiết 3: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH I. MỤC TIÊU - KiÕn thøc: Ôn tập và củng cố cho HS về hai góc đối đỉnh và hai đường thẳng vuông góc - Kĩ năng : vẽ hình, xác định hai góc đối đỉnh, giải các bài toán về hai đường thẳng vuông góc. - Th¸i ®é: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. II. CHUẨN BỊ TL-TBDH GV: SGK, SBT, TLTC, thước kẻ, thước đo góc, êke. HS: ôn về 2 góc đđ, 2 đt vuông góc; thước kẻ, thước đo góc, êke. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Dạy học bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt I. Các kiến thức cơ bản: - GV: cho HS nhắc lại đn về hai góc đối đỉnh và 1. Hai góc đối đỉnh: vẽ hình a) Định nghĩa: y -Cho vd về hai góc đối đỉnh x' -Yêu cầu HS nhắc lại tc của hai góc đối đỉnh -GV: cho Hs nhắc lại đn hai đt vuông góc -HS vẽ hai đt xx’ vuông góc với yy’ và tóm tắt đn bằng kí hiệu O x + VD: �xOy và �x / Oy / đối đỉnh b) Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau 2. Hai đường thẳng vuông góc a. §Þnh nghÜa: � = 900 xx' yy'  xOy m y O x' GV: Cho điểm O, vẽ được mấy đt m đi qua O mà m  a => phát biểu tc? - GV: yêu cầu HS nêu đn đường trung trực của đoạn thẳng là gì? Vẽ hình và ghi tóm tắt đn bằng kí hiệu *Bài 1: a) Veõ goùc xAy coù soá ño = 50 0 8 G/¸n h×nh 7 buæi 2 O x y' a b. TÝnh chÊt: y' Cã mét vµ chØ mét ®êng th¼ng m ®i qua O: m  a c. §êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng: d lµ ®êng trung trùc cña AB d  AB t � iI � � �IA  IB II. Bài tập 1. Bài 1:a,b,c G/v : NguyÔn Minh TrÝ Trêng THCS Minh TrÝ b) Veõ goùc x’Ay’ ñoái ñænh vôùi goùc xAy c) Veõ tia phaân giaùc At cuûa goùc xAy d) Veõ tia ñoái At’ cuûa At vì sao At’ laø tia phaân giaùc cuûa goùc x’Ay’ - GV: yêu cầu hs thảo luận vẽ hình và làm bài - 1 hs lên bảng vẽ hình (gv hdhs vẽ hình nếu cần) - Gọi hs làm bài Để cm At’ là p/g của x’Oy’ cần cm điều gì? (dựa vào các góc đđ để cm góc � A3  � A4 ) *Bài 2 Veõ goùc xOy coù soá ño baèng 60o, laáy ñieåm A treân tia Ox roài veõ ñöôøng thaúng d1 vuoâng goùc vôùi Ox taïi A, laáy ñieåm B treân tia Oy roài veõ ñöôøng thaúng d2 vuoâng goùc vôùi Oy taïi B. Goïi giao ñieåm cuûa d1 vaø d2 laø M. - GV: cho hs thảo luận vẽ hình -Gọi hs lên bảng vẽ hình Hỏi: có cách vẽ nào khác không? *Bài 3: Hai ñöôøng thaúng MN vaø PQ caét nhau taïi A taïo thaønh goùc MAP coù soá ño baúng 33 0 a)Vieát teân caùc caëp goùc ñoái ñænh Vieát teân caùc caëp goùc buø nhau b)Tính soá ño goùc NAQ c)Tính soá ño goùc MAQ N¨m häc : 2014 - 2015 1 2 4 3 A1  � A3 (ññ); � A2  � A4 (ññ) d, Ta coù � � (At laø tia pg cuaû goùc xOy) A1  A Maø � 2 A � A => At’ laø tia phaân giaùc cuûa goùc Neân � 3 4 x�' Ay ' 2. Bài 2: y B M A O x (hs vẽ hình) 3. Bài 3: - Gọi hs nêu tên các cặp góc đ-đ, kề bù -HS làm bài, gv gọi hs tính số đo của cá góc NAQ, MAQ Giải: � � a) -Teân caùc caëp goùc ñoái ñænh : MAP vaø NAQ ; � � vaø MAQ NAP * Bài 4: Cho ñöôøng thaúng xy ñi qua ñieåm O veõ tia . Veõ � = 135 0 . Treân nöûõa mp bôø - Caùc caëp goùc buø nhau : tia Oz sao cho xOz � � � � vaø NAQ � vaø NAP ; NAP ; NAQ vaø MAP xy khoâng chöùa tia Oz keûõ tia Ot sao cho � yOt =90 � ; MAQ � 0 � � MAQ vaø MAP , goïi Ov laø phaân giacù xOt �  MAP �  330 (ññ) � laø goùc beït a) Chæ roõ raèng vOz b) Ta coù NAQ b) Caùc goùc xOv vaø yOz coù phaûi laø hai goùc ñoái G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ 9 Trêng THCS Minh TrÝ ñænh khoâng ? vì sao? - Để cm vOz là góc bẹt ta cần cm góc này ntn? Góc vOz = tổng 2 góc nào? tính số đo các góc đó? -GV: gọi hs làm bài N¨m häc : 2014 - 2015 �  MAQ �  1800 (kề bù) c) Ta coù MAP � 33 0 + MAQ = 180 0 � => MAQ = 180 0 – 330 = 147 0 4. Bài 4: - Để cm hai góc là đối đỉnh ta cần chỉ ra được điầu gi? -Gọi hs trả lời � � a) Ta coù xOt yOt  1800 (kb) � +90 0 = 180 0 xOt � = 180 0 – 90 0 = 90 0 xOt � neân -Vì Ov laø tia p/g cuûa xOt � = 45 0 xOv �  xOv �  xOz � = 45 0 + 135 0 = 180 -Ta laïi coù vOz 0 � laø goùc beït Vaäy vOz b) Tia Oy laø tia ñoái cuûa tia Ox , tia Ov laø � =180 0 ) tia ñoái cuûa tia Oz (vì vOz � � vaø zOy Vaäy xOv laø hai goùc ñoái ñænh 4. Củng cố - Luyện tập -GV củng cố lại các nội dung cơ bản của giờ học 5. HDHS học tập ở nhà - Ôn kĩ các nd của tiết học, nắm chắc cách vẽ các hình - Ôn tập về các góc tạo bởi 1 đt cắt 2 đt, đường thẳng ss. IvRót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… NgµySo¹n:18/8/2014 10 G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 TiÕt 4 Hai ®êng th¼ng vu«ng gãc I Môc tiªu Häc sinh: +Gi¶i thÝch ®îc thÕ nµolµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau. +C«ng nhËn tÝnh chÊt: Cã duy nhÊt mét ®êng th¼ng b ®i qua A vµ b  a + HiÓu thÕ nµo lµ ®êng trung trùc cña 1 ®o¹n th¼ng + BiÕt vÏ ®êng th¼ng ®i qua 1 ®iÓm cho tríc vµ vu«ng gãc víi 1 ®êng th¼ng cho tríc -BiÕt vÏ ®êng trung trùc cña 1 ®o¹n th¼ng -Bíc ®Çu tËp suy luËn II.ChuÈn bÞ cña GV vµ hs GV SGK , thíc ªke , giÊy rêi HS thíc ªke , giÊy rêi ,b¶ng nhãm III.TiÕn tr×nh d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ghi b¶ng Ho¹t ®éng1 : KiÓm tra : ThÕ nµo lµ hai ®êng  hs: §N : hai ®êng th¼ng vu«ng gãc lµ hai ®th¼ng vu«ng gãc ? êng th¼ng c¾t nhau t¹o thµnh 4 gãc vu«ng  ký hiÖu :xx/  yy/ y x o x/ y/ xx/  yy/=O xOy =900 Cho xOy/ =x/Oy =x/Oy/ =900 T×m Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp cñng cè : Ph¬ng ph¸p:Bµi 1: Cho HS ph¸t hiÖn, kiÓm nghiÖm b»ng thíc ®o gãc, so s¸nh sè ®o c¸c gãc cã c¹nh t¬ng øng  Gi¶i thÝch Bµi tËp cñng cè : Bµi 1: Nªu tªn c¸c gãc ®Ønh A cã c¹nh t¬ng øng vu«ng gãc víi c¸c c¹nh cña gãc xOy trong h×nh vÏ sau: O t z x z’ t ’ y 3. §êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng HS lªn b¶ng vÏ h×nh d Ho¹t ®éng 3: §êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ 11 Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 §N ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng ? A Ph¬ng ph¸p:Bµi 2: A O F B E G O B TL§N : §êng th¼ng vu«ng gãc víi 1 ®o¹n th¼ng t¹i trung ®iÓm cña nã ®îc gäi lµ ®êng trung trùc Bµi tËp cñng cè : Bµi 2: Bµi to¸n gÊp giÊy. LÊy mét tê giÊy cã d¹ng HCN, ChiÒu dµi AB. Gäi O lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB GÊp tê giÊy sao cho OA trïng OB theo OE (h×nh vÏ) a. Gi¶i thÝch v× sao F, E, G th¼ng hµng. b. Chøng tá EO  EF; OF  OG. Bµi 3: Cho gãc xOy kh¸c gãc bÑt. Trªn 1/2 mÆt ph¼ng chøa tia Ox bê chøa tia Oy. Dùng cy'  Bµi 3: a. cm gãc x'OY = y'Ox (cïng phô xOy) cy. Trªn 1/2 mÆt ph¼ng chøa tia cy bê chøa tia Om lµ ph©n gi¸c gãc xOy => gãc mOx Ox, d¹ng tia Ox'  Ox. = mOy = xOy (tc tia ph©n gi¸c. � ' � a. Chøng minh: gãc xcy yox ' => mOy' = mOx' (céng gãc) b. Gäi Om lµ tia ph©n gi¸c gãc xOy, KL: 2 gãc cïng phô 1 gãc thø 3 th× b»ng nhau. chøng minh Om lµ tia ph©n gi¸c cña gãc x'Oy'. Ho¹t ®éng 6: Híng dÉn vÒ nhµ  Häc thuéc §N hai ®êng th¼ng vu«ng gãc , ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng  BiÕt vÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc , vÏ ®êng trung trùc cña 1 ®o¹n th¼ng NgµySo¹n:26/8/2014 TiÕt 5 C¸c gãc t¹o bëi 1 ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng I.Môc tiªu : -Häc sinh hiÓu ®îc tÝnh chÊt sau : + Cho hai ®êng th¼ng vµ 1 c¸t tuyÕn nÕu cã 1 cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× : CÆp gãc so le trong cßn l¹i b»ng nhau Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau + Häc sinh cã kü n¨ng nhËn biÕt : CÆp gãc so le trong CÆp gãc ®ång vÞ cÆp gãc trong cïng phÝa -HS bíc ®Çu tËp suy luËn II.chuÈn bÞ cña GV vµ HS -GV SGK , thíc th¼ng , thíc ®o gãc , b¶ng nhãm , b¶ng phô -HS thíc th¼ng , thíc ®o gãc , bót viÕt b¶ng III TiÕn tr×nh d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1:KiÓm tra : Cho h×nh vÏ sau: Em h·y cho biÕt hai cÆp gãc so le gãc so le trong 12 G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ Trêng THCS Minh TrÝ 4 cÆp gãc ®ång vÞ N¨m häc : 2014 - 2015 ®ång vÞ c A 2 a 3 2 b 3 Ho¹t ®éng 2:Bµi tËp : Bµi 1: Trong h×nh vÏ sau: a 3 2 b 3 1 4 1 4 4 1 4 B � -Hai cÆp gãc so le trong lµ � A3 vµ B 1 c A 2 1 � A4 � Vµ B 2 �, � � -C¸c cÆp gãc � A1 Vµ B A2 vµ B 1 2 � �, � � ®îc gäi lµ cÆp gãc ®ång vÞ vµ B A3 vµ B 3 A4 4 B Bµi gi¶i : �  1350 a) CÆp gãc so le trong � A4  B 2 Gãc A3 = B1 = 450. a. ViÕt c¸c cÆp gãc so le tg cßn l¹i, tÝnh sè ®o c¸c gãc. b. ViÕt c¸c cÆp gãc ®ång vÞ vµ cho biÕt sè ®o. c. ViÕt c¸c cÆp gãc trong cïng phÝa vµ cho biÕt sè ®o. d. ViÕt c¸c cÆp gãc ngoµi cïng phÝa vµ cho biÕt sè ®o. Bµi 2: Trong h×nh vÏ sau: A D HS lªn b¶ng viÕt tªn c¸c cÆp gãc so le tg cßn l¹i, cÆp gãc trong cïng phÝa , cÆp gãc ngoµi, cïng phÝa tÝnh sè ®o c¸c gãc. B C a. H·y nªu tªn c¸c gãc sltrong, c¸c cÆp gãc ®ång vÞ. b. TÝnh ADC cã nhËn xÐt g× vÒ 2 ®êng th¼ng AD, BC. c. NÕu biÕt BAD + ADC + DCA = 3600. TÝnh x Híng dÉn : VÒ nhµ häc thuéc tÝnh chÊt IV. Rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ 13 Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 NgµySo¹n:30/8/2014 TiÕt 6 hai ®êng th¼ng song song I. Môc tiªu: *KiÕn thøc c¬ b¶n: - ¤n l¹i thÕ nµo lµ 2 ®êng th¼ng song song *Kü n¨ng c¬ b¶n: - BiÕt vÏ ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm n»m ngoµi mét ®êng th¼ng cho tríc vµ song song víi ®êng th¼ng Êy. - Sö dông thµnh th¹o ªke, thíc th¼ng ®Ó vÏ 2 ®êng th¼ng song song. II. ChuÈn bÞ: - Thíc th¼ng, ª ke. - B¶ng phô, b¶ng nhãm. III. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng1: KiÓm tra : Cho h×nh vÏ sau: Ghi b¶ng HS lªn b¶ng tr¶ lêi c a BiÕt a//b Em h·y nªu c¸c cÆp gãc so le trong b»ng nhau , c¸c cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau c¸c cÆp gãc trong cïng phÝa bï nhau A 4 b 3 4 3 2 1 2 1 B Ho¹t ®éng2:LuyÖn tËp : Bµi 1: Cho gãc xOy = 1500. Trªn tia Ox lÊy ®iÓm A råi kÓ Az n»m trong xOy sao cho gãc OAZ = 300. KÎ tia AZ' lµ tia ®èi AZ. a. V× sao ZZ' // Oy b. Gäi OM, AN lµ c¸c tia ph©n gi¸c xOy vµ OAZ'. Chøng tá AN // OM. M x z A O y N �  1800 vµ � � Trong Bµi 1: a. � yOA  OAz yOA, OAz cïng phÝa => ZZ' // Oy. 14 G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 � � MOx �  750 b.OM lµ ph©n gi¸c xOy Bµi 2: Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau: ' � � ' 0(� kÒ bï). AN lµ ph©n gi¸c a)Hai ®êng th¼ng kh«ng cã ®iÓm chung th× song OAz  150 OAz , zAO � ' 0 song víi nhau. � b)Hai ®o¹n th¼ng kh«ng cã ®iÓm chung th× song OAz � OAN  75 �  OAN �  750 (SLT) => AN //OM song víi nhau. xOM c)Hai ®êng th¼ng ph©n biÖt kh«ng c¾t nhau th× song song víi nhau. * Cñng cè: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c. d)Hai ®o¹n th¼ng ph©n biÖt kh«ng c¾t nhau th× TÝnh chÊt hai gãc kÒ bï. song song v¬Ýi nhau . H/s ®íng t¹i chç tr¶ lêi Bµi 3: Cho h×nh vÏ díi ®©y. H·y chøng tá a//b b»ng nhiÒu c¸ch. a b 2 B 2 1 60 0 120 0 1 A Bµi 3: Gi¶i: C¸ch 1: � A2  1800  1200  600 (Hai gãc kÒ bï) � � vµ � � nªn a//b A  600  B A (slt) B 2 1 2 1 �  180  60  120 vµ � � C¸ch 2: B A1 ®ång vÞ B 2 2 nªn a//b 0 0 0 IV. Cñng cè: + DÊu hiÖu hai ®êng th¼ng // + TÝnh chÊt hai ®êng th¼ng // + Xem l¹i c¸c bµi to¸n ®· ch÷a. V.Rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… NgµySo¹n: 31/8/2014 TiÕt 7 hai ®êng th¼ng song song I. Môc tiªu: G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ 15 Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 *KiÕn thøc c¬ b¶n: - ¤n l¹i thÕ nµo lµ 2 ®êng th¼ng song song *Kü n¨ng c¬ b¶n: - BiÕt vÏ ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm n»m ngoµi mét ®êng th¼ng cho tríc vµ song song víi ®êng th¼ng Êy. - Sö dông thµnh th¹o ªke, thíc th¼ng ®Ó vÏ 2 ®êng th¼ng song song. II. ChuÈn bÞ: - Thíc th¼ng, ª ke. - B¶ng phô, b¶ng nhãm. III. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng1: KiÓm tra : C¸ch vÏ hai ®t //, Dêu hiÖu nhËn biªt hai ®t // Ghi b¶ng HS lªn b¶ng tr¶ lêi Ho¹t ®éng2:LuyÖn tËp : y m z n � , ®iÓm A thuéc Ox .KÎ 2 Bµi 1: Cho gãc vu«ng xOy 2 1 1 � ) Az vu«ng gãc víi Ox( tia Az n»m trong gãc xOy A x O a) V× sao Oy// Az? � , An lµ Gi¶i: b) Gäi Om lµ ph©n gi¸c cña gãc xOy � , xOy � ®ång vÞ vµ xAz �  xOy �  900 � . V× sao Om// An ph©n gi¸c cña gãc xAz a) Hai gãc xAz Nªn Oy//Az 0 � �  xOy  90  450 O 1 2 2 b) V× � xAz 900 Bµi 2: T×m trªn h×nh vÏ c¸c cÆp ®êng th¼ng song � A    450 1 song 2 2 �  450 vµ � � ®ång vÞ �� A1  O A1 , O 1 1 Nªn Om// An a A 70 0 110 0 b B C 110 0 c Bai 2 Gi¶i a) Ta cã a// b v× cã c¸c cÆp trong cïng phÝa bï nhau b) Cã c¸c cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau nªn b// c c) Cã c¸c cÆp gãc trong cïng phÝa bï nhau nªn a//c IV. Cñng cè: + DÊu hiÖu hai ®êng th¼ng // + TÝnh chÊt hai ®êng th¼ng // + Xem l¹i c¸c bµi to¸n ®· ch÷a. V.Rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… NgµySo¹n: 10/9/2014 16 G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 tiÕt 8 tiªn ®Ò ¬clÝt vÒ ®êng th¼ng song song I. Môc tiªu: *KiÕn thøc c¬ b¶n: - HiÓu ®îc néi dung tiªn ®Ò ¬clÝt - HiÓu ®îc nhê cã tiªn ®Ò ¬clÝt míi suy ra ®îc tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song. *Kü n¨ng c¬ b¶n: - Khi cho mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng song song vµ sè ®o mét gãc, biÕt c¸ch tÝnh sè ®o c¸c gãc cßn l¹i. II. ChuÈn bÞ: - Thíc th¼ng, ª ke, thíc ®o gãc. - B¶ng phô, b¶ng nhãm. III. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1:KiÓm tra: HS1:Ph¸t biÓu ND Tiªn ®Ò ¥clit HS2: Ph¸t biÓu ND tÝnh chÊt cña 2 ®êng th¼ng Ho¹t ®éng 2:LuyÖn tËp : 1. Bµi tËp (b¶ng phô) Trong c¸c c©u sau h·y chän c©u ®óng. Ghi b¶ng TL: (tr 92/SGK) TL:NÕu 1 ®êng th¼ng c¾t 2 ®êng th¼ng song song th× : hai gãc so le trong b»ng nhau, hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau. a A c a. Hai ®êng th¼ng song song lµ hai ®êng th¼ng b B kh«ng cã ®iÓm chung. b. NÕu ®êng th¼ng c c¾t 2 ®êng th¼ng a vµ b mµ trong c¸c gãc t¹o cÆp gãc so le trong HS lµm bµi tËp trªn b¶ng phô. b»ng nhau th× a // b c. NÕu ®êng th¼ng c c¾t 2 ®êng th¼ng a vµ b HS ph¸t biÓu ®Ó chän ph¬ng ¸n ®óng. Víi nh÷ng mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã 1 cÆp gãc ®ång ph¬ng ¸n sai , cho HS söa l¹i. vÞ trong b»ng nhau th× a // b HS ho¹t ®éng c¸ nh©n lµm bµi tËp. d. Cho ®iÓm M n»m ngoµi ®êng th¼ng a. §êng th¼ng ®i qua M vµ song song víi ®êng th¼ng a lµ duy a nhÊt. 800 x e. Cã duy nhÊt 1 ®êng th¼ng song song víi 1 ®êng th¼ng cho tríc. f. Hai ®o¹n th¼ng song song lµ hai ®o¹n th¼ng kh«ng cã ®iÓm chung 800 2.Bµi tËp: T×m sè ®o x ë h×nh sau. b *Bµi tËp n©ng cao : Bµi 1 Hai ®êng th¼ng a vµ b c¾t - 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. C¶ líp nxÐt: ®êng th¼ng c vµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã c¸c cÆp - a//b v× 2 gãc so le trong b»ng nhau gãc trong cïng phÝa bï nhau. V× sao ®êng th¼ng -  x + 800 = 1800 (2 gãc trong cïng phÝa) a//b. -  x = 1000 Bµi 2 Trong h×nh vÏ sau: � = 1800 ta cm a // b Bµi 1 � A4  B A1 2 2 4 3 Ta cã � A3  � A4 = 1800 (tÝnh chÊt) G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ 17 Trêng THCS Minh TrÝ B1 2 4 N¨m häc : 2014 - 2015 3 0 � 0 a. NÕu � A = 120 ; B3 = 130 th× hai ®êng th¼ng a vµ b cã // víi nhau kh«ng? Muèn a // b th× gãc B 3 ph¶i thay ®æi nh thÕ nµo? NÕu A kh«ng thay ®æi. � A � = 1800 (gt) B 2 4 � � => B2  A3 => a // b (dÊu hiÖu). KL: 3 dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng // � = 630 th× a cã // víi b b. NÕu gãc � A2 = 630; B 3 kh«ng? IV:Cñng cè dÆn dß: + DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng // + Xem l¹i c¸c d¹ng to¸n ®· ch÷a. + ¤n l¹i tÝnh chÊt hai ®êng th¼ng //. Hai ®êng th¼ng vu«ng gãc. NgµySo¹n: 12/9/2014 Tiết 9 «n tËp tõ vu«ng gãc ®Õn SONG SONG I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Ôn tập và củng cố cho học sinh về đinh nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, các tính chất về quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. - Kỹ năng: Rèn kĩ năng vẽ hình, nhận biết các cặp góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía; nhận biết hai đường thẳng song song. - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi đo vẽ hình. II. CHUẨN BỊ TL-TBDH GV: SGK, SBT, thước kẻ, thước đo góc, êke. HS: Ôn tập đ/n, t/c, dấu hiệu nhận biết 2 đt song song. .III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt 0 �  45 Bài 1: *Bài 1: Cho hình vẽ biết � A2  B 4 a) Vieát teân moät caëp goùc so le trong baèng nhau vaø cho bieát soá ño cuûa moãi goùc b) Vieát teân moät caëp goùc ñoàng vò baèng nhau vaø cho bieát soá ño cuûa moãi goùc c) Vieát teân moät caëp goùc trong cuøng phía vaø cho bieát soá ño cuûa moãi goùc -GV: cho hs thảo luận làm bài và trả lời c A 2 1 ) 45 3 4 (4 45 18 G/¸n h×nh 7 buæi 2 3 2 1B b � vaø a) Moät caëp goùc so le trong laø A 4 0 � � � B ( A  B  45 ) 2 * Bài 2: Cho h×nh vÏ sau: a, T¹i sao a//b? b, c cã song song víi b kh«ng? c, TÝnh sè ®o c¸c gãc E1; E2? a 4 2 0 � (� � A3 vaø B b) Moät caëp goùc ñoàng vò � 3 A3  B3  135 ) A vaø c) Moät caëp goùc trong cuøng phía � 1 � (A �  1350 ; B �  450 ) B 2 1 2 Bài 2: G/v : NguyÔn Minh TrÝ Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 a A -GV: cho hs thảo luạn làm bài -Gọi hs làm bài và cho hs khác nhận xét chữa bài D 0 50 1 2 b E B 0 130 c G C *Bài 3: Cho h×nh vÏ bªn biết a//b//c. TÝnh số đo các góc �; C �; D � ;E � B 1 1 a) Ta có a  AB, b  AB => a//b b) Ta có: Dˆ  Gˆ  500  1300  1800 Mà D̂ và Ĝ là hai góc trong cùng phía => c//b c) - Eˆ 2  Dˆ  500 (SLT) - Eˆ  1800  Eˆ  1800  500  1300 (kề bù) 1 2 Bài 3: a A d D 1 b c -GV: cho hs thảo luận tìm cách làm hoặc gv hướng dẫn hs làm bài nếu cần -Gọi hs làm bài và hs khác nhận xét chữa bài E 1 B 1 G C a / /b � �  900 �� d  b � B d  a� a / /c � 0 � L¹i cã �� d  c � C  90 d  a� � G �  1100 (So le trong) Ta cã: D Ta cã 1 1 �G �  1800 (Trong cïng phÝa) Ta cã: E 1 1 0 �  110  1800  E � = 700 E 1 1 IV.Củng cố - Luyện tập -GV củng cố lại các dạng bài tập đã chữa trong giờ học và kiến thức vận dụng để giải các bài tập đó V. HDHS học tập ở nhà - Xem lại các dạng bài tập đã làm trong giờ học Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ 19 Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 …………………………………………………………………………………………… NgµySo¹n: 15/9/2014 TiÕt 10: tiªn ®Ò ¬clÝt vÒ ®êng th¼ng song song 1. môc tiªu: a. KiÕn thøc:+ HiÓu ®îc néi dung tªn ®Ò ¬clit lµ c«ng nhËn tÝnh duy nhÊt cña ®êng th¼ng b ®i qua M (M a) sao cho b//a. + HiÓu r»ng nhê cã tiªn ®Ò ¬clit míi suy ®îc tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song. b.Kü n¨ng:.Cho biÕt hai ®êng th¼ng song song vµ mét c¸t tuyÕn. Cho biÕt sè ®o cña mét gãc, biÕt c¸ch tÝnh sè ®o c¸c gãc cßn l¹i. c. Th¸i ®é : RÌn tÝnh cÈn thËn khi vÏ h×nh. 2. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: a. GV: Thíc th¼ng, thíc ®o ®é, b¶ng phô. b. Häc sinh: Thíc th¼ng, thíc ®o ®é. 3. TiÕn tr×nh d¹y häc: Hoạt động của thầy và trò GV yªu cÇu mét HS lªn b¶ng. - Ph¸t biÓu tiªn ®Ò ¥clÝt. - §iÒn vµo chç trèng trong c¸c ph¸t biÓu sau (B¶ng phô). a) Qua ®iÓm A ë ngoµi ®êng th¼ng a cã kh«ng qu¸ mét ®êng th¼ng song song víi... b) NÕu qua ®iÓm A ë ngoµi ®êng th¼ng, cã hai ®êng th¼ng song song víi a th×... c) Cho ®iÓm A ë ngoµi ®êng th¼ng a. ®êng th¼ng ®i qua A vµ song song víi a lµ... *§V§:trong tiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ sö dông tiªn ®Ò ¬clÝt, tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song, dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song vµo lµm bµi tËp. b.LuyÖn tËp - GV cho HS lµm nhanh bµi tËp 35 SGK tr94. - Yªu cÇu HS lµm bµi 36 tr 94 SGK, GV ®a ®Çu bµi lªn b¶ng phô. - GV ®a b¶ng phô bµi tËp sau: H×nh vÏ cho biÕt a//b vµ c c¾t a t¹i A, c¾t b t¹i B. H·y ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c ph¸t biÓu sau: 20 G/¸n h×nh 7 buæi 2 Nội dung kiến thức cần đạt HS Ph¸t biÓu tiªn ®Ò ¥clÝt. - §iÒn vµo chç trèng trong c¸c ph¸t biÓu sau (B¶ng phô). a) Qua ®iÓm A ë ngoµi ®êng th¼ng a cã kh«ng qu¸ mét ®êng th¼ng song song víi... b) NÕu qua ®iÓm A ë ngoµi ®êng th¼ng, cã hai ®êng th¼ng song song víi a th×... c) Cho ®iÓm A ë ngoµi ®êng th¼ng a. ®êng th¼ng ®i qua A vµ song song víi a lµ... Bµi 35 Theo tiªn ®Ò ¥clÝt vÒ ®êng th¼ng song song; Qua A ta chØ vÏ ®îc mét ®êng th¼ng a song song víi ®êng th¼ng BC, qua B ta chØ vÏ ®îc mét ®êng th¼ng b song song víi ®êng th¼ng AC. Bµi 36 SGK. - HS c¶ líp lµm bµi vµo vë, mét HS lªn b¶ng. Bµi tËp : G/v : NguyÔn Minh TrÝ
- Xem thêm -