Tài liệu Giáo án trường mầm non

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 182 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61052 tài liệu

Mô tả:

Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. KEÁ HOAÏ C H THÖÏ C HIEÄ N CHUÛ ÑEÀ : TRÖÔØ N G MAÀ M NON Soá tuaàn: 2 tuaàn, töø ngaøy 6/ 9/ 2008 ñeán 17/ 9/ 2008 * Muïc Tieâu Chuû Ñeà Tröôøng Maàm Non Caù c lón h vöï c Kieá n thöù c Kyõ naê n g Thaù i ñoä - Treû bieát phoái hôïp caùc boä phaän treân cô theå (tay, chaân) moät caùch nhòp nhaøng ñeå tham gia caùc hoaït ñoäng nhö ñi theo hieäu leänh, chaïy theo hieäu leänh, chaïy theo ñöôøng dích daéc. - Treû bieát moät soá moùn aên thoâng thöôøng trong tröôøng MN, aên ñaày ñuû 4 nhoùm thöïc phaåm. - Treû laéng nghe nhaïc vaø taäp keát hôïp caùc BTPTC moät caùch linh hoaït vaø nhòp nhaøng. Treû coù kyõ naêng vaän ñoäng thaønh thaïo theo coâ moät caùch töï tin, maïnh daïn. - Treû tham gia hoaït ñoäng moät caùch tích cöïc, nhanh nheïn, kheùo leùo. luyeän taäp toát ñeå reøn luyeän thaân theå khoeû maïnh. PT Theå chaá t - Treû bieát chaêm soùc söùc khoeû baûn thaân, giöõ aám cô theå, traùnh nhöõng vaät duïng vaø nôi nguy hieåm trong tröôøng, lôùp MN. - Treû coù nhöõng hieåu bieát veà tröôøng MN:bieát teân, ñòa chæ cuûa tröôøng lôùp ñang hoïc, caùc phoøng chöùc naêng trong tröôøng, ñoà duøng ñoà chôi… - Treû bieát ngaøy 5/9 laø ngaøy hoäi ñeán tröôøng, bieát yù nghóa ngaøy teát trung thu. Nguyeãn Thò Vaân Anh - Treû goïi teân, phaân bieät moät soá loaïi thöùc aên …AÊn - Treû bieát lôïi ích heát suaát vaø khoâng laøm rôi cuûa vieäc aên vaõi. uoáng ñuû chaát, luyeän taäp theå - Thöïc hieän caùc vaän ñoäng duïc ñeàu ñaën ñoái cô theå nhanh nheïn theo vôùi söï PT cô theå nhu caàu cuûa baûn thaân. vaø baûo veä söùc Traùnh xa hoà nöôùc, oå ñieän, khoeû. beáp ga, vaät nhoïn… - Treû maëc aám khi trôøi laïnh, maëc maùt khi trôøi noùng. Treû khoâng chôi nghòch hoà nöôùc, gaàn oå ñieän, vaät saét nhoïn… - Treû phaân bieät caùc khu - Treû thích ñeán vöïc trong tröôøng, caùc tröôøng maàm phoøng chöùc naêng vaø coâng non, yeâu meán vieäc cuûa caùc coâ, baùc, chuù tröôøng lôùp. trong khu vöïc ñoù, phoøng Ngoan, leã pheùp, ñoù kính troïng coâ - Treû moâ taû nhöõng caûm giaùo vaø moïi nhaän veà ngaøy hoäi ñeán ngöôøi x. quanh. 1 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. Nhaä n thöù c - Treû bieát caùc hoaït ñoäng cuûa mình trong tröôøng MN. - Treû bieát teân vaø caùc khu vöïc trong lôùp, moät vaøi ñaëc ñieåm noåi baät cuûa caùc baïn trong lôùp. - Treû nhaän bieát chöõ soá, soá löôïng trong pv 5, bieát hôn keùm, bieát taùch goäp trong phaïm vi 5. Ngoâ n ngöõ tröôøng, hoäi traêng raèm: quang caûnh, sinh hoaït … - Treû saép xeáp caùc hoaït ñoäng trong ngaøy theo moät trình töï . - Treû phaân bieät ñoà duøng ñoà chôi trong tröôøng, lôùp MN: hình daïng, maøu saéc, kích thöôùc, chaát lieäu. - Treû coù kyõ naêng xeáp töông öùng 1-1 trong phaïm vi 5, so saùnh hôn keùm soá löôïng trong pv 5, taùch goäp trong pv 5. - Treû bieát dieãn ñaït ngoân - Treû chuù yù laéng nghe coâ ngöõ maïch laïc, roû raøng, leã vaø caùc baïn noùi, traû lôøi caâu pheùp khi giao tieáp. hoûi moät caùch roû raøng, maïch laïc. - Treû hieåu ñöôïc noäi dung - Treû ñoïc thô, keå chuyeän baøi thô, caâu chuyeän veà dieãn caûm, töï tin vaø phaùt tröôøng lôùp MN, hoäi traêng aâm roû raøng, chính xaùc. raèm: Beù ñeán tröôøng, beù yeâu Treû laéng nghe coâ ñoïc thô, traêng, nieàm vui baát ngôø. keå chuyeän vaø traû lôøi theo noäi dung thô, truyeän. - Treû nhaän bieát chöõ o, oâ, ô. - Treû coù kyõ naêng so saùnh Nhaän bieát kí hieäu chöõ vieát ñieåm gioáng vaø khaùc nhau qua caùc töø. chöõ oâ, ô, caàm buùt ngoài toâ ñuùng caùch vaø toâ truøng khít chöõ o, oâ, ô. - Treû bieát keå veà caùc hoaït - Moâ taû veà caùc hoaït ñoäng ñoäng trong lôùp, trong xaõy ra trong tröôøng, lôùp tröôøng coù trình töï , loâgíc. moät caùch maïch laïc. - Thích veû ñeïp cuûa aùnh traêng, töï haøo veà vaên hoaù coå truyeàn cuûa daân toäc. - Bieát chia seõ, nhöôøng nhòn, chôi hoaø nhaõ vôùi baïn , quan taâm ñeán baïn. - Coù yù thöùc giöõ gìn ñoà duøng ñoà chôi, baûo veä tröôøng lôùp saïch seõ, khong ngaét laù, beû caønh. - Tích cöïc tham gia hoïc taäp toát, öùng duïng vaøo cuoäc soáng haèng ngaøy. - Treû bieát baøy toû nhu caàu, suy nghó, mong muoán cuûa mình baèng lôøi noùi. - Treû maïnh daïn, vui veû, töï tin trong giao tieáp. - Thích giao tieáp vôí baïn beø, coâ giaùo vaø nhöõng ngöôøi xung quanh, quan taâm vaø giuùp ñôû baïn. - Tích cöïc tham gia luyeän taäp, chôi troø chôi. Tìm chöõ o, oâ, ô trong saùch baùo ñeå ñoïc. - Thích ñöôïc troø chuyeän cuøng coâ, giao tieáp vôùi Nguyeãn Thò Vaân Anh 2 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. baïn beø. Thaå m myõ Tình caû m - xaõ hoä i - Treû bieát thöïc hieän caùc hoaït ñoäng nhö: taïo hình coâ giaùo em, taïo hình baùnh trung thu, taïo hình tröôøng maàm non cuûa chaùu. - Treû bieát neâu ñaëc ñieåm cuûa coâ giaùo, baïn beø, tröôøng lôùp, ñoà duøng ñoà chôi cuõng nhö bieát taïo ra saûn phaåm taïo hình, haùt, muùa, ñoïc thô, keå chuyeän… - Treû haùt thuoäc caùc baøi haùt theå hieän tình caûm yeâu meán tröôøng lôùp MN, nieàm vui muùa haùt döôùi traêng, döôùi muøa thu maùt meû. - Treû bieát trang trí lôùp hoïc cuûa mình ñeïp maét. - Treû bieát kính troïng, yeâu quí coâ giaùo, caùc coâ baùc trong tröôøng. Tham gia caùc hoaït ñoäng vôùi caùc baïn cuøng lôùp cuõng nhö khaùc lôùp. - Bieát giöõ gìn ñoà duøng ñoà chôi trong lôùp, trong tröôøng. - Bieát giöõ gìn, baûo veä moâi Nguyeãn Thò Vaân Anh - Treû phoái hôïp caùc neùt veõ, - Haøo höùng tham naën, caét, thoa hoà, toâ maøu… gia caùc hoaït ñeå taïo ra saûn phaåm. ñoäng ngheä thuaät trong tröôøng, lôùp. - Treû coù kyõ naêng saùng taïo trong caùc saûn phaåm taïo hình veà tröôøng lôùp MN, coâ - Treû tham gia giaùo, caùc baïn…moät caùch tích cöïc taïo ra haøi hoaø, caân ñoái. saûn phaåm. Thích ñöôïc tham gia - Treû theå hieän baøi haùt veà hoaït ñoäng cuøng tröôøng lôùp maàm non, veà coâ vaø caùc baïn. ngaøy hoäi traêng raèm moät caùch töï nhieân, ñuùng nhòp, - Treû höùng thuù töï tin, coù caûm xuùc. tham gia bieåu - Coù kyõ naêng thöïc hieän dieãn, thích thuù moät caùch kheùo leùo vaø nghe coâ haùt vaø saùng taïo. höôûng öùng theo lôøi ca. - Troø chuyeän veà nhöõng caûm xuùc cuûa treû khi ôû tröôøng, cuøng chôi vôùi baïn, laøm ñoà chôi taëng baïn. - Giuùp coâ lau chuøi ñoà chôi vaø keä ñoà chôi saïch seõ. - Töôùi caây, khoâng ngaét laù, beû caønh… - Treû coù yù thöùc baûo veä vaø giöõ gìn tröôøng lôùp xanh, saïch, ñeïp. - Leã pheùp vôùi coâ giaùo vaø moïi ngöôøi xung quanh, chôi hoaø nhaõ vôùi baïn, quan taâm vaø giuùp ñôû laån nhau. - Chôi xong caát 3 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. tröôøng. - Treû bieát thöïc hieän moät soá qui ñònh cuûa lôùp, cuûa tröôøng. - Treû caát ñoà chôi goïn gaøng, ñuùng choã sau khi chôi xong, khoâng vöùt raùc böøa baõi, khoâng böùt laù, beû caønh, chaêm soùc caây… ñoà chôi goïn gaøng, ngaên naép. - Treû yeâu caûnh ñeïp thieân nhieân. - Bieát baûo quaûn, giöõ gìn ñoà duøng ñoà chôi, khoâng quaêng, neùm böøa baõi, ñeå raùc ñuùng nôi qui ñònh. MAÏNG NOÄI DUNG BO Tröôø n g maà m non cuû a beù - Teân tröôøng, ñòa ñieåm. - Caùc khu vöïc, phoøng chöùc naêng trong tröôøng. - Coâng vieäc cuûa coâ Hieäu Tröôûng, Hieäu Phoù, coâ giaùo, baùc caáp döôõng, baûo veä… - Ngaøy hoäi ñeán tröôøng. - Quang caûnh tröôøng, lôùp. TRÖÔØNG - Teân lôùp, MAÀ teân coâ giaù Mo. NON Lôù p maã u giaù o cuû a beù Nguyeãn Thò Vaân Anh - Caùc khu vöïc trong lôùp. - Caùc baïn trong lôùp: teân goïi, sôû thích, ñaëc ñieåm rieâng… - Ñoà duøng, ñoà chôi trong lôùp. - Caùc hoaït ñoäng trong ngaøy. ( moät ngaøy cuûa beù) 4 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. BOÄ COÂNG CUÏ THEO DOÕI VAØ ÑAÙNH GIAÙ SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA TREÛ CHUÛ ÑEÀ: TRÖÔØNG MAÀM NON STT 1 ND CHÆ SOÁ Neùm vaø baét boùng baèng 2 tay khoaûng caùch xa toái thieåu 4m (cs 3) MINH CHÖÙNG - Di chuyeån theo höôùng boùng bay ñeå baét boùng - Baét ñöôïc boùng baèng 2 tay - Khoâng oâm boùng vaøo ngöïc. P.PHAÙP - Thöïc haønh P.TIEÄN - Boùng, vaïch khoaûng caùch 4m. 2 Ñaäp vaø baét - Vöøa ñi vöøa ñaäp vaø ñöôïc boùng baèng baét ñöôïc boùng baèng 2 hai tay (cs 10) tay - khoâng oâm boùng vaøo ngöôøi. - Thöïc haønh - Boùng 3 Giöõ ñaàu toùc, quaàn aùo goïn gaøng (cs 18) - Quan saùt, thöïc haønh - Löôïc chaûi toùc, daây coät toùc. Nguyeãn Thò Vaân Anh - Chaûi hoaëc vuoát laïi toùc khi buø, roái. - Chænh laïi quaàn aùo khi bò xoäc xeäch hoaëc CAÙCH THÖÏC HIEÄN - Trong hoaït ñoäng hoïc (VÑCB): Cho 1 chaùu ñöùng ôû vaïch chuaån neùm boùng veà höôùng chaùu ñöùng ôû vaïch ñích, khi coù hieäu leänh neùm, chaùu ñöùng ôû vaïch ñích seõ di chuyeån theo höôùng boùng vaø baét boùng baèng 2 tay sao cho khoâng oâm boùng vaøo ngöïc. - Trong hoaït ñoäng hoïc (VÑCB): Hai tay caàm boùng, ñaäp boùng xuoáng ñaát vaø ñi theo baét boùng baèng 2 tay, khoâng laøm rôi boùng vaø oâm boùng vaøo ngöôøi. - Hoaït ñoäng ngoaøi trôøi: Coâ quan saùt treû khi treû chôi ngoaøi trôøi vaø nhaän xeùt, ñaùnh giaù treû. 5 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. 4 Khoâng ñi theo, khoâng nhaän quaø cuûa ngöôøi laï khi chöa ñöôïc ngöôøi thaân cho pheùp (cs 24) 5 Deã hoøa ñoàng vôùi baïn beø trong nhoùm chôi (cs 42) phuûi buïi ñaát khi bò dính baån. - Ñöa maét nhìn ngöôøi thaân hoaëc hoûi yù kieán khi nhaän quaø töø ngöôøi laï - Khoâng theo khi ngöôøi laï ruû - Keâu ngöôøi lôùn khi bò eùp ñi hoaëc maùch ngöôøi lôùn khi coù söï vieäc ñoù xaûy ra vôùi baïn. - Nhanh choùng nhaäp cuoäc vaøo hoaït ñoäng nhoùm - Ñöôïc moïi ngöôøi trong nhoùm tieáp nhaän - Chôi trong nhoùm baïn vui veû, thoaûi maùi. - Chôi vôùi baïn vui veû - Bieát duøng caùch ñeå giaûi quyeát maâu thuaån giöõa caùc baïn. - Troø chuyeän, ñaøm thoaïi - Ñaët caâu hoûi - Trong hoaït ñoäng traû treû: + Con coù ñöôïc nhaän quaø hoaëc ñi theo ngöôøi laï khi khoâng coù ngöôøi thaân khoâng? Taïi sao? + Khi thaáy baïn ñi theo ngöôøi laï con seõ laøm gì? - Quan saùt - Caùc goùc chôi - Trong HÑVC: Cho chaùu töï phaân vai chôi vaø thöïc hieän phoái 6 Theå hieän söï thaân thieän, ñoaøn keát vôùi baïn beø (cs 50) 7 Ñeà nghò söï giuùp ñôõ cuûa ngöôøi khaùc khi caàn thieát (cs 55) - Bieát tìm söï hoã trôï cuûa ngöôøi khaùc - Bieát caùch trình baøy ñeå ngöôøi khaùc giuùp ñôõ. - Söû duïng - Ñaët giaû tình thuyeát huoáng 8 Noùi roõ raøng (cs 65) - Phaùt aâm ñuùng vaø noùi roõ raøng nhöõng ñieàu muoán noùi ñeå ngöôøi khaùc coù theå hieåu ñöôïc - Söû duïng lôøi noùi deã daøng, thoaûi maùi, noùi vôùi aâm löôïng vöøa ñuû trong giao tieáp. - Thöïc haønh, ñaøm thoaïi - Baøi thô vaø tranh baøi thô 9 Khoâng noùi tuïc, - Khoâng noùi hoaëc baét - Troø - Thô coâ Nguyeãn Thò Vaân Anh - Quan saùt - Ñoà chôi, chôi töï do hôïp cuøng baïn khi chôi, giao löu giöõa caùc goùc chôi, coâ quan saùt caùc goùc chôi vaø nhaän xeùt. - Trong HÑNT: Chaùu chôi töï do cuøng baïn, coâ theo doõi, quan saùt caùc chaùu chôi. - Trong hoaït ñoäng ñoùn treû: + Khi chôi cuøng baïn maø baïn bò teù ngaõ con seõ laøm sao? + Con seõ noùi gì ñeå ngöôøi khaùc giuùp con? - Trong hoaït ñoäng hoïc (thô): + Chaùu ñoïc thô theo coâ töøng caâu +Lôùp, toå, nhoùm, caù nhaân ñoïc thô, coâ chuù yù söûa sai khi chaùu ñoïc thô + Ñaøm thoaïi baøi thô, khuyeán khích chaùu traû lôøi roõ raøng, noùi troøn caâu, ñuû yù. - Trong HÑ chieàu: 6 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. chöû baäy (cs 78) chöôùc lôøi noùi tuïc trong baát cöù tình huoáng naøo. chuyeän daïy 10 Toâ maøu kín, khoâng chôøm ra ngoaøi caùc hình veõ (cs 6) - Caàm buùt ñuùng: baèng ngoùn troû vaø ngoùn caùi, ñôõ baèng ngoùn giöõa. - Toâ maøu ñeàu - Khoâng choøm ra ngoaøi neùt veõ. - Quan saùt, thöïc haønh - Tranh veõ, buùt maøu. 11 Hay ñaët caâu hoûi - Thích ñaët caâu hoûi ñeå Quan saùt, (cs 112) tìm hieåu, laøm roõ troø thoâng tin veà moät söï chuyeän vaät, hieän töôïng, hay ngöôøi naøo ñoù. Caûnh vaät xung quanh tröôøng 12 Thích khaùm phaù caùc söï vaät hieän töôïng xung quanh (cs 113) - Loâ toâ, ñoà chôi veà giao thoâng Nguyeãn Thò Vaân Anh - Thích tìm hieåu caùi môùi (ñoà chôi, ñoà vaät, troø chôi, hoaït ñoäng môùi). VD: ngaém nghía tröôùc sau cuûa caùi ñoàng hoà môùi, quan saùt kyõ löôõng ñeå tìm ra nhöõng boä phaän khaùc laï hôn so vôùi caùi ñaõ bieát, chaêm chuù quan saùt baùc baûo veà troàng moät caây môùi vaø ñaët ra nhöõng caâu hoûi ñeå bieát ñöôïc ñoù laø caây gì, hoa seõ coù maøu gì, coù quaû khoâng, vaø quaû aên ñöôïc khoâng… - Hay ñaët caâu hoûi taïi sao? - Quan saùt, troø chuyeän, luyeän taäp + Cho chaùu ñoïc baøi thô coâ daïy + Trong baøi thô noùi veà ñieàu gì? + Caùi mieäng xinh coù ñöôïc noùi tuïc, chöôûi baäy khoâng? Vì sao? - Trong HÑ hoïc (taïo hình): + Cho chaùu quan saùt maãu, nhaän xeùt maãu + Neâu caùch thöïc hieän + Lôùp thöïc haønh veõ + Coâ nhaän xeùt, ñaùnh giaù. - Trong HÑ ñoùn treû: + Con haõy quan saùt caûnh vaät xung quanh xem coù gì khaùc laï? + Baïn naøo coù thaéc maét gì veà caûnh vaät cuûa tröôøng hoâm nay? + Gôïi yù cho chaùu ñaët caâu hoûi voùi coâ. - Trong HÑ hoïc (tìm hieåu MTXQ) + Cho chaùu quan saùt caùc loaïi xe vaø neâu nhaän xeùt veà chuùng + Cho chaùu so saùnh ñieåm noåi baät cuûa caùc loaïi xe treân + Luyeän taäp theo yeâu caàu cuûa coâ 7 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. Chuaån bò: * Boå sung ñoà duøng daïy hoïc: - Tranh aûnh veà tröôøng lôùp maàm non - loâtoâ caùc đồ dùng đồ chơi của lớp, caùc soá töø 1 ñeán 5. - Tranh thơ: * Laøm duïng cuï môùi: - Laøm ñoà duøng ñoà chôi phuïc vuï chuû ñeà tröôøng maàm non: caây xanh, baêng gheá, hình aûnh veà tröôøng lôùp MN, lồng đèn trung thu, các phương tiện giao thông đường bộ. * Söï hoå trôï cuûa phuï huynh: - Saùch, truyeän lieân quan chuû ñeà tröôøng MN. - Caây xanh, caùc pheá lieäu: Hoäp giaáy, hoäp söõa, chai nhöïa,…. Nguyeãn Thò Vaân Anh 8 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. I. MUÏC TIEÂU: - Chaùu bieát töï phaân vai chôi, hoøa ñoàng cuøng baïn (cs 42), thöïc hieän ñuùng vai chôi: Coâ baùn haøng phaûi lòch söï, meï chaêm soùc con,… - Chaùu bieát phoái hôïp vôùi baïn xaây neân tröôøng maãu giaùo, bieát söû duïng caùc nguyeân vaät lieäu phuø hôïp, trang trí tröôøng maãu giaùo ñeïp, kheùo leùo. - Biết phối hợp các nét vẽ để vẽ ngôi trường của bé. - Biết xếp hột hạt theo mẫu, biết được cách xem sách, đặc điểm của tranh. Hoaït ñoäng töï Teân troø Yeâu caàu choïn chôi PV theo chuû - Meï ñöa beù -Treû bieát nhieäm vuï ñeán tröôøng cuûa mình trong vai ñeà chôi: meï thì chaêm soùc con, ñöa con ñi hoïc, con thì nghe lôøi meï, bieát giuùp ñôõ meï… -Baùn haøng Nguyeãn Thò Vaân Anh Chuaån bò -Caëp, saùch, ñoà duøng trong gia ñình -Chaùu bieát ñöôïc giaù -Saùch, taäp, cuûa caùc saûn phaåm, vieát, noùn, Höôùng daãn thöïc hieän - Chaùu töï phaân vai chôi vaø chôi theo nhoùm - Chaùu vaøo goùc chôi, chuaån bò laøm ñieåm taâm cho con vaø ñöa con ñeán tröôøng vaø mua saém ñoà duøng hoïc taäp cho con. -Khi coù khaùch ñeán 9 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. nieàm nôû vôùi khaùch deùp, caëp haøng. Xaây döïng - Xaây tröôøng maãu giaùo - Laép gheùp ñöôøng ñi Ngheä thuaät - Veõ ngoâi tröôøng cuûa beù Hoïc taäp - Xếp hột hạt trường, đồ chơi của lớp. - Xem tranh veà tröôøng hoïc, vaø quang caûnh cuûa tröôøng - Chaùu bieát thöù töï caùc chöõ caùi vaø vieát ñuùng maãu. - Chaùu bieát caùch caàm saùch vaø laät töø ñaàu ñeán cuoái. Khoa hoïc - Chaêm soùc caây kieång cuûa tröôøng. Nguyeãn Thò Vaân Anh - Chaùu bieát caùc caûnh quang xung quanh tröôøng, bieát saép xeáp caùc khu vöïc hôïp lyù. - Haøng raøo, coû, boâng, ngoâi tröôøng, hoïc sinh, ñoà chôi ngoaøi trôøi, coång tröôøng, caây. - Chaùu bieát gheùp caùc maûnh gheùp laïi vôùi nhau taïo neân ñöôøng ñi ñeán tröôøng - Chaùu bieát duøng caùc neùt veõ ñôn giaûn: thaúng, xieân, cong ñeå taïo neân ngoâi tröôøng vaø coù saùng taïo. - Giaáy A4, vieát chì, maãu. - Tranh, saùch, baùo veà tröôøng. - Boä ñoà chôi laép gheùp - Giaáy A4, buùt chì maøu, mua ñoà, chaùu caàn neâu giaù vaø ñöa haøng cho khaùch vaø chaøo khaùch . - Thöïc hieän theo nhoùm - Chaùu xaây haøng raøo xung quanh tröôøng, ñaët tröôøng höôùng ra coång sau ñoù saép xeáp quang caûnh xung quanh tröôøng vaø ñaët ñoà chôi sao cho coù loái ñi vaøo tröôøng. - Gheùp vaø boå sung vaøo coâng trình xaây döïng tröôøng maãu giaùo. - Chaùu vaøo goùc vaø veõ theo thöù töï: maùi, thaân, caùc cöûa, toâ maøu saùng taïo. -Chaùu quan saùt maãu vaø vieát theo thöù töï maãu cho tröôùc. - Chaùu ngoài vaøo baøn choïn saùch, tranh ñeå ñoïc vaø laät töø ñaàu trang, vöøa quan saùt vöøa ñoïc theo tranh. - Chaùu bieát duøng - Caây xanh, - Chaùu duøng bình bình töôùi töôùi vaøo bình töôùi, muùc nöôùc, töôùi cho goác caây vôùi löôïng nöôùc. caây, laët laù vaøng cho nöôùc vöøa phaûi, caây. phaân bieät ñöôïc laõ xanh, laù vaøng. 10 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. TRÖÔØNG HOÏA MI CUÛA BEÙ BEÙ ÑEÁN TRÖÔØNG * Troø chuyeän veà tröôøng maàm non Hoïa Mi cuûa beù - Quan saùt moâ hình tröôøng maàm non Hoïa Mi - Haùt baøi: Tröôøng chuùng chaùu laø tröôøng maàm non. - TC: Trôøi toái – trôøi saùng, taïo hình tröôøng maàm non, dung daêng dung deû, thoû tìm chuoàng. * VÑCB: Neùm vaø baét boùng baèng hai tay ôû khoaûng caùch toái thieåu 4m (cs 3) - Quan saùt saân tröôøng - Phaân vai: Meï ñöa beù ñeán tröôøng - Reøn thô “Beù khoâng khoùc nöõa”. - Troø chuyeän veà taâm traïng cuûa treû veà ngaøy ñaàu tieân ñeán tröôøng - Haùt baøi vui ñeán tröôøng * Daïy thô: Beù ñeán tröôøng - Quan saùt tranh baøi thô, quan saùt caây xanh cuûa tröôøng. - Toâ maøu tranh tröôøng maàm non - TC: Troàng nuï, troàng hoa - Hoïc taäp: Gheùp töø, xem tranh aûnh, keå chuyeän theo tranh. - Chôi töï do - Höôùng daãn chaùu caùch röûa tay ñuùng caùch. Nguyeãn Thò Vaân Anh 11 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. NGAØY VUI CUÛA BEÙ - Chaùu hoøa ñoàng vôùi baïn trong nhoùm chôi (cs 42) - TC: Con thoû - Daïy VÑ theo nhòp: Beù ñi maãu giaùo. - NH: Ngày đầu tiên đi học - Ai nhanh nhất - TCVĐ: Truyeàn tin - LQCC: o, ô, ơ - Quan sát góc thiên nhiên của lớp - Xây dựng: Trường mẫu giáo của bé. - Reøn chaùu xeáp töông öùng 1-1, laøm quen soá 5. BEÙ TAÄP ÑEÁM - Troø chuyeän vôùi chaùu veà caùc ngaøy trong tuaàn - Haùt baøi taäp ñeám - Ñeám soá löôïng ñoà duøng trong lôùp. - Daïy ñeám soá löôïng trong phaïm vi 5 - TC: Tìm ñuùng soá nhaø, nhaûy vaøo nhaûy ra - Quan saùt caûnh saân tröôøng - Khoa hoïc: Chaêm soùc caây kieång - Höôùng daãn chaùu caùch chaûi raêng MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU - Troø chuyeän vôùi chaùu veà tröôøng maàm non Hoïa Mi. - Ñoïc thô “Beù ñeán tröôøng” - Daïy veõ tröôøng maàm non - Quan saùt tranh maãu vaø nhaän xeùt tranh - Thöïc haønh veõ baèng caùc chaát lieäu khaùc nhau - Keå chuyeän: Nieàm vui baát ngôø. - Quan saùt chaäu hoa - TC: Neùm coøn - Ngheä thuaät: Bieåu dieãn vaên ngheä - Reøn cs 78: Khoâng noùi tuïc, chöôûi baäy Thöù hai, ngaøy 2 thaùng 9 naêm 2013 I. MUÏC TIEÂU: * Treû hieåu bieát veà tröôøng maàm non, veà caùc hoaït ñoäng cuûa tröôøng, veà caùc baïn, coâ giaùo vaø nhöõng ngöôøi xung quanh. - Treû phaân bieät caùc khu vöïc, moâ taû toå vaên phoøng trong tröôøng. - Treû yeâu meán tröôøng lôùp, baïn beø, coâ giaùo vaø kính troïng moïi ngöôøi, thích ñeán tröôøng MN, bieát giöõ veä sinh chung trong tröôøng maàm non. II. CHUAÅN BÒ: - Moâ hình tröôøng maàm non - Ñaøn, baøi haùt tröôøng chuùng chaùu laø tröôøng maàm non - Loâ toâ caùc khu vöïc trong tröôøng. - Ñoà chôi goùc xaây döïng: Ngoâi tröôøng, baêng gheá, coû, hoa, caây xanh, laép gheùp; goùc phaân vai: ñoà duøng trong gia ñình III. MAÏNG HOAÏT ÑOÄNG: - Chôi trôøi toái trôøi saùng. Nguyeãn Thò Vaân Anh 12 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. HOAÏT ÑOÄNG 1 HOAÏT ÑOÄNG 2 HOAÏT ÑOÄNG 3 HOAÏT ÑOÄNG 4 HOAÏT ÑOÄNG 5 HOAÏT ÑOÄNG 6 - Troø chuyeän veà caùc coâng vieäc caùc chaùu laøm tröôùc khi ñeán tröôøng. - Saùng thöùc daäy tröôùc khi ñeán tröôøng caùc con thöôøng laøm gì? - Con laøm nhö theá naøo? - Khi thöïc hieän xong ba meï chôû caùc con ñi ñaâu? - Theå duïc saùng: Beù ôi, taäp nheù! - Keát hôïp aâm nhaïc baøi: Chaùu ñi maãu giaùo. HH2, tay 4, chaân 4, buïng löôøn 4, baät 2 * Tröôøng maàm non cuûa beù: - Cho chaùu haùt baøi haùt tröôøng chuùng chaùu laø tröôøng maàm non - Con vöøa haùt baøi haùt gì? - Con coù thích ñöôïc ñeán tröôøng maàm non khoâng? Vì sao? - Coâ lieân heä giôùi thieäu baøi. * Beù keå veà tröôøng cuûa mình. - Cho treû tham quan tröôøng maàm non vaø neâu leân nhöõng hieåu bieát cuûa treû - Teân tröôøng laø gì? Ñòa chæ? - Ñaây laø phoøng laøm vieäc cuûa ai? - Ñaây laø khu vöïc gì? - Coù nhöõng ai ôû ñoù vaø laøm coâng vieäc gì? - Trong tröôøng MN coù ñoà duøng ñoà chôi gì? - Con chôi nhö theá naøo? - Con coù thaùi ñoä nhö theá naøo vôùi nhöõng ngöôøi trong tröôøng MN? - Mình phaûi laøm gì ñeå tröôøng, lôùp maàm non cuûa mình luoân ñöôïc saïch seõ? * Mình cuøng thi taøi! - Cho chaùu tìm loâ toâ theo yeâu caàu cuûa coâ: laàn 1 coâ noùi caùc khu vöïc tröôøng, chaùu tìm tranh, laàn 2 coâ noùi nhieäm vuï cuûa töøng khu vöïc chaùu tìm tranh. - Chôi taïo hình ngoâi tröôøng cuûa beù: Coâ chia 3 nhoùm thi ñua taïo ngoâi tröôøng baèng que, ñaát naën, toâ maøu - Nhoùm thöïc hieän - Coâ neâu nhaän xeùt - Quan saùt saân tröôøng - Chôi dung daêng dung deû - Chôi töï do - Phaân vai Meï con: Chaùu thöïc hieän ñöôïc moät soá moùn aên vaø trang trí baøn aên goïn gaøng. - Xaây döïng Tröôøng maàm non: Phaân ñöôïc caùc khu vöïc khaùc nhau cuûa tröôøng maàm non - Reøn thô “Beù khoâng khoùc nöõa” - Giaùo duïc chaùu giöõ veä sinh caù nhaân NHAÄN XEÙT Nguyeãn Thò Vaân Anh 13 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. NEÙM VAØ BAÉT BOÙNG I. MUÏC TIEÂU: * Treû bieát neùm vaø baét boùng baèng hai tay ôû khoaûng caùch xa toái thieåu 4m (cs 3). - Coù kyõ naêng di chuyeån theo höôùng boùng bay moät caùch nhanh nheïn, kheùo leùo. - Höùng thuù tham gia hoaït ñoäng, bieát taäp theå duïc coù ích cho söùc khoûe. II. CHUAÅN BÒ: - Ñaøn, baøi haùt “Chaùu ñi maãu giaùo” - Boùng - Vaïch chuaån III. CAÙCH TIEÁN HAØNH: HOAÏT ÑOÄNG 3 * Beù ñi maãu giaùo: - Cho chaùu haùt baøi haùt “Chaùu ñi maãu giaùo” - Con vöøa haùt baøi haùt gì? - Ñi maãu giaùo thì con ñöôïc hoïc nhöõng gì? Nguyeãn Thò Vaân Anh 14 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. - Con phaûi laøm gì ñeå coù söùc khoûe? * Khôûi ñoäng: - Cho chaùu ñi voøng troøn nghe haùt baøi haùt “Chaùu ñi maãu giaùo” vaø ñi caùc kieåu chaân theo hieäu leänh cuûa coâ: goùt chaân, muõi chaân, chaïy nhanh, chaïy chaäm… - Veà 3 haøng * Troïng ñoäng: + BTPTC: Taäp caùc baøi taäp HH 2, tay 4, chaân 4, buïng 1, baät 2 (2l x8n) + VÑCB: Neùm vaø baét boùng baèng hai tay ôû khoaûng caùch toái thieåu 4m. - Coâ giaûi thích caùch thöïc hieän: Moät baïn ñöùng ôû vaïch chuaån caàm boùng baèng hai tay, moät baïn ñöùng ôû vaïch ñích, khi coù hieäu leänh baïn ñöùng ôû vaïch chuaån seõ neùm boùng veà höôùng baïn ñöùng ñoái dieän, baïn ñöùng ôû vaïch ñích seõ chaïy theo höôùng boùng ñeå chuïp boùng baèng hai tay, sao cho khoâng oâm boùng vaøo ngöïc. - Chaùu thöïc hieän maãu - Lôùp laàn löôït thöïc hieän - Caù nhaân chaùu thi ñua + TCVÑ: Thoû tìm chuoàng. - Coâ giôùi thieäu teân troø chôi - Coâ giaûi thích caùch chôi: Moät nhoùm laøm chuoàng, nhoùm coøn laïi laø thoû, nhoùm thoû nhieàu hôn nhoùm chuoàng, caùc chuù thoû seõ ñi chôi vaø haùt khi nghe hieäu leänh cuûa coâ caùc chuù thoû tìm chuoàng cho mình, chuù thoû naøo khoâng coù chuoàng seõ bò phaït. - Chaùu tham gia chôi 2-3 laàn * Hoài tónh: - Cho chaùu ñi hít thôû nheï nhaøng cung baøi haùt NHAÄN XEÙT Thöù ba, ngaøy 3 thaùng 9 naêm 2013 I. MUÏC TIEÂU: - Treû hieåu noäi dung baøi thô “Beù khoâng khoùc nöõa”, bieát ñöôïc taâm traïng cuûa caùc baïn nhoû khi ñöôïc ñi ñeán tröôøng. - Treû thuoäc thô vaø ñoïc thô dieãn caûm, theå hieän caûm xuùc vaø tình caûm khi ñoïc thô. - Treû yeâu meán tröôøng lôùp maàm non vaø baïn beø. Kính troïng coâ giaùo vaø nhöõng ngöôøi xung quanh. II. CHUAÅN BÒ: - Tranh minh hoaï noäi dung baøi thô. - Ñaøn, baøi haùt “Vui ñeán tröôøng” - Tranh veõ tröôøng maàm non, buùt maøu cho chaùu. - Saùch truyeän, theû chöõ caùi Nguyeãn Thò Vaân Anh 15 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. III. MAÏNG HOAÏT ÑOÄNG: HOAÏT ÑOÄNG 1 HOAÏT ÑOÄNG 2 HOAÏT ÑOÄNG 3 HOAÏT ÑOÄNG 4 HOAÏT ÑOÄNG 5 - Trao ñoåi vôùi phuï huynh veà thoùi quen cuûa chaùu. - Xem tranh veà tröôøng MN. - Troø chuyeän veà taâm traïng cuûa treû khi ñeán tröôøng. - Theå duïc saùng : Vui taäp theå duïc . - Keát hôïp aâm nhaïc baøi: Vui ñeán tröôøng. * Beù ñeán tröôøng. - Cho chaùu haùt baøi “vui ñeán tröôøng” - Con vöøa haùt baøi haùt gì? - Tröôùc khi ñeán tröôøng mình phaûi chuaån bò nhöõng gì? - Con thích ñeán tröôøng khoâng? Vì sao? - Coâ lieân heä giôùi thieäu baøi. * Thi xem ai nhanh. - Coâ ñoïc thô dieãn caûm laàn 1 theå hieän ñieäu boä, toùm noäi dung baøi thô: Baøi thô noùi veà taâm traïng bôû ngôõ cuûa beù khi môùi ñeán lôùp, moïi thöù ñeàu laï, nhöng nhôø coâ giaùo dòu daøng neân beù khoâng khoùc nöõa. - Ñoïc laàn 2 keøm tranh minh hoa:ï - Hoûi chaùu töø khoù: + Ngôõ ngaøng laø gì? + Nhoeûn cöôøi laø cöôøi nhö theá naøo? - Cho treû ñoïc thô : + Lôùp ñoïc 1 laàn + Toå ñoïc 1 laàn + Nhoùm nam nöõ + Caù nhaân bieåu dieãn (chuù yù caùch phaùt aâm chính xaùc). * Taâm traïng cuûa beù: - Con vöøa ñoïc baøi thô gì? Taùc giaû laø ai? - Beù caûm thaáy theá naøo khi ñeán lôùp? Taïi sao? - Meï ñaõ baûo gì vôùi beù? - Coâ giaùo ñaõ laøm gì ñoái vôùi beù? - Baïn beø xung quanh laøm gì? - Thaáy caùc baïn vui nhö vaäy beù laøm gì? - Qua baøi thô con coù suy nghó gì? - Con coù teân gì khaùc ñaët cho baøi thô. * Chuùng ta cuøng kheùo nheù! - Cho treû toâ maøu tranh tröôøng maàm non. - Treû hoaït ñoäng theo nhoùm. - Quan saùt caây xanh cuûa tröôøng - TC: Troàng nuï troàng hoa - Chôi töï do. - Veõ, toâ maøu tranh tröôøng MN: Bieát phoái hôïp caùc neùt veõ, toâ maøu ñeàu, khoâng lan ra ngoaøi. - Xem saùch, tranh aûnh, keå chuyeän theo tranh: Laät saùch ñuùng trình töï, keå saùng taïo theo tranh. - Xeáp hoät haït: Xeáp kheùo leùo ñuùng maãu. Nguyeãn Thò Vaân Anh 16 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. HOAÏT ÑOÄNG 6 - Reøn baøi haùt “Em ñi maãu giaùo” Laøm quen chöõ o, oâ, ô NHAÄN XEÙT Thöù tö, ngaøy 4 thaùng 9 naêm 2013 I. MUÏC TIEÂU: * Treû thuoäc baøi haùt vaø haùt theå hieän nieàm vui vôùi taâm traïng hoà hôûi ñeán tröôøng. - Treû vaän ñoäng goõ theo nhòp, phaùch roû raøng, chính xaùc. Thöïc hieän toát troø chôi Ai nhanh nhaát - Treû yeâu meán tröôøng lôùp, baïn beø, coâ giaùo vaø kính troïng moïi ngöôøi. II. CHUAÅN BÒ: - Ñaøn - Nhaïc cuï goõ: phaùch tre, troáng laéc, gaùo döøa. Nguyeãn Thò Vaân Anh 17 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. - Voøng chôi troø chôi. III. MAÏNG HOAÏT ÑOÄNG: HOAÏT ÑOÄNG 1 HOAÏT ÑOÄNG 2 HOAÏT ÑOÄNG 3 HOAÏT ÑOÄNG 4 HOAÏT ÑOÄNG 5 HOAÏT ÑOÄNG 6 - Ñoùn treû, caát ñoà duøng. - Troø chuyeän vôùi phuï huynh veà tình hình hoïc taäp cuûa chaùu. - Troø chuyeän vôùi treû veà taâm traïng ñeán tröôøng. - Theå duïc saùng: Ñi ñeàu baïn nheù ! - Keát hôïp aâm nhaïc baøi: Cuøng ñi ñeàu. * Beù keå chuyeän ñeán tröôøng. - Coâ keå chuyeän veà moät ngaøy cuûa beù Hoa - Haèng ngaøy, buoåi saùng thöùc daäy beù Hoa thöôøng laøm gì? - Coøn caùc baïn trong lôùp mình theá naøo? - Coâ môû nhaïc cho chaùu nghe vaø ñoaùn teân baøi haùt “Em ñi maãu giaùo” - Cho chaùu haùt laïi 1 laàn * Chuùng ta cuøng goõ. - Con thaáy giai ñieäu baøi haùt naøy nhö theá naøo? - Con seõ choïn caùch vaän ñoäng naøo? - Coâ giôùi thieäu caùch vaän ñoäng theo nhòp. - Coâ giaûi thích caùch vaän ñoäng: Voã tay vaøo phaùch maïnh vaø ngöøng ôû phaùch yeáu - Cho treû thöïc hieän, coâ ñieàu khieån ( caû lôùp, toå, nhoùm nam, nöõ) - Cho treû goõ theo yù thích. - Môøi caù nhaân bieåu dieãn. * Ngaøy ñaàu beù ñi hoïc: - Coâ môû nhaïc cho chaùu nghe giai ñieäu baøi “Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc” - Coâ haùt l1: dieãn caûm - Coâ haùt laàn 2: muùa minh hoïa - Chaùu minh hoïa cuøng coâ * Thi xem ai nhanh: - Coâ cho treû chôi Ai nhanh nhaát: soá voøng ít hôn soá treû, khi coù hieäu leänh nhanh chaân nhaûy vaøo voøng, ai chaäm seõ khoâng coù voøng. - Chaùu tham gia chôi vaøi laàn, ñeám soá voøng vaø soá treû. - Nhaän xeùt troø chôi - Tham quan khu vöïc caùc khoái lôùp trong tröôøng. - Chôi: Truyeàn tin. - Chôi töï do - Khoa hoïc Quan saùt goùc thieân nhieân: Nhaän bieát ñöôïc söï phaùt trieån cuûa caây, caùch chaêm soùc caây. - Ñaùnh giaù cs 42 - Reøn chaùu xeáp töông öùng 1 – 1 Reøn chaùu ñeám trong phaïm vi 5 - Höôùng daãn chaùu maëc quaàn aùo NHAÄN XEÙT Nguyeãn Thò Vaân Anh 18 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. LÀM QUEN O,Ô,Ơ I. MUÏC TIEÂU: * Trẻ nhận biết ñöôïc chöõ caùi o, oâ, ô qua tranh, töø - Trẻ phaùt aâm ñuùng chöõ caùi o, oâ, ô, phaân bieät ñöôïc ñieåm gioáng vaø khaùc nhau cuûa caùc chöõ caùi. - Trẻ tích cực tham gia hoaït ñoäng, höùng thuù luyeän taäp cuøng baïn II. CHUAÅN BÒ: - Chöõ caùi rôøi o, oâ, ô, O, OÂ, Ô - Đồ chơi coù mang chöõ caùi - Caâu ñoá veà coâ giaùo III. CAÙCH TIEÁN HAØNH: Nguyeãn Thò Vaân Anh 19 Chuû ñeà Tröôøng Maàm Non. HOAÏT ÑOÄNG 3 * Coâ giaùo em: - Ñoïc caâu ñoá veà coâ giaùo - Con coù nhaän xeùt gì veà coâ giaùo? - Coâng vieäc cuûa coâ laø laøm gì? * Laøm quen chöõ caùi môùi: - Cho chaùu quan saùt tranh coâ giaùo - Ñoïc töø döôùi tranh - Cho chaùu ñeám soá chöõ caùi gheùp thaønh töø “coâ giaùo” - Coâ giôùi thieäu chöõ o, oâ - Cho chaùu laøm quen o, O, oâ, OÂ - Coâ phaùt aâm maãu chöõ o, oâ - Lôùp, toå, caù nhaân phaùt aâm (coâ chuù yù caùch phaùt aâm cho chaùu) - Cho chaùu thay phieân nhau tri giaùc chöõ caùi roãng - Con haõy neâu caáu taïo cuûa chöõ o, oâ - Cho caû lôùp laëp laëp laïi caáu taïo - Con haõy noùi ñieåm gioáng nhau giöõa o vaø oâ - Coøn ñieåm khaùc nhau laø gì? - Cho chaùu quan Nguyeãn Thò Vaân Anh 20
- Xem thêm -