Tài liệu Giáo án tự chọn bám sát 10

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n:19/08/2011 TiÕt1 : chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu I. Môc ®Ých yªu cÇu. 1. KiÕn thøc: - n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu - viÕt ®îc c¸c c«ng thøc cña chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu 2. Kü n¨ng: - vËn dông ®îc kiÕn thøc vµo c¸c bµi tËp cô thÓ 3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc, h¨ng h¸i, nhiÖt t×nh 4. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, c¸c bµi tËp - Häc sinh: häc bµi vµ lµm bµi tËp I. Tæ chøc kiÓm tra. KiÓm tra: ®Þnh nghÜa chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu, viÕt c«ng thøc tÝnh qu·ng ®êng vµ ph¬ng tr×nh chuyÓn ®«ng cña vËt II. Néi dung bµi häc. Ho¹t ®éng1: cñng cè kiÕn thøc Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung Nªu c©u hái Nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm cña chuyÓn I. KiÕn thøc ®éng th¼ng ®Òu, ®äc c¸c c«ng 1. chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu ViÕt c¸c c«ng thøc lªn gãc thøc cña chuyÓn ®éng th¼ng §Þnh nghÜa(sgk) b¶ng ®Òu, nªu c¸c ®¹i lîng trong VËn tèc: v=s/t c«ng thøc vµ c¸ch ¸p dông Qu·ng ®êng: s=v.t Ptc®: x=x0+vt Ho¹t ®éng2: nªu tr×nh tù gi¶i bµi tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung II. Bµi tËp Bíc nµo lµ quan träng nhÊt? tr×nh tù 5 bíc ®Ó gi¶i bµi to¸n chuyÓn GV nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n Ghi nhí c¸c bíc gi¶i bµi to¸n ®éng th¼ng ®Òu. chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu.C¸c lu chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu Bíc 1:chän trôc to¹ ®é,chän gèc to¹ ý khi gi¶i bµi to¸n nµy. ®é ,gèc thêi gian. Bíc 2:ViÕt pt- chuyÓn ®éng cña mçi vËt Quan träng nhÊt lµ chän gèc Bíc 3: Gi¶i c¸c hÖ ph¬ng tr×nh Bíc 4: BiÖn luËn ®Ó lÊy nghiÖm. to¹ ®é ,gèc thời gian vµ viÕt Hs. Quan träng nhÊt lµ viÕt ®óng Bíc 5: KiÓm nghiÖm b»ng ®å thÞ . T¹i vÞ ®óng ph¬ng tr×nh chuyÓn ®éng ph¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña trÝ hai ®å thÞ giao nhau chÝnh lµ to¹ ®é cña c¸c vËt mçi vËt . cña hai vËt gÆp nhau. HS Gi¸o viªn cho mét chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu y/c hs h·y m« X¸c ®Þnh gèc ,vÞ trÝ cña M t¶ nã b»ng gi¶n ®å vÐc t¬ x 0 H·y viÕt p/t chuyÓn ®éng cña -NÕu ®i theo chiÒu d¬ng th× x chÊt ®iÓm? NhËn xÐt to¹ ®é t¨ng khi t t¨ng ,chiÒu ©m th× ngtheo tg.. îc l¹i Cho c¸c vÝ dô minh ho¹ Ho¹t ®éng3: VËn dông vµo bµi tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh §äc ®Ò Ghi ®Ò ghi tãm t¾t tù tr×nh cho hs ghi ®Ò .Råi y/c hai hs bµy lÇn lît lªn tr×nh bµy. Xong th× gi¸o viªn y/c c¸c Hs kh¸c lªn líp tr×nh bµy . hs kh¸c nhËn xÐt Gi¶i thÝch c¸c tr×nh tù bµi to¸n mµ hs ®· lµm ®îc vµ cha lµm ®îc Hs nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. GV .§iÒu cÇn lu ý khi gi¶i bµi Nghe +ghi c¸c chó ý cña thÇy to¸n vÒ vËn tèc tb.Tr¸nh nhÇm lÉn vËn tèc tb tæng c¸c vËn tèc Ñoïc ñeà baøi , toùm taét. víi vËn tèc tb Néi dung Bµi 1 Mét m« t« ®i víi vËn tèc 50 km/h trªn n÷a ®o¹n ®êng AB. Trªn n÷a ®o·n ®êng cßn l¹i ,m« t« ®i n÷a thêi gian ®Çu víi vËn tèc 40 km/h ,n÷a thêi gian sau víi vËn tèc 30 km/h . tÝnh vËn tèc trung b×nh cña xe m« t« ®ã trªn n÷a qu¶ng ®êng AB. Bµi 2 Luùc 8 giôø moät xe oâ toâ ñi töø Haø Noäi veà Haûi Phoøng vôùi vaän toác Tröôùc tieân ta phaûi choïn heä Vaät laøm moác, heä toaï ñoä gaén 60km/h. Cuøng luùc moät xe thöù hai ñi töø qui chieáu. Heä qui chieáu goàm vôùi vaät laøm moác, moác thôøi Haûi Phoøng veà Haø Noäi vôùi vaän toác nhöõng gì ? gian. 40km/h. Haø Noäi caùch Haûi Phoøng 100km. Y/c HS choïn heä qui chieáu. x = x0 + vt Tính vò trí vaø thôøi ñieåm 2 xe  Phöông trình chuyeån ñoäng Töøng caù nhaân traû lôøi. gaëp nhau theo 2 caùch: laäp ptcñ vaø baèng ñoà thò. cuûa CÑTÑ ? Toùm taét:  Daáu cuûa x0, v ñöôïc xaùc v1 = 60km/h ñònh ntn ?  Hai xe gaëp nhau khi toïa Chia lôùp thaønh 4 nhoùm, töøng v2 = 40km/h nhoùm giaûi vaø trình baøy keát Haø Noäi - Haûi Phoøng: 100km ñoä cuûa chuùng ntn ? quaû leân baûng.  Haõy laäp ptcñ cuûa 2 xe, x, t = ? Choïn truïc toaï ñoä laø ñöôøng thaúng töø HN ñeán HP Goác toaï ñoä taïi Haø Noäi Chieàu döôøng töø HN ñeán HP Quan s¸t ®å thÞ: nªu ®iÓm 2 Goác thôøi gian luùc 8 giôø. xe gÆp nhau, kÕt luËn vÏ ®å thÞ: kÕt luËn Ptcñ cuûa xe ñi töø Haø Noäi: x1 = x01 + v1t tìm vò trí vaø thôøi ñieåm gaëp = 60t nhau cuûa 2 xe ? Ptcñ cuûa xe ñi töø Haûi Phoøng: x2 = x02 + v2t Ñoà thò 2 xe caét nhau taïi toaï = 100 - 40t ñoä: t = 1; x = 60 Khi 2 xe gaëp nhau: Vaäy: x1 = x2 Vò trí 2 xe gaëp nhau caùch Haø  60t = 100 - 40t Noäi 60 km  t = 1 (giôø) Thôøi ñieåm 2 xe gaëp nhau Vò trí 2 xe gaëp nhau: luùc : 8 + 1 = 9 giôø. x = 60t = 60.1 = 60 (km) Caùch duøng ñoà thò: x1 = 60t: t = 0; x1 = 0 t = 1; x1 = 60 x2 =100 - 40t: t = 1; x2 = 60 t = 2; x2 = 20 Ho¹t ®éng4: cñng cè, giao nhiÖm vô vÒ nhµ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung Ra bµi tËp vÒ nhµ Nh¾c l¹i tr×nh tù c¸c bíc gi¶i bµi to¸n chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu Rót kinh nghiÖm Ngaøy soaïn:26/08/2011 TiÕt 2: XÁC ĐỊNH GIA TỐC VẬN TỐC ĐƯỜNG ĐI TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Naém ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu -Vieát ñöôïc caùc coâng thöùc cuûa chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu 2.Kĩ năng: - Cách chọn hệ qui chiếu - Vận dụng, biến đổi các công thức của CĐTBĐĐ để giải các bài tập. - Xác định dấu của vận tốc, gia tốc. 3. Thaùi ñoä: - nghieâm tuùc, hoaït ñoäng naêng noå nhieät tinh 4.Chuẩn bị: Giáo viên: Giải trước các bài tập trong SGK và SBT. Học sinh: Thuộc các công thức của CĐTBĐĐ. Giải các bài tập đã được giao ở tiết trước. II.Ổn định,Kiểm tra: - Viết các công thức tính: vận tốc, gia tốc, đường đi, toạ độ, công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và đường đi của CĐTBĐĐ ? III. Tieán trình giaûng daïy .Hoạt ñộng1:Cuûng coá kieán thöùc Trợ giúp của gv Hoạt động của hs Nội dung neâu caâu hoûi neâu ñaëc traû lôøi, I. Kieán thöùc cô baûn v v  v0 ñieåm cuûa chuyeån ñoäng  gia toác: a= (t0=0) bieán ñoåi ñeàu,nhanh daàn vieát laïi caùc coâng thöùc t t ñeàu, chaäm daàn ñeàu tính gia toác,vaän toác, vaän toác v=v0+at 1 quang ñöôøng, ptcñ cuûa quang ñöôøng: s=v0t+ at2 vaät chueån ñoäng thaúng 2 nhanh daàn ñeàu phöông trinh chuyeån ñoäng x=x0+v0t+at2 Ho¹t ®éng 2: VËn dông vµo bµi tËp Trợ giúp của gv Hoạt động của hs Nội dung .Tàu rời ga thì vận tốc Đọc đề, tóm tắt đề trên bảng. ban đầu của tàu ntn ? . Đổi đơn vị ? Lưu ý: Khi bài toán không liên quan đến vị trí vật (toạ độ x) thì có thể không cần chọn gốc toạ độ. .Công thức tính gia tốc Nêu cách chọn hệ qui chiếu. ? 1 HS viết công thức thay .Công thức tính quãng số vào tính ra kết quả. 1 HS viết công thức thay đường ? (v0 = ?) số vào tính ra kết quả. Thảo luận trong 2 phút .Hãy tìm công thức 1 HS viết công thức thay tính thời gian dựa vào số vào tính ra kết quả. đại lượng đã biết là: gia tốc, vận tốc ? .Thời gian tính từ lúc HS tính tàu đạt vận tốc 40km/h ? Viết ptcđ dưới dạng tổng quát. . Phương trình chuyển HS trả lời, thay vào công thức. động của CĐTNDĐ ? . Giá tị của từng đaị lượng, dấu ? .Tọa độ ban đầu của xe xuất phát từ B bằng bao nhiêu ? Có cùng tọa độ, tức là: x1 = x2 .Khi 2 xe gặp nhau thì HS giải pt tại chỗ, lên bảng trình bày. toạ độ của chúng ntn ? .Thay 2 pt vào giải pt Chỉ nhận nghiệm dương, tìm t ? vì thời gian không âm. .Nhận xét nghiệm ? (Có thể lấy cả 2 ngiệm HS thảo luận đổi. không ? Tại sao ?) .Đổi 400s ra phút, giây. 1 HS tính vận tốc xe từ .Tính vận tốc của 2 xe A, 1 HS tính vận tốc xe lúc đuổi kịp nhau từ B. Tóm tắt:(12sgk trang 22) CĐTNDĐ v0 = 0 t 1= 1 phút = 60s v1 = 40km/h = 11,1m/s a). a = ? b). s1 = ? c). v2 = 60 km/h = 16,7m/s t = ? Giải Chọn chiều dương: là chiều cđ Gốc thời gian: lúc tàu rời ga a). Gia tốc của tàu: v1  v 0 11,1  0,185 t1 60 (m/s2) b).Quãng đường tàu đi được trong 1 phút (60s). a s1 v 0 t1  1 2 0,185.602 at 1  333 2 2 (m) b).Thời gian để tàu đạt vận tốc 60km/h (16,7 m/s) tính từ lúc rời ga: v2  v0 Từ : a  t2  t2  v2  v0 v2 16,7   90(s) a a 0,185 Thời gian tính từ lúc tàu đạt vận tốc 40km/h t = t2 - t1 = 90 60 = 30 (s) Bai2:(3.19sbt) 2 xe chuyển động nhanh dần đều a1 = 2,5.10-2 m/s2 a2 = 2.10-2 m/s2 AB = 400m v01 = 0 v02 = 0 Giải a).Phương trình chuyển động của xe máy xuất phát từ A: 1 x1 x 01  v 01t  a1t 2 2 1 2 , 5 .10  2 t 2 x1  a1t 2  1,25 2 t 2 2 2 Phương trình chuyển động của xe máy xuất phát từ B: 1 x 2 x 02  v 02 t  a 2 t 2 2 2.10  2 t 2 x 2 400  400  10  2 t 2 2 b).Khi 2 xe máy gặp nhau thì x1 = x2, nghĩa là: 1,25.10-2t2 = 400 + -2 2 10 t 1,25.10-2t2 - 10-2t2= 400 0,2510-2t2 = 400 t = 400 (s) - 400 (s) loại Vậy thời điểm 2 xe đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát là: t = 400s = 6 phút 40 giây. c).Tại vị trí 2 xe đuổi kịp nhau: Xe xuất phát từ A có vận tốc: v1 = a1t = 2,5.102 .400 = 10m/s Xe xuất phát từ B có vận tốc: v2 = a2t = 2.10-2.400 = 8m IV. Củng cố: - Nªu l¹i ®Æc ®iÓm cña chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu V. Giao nhiệm vụ: - Làm tiếp các bài tập còn lại. Rót kinh nghiÖm Ngày soạn 03/09/2011 Tiết 3:ĐỒ THỊ CỦA CÁC DẠNG CHUYỂN ĐỘNG I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc: - N¾m ®îc c¸c c«ng thøc trong chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu. - N¨m ®îc ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp vÒ ®éng häc chÊt ®iÓm. 2. Kü n¨ng; - VËn dông ®îc c¸c c«ng thøc vµo gi¶i c¸c bµi tËp cô thÓ 3. Th¸i ®é - nghiªm tóc, chó ý, tÝch cùc II. ChuÈn bÞ cña GV 1. Gi¸o viªn. - C¸c ®Ò bµi tËp sgk. 2. Häc sinh - Lµm bµi tËp III. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng1: æn ®Þnh, kiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng cña hs Trợ giúp của gv - ViÕt c«ng thøc tÝnh vËn tèc vÏ - hs tr¶ lêi c©u hái ®å thÞ vËn tèc thêi gian trong NhËn xÐt c©u tr¶ lêi chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu? Ho¹t ®éng 2 : Cñng cè kiÕn thøc Néi dung Trợ giúp của gv Ho¹t ®éng cña hs Híng dÉn hs lªn b¶ng vÏ ®å thÞ vËn -Hs thùc hiÖn theo yªu cÇu cña gv tèc thêi gian trong c¸c trêng hîp trong tõng trêng hîp vËt chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu theo chiÒu d¬ng vµ ©m Néi dung Ho¹t ®éng3 VËn dông vµo bµi tËp Trợ giúp của gv Cho hs lµm bµi tËp 3.12 s¸ch bµi tËp Híng dÉn hs tãm t¾t ®Ò Cho hs x¸c ®Þnh mçi lo¹i chuyÓn ®éng Tõ ®ã híng dÉn hs gi¶I tõng ý cña bµi to¸n Ho¹t ®éng cña hs Hs chÐp ®Ò bµi vµo vë Hs tãm t¾t ®Ò Hs x¸c ®Þnh c¸c d¹ng chuyÓn ®éng Néi dung C«ng thøc vËn tèc vµ qu·ng ®êng cña xe I V=v o + at =t(m/s) Thùc hiÖn theo híng dÉn cña gv S=v o t + 1 2 at 2 =0,5t 2 (m) C«ng thøc vËn tèc vµ qu·ng ®êng cña xe II V=20 + 0,5 t (m/s) 1 S =20t + 2 t 2 (m) C«ng thøc vËn tèc vµ qu·ng ®êng cña xe III V=v o =20 (m/s) S=20t (m) C«ng thøc vËn tèc vµ qu·ng ®êng cña xe IV V=40 - 2t (m/s) S=40t - t 2 (m) Ho¹t ®éng 4: VËn dông cñng cè Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - Th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái .- Nªu c©u hái . NhËn xÐt tr¶ lêi 3.2- 3.6 SBTVL10CB cña nhãm. Ho¹t ®éng 6:Híng dÉn vÒ nhµ Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - Lµm bµi tËp 3.13 ,3.14 - Nªu c©u hái vµ bµi t¹p vÒ nhµ. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n 10/09/2011TiÕt4 Sù r¬i tù do I. Môc tiªu. 1.Kieán thöùc: Néi dung Néi dung - Cuûng coá kieán thöùc cuûa chuyeån ñoäng rôi töï do. 2.Kó naêng: - Döïa vaøo caùc coâng thöùc cuûa chuyeån ñoäng rôi töï do giaûi ñöôïc caùc baøi taäp coù lieân quan ñeán: quaõng ñöôøng (ñoä cao), thôøi gian rôi, vaän toác pluùc vaät chaïm ñaát, ñoä cao cöïc ñaïi vaø vaän toác neùm leân ñeå vaät ñaït ñöôïc ñoä cao cho tröôùc. 3. Th¸i ®é - nghiªm tóc, chó ý, tÝch cùc II. ChuÈn bÞ cña GV 1. Gi¸o viªn. - C¸c ®Ò bµi tËp sgk. - Biªn so¹n s¬ ®å c¸c bíc c¬ b¶n ®Óu gi¶i bµi tËp. 2. Häc sinh - Thuoäc caùc kieán thöùc cuûa chuyeån ñoäng rôi töï do. - Xem l¹i kiÕn thøc to¸n häc gi¶i ph¬ng tr×nh bËc hai. III. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng1: KiÓm tra bµi cò Nªu ®Æc ®Øªm cña sù r¬i tù do vµ c¸c c«ng thøc cña chóng, thÕ nµo lµ gia tèc r¬i tù do Ho¹t ®éng2: cñng cè kiÕn thøc Môc tiªu: cñng cè lý thuyÕt vÒ sù r¬i tù do Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung I. Lý thuyÕt: Nªu ®Æc ®iÓm cña sù r¬i tù LÊy vÝ dô vÒ sù r¬i tù do Sù r¬i tù do Nªu sù hiÓu biÕt cña em vÒ r¬i do vµ ®Æc ®iÓm cña gia tèc -ph¬ng: th¼ng ®øng r¬i tù do tù do - chiÒu tõ trªn xuèng díi - lµ chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu - c¸c c«ng thøc V=g.t ; s=gt2/2 Gia tèc r¬i tù do g Phô thuéc vµo vÞ trÝ kh¶o s¸t Ho¹t ®éng3: VËn dông vµo bµi tËp Môc tiªu: VËn dông ®îc c¸c c«ng thøc vµo c¸c bµi tËp Hoaït ñoäng cuûa HS Trôï giuùp cuûa GV Töøng HS traû lôøi caâu hoûi cuûa Yeâu caàu HS nhaéc laïi kieán thöùc cuõ. GV .Chuyeån ñoäng rôi töï do coù vaän .v0 = 0 toâc ban ñaàu bao nhieâu ? . Gia toác baèng bao nhieâu ? 2 .Gia toác g = 9,8 m/s hoaëc g = 10 m/s2 . Vaän toác luùc sau (sau khi rôi .v = gt ñöôïc khoaûng thôøi gian t) ? .Coâng thöùc lieân heä (ñoäc laäp vôùi .v2 = 2gs thôøi gian) ? .Quaõng ñöôøng vaät rôi ? 1 2 Chia lôùp thaønh 4 nhoùm giaûi .s = gt 2 trong 5 phuùt, leân trình baøy keát quaû. Baøi 1: Moät vaät rôi töï do töø ñoä Toùm taét vaø phaân tích baøi toaùn cao 20m xuoáng ñaát. Tính thôøi gian vaät rôi vaø vaän toác khi vaät chaïm ñaát ? Töøng nhoùm hoaøn thaønh yeâu caàu cuûa GV. Noäi dung II. Baøi taäp Baøi1 Toùm taét: s = 20m t=? v=? Giaûi Thôøi gian vaät rôi ø: Ta coù: s = 1 2 gt 2 => t= 2s g  t= 2.20 = 2 (s) 10 Vaän toác khi vaät chaïm ñaát : Theá t vaøo CT : v=g.t => v = 10.2 = 20 (m/s) Baøi taäp 2: Moät vaät ñöôïc thaû rôi Toùm taét vaø phaân tích hieän töï do, trong giaây cuoái cuøng vaät ñi töôïng vaät lyù, veõ hình minh hoaï ñöôïc ñoaïn ñöôøng daøi 63,7m. Bieát Giaûi gia toác rôi töï do laø 9.8m/s2. Tính: a/Goïi t laø thôøi gian vaät rôi Neâu coâng thöùc aùp duïng a/ Thôøi gian baét ñaàu rôi 1 2 1 2 ñeán khi chaïm ñaát. Ta coù : s = gt s= gt 2 2 b/ Quaõng ñöôøng vaät ñaõ ñi ñöôïc 1 chia nhoùm giaûi baøi taäp  s' = g(t - 1)2 2 leân baûng trình baøy Yeâu caàu HS suy nghó trong 3 phuùt maø s''= s - s' Theo ñeà baøi , ta caàn aùp CT naøo? 1 2 1 =>s''= gt g(t-1)2 2 1 2 Phaân bieät giaây cuoái cuøng vaø 1 =>s''= gt - 2 g giaây =>63,7= 9,8t- 4.9  Keát luaän t= 63,7  4,9 = 7(s) 9,8 Vaäy thôøi gian vaät baét ñaàu rôi ñeán khi chaïm ñaát laø 7s b/ Quaõng ñöôøng vaät ñi döôïc laø: S= 1 9,8.72 = 240,1 (m) 2 Hoaït ñoäng 4 Cuûng coá, Daën doø: Cuûng coá- Caùc coâng thöùc cuûa chuyeån ñoäng rôi töï do. Daën doø- Chuaån bò baøi taäp sau ñaây cho tieát sau söûa: 12 trang27, 13 trang 34 , 8 trang 38 Phieáu hoïc taäp C©u 1: Mét vËt ®îc th¶ r¬i tù do tõ ®é cao h = 10 m t¹i n¬i cã g = 10 m/s2. Thêi gian vËt r¬i lµ: A. 1s B. 2 s C. 3 s D. 2s C©u 2: Mét vËt ®îc th¶ r¬i tù do tõ ®é cao h = 20 m vËn tèc lóc ch¹m ®Êt lµ: A. 10 m/s B. 20 m/s C .30m/s D.40m/s. C©u 3:VËt ®îc th¶ r¬i tù do t¹i n¬i cã g = 10m/s2.Trong gi©y cuèi cïng nã ®i ®îc 25m.Thêi gian vËt r¬i lµ: A. 2s B.3s C. 4s D. 5s C©u 4: C«ng thøc tÝnh vËn tèc vµ qu·ng ®êng ®i ®îc cña vËt r¬i tù do lµ: A. v = g.t ; s = g.t2 C. v = g.t2 ; s = 1 g.t2 2 1 g.t2 2 1 1 D. v = g.t ; s = g.t 2 2 B. v = g.t ; s = C©u 5: ChuyÓn ®éng nµo díi ®©y cã thÓ coi nh lµ chuyÓn ®éng r¬i tù do: A. ChuyÓn ®éng cña mét hßn sái ®îc nÐm lªn cao. B. ChuyÓn ®éng cña mét hßn sái ®îc nÐm theo ph¬ng n»m ngang. C. ChuyÓn ®éng cña mét hßn sái ®îc nÐm theo ph¬ng xiªn gãc. D. ChuyÓn ®éng cña mét hßn sái ®îc th¶ r¬i xuèng. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n17/09/2011 TiÕt5. chuyÓn ®éng trßn ®Òu I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc - Cuûng coá kieán thöùc cuûa chuyeån ñoäng troøn ñeàu. 2.Kó naêng: - Döïa vaøo caùc coâng thöùc cuûa chuyeån ñoäng troøn ñeàu giaûi ñöôïc caùc baøi taäp coù lieân quan 3. Th¸i ®é - nghiªm tóc, chó ý, tÝch cùc II. ChuÈn bÞ cña GV 1.Giaùo vieân: - Caùc daïng baøi taäp. - Phöông phaùp giaûi 2.Hoïc sinh: Thuoäc caùc coâng thöùc cuûa chuyeån ñoäng troøn ñeàu III. Ph¬ng ph¸p: thuyÕt tr×nh, ph¸t vÊn, ho¹t ®éng nhãm IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng1: KiÓm tra bµi cò Môc tiªu: cñng cè lý thuyÕt Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Néi dung - ViÕt c¸c thøc cña chuyÓn ®éng - §Æt c©u hái cho HS. th¼ng biÕn ®æi ®Òu kh«ng cã vËn - Yªu cÇu 1 HS lªn . tèc ®Çu ? - Tr¶ lêi c©u 1,2,3 SGK - NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n. - NhËn xÐt c¸c c©u tr¶ lêi. Ho¹t ®éng2: cñng cè kiÕn thøc lý thuyÕt Môc tiªu: cñng cè lý thuyÕt vÒ sù r¬i tù do Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung Tr¶ lêi c©u hái I. Lý thuyÕt: Nªu chuyÓn ®éng trßn ®Òu ChuyÓn ®éng trßn ®Òu: Lµ chuyÓn ®éng cã quü ®¹o lµ ®êng trßn Nªu c¸c c«ng thøc vµ ý nghÜa vµ cã tèc ®é trung b×nh trªn mäi cung trßn cña c¸c c«ng thøc lµ nh nhau C¸c c«ng thøc: Chu k× lµ thêi gian mµ vËt ®i ®îc 1 vßng TÇn sè lµ sè vßng mµ vËt ®i ®îc trong 1 gi©y Lµ ®é dµi ®êng ®i vËt ®i ®îc trong mét ®¬n vÞ thêi gian Gãc mµ vËt quÐt ®îc trong mét ®¬n vÞ thêi gian Nªu ®Æc ®iÓm cña gia tèc híng t©m s t  tèc ®é gãc   ®¬n vÞ rad/s t tèc ®é dµi v = chu k×, tÇn sè T= 2 (s); f=1/T =  (hz)  2 C«ng thøc liªn hÖ gi÷a tèc ®é dµi vµ tèc ®é gãc v = r Gia tèc cña vËt: - ph¬ng: ph¸p tuyÕn víi quü ®¹o - chiÒu híng vµo t©m cña c® 2 - ®é lín aht = v =r  2 r Ho¹t ®éng3: VËn dông vµo bµi tËp Môc tiªu: VËn dông ®îc c¸c c«ng thøc vµo c¸c bµi tËp Hoaït ñoäng cuûa HS Trôï giuùp cuûa GV Baøi taäp chÐp ®Ò Mét m¸y bay bay bæ nhµo xuèng II. Bµi1 tãm t¾t vµ ph©n tÝch hiÖn tîng môc tiªu råi bay vät lªn theo mét Tãm t¾t Noäi dung trong bµi to¸n cung trßn b¸n kÝnh R=500m víi 2000 m/s vËn tèc 800km/h. tÝnh gia tèc cña V=800km/h= 9 m¸y bay R=500m a. =? Nªu l¹i c¸ch ®æi ®¬n vÞ chia nhãm lµm bµi tËp nªu kÕt qu¶ 2 Gi¶i: ta cã aht = v =r  2 KÕt luËn chÐp ®Ò tãm t¾t ph©n tÝch bµi to¸n nªu híng gi¶i r Mét vËt chuyÓn ®éng trßn ®Òu quay ®îc 5vßng trong 2gi©y vµ cã b¸n kÝnh quü ®¹o lµ0,5m. x¸c ®Þnh tèc ®é gãc chu k× tÇn sè vµ gia tèc híng t©m cña vËt lµ vËt quay ®îc 1 gãc 10  rad trong 2 gi©y Gi¶i thÝch 5vßng trong 2gi©y lµ ntn gi¶i bµi tËp aht =4000000/81.500 =4000/405 m/s2 Bµi 2: Tãm t¾t: 5vßng trong2 gi©y R=0,5m tÝnh:  ,T,f,ahtv Gi¶i: Ta cã 5vßng trong 2 gi©y tøc vËt quay ®îc10  rad trong 2 gi©y Tèc ®é gãc cña vËt  =10  /2=5  rad/s  t Chu k× cña vËt T=  =0,4s TÇn sè cña vËt  f=1/T = =2,5Hz KÕt luËn nªu kÕt qu¶ 2 2 tèc ®é dµi cña vËt v = r=0,5.5  =2,5  m/s gia tèc híng t©m cña vËt 2 aht= v = r  2=0,5.(5  )2 r Ho¹t ®éng 4: cñng cè Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - Th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái .- Nªu c©u hái . NhËn xÐt tr¶ lêi 3.2- 3.6 SBTVL10CB cña nhãm. - Tr×nh bÇy c¸c bíc c¬ b¶n ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n? - Ghi nhËn: C¸c bíc gi¶i bµi tËp, vÏ ®« thÞ v – t - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê d¹y Rót kinh nghiÖm = 125m/s2 Néi dung PhiÕu häc tËp C©u 1: Chän c©u sai: ChuyÓn ®éng trßn ®Òu cã: A. Quü ®¹o lµ ®êng trßn B. Tèc ®é dµi kh«ng ®æi C. Tèc ®é gãc kh«ng ®æi D. VÐc t¬ gia tèc kh«ng ®æi C©u 2: C¸c c«ng thøc liªn hÖ gi÷a tèc ®é gãc víi tèc ®é dµi vµ gi÷a gia tèc híng t©m víi tèc ®é dµi cña chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trßn ®Òu lµ: A. v = w .r ; aht = v2r C. v = w .r ; aht = v2 r 2 w ; aht = v r r w D. v = ; aht = v2r r B. v = C©u 3: C¸c c«ng thøc liªn hÖ gi÷a tèc ®é gãc ®éng trßn ®Òu lµ: 2 A. w = ; w = 2 f T w víi chu kú T vµ gi÷a tèc ®é gãc w tÇn sè f trong chuyÓn B. w = 2 T ; w = 2 f C. w = 2 T; w = 2 f D. w = 2 ; w = T 2 f C©u 4: Chu kú T cña chuyÓn ®éng trßn ®Òu lµ : A. Thêi gian ®Ó vËt ®i ®îc mét vßng B. Thêi gian ®Ó vËt ®i ®îc 2 vßng C. Thêi gian ®Ó vËt ®i ®îc 3 vßng D. Thêi gian ®Ó vËt ®i ®îc 4 vßng C©u 5: Mét qu¹t m¸y quay víi tÊn sè 400 vßng/ phót c¸nh qu¹t dµi 0,8 m. Tèc ®é dµi cña mét ®iÓm ë ®Çu c¸nh qu¹t lµ: A. 31,5 m/s B. 32,5 m/s C. 33,5 m/s D. 34,5 m/s Ngµy so¹n 24/09/2011 TiÕt.6 C«ng thøc céng vËn tèc I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc: -cñng cè kiÕn thøc vÒ tÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng. 2. Kü n¨ng; - vËn dông c¸c c«ng thøc céng vËn tèc vµo c¸c bµi tËp - biÕt sö dông phÐp chiÕu vËn tèc lªn trôc to¹ ®é 3.Th¸i ®é: - nghiªm tóc, chó ý, ho¹t ®éng tÝch cùc II. ChuÈn bÞ cña GV 1. Gi¸o viªn. - Gi¶i tríc c¸c bµi tËp ®Ó l¬ng tríc ®îc khã kh¨n, víng m¾c cña HS 2. Häc sinh ¤n l¹i tÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng III. ph¬ng ph¸p: thuyÕt tr×nh, ph¸t vÊn, ho¹t ®éng nhãm IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng1: KiÓm tra bµi cò Môc tiªu: cñng cè kiÕn thøc vÒ tÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng C©u 1: Chän c©u kh¼ng ®Þnh ®óng §øng ë tr¸i ®Êt ta sÏ thÊy: A. MÆt trêi ®øng yªn, tr¸i ®Êt quay quanh mÆt trêi B. Tr¸i ®Êt ®øng yªn mÆt trêi quay quanh tr¸i ®Êt. C. Tr¸i ®Êt ®øng yªn, mÆt tr¨ng quay quanh tr¸i ®Êt. D. C¶ B vµ C ®Òu ®óng. C©u 2: VËn tèc tuyÖt ®èi cña mét vËt lµ vËn tèc cña vËt ®ã so víi: A. HÖ quy chiÕu ®øng yªn B. HÖ quy chiÕu chuyÓn ®éng C. C¶ A, B ®Òu ®óng D. C¶ A, B ®Òu sai C©u 3: T¹i sao tr¹ng th¸i ®øng yªn hay chuyÓn ®éng cña mét « t« cã tÝnh t¬ng ®èi. A. V× chuyÓn ®éng cña « t« ®îc quan s¸t ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. B. V× chuyÓn ®éng cña « t« ®îc x¸c ®Þnh bëi nh÷ng ngêi quan s¸t kh¸c nhau ®øng bªn lÒ ®êng. C. V× chuyÓn ®éng cña « t« kh«ng æn ®Þnh. D. V× chuyÓn ®éng cña « t« quan s¸t trong c¸c hÖ quy chiÕu kh¸c nhau. Ho¹t ®éng2 : VËn dông vµo bµi tËp Môc tiªu: vËn dông c«ng thøc céng vËn tèc vµo gi¶i bµi tËp vµ gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng thùc tÕ Ho¹t ®éng cña häc sinh chÐp ®Ò bµi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Néi dung  Baøi taäp 5 SGK trang 38: Toùm taét: vtb = 10km/h Moät chieác thuyeàn buoàm 100 chaïy ngöôïc doøng soâng, sau 1 vgb = m/phuùt 3 giôø ñi ñöôïc 10 km. Moät khuùc goã vtn = ? troâi theo doøng soâng, sau 1 phuùt troâi ñöôïc 100 m .Vaän toác cuûa 3 thuyeàn buoàm so vôùi nöôùc baèng bao nhieâu ? .Khoâng .Goã troâi treân maët nöôùc, vaäy goã coù chuyeån ñoäng so vôùi nöôùc Vaän toác cuûa nöôùc ñoái vôùi bôø baèng vaän toác troâi cuûa khuùc goã. khoâng ? 100 m .Baèng nhau. .Vaäy vaän toác cuûa goã so vôùi bôø vnb = 3 phuùt 2 km / h vaø vaän toác cuûa nöôùc so vôùi bôø Vaän toác cuûa thuyeàn ñoái vôùi bôø: nhö theá naøo ? s 10 .Cho bieát vaän toác cuûa nöôùc vtb =  10 km / h .Khuù c goã troâ i theo doø n g soâ n g, t 1 100 100 so vôùi bôø laø m/phuùt. m cho 3 sau 1 phuùt troâi ñöôïc 3 AÙp duïng coâng thöùc coäng vaän toác: ta bieá t caù i gì ? 100 vtb = vtn + vnb (1) . 100 m 3 Choïn chieàu döông cuøng . = ? km/h 3 phuùt m 100 10  3 km 10  1.60 chuyeån ñoäng cuûa thuyeàn: vtb > 0 ;   (GV höôùng daãn HS ñoåi) 1 phuùt 3 h 3 vnb <0 .Yeâu caàu HS aùp duïng coâng 60 (1)  vtn = vtb - vnb =10 -(- 2) = 12 thöùc coäng vaän toác ñeå giaûi. 6 km/h  2 km / h 3 .HS giaûi theo nhoùm, trình .Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa baøy keát quaû leân baûng, caùc chöõa. Baøi taäp 8 A ngoài treân moät toa nhoùm nhaän xeùt. taøu chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 15km/h ñang rôøi ga. B ngoài treân moät toa taøu khaùc chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 10km/h ñang vaøo ga. Hai ñöôøng taøu song song vôùi nhau. Tính vaän toác cuûa B ñoái vôùi A. .Yeâu caàu HS toùm taét. .Chuyeån ñoäng cuûa B so vôùi A coù theå xaûy ra maáy tröôøng hôïp ? .Hoïc sinh leân baûng toùm taét Toùm taét: vAñ = 15km/h vBñ = 10 km/h vBA = ? Vaän toác taøu B ñoái vôùi taøu A : Ta coù coâng thöùc coäng vaän toác: vBñ = vBA + vAñ (1) Choïn chieàu döông laø chieàu chuyeån ñoäng cuûa A Coù 2 tröôøng hôïp xaûy ra: taøu .Hai tröôøng hôïp: cuøng chieàu B chuyeån ñoäng cuøng chieàu vaø vaø ngöôïc chieàu. ngöôïc chieàu vôùi taøu A . Neáu choïn chieàu döông cuøng a)Tröôøng hôïp taøu B chuyeån ñoäng chieàu chuyeån ñoäng cuûa A. Haõy ngöôïc chieàu vôùi taøu A thì vAñ > 0; xaùc ñònh daáu cuûa vBñ, vBA vaø vAñ vBñ < 0. (1)  -10 = vBA + 15 trong 2 trhôïp?  vBA = -10-15 = -25 km/h .Tröôøng hôïp B ngöôïc chieàu A ? Bd AdAd BA Bd BA (+) (+) Ho¹t ®éng 3: cñng cè Ho¹t ®éng cña häc sinh Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n28/09/2011 TiÕt7. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Cuûng coá: - Coâng thöùc coäng vaän toác. Caùch vieát coâng thöùc coäng vaän toác döïa vaøo ñeà baøi. - Choïn chieàu döông vaø xaùc ñònh daáu caùc vaän toác ñaõ bieát. - Bieán ñoåi coâng thöùc ñeå tìm ñaïi löôïng ñeà yeâu caàu. Daën doø: - Xem laïi caùch giaûi. Giaûi caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø SBT. ¤N TËP I.Môc tiªu 1. KiÕn thøc: -cñng cè kiÕn thøc toµn ch¬ng ®éng häc chÊt ®iÓm 2. Kü n¨ng; - vËn dông c¸c c«ng thøc cña toµn ch¬ng ®Ó gi¶I c¸c bµi tËp tõ ®¬n gian ®Õn phøc t¹p - BiÕt gi¶I c¸c bµi tËp ®å thÞ 3.Th¸i ®é: - nghiªm tóc, chó ý, ho¹t ®éng tÝch cùc II. ChuÈn bÞ cña GV 1. Gi¸o viªn. - Gi¶i tríc c¸c bµi tËp ®Ó l¬ng tríc ®îc khã kh¨n, víng m¾c cña HS 2. Häc sinh ¤n l¹i toµn bé kiÕn thøc cña toµn ch¬ng I III. ph¬ng ph¸p: thuyÕt tr×nh, ph¸t vÊn, ho¹t ®éng nhãm IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng1: KiÓm tra bµi cò kÕt hîp còng cè kiÕn thøc Trî gióp cña gv Ho¹t ®éng cña hs Néi dung Gv ®a ra c¸c c©u hái gîi ý ®Ó cñng 1. chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu cè kiÕn thøc: §Þnh nghÜa(sgk) ThÕ nµo lµ chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu, Hs tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn VËn tèc: v=s/t viÕt c«ng thøc tÝnh vËn tèc, qu·ng Qu·ng ®êng: s=v.t ®êng trong chuyÓn ®éng th¼ng Ptc®: x=x0+vt ®Òu? 2.chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ThÕ nµo lµ c® th¼ng biÕn ®æi ®Òu, Hs tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn ®Òu viÕt c«ng thøc tÝnh gia tèc vËn tèc v v  v0 qu·ng ®êng vµ ph¬ng tr×nh c®  gia toác: a= (t0=0) t t th¼ng biÕn ®æi ®Òu? vaän toác v=v0+at 1 quang ñöôøng: s=v0t+ at2 2 phöông trinh chuyeån ñoäng ThÕ nµo lµ r¬i tù do? C¸c c«ng Hs tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn x=x0+v0t+at2 thøc cña r¬i tù do? 3.R¬i tù do ThÕ nµo lµ c® trßn ®Òu? ViÕt c¸c Hs tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn V=g.t ; s=gt2/2 c«ng thøc cña c® trßn ®Òu? Gia tèc r¬i tù do g 4.chuyÓn ®éng trßn ®Òu s t  tèc ®é gãc   ®¬n vÞ rad/s t tèc ®é dµi v = chu k×, tÇn sè T= 2  (hz)  2 C«ng thøc liªn hÖ gi÷a tèc ®é dµi vµ tèc ®é gãc v = r Gia tèc cña vËt: - ph¬ng: ph¸p tuyÕn víi quü ®¹o - chiÒu híng vµo t©m cña c® ViÕt c«ng thøc céng vËn tèc? Häc sinh tr¶ lêi c©u hái cña gv (s); f=1/T = 2 - ®é lín aht = v =r  2 r  v1, 3 =  v1, 2 +  v 2,3 Ho¹t ®éng2: Híng dÉn lµm bµi tËp Trî gióp cña gv Ho¹t ®éng cña hs Néi dung Ra mét sè bµi tËp tæng h¬p tr¾c nghiÖm vµ tù luËn s¸ch bµi tËp vËt Häc sinh thùc hiÖn theo híng dÉn lý 10cb vµ híng dÉn häc sinh vÒ cña gi¸o viªn nhµ lµm Ho¹t ®éng3 Cñng cè ®Æn dß Gv chØ ra kiÕn thøc träng t©m nh©t cña ch¬ng vµ néi dung kiÓm tra 1 tiªt Nªu møc ®é yªu cÇu cña gi¸o viªn Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n 06/10/2011 TiÕt 8 TOÅNG HÔÏP VAØ PHAÂN TÍCH LÖÏC. ÑIEÀU KIEÄN CAÂN BAÈNG CUÛA CHAÁT ÑIEÅM I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : - Naém ñöôïc quy taéc hình bình haønh. - Hieåu ñöôïc ñieàu kieän caân baèng cuûa moät chaát ñieåm. 2. Kyõ naêng : Vaän duïng ñöôïc quy taéc hình bình haønh ñeå tìm hôïp löïc cuûa hai löïc ñoàng quy hoaëc ñeå phaân tích moät löïc thaønh hai löïc ñoàng quy. Vaän duïng ñieàu kieän caân baèng cuûa chaát ñieåm ñeå giaûi caùc baøi taäp sgk vaø sbt II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân : Giaûi tröôùc caùc baøi taäp sgk vaø sbt ñeå döï ñoaùn caùc tình huoán coù theå xaûy ra 2. Hoïc sinh : Hoïc baøi cuõ vaø giaûi caùc baøi taäp sgk vaø sbt III PHÖÔNG PHAÙP ThuyÕt gi¶ng, ph¸p vÊn, ho¹t ®éng nhãm IV T¤ CH¦C HOAT §¤NG DAY HOC Ho¹t ®éng 1. KiÓm tra bµi cò kÕt hîp cñng cè kiÕn thøc cho häc sinh Ho¹t ®éng cña gv Ho¹t ®éng cña hs Néi dung Cho hs tr¶ lêi c¸c c©u hái: Hs tr¶ lêi lÇn lît tÊt c¶ c¸c c©u hái Lùc lµ g× ? t¸c dông cña lùc lªn c¸c cña gv tõ ®ã hÖ thèng l¹i kiÕn thøc vËt? cña bµi häc ThÕ nµo lµ hai lùc c©n b»ng? Nªu quy t¾c hîp lùc ®ång quy vµ c¸c trêng hîp ®Æc biÖt? ®iÒu kiÖn c©n b»ng cña mét chÊt ®iÓm? Ho¹t ®éng 2. Gi¶i c¸c bµi tËp sgk vµ s¸ch bµi tËp Ho¹t ®éng cña gv Cho hs gi¶I c¸c bµi tËp tr¾c nghiÖm vµ tù luËn sgk Bµi 6. gv yªu cÊuh nªu ®iÒu kiÖn cña ®é lín hîp lùc ®èi víi ®é lín c¸c lùc thµnh phÇn Sau khi cã ®¸p ¸n cho hs x¸c ®Þnh gãc hîp bëi 2 lc Bµi 6 gv gîi ý gãc gi÷a 2 lùc lµ bao nhiªu ®Ó F = F 1 = F 2 ? Gäi hs lªn vÏ h×mh minh ho¹ Bµi 7 cho hs lªn ph©n tÝch lùc F thµnh 2 thµnh phÇn nh sgk Cho hs vËn dông to¸n häc ®Ó ®i tÝnh ®é lín cña F 1 vµ F 2 Bµi 8 Gv híng dÉn c¸c bíc ®Ó hs thùc hiÖn bµi gi¶i - nªu c¸c lùc t¸c dông lªn vßng nhÉn ? VÏ h×mh - x¸c ®Þnh lùc tæng hîp cña hai d©y OA vµ OB? - So s¸nh lùc tæng h¬p ®ã víi träng lùc P? - X¸c ®Þnh sè ®o c¸c gãc - H×nh thµnh ph¬ng ph¸p gi¶i - Cho hs lªn tr×nh bµy bµi gi¶i Ho¹t ®éng cña hs Néi dung Hs thùc hiÖn theo híng dÉn cña hs Suy ra ®¸p ¸n cÇn chän Hs tr¶ lêi Hs tr¶ lêi sau ®ã suy ra ®¸p ¸n cÇn chän Hs thùc hiÖn Hs lªn thùc hiÖn Hs thùc hiÖn vµ suy ra ®¸p ¸n Hs vÏ h×nh vµ tr¶ lêi tÊt c¶ c¸c c©u hái cña gv ®Ó h×nh thµnh ph¬ng ph¸p vµ gi¶I bµi tËp Hs tr×nh bµy bµi gi¶i Ho¹t ®éng 3 Híng dÉn vÒ nhµ Gv híng dÉn cho hs vÒ nhµ lµm bµi tËp 9.5 s¸ch bµi tËp Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n:15/10/2011 TiÕt9 . Ba ®Þnh luËt niut¬n I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc: -cñng cè kiÕn thøc néi dung cña ba ®Þnh luËt niut¬n. - cñng cè lý thuyÕt vÒ träng lùc, qu¸n tÝnh, khèi lîng, lùc vµ ph¶n lùc 2. Kü n¨ng; - vËn dông c¸c c«ng thøc cña ®Þnh luËt II niu t¬n vµo c¸c bµi tËp - BiÕt vËn dông lý thuyÕt cña ba ®Þnh luËt ®Ó gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng tù nhiªn 3.Th¸i ®é: - nghiªm tóc, chó ý, ho¹t ®éng tÝch cùc II. ChuÈn bÞ cña GV 1. Gi¸o viªn. - Gi¶i tríc c¸c bµi tËp ®Ó l¬ng tríc ®îc khã kh¨n, víng m¾c cña HS 2. Häc sinh ¤n l¹i ba ®Þnh luËt niut¬n III. ph¬ng ph¸p: thuyÕt tr×nh, ph¸t vÊn, ho¹t ®éng nhãm IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng1: KiÓm tra bµi cò HS1: Phaùt bieåu ñònh luaät I Newton. Phaùt bieåu vaø vieát heä thöùc cuûa ñònh luaät II Newton HS2: Phaùt bieåu vaø vieát heä thöùc cuûa ñònh luaät III Newton Neâu nhöõng ñaëc ñieåm cuûa löïc vaø phaûn löïc trong töông taùc giöõa hai vaät Ho¹t ®éng2 : cñng cè lÝ thuyÕt Môc tiªu: cñng cè l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ ba ®Þnh luËt niu t¬n Ho¹t ®éng cña häc sinh Nªu c©u tr¶ lêi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Nªu c©u hái 1.Định luật I Niu-tơn : Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều 2.Đính luật II Niu-tơn : Gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật . Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực tác dụng lên vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật 3.Định luật III Niu-tơn : Nếu vật Atác dụng lên vật B một lực FAB thì vật B cũng tác dụngtrở lại vật A một phản lực FBA (các lực đó gọi là các lực tương tác ) . Hai vật tương tác với nhau bằng những lựctrực đối :  ViÕt néi dung chñ yÕu lªn b¶ng  Định luật I Niu-tơn, Ý nghĩa Néi dung 1.Định luật I Niu-tơn : Ý nghĩa : cho thấy mọi vật đều có xu hướng bảo toàn vận tốc của mình . Tính chật đó gọi là quán tính 2.Đính luật II Niu-tơn :   a 2.Đính luật II Niu-tơn, Ý nghĩa  Quy tắc hợp lực của hai lực đồng quy : 3.Định luật III Niu-tơn :  F m Ý nghĩa : + vật có khối lượng càng lớn thì càng khó thay đổi vận tốc , tức là có quán tính càng lớn . Vậy khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật Quy tắc hợp lực của hai lực đồng quy : 3.Định luật III Niu-tơn :   FAB  FBA FAB  FBA Ho¹t ®éng3 : VËn dông Môc tiªu: vËn dông c¸c kiÕn thøc vµo bµi tËp Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn TÓM TẮT chÐp ®Ò m x 40kg không chở hàng xe đi đoạn AB hết t 1 20s chở hàng xe đi đoạn AB hết t 2 .Hoïc sinh leân baûng toùm taét 35s ------------------------Khối lượng hàng m h GIẢI Gọi chiều dài đoạn đường AB là l , gia tốc của xe trong hai trường Néi dung a  t   35  49 . 1  2     . a2  t1   20  16 hợp là a 1 , a 2 , thời gian xe chuyển động trong mỗi trường hợp là t 1 , t 2 . Ta có : m x  mh a1 49   . mx a 2 16 at at l = 11  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a  t   35  49 Từ đó : 1  2     a2  t1   20  16 .HS giaûi theo nhoùm, trình baøy keát quaû leân baûng, caùc nhoùm nhaän xeùt lực kéo trong hai trường hợp là như nhau Theo định luật hai Niu-tơn F m x a1 ( m x  mh )a 2 m x  mh a1 49   mx a2 16 Giải ra ta được : m Vậy h .Hoïc sinh leân baûng toùm taét   . F ma . . 33  m x 82,5kg 16 Tãm t¾t M=100kg V0=30,6km/f F=250N V=0 m/s ------------------S=? Gi¶i Lực tác dụng lên xe khi xe hãm phanh : lực hãm Theo định luật II Newton :   F ma .HS giaûi theo nhoùm, trình baøy keát quaû leân baûng, caùc nhoùm nhaän xeùt Bài 1: Một xe lăn khối lượng 40 kg , chịu tác dụng của một lực kéo theo phương ngang và có độ lớn không đổi , chuyển động không có vận tốc ban đầu một đoạn đường AB hết 20s . Nếu chất lên một kiện hàng và cũng kéo xe bằng lực có độ lớn như cũ thì xe đi đoạn AB hết 35s . Tính khối lượng của kiện hàng . Bỏ qua các lực cản .Yeâu caàu HS toùm taét. .lËp tØ sè gi÷a hai gia tèc lËp tØ sè gi÷a hai khèi lîng . Yeâu caàu cuûa ñeà baøi laø gì Chiếu phương trình lên hướng chuyển động : -F = m . a Gia tốc chuyển động : a=  F  2,5m / s 2 m Khi xe bắt đầu hãm phanh : v 0 30,6km / h 8,5m / s Khi xe dừng : v = 0 Quãng đường xe chạy thêm : 2 s= v 2  v0 14,45m 2a .laøm theá naøo ñeå tính ñöôïc ? .Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa chöõa. Bài 2: Một chiếc xe khối lượng m = 100kg đang chạy với vận tốc 30,6 km/h thì hãm phanh . Biết lực hãm là 250 N . Tìm quãng đường xe còn chạy thêm trước khi dừng hẳn . .Yeâu caàu HS toùm taét. .tÝnh gia tèc cña vËt . Yeâu caàu cuûa ñeà baøi laø gì .laøm theá naøo ñeå tính ñöôïc ? .Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa chöõa. Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn vÒ nhµ Ho¹t ®éng cña häc sinh Rót kinh nghiÖm Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn VÒ nhµ «n tËp Néi dung Ngày soạn:22/10/2011 TiÕt10 . Bài tập về lực hấp dẫn I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc: -cñng cè kiÕn thøc néi dung cña bài lực hấp dẫn. - cñng cè lý thuyÕt vÒ lực hấp dẫn, trọng lực 2. Kü n¨ng; - vËn dông c¸c c«ng thøc cña ®Þnh luËt vạn vật hấp dẫnvµo c¸c bµi tËp 3.Th¸i ®é: - nghiªm tóc, chó ý, ho¹t ®éng tÝch cùc II. ChuÈn bÞ cña GV 1. Gi¸o viªn. - Gi¶i tríc c¸c bµi tËp ®Ó l¬ng tríc ®îc khã kh¨n, víng m¾c cña HS 2. Häc sinh ¤n l¹i bài lực hấp dẫn III. ph¬ng ph¸p: thuyÕt tr×nh, ph¸t vÊn, ho¹t ®éng nhãm IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng1: KiÓm tra bµi cò và củng cố kiến thức - Định luật vạn vật hấp dẫn - Viết biểu thức của định luật - Vận dụng viết công thức tinh gia tốc rơi tự do HS trả lời câu hỏi GV cho hs nhận xét và hoàn thành nội dung củng cố kiến thức Hoạt động 2 : Giải bài tập Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Thực hiện theo yêu cầu của gv Cho hs đọc đề 11.1,11.2,11.3 (SBT) Hướng dẫn học sinh tìm hiểu từng nội dung để đi đến đáp án đúng Cho hs đọc đề 11.5 Cho hs tóm tắc đề Gv hướng dẫn và gọi hs lên bảng giải Néi dung Đáp án Trình bày bài giải Hoạt động 3 : củng cố Cho hs làm một số bài tập trắt nghiệm Câu 1:Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trời và do Mặt Trời tác dụng lên Trái Đất. a) Hai lực này cùng phương, cùng chiều. b) Hai lực này cùng chiều, cùng độ lớn. c) Hai lực này cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. d) Phương của hai lực này luôn thay đổi và không trùng nhau. Câu 2:Với các quy ước thông thường trong SGK, gia tốc rơi tự do của một vật ở gần mặt đất được tính bởi công thức : 2 2 a) g  GM / R 2 b) g  GM /  R  h  c) g  GMm / R 2 d) g  GMm /  R  h  Câu 3:Đơn vị đo hằng số hấp dẫn : a) kgm/s2 b) Nm2/kg2 c) m/s2 d) Nm/s
- Xem thêm -