Tài liệu Giáo án toán lớp 9 chuẩn ktkn năm 2014

  • Số trang: 137 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 142 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: 05/9/2014 TiÕt1 C¨n bËc hai A. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: HiÓu ®îc kh¸i niÖm c¨n bËc hai cña mét sè kh«ng ©m, kÝ hiÖu c¨n bËc hai, ph©n biÖt ®îc c¨n bËc hai d¬ng vµ c¨n bËc hai ©m cña cïng mét sè d¬ng, ®Þnh nghÜa c¨n bËc hai sè häc cña sè kh«ng ©m . 2. Kü n¨ng: TÝnh ®îc c¨n bËc hai cña mét sè, biÕt liªn hÖ cña phÐp khai ph¬ng víi quan hÖ thø tù vµ dïng liªn hÖ nµy ®Ó so s¸nh c¸c sè. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc, hîp t¸c tham gia ho¹t ®éng häc B. ChuÈn bÞ: GV : - So¹n bµi , ®äc kü bµi so¹n tríc khi lªn líp . -B¶ng phô tæng hîp kiÕn thøc vÒ c¨n bËc hai ®· häc ë líp 7 . HS : - ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ c¨n bËc hai ®· häc ë líp 7 . -§äc tríc bµi häc chuÈn bÞ c¸c  ra giÊy nh¸p . C-Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng 1.OÅn ñònh toå chöùc lôùp 2. Baøi cuû: Thay cho vieäc giôùi thieäu chöông 3. Baøi môùi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - HS Gi¶i ph¬ng tr×nh : a) x2 = 16; b) x2 = 0 c) x2 = -9 a) x2 = 16 � x = 4 hoÆc x = - 4 b) x2 = 0 � x = 0 c) x2 = -9 kh«ng tån t¹i x PhÐp to¸n ngîc cña phÐp b×nh ph¬ng lµ phÐp to¸n HS : PhÐp to¸n ngîc cña phÐp b×nh ph¬ng lµ phÐp to¸n khai c¨n bËc hai nµo ? HS : C¨n bËc hai cña mét sè a kh«ng ©m lµ sè x sao cho x2 = a ? C¨n bËc hai cña mét sè kh«ng ©m a lµ g×? HS :Sè d¬ng a cã hai c¨n bËc hai : ? Sè d¬ng a cã mÊy c¨n bËc hai ? Sè 0 cã mÊy c¨n bËc hai ? a lµ c¨n bËc hai d¬ng vµ - a lµ c¨n bËc 4 BT : T×m c¸c c¨n bËc hai cña c¸c sè sau: 9 ; ; hai ©m cña a 9 HS : Sè 0 cã mét c¨n bËc hai 0 = 0 0,25 ; 2 HS : a) C¨n bËc hai cña 9 lµ 3 vµ -3 b) C¨n bËc hai cña 2 GV : giíi thiÖu 3 lµ C¨n BHSH cña 9; lµ C¨n 3 4 BHSH cña ... 9 VËy c¨n bËc hai sè häccña sè a kh«ng ©m lµ sè nµo Ho¹t ®éng2: 1) C¨n bËc hai sè häc - GV ®a ra ®Þnh nghÜa vÒ c¨n bËc hai sè häc nh sgk - GV lÊy vÝ dô minh ho¹ ? NÕu x lµ C¨n bËc hai sè häc cña sè a kh«ng ©m th× x ph¶i tho· m·n ®iÒu kiÖn g×? - GV treo b¶ng phô ghi 2(sgk) sau ®ã yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm t×m c¨n bËc hai sè häc cña c¸c sè trªn . - GV gäi ®¹i diÖn cña nhãm lªn b¶ng lµm bµi + Nhãm 1 : 2(a) + Nhãm 2 : 2(b) + Nhãm 3 : 2(c) + Nhãm 4: 2(d) C¸c nhãm nhËn xÐt chÐo kÕt qu¶ , sau ®ã gi¸o viªn ch÷a bµi . 4 2 2 lµ vµ 9 3 3 c) C¨n bËc hai cña 0,25 lµ 0,5 vµ - 0,5 d) C¨n bËc hai cña 2 lµ 2 vµ - 2 HS ph¸t biÓu 1) C¨n bËc hai sè häc §Þnh nghÜa ( SGK ) HS ®äc ®Þnh nghÜa * VÝ dô 1 - C¨n bËc hai sè häc cña 16 lµ 16 (= 4) - C¨n bËc hai sè häc cña 5 lµ 5 *Chó ý :  x 0 2  x a x= a 2(sgk) a) 49 7 v× 7 0 vµ 72 = 49 b) 64 8 v× 8 0 vµ 82 = 64 c) 81 9 v× 9 0 vµ 92 = 81 d) 1,21 1,1 v× 1,1 0 vµ 1,12 = 1,21 HS : lÊy sè ®èi cña c¨n bËc hai sè häc 1 - GV - PhÐp to¸n t×m c¨n bËc hai cña sè kh«ng ©m gäi lµ phÐp khai ph¬ng . -  Khi biÕt c¨n bËc hai sè häc cña mét sè ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc c¨n bËc hai cña nã b»ng c¸ch nµo . - GV yªu cÇu HS ¸p dông thùc hiÖn 3(sgk) - Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi theo mÉu .  C¨n bËc hai sè häc cña 64 lµ .... suy ra c¨n bËc hai cña 64 lµ .....  T¬ng tù em h·y lµm c¸c phÇn tiÕp theo . 3 ( sgk) a) Cã 64 8 . Do ®ã 64 cã c¨n bËc hai lµ 8 vµ - 8 b) 81 9 Do ®ã 81 cã c¨n bËc hai lµ 9 vµ - 9 c) 1,21 1,1 Do ®ã 1,21 cã c¨n bËc hai lµ 1,1 vµ - 1,1 2) So s¸nh c¸c c¨n bËc hai sè häc HS : 64 <81 ; 64 < 81 HS : ph¸t biÓu * §Þnh lý : ( sgk) GV :So s¸nh c¸c c¨n bËc hai sè häc nh thÕ nµo ta a, b 0  a  b cïng t×m hiÓu phÇn 2 HS ph¸t biÓu ®Þnh lý Ho¹t ®éng 3: VÝ dô 2 : So s¸nh 2) So s¸nh c¸c c¨n bËc hai sè häc a) 1 vµ 2 - GV : So s¸nh 64 vµ 81 , 64 vµ 81 V× 1 < 2 nªn 1  2 VËy 1 < 2 b) 2 vµ 5  Em cã thÓ ph¸t biÓu nhËn xÐt víi 2 sè a vµ b V× 4 < 5 nªn 4  5 . VËy 2 < 5 kh«ng ©m ta cã ®iÒu g×? ? 4 ( sgk ) - b¶ng phô - GV : Giíi thiÖu ®Þnh lý VÝ dô 3 : ( sgk) - GV giíi thiÖu VD 2 vµ gi¶i mÉu vÝ dô cho HS ?5 ( sgk) n¾m ®îc c¸ch lµm . ? H·y ¸p dông c¸ch gi¶i cña vÝ dô trªn thùc a) V× 1 = 1 nªn x  1 cã nghÜa lµ x  1 hiÖn ?4 (sgk) . . V× x 0 nª n x  1  x  1 - GV treo b¶ng phô ghi c©u hái ?4 sau ®ã cho VËy x > 1 häc sinh th¶o luËn nhãm lµm bµi . b) Cã 3 = 9 nªn x  3 cã nghÜa lµ - Mçi nhãm cö mét em ®¹i diÖn lªn b¶ng lµm bµi x  9 > V× x 0 nª n x  9  x  9 . VËy vµo b¶ng phô . x <9 - GV ®a tiÕp vÝ dô 3 híng dÉn vµ lµm mÉu cho 2 HS lªn b¶ng mçi HS lµm 4 sè HS bµi to¸n t×m x . Hai HS lªn b¶ng ? ¸p dông vÝ dô 3 h·y thùc hiÖn ?5 ( sgk) -GV cho HS th¶o luËn ®a ra kÕt qu¶vµ c¸ch gi¶i - Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµiSau ®ã GV ch÷a bµi 4: Cñng cè kiÕn thøcPh¸t biÓu ®Þnh nghÜa c¨n bËc hai sè häc Lµm bµi tËp 1 SGK Ph¸t biÓu ®Þnh lý so s¸nh hai c¨n bËc hai sè häc BT : So s¸nh : 2 vµ 3 , 3 vµ 5 + 1 GV Gîi ý c¸ch lµm 5:Híng dÉn vÒ nhµ: Hhäc thuéc ®Þnh nghÜa, dÞnh lý BTVN : sè 1,2,3,4 . Xem tríc bµi 2 Ngµy so¹n: 06 /9/ 2014 TiÕt 2: C¨n thøc bËc hai vµ h»ng ®¼ng thøc A  A A. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch t×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh ( hay ®iÒu kiÖn cã nghÜa ) cña A . BiÕt c¸ch chøng minh ®Þnh lý a  a 2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn t×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh ( hay ®iÒu kiÖn cã nghÜa ) cña A khi A kh«ng phøc t¹p ( bËc nhÊt , ph©n thøc mµ tö hoÆc mÉu lµ bËc nhÊt cßn mÉu hay tö cßn l¹i lµ h»ng sè hoÆc bËc nhÊt , bËc hai d¹ng a2+ m hay - ( a2 + m ) khi m d¬ng ) vµ biÕt vËn dông h»ng ®¼ng thøc A  A ®Ó rót gän biÓu thøc . B. ChuÈn bÞ: GV : - So¹n bµi , ®äc kü bµi so¹n tríc khi lªn líp . - ChuÈn bÞ b¶ng phô vÏ h×nh 2 ( sgk ) , ? 3 (sgk) , c¸c ®Þnh lý vµ chó ý (sgk) HS : - Häc thuéc kiÕn thøc bµi tríc , lµm bµi tËp giao vÒ nhµ . - §äc tríc bµi , kÎ phiÕu häc tËp nh ?3 (sgk) C. TiÕn tr×nh d¹y häc : 2 2 2 2 1.OÅn ñònh toå chöùc lôùp 2. Baøi cuû: -Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa c¨n bËc hai sè häc -Häc sinh gi¶i bµi tËp 2c,4a,b 3. Baøi môùi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng 1 - GV treo b¶ng phô sau ®ã yªu cÇu HS thùc hiÖn ?1 (sgk) - ? Theo ®Þnh lý Pitago ta cã AB ®îc tÝnh nh thÕ nµo . - GV giíi thiÖu vÒ c¨n thøc bËc hai . ? H·y nªu kh¸i niÖm tæng qu¸t vÒ c¨n thøc bËc hai . ? C¨n thøc bËc hai x¸c ®Þnh khi nµo . - GV lÊy vÝ dô minh ho¹ vµ híng dÉn HS c¸ch t×m ®iÒu kiÖn ®Ó mét c¨n thøc ®îc x¸c ®Þnh . ? T×m ®iÒu kiÖn ®Ó 3x 0 . HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi . - - VËy c¨n thøc bËc hai trªn x¸c ®Þnh khi nµo ? - ¸p dông t¬ng tù vÝ dô trªn h·y thùc hiÖn ? 2 (sgk) - GV cho HS lµm sau ®ã gäi HS lªn b¶ng lµm bµi . Gäi HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n sau ®ã ch÷a bµi vµ nhÊn m¹nh c¸ch t×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña mét c¨n thøc . Ho¹t ®éng2: (- GV treo b¶ng phô ghi ?3 (sgk) sau ®ã yªu cÇu HS thùc hiÖn vµo phiÕu häc tËp ®· chuÈn bÞ s½n . - GV chia líp theo nhãm sau ®ã cho c¸c nhãm th¶o luËn lµm ?3 . - Thu phiÕu häc tËp , nhËn xÐt kÕt qu¶ tõng nhãm , sau ®ã gäi 1 em ®¹i diÖn lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶ vµo b¶ng phô . - Qua b¶ng kÕt qu¶ trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ kÕt qu¶ cña phÐp khai ph¬ng a 2 . ? H·y ph¸t biÓu thµnh ®Þnh lý . - GV gîi ý HS chøng minh ®Þnh lý trªn . ? H·y xÐt 2 trêng hîp a  0 vµ a < 0 sau ®ã tÝnh b×nh ph¬ng cña a vµ nhËn xÐt . ? vËy a cã ph¶i lµ c¨n bËc hai sè häc cña a2 kh«ng . - GV ra vÝ dô ¸p ®ông ®Þnh lý , híng dÉn HS lµm bµi . - ¸p ®ông ®Þnh lý trªn h·y thùc hiÖn vÝ dô 2 vµ vÝ dô 3 . - HS th¶o luËn lµm bµi , sau ®ã Gv ch÷a bµi vµ lµm mÉu l¹i . - T¬ng tù vÝ dô 2 h·y lµm vÝ dô 3 : chó ý c¸c gi¸ trÞ tuyÖt ®èi . 3 Ho¹t ®éng cña häc sinh 1) C¨n thøc bËc hai ?1(sgk) Theo Pitago trong tam gi¸c vu«ng ABC cã : AC2 = AB2 + BC2  AB = AC 2  BC 2  AB = 25  x 2 * Tæng qu¸t ( sgk) A lµ mét biÓu thøc  A lµ c¨n thøc bËc hai cña A . A x¸c ®Þnh khi A lÊy gi¸ trÞ kh«ng ©m VÝ dô 1 : (sgk) 3 x lµ c¨n thøc bËc hai cña 3x  x¸c ®Þnh khi 3x  0  x 0 . ?2(sgk) §Ó 5  2 x x¸c ®Þnh  ta ph¸i cã : 5- 2x 0  2x  5  x  5 2  x  2,5 VËy víi x 2,5 th× biÓu thøc trªn ®îc x¸c ®Þnh . 2) : H»ng ®¼ng thøc A  A ?3(sgk) - b¶ng phô a -2 -1 0 1 2 3 2 a 4 1 0 1 4 9 2 2 1 0 1 2 3 a 2 * §Þnh lý : (sgk) - Víi mäi sè a , a * Chøng minh ( sgk) 2 a * VÝ dô 2 (sgk) a) 12  12 12 b) ( 7)   7 7 * VÝ dô 3 (sgk) a) ( 2  1)  2  1  b) (2  5 )  2  5  *Chó ý (sgk) A 2  A nÕu A 0 2 2 2 2 2  1 (v× 2 (v× 2  1) 5 5 >2) - H·y ph¸t biÓu tæng qu¸t ®Þnh lý trªn víi A lµ mét biÓu thøc . nÕu A < 0 A 2  A *VÝ dô 4 ( sgk) - GV ra tiÕp vÝ dô 4 híng dÉn HS lµm bµi rót a) ( x  2)  x  2  x  2 ( v× x 2) gän . ? H·y ¸p dông ®Þnh lý trªn tÝnh c¨n bËc hai b) a  a  a ( v× a < 0 ) cña biÓu thøc trªn . ? Nªu ®Þnh nghÜa gi¸ trÞ tuyÖt ®èi råi suy ra kÕt qu¶ cña bµi to¸n trªn . 2 6 3 3 4: Cñng cè kiÕn thøc - GV ra bµi tËp 6 ( a ; c) ; Bµi tËp 7 ( b ; c ) Bµi tËp 8 (d) . Gäi HS lªn b¶ng lµm - BT6 (a) : a > 0 ; (c) : a  4 - BT 7 (b) : = 0,3 ;(c): = -1, BT 8 (d) : = 3(2 - a) 5: -Híng dÉn vÒ nhµ - Häc thuéc ®Þnh lý , kh¸i niÖm , c«ng thøc .- Xem l¹i c¸c vÝ dô vµ bµi tËp ®· ch÷a . Ngµy so¹n : 09/9/2013 TiÕt 3: LuyÖn tËp A. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: Häc sinh ®îc cñng cè l¹i c¸c kh¸i niÖm ®· häc qua c¸c bµi tËp . 2. Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng tÝnh c¨n bËc hai cña mét sè , mét biÓu thøc , ¸p dông h»ng ®¼ng thøc A  A ®Ó rót gän mét sè biÓu thøc ®¬n gi¶n . - BiÕt ¸p dông phÐp khai ph¬ng ®Ó gi¶i bµi to¸n t×m x , tÝnh to¸n . 3. Th¸i ®é: Chó ý, tÝch cùc hîp t¸c tham gia luyÖn tËp B. ChuÈn bÞ: GV : - So¹n bµi chu ®¸o , däc kü bµi so¹n tríc khi lªn líp . - Gi¶i c¸c bµi tËp trong SGK vµ SBT . - ChuÈn bÞ b¶ng phô ghi ®Çu bµi c¸c bµi tËp trong SGK HS : - Häc thuéc c¸c kh¸i niÖm vµ c«ng thøc ®· häc . - N¾m ch¾c c¸ch tÝnh khai ph¬ng cña mét sè , mét biÓu thøc . - lµm tríc c¸c bµi tËp trong sgk . C-TiÕn tr×nh bµi gi¶ng Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng1: KiÓm tra bµi cò: (10 phót) Häc sinh Gi¶i bµi tËp 8 ( a ; b ). - Gi¶i bµi tËp 8 ( a ; b ). Häc sinh Gi¶i bµi tËp 9 ( d) - Gi¶i bµi tËp 9 ( d) 2 Ho¹t ®éng 2: (30 phót) - GV yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi sau ®ã nªu c¸ch lµm . ? §Ó chøng minh ®¼ng thøc trªn ta lµm nh thÕ nµo ? LuyÖn tËp Bµi tËp 10 (sgk-11) a) Ta cã : VP = 4  2 3 3  2 3  1 ( 4 3  1) 2 VT GV gîi ý : BiÕn ®æi VP  VT . Cã : 4 - 2 3 3  2 3  1 = ? - T¬ng tù em h·y biÕn ®æi chøng minh (b) ? Ta biÕn ®æi nh thÕ nµo ? Gîi ý : dïng kÕt qu¶ phÇn (a ). - GV gäi HS lªn b¶ng lµm bµi sau ®ã cho nhËn xÐt vµ ch÷a l¹i . NhÊn m¹nh l¹i c¸ch chøng minh ®¼ng thøc . - GV treo b¶ng phô ghi ®Çu bµi bµi tËp 11 ( sgk ) gäi HS ®äc ®Çu bµi sau ®ã nªu c¸ch lµm . ? H·y khai ph¬ng c¸c c¨n bËc hai trªn sau ®ã tÝnh kÕt qu¶ . - GV cho HS lµm sau ®ã gäi lªn b¶ng ch÷a bµi . GV nhËn xÐt söa l¹i cho HS . VËy ®¼ng thøc ®· ®îc CM . b) VT = 4  2 3  3 = ( 3  1)  3  3  1  = 3  1  3  1 = VP VËy VT = VP ( §cpcm) 2 3 Gi¶i bµi tËp 11 ( sgk -11) a) 16. 25  196 : 49 = 4.5 + 14 : 7 = 20 + 2 = 22 b) 36 : 2.3 2.18  169 = 36 : 18.18  13 = 36 : 18 - 13 = 2 - 13 = -11 c) 81  9 3 bµi tËp 12 ( sgk - 11) a) §Ó c¨n thøc 2 x  7 cã nghÜa ta ph¶i cã : - GV gäi HS ®äc ®Ò bµi sau ®ã nªu c¸ch 7 2x + 7  0  2x  - 7  x  - 2 lµm . ? §Ó mét c¨n thøc cã nghÜa ta cÇn ph¶i cã b) §Ó c¨n thøc  3x  4 cã nghÜa . Ta ph¸i ®iÒu kiÖn g× . cã : ? H·y ¸p dông vÝ dô ®· häc t×m ®iÒu kiÖn 4 cã nghÜa cña c¸c c¨n thøc trªn . - 3x + 4  0  - 3x  - 4  x  3 - GV cho HS lµm t¹i chç sau ®ã gäi tõng em lªn b¶ng lµm bµi . Híng dÉn c¶ líp l¹i VËy víi x  4 th× c¨n thøc trªn cã nghÜa . 3 c¸ch lµm . Gîi ý : T×m ®iÒu kiÖn ®Ó biÓu thøc trong bµi tËp 13 ( sgk - 11 ) c¨n kh«ng ©m - GV tæ chøc ch÷a phÇn (a) vµ (b) cßn l¹i a) Ta cã : 2 a 2  5a víi a < 0 cho HS vÒ nhµ lµm tiÕp . = 2 a  5a = - 2a - 5a = - 7a ( v× a < 0 nªn  a - GV ra bµi tËp HS suy nghÜ lµm bµi . =-a) ? Muèn rót gän biÓu thøc trªn tríc hÕt ta c) Ta cã : 9a 4  3a 2 = 3a2 + 3a2 ph¶i lµm g× . Gîi ý : Khai ph¬ng c¸c c¨n bËc hai . Chó = 3a2 + 3a2 = 6a2 ( v× 3a2  0 víi mäi a ) ý bá dÊu trÞ tuyÖt ®èi . - GV gäi HS lªn b¶ng lµm bµi theo híng dÉn . C¸c HS kh¸c nªu nhËn xÐt . Ho¹t ®éng3: Cñng cè kiÕn thøc -Híng dÉn vÒ nhµ: (5 phót) ?- Nªu c¸ch gi¶i bµi tËp 14 ( sgk ) ( ¸p dông h»ng ®¼ng thøc ®· häc ë líp 8 ) ?- Xem l¹i c¸c vÝ dô vµ bµi tËp ®· ch÷a . *Híng dÉn vÒ nhµ - Gi¶i tiÕp c¸c phÇn bµi tËp cßn l¹i ( BT 11( d) , 12 ( c , d ) , 13 (b,d) 14 ( sgk - 11 ) . Gi¶i nh c¸c phÇn ®· ch÷a . - Gi¶i thÝch bµi 16 ( chó ý biÕn ®æi khai ph¬ng cã dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi ) ……………………………………………………………………………………………. 5 Ngµy so¹n: 15/09/2013 TiÕt4 Liªn hÖ gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp khai ph¬ng A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : Häc sinh n¾m ®îc quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch ,quy t¾c nh©n c¸c c¨n bËc hai 1. Kü n¨ng :Thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp tÝnh vÒ c¨n bËc hai : khai ph¬ng mét tÝch , nh©n c¸c c¨n bËc hai. BiÕt vËn dông quy t¾c ®Ó rót gän c¸c biÓu thøc phøc t¹p 3. Th¸i ®é : TÝch cùc tham gia ho¹t ®éng häc B-ChuÈn bÞ: GV: Gi¸o ¸n , b¶ng phô ghi qui t¾c khai ph¬ng mét tÝch ,quy t¾c nh©n c¸c c¨n bËc hai HS : Xem tríc bµi, m¸y tÝnh. C-Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1:KiÓm tra bµi cò: (10 phót) -Häc sinh 1 -Häc sinh t×m ®iÒu kiÖn ®Ó c¨n thøc cã nghÜa Víi gi¸ trÞ nµo cña a th× c¨n thøc a) a  0 sau cã nghÜa b) a  -7/3 a)  5a -Häc sinh tÝnh vµ t×m ra kÕt qu¶ b) 3a  7 a) =? -Häc sinh 2 b) =? TÝnh : c) =? a) (0, 4) 2  c) (2  3)2  b) ( 1,5) 2  Ho¹t ®éng 2: (12 phót) 1)§Þnh lÝ ?1: häc sinh tÝnh 16.25 ? ? 16. 25 ? ? NhËn xÐt hai kÕt qu¶ *§äc ®Þnh lÝ theo SGK Víi a,b 0 ta cã a.b ? a . b 1)§Þnh lÝ ?1: Ta cã 16.25  400 20 16. 25 4.5 20 16.25  16. 25 VËy *§Þnh lÝ: (SGK/12) Víi a,b 0 ta cã a.b  a . b Chøng minh V× a,b 0 nªn a , b x¸c ®Þnh vµ kh«ng ©m 2 2 2 2 ( a . b ) ( a ) .( b ) a.b ( a.b ) *Nªu c¸ch chøng minh Nªn - Víi nhiÒu sè kh«ng ©m th× quy t¾c  a.b  a . b trªn cßn ®óng hay kh«ng ? **Chó ý §Þnh lÝ trªn cã thÓ më réng víi tÝch cña nhiÒu sè kh«ng ©m Ho¹t ®éng 3: (13 phót) ¸p dông: -Nªu quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch ? 2) a)quy t¾c khai ph¬ng cña mét tÝch VD1 (SGK/13) a) ) 49.1, 44.25 ? ? ? VD1:TÝnh a) 49.1, 44.25  49. 1, 44. 25 7.1, 2.5 42 b) 810.40 ? 81.4.100 ? ? ? ?2 TÝnh : b) 810.40  81.4.100  81. 4. 100 9.2.10 180 a) 0,16.0, 64.225 ? ? ? ?2 TÝnh : a) 0,16.0, 64.225  0,16. 0, 64. 225 0, 4.0,8.15 4,8 b) 250.360 ? 25.10.36.10 ? ? b)Quy t¾c nh©n c¸c c¨n bËc hai b) 250.360  25.10.36.10  25. 36. 100 5.6.10 300 VD2: tÝnh b)Quy t¾c nh©n c¸c c¨n bËc hai a) 5. 20 ? ? (SGK/13) 6 VD2: tÝnh a) 5. 20  5.20  100 10 b) 1,3. 52. 10  13.13.4  132 . 4 13.2 26 ?3:TÝnh a) 3. 75  3.75  225 15 -Víi A,B lµ c¸c biÓu thøc kh«ng ©m b) 20. 72. 4,9  20.72.4,9  2.2.36.49 2.6.7 84 th× quy t¾c trªn cßn ®óng hay kh«ng *Chó ý : ? Víi A,B lµ hai biÓu thøc kh«ng ©m ta còng cã ?4:Rót gän biÓu thøc b) 1,3. 52. 10 ? 13.13.4 ? ? ?3:TÝnh a) 3. 75 ? ? b) 20. 72. 4,9 ? ? a) 3a3 . 12a ? ? b) 2a.32ab 2 ? ? ? A.B  A. B ( A ) 2  A2  A VD3: ?4:Rót gän biÓu thøc a) 3a3 . 12a  3a3 .12a  36.a 4 6a 2 b) 2a.32ab 2  64a 2b 2  (8ab)2 8ab Ho¹t ®éng 4: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ: (10 phót) ?- Nªu quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch ?- Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n hai c¨n thøc bËc hai -Lµm bµi tËp 17 /14 t¹i líp -Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK,lµm bµi tËp 18,19...21/15 *Híng dÉn bµi 18 : VËn dông quy t¾c nh©n c¨n thøc ®Ó tÝnh a) 7. 63  7.63  7.7.9  49.9 7.3 21 b) 2,5. 30. 48  25.3.3.16  25.9.16 5.3.4 60 …………………………………………………………………………………….. Ngµy so¹n: 17/09/2013 TiÕt 5 LuyÖn tËp A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : Häc sinh n¾m v÷ng thªm vÒ quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch, quy t¾c nh©n hai c¨n thøc bËc hai. 2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®ù¬c c¸c phÐp tÝnh vÒ c¨n bËc hai : Khai ph¬ng mét tÝch, nh©n c¸c c¨n thøc bËc hai. VËn dông tèt c«ng thøc ab  a. b thµnh th¹o theo hai chiÒu. 3 .Th¸i ®é : TÝch cùc tham gia ho¹t ®éng häc B-ChuÈn bÞ: GV: Gi¸o ¸n -Quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch, quy t¾c nh©n hai c¨n thøc bËc hai . -M¸y tÝnh fx500. C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng1:-KiÓm tra bµi cò: (10 phót) -Häc sinh 1 ?- Nªu quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch. ¸p -Häc sinh ph¸t biÓu quy t¾c theo SGK dông BT17b,c Häc sinh2 ?- Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n hai c¨n thøc bËc hai Häc sinh tÝnh 7 ¸p dôngBT18a,b tÝnh 2,5. 30. 48  7. 63  Ho¹t ®éng 2: (30 phót) Bµi 22 ?-Nªu c¸ch biÕn ®æi thµnh tÝch c¸c biÓu thøc 2 2 a) 13  12 ?...  KQ ? ? 2 2 b) 17  8 ?..  KQ ? ? 2 2 c) 117  108 ?..  KQ ? ? Bµi 24 a) ?-Nªu c¸ch gi¶i bµi to¸n 4(1  6 x  9 x 2 ) 2 =? ®a ra khái dÊu c¨n KQ=? -Thay sè vµo =>KQ=? b) ?-Nªu c¸ch gi¶i bµi to¸n -?Nªu c¸ch ®a ra khái dÊu c¨n ?-T¹i sao ph¶i lÊy dÊu trÞ tuyÖt ®èi Thay sè vµo =>KQ=? Bµi 25 ?Nªu c¸ch t×m x trong bµi a) 16 x 8  16 x ?  x ? b) a) 7. 63  7.63  7.7.9  49.9 7.3 21 b) 2,5. 30. 48  25.3.3.16  25.9.16 5.3.4 60 LuyÖn tËp Bµi 22:BiÕn ®æi c¸c biÓu thøc thµnh tÝch vµ tÝnh a) b) c) 132  122  (13  12)(13  12)  25. 1 5.1 5 17 2  82  (17  8)(17  8) 25. 9 5.3 15 117 2  1082  (117  108)(117  108) 225. 9 15.3 45 Bµi 24 Rót gän vµ t×m gi¸ trÞ a) 4(1  6 x  9 x 2 )2 t¹i x=  2 Ta cã 4(1  6 x  9 x 2 )2 2  4  (1  3x) 2   4. 2(1  3 x) 2 2 2 Thay sè ta cã 2(1  3x) 2(1  3 2) b)  9a (b  4b  4)  9 a 2 (b  2)2 2 2 3 a b  2 Thay sè ta cã 3 a b  2 3.2( 3  2) 6( 3  2) 4 x  5  4 x ?  x ? Bµi 25: T×m x biÕt 9( x  1) 21  a) 16 x 8  16 x 64  x  c) x  1 ?  x  1 ?  x ? d) ?-Nªu c¸ch lµm cña bµi ?-T¹i sao ph¶i lÊy dÊu trÞ tuyÖt ®èi =>cã mÊy gi¸ trÞ cñax 2 2  (1  3x)  64  x 4 16 5 b) 4 x  5  4 x 5  x  4 9( x  1) 21  3 x  1 21  x  1 7 c)  x  1 49  x 50 4(1  x)2  6 0  2 (1  x) 2 6 BT 26: a) So s¸nh : 25  9 vµ 25  9 b)C/m : Víi a>0 ;b>0 ab< a  b GV : Nªu c¸ch lµm d)  (1  x) 2 3  1  x 3  1  x 3 1  x  3 x  2 x 4 VËy ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm lµ x=-2 vµ x=4 8 a) TÝnh råi so s¸nh b) So s¸nh b×nh ph¬ng 2 vÕ Ho¹t ®éng 3: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ: (5 phót) ?- Nªu quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch ?- Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n hai c¨n thøc bËc hai *Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK lµm bµi tËp 26,27/16 *Híng dÉn bµi 27 a)Ta ®a hai sè cÇn so s¸nh vµo trong c¨n 4  16......2 3  4 �3 B 12 VËy 4 > 2 3 b) T¬ng tù c©u a ......................................................................................................................... TiÕt 6 Ngµy so¹n: 20/09/2013 Liªn hÖ gi÷a phÐp chia vµ phÐp khai ph¬ng A-Môc tiªu : 1 kiÕn thøc : Häc sinh n¾m ®îc quy t¾c khai ph¬ng mét th¬ng ,quy t¾c chia hai c¨n thøc bËc hai 2. Kü n¨ng : Thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp tÝnh vÒ khai ph¬ng mét th¬ng , chia c¸c c¨n thøc bËc hai.vËn 3. Th¸i ®é : Häc tËp nghiªm tóc, chó ý x©y dùng bµi B-ChuÈn bÞ: GV : So¹n bµi HS :-M¸y tÝnh bá tói -Quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch -GV giíi thiÖu vÒ m¸y tÝnh 9 Ho¹t ®éng cña häc sinh C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò: (8 ph) Häc sinh 1 ?- Nªu quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch T×m x biÕt 25x = 10 Häc sinh 2 ?- Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n hai c¨n thøc bËc hai TÝnh nhanh 12 �3 = Ho¹t ®éng2: (7 phót) 1)§Þnh lÝ: GVChia häc sinh thµnh2d·y tÝnh: Häc sinh tÝnh 16 =? 25 16 ? 25 -Häc sinh ph¸t biÓu quy t¾c theo SGK t×m x theo ®Ò bµi x=? Häc sinh ph¸t biÓu quy t¾c nh©n hai c¨n thøc 12 �3 = 12.3  (2.3) 2 =2.3=6 1)§Þnh lÝ: ?1: TÝnh vµ so s¸nh 16 Vµ 16 25 ta cã Häc sinh NhËn xÐt kÕt qu¶ víi hai c¸ch tÝnh Häc sinh tõ vÝ dô =>®Þnh lÝ a ? b a b Víi a,b? a ? b a b Víi a,b? Ho¹t ®éng3: (10 phót) Häc sinh thùc hiÖn VD a)Häc sinh nªu c¸ch t×m 25 ? ? thùc 121 hiÖn phÐp tÝnh nµo tr- íc b)Nªu c¸ch lµm cña bµi ?2 a)Häc sinh nhËn xÐt c¸ch lµm cña bµi =>KQ=? b)=>KQ=? 25 2 16 =  4   4 25 5 5 16 42 4   VËy 25 52 5 16 = 16 25 25 *§Þnh lÝ: Víi a  0 b > 0 ta cã *Chøng minh 2) ¸p dông a)quy t¾c khai ph¬ng mét th¬ng a a  b b VÝ dô : tÝnh a) 25  25  5 121 121 b) 9 : 25  19 36 ?2:TÝnh 11 9 25 3 5 9 :  :  16 36 4 6 10 a) 225  225  15 256 Ho¹t ®éng 4: (12 phót) Häc sinh nªu quy t¾c theo SGK a =? b VD2: a)Thùc hiÖn phÐp tÝnh nµo tríc ? 80/5=? =>KQ=? Häc sinh thùc hiÖn c©u b ?3 a)NhËn xÐt c¸c c¨n ë tö vµ mÉu lÊy c¨n cã nguyªn kh«ng ? VËy ta thùc hiÖn phÐp tÝnh nµo tríc ? 256 b) 0, 0196  16 196 196 14 7    10000 10000 100 50 b)quy t¾c chia hai c¨n bËc hai VD2: a) 80  80  16  4 5 5 b) ?3: TÝnh a) 999  999  9  3 111 10 111 =>KQ=? VD3 a)Häc sinh nªu c¸ch lµm =>KQ=? b)Häc sinh thùc hiÖn ?4: Rót gän a)Häc sinh thùc hiÖn rót gän biÕn ®æibiÓu thøc =? *Chó ý : VD3: Rót gän c¸c biÓu thøc sau 2 2 2 2a a) 4a  4a  4. a  25 25 b) SGK/18 ?4: Rót gän 25 5 2 2 2 2 2 4 2 4 a) 2a b  a b  a .  b   a .b 50 25 5 25 b)Häc sinh biÕn ®æi vµ rót gän =>KQ=? 2 2 2 2 b a b) 2ab  2ab  ab  a . b  162 162 81 81 9 Ho¹t ®éng 5 : Cñng cè kiÕn thøc Híng dÉn vÒ nhµ: (8 phót) ?- Ph¸t biÓu quy t¾c khai ph¬ng mét th¬ng Ph¸t biÓu quy t¾c chia hai c¨n bËc hai bµi 28 -VËn dông quy t¾c khai ph¬ng mét th¬ng ®Ó gi¶i a) 289  289  17 225 225 15 b) 8,1 81 81 9    1, 6 16 16 4 Bµi 29-VËn dông quy t¾c chia hai c¨n bËc hai ®Ó gi¶i a) 2  18 2 1 1 1    18 9 9 3 d) 65 65 25.35  3 5   22  2 3 5 3 5 2 .3 2 .3 2 .3 *Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK lµm bµi tËp 28,29. . . . . 31 ……………………………………………………………………………………………. Ngµy so¹n: 25/09/2013 TiÕt 7 LuyÖn tËp A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : Häc sinh n¾m v÷ng thªm quy t¾c khai ph¬ng mét th¬ng ,quy t¾c chia hai c¨n thøc bËc hai 2. Kü n¨ng : Thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp biÕn ®æi ®¬n gi¶n vÒ c¸c biÓu thøc cã chøa c¨n thøc bËc hai 3.Th¸i ®é : TÝch cùc tham gia ho¹t ®éng häc B-ChuÈn bÞ: GV : - Gi¸o ¸n SGK, chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng HS : - Quy t¾c khai ph¬ng mét th¬ng ,quy t¾c chia hai c¨n bËc hai -M¸y tÝnh bá tói C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 11 Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò: (10 ph) -Häc sinh 1 ?- Ph¸t biÓu quy t¾c khai ph¬ng mét th¬ng tÝnh 289  225 -Häc sinh 2 ?-Ph¸t biÓu quy t¾c chia hai c¨n bËc hai tÝnh 2  18 Ho¹t ®éng 2: (30 phót) Bµi 32:TÝnh ?Nªu c¸ch tÝnh nhanh nhÊt a) 9 4 25 49 1 .5 .0, 01  ? . . ? 16 9 16 9 100 5 7 1 ? . . ? 4 3 10 1 Häc sinh tÝnh =>KQ 1, 44.1, 21  1, 44.0, 4  ?  ?  144 81 144 81 .  . ..? 100 100 100 100 12 9 . ? 10 10 Häc sinh tÝnh vµ =>KQ c) VËn dông h»ng ®¼ng thøc nµo ? 1652  1242  ?  ?  289. 4  17.2  ? 164 Bµi 33: ?-Nªu yªu cÇu bµi to¸n ,c¸ch gi¶i a) 2 x  50  0 � x  ? � x  ? b)?-Nªu c¸ch biÕn ®æi 3x  3  12  27  3 x ?  3 x 4 3  x ?  x ? Bµi 34 ?-Nªu yªu cÇu bµi to¸n ,c¸ch gi¶i a) ?-T¹i sao ph¶i lÊy dÊu-a khi bá trÞ tuyÖt ®èi b) 27(a  3) 2 9 9 ?  ? .? ? 48 16 16 -Häc sinh ph¸t biÓu quy t¾c theo SGK VËn dông vµ tÝnh 289 289 17   225 225 15 -Häc sinh ph¸t biÓu quy t¾c theo SGK VËn dông vµ tÝnh 2 2 1 1 1     18 9 18 9 3 Bµi 32:TÝnh a) 1 LuyÖn tËp 9 4 25 49 1 .5 .0, 01  . . 16 9 16 9 100 25 49 1 25 49 1 . .  . . 16 9 100 16 9 100 5 7 1 7  . .  4 3 10 24  1652  1242 (165  124)(165  124)  164 164 c)  289.41  289. 4 17.2 34 164 Bµi 33:Gi¶i ph¬ng tr×nh a) 2 x  50 0  x  50 50  x 2 2  x  25  x 5 b) 3x  3  12  27  3 x  2 3  3 3  3  3x  4 3  x  4 3  x4 3 Bµi34: Rót gän biÓu thøc 3 3 3 ab 2 ab 2 2 4 ab a .b 2 a b a) V× a<0 3 ab 2  3  ab 2 ab 2 Bµi 36 12 2 4 ?-Nªu c¸ch gi¶i bµi to¸n b) 27(a  3) 2 27  48 48  a  3 2  9 a 3 16 9 3(a  3)  (a  3)  4 16 V× a>3 HS th¶o luËn, ®¹i diÖn tr¶ lêi a)§óng v×0,01 >0 vµ 0,012=0,0001 b)Sai v× biÓu thøc trong c¨n –0,25 <0 c)§óng v× 39<49 => 39  49 Hay 39 < 7 Ho¹t ®éng3: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : (5 phót) ?- Ph¸t biÓu quy t¾c khai ph¬ng ?-Ph¸t biÓu quy t¾c chia hai c¨n bËc hai  x  3 9 9  x  3 9    x  3  9 *Híng dÉn bµi 35 ×m x biÕt  x 12   x  6  x  3 2 *Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK lµm bµi tËp 35,37/20 SGK BT sè40,41,42,44 SBT Xem tríc bµi5, TiÕt sau ®a quyÓn b¶ng sè víi 4 ch÷ sè thËp ph©n, m¸y tÝnh bá tói ………………………………………………………………………………………….. Ngµy so¹n: 28/09/2013 TiÕt 8 LuyÖn tËp (tiÕp) A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : Häc sinh n¾m v÷ng thªm quy t¾c khai ph¬ng mét th¬ng ,quy t¾c chia hai c¨n thøc bËc hai 2. Kü n¨ng : Thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp biÕn ®æi ®¬n gi¶n vÒ c¸c biÓu thøc cã chøa c¨n thøc bËc hai 3.Th¸i ®é : TÝch cùc tham gia ho¹t ®éng häc B-ChuÈn bÞ: GV : - Gi¸o ¸n SGK, chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng HS : - Quy t¾c khai ph¬ng mét th¬ng ,quy t¾c chia hai c¨n bËc hai -M¸y tÝnh bá tói C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò: (10 ph) -Häc sinh 1 ?- Ph¸t biÓu quy t¾c khai ph¬ng mét th-Häc sinh ph¸t biÓu quy t¾c theo SGK ¬ng VËn dông vµ tÝnh tÝnh 289  289 289 17 225 -Häc sinh 2 ?-Ph¸t biÓu quy t¾c chia hai c¨n bËc hai tÝnh 2  225  225  15 -Häc sinh ph¸t biÓu quy t¾c theo SGK VËn dông vµ tÝnh 18 13 Ho¹t ®éng 2: (30 phót) Bµi 32:TÝnh ?Nªu c¸ch tÝnh nhanh nhÊt a) 9 4 25 49 1 .5 .0, 01 ? . . ? 16 9 16 9 100 5 7 1 ? . . ? 4 3 10 1 Häc sinh tÝnh =>KQ 1, 44.1, 21  1, 44.0, 4 ? ?  144 81 144 81 .  . ..? 100 100 100 100 12 9 . ? 10 10 Häc sinh tÝnh vµ =>KQ c) VËn dông h»ng ®¼ng thøc nµo ? 2 2 2 1 1 1     18 9 18 9 3 Bµi 32:TÝnh a) 1 9 4 25 49 1 .5 .0, 01  . . 16 9 16 9 100 25 49 1 25 49 1 . .  . . 16 9 100 16 9 100 5 7 1 7  . .  4 3 10 24  1652  1242 (165  124)(165  124)  164 164 c)  2 165  124 ? ?  289. 4 17.2 ? 164 LuyÖn tËp 289.41  289. 4 17.2 34 164 Bµi 33: ?-Nªu yªu cÇu bµi to¸n ,c¸ch gi¶i a) 2 x  50  0 � x  ? � x  ? Bµi 33:Gi¶i ph¬ng tr×nh a) b)?-Nªu c¸ch biÕn ®æi b) 3x  3  12  27  3 x 2 3  3 3  3 3x  3  12  27  3 x ?  3 x 4 3  x ?  x ? Bµi 34 ?-Nªu yªu cÇu bµi to¸n ,c¸ch gi¶i a) ?-T¹i sao ph¶i lÊy dÊu-a khi bá trÞ tuyÖt ®èi b) 27(a  3) 2 9 9 ?  ? .? ? 48 16 16 2 x  50 0  x  50 50  x 2 2  x  25  x 5  3x 4 3  x  4 3  x 4 3 Bµi34: Rót gän biÓu thøc 3 3 3 ab 2 ab 2 2 4 ab a .b 2 a b a) V× a<0 3 ab 2  3  ab 2 ab 2 2 4 Bµi 36 ?-Nªu c¸ch gi¶i bµi to¸n b) 27(a  3) 2 27  48 48  a  3 9 3(a  3)  (a  3)  4 16 2  9 a 3 16 V× a>3 HS th¶o luËn, ®¹i diÖn tr¶ lêi a)§óng v×0,01 >0 vµ 0,012=0,0001 b)Sai v× biÓu thøc trong c¨n –0,25 <0 c)§óng v× 39<49 => 39  49 Hay 39 < 7 14 Ho¹t ®éng3: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : (5 phót) ?- Ph¸t biÓu quy t¾c khai ph¬ng ?-Ph¸t biÓu quy t¾c chia hai c¨n bËc hai  x  3 9 9  x  3 9    x  3  9 *Híng dÉn bµi 35 ×m x biÕt  x 12   x  6  x  3 2 *Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK lµm bµi tËp 35,37/20 SGK BT sè40,41,42,44 SBT Xem tríc bµi5, TiÕt sau ®a quyÓn b¶ng sè víi 4 ch÷ sè thËp ph©n, m¸y tÝnh bá tói …………………………………………………………………………………………… TiÕt 9 Ngµy so¹n:77/ 10/2013 BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai A-Môc tiªu : 1. Kiến thức: BiÕt ®îc c¬ së cña viÖc ®a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n vµ ®a thõa sè vµo trong dÊu c¨n . 2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp biÕn ®æi ®¬n gi¶n vÒ c¨n thøc bËc hai: §a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n, ®a thõa sè vµo trong dÊu c¨n. - BiÕt vËn dông c¸c phÐp biÕn ®æi trªn ®Ó so s¸nh hai sè vµ rót gän biÓu thøc 3. Th¸i ®é : Chó ý, tÝch cùc hîp t¸c x©y dùng bµi . B-ChuÈn bÞ: GV : -So¹n bµi , ®äc kü bµi so¹n . -B¶ng phô ghi kiÕn thøc tæng qu¸t , ? 3 ; ?4 ( sgk – 25 , 26 ) HS : - N¾m ch¾c quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch , th¬ng vµ h»ng ®¼ng thøc . - §äc tríc bµi n¾m c¸c ý c¬ b¶n . C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò(7 ph) Häc sinh 1 -Nªu quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch , mét th¬ng . Häc sinh Nªu quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch , mét Häc sinh 2: Rót gän biÓu thøc : th¬ng . Häc sinh rót gän 2 víi a �0; b �0 . ab Ta cã : a b  a . b  a . b a. b v× a �0; b �0 Ho¹t ®éng 2: (15 phót) 1)§a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n 1)§a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n ?1 ( sgk ) ®· lµm ë bµi cò. GV giíi thiÖu PhÐp biÕn ®æi KL : PhÐp biÕn ®æi a 2 b a b gäi lµ phÐp ®a thõa a 2 b a b gäi lµ phÐp ®a thõa sè ra sè ra ngoµi dÊu c¨n . ngoµi dÊu c¨n . HS : khi thõa sè díi dÊu c¨n cã d¹ng b×nh ph¬ng ?-Khi nµo th× ta ®a ®îc thõa sè ra cña 1sè ( sè chÝnh ph¬ng) ngoµi dÊu c¨n *VÝ dô 1 ( sgk ) VÝ dô 1 ( sgk ) a) 3 2.2 3 2 a> 32.2  ? b) 20  4.5  2 2.5 2 5 b> 20 ? 4.5 ? 22.5  ? *VÝ dô 2 ( sgk ) Rót gän biÓu thøc . 2 3 5 15 20  5 2 - GV giíi thiÖu kh¸i niÖm c¨n thøc ®ång d¹ng . ?2( sgk ) Rót gän biÓu thøc . a> 2  8  50 ? 2  2 2.2  52.2 ? 2  2 2  5 2 ?(1  2  5) 2 ? b> 4 3  27  45  5 ? 4 3  3 2.3  3 2.5  5 ? 4 3  3 3  3 5  5 ? Víi A , B mµ B  0 ta cã A2 .B ? VÝ dô 3 ( sgk ) ? 3 ( sgk ) a> 28a 4b2 ? (2a 2b) 2 .7 ? 2a 2b . 7 ? b> 72a 2 .b 4 ? (6ab 2 ) 2 .2 ? 6ab 2 . 2 ? Ho¹t ®éng 3: (15 phót) 2) : §a thõa sè vµo trong dÊu c¨n ?-Thõa sè ®a vµo trong c¨n ph¶i d¬ng hay ©m ?-c¸ch ®a vµo +Víi A  0 vµ B  0 ta cã A B ? +Víi A < 0 vµ B  0 ta cã A B ? VÝ dô 4 ( sgk ) a> 3 7 ? 32.7 ? 9.7 ? b>  2 3 ? 22.3 ? c> 5a 2 2a ? (5a 2 )2 .2a ? 25a 4 .2a ? d>  3a 2 2ab ? (3a 2 ) 2 .2ab ? ? 4 ( sgk ) a> 3 5 ? 32.5 ? b>1, 2 5 ? (1, 2) 2 .5 ? 1, 44.5 ? Gi¶i : Ta cã : 3 5  20  5 3 5  2 2.5  5 = 3 5  2 5  5 (3  2  1) 5 6 5 ?2( sgk ) Rót gän biÓu thøc . a) 2  8  50  2  2 2.2  5 2.2 = 2  2 2  5 2 (1  2  5) 2 8 2 b) 4 3  27  45  5 = 4 3  3 2.3  3 2.5  5 = 4 3  3 3  3 5  5 7 3  2 5  TQ ( sgk ) Víi A , B mµ B  0 ta cã A .B  A . *VÝ dô 3 ( sgk ) 2 ? 3 ( sgk ) a) 28a b 0) 4 b) 2 B ( v× b  (2a 2 b) 2 .7  2a 2 b . 7 2a 2 b. 7 72a 2 .b 4  (6ab 2 ) 2 .2  6ab 2 . 2  6ab 2 . 2 (V× a<0) 2) : §a thõa sè vµo trong dÊu c¨n  NhËn xÐt ( sgk ) +Víi A  0 vµ B  0 ta cã A B  A 2 B +Víi A < 0 vµ B  0 ta cã A B  A 2 B *VÝ dô 4 ( sgk ) a) 3 7  32.7  9.7  63 b)  2 3  2 2.3  12 c) 5a 2a  (5a ) .2a  25a .2a  50a d)  3a 2ab  (3a ) .2ab  9a .2ab = - 18a 5 b ? 4 ( sgk ) a) 3 5  32.5  45 b) 1,2 5  (1,2) .5  1,44.5  7,2 c) ab a  (ab ) .a  a b d)  2ab 5a  (2ab ) .5a  4a b .5a = 2 2 2 2 4 2 5 2 4 2 4 4 2  2 3 2 4 2 20a 3 b 4 *VÝ dô 5 ( sgk ) So s¸nh 3 7 2 vµ 4 28 VÝ dô 5 ( sgk ) Ho¹t ®éng 4 : Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : (8 phót) 4. Nªu c«ng thøc ®a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n vµ vµo trong dÊu c¨n . ¸p dông ®èi víi c¸c biÓu thøc . 5. Gi¶i bµi tËp 43 ( b , d ) ( gäi 1 HS lµm bµi c¸c HS kh¸c nhËn xÐt ) - Gi¶i bµi tËp 45 a §a vÒ so s¸nh 3 3 vµ 2 3 ; 45c §a c¸c thõa sè 1/3;1/5 vµo dÊu c¨n ®a vÒ so s¸nh 17 vµ 6 ( gäi 2 HS lµm bµi , c¶ líp theo dâi nhËn xÐt ) 3 - Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK,lµm bµi tËp trong SGK.Gi¶i bµi tËp 43 ( a , c , e ) ; BT 44 ; BT 46 ( sgk – 27 ) - ¸p dông 2 phÐp biÕn ®æi võa häc ®Ó lµm bµi . 16 ……………………………………………………………………………………………… Ngµy so¹n: 10/ 10/2013 TiÕt 10 LuyÖn tËp A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : C¸c c«ng thøc ®a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n vµ ®a thõa sè vµo trong dÊu c¨n . 2. Kü n¨ng: VËn dông phÐp biÕn ®æi ®a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n vµ vµo trong dÊu c¨n ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp biÕn ®æi , so s¸nh , rót gän . 3. Th¸i ®é : TÝch cùc tham gia ho¹t ®éng häc. B-ChuÈn bÞ: GV :-So¹n bµi kiÓm tra,®Ò kiÓm tra -B¶ng phô ghi c«ng thøc biÕn ®æi , bµi tËp 47 ( sgk – 27) HS : -Häc thuéc bµi cò , n¾m ch¾c c¸c c«ng thøc , lµm bµi tËp giao vÒ nhµ -ChuÈn bÞ giÊy kiÓm tra C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1KiÓm tra 15 phót Ho¹t ®éng 2: (27 phót) bµi tËp 45 ( sgk – 27 ) GV ra bµi tËp 45 gäi HS ®äc ®Ò bµi sau ®ã nªu c¸ch lµm bµi . - §Ó so s¸nh c¸c sè trªn ta ¸p dông c¸ch biÕn ®æi nµo , h·y ¸p dông c¸ch biÕn ®æi ®ã ®Ó lµm bµi ? - Nªu c«ng thøc cña c¸c phÐp biÕn ®æi ®· häc ? LuyÖn tËp bµi tËp 45 ( sgk – 27 ) a) So s¸nh 3 3 vµ 12 . Ta cã : 3 3  3 2.3  9.3  27 Mµ 27  12  3 3  12 b) So s¸nh 7 vµ 3 5 Ta cã : 3 5  3 2.5  9.5  45 L¹i cã : 7 = 49  45  7  3 5 GV treo b¶ng phô ghi c¸c c«ng thøc ®· häc ®Ó HS theo dâi vµ ¸p dông . - GV gäi HS lªn b¶ng lµm bµi . Gîi ý : H·y ®a thõa sè vµo trong dÊu c¨n sau ®ã so s¸nh c¸c sè trong dÊu c¨n . Bµi tËp 46 ( sgk – 27 ) ? Cho biÕt c¸c c¨n thøc nµo lµ c¸c c¨n thøc ®ång d¹ng . C¸ch rót gän c¸c c¨n thøc ®ång d¹ng . - GV yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm sau ®ã cho HS lµm bµi . Gäi 1 HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i . Gîi ý : §a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n vµ céng , trõ c¸c c¨n thøc ®ång d¹ng . bµi tËp 47 ( sgk – 27 ) - Gîi ý : + PhÇn (a) : §a ra ngoµi dÊu c¨n ( x + y ) vµ ph©n tÝch x2 – y2 thµnh nh©n tö sau ®ã rót gän . + PhÇn ( b): Ph©n tÝch thµnh b×nh ph¬ng sau ®ã ®a ra ngoµi dÊu c¨n vµ rót gän ( Chó ý khi bá dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi) c) So s¸nh : Ta cã : 1 3 L¹i cã : V× 1 5 18  3 1 1 51 vµ 150 3 5 1 17 51  .51  9 3 1 18 150  .150  6  25 3 17 1 1  51  150 3 3 5 : Gi¶i bµi tËp 46 ( sgk – 27 ) a) 2 3 x  4 3x  27  3 3x = (2  4  3) 3x  27  5 3 x  27 b) 3 2 x  5 8 x  7 18x  28 = 3 2 x  5 4.2 x  7 9.2 x  28 = 3 2 x  5.2 2 x  7.3 2 x  28 = (3  10  21) 3x  28 13 3x  28 Gi¶i bµi tËp 47 ( sgk – 27 ) a) 2 2 x  y2 Ta cã : = 3( x  y ) 2 (víi x 0 , y 0 vµ x y ) 2 2 2 x  y2 x  y. 3 3( x  y ) 2 2  2 2 2 x  y 2 2 ( x  y) 3 2 3  ( x  y )( x  y ) 2 2 ( x  y) 17 . b) 2 2a  1 Ta cã : 5a 2 (1  4a  4a 2 ) víi a  0,5 2 2 2 5a 2 (1  4a  4a 2 )  5. a (1  2a ) 2a  1 2a  1 = 2 2 a (1  2a ) . 5  .a ( 2a  1). 5 2a  1 2a  1 2a. 5 Ho¹t ®éng 3: cñng cè, híng dÉn vÒ nhµ (3 phót) N¾m v÷ng c«ng thøc ®a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n, ®a thõa sè vµo trong dÊu c¨n BTVN :58,59,61,63,65 SBT Xem tríc bµi 7 ……………………………………………………………………………………………… TiÕt 11 Ngµy so¹n: 14/10/2013 BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai ( tiÕp theo) A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : HiÓu c¬ së h×nh thµnh c«ng thøc khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n, trôc c¨n thøc ë mÉu. 2. Kü n¨ng : BiÕt khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n vµ trôc c¨n thøc ë mÉu trong trêng hîp ®¬n gi¶n. BiÕt rót gän biÓu thøc chøa c¨n bËc hai trong mét sè trêng hîp ®¬n gi¶n. 3. Th¸i ®é : Chó ý, tÝch cùc hîp t¸c tham gia hoËt ®éng häc B-ChuÈn bÞ: GV: - So¹n bµi chu ®¸o , ®äc kü bµi so¹n . - B¶ng phô tËp hîp c¸c c«ng thøc tæng qu¸t . HS : Lµm c¸c bµi tËp vÒ nhµ , n¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc ®· häc . §äc tríc bµi , n¾m ®îc néi dung bµi . C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1 : KiÓm tra bµi cò:(10ph) Häc sinh 1-Nªu c«ng thøc ®a thõa sè ra ngoµi , vµo trong dÊu c¨n . Häc sinh Nªu c«ng thøc ®a thõa sè ra ngoµi , HS 2: Gi¶i bµi tËp 46(b) – sgk – 27 . vµo trong dÊu c¨n . Häc sinh Gi¶i bµi tËp 46(b) – sgk – 27 . Ho¹t ®éng 2: (13 phót) - Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n lµ ta 1)Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n ph¶i lµm g× ? biÕn ®æi nh thÕ nµo ?  VÝ dô 1 ( sgk ) - H·y nªu c¸c c¸ch biÕn ®æi ? - Gîi ý : ®a mÉu vÒ d¹ng b×nh ph¬ng a) 2  2.3  2.23  6 3 3.3 3 b»ng c¸ch nh©n . Sau ®ã ®a ra ngoµi dÊu 3 c¨n ( Khai ph¬ng mét th¬ng ) b) 5a  5a.7b  35ab2  35ab - Qua vÝ dô h·y ph¸t biÓu thµnh tæng 7b 7b.7b 7b 49b qu¸t . ( v× a , b > 0 ) - GV gäi HS ph¸t biÓu sau ®ã chèt l¹i  Tæng qu¸t ( sgk ) c«ng thøc . A ? B H·y ¸p dông c«ng thøc tæng qu¸t vµ vÝ dô 1 ®Ó thùc hiÖn ? 1 . a)=? b)=? c)=? Ho¹t ®éng 3 : (17 phót) - GV giíi thiÖu vÒ trôc c¨n thøc ë mÉu A AB  B B ( víi A, B  0 vµ B  0 ) ? 1 ( sgk – 28) a) 4 4.5 20 2 5   2  5 5.5 5 5 b) 3 3 3.5 15 15   2  4  125 25.5 25 5 .5.5 5 3 3.2a 6a 6a 6a     3 3 2 2a 2a 2a 2 a .2 a 4a c) 18 ( v× a > 0 sau ®ã lÊy vÝ dô minh ho¹ . - GV ra vÝ dô sau ®ã lµm mÉu tõng bµi . - Cã thÓ nh©n víi sè nµo ®Ó lµm mÊt c¨n ë mÉu . Ph¶i nh©n ( 3  1) víi biÓu thøc nµo ®Ó cã hiÖu hai b×nh ph¬ng . Nh©n ( 5  3 ) víi biÓu thøc nµo ®Ó cã hiÖu hai b×nh ph¬ng . - ThÕ nµo ®îc gäi lµ biÓu thøc liªn hîp . nªn a = a ) 2) Trôc c¨n thøc ë mÉu .  VÝ dô 2 ( sgk ) 5 a) 2 3 10 b) 3 1 A ? B C ? A B ? 2 ( sgk) GV yªu cÇu HS thùc hiÖn ? 2 ( sgk ) ¸p dông t¬ng tù nh c¸c vÝ dô ®· ch÷a . - §Ó trôc c¨n thøc ë phÇn (a) ta nh©n mÉu sè víi bao nhiªu ? - §Ó trôc c¨n thøc ë phÇn (b,c) ta nh©n víi biÓu thøc g× cña mÉu ? a)=? b)=? c)=?  2 3. 3  5 3 5 3  2.3 6 10( 3  1) 10( 3  1)  ( 3  1)( 3  1) ( 3) 2  1 10( 3  1) 10( 3  1)  5( 3  1) 3 1 2 = 6 c) - Qua c¸c vÝ dô trªn em h·y rót ra nhËn xÐt tæng qu¸t vµ c«ng thøc tæng qu¸t . 5. 3  5 3  6( 5  3 ) ( 5 3 )( 5  3 ) 6( 5  3 ) 6( 5  3 )  3( 5  3 ) 5 3 2   Tæng qu¸t ( sgk ) A B  A B ( víi B  0 ) B C( A B ) ( víi A 0 ) vµ A B 2 ) 2 A B A B C( A  B ) C  A B A B C  ( Víi A , B  0 ) vµ A  B ) ? 2 ( sgk ) 5 a) 3 8 2 b  3.2. 2 . 2  b. b 5 2 3  5. 2 2. b 5 b)  2 b b  5 2 5 2  3.2.2 12 ( v× b > 0 ) 5(5  2 3 ) (5  2 3 )(5  2 3 )  5(5  2 3 ) 25  4.3 5(5  2 3 ) 5(5  2 3 )  25  12 13 2a 1 c)  a  2a (1  a ) 1 a 4 7 5 6a 2 a b   ( v× a  0 vµ a  1 ) 4( 7  5 ) 2( 7  7 5 5) 6a ( 2 a  b ) 4a  b Ho¹t ®éng 4: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : ( 5 phót) -Nªu l¹i c¸c phÐp , khö mÉu , trôc c¨n thøc ë mÉu , c¸c c«ng thøc tæng qu¸t -¸p dông gi¶i bµi tËp 48 ( ý 1 , 2 ) , Bµi tËp 49( ý 4 , 5 ) -Häc thuéc lÝ thuyÕ theo SGK,lµm bµi tËp -Gi¶i c¸c bµi tËp trong sgk – 29 , 30 . - BT 48 , 49 (29) : Khö mÉu (ph©n tÝch ra thõa sè nguyªn tè sau ®ã nh©n ®Ó cã b×nh ph¬ng) -BT 50 , 51 , 52 ( 30) – Khö mÉu vµ trôc c¨n thøc ( chó ý biÓu thøc liªn hîp ) ……………………………………………………………………………………………… Ngµy so¹n: 15/10/2013 TiÕt 12 19 LuyÖn tËp A-Môc tiªu : 1. Kiến thức : N¾m v÷ng c¸c c«ng thøc khö mÉu cña biÓu thøc , trôc c¨n thøc ë mÉu , c¸c c¸ch biÕn ®æi ®Ó gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn khö mÉu vµ trôc c¨n thøc . 2. Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng biÕn ®æi c¸c biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai ®Ó rót gän biÓu thøc ®¬n gi¶n . 3. Th¸i ®é : TÝch cùc, hîp t¸c tham gia ho¹t ®éng häc B-ChuÈn bÞ: GV : - So¹n bµi chu ®¸o , ®äc kü bµi so¹n . - b¶ng phô tËp hîp c¸c c«ng thøc biÕn ®æi , bµi tËp 57 ( sgk) HS : - N¾m ch¾c c¸c phÐp biÕn ®æi ®· häc , gi¶i c¸c bµi tËp giao vÒ nhµ . - Gi¶i tríc c¸c bµi tËp phÇn luyÖn tËp . C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1:KiÓm tra bµi cò:(10 ph) Häc sinh 1 Häc sinh Nªu c«ng thøc phÐp biÕn ®æi khö -Nªu c«ng thøc phÐp biÕn ®æi khö mÉu vµ mÉu vµ trôc c¨n thøc ë mÉu . trôc c¨n thøc ë mÉu . Häc sinh 2 Häc sinh Gi¶i bµi tËp 50 ( ý 1,2,3 ) -Gi¶i bµi tËp 50 ( ý 1,2,3 ) Ho¹t ®éng 2 (30 phót) Bµi tËp 50ý 4; 5 HS ®äc ®Ò bµi sau ®ã nªu c¸ch lµm bµi . ? §Ó trôc c¨n thøc ë mÉu ta lµm ntn? - ý 4: Nh©n c¶ tö vµ mÉu víi 2 - ý 5: Nh©n c¶ tö vµ mÉu víi b Bµi tËp 51: ? §Ó trôc c¨n thøc ë mÉu ta lµm ntn? - ý 1: Nh©n c¶ tö vµ mÉu víi 3  1 - ý 2: Nh©n c¶ tö vµ mÉu víi 3  1 - ý 3: Nh©n c¶ tö vµ mÉu víi 2  3 Bµi tËp 52: - ý 2: Nh©n c¶ tö vµ mÉu víi 10  7 - ý 3: Nh©n c¶ tö vµ mÉu víi x  y LuyÖn tËp Trôc c¨n thøc ë mÉu víi gi¶ thiÕt c¸c biÓu thøc ch÷ ®Òu cã nghÜa 2 2 2 5 2 , yb y b y Hai HS lªn b¶ng HS díi líp cïng lµm 3 = 3 1 2 = 3 1 2 3 2 3 Ba HS lªn b¶ng, HS díi líp cïng lµm 3 = 10  7 1 = x y Bµi tËp 53: Rót gän c¸c biÓu thøc sau: ? Nªu c¸ch lµm ý b: Qui ®ång mÉu biÓu thøc trong dÉu c¨n Gi¶i bµi tËp 53 ( sgk – 30) råi ®a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n 1 a 2 b 2 1 a 2 b 2 1 ab 1   ab  ab b) Bµi tËp 54a: ab a 2b 2 a 2b 2 GV cho HS th¶o luËn nhãm ®a ra c¸ch lµm =  a 2 b 2 1 sau ®ã cho c¸c HS cïng lµm . GV gîi ý c¸ch lµm bµi . - §Ó rót gän biÓu thøc trªn cã thÓ ph©n 54a) 2  2 = tÝch tö vµ mÉu thøc thµnh nh©n tö råi rót 1 2 gän . Ba HS lªn b¶ng HS díi líp cïng lµm HS 1 : lµm c©ub, HS2 lµm c©u54a, HS 3 lµm 20
- Xem thêm -