Tài liệu Giáo án tổng hợp trọn bộ lớp 4 (944 trang)

  • Số trang: 911 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39837 tài liệu

Mô tả:

Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang) Giáo án Lớp 4 trọn bộ được thiết kế khoa học là bộ giáo án trọn bộ tổng hợp các môn học trong chương trình học lớp 4 giúp các thầy cô giáo tiết kiệm thời gian và có thêm tài liệu soạn giáo án lớp 4. Mời quý thầy cô tham khảo TuÇn 1: Tiết 1: Đạo Đức: Thứ 2 ngày tháng 9 năm TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP ( Tiết1 ) I Mục tiêu : - Nªu ®îc mét sè biÓu hiÖn cña trung thùc trong häc tËp. - BiÕt ®îc: Trung thùc trong häc tËp gióp em häc tËp tiÕn bé, ®îc mäi ngêi yªu mÕn. - HiÓu ®îc trung thùc trong häc tËp lµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh. - Cã th¸i ®é vµ hµnh vi trung thùc trong häc tËp. BiÕt quý träng nh÷ng b¹n trung thùc vµ kh«ng bao che cho nh÷ng hµnh vi thiÕu trung thùc trong häc tËp. II, Đồ dùng dạy học : -GV các mẫu chuyện tấm gương về sự trung thực trong học tập. HS SGK III, Các hoạt động dạy học chủ yếu HĐ GIÁO VIÊN HĐ1 : Xử lý tình huống. -Một số cách giải quyết của bạn Long: + Mượn tranh ảnh của bạn đẻ đưa cô giáo xem. + Nói dối cô là đã sưu tầm nhưng quên ở nhà. +Nhận lỗi và hứa với cô sẽ sưu tập nộp sau. H -Nếu là Long em sẽ làm thế nào? - GV kÕt luËn nh SGV. H§ 2: Lµm viÖc c¸ nh©n ( BT1). - GV nªu yªu cÇu cña BT1. - GV kÕt luËn: HĐ 3 : Thảo luận nhóm BT2 Nêu yêu cầu bài tập. -Quy ướccách tỏ thái độ. Nêu từng ý kiến b, c là đúng. H§ 4: Cñng cè dÆn dß : các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm http://c1kiman-to.violet.vn/ T.gian 19phút HĐ HỌC SINH Học sinh xem SGK và đọc nội dung. Tình huống: - Liệt kê các cách giải quyết có thể của bạn Long trong tình huống. Thảo luận nhóm đôi. -Đại diện nhóm trình bày. - Đọc ghi nhớ. 7 phót 8 phút 3 phót - Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n. - HS tr×nh bµy ý kiÕn, chÊt vÊn lÉn nhau. - HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung. - Lựa chọn và đưa tay đẻ tỏ thái độ. Lớp trao đổi bổ sung. -Hai HS đọc ghi nhớ SGK. Sưu tập các mẫu chuyện về trung thực trong học tập. 1 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang ) - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - HS chuÈn bÞ tiÕt sau. TiÕt 2: Toán : ÔN TẬP CÁC sè ®Õn 100000 I Mục tiêu : - §äc, viÕt ®îc các số đến 1000 000. - BiÕt ph©n tích cấu tạo số. II . Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học H Đ của GV A. Giới thiệu : HĐ 1 Ôn tập cách đọc viết số. Viết: 83251 http://c1kiman-to.violet.vn/ T.gian H Đ của HS 4 phút -Đọc số - Nêu rõ chữ số : hàng đơn vị hàng chục hàng trăm hàng nghìn hàng chục nghìn 2 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang) Viết bảng : 80001 83001;80201 ; - Gọi HS đọc. Yêu cầu học sinh nêu các số: tròn trăm tròn nghìn Tròn chục nghìn HĐ 2: Thực hành Bài1:- GV yªu häc sinh ®éc lËp lµm bµi. - GV cïng HS ch÷a bµi. 34 Bài 2:Nêu yêu cầu phút - GV tæ chøc ch÷a bµi. Bài 3 :Nêu yêu cầu cña bµi tËp. - GV ph©n tÝch mÉu . - GV ®i gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi. Bài 4 : - GV yªu cÇu HS tù lµm bµi. - GV thu chÊm mét sè bµi - Nhận xét nêu kết quả đúng . 4) Cñng cè dÆn dß : 3phút - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - Yªu cÇu HS chuÈn bÞ bµi sau tiÕp theo. Tiết 3: Đọc các số -Nêu quan hệ giữa hai hàng liền kề -Nhiều em -Cá nhân 1HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp. -HS tù lµm bµi, 2 HS lªn b¶ng lµm. - HS kÎ b¶ng vµ tù lµm vµo vë « li. - 1HS lªn b¶ng lµm , c¶ líp nhËn xÐt. - 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp. MÉu : 8723 = 8000 + 700 + 20 + 3. T¬ng tù HS lµm c¸c bµi cßn l¹i. - 2 HS lªn b¶ng lµm , c¶ líp nhËn xÐt ch÷a bµi. -Tính chu vi các hình. - HS tù lµm bµi - HS ch÷a l¹i bµi nÕu lµm sai. - HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc Tập đọc: DẾ MÈN BÊNH VỰC KÎ YẾU (Theo Tô Hoài ) I / Mục tiêu : - §äc rµnh m¹ch, tr«i ch¶y; bíc ®Çu cã giäng ®äc phï hîp tÝnh c¸ch cña nh©n vËt (Nhµ Trß, DÕ MÌn ). - HiÓu néi dung bµi: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp- bªnh vùc ngêi yÕu. Ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng lêi nãi, cö chØ cho thÊy tÊm lßng nhgi· hiÖp cña DÕ MÌn; bíc ®Çu biÕt nhËn xÐt vÒ mét nh©n vËt trong bµi. (Tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái trong SGK). II :Đồ dùng dạy học : - Tranh minh hoạ bµi ®äc trong SGK. - III Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ của GV http://c1kiman-to.violet.vn/ T.gian 45’ H Đ của HS 3 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang ) A.Giới thiệu chung : 5chủ điểm của sách giáo khoa Tiếng Việt 4 tập 1. B Bài mới 1, Giới thiệu chủ điểm bài học - Treo tranh 2 Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu bài Hoạt động1: Luyện đọc GV phân đoạn: -Gọi học sinh đọc nối tiếp. Giải nghĩa từ : ngắn chùn chùn : ngắn đến mức quá đáng khó coi. Giáo viên đọc diễn cảm cả bài. Hoạt động2: Tìm hiêủ bài Dế mèn gặp chị Nhà trò trong hoàn cảnh nào? -T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy chÞ Nhµ Trß rÊt yÕu ít ? - HS ®äc thÇm ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái:- -Nhµ Trß bÞ bÞ bän nhÖn øc hiÕp, ®e däa nh thÕ nµo? - Nh÷ng lêi nãi vµ cö chØ nµo cña DÕ MÌn nãi lªn tÊm lßng nghÜa hiÖp cña DÕ MÌn? Em hiÓu nghÜa hiÖp lµ nh thÕ nµo? Em thích hình ảnh nào nhất ? vì sao ? - T×m hiÓu xong bµi v¨n, em h·y cho biÕt néi dung chÝnh cña bµi lµ g×? HĐ:3 Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm. _Hd HS đọc đúng ;giọng đọc phù hợp với tình cảm thái độ của nhân vật Đính băng giấy ghi đoạn văn “Năm trước khi gặp trời làm đói kém ,,, ăn hiếp kẻ yếu Đọc diễn cảm đoạn văn -Hd HS đọc nhóm - Hướng dẫn đọc diễn cảm -Đọc mẫu C.: Củng cố dặn dò: - Qua bµi nµy, em häc tËp ®îc g× ë http://c1kiman-to.violet.vn/ 2 phút 40 phút 2 phút 38phút 15phút Mở mục lục sgk 2 em đọc lên 5 chủ điểm. Quan sát tranh. Học sinh nối nhau đọc từng đoạn -2lượt -Đọc phần chú thích cuối bài đọc. Luyện đọc theo cặp. -2 em đọc toàn bài. -Đọc thầm đoạn 1. 10phút 13phút - Dế mèn đi qua vùng cỏ xước thì nghe tiếng khóc tỉ tê , lại gần thì thấy nhà trò khóc bên tảng đá Thân hình chị bé nhỏ, gầy yếu, người bự những phấn như mới lột. Cánh chị mỏng, ngắn chùn chùn, quá yếu … - HS đọc thầm đoạn 3, suy nghĩ và trả lời. HS khác nhận xét bổ sung. Lời nói của đế mèn Em đùng sợ hải hãy trở về với tôi đứa độc ác không thể cậy khoẻ ăn hiếp em được. -cử chỉ hành động xoè cả hai càng ra dắt nhà trò đi. - HS nªu Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp. -Đoạn tả hình dáng nhà trò đọc chậm. -Lời nhà trò giọng đáng thương. -Lời dế mèn giọng mạnh mẽ. -Luyện đọc đoạn tiếp theo. - Thi đọc trước lớp 4 em. -Nhận xét -Liên hệ bản thân -HS chuÈn bÞ bµi sau. 4 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang) nh©n vËt DÕ MÌn? - GV nhËn xÐt tiÕt häc TiÕt 4: 3ph KÜ thuËt Chương 1: KĨ THUẬT CẮT, KHÂU, THÊU VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU (tiết 1) I.MỤC TIÊU -BiÕt ®îc ®Æc ®iÓm, t¸c dông vµ c¸ch sö dông, b¶o qu¶n nh÷ng vËt liÖu, dông cô ®¬n gi¶n thêng dïng ®Ó c¾t, kh©u, thªu. - BiÕt c¸ch vµ thùc hiÖn ®îc thao t¸c x©u chØ vµo kim vµ vª nót chØ (gót chØ) II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Một số mẫu vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu như vải, kim, chỉ, kéo, khung thêu, phấn may. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức : HS hát (1’) 2.Kiểm tra bài cũ :(5’) - KT đồ dùng học tập. 3.Bài mới Hoạt động dạy *Giới thiệu bài(1’): SGV Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về vật liệu khâu, thêu. * Mục tiêu: HS nhận biết những vật liệu nào thường dùng trong khâu, thêu. * Cách tiến hành : Gv giới thiệu một số loại vải, chỉ(xem thêm sách hdgv/15) *Kết luận: nội dung trong SGK. Hoạt động 2 : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kéo * Mục tiêu : Hs nhận biiết đặc điẻm và cách sử dụng kéo. * Cách tiến hành: - GV giới thiệu một số loại kéo. - Xem thêm shdgv/16. * Kết luận: Mục 1 phần ghi nhớ SGK/18. Hoạt động 3:GV hướng dẫn quan sát, nhận xét một http://c1kiman-to.violet.vn/ Hoạt động học Nghe GV giới thiệu. Hs lắng nghe. Hs nhắc lại. Hs lắng nghe rồi thực hành. Hs đọc mục 1 SGK/18. 5 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang ) số vật liệu và dụng cụ khác. * Mục tiêu: Hs nhận biết một số vật liệu và dụng cụ cắt may khác như thước may, thước dây, khung thêu, khuy cài, khuy bấm, phấn may. * Cánh thức tiến hành : Nghe và quan sát các dụng cụ - GV giới thiệu vật liệu, nói công cụ của nó. cắt may - Xem Shdgv/16 Nhắc lại. * Kết luận: như SGV/16 IV Nhận xét: - Củng cố dặn dò (3’) - Cô vừa dạy bài gì? - Nhắc lại một số vật liệu và dụng cụ cắt may mà em biết. - GV nhận xét tiết học. - Dặn hs chi tiết sau: vải trắng 15cm x 20cm. phấn vạch dấu, kéo, thước dẹt. Thứ 3 ngày 16 tháng 8 năm Tiết 1: Toán : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100000 (tt ) I, Mục tiêu : - Thùc hiÖn ®îc phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè ®Õn cã n¨m ch÷ sè; nh©n ( chia ) sè ®Õn cã n¨m ch÷ sè víi (cho) sè cã mét ch÷ sè. - BiÕt so s¸nh, xÕp thø tù (®Õn 4 sè ) c¸c sè ®Õn 100 000. II , Đồ dùng dạy học : - SGK ,bảng con III, Các HĐ dạy và học : HĐ GIÁO VIÊN A Kiểm tra 1 Luyện tính nhẩm. Tổ chức trò chơi tính nhẩm truyền. -Đọc phép tính B.Bài mới : - HD học sinh làm bài tập Bài 1:Nêu yêu cầu Bài 2 : §Æt tÝnh råi tÝnh Nhắc lại cách đặt tính http://c1kiman-to.violet.vn/ T.gian 4phút 34phút HĐ HỌC SINH Đọc kết quả - Tính nhẩm và ghi kết quả vµo vë « li. 1 em lên bảng làm 6 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang) Bài 3 : Ghi bảng 5870 , 5890 , Yêu cầu HS nhận xét số chữ số HD so sánh số chữ số ở mỗi hàng Baøi 4: - Y/c: HS töï laøm baøi. - Hoûi: Vì sao em saép xeáp ñöôïc nhö vaäy? Bài 5: GV dÆn HS kh¸ giái vÒ lµm thªm. 4 Củng cố dặn dò: - GV nhËn xÐt tiÕt häc 5 phót Làm bài ở vở bài tập Xem bài ôn tập TiÕt 2 : Lớp làm vào vở Hai số này cùng có 4 chữ số Nhận xét so sánh giá trị các chữ số hàng nghìn, hàng trăm giống nhau - Hàng chục 7 < 9 - Nên 5870 < 5890 Tự làm các bài còn lại HS làm bài vào vở Đọc kết quả - 1HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp - HS ®éc lËp lµm bµi. - HS nªu c¸ch s¾p xÕp, HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung. - HS chuÈn bÞ bµi sau LuyÖn tõ vµ c©u: CÊu t¹o cña tiÕng I, Mục tiêu: - N¾m ®îc cÊu t¹o ba phÇn cña tiÕng ( ©m ®Çu, vÇn, thanh ) – néi dung ghi nhí. - §iÒn ®îc c¸c bé phËn cÊu t¹o cña tõng tiÕng trong c©u tôc ng÷ ë BT1 vµo b¶ng mÉu ( môc III) . - Häc sinh kh¸, giái gi¶i ®îc c©u ®è ë BT2 ( môc III). II. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô, bé ch÷ c¸i ghÐp tiÕng. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra(2-3’): Híng dÉn chung vÒ c¸ch häc LuyÖn tõ vµ c©u líp 4. 2. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi(1-2’): H«m nay chóng ta sÏ ®îc häc bµi LuyÖn tõ vµ c©u ®Çu tiªn cña líp 4 ®ã lµ: CÊu t¹o cña tiÕng. b. H×nh thµnh kh¸i niÖm(10-12’): * NhËn xÐt: - Dßng th¬ 1 cã? tiÕng? G: 1 tiÕng = 1 ch÷. - H·y ®¸nh vÇn tiÕng bÇu? ghi l¹i c¸ch ®¸nh vÇn? http://c1kiman-to.violet.vn/ - HS ®äc toµn bé yªu cÇu. - §äc yªu cÇu 1. - HS ®Õm miÖng dßng th¬ thø nhÊt (tiÕng) - HS lµm viÖc nhãm ®«i dßng 2. - Tr¶ lêi c¶ c©u tôc ng÷ cã 14 tiÕng. - §äc yªu cÇu 2. - HS lµm VBT theo nhãm ®«i c¸c yªu cÇu cßn l¹i. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. 7 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang ) - TiÕng do nh÷ng bé phËn nµo t¹o thµnh? - ©m ®Çu – vÇn – thanh. - Nh÷ng tiÕng kh«ng ®ñ 3 bé phËn trªn th× b¾t buéc ph¶i cã nh÷ng bé phËn nµo? – vÇn vµ thanh - Rót ghi nhí. +TiÕng gåm m©ý bé phËn? NªucÊu t¹o cña 1 tiÕng? * Ghi nhí : - LÊy vÝ dô tiÕng cã ®ñ 3 bé phËn? - LÊy vÝ dô tiÕng chØ cã 2 bé phËn? c. Híng dÉn luyÖn tËp(20-22’): Bµi 1 (7) Ph©n tÝch c¸c bé phËn cÊu t¹o cña tõng tiÕng... - HS ®äc. - Hoa, lam, m¸y... - ¥i, µ, oi, «i, ¸.. - HS ®äc yªu cÇu. - HS lµm miÖng vµi tiÕng theo mÉu. - HS lµm viÖc nhãm ®«i VBT. - 1 HS lµm b¶ng phô, ch÷a bµi -> TiÕng do ©m ®Çu, vÇn vµ thanh t¹o thµnh. Bµi 2 (7) - HS lµm miÖng. - Ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng ao? 3. Cñng cè, dÆn dß: (-4’):-TiÕng cã cÊu t¹o ntn? Bé phËn nhÊt thiÕt ph¶i cã trong tiÕng lµ bé phËn nµo? - §äc l¹i ghi nhí. - GV nhËn xÐt tiÕt häc, HS chuÈn bÞ bµi sau. TiÕt 3 : KÓ chuyÖn Sù tÝch hå Ba BÓ I. Môc tiªu: 1. RÌn kü n¨ng nãi: - Dùa vµo lêi kÓ cña Gv vµ tranh minh ho¹, HS kÓ l¹i ®îc c©u chuyÖn ®· nghe, cã thÓ phèi hîp lêi kÓ víi ®iÖu bé, nÐt mÆt. - HiÓu truyÖn, trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. Ngoµi viÖc gi¶i thÝch sù h×nh thµnh hå Ba BÓ, c©u chuyÖn cßn ca ngîi nh÷ng con ngêi giµu lßng nh©n ¸i, kh¼ng ®Þnh ngêi giµu lßng nh©n ¸i sÏ ®îc ®Òn ®¸p xøng ®¸ng. 2. RÌn kü n¨ng nghe: - Cã kh¶ n¨ng tËp trung nghe thÇy c« kÓ. - Ch¨m chó nghe b¹n kÓ, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ®óng lêi kÓ cña b¹n. II. §å dïng d¹y häc: Tranh SGK phãng to. http://c1kiman-to.violet.vn/ 8 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra: Kh«ng kiÓm tra. 2. D¹y bµi míi: ( 32 phót ) a. Giíi thiÖu bµi(1-2’): Më ®Çu cho chñ ®iÓm Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n. TiÕt kÓ chuyÖn ®Çu tiªn c« sÏ kÓ cho c¸c em nghe c©u chuyÖn “ Sù tÝch Hå Ba BÓ”. b. Gv kÓ chuyÖn(6-8’): LÇn 1: DiÔn c¶m – Gi¶i thÝch tõ khã. LÇn 2: C¸c em quan s¸t bøc tranh 1, nghe c« kÓ. ..... t¬ng tù víi 2 bøc tranh cßn l¹i. c. Híng dÉn HS tËp kÓ(22-24’). *KÓ tõng ®o¹n - Bµi 1(8’ ): + 1 HS ®äc thÇm yªu cÇu. -Bµi yªu cÇu g× ? Dùa vµo ®©u ®Ó kÓ ? + HS lµm viÖc theo nhãm 4. + Tõng nhãm kÓ theo tranh,nhËn xÐt, , Thi kÓ tríc líp: §¹i diÖn cña tõng nhãm bæ sung cho nhau . (mçi nhãm chØ kÓ 1 tranh) GV:KÓ ®óng cèt truyÖn kh«ng lÆp l¹i... - C¸c nhãm nhËn xÐt b¹n kÓ: ND,tr×nh tù... *KÓ c¶ c©u chuyÖn - Tæ chøc cho HS thi kÓ tríc líp - Bµi 2(8 -10’) + §äc yªu cÇu. + Lµm viÖc theo nhãm. + §¹i diÖn nhãm kÓ c¶ truyÖn. d. T×m hiÓu néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn( 3-5’) - Bµi 3 : + HS ®äc yªu cÇu. +Th¶o luËn N2 tr¶ lêi + C©u chuyÖn ca ngîi nh÷ng con ngêi -Ngoµi môc ®Ých gi¶i thÝch sù h×nh thµnh hå giµu lßng nh©n ¸i biÕt gióp ®ì ngêi kh¸c . C©u chuyÖn cßn nãi ®Õn ®iÒu g×? *Yªu cÇu HS b×nh chän -B¹n kÓ hay nhÊt . Gv liªn hÖ: Trong cuéc sèng hµng ngµy... –B¹n hiÓu truyÖn nhÊt. d. Cñng cè, dÆn dß :( 5 ’). - GV khen HS kÓ tèt, ®éng viªn HS kÓ cha hay, cha tËp trung. DËn HS chuÈn bÞ bµi sau http://c1kiman-to.violet.vn/ 9 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang ) TiÕt 4: ThÓ dôc : Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh, tæ chøc líp – trß ch¬i “ ChuyÓn bãng tiÕp søc” I) Môc tiªu : - BiÕt ®îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 4 vµ mét sè néi quy trong giê häc ThÓ dôc. - BiÕt c¸ch tËp hîp hµng däc, biÕt c¸ch dãng th¼ng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ. - BiÕt ®îc c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®îc c¸c trß ch¬i theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. I) §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: -Trªn s©n trêng, vÖ sinh n¬i tËp ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn - ChuÈn bÞ mét cßi, 4 qu¶ bãng nhùa II) Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. PhÇn më ®Çu : - TËp hîp líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc - §øng t¹i chç h¸t vµ vç tay - Trß ch¬i “ T×m ngêi chØ huy” 2. PhÇn c¬ b¶n : a) Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh ThÓ dôc líp 4. - HS ®øng theo ®éi h×nh 4 hµng ngang. GV giíi thiÖu tãm ct¾c ch¬ng tr×nh m«n ThÓ dôc líp 4. - Thêi lîng häc 2 tiÕt / tuÇn, häc trong 35b tuÇn, c¶ n¨m häc 70 tiÕt. - Néi dung bao gåm: §H§N, bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung, kÜ n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n, trß ch¬i vËn ®éng vµ ®Æc biÖt cã m«n häc tù chän nh: §¸ cÇu, nÐm bãng… b) Phæ biÕn néi quy, yªu cÇu tËp http://c1kiman-to.violet.vn/ Ho¹t ®éng cña häc sinh 8 phót 2phót     20 phót 3 phót     3 phót      10 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang) luyÖn - Trong giê häc quÇn ¸o ph¶i gän gµng, khuyÕn khÝch mÆc quÇn ¸o thÓ thao, kh«ng ®i dÐp lª.ph¶i ®i dµy. c) Biªn chÕ tæ tËp luyÖn - C¸ch chia tæ tËp luyÖn nh theo biªn chÕ líp , bÇu tæ trëng c¸c tæ. d) Trß ch¬i: ChuyÓn bãng tiÕp søc -GV lµm mÉu c¸ch chuyÒn bãng vµ phæ biÕn luËt ch¬i. - Cho c¶ líp ch¬i thö mét lÇn. Khi thÊy c¶ líp biÕt c¸ch ch¬i GV míi cho HS ch¬i chÝnh thøc. 3. PhÇn kÕt thóc : * §øng r¹i chç vç tay vµ h¸t - GV hÖ thèng bµi - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc vµ giao bµi tËp vÒ nhµ.   2 phót 5 phót              5 phót     S¸ng thø 4 ngµy 17 th¸ng 08 n¨m TiÕt 1: To¸n : ¤n tËp Môc tiªu: - Gióp häc sinh «n tËp c¸c sè ®Õn 100000, HS biÕt so s¸nh c¸c sè c¸c sè cã 5 ch÷ sè. - Thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp tÝnh: céng, trõ, nh©n, chia vµ tÝnh ®îc gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa mét ch÷. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÒ gi¶i to¸n. Ho¹t ®éng d¹y häc. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn I) æn ®Þnh líp: ( 4 phót ) - GV kiÓm tra s¸ch vë - ®å dïng häc tËp cña HS. I) LuyÖn tËp: ( 40 phót ) - GV híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1: a) ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín 73524 ; 73452 ; 75352 ; 37254 ; 37245 , b) T×m sè bÕ nhÊt trong c¸c sè sau: 43567 ; 44001 ; 29754 ; 29574 ; 29475 . c) ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm : http://c1kiman-to.violet.vn/ Ho¹t ®éng cña häc sinh - HS ®a s¸ch vë ®å dïng cho GV kiÓm tra. - HS ®äc ®Ò vµ ®éc lËp lµm bµi vµo vë « li. - 3 HS lªn b¶ng lµm 3 bµi - C¶ líp nhËn xÐt ch÷a bµi. - 1 HS ®äc yªu cÇu ®Ò to¸n 11 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang ) 54765 ; 54770 ; 54775 ; …….. ; ……… ; …….. - GV ch÷a bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña HS. Bµi 2 : §Æt tÝnh råi tÝnh: 25736 + 9157 15206 x 4 71603 – 57354 29765 : 7 - GV tæ chøc ch÷a bµi. Bµi 3 : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: a) 375 + m víi : m = 37 ; m = 45 ; m = 128 b) 17 x n – 36 víi : n =4 ; n = 7 ; n = 9. - GV híng dÉn: ®Ó tÝnh ®îc gi¸ trÞ cña biÓu thøc ta ph¶i thay gi¸ trÞ cña m vµ n vµo biÓu thøc. - GV gäi HS kh¸c nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n - GV ch÷a bµi Bµi 4: Thïng thø nhÊt ®ùng 356 l dÇu, thïng thø hai ®ùng ®îc b»ng 1 sè dÇu ë thïng thø nhÊt. Hái c¶ 2 hai thïng ®ùng ®îc bao nhiªu lÝt dÇu ? - GV ®i gîi ý gióp ®ì cho HS yÕu lµm bµi. - GV thu chÊm 10 bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña HS . Bµi 5 : C¸c b¹n häc sinh xÕp thµnh 6 hµng nh nhau. BiÕt 4 hµng cã 64 b¹n. Hái 6 hµng cã bao nhiªu b¹n ? - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - GV tæ chøc ch÷a bµi. II) Cñng cè dÆn dß: ( 5 phót ) - GV nhËn xÐt tiÕt häc - HS vÒ nhµ lµm thªm bµi tËp vµ chuÈn bÞ bµi sau. TiÕt 2 : TiÕng viÖt - HS tù lµm bµi vµo vë. - 2 HS lªn b¶ng lµm. - HS ch÷a l¹i bµi nÕu lµm sai. - 2 HS ®äc yªu cÇu ®Ò bµi - HS suy nghÜ vµ lµm bµi . - GV ®i theo dâi gióp ®ì HS yÕu lµm bµi. - 2 HS lªn b¶ng lµm. - 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi 4. - HS trao ®æi nhãm 2 vµ lµm bµi. - §¹i diÖn mét HS lªn b¶ng lµm. - HS ch÷a l¹i bµi ( nÕu lµm sai ). - HS nh¾c l¹i néi dung «n tËp - 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp - GV yªu cÇu HS tù lµm bµi . - HS vÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. ¤n tËp I. Môc tiªu: - LuyÖn viÕt ch÷ ®Ñp. - ¤n tËp vÒ cÊu t¹o tiÕng , häc sinh biÕt ®îc nh÷ng tõ viÕt sai chÝnh t¶ vµ ph©n biÖt ®îc ©m l/ n . II. C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng d¹y H®1: Giíi thiÖu néi dung tiÕt «n tËp H®2: Híng dÉn bµi tËp Bµi tËp 1: HS luyÖn viÕt vë Thùc hµnh viÕt ®óng viÕt ®Ñp Ch÷ A - GV híng dÉn HS quan s¸t vµ viÕt ®óng mÉu - ChÊm, ch÷a bµi Bµi tËp 2: Ph©n tÝch c¸c bé phËn cÊu t¹o cña tõng tiÕng trong c©u ca dao sau: Th¸p Mêi ®Ñp nhÊt b«ng sen http://c1kiman-to.violet.vn/ Ho¹t ®éng häc - HS viÕt bµi vµo vë HS ph©n tÝch, lµm bµi vµo vë Theo mÉu TiÕng ¢m ®Çu VÇn Thanh 12 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang) ViÖt Nam ®Ñp nhÊt cã tªn B¸c Hå - GV chÊm bµi, nhËn xÐt Bµi tËp 3: T×m nh÷ng tiÕng b¾t vÇn víi nhau trong ®o¹n th¬ sau: Nói gi¨ng thµnh luü s¾t dµy Rõng che bé ®éi rõng v©y qu©n thï. Mªnh m«ng bèn mÆt s¬ng mï §Êt trêi ta c¶ chiÕn khu mét lßng. Tè H÷u ( TrÝch bµi th¬ ViÖt B¾c) Bµi tËp 4: Nh÷ng tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶ ? a. në nang b. ch¾c nÞch c. n«ng næi d. l«ng c¹n e. bÐo l¼n g. xoong nåi - GV ch÷a bµi chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. Bµi tËp 5: §iÒn vµo chç chÊm l hoÆc n cho phï hîp. a) Chim sa c¸ …Æn b) §Êt …µnh chim ®Ëu c) B¸n anh em xa mua …¸ng giÒng gÇn. d) …íc s«i …öa báng . - GV kÕt luËn chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. H®3: Cñng cè dÆn dß: - DÆn HS vÒ nhµ häc bµi TiÕt 3 : - HS th¶o luËn N2 C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ - HS nhãm kh¸c nhÉnÐt bæ sung. - 1HS ®äc yªu cÇu cña ®Ò bµi C¶ líp ®éc lËp lµm bµi 1HS lªn b¶ng ®iÒn vµo chç chÊm. HS kh¸c nhËn xÐt - 2 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp. - HS tù lËp lµm bµi - - GV ®i theo dâi gióp ®ì HS yÕu lµm bµi. - HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc - ChuÈn bÞ bµi sau. Khoa häc: «n tËp A. Môc tiªu: - Nªu ®îc nh÷ng yÕu tè vµ con ngêi còng nh nh÷ng sinh vËt kh¸c cÇn ®Ó duy tr× sù sèng - KÓ ra ®îc mét sè ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ tinh thÇn mµ chØ con ngêi míi cÇn trong cuéc sèng - BiÕt quý träng nh÷ng yÕu tè cÇn cho sù sèng B. §å dïng häc tËp: - H×nh trang 4, 5 s¸ch gi¸o khoa. PhiÕu häc tËp C. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy I. Tæ chøc II. KiÓm tra: III. D¹y bµi míi: H§1: §éng n·o * Môc tiªu: Häc sinh liÖt kª nh÷ng g× em cÇn cho cuéc sèng * C¸ch tiÕn hµnh B1: GV nªu yªu cÇu - KÓ nh÷ng thø c¸c em cÇn hµng ngµy ®Ó duy tr× sù sèng - NhËn xÐt vµ ghi c¸c ý kiÕn ®ã lªn b¶ng B2: GV tãm t¾t ý kiÕn vµ rót ra kÕt luËn H§2: Lµm viÖc víi phiÕu häc tËp vµ SGK * Môc tiªu: Ph©n biÖt nh÷ng yÕu tè mµ http://c1kiman-to.violet.vn/ Ho¹t ®éng cña trß - H¸t. - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - Häc sinh l¾ng nghe. - Häc sinh nèi tiÕp tr¶ lêi - §iÒu kiÖn vËt chÊt: QuÇn, ¸o, ¨n, uèng - §iÒu kiÖn tinh thÇn: t×nh c¶m, gia ®×nh, b¹n bÌ... - NhËn xÐt vµ bæ xung - Häc sinh nh¾c l¹i 13 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang ) con ngêi, sinh vËt kh¸c cÇn ®Ó duy tr× sù sèng cña m×nh víi yÕu tè mµ chØ cã con ngêi míi cÇn * C¸ch tiÕn hµnh B1: Lµm viÖc víi phiÕu theo nhãm - GV ph¸t phiÕu B2: Ch÷a bµi tËp ë líp B3: Th¶o luËn t¹i líp - GV ®Æt c©u hái - NhËn xÐt vµ rót ra kÕt luËn SGV trang 24 H§3: Trß ch¬i “ Cuéc hµnh tr×nh ®Õn hµnh tinh kh¸c ” * Môc tiªu: Cñng cè kiÕn thøc ®· häc vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó duy tr× sù sèng * C¸ch tiÕn hµnh B1: Tæ chøc - Chia líp thµnh c¸c nhãm vµ ph¸t phiÕu B2: híng dÉn c¸ch ch¬i vµ thùc hµnh ch¬i B3: Th¶o luËn - NhËn xÐt vµ kÕt luËn IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : 1) Cñng cè: ? Con ngêi còng nh nh÷ng sinh vËt kh¸c cÇn g× ®Ó sèng? 2) DÆndß:-VÒ nhµ tiÕp tôc t×m hiÓu vµ chuÈn bÞ bµi 2 - Häc sinh lµm viÖc víi phiÕu häc tËp - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy - Con ngêi vµ sinh vËt kh¸c cÇn: Kh«ng khÝ, níc, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, thøc ¨n - Con ngêi cÇn: nhµ ë, t×nh c¶m, ph¬ng tiÖn giao th«ng, b¹n bÌ, quÇn ¸o, trêng, s¸ch, ®å ch¬i... - Häc sinh nhËn xÐt vµ bæ xung - Häc sinh më s¸ch gi¸o khoa vµ th¶o luËn hai c©u hái - NhËn xÐt vµ bæ xung - Häc sinh chia nhãm vµ nhËn phiÕu - Häc sinh thùc hiÖn ch¬i theo yªu cÇu cña gi¸o viªn - Tõng nhãm so s¸nh kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch - Vµi häc sinh nªu. TiÕt 4: §¹o ®øc: ¤n tËp I. Môc tiªu: - Gióp häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c hµnh vi vÒ tÝnh trung thùc trong häc tËp II. C¸c ho¹t ®«ng d¹y häc: Ho¹t déng d¹y Ho¹t ®éng häc H®1: G thiÖu néi dung «n tËp H®2: Híng dÉn lµm bµi Th¶o luËn N2 Bµi1:Xö lÝ t×nh huèng sau: C¸c nhãm nªu ý kiÕn Trong giê kiÓm tra To¸n, thÊy B×nh NhËn xÐt kh«ng lµm ®îc bµi, Toµn cã ý ®Þnh cho B×nh chÐp bµi cña m×nh. - Theo em, B×nh cã thÓ cã nh÷ng c¸ch øng xö nh thÕ nµo trong t×nh huèng ®ã? - NÕu lµ B×nh em sÏ lµm g× trong t×nh huèng ®ã? V× sao? Bµi2: Em h·y nªu mét sè biÓu hiÖn vÒ trung thùc trong häc tËp. Bµi 3: Em h·y tù liªn hÖ vµ ghi nh÷ng - HS ph¸t biÓu ý kiÕn viÖc em ®· lµm thÎ hiÖn trung thùc trong häc tËp HS ®äc bµi - HS vÒ nhµ thùc hiÖn néi dung bµi häc H®3 Cñng cè dÆn dß - GV nhËn xÐt biÓu d¬ng http://c1kiman-to.violet.vn/ 14 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang) ChiÒu thø 4 ngµy 17 th¸ng 08 n¨m TiÕt 1 : To¸n: OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ÑEÁN 100 000 (tieáp theo) I, Mục tiêu : - TÝnh nhÈm, thùc hiÖn ®îc phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè cã ®Õn n¨m ch÷ sè; nh©n(chia ) sè cã n¨m ch÷ sè víi ( cho ) sè cã mét ch÷ sè. - TÝnh ®îc gi¸ trÞ cña biÓu thøc. II , Đồ dùng dạy học : - SGK ,vở, bảng con I. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1) Bµi cò : ( 5 phót ) - GV: Goïi 3 HS leân söûa BT ltaäp theâm ôû tieát - 3HS leân söûa baøi, caû lôùp theo doõi, nxeùt. trc, ñoàng thôøi ktra VBT cuûa HS. - GV: Söûa baøi, nxeùt HS. 2) Daïy-hoïc baøi môùi: ( 30 phót ) *Gthieäu: Giôø toaùn hoâm nay ta tieáp tuïc cuøng nhau oân taäp caùc kthöùc ñaõ hoïc veà caùc soá trg ph/vi 100 000. Baøi 1: - GV: Y/c HS töï nhaåm & ghi kquaû vaøo VBT. Baøi 2: - GV: Cho HS töï th/h pheùp tính. - Y/c: HS töï nxeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng, sau ñoù nxeùt HS - HS: Laøm baøi, sau ñoù 2HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå ktra baøi nhau. - 4HS leân baûng laøm, moãi HS th/h 2 pheùp tính. - HS: Neâu caùch ñaët tính, th/h tính cuûa 1 pheùp tính coäng, tröø, nhaân, chia trg baøi. - 3HS laàn löôït neâu thöù töï th/h caùc pheùp tính trg 1 bieåu thöùc. Baøi 3: - GV: Cho HS neâu thöù töï th/h caùc pheùp tính - 4HS leân baûng th/h tính gtrò cuûa 4 bieåu thöùc, HS caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. trg bieåu thöùc roài laøm baøi. a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616 2600 = 3400 c) (70850 – 50230) x 3 = 20620 x 3 = 61860 = 9500 - GV: Nxeùt HS. http://c1kiman-to.violet.vn/ b) 6000 – 1300 x 2 = 6000 – c) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 - HS: Neâu y/c. 15 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang ) Baøi 4: - GV: Goïi HS neâu y/c cuûa baøi toaùn, sau ñoù y/c HS töï laøm. - GV: Söûa baøi & y/c HS neâu caùch tìm soá haïng chöa bieát cuûa pheùp coäng, soá bò tröø chöa bieát cuûa pheùp tröø, thöøa soá chöa bieát cuûa pheùp nhaân, soá bò chia chöa bieát cuûa pheùp chia. - GV: Nxeùt HS. Baøi 5: - GV: Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - GV yªu cÇu HS kh¸ giái vÒ nhµ lµm thªm 3) Cuûng coá-daën doø: ( 5 phót ) - GV: Nxeùt tieát hoïc.- Daën doø: Laøm BT & CBBsau. TiÕt 2 : MÑ èm - 4HS leân baûng laøm BT, caû lôùp laøm VBT. - HS: Neâu caùch tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính. - HS: Ñoïc ñeà baøi SGK. . - HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc. TËp ®äc ( TrÇn §¨ng Khoa ) I. Môctiªu : - §äc rµnh m¹ch, tr«i ch¶y; bíc ®Çu biÕt ®äc diÔn c¶m 1; 2 khæ th¬ víi gÞng nhÖ nhµng, t×nh c¶m. - HiÓu néi dung bµi: T×nh c¶m yªu th¬ng s©u s¾c vµ tÊm lßng hiÕu th¶o, biÕt ¬n cña b¹n nhá víi ngêi mÑ bÞ èm. ( tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái 1,2,3; thuéc Ýt nhÊt mét khæ th¬ trong bµi). II. §å dïng d¹y häc: Tranh SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra(2-3’): §äc bµi: DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu? - Nªu néi dung bµi? 2. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi(1-2’): H«m nay c« cïng c¸c em ®äc bµi MÑ èm. b. LuyÖn ®äc ®óng(10-12’). - Bµi th¬ cã mÊy ®o¹n (khæ)? - 7 ®o¹n. * §äc nèi tiÕp 7 khæ th¬. - HS ®äc. * RÌn ®äc tõng khæ th¬: - HS ®äc dßng 4. - GV híng dÉn ®äc c¶ bµi: ®äc râ rµng , - HS ®äc chó gi¶i, - HS ®äc ®o¹n (2ng¾t ®óng nhÞp th¬... 3em). - HS ®äc chó gi¶i, - HS ®äc ®o¹n. http://c1kiman-to.violet.vn/ 16 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang) - GV ®äc mÉu. c. T×m hiÓu bµi( 12’): - 2 khæ th¬ ®Çu. -Em hiÓu nh÷ng c©u th¬ sau muèn nãi ®iÒu g×? L¸ trÇu kh« gi÷a c¬i trÇu TruyÖn KiÒu gÊp l¹i trªn ®Çu bÊy nay.... G gi¶ng côm tõ ‘lÆn trong ®êi mÑ’ - Khæ 3. +Sù quan t©m, ch¨m sãc cña xãm lµng ®èi víi mÑ b¹n nhá ®îc thÓ hiÖn qua nh÷ng c©u th¬ nµo? - HS ®äc ®o¹n nhãm ®«i. - HS ®äc c¶ bµi. - HS ®äc thÇm 2 khæ th¬ ®Çu. - 1 HS ®äc c©u1 (SGK). - HS tr¶ lêi: cho biÕt mÑ b¹n nhá bÞ èm , mÑ kh«ng lµm ®îc g× c¶... - C« b¸c xãm lµng ®ªcna rh¨m, ngêi cho trøng, ngêi cho cam – Anh y sÜ ®· mang thuèc vµo. Gi¶ng : MÑ èm, mÖt mái nhng mÑ kh«ng c« ®¬n v× mÑ ®îc sù quan t©m, chia sÎ cña bµ con chßm xãm, råi l¹i ®îc sù ch¨m sãc tËn t×nh cña anh y sÜ... - Khæ th¬ 4 + 5 +6 - HS ®äc thÇm. + T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy b¹n nhá C¶ ®êi .... tËp ®i. rÊt xãt th¬ng mÑ? + B¹n nhá sÏ lµm nh÷ng viÖc g× ®Ó - B¹n nhá kh«ng qu¶n ng¹i, lµm mäi vÖc mong mÑ vui, khoÎ? ®Ó mÑ vui : MÑ vui con cã qu¶n g× …. §ã lµ t×nh yªu th¬ng s©u s¾c cña b¹n móa ca . nhá ®èi víi mÑ. - Dßng th¬ cuèi: b¹n nhá muèn nãi lªn ®iÒu g×? HS ®äc to 2 dßng th¬ cuèi. - Bµi th¬ cã ý nghÜa g×? MÑ lµ ngêi cã ý nghÜa v« cïng to lín ®èi víi b¹n nhá . d. LuyÖn ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng (10 phót ). Nãi lªn t×nh c¶m yªu th¬ng.... + GV ®äc mÉu - HS ®äc khæ th¬ m×nh thÝch. + GV yªu cÇu HS ®äc. - H nhÈm thuéc - HS ®äc thuéc lßng theo ®o¹n. - HS ®äc c¶ bµi. e. Cñng cè, dÆn dß: ( 4’): - Nªu ý nghÜa cña bµi th¬? - GV liªn hÖ. - VÒ häc thuéc bµi. ChuÈn bÞ bµi: “ DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu”phÇn 2. http://c1kiman-to.violet.vn/ 17 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang ) TiÕt 3 : TËp lµm v¨n: ThÕ nµo lµ kÓ chuyÖn ? I . Mục tiêu : - HiÓu nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña v¨n kÓ chuyÖn ( néi dung Ghi nhí ). - Bíc ®Çu biÕt kÓ l¹i mét c©u chuyÖn ng¾n cã ®Çu cã cuèi, liªn quan ®Õn mét, hai nh©n vËt vµ nãi lªn ®îc mét ®iÒu cã ý nghÜa ( môc III ). II . Đồ dùng dạy học : II. §å dïng d¹y häc: B¨ng giÊy d¸n ®Ò bµi 1. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra(2-3’): - KÓ nh÷ng kiÓu bµi v¨n ®· häc ë Líp 3? - Nªu yªu cÇu v¨n häc ë Líp 4. 2. D¹y bµi míi: a. giíi thiÖu bµi(1-2’): ghi tªn bµi. b. H×nh thµnh kh¸i niÖm ( 15’). * NhËn xÐt: xÐt. - Yªu cÇu 1cã mÊy ý? - HS ®äc thÇm yªu cÇu 1 môc nhËn - 1 HS kÓ l¹i v¾n t¾t c©u chuyÖn “Sù tÝch hå Ba BÓ” . Thùc hiÖn lµm VBT yªu cÇu1theo N2. + Híng dÉn HS lµm miÖng. - KÓ tªn c¸c nh©n vËt cã trong chuyÖn? - Sù viÖc chÝnh ®Çu tiªn cña c©u chuyÖn - HS nªu lµ sù viÖc g× ? vµ kÕt qu¶ ra sao? Bµ cô ®Õn lÔ héi ¨n xin -> kh«ng ai cho. - Sù viÖc tiÕp theo vµ kÕt qu¶? - C¸c sù viÖc tiÕp theo vµ ý nghÜa cña - Hai mÑ con... c©u chuyÖn? - HS ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi . - GVchèt lêi gi¶i ®óng. - C©u chuyÖn Sù tÝch hå Ba BÓ cã c¸c nh©n vËt , c¸c sù kiÖn vµ kÕt qu¶ cña sù viÖc, cã ý nghÜa cña truyÖn nªn c©u chuyÖn Sù tÝch hå Ba BÓ lµ mét bµi v¨n kÓ chuyÖn. Yªu cÇu 2 - Nªu yªu cÇu cña bµi? - Gîi ý: §Ó biÕt bµi Hå Ba BÓ cã ph¶i lµ bµi v¨n kÓ chuyÖn kh«ng, c¸c em dùa vµo yªu cÇu 1. - Bµi hå Ba BÓ nãi vÒ ®iÒu g×? - So s¸nh víi bµi Sù tÝch hå Ba BÓ? Bµi hå Ba BÓ kh«ng ph¶i lµ mét bµi v¨n kÓ chuyÖn. Yªu cÇu3: Theo em, thÕ nµo lµ kÓ chuyÖn? * Ghi nhí SGK/11 http://c1kiman-to.violet.vn/ - HS ®äc thÇm yªu cÇu (c¶ bµi). - HS lµm VBT. - Miªu t¶ c¶nh ®Ñp ë hå Ba BÓ. - HS nªu. - HS nªu nèi tiÕp. - HS ®äc, lÊy vÝ dô. 18 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang) c) Híng dÉn luyÖn tËp (17’) Bµi 1 (10-11’) - Gv ghi yªu cÇu cña ®Ò. - §Ó x©y dùng®îc 1 c©u chuyÖn cÇn cã g×?( c©u chuyÖn cã më ®Çu c©u chuyÖn, diÔn biÕn cña c©u chuyÖn vµ kÕt thóc c©u chuyÖn). - Híng dÉn HS nhËn xÐt b¹n. - GVnhËn xÐt, ch÷a. Bµi 2 (7-9’) - C©u chuyÖn em kÓ cã nh÷ng nh©n vËt nµo? Nªu ý nghÜa c©u chuyÖn? d) Cñng cè, dÆn dß (2-4’) - ThÕ nµo lµ kÓ chuyÖn? - VÒ lµm bµi ë VBT. TiÕt 4 : TiÕt 1 : HS ®äc to, ®äc thÇm , g¹ch ch©n nh÷ng tõ quan träng vÒ thÓ lo¹i, néi dung, giíi h¹n. - ThÓ lo¹i: kÓ - Giíi h¹n: Trªn ®êng ®i häc vÒ. - Néi dung: Em gióp mét c« phô n÷ bÕ con nhá, x¸ch ®å nÆng... - HS lµm VBT - 1 HS tr×nh bµy. -Líp nhËn xÐt thÓ lo¹i, néi dung, c¸ch diÔn ®¹t (c©u, tõ, ý...) -HS nªu yªu cÇu - HS lµm nhãm ®«i. - HS tr×nh bµy. - HS chuÈn bÞ bµi sau Tù häc : Thø 5 ngµy 18 th¸ng 8 n¨m To¸n : BIEÅU THÖÙC COÙ CHÖÙA MOÄT CHÖÕ I. MUÏC TIEÂU: - HS bước đầu nhận biết được biểu thức có chứa một chữ - Biết cách tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc chøa mét ch÷ khi thay ch÷ b»ng sè . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: GV cheùp saün ñeà baøi toaùn vduï treân baûng phuï hoaëc baêng giaáy & veõ saün baûng ôû phaàn vduï (ñeå troáng soá ôû caùc coät)ï. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - 3HS leân baûng laøm baøi, HS döôùi A) Bµi cò :( 5 phót ) - GV: Goïi 3 HS leân söûa BT ltaäp theâm ôû lôùp theo doõi, nxeùt baøi laøm cuûa baïn. tieát trc, ñoàng thôøi ktra VBT cuûa HS. http://c1kiman-to.violet.vn/ 19 Giáo án tỏng hợp trọn bộ Lớp 4 (944 trang ) - GV: Söûa baøi, nxeùt . 1) Daïy-hoïc baøi môùi: * Giíi thiÖu bµi : ( phót ) - HS: Nhaéc laïi ñeà baøi. *Gthieäu bieåu thöùc coù chöùa moät chöõ: a/ Bieåu thöùc coù chöùa moät chöõ: - GV: Y/c HS ñoïc baøi toaùn vduï. - Hoûi: Muoán bieát baïn Lan coù tcaû bn quyeån vôû ta laøm ntn? - GV gthieäu: 3+a ñöôïc goïi laø b/thöùc coù chöùa 1 chöõ. - Y/c HS nxeùt ñeå thaáy b/thöùc coù chöùa 1 chöõ goàm soá, daáu pheùp tính & 1 chöõ. b/ Gtrò cuûa bieåu thöùc chöùa 1 chöõ: - Hoûi & vieát: Neáu a=1 thì 3+a=? - GV: Khi ñoù ta noùi 4 laø 1 gtrò cuûa bieåu thöùc 3+a. - GV: Laøm töông töï vôùi a=2, 3, 4, … - Hoûi: Khi bieát 1 gtrò cuï theå cuûa a, muoán tính gtrò cuûa b/thöùc 3+a ta laøm theá naøo? - Moãi laàn thay chöõ a baèng soá ta tính ñöôïc gì? *Luyeän taäp-thöïc haønh: Baøi 1: - Vieát leân baûng b/thöùc 6+b & y/c HS ñoïc b/thöùc. - Ta phaûi tính gtrò cuûa b/thöùc 6+b vôùi b baèng maáy? - Neáu b=4 thì 6=b baèng bn? - GV yªu cÇu HS tù lµm bµi Baøi 2: - Veõ caùc baûng soá nhö BT2 SGK. - Hoûi veà baûng1: Doøng thöù nhaát trg baûng cho em bieát ñieàu gì? - Hoûi: Doøng thöù 2 trg baûng cho bieát ñieàu gì? - x coù nhöõng gtrò cuï theå naøo? - Khi x=8 thì gtrò cuûa b/thöùc 125+x laø bn? - HS: Ñoïc ñeà toaùn. - Ta th/h pheùp tính coäng soá vôû Lan coù ban ñaàu vôùi soá vôû meï cho theâm. - Lan coù tcaû: 3+1 qvôû. http://c1kiman-to.violet.vn/ - HS neâu soá vôû coù tcaû trg töøng tr/h. - Lan coù tcaû: 3+a qvôû. - Neáu a=1 thì3+a=3+1=4 - Tìm gtrò cuûa b/thöùc 3+a trg töøng tr/h. - Ta thay gtrò cuûa a vaøo b/thöùc roài th/h tính. - Ta tính ñöôïc 1 gtrò cuûa b/thöùc 3+a. - HS: Neâu y/c cuûa BT. - HS ñoïc. - Vôùi b=4. - Neáu b=4 thì 6+b=6+4=10. - Laø 6+4=10. - 2HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm VBT. - HS: Ñoïc baûng. - Cho bieát gtrò cuï theå cuûa x (hoaëc y). - Gtrò cuûa b/thöùc 125+x töông öùng vôùi töøng gtrò cuûa x ôû doøng treân. - x coù nhöõng gtrò laø 8, 30, 100. - Khi x=8 thì gtrò cuûa b/thöùc 20
- Xem thêm -