Tài liệu Giáo án trọn bộ hình học 7 cực hay

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 135 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 62068 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Ch¬ng I: ®êng th¼ng vu«ng gãc - ®êng th¼ng song song TiÕt 1: hai gãc ®èi ®Ønh. GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ Ngµy so¹n :……./……/…... Ngµy d¹y :……./……./…… I) Môc tiªu: - Häc sinh n¾m ®îc thÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh, n¾m ®îc tÝnh chÊt: Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau. - Häc sinh vÏ ®îc gãc ®èi ®Ønh víi mét gãc cho tríc - NhËn biÕt ®îc c¸c gãc ®èi ®Ønh trong mét h×nh - Bíc ®Çu tËp suy luËn. II) Ph¬ng tiÖn d¹y häc: GV: SGK-thíc th¼ng-thíc ®o gãc-b¶ng phô. HS: SGK-thíc th¼ng-thíc ®o gãc III) Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu ch¬ng I h×nh häc (5 phót) GV giíi thiÖu s¬ qua vÒ néi dung ch¬ng I gåm: +) Hai gãc ®èi ®Ønh +) Hai ®êng th¼ng vu«ng gãc +) C¸c gãc t¹o bëi hai ®êng th¼ng c¾t nhau +) Hai ®êng th¼ng song song +) Tiªn ®Ò ¥clit vÒ ®êng th¼ng song song +) Tõ vu«ng gãc ®Õn song song +) Kh¸i niÖm ®Þnh lý GV (§V§) -> vµo bµi 2. Ho¹t ®éng 2: ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh (15 phót) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng GV vÏ h.1 (SGK-81) lªn b¶ng, giíi Häc sinh vÏ h×nh vµo vë, quan s¸t h×nh 1. ThÕ nµo lµ 2 gãc ®èi ®Ønh vÏ vµ nhËn d¹ng hai gãc ®èi ®Ønh thiÖu Ô1 vµ Ô2 lµ hai gãc ®èi ®Ønh. H: Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¹nh, vÒ ®Ønh HS: C¹nh cña gãcc nµy lµ tia ®èi cña gãc cña hai gãc ®èi ®Ønh ? kia vµ ngîc l¹i + Chung ®Ønh HS ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa 2 gãc ®èi ®Ønh VËy thÕ nµo lµ 2 gãc ®èi ®Ønh vµ tr¶ lêi c©u hái Muèn vÏ hai gãc ®èi ®Ønh ta lµm nh thÕ nµo ? Hai gãc O2 vµ O4 cã ph¶i lµ hai gãc ®èi HS: sÏ t¹o thµnh 2 cÆp gãc ®èi ®Ønh ®Ønh kh«ng? V× sao? VËy hai ®êng th¼ng c¾t nhau sÏ t¹o Häc sinh nªu c¸ch vÏ gãc ®èi ®Ønh cña thµnh mÊy cÆp gãc ®èi ®Ønh ? xÔy cho tríc vµ thùc hµnh vÏ. 1 ¤1 và ¤3 lµ 2 gãc ®èi ®Ønh. *§Þnh nghÜa: SGK-81 *Chó ý: Hai ®êng th¼ng c¾t nhau t¹o thµnh 2 cÆp gãc ®èi ®Ønh TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ Cho xÔy, em h·y vÏ gãc ®èi ®Ønh víi xÔy ? GV kÕt luËn 3. Ho¹t ®éng 3: TÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh (12 phót) Quan s¸t hai cÆp gãc ®èi ®Ønh em h·y íc lîng b»ng m¾t vµ so s¸nh ®é lín HS quan s¸t vµ dù ®o¸n ®îc cña chóng? ¤1 = ¤3 ¤2 = ¤4 H·y dïng thíc ®o gãc kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ võa íc lîng. Häc sinh thùc hµnh dïng thíc ®o gãc ®o sè ®o c¸c gãc O1, O2, O3, O4 råi so s¸nh GV yªu cÇu mét häc sinh lªn b¶ng thùc hµnh. Mét HS lªn b¶ng thùc hiÖn GV: Dùa vµo tÝnh chÊt cña hai gãc kÒ bï ®· häc ë líp 6 h·y gi¶i thÝch v× sao ¤1 = ¤3 ? (GV gîi ý : ¤1 + ¤2 = ? V× sao? T¬ng tù ¤2 + ¤3 = ? Tõ ®ã suy ra ®îc ®iÒu g×? GV kÕt luËn. 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè (8 phót) GV: Ta cã 2 gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau, vËy 2 gãc b»ng nhau cã ®èi ®Ønh kh«ng ? GV dïng b¶ng phô giíi thiÖu c¸c h.vÏ minh ho¹ GV dïng b¶ng phô nªu BT1 gäi mét vµi häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi miÖng bµi to¸n -GV dïng b¶ng phô nªu tiÕp BT2 (SGK) yªu cÇu häc sinh ®iÒn vµo chç trèng GV kÕt luËn. 2. TÝnh chÊt ¤1 = ……..; ¤3 =……….. ¤2 = ……..; ¤4 =……….. Häc sinh suy nghÜ vµ th¶o luËn tr¶ lêi c¸c Suy ra ¤1…..¤3 ¤2 …..¤4 c©u hái cña gi¸o viªn *TËp suy luËn: Ta cã: + ¤1 + ¤2 = 1800 (1) (V× ¤1, ¤2 lµ 2 gãc kÒ bï) + ¤2 + ¤3 = 1800 (2) (V× ¤2, ¤3 lµ 2 gãc kÒ bï) Tõ (1) vµ (2) suy ra ¤1 + ¤2 = ¤2 + ¤3 -> ¤1 = ¤3 Häc sinh suy nghÜ vµ tr¶ lêi c©u hái Bµi 1: a)…..x’Oy’….. tia ®èi….. Häc sinh ®äc kü yªu cÇu bµi to¸n vµ ®iÒn b)....hai gãc ®èi ®Ønh….Ox’ …..Oy’ lµ tia vµo chç trèng ®èi cña c¹nh Oy Häc sinh tiÕp tôc lµm BT2 Bµi 2: a)……….. ®èi ®Ønh b)……….. ®èi ®Ønh Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ 2 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ Híng dÉn tù häc (5 phót) * Bµi võa häc: - Häc thuéc ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh. Häc c¸ch suy luËn - BiÕt c¸ch vÏ gãc ®èi ®Ønh víi mét gãc cho tríc, vÏ hai gãc ®èi ®Ønh víi nhau * Bµi s¾p häc: - BTVN: 3, 4, 5 (SGK) vµ 1, 2, 3 (SBT) - BTKK : Chöùng minh 2 tia phaân giaùc cuûa hai goùc ñoái ñænh laø hai tia ñoái nhau TiÕt 2: luyÖn tËp A D t t' B C Ngµy so¹n :……./……/…... Ngµy d¹y :……./……./…… I) Môc tiªu: - Häc sinh n¾m ch¾c ®îc ®Þnh nghÜa hai gãc ®èi ®Ønh, tÝnh chÊt “hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau” - NhËn biÕt ®îc c¸c gãc ®èi ®Ønh trong h×nh vÏ - VÏ ®îc gãc ®èi ®Ønh víi gãc cho tríc - Bíc ®Çu tËp suy luËn vµ biÕt c¸ch tr×nh bµy mét bµi tËp h×nh ®¬n gi¶n. II) Ph¬ng tiÖn d¹y häc: GV: SGK-thíc th¼ng-thíc ®o gãc-b¶ng phô HS: SGK-thíc th¼ng-thíc ®o gãc III) Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra vµ ch÷a bµi tËp (10 phót) HS1: VÏ hai ®êng th¼ng zz’ vµ tt’ c¾t nhau t¹i A ViÕt tªn c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh vµ c¸c cÆp gãc b»ng nhau HS2: Ch÷a bµi tËp 5 (SGK-82) 2. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp (25 phót) Ho¹t ®éng cña thÇy GV cho häc sinh ®äc ®Ò bµi BT6 Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh ®äc ®Ò bµi, suy nghÜ th¶o luËn 3 Bµi 6 (SGK-83) Ghi b¶ng TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG (SGK-83) H: §Ó vÏ 2 ®êng th¼ng c¾t nhau vµ t¹o thµnh gãc 470 ta vÏ nh thÕ nµo ? GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ Häc sinh nªu c¸ch vÏ BT GV gäi mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh Mét HS lªn b¶ng vÏ h×nh, sè cßn l¹i vÏ Dùa vµo h×nh vÏ, em h·y tãm t¾t BT d- h×nh vµo vë íi d¹ng cho vµ t×m BiÕt gãc O1 = 470, ta cã thÓ tÝnh ngay Häc sinh tãm t¾t bµi to¸n sè ®o gãc nµo? V× sao ? HS: ¤1 = ¤3 (2 gãc ®èi ®Ønh Tõ ®ã gãc O4 = ? -> tÝnh ®îc ¤3 GV kÕt luËn HS suy luËn tÝnh tiÕp sè ®o c¸c gãc cßn GV yªu cÇu häc sinh lµm BT7 l¹i Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm t×m ra Häc sinh ®äc ®Ò bµi, vÏ h×nh BT7 (SGK) c¸c cÆp gãc b»ng nhau vµ gi¶i thÝch Häc sinh ho¹t ®éng nhãm t×m ra c¸c cÆp Gäi ®¹i diÖn hai nhãm lªn b¶ng tr×nh gãc b»ng nhau kÌm theo gi¶i thÝch bµy bµi lµm §¹i diÖn hai nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy bµi GV kiÓm tra vµ nhËn xÐt Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý GV yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi BT8 (SGK-83) Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT8-SGK Gäi mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh Mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh häc sinh H: Ngoµi ra cßn trêng hîp nµo kh¸c cßn l¹i vÏ h×nh vµo vë kh«ng ? Häc sinh suy nghÜ vµ tr¶ lêi Qua bµi to¸n rót ra nhËn xÐt g× ? HS: Hai gãc b»ng nhau cha ch¾c ®· ®èi GV yªu cÇu häc sinh tiÕp tôc lµm BT9 ®Ønh (SGK) Häc sinh ®äc vµ lµm BT9 H: Muèn vÏ gãc vu«ng xAy ta lµm nh HS: VÏ tia Ax thÕ nµo ? -Dïng eke vÏ tia Ay sao cho ^xAy = 900 Muèn vÏ gãc ®èi ®Ønh víi gãc xAy ta Häc sinh suy nghÜ vµ tr¶ lêi c©u hái lµm nh thÕ nµo ? §¹i diÖn häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi -Cã nhËn xÐt g× vÒ sè ®o c¸c gãc x’Ay, miÖng BT x’Ay’, xAy’ ? Häc sinh tËp suy luËn, chøng tá c¸c gãc - T×m c¸c gãc vu«ng kh«ng ®èi ®Ønh? x’Ay, x’Ay’, xAy’ ®Òu lµ c¸c gãc vu«ng -B»ng suy luËn h·y chøng tá c¸c gãc Hs : giaûi thích n ñöôøng thaúng caét nhau x’Ay, x’Ay’, xAy’ ®Òu lµ c¸c gãc taïi O (n 2 ,n  N) thì taïo thaønh 2n tia vu«ng? 4 Gi¶i: Ta cã: ¤1 = ¤3 = 470 (2 gãc ®èi ®Ønh) MÆt kh¸c: ¤1 + ¤2 = 1800 (2 gãc kÒ bï) ¤2 = 1800 - ¤1 ¤2 = 1800 - 470 ¤2 = 1330 L¹i cã: ¤4 = ¤2 = 1330 (TÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh) Bµi 7 (SGK-83) ¤1 = ¤4 ; ¤2 = ¤5 ¤3 = ¤6 ; ˆ z '  x' O ˆz xO ˆ x'  y ' O ˆx yO ˆ y  x' O ˆ y' xO (c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh) ˆ x '  yO ˆ y '  zO ˆ z ' 180 0 xO Bµi 8 (SGK-83) TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG -Tõ ®ã rót ra nhËn xÐt g× ?GV kÕt luËn. * Nâng cao: Khi 3 hoaëc n ñöôøng thaúng caét nhau thì coù bao nhieâu caëp goùc ñoái ñænh (khoâng keå goùc beït). GV choát laïi :Moãi goùc chæ coù moät goùc ñoái GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ chung goùc O. Nhö vaäy soá goùc taïo thaønh laø : 2n( 2n  1) 2 , khoâng tính goùc beït neân soá goùc coøn laïi laø 2n(2n  1) 2 - n = 2n(n- 1). Moãi goùc trong soá naøy ñeàu coù 1 goùc ñoái neân soá caëp goùc coøn laïi laø n(n-1) 2n( n  1) 2 = Bµi 9 (SGK-83) C¸c gãc vu«ng kh«ng ®èi ®Ønh ˆ y vµ x ' A ˆy xA ˆ y vµ xA ˆ y' xA ˆ ˆ y' xAy ' vµ x ' A ˆ y ' vµ x ' A ˆy x' A 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè (5 phót) GV yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña 2 gãc ®èi ®Ønh GV yªu cÇu HS lµm BT10 H: Ph¶i gÊp nh thÕ nµo ®Ó chøng tá hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau ? GV kÕt luËn. Híng dÉn tù häc (5 phót) * Bµi võa häc Häc sinh nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh HS ®äc ®Ò bµi, suy nghÜ vµ th¶o luËn Häc sinh nªu c¸ch gÊp giÊy Bµi 10 (SGK) §è y' x O 5 t' t x' y TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ - BTVN: 4, 5, 6 (SBT) - BTKK : Cho x x’ vaø y y’ caét nhau taïi O, bieát xOÂy = 1 2 xOÂx a) Tính soá ño caùc goùc. b) Goïi Ot , Ot’ laàn löôït laø tia phaân giaùc cuûa xOÂy vaø x’OÂy’.Goùc xOt vaø goùc x’Oy’ coù phaûi laø hai goùc ñoái ñænh khoâng? Vì sao ? ( Höôùng daãn : chöùng minh Ot vaø Ot’ laø hai tia ñoái nhau ) Nhaän xeùt : hai tia phaân giaùc cuûa 2 goùc ñoái ñænh thì ñoái nhau nhöng hai tia phaân giaùc cuûa 2 goùc ñoái nhau thì chöa chaéc 2 goùc ñoù ñoái ñænh. - * Bµi s¾p häc §äc tríc bµi: “Hai ®êng th¼ng vu«ng gãc”. ChuÈn bÞ: eke, giÊy TiÕt 3: hai ®êng th¼ng vu«ng gãc I) Môc tiªu: - Häc sinh gi¶i thÝch ®îc thÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau - C«ng nhËn tÝnh chÊt: “Cã duy nhÊt mét ®êng th¼ng b ®i qua A vµ b vu«ng gãc víi a - HiÓu thÕ nµo lµ ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng - BiÕt vÏ ®êng th¼ng ®i qua 1 ®iÓm cho tríc vµ vu«ng gãc víi 1 ®êng th¼ng cho tríc - BiÕt vÏ ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng - Bíc ®Çu tËp suy luËn II) Ph¬ng tiÖn d¹y häc: GV: SGK-thíc th¼ng-eke-giÊy rêi HS: SGK-thíc th¼ng-eke-giÊy rêi III) Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra (5 phót) HS1: VÏ gãc xAy = 900 VÏ gãc x’Ay’ ®èi ®Ønh víi gãc xAy H: ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh ? Nªu tÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh? GV (§V§) -> vµo bµi 2. Ho¹t ®éng 2: ThÕ nµo lµ 2 ®êng th¼ng vu«ng gãc (13 phót) 6 Ngµy so¹n :……./……/…... Ngµy d¹y :……./……./…… TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng GV yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi vµ lµm Häc sinh ®äc ®Ò bµi ?1 vµ thùc hµnh gÊp 1. ThÕ nµo lµ 2 ®t vu«ng gãc ?1 (SGK) giÊy (®· chuÈn bÞ s½n) gÊp nh SGK ®· híng dÉn H: Quan s¸t vµ cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c nÕp gÊp vµ c¸c gãc t¹o thµnh bëi c¸c HS quan s¸t vµ rót ra nhËn xÐt nÕp gÊp ®ã ? Häc sinh ®äc ®Ò bµi vµ vÏ h×nh ?2 vµo vë -GV vÏ h.4 lªn b¶ng, yªu cÇu häc sinh Häc sinh dùa vµo BT9 nªu c¸ch suy luËn, lµm ?2 (SGK) chøng tá c¸c gãc xOy’, x’Oy, x’Oy’ ®Òu Ta cã: xOˆ y 90 lµ c¸c gãc vu«ng Vµ xOˆ y  x' Oˆ y ' 90 (®èi ®Ønh) MÆt kh¸c Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa hai ®êng ˆ y  x' O ˆ y 180 (kÒ bï) xO th¼ng vu«ng gãc ˆ y 180  xO ˆy  x' O VËy thÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng 0 0 180  90 90 0 gãc ? HS nghe gi¶ng vµ ghi bµi Mµ x' Oˆ y  xOˆ y ' 90 (®èi ®Ønh) GV giíi thiÖu c¸ch ký hiÖu vµ c¸c c¸ch diÔn ®¹t vÒ 2 ®êng th¼ng vu«ng gãc VËy c¸c gãc xOy’, x’Oy, x’Oy’ ®Òu lµ c¸c GV kÕt luËn. gãc vu«ng *§Þnh nghÜa: SGK Ký hiÖu: xx'  yy' 3. Ho¹t ®éng 3: VÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc (12 phót) 2. VÏ hai ®t vu«ng gãc H: Muèn vÏ hai ®êng th»ng vu«ng gãc Häc sinh nªu c¸c c¸ch vÏ hai ®êng th¼ng ta lµm nh thÕ nµo vu«ng gãc GV gäi mét häc sinh lªn b¶ng lµm ?3 (SGK) Mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh GV cho HS ho¹t ®éng nhãm lµm ?4, yªu cÇu häc sinh nªu vÞ trÝ cã thÓ x¶y Häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm ?4 (SGK), ?3: Ta cã: a  a ' ra gi÷a ®iÓm O vµ ®êng th¼ng a råi vÏ xÐt 2 trêng hîp h×nh theo c¸c TH ®ã +) O  a H: Cã mÊy ®êng th¼ng ®i qua O vµ +) O  a vu«ng gãc víi a ? Häc sinh tr¶ lêi c©u hái *TÝnh chÊt: SGK-85 GV dïng b¶ng phô nªu BT11 yªu cÇu häc sinh ®iÒn vµo chç trèng Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi, ®iÒn thÝch hîp Bµi 11 (SGK) vµo chç trèng a)…….c¾t nhau t¹o thµnh bèn gãc vu«ng (hoÆc trong c¸c gãc t¹o thµnh cã 1 gãc 0 0 0 0 0 7 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG GV yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp BT12 (SGK), yªu cÇu häc sinh vÏ h×nh biÓu diÔn trêng hîp sai §¹i diÖn häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi, nhËn xÐt ®óng sai, cã vÏ h×nh minh ho¹ GV kÕt luËn. 8 vu«ng) b) ……... a  a' c) …..cã mét vµ chØ mét……. Bµi 12 (SGK) a)§óng b) Sai GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 4. Ho¹t ®éng 4: §êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng (10 phót) BT: Cho ®o¹n th¼ng AB. VÏ I lµ trung ®iÓm cña AB. Qua I vÏ ®êng th¼ng GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ 3. §êng trung trùc cña ®t d  AB Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi, vÏ h×nh ra nh¸p Hai häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý GV giíi thiÖu ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng VËy d lµ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi nµo ? HS: Khi d ®i qua trung ®iÓm vµ vu«ng gãc víi AB Ta cã: d lµ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB Häc sinh nh¾c l¹i néi dung chó ý *§Þnh nghÜa: SGK-85 Chó ý: Khi d lµ ®êng trung trùc cña ®o¹n AB ta nãi A, B ®èi xøng nhau qua d Bµi 14 (SGK) -VÏ CD = 3 cm - X¸c ®Þnh H  CD sao cho CH = 1,5 cm - Qua H vÏ ®êng th¼ng d sao cho d  AB -> d lµ ®êng trung trùc CD GV gäi 2 HS lªn b¶ng vÏ GV giíi thiÖu chó ý H: Muèn vÏ ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng ta lµm ntn Ngoµi c¸ch vÏ trªn, cßn c¸ch vÏ nµo kh¸c kh«ng ? GV giíi thiÖu c¸ch gÊp giÊy GV kÕt luËn. Häc sinh nªu c¸ch vÏ Häc sinh thùc hµnh gÊp giÊy (nh theo híng dÉn cña bµi 13 (SGK) Híng dÉn tù häc (5 phót) * Bµi võa häc: - Häc thuéc ®Þnh nghÜa 2 ®êng th¼ng vu«ng gãc, ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng - Nhí c¸ch vÏ 2 ®êng th¼ng vu«ng gãc, vÏ ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng - BTVN: 14, 15, 16 (SGK) vµ 10, 11 (SBT). - BTKK : Cho goùc AOB = 1800. Treân cuøng nöûa mp bôø AB vẽ tia OC,OD sao cho A Ô C= 400, B Ô D= 500. Vì sao OC  OD? * Bµi s¾p häc: LuyÖn tËp TiÕt 4: luyÖn tËp Ngµy so¹n :……./……/…... I) Môc tiªu: Ngµy d¹y :……./……./…… - Häc sinh gi¶i thÝch ®îc thÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau - BiÕt vÏ mét ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm cho tríc vµ vu«ng gãc víi mét ®êng th¼ng cho tríc. BiÕt vÏ ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng. - Sö dông thµnh th¹o eke, thíc th¼ng - Bíc ®Çu tËp suy luËn. 9 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ II) Ph¬ng tiÖn d¹y häc: GV: SGK-thíc th¼ng-eke-giÊy rêi-b¶ng phô HS: SGK-thíc th¼ng-eke-giÊy rêi III) Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra (10 phót) HS1: ThÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc Cho ®êng th¼ng xx’ vµ O  xx' . H·y vÏ ®êng th¼ng yy’ ®i qua O vµ vu«ng gãc víi xx’ HS2: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Cho AB = 4 cm. H·y vÏ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB 2. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp (25 phót) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng GV cho häc sinh lµm BT 15 (SGK-86) Häc sinh chuÈn bÞ giÊy trong vµ thùc Bµi 15 (SGK) GV kiÓm tra vµ cho häc sinh nhËn xÐt hµnh gÊp giÊy nh c¸c h×nh 8a, b, c GÊp giÊy vÒ nÕp gÊp Häc sinh rót ra nhËn xÐt GV dïng b¶ng phô nªu BT 17 (SGK87) Gäi lÇn lît ba häc sinh lªn b¶ng kiÓm tra xem hai ®êng th¼ng cã vu«ng gãc hay ko? GV yªu cÇu häc sinh ®äc vµ lµm BT 18 (SGK) Gäi mét häc sinh lªn b¶ng vÏ GV nhËn xÐt, söa sai cho HS GV dïng b¶ng phô nªu h.11 yªu cÇu häc sinh vÏ l¹i h×nh vµ nãi râ tr×nh tù vÏ Häc sinh thùc hµnh sö dông eke ®Ó kiÓm tra c¸c ®êng th¼ng cã vu«ng gãc víi nhau hay kh«ng Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi, vÏ h×nh tõng bíc theo néi dung bµi to¸n Bµi 17 (SGK) a)a kh«ng vu«ng gãc víi a’ b) a  a ' c) a  a ' Bµi 18 (SGK) Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ, suy nghÜ, th¶o luËn ®Ó nªu lªn c¸ch vÏ cña bµi to¸n Bµi 19 (SGK) Häc sinh thùc hµnh vÏ h×nh cña bµi to¸n Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm ®Ó cã thÓ ph¸t hiÖn ra c¸c c¸ch vÏ kh¸c nhau C¸ch vÏ: -VÏ ®êng th¼ng d1 tuú ý Gäi 1 häc sinh ®øng t¹i chç nªu c¸ch 10 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG vÏ, GV ghi b¶ng GV yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 20 H: §Ò bµi cho biÕt ®iÒu g×? yªu cÇu lµm g× ? H·y cho biÕt vÞ trÝ cña 3 ®iÓm A, B, C cã thÓ x¶y ra ? Tõ ®ã h·y vÏ ®êng trung trùc cña c¸c ®o¹n th¼ng AB, BC trong c¸c trêng hîp ®ã Gäi ®¹i diÖn häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh H: Cã nhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ cña d1, d2 trong mçi trêng hîp ? GV kÕt luËn. Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 20 Häc sinh tãm t¾t bµi to¸n HS: A, B, C th¼ng hµng A, B, C kh«ng th¼ng hµng §¹i diÖn häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh cña c¸c trêng hîp GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ -VÏ ®êng th¼ng d2 c¾t d1 t¹i O vµ t¹o víi d1 mét gãc 600 - LÊy diÓm A n»m trong gãc - VÏ AB  d1 t¹i B - VÏ BC  d 2 t¹i C Bµi 20 (SGK) a) A, B, C th¼ng hµng *B n»m gi÷a A vµ C *B kh«ng n»m gi÷a A vµ C Häc sinh rót ra nhËn xÐt vÒ vÞ trÝ cña d1, d2 trong c¸c trêng hîp b) A, B, C kh«ng th¼ng hµng 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè (5 phót) -Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa hai ®êng th¼ng vu«ng gãc ? -Ph¸t biÓu t/c ®êng th¼ng ®i qua 1 Häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái cña gi¸o viªn ®iÓm vµ vu«ng gãc víi mét ®êng th¼ng cho tríc ? Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi, nhËn xÐt ®óng GV dïng b¶ng phô nªu bµi tËp tr¾c sai nghiÖm, yªu cÇu häc sinh cho biÕt c©u nµo ®óng, c©u nµo sai §¹i diÖn häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi GV cã thÓ vÏ h×nh minh ho¹ cho c¸c Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý c©u sai 11 Bµi tËp: §óng hay sai ? a) §êng th¼ng ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n AB lµ ®êng T2 cña ®o¹n th¼ng AB b) §êng th¼ng vu«ng gãc víi ®o¹n AB lµ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB c) §t ®i qua trung ®iÓm vµ vu«ng gãc víi AB lµ ®êng trung trùc cña ®o¹n AB d) Hai mót cña ®o¹n th¼ng ®èi xøng nhau qua ®êng trung trùc cña nã TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ GV kÕt luËn. Híng dÉn tù häc (5 phót) * Bµi võa häc: - Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a - BTVN: 10, 11, 12, 13, 14, 15 (SBT) * Bµi s¾p häc: - §äc tríc bµi: “C¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng” tiÕt 5: c¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng I) Môc tiªu: - Häc sinh nhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i gãc: cÆp gãc trong cïng phÝa, cÆp gãc so le trong, cÆp gãc ®ång vÞ ….. - N¾m ®îc tÝnh chÊt cña c¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng. Ngµy so¹n :……./……/…... - Bíc ®Çu tËp suy luËn. Ngµy d¹y :……./……./…… II) Ph¬ng tiÖn d¹y häc: GV: SGK-thíc th¼ng-thíc ®o gãc-b¶ng phô HS: SGK-thíc th¼ng-thíc ®o gãc III) Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Ho¹t ®éng 1: Gãc so le trong, gãc ®ång vÞ (15 phót) Ho¹t ®éng cña thÇy GV vÏ h×nh 12 lªn b¶ng Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh vÏ h×nh vµo vë H: Cã bao nhiªu gãc ®Ønh A? bao nhiªu gãc ®Ønh B? HS: Cã 4 gãc ®Ønh A, 4 gãc ®Ønh B GV ®¸nh sè c¸c gãc vµ giíi thiÖu gãc so le trong, gãc ®ång vÞ Ghi b¶ng 1. Gãc so le trong, gãc ®.vÞ Häc sinh nghe gi¶ng vµ ghi bµi Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ t×m nèt c¸c Yªu cÇu häc sinh t×m tiÕp c¸c cÆp gãc cÆp gãc so le trong, gãc ®ång vÞ cßn l¹i so le trong, gãc ®ång vÞ cßn l¹i GV yªu cÇu häc sinh lµm ?1 Häc sinh thùc hiÖn ?1 (SGK) Gäi 1 HS lªn b¶ng vÏ h×nh, viÕt tªn c¸c cÆp gãc theo y/c Häc sinh quan s¸t kü h×nh vÏ, ®äc kü néi 12 *CÆp gãc so le trong Â1 vµ B̂3 ; Â4 vµ B̂2 *CÆp gãc ®ång vÞ Â1 vµ B̂1 ; Â2 vµ B̂2 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG GV dïng b¶ng phô nªu BT 21 yªu cÇu häc sinh ®iÒn vµo chç trèng GV kÕt luËn. 2. Ho¹t ®éng 2: dung bµi tËp råi ®iÒn vµo chç trèng GV cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm ?2 (SGK-88) GV yªu cÇu häc sinh tãm t¾t bµi to¸n díi d¹ng cho vµ t×m vµ B̂3 ; Â4 Häc sinh vÏ h×nh vµo vë vµ ®äc h×nh vÏ B̂4 2. TÝnh chÊt: Häc sinh tãm t¾t bµi to¸n díi d¹ng cho vµ t×m. Råi ho¹t ®éng nhãm lµm bµi tËp Mét vµi häc sinh ®øng t¹i chç tr×nh bµy miÖng bµi to¸n HS: CÆp gãc so le trong cßn l¹i b»ng nhau C¸c cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau NÕu ®t c c¾t 2 ®t a vµ b, trong c¸c gãc t¹o thµnh cã 1 cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× c¸c cÆp gãc so le trong cßn l¹i Häc sinh ®äc tÝnh chÊt (SGK) vµ c¸c cÆp gãc ®ång vÞ ntn? -GV nªu tÝnh chÊt (SGK) GV kÕt luËn. Cho Aˆ 4 Bˆ 2 450 a) TÝnh: Â1 , B̂3 Ta cã: Aˆ1  Aˆ 4 180 0 (kÒ bï)  Aˆ1 135 0 T¬ng tù ta cã: Bˆ 3 135 0 b) Aˆ 2  Aˆ 4 450 (®èi ®Ønh)  Aˆ 2  Bˆ 2 45 0 c) Ba cÆp gãc ®ång vÞ cßn l¹i Aˆ1  Bˆ1 135 0 Aˆ 3  Bˆ 3 135 0 Aˆ  Bˆ 45 0 4 4 *TÝnh chÊt: SGK-89 3.Ho¹t ®éng 3: vµ Bµi 21 §iÒn vµo chç trèng a) …..so le trong b) …..®ång vÞ c) …...®ång vÞ d) …..so le trong TÝnh chÊt (15 phót) GV vÏ h.13 (SGK) lªn b¶ng Gäi mét häc sinh ®äc h.vÏ Â3 GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ Cñng cè (10 phót) GV yªu cÇu häc sinh lµm BT 22 (SGK) Häc sinh ®äc ®Ò bµi, quan s¸t h×nh vÏ 15 (SGK) GV vÏ h×nh 15 (SGK) lªn b¶ng Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng ®iÒn tiÕp sè Häc sinh vÏ l¹i h×nh 15 vµo vë ®o øng víi c¸c gãc cßn l¹i 13 Bµi 22 (SGK) TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG H·y ®äc tªn c¸c cÆp gãc so le trong, c¸c cÆp gãc ®ång vÞ ? GV giíi thiÖu cÆp gãc trong cïng phÝa, yªu cÇu häc sinh t×m tiÕp cÆp gãc trong cïng phÝa cßn l¹i Cã nhËn xÐt g× vÒ tæng 2 gãc trong cïng phÝa trong h×nh vÏ bªn ? Tõ ®ã rót ra nhËn xÐt g× ? GV kÕt luËn. GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ Mét häc sinh lªn b¶ng viÕt tiÕp c¸c sè ®o cßn l¹i cña c¸c gãc Häc sinh ®äc tªn c¸c cÆp gãc so le trong, c¸c cÆp gãc ®ång vÞ trong h×nh vÏ Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ, nhËn d¹ng kh¸i niÖm b) HS: Hai gãc trong cïng phÝa cã tæng sè ®o b»ng 1800 Aˆ 4 Bˆ 2 40 0 Aˆ1  Bˆ 3 140 0 Aˆ  Bˆ 40 0 2 2 Aˆ1  Bˆ1 140 0 Aˆ 3  Bˆ 3 140 0 Aˆ  Bˆ 40 0 HS rót ra nhËn xÐt 4 c) 4 Aˆ1  Bˆ 2 180 0 Aˆ 4  Bˆ 3 180 0 Híng dÉn tù häc (5 phót) * Bµi võa häc: - §äc tríc bµi: “Hai ®êng th¼ng song song” - BTVN: 23 (SGK) vµ 16, 17, 18, 19, 20 (SBT) * Bµi s¾p häc: - ¤n l¹i ®Þnh nghÜa 2 ®êng th¼ng song song vµ c¸c vÞ trÝ cña hai ®êng th¼ng 14 NhËn xÐt: Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau. TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TiÕt 6: GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ hai ®êng th¼ng song song Ngµy so¹n :……./……/…... I) Môc tiªu: Ngµy d¹y :……./……./…… - Häc sinh n¾m ®îc thÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng song song - C«ng nhËn dÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®êng th¼ng song song - BiÕt vÏ ®êng th¼ng ®i qua 1 ®iÓm n»m ngoµi mét ®êng th¼ng cho tríc vµ song song víi ®êng th¼ng Êy. - BiÕt sö dông eke vµ thíc th¼ng hoÆc chØ dïng eke ®Ó vÏ 2 ®êng th¼ng song song. II) Ph¬ng tiÖn d¹y häc: GV: SGK-thíc th¼ng-eke-b¶ng phô HS: SGK-thíc th¼ng-eke III) Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra (7 phót) HS1: Cho h×nh vÏ: - §iÒn tiÕp sè ®o c¸c gãc cßn l¹i vµo h×nh vÏ - Ph¸t biÓu tÝnh chÊt c¸c gãc t¹o bëi 1 ®êng th¼ng c¾t 2®êng th¼ng HS2: H·y nªu vÞ trÝ t¬ng ®èi cña 2 ®êng th¼ng ThÕ nµo lµ 2 ®êng th¼ng song song ? GV (§V§) -> vµo bµi 2. Ho¹t ®éng 2: Nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 6 (5 phót) Ho¹t ®éng cña thÇy GV cho HS nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 6 (SGK) GV: Cho ®êng th¼ng a vµ ®êng th¼ng b. Muèn biÕt ®t a cã song song víi ®êng th¼ng b kh«ng ta lµm nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh ®äc vµ nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 6 (SGK-90) Ghi b¶ng 1. Nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 6 (SGK – 90) HS: ¦íc lîng b»ng m¾t -dïng thíc kÐo dµi m·i, nÕu 2 ®êng th¼ng kh«ng c¾t nhau th× 2 ®êng th¼ng GV chuyÓn môc. song song 3. Ho¹t ®éng 3: DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song (12 phót) GV cho HS c¶ líp lµm ?1-sgk 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt §o¸n xem c¸c ®êng th¼ng nµo song ?1: a song song víi b song víi nhau ? Häc sinh íc lîng b»ng m¾t nhËn biÕt 2 ®d kh«ng song song víi e (GV ®a h.17-SGK lªn b¶ng phô) êng th¼ng song song m song song víi n H: Em cã nhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ vµ sè ®o cña c¸c gãc cho tríc ë c¸c h×nh17a, b, HS nhËn xÐt vÒ vÞ trÝ vµ sè ®o c¸c gãc 15 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG c? cho tríc ë tõng h×nh GV giíi thiÖu dh nhËn biÕt 2 ®êng th¼ng song song, c¸ch ký hiÖu vµ c¸c Häc sinh ®äc vµ ph¸t biÓu dÊu hiÖu nhËn c¸ch diÔn ®¹t kh¸c nhau biÕt 2 ®êng th¼ng song song GV: Dùa trªn dÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®Häc sinh suy nghÜ, th¶o luËn t×m c¸ch êng th¼ng song song h·y kiÓm tra b»ng kiÓm tra xem 2 ®êng th¼ng cã song song dông cô xem a cã song song víi b ko? víi nhau hay kh«ng a b VËy muèn vÏ 2 ®êng th¼ng song song ta lµm nh thÕ nµo? 4. Ho¹t ®éng 4: VÏ hai ®êng th¼ng song song (11 phót) GV ®a ?2 vµ 1 sè c¸ch vÏ (h.18, 19 – SGK) lªn b¶ng b»ng b¶ng phô Häc sinh trao ®æi nhãm ®Ó nªu ®îc c¸ch Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy tr×nh tù vÏ vÏ cña ?2 (SGK-90) b»ng lêi Gäi ®¹i diÖn häc sinh lªn b¶ng vÏ l¹i §¹i diÖn häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh b»ng h×nh thíc vµ eke ®Ó vÏ 2 ®êng th¼ng song song GV giíi thiÖu: 2 ®o¹n th¼ng song song, 2 tia song song (cã vÏ h×nh minh ho¹) Häc sinh vÏ h×nh vµo vë vµ nghe gi¶ng GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ *TÝnh chÊt: SGK Ký hiÖu: a // b 3. VÏ 2 ®t song song ?2: Cho ®t a vµ A  a . VÏ ®t b ®i qua A vµ b // a *Chó ý: GV kÕt luËn. xy // x' y '   A, B  xy   C , D  x' y ' 5. Ho¹t ®éng 5: Cñng cè (5 phót) GV dïng b¶ng phô nªu BT 24 (SGK – 91) Gäi hai häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi råi ®iÒn vµo chç trèng GV dïng b¶ng phô nªu bµi tËp: §óng hay sai ? ThÕ nµo lµ 2 ®o¹n th¼ng song song ? Riªng ®èi víi trêng hîp sai GV cã thÓ Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi, chän c©u ®óng 16 AB // CD Ax // Cx ' By // Dy ' Bµi 24 §iÒn vµo chç trèng a)…….a // b b)…….a // b BT: §óng hay sai ? a) Hai ®o¹n th¼ng song song lµ hai ®o¹n th¼ng kh«ng cã ®iÓm chung TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ vÏ h×nh minh ho¹ GV kÕt luËn. Híng dÉn tù häc (2 phót) * Bµi võa häc: - Häc thuéc dÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®êng th¼ng song song - BTVN: 25, 26 (SGK) vµ 21, 23, 24 (SBT) * Bµi s¾p häc: LuyÖn tËp TiÕt 7: b) Hai ®o¹n th¼ng song song lµ 2 ®o¹n th¼ng n»m trªn hai ®êng th¼ng song song luyÖn tËp Ngµy so¹n :……./……/…... I) Môc tiªu: Ngµy d¹y :……./……./…… - Häc sinh thuéc vµ n¾m ch¾c dÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®êng th¼ng song song - BiÕt vÏ thµnh th¹o ®êng th¼ng ®i qua 1 ®iÓm n»m ngoµi 1 ®êng th¼ng cho tríc vµ song song víi ®êng th¼ng ®ã - Sö dông thµnh th¹o ªke vµ thíc th¼ng hoÆc chØ riªng ªke ®Ó vÏ 2 ®êng th¼ng song song. II) Ph¬ng tiÖn d¹y häc: GV: SGK-thíc th¼ng-ªke HS: SGK-thíc th¼ng-ªke III) Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Ho¹t ®éng 1: LuyÖn tËp (40 phót) Ho¹t ®éng cña thÇy GV yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 26 (SGK-91) Gäi mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t cña ®Ò bµi H: Muèn vÏ mét gãc 1200 ta cã nh÷ng c¸ch nµo ? GV yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 27 (SGK-91) Bµi tËp cho biÕt ®iÒu g×? Yªu cÇu ®iÒu g×? Ho¹t ®éng cña trß Mét häc sinh ®øng t¹i chç ®äc ®Ò bµi BT 26 (SGK) Mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh vµ tr¶ lêi c©u hái SGK HS: +Thíc ®o gãc + ªke (cã gãc 600) Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 27 HS: Cho ABC Yªu cÇu: Qua A vÏ ®o¹n th¼ng AD // BC 17 Bµi 26 (SGK) Ghi b¶ng Ax // By (cÆp gãc so le trong b»ng nhau) Bµi 27 (SGK) TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ Muèn vÏ AD // BC ta lµm nh thÕ nµo ? Muèn cã AD = BC ta lµm nh thÕ nµo ? GV gäi mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh nh ®· híng dÉn H: Ta cã thÓ vÏ ®îc mÊy ®o¹n AD nh vËy ? GV gäi mét häc sinh lªn b¶ng x¸c ®Þnh ®iÓm D’ trªn h×nh vÏ vµ AD = BC GV yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 28 (SGK-91) Mét häc sinh lªn b¶ng x¸c ®Þnh ®iÓm D’ Nªu c¸ch vÏ hai ®êng th¼ng xx’ vµ yy’ sao cho xx’// yy’? Häc sinh nªu c¸ch vÏ ®o¹n th¼ng AD Mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh HS cßn l¹i vÏ h×nh vµo vë HS: Ta cã thÓ vÏ ®îc 2 ®o¹n th¼ng AD nh vËy C¸ch vÏ: - Qua A vÏ ®êng th¼ng song song víi BC - Trªn ®êng th¼ng ®ã lÊy ®iÓm D sao cho AD = BC Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 28 Häc sinh nªu c¸ch vÏ hai ®êng th¼ng xx’ Bµi 28 (SGK) // yy’ GV gäi mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh, yªu cÇu häc sinh cßn l¹i vÏ h×nh vµo Mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh vë Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý GV yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi vµ lµm BT 29 (SGK-92) Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 29 H: §Ò bµi cho biÕt ®iÒu g×? Yªu cÇu lµm g× ? GV yªu cÇu mét häc sinh lªn b¶ng vÏ gãc xOy vµ ®iÓm O’ H: Cã mÊy vÞ trÝ ®iÓm O’ ®èi víi gãc xOy ? Gäi mét häc sinh kh¸c lªn b¶ng vÏ gãc x’O’y’ sao cho Ox // O' x ' vµ yy '  c HS: Cho gãc nhän xOy vµ ®iÓm O’ Ta cã: xx' // yy ' Y/cÇu: VÏ gãc nhän x’O’y’ cã Ox // O' x ' Bµi 29 (SGK) ; Oy // O ' y ' Cho xOˆ y vµ x ' Oˆ ' y ' cã: Ox // O' x ' ; + So s¸nh xOˆ y vµ x ' Oˆ ' y ' Oy // O ' y ' LÇn lît hai häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh theo yªu cÇu cña GV Oy // O ' y ' H·y dïng thíc ®o gãc kiÓm tra xem ˆ y vµ x ' O ˆ ' y ' cã b»ng nhau xO C¸ch vÏ: - VÏ ®êng th¼ng xx’ - LÊy B  xx' . Qua B vÏ ®êng th¼ng c  xx' - LÊy ®iÓm A  c . Qua A vÏ ®êng th¼ng Mét häc sinh kh¸c lªn b¶ng dïng thíc ®o gãc kiÓm tra xem xOˆ y vµ x ' Oˆ ' y ' cã 18 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG kh«ng? GV kÕt luËn. GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ b»ng nhau kh«ng? Híng dÉn tù häc (5 phót) * Bµi võa häc: - Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a - BTVN: 30 (SGK) vµ 24, 25, 26 (SBT-78) - Lµm BT 29: B»ng suy luËn kh¼ng ®Þnh xOˆ y vµ * Bµi s¾p häc: §äc tríc bµi: “Tiªn ®Ò ¬clit” Ta cã: ˆ ' y' x' O ˆy xO cïng nhän cã Ox // O' x ' vµ 19 = ˆ ' y' x' O Oy // O ' y ' th× ˆy xO = ˆ ' y' x' O TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TiÕt 8: GV: TRƯƠNG THỊ NHỊ Tiªn ®Ò ¬clit vÒ ®êng th¼ng song song Ngµy so¹n :……./……/…... Ngµy d¹y :……./……./…… I) Môc tiªu: - HiÓu ®îc néi dung tiªn ®Ò ¥clÝt lµ c«ng nhËn tÝnh duy nhÊt cña ®êng th¼ng b ®i qua M  M  a  sao cho b // a - HiÓu r»ng nhê cã tiªn ®Ò ¥clÝt míi suy ra ®îc tÝnh chÊt cña 2 ®êng th¼ng song song - BiÕt tÝnh sè ®o cña mét gãc. II) Ph¬ng tiÖn d¹y häc: GV: SGK-thíc th¼ng-thíc ®o gãc-b¶ng phô HS: SGK-thíc th¼ng-thíc ®o gãc III) Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra, t×m hiÓu tien ®Ò ¥clit (15 phót) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 20 Ghi b¶ng
- Xem thêm -