Tài liệu Giáo án toán lớp 7 soạn 4 cột (cả năm)

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Cấn Văn Thắm Ngµy so¹n: /8/ 2009 Ngµy d¹y: /8/2009 TiÕt 1: TËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ A : Môc tiªu - Häc sinh hiÓu ®îc kh¸i niÖm sè h÷u tØ,c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè vµ so s¸nh c¸c sè h÷u tØ. Bíc ®Çu nhËn biÕt ®îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp N  Z  Q - BiÕt biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè,biÕt so s¸nh hai sè h÷u tØ. -RÌn cho häc sinh cã t duy s¸ng t¹o trong gi¶i to¸n. -Gi¸o dôc sù cÈn thËn vµ t¸c phong nhanh nhÑn. B : Träng t©m Kh¸i niÖm sè h÷u tØ , so s¸nh 2 sè h÷u tØ. C : ChuÈn bÞ GV: PhÊn mµu, thíc th¼ng cã chia kho¶ng.nh÷ng dßng s«n HS : ¤n l¹i vÒ ph©n sè,so s¸nh ph©n sè, thíc th¼ng D : Ho¹t ®éng d¹y häc 1; KiÓm tra (0 ‘ ) 2; Giíi thiÖu bµi(2’ ) Trong ch¬ng tr×nh to¸n líp 6 ta ®· lµm quen víi hai tËp hîp sè lµ N vµ Z. Trong ch¬ng ®Çu tiªn cña líp 7 ta lµm quen víi mét tËp sè n÷a lµ tËp hîp c¸c sè h÷u tØ 3; Bµi míi Tg Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung 1: Sè h÷u tØ H§1 8’ 1.1 ViÕt c¸c sè ®· 3 6 Ta cã 2= 2 = 4 =  6 cho thµnh 3 ph©n sè -0,3=- 10 =- 20 = 1 2  3 b»ng nã: 2; -0,3;0; =…. 9 =... 1  30 0= 0 = 0 = 0 =…. 3 - Sè ®ã lµ sè h÷u tØ 1 2 10 - C¸c ph©n sè b»ng C¸c sè 2; -0,3; 0; 1 lµ nhau lµ c¸c c¸ch 3 viÕt kh¸c nhau cña Sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®- c¸c sè h÷u tØ cïng mét sè. Sè ®ã îc díi d¹ng ph©n sè  §Þnh nghÜa: SGK lµ g× ? 5’  KH: Q ?2: Sè nguyªn a lµ sè 1.2 ?1: C¸c sè ®· cho lµ h÷u tØ v× a= a/1 Lµm ?1,?2 råi ®øng sè h÷u tØ v×: t¹i chç tr¶ lêi 6 0,6= ; -1,25=10 - T×m mèi quan hÖ gi÷a N, Z, Q 10’ Giáo án toán 7 125 100 3 7 1 = 4 4 . N Z Q Bµi 1 (trang 7) -3  N; -3  Z; -3  Q  2  2  Z;  Q; N  Z 3 3 Q Trang 1 Cấn Văn Thắm H§2 - Híng dÉn c¸ch biÓu diÔn: Chia ®o¹n ®¬n vÞ thµnh - VÏ trôc sè mÉu phÇn lÊy tö 13 phÇn 2: BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè 3: So s¸nh hai sè h÷u tØ H§3 - Nh¾c laÞ c¸ch so  2  10 = ; 4 =  12 s¸nh 2 ph©n sè 3 15  5 15 - VËy lµm thÕ nµo . §a vÒ c¸c ph©n sè  10  V× -10  -12  cïng mÉu so s¸nh 2 sè h÷u tØ 15 . §a vÒ d¹ng ph©n sè - Giíi thiÖu råi so s¸nh 2 ph©n sè  12 15 chó ý * Chó ý: SGK Cho häc sinh lµm ?5 ?5 Sè h÷u tØ d¬ng lµ 2 ; 3 . Ho¹t ®éng nhãm  3  5 - Sè h÷u tØ ©m lµ  3 ; 7 1 ; -4  5 +, 0 kh«ng  2 4: Cñng cè (5’) - Nh¾c l¹i c¸ch so s¸nh 2 sè h÷u tØ - Nªu l¹i kh¸i niÖm sè h÷u tØ 5: VÒ nhµ(2’) - Häc thuéc kh¸i niÖm - Nªu c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè - Lµm c¸c bµi tËp 2;3;4;5 trang 7;8 ph¶i lµ sè h÷u tØ ©m còng kh«ng ph¶i lµ sè h÷u tØ ©m Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : TiÕt 2: céng trõ sè h÷u tØ A : Môc tiªu - Häc sinh n¾m v÷ng c¸c quy t¾c céng trõ sè h÷u tØ, biÕt quy t¾c chuyÓn vÕ - Cã kÜ n¨ng céng trõ sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng. - BiÕt vËn dông hîp lý c¸c tÝnh chÊt vµo gi¶i bµi tËp. -Gi¸o dôc sù cÈn thËn vµ t¸c phong nhanh nhÑn. Giáo án toán 7 Trang 2 Cấn Văn Thắm B : Träng t©m Céng trõ sè h÷u tØ C : ChuÈn bÞ GV : PhÊn mµu HS : ¤n quy t¾c céng ph©n sè, quy t¾c dÊu ngoÆc D : Ho¹t ®éng d¹y häc 1: KiÓm tra(8 ‘) -ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ, LÊy 3 vÝ dô. So s¸nh 3 vµ  7  5 8 - Lµm bµi tËp 5 2: Giíi thiÖu bµi(1’) Lµm thÕ nµo ®Ó céng trõ sè h÷u tØ? 3: Gi¶ng bµi Tg Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ’ 10 H§1 1: Céng trõ hai sè h÷u tØ 10’ Sè h÷u tØ viÕt ®îc díi . ViÕt díi d¹ng - §Ó céng trõ sè h÷u tØ ta d¹ng ph©n sè. VËy ph©n sè råi céng viÕt chóng díi d¹ng ph©n lµm thÕ nµo ®Ó céng trõ ph©n sè sè råi céng trõ ph©n sè trõ sè h÷u tØ ? 3  4 21  20 . Nh¾c l¹i quy t¾c . §øng t¹i chç VD 5 + 7 = 35 + 35 céng 2 ph©n sè cïng ph¸t biÓu = 1 mÉu, kh¸c mÉu ? 35 . PhÐp céng ph©n sè . giao ho¸n, kÕt - PhÐp céng sè h÷u tØ cã cã tÝnh chÊt nµo? hîp, céng víi sè 0 c¸c tÝnh chÊt: giao ho¸n, §ã còng lµ c¸c tÝnh kÕt hîp, céng víi sè 0 chÊt cña phÕp céng sè h÷u tØ . Lªn b¶ng lµm ?1 1 -(-0,4)= 1 + 2 = ?1 3 3 5 a; 0.6+ 2 = 3 +  2 = 11  3 5 3 H§2 15  1 T×m x biÕt 15 x+15=3 . Lªn b¶ng t×m x x = 3-15 . Nh¾c l¹i quy t¾c 2: Quy t¾c chuyÓn vÕ x =-12 chuyÓn trong Z * Quy t¾c : SGK Víi x, y, z  Q Gäi 2 häc sinh lªn x+ y=z  x= z-y b¶ng lµm ?2 ?2: T×m x . H·y nhËn xÐt phÇn b, 2 -x =  3 7 4 bµi lµm cña b¹n a, x- 1 =  2 2 3 2 3 x= + 7 4  2 1 x = + 3 2 x= 29 28  1 x = 6 4: Cñng cè(13’) - Nh¾c l¹i c¸ch céng trõ sè h÷u tØ ? Giáo án toán 7 Trang 3 Cấn Văn Thắm - TÝnh chÊt cña phÐp céng sè h÷u tØ ? Bµi 6 a, b, c, d,  1  1  4  3  7  1 + = + = = 21 28 84 84 84 12  8 15  4 5 = - =-1 18 27 9 9  5  5 3  5 + 0,75= + = + 9 = 4 12 12 4 12 12 12 4 3,5-  2 = 7 + 2 = 49 + = 53 7 2 7 14 14 14 =1 3 5: VÒ nhµ( 3’ ) - Häc bµi, lµm bµi 7,8,9 trang 10 - Xem tríc nh©n chia sè h÷u tØ Ngµy so¹n Ngµy d¹y TiÕt 3: nh©n chia sè h÷u tØ A: Môc tiªu - Häc sinh n¾m v÷ng quy t¾c nh©n chia sè h÷u tØ. - Cã kÜ n¨ng nh©n chia sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng. - BiÕt vËn dông c¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n vµo gi¶i c¸c bµi tËp tÝnh nhanh. - RÌn cho häc sinh t duy s¸ng t¹o trong gi¶i to¸n. B: Träng t©m Nh©n chia sè h÷u tØ C: ChuÈn bÞ GV: PhÊn mµu HS: ¤n l¹i nh©n chia ph©n sè D: Ho¹t ®éng d¹y häc 1: KiÓm tra(7’ ) - §Ó céng trõ sè h÷u tØ ta lµm thÕ nµo? Lµm bµi 8(c) - Nªu quy t¾c chuyÓn vÕ ? Lµm bµi 9( a ) 2: Giíi thiÖu bµi (1’) Ta ®· biÕt céng trõ sè h÷u tØ. Vëy ®Ó nh©n chia sè h÷u tØ ta lµm thÕ nµo ? 3: Gi¶ng bµi Tg Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña trß Néi dung thÇy 1: Nh©n hai sè h÷u tØ H§1 8’ 1.1 a c 6’ . §Ó nh©n hai sè . ViÕt díi d¹ng ph©n Víi x= b ; y= d 7’ h÷u tØ ta lµm thÕ sè råi nh©n hai ph©n Th× x.y= a . c = a.c sè nµo ? b d b.d . Nªu c¸c tÝnh chÊt . Giao ho¸n, kÕt hîp, cña phÐp nh©n nh©n víi 1, ph©n phèi VD: -0,2. 3 =  1 . 3 = 4 5 4 3’ ph©n sè?  3 §ã còng lµ c¸c 20 tÝnh chÊt cña phÐp Giáo án toán 7 Trang 4 Cấn Văn Thắm nh©n sè h÷u tØ x.y= y.x x.( y. z )=( x.y) z 1.2 Gäi 3 häc sinh lªn c, (-2).  7 = 7 b¶ng lµm bµi 12 6 * C¸c tÝnh chÊt Víi  x,y,z  Q ta cã x.1=x x.( y+ z )= x.y + x.z Bµi 11(a,b,c ) TÝnh a,  2 . 21 =  3 7 b, 0,24. 2: Chia hai sè h÷u tØ VD: (-0,4): 2 =  2 . 3 = H§2 2.1: Víi x= a ; y= x= a ;y= b c d b x:y= a b : c d c =a d b 8 4  15  9 = 4 10 . d c 3 (y# 0) ¸p dông c¸ch chia ph©n sè Hai häc sinh lªn b¶ng ?: TÝnh tÝnh x:y a, 3,5.  . ¸p dông lµm ? §øng t¹i chç lÊy VD 2.2 LÊy 1 vÝ dô vÒ tØ sè cña hai sè h÷u tØ 4: Cñng cè (10’ ) Bµi 13 a, b, c, d, 5 2  3 5  49 10 b,  5 : 23 5 46 1 2 5 7  7 = 2 5 = . 5  1 . = 23 2 (-2)=  * Chó ý: SGK trang 11 Víi x,y  Q, y#0. TØ sè cña hai sè x vµ y lµ x:y 25 (  3).12.(  25) ( 3).2.5 ( 3).1.5  15 = = = = 4.(  5).6  5 6 2 4.1.1 2.1.1  38  7  3 ( 2).( 38).( 7).(  3) (  1).( 19).1 19 (-2). . . = = = 4 8 8 21.4.8 1.2.4 21 11 33 3 11 16 3 11 . 16 . 3 4  :  . = . . = =   12 16  5 12 33 5 12.33.5 15 7.(  69) 7.(  3)  7 7   8 45  . -  = 7 .  24  45 = = = 23  6 18  23 18 6 23.18 18  3 4 . 12 .  5: VÒ nhµ(3’ ) - N¾m v÷ng quy t¾c nh©n chia sè h÷u tØ. Lµm bµi 12,14,16 trang 12,13 - ¤n gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè nguyªn Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : TiÕt 4: gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ Céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n A: Môc tiªu Giáo án toán 7 Trang 5 Cấn Văn Thắm - Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ.X¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ. Cã kÜ n¨ng céng ,trõ ,nh©n ,chia sè thËp ph©n - Cã ý thøc vËn dông tÝnh chÊt c¸c phÐp to¸n vµo gi¶i to¸n mét c¸ch hîp lý B: Träng t©m Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi, c¸c phÐp to¸n C: ChuÈn bÞ GV: PhÊn mµu HS: ¤n gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè nguyªn D: Ho¹t ®éng d¹y häc 1: KiÓn tra(8’ ) - ViÕt c«ng thøc tæng qu¸t nh©n, chia sè h÷u tØ. Lµm bµi 11(d) - Lµm bµi 16(a) 2: Giíi thiÖu bµi (1’ ) Víi ®iÒu kÖn nµo cña x th× x =-x víi x  Q? 3: Gi¶ng bµi Tg Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña trß Néi dung thÇy 11’ H§1 1: Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét 15’ Víi a  Z th× a Lµ kho¶ng c¸ch tõ a sè h÷u tØ ®Õn 0 trªn trôc sè * §N: SGK trang 13 lµ g×? ?1 : §iÒn vµo chç trèng . Gäi hai häc sinh b, NÕu x  0 th× x a, NÕu x=3,5 th× x =3,5 lªn b¶ng lµm ?1 =x 4  4 NÕu x=0 th× x NÕu x= 7 th× x = 7 =0 * Ta cã x = x nÕu x>0 NÕu x 0 th× x -x nÕu x<0 * NhËn xÐt: SGK =-x ?2: T×m x biÕt c, x=  3 1  x = 3 1  Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng lµm ?2 H§2 . Lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n vÒ sè thËp ph©n Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm 4: Cñng cè(7’ ) Giáo án toán 7 5 5 d, x=0  =0 2: Céng, trõ, nh©n, chia sè a, x=  1  x = 1 thËp ph©n ?3: TÝnh 7 7 a, -3,116+0,263=2,853 b, x= 1  x = 1 b, (-3,7).(-2,16)=7,992 7 7 . §a vÒ ph©n sè Bµi 18 hoÆc céng trõ nh©n a, -5,17-0,469=-5,639 chia sè thËp ph©n b, -2,05+1,73= -0,32 nh ë tiÓu häc tuy nhiªn cÇn chó ý vÒ dÊu c,(-5,17).(3,1)=16,027 d,(-9,18): 4,25= -2,16 x Trang 6 Cấn Văn Thắm - Nh¾c l¹i x víi x  Q Bµi 19 a, Gi¶i thÝch - B¹n Hïng céng tÊt c¶ c¸c sè ©m víi nhau tríc råi céng víi sè ©m cßn l¹i - B¹n Liªn ghÐp céng trßn hµng ®¬n vÞ b, Theo em nªn lµm theo c¸ch cña Liªn 5: Híng dÉn vÒ nhµ(3’ ) - Häc kÜ bµi - Lµm c¸c bµi 18,20,21 trang 15 - ChuÈn bÞ m¸y tÝnh cho tiÕt häc sau Ngµy so¹n Ngµy d¹y TiÕt 5: LuyÖn tËp A: Môc tiªu - Cñng cè c¸ch x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ - RÌn kÜ n¨ng so s¸nh 2 sè h÷u tØ tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc, t×m x, sö dông m¸y tÝnh bá tói - Ph¸t triÓn t duy häc sinh qua t×m GTLN, GTNN cña biÓu thøc. - Gi¸o dôc sù cÈn thËn vµ t duy s¸ng t¹o. B: Träng t©m TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc C: ChuÈn bÞ GV: M¸y tÝnh bá tói HS: ChuÈn bÞ bµi, m¸y tÝnh bá tói D: Ho¹t ®éng d¹y häc 1: KiÓm tra(8’ ) -ViÕt c«ng thøc t×m x víi x  Q. T×m x biÕt x = 3 ; x =-0,25 4 _ TÝnh hîp lý (-3,8)+  ( 5,7)  3,8  4,5  ( 9,6) +  9,6  ( 1,5) 2: Giíi thiÖu bµi(1’ ) Ta ®· biÕt c¸c phÐp to¸n trong Q, x víi x  Q. Nay vËn dông lµm mét sè bµi tËp 3: Gi¶ng bµi Tg Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña trß Néi dung thÇy 9’ H§1: TÝnh to¸n Bµi 24: TÝnh nhanh Nh¾c l¹i tÝnh b, 0,2   20,83  a, (-2,5.0,38.0,4)-  0,125.3,15. chÊt cña phÐp ( 9,17) : ( 8) nh©n sè h÷u tØ =  ( 2,5). 0,4 0,38-  0,125.  0,5.  2,47  . Nªu thø tù thùc ( 8) 3,15 ( 3,53)  hiÖn phÐp tÝnh =(-1).0,38 – (-1).3,15 = 0,2.(-30):( 0,5.6) = -0,38+3,15=2,77 =-6:3=-2 10’ H§2: So s¸nh §Ó s¾p xÕp theo Bµi 22. S¾p xÕp sè h÷u tØ tõ yªu cÇu cña bµi nhá ®Õn lín Giáo án toán 7 Trang 7 Cấn Văn Thắm ta ph¶i lµm g×? 8’ 3 = 39 10 130 4 = 40 13 130 V× 39 < 40 vµ 130 130  40  21  20 < < 24 24 24  5  20 = 6 24 0,3= H§3 . x =5  x=? . T¬ng tù lµm bµi 25 . Gäi 2 häc sinh a, x  1,7 =2,3 lªn b¶ng tr×nh TH1. x-1,7=2,3 x= 2,3+1,7 bµy x= 4 TH2. x-1,7=-2,3 x= -2,3+1,7 x= -0,6 2  5  40 = 1 = 24 3 3 875  7  21 = = 1000 8 24 2  5 VËy  1 <-0,875< 3 6 4 <0<0,3< 13 -0,875=  Bµi 25. T×m x biÕt b, x  3 - 1 = 0 4 3 x 4 = TH1. x+ TH2. x+ 4: Cñng cè(7’ ) - So s¸nh x víi 0 * T×m GTLN cña A biÕt A=0,5- x  3,5 V× x  3,5  0  A=0,5- x  3,5  0, V©þ GTLN cña A lµ 0,5 khi x-3,5=0  x=3,5 * Dïng m¸y tÝnh bá tói Bµi 26. TÝnh a, (-3,1597)+(-2,39)= -5,5497 c, (-0,5).(-3,2)+(-10,1).0,2= -0,42 5: Híng dÉn vÒ nhµ(2’ ) - Häc kÜ bµi. Lµm bµi 23 - ¤n l¹i luü thõa cña mét sè nguyªn 3 1 3 3 1 =  x=  5 4 3 12 3 =- 1  x=  13 4 3 12 Ngµy so¹n Ngµy d¹y TiÕt 6: luü thõa cña mét sè h÷u tØ A: Môc tiªu - HiÓu luü thõa víi sè mò tù nhiªn cña mét sè h÷u tØ, biÕt c¸c quy t¾c tÝnh tÝch, th¬ng cña hai luü thõa cïng c¬ sè, luü thõa cña mét luü thõa - Cã kÜ n¨ng vËn dông c¸c quy trªn vµo gi¶i to¸n. - BiÕt x©y dùng c¸c c«ng thøc trªn c¬ së ¸p dông c¸c c«ng thøc luü thõa cña sè tù nhiªn. - RÌn cho häc sinh sù cÈn thËn trong häc tËp. B: Träng t©m TÝch, th¬ng cña hai luü thõa cïng c¬ sè, luü thõa cña mét luü thõa C: ChuÈn bÞ Giáo án toán 7 Trang 8 Cấn Văn Thắm GV: PhÊn mµu, m¸y tÝnh HS: ¤n l¹i luü thõa trong Z D: Ho¹t ®éng d¹y häc 1: KiÓm tra(5’ ) - TÝnh D = -  3 + 3  -   3 + 2  5 5 4  4 4 5 5 2 - TÝnh 3 .3 ; (-2) : (-2) 2: Giíi thiÖu bµi(1’ ) T¬ng tù luü thõa cña mét sè tù nhiªn ta còng cã luü thõa cña mét sè h÷u tØ 3: Gi¶ng bµi Tg Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña trß Néi dung thµy 10’ H§1 1: Luü thõa víi sè mò tù xn lµ g×? nhiªn ?1. TÝnh * §N: SGK . Gäi 2 häc sinh   3 2 9 a, = ;   lªn b¶ng lam ?1 xn=x.x…..x (n thõa sè)  4  16 x  Q; n  N*   23  8 1 Quy íc: x =x; x0=1 b,   =  5  125  an   = a n : bn c,   0,5 2= 0,25 b d, (-0,5)3=-0,125 Bµi 28 e, (9,7)0= 1   1 2 1   1 3  1   = ;   = 4  2  8  2  . H·y rót ra nh©n xÐt vÒ dÊu cña luü thõa víi c¬   1 4 1   1 5  1 ;  =   = sè ©m? 16  2  32  2  ’ 10 2: TÝch, th ¬ng 2 luü thõa H§2 am. an =am+n cïng c¬ sè Nh¾c l¹i c¸ch am : an = am-n xm.xn =xm+n x#0 nh©n, chia 2 luü xm: xn = xm-n m n thõa cïng c¬ sè ?2. TÝnh cña mét sè a, (-3)2. (-3)3=(-3)5 nguyªn b, (-0,25)5:(-0,25)3=(-0,25)2 . Cho 2 häc sinh Bµi 30. T×m x biÕt ®øng t¹i chç lµm ?2 a, x: b, x. Hai häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy x= x= 10’ x= H§3 Gäi 2 häc sinh ®øng t¹i chç lµm ?3 Giáo án toán 7 x= 3: Luü thõa cña luü thõa ?3. TÝnh vµ so s¸nh a, (22)3=22.22.22=26 Trang 9 Cấn Văn Thắm . 2 häc sinh lªn b¶ng lµm ?4 ?4. b, b, TQ: = 4: Cñng cè(7 ) - Nªu c¸ch tÝnh tÝch, th¬ng 2 luü thõa cïng c¬ sè, luü thõa cña luü thõa - Híng dÉn c¸ch sö dông m¸y tÝnh ®Ó tÝnh mò: Mò 2: xx=; mò 3: xx==; mò 4: xx=== 5: Híng dÉn vÒ nhµ(2’ ) - Häc kÜ bµi, lµm bµi 27;29;32 - §äc cã thÓ em cha biÕt ’ Ngµy so¹n Ngµy d¹y TiÕt 7: luü thõa cña mét sè h÷u tØ A: Môc tiªu - Häc sinh n¾m v÷ng hai quy t¾c vÒ luü thõa cña mét tÝch, luü thõa cña mét th¬ng - Cã kÜ n¨ng vËn dông c¸c quy t¾c trªn vµo gi¶i to¸n. - RÌn cho häc sinh cã t duy s¸ng t¹o. - Gi¸o dôc sù cÈn thËn vµ t¸c phong nhanh nhÑn. B: Träng t©m Luü thõa cña mét tÝch, mét th¬ng C: ChuÈn bÞ GV: PhÊn mµu HS: ChuÈn bÞ bµi ®Çy ®ñ D: Ho¹t ®éng d¹y häc 1: KiÓm tra(7’ ) - Nªu ®Þnh nghÜa luü thõa cña mét sè h÷u tØ. ¸p dông tÝnh: (-0,3) 2; 13   ;  2 (9,81)0 - ViÕt c«ng thøc tÝnh tÝch th¬ng cña hai luü thõa cïng c¬ sè, luü thõa cña mét luü thõa  1 5   1  =   3   3  T×m x biÕt x:  2: Giíi thiÖu bµi (1’ ) NÕu cã phÐp to¸n (0,125)3.83 ta lµm thÕ nµo cho nhanh nhÊt? 3: Gi¶ng bµi T Ho¹t ®éng Giáo án toán 7 cña Ho¹t ®éng cña trß Néi dung Trang 10 Cấn Văn Thắm g thÇy 10 H§1 ’ Hai häc sinh lªn b, b¶ng lµm ?1 VËy (x.y)n=? VËn dông lµm ?2 10 ’ H§2 1: Luü thõa cña mét tÝch ?1. TÝnh vµ so s¸nh  1 3  3  3 3  .  =   = a, (2.5)2=102=100  2 4 8 22.52=4.25=100 27  (2.5)2=22.52 512 TQ: (x.y)n=xn..yn  1  3  3  3 1 27 ?2. TÝnh =   .  = . b, (1,5)3.8=(1,5)3.23=33=27  2  4 8 64 27 512 . Khai triÓn nh a, khai triÓn mét luü thõa cña mét ph©n sè . VËn dông lµm ? b, 4, ?5 . 3 häc sinh lªn 10.10.10.10.10 b¶ng tr×nh bµy 2: Luü thõa cña mét th¬ng ?3 TÝnh vµ so s¸nh .35= a,   23  2  2  2 . .   = 3 3 3  3  TQ: = 2.2.2.2.2 10 10 10 10 10 = . . . . 2 2 2 2 2 = = ?4. TÝnh =32=9 b, (-27) = c, ?5. TÝnh a, 125 (0,125)3.83=(0,125.8)3= 13=1 b,(-39)4:134=(-39:13)4= (-3)4 =81 =(-3)3= =53= 4: Cñng cè(15’ ) - Nh¾c l¹i c«ng thwcs tÝnh luü thõa cña mét tÝch , mét th¬ng Bµi 34 a, Sai, Söa l¹i: (-5)2.(-5)3=.(-5)5 b, §óng c, Sai, Söa l¹i: (0,2)10:(0,2)5=(0,2)10-5=(0,2)5 d, Sai, Söa l¹i: e, §óng f, Sai, Söa l¹i : Giáo án toán 7 Trang 11 Cấn Văn Thắm 5: Híng dÉn vÒ nhµ(2’ ) - Häc thuéc c«ng thøc - Lµm bµi 35,36,37 trang 22 Ngµy so¹n Ngµy d¹y TiÕt 8: luyÖn tËp A: Môc tiªu - Cñng cè c¸c quy t¾c nh©n chia hai luü thõa cïng c¬ sè, luü thõa cña 1 tÝch , luü thõa cña 1 th¬ng, luü thõa cña luü thõa - RÌn kÜ n¨ng ¸p dông c¸c c«ng thøc ®· häc vµo viÖc tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc, t×m sè cha biÕt. - RÌn cho häc sinh t duy s¸ng t¹o khi gi¶i to¸n. - Gi¸o dôc sù cÈn thËn vµ t¸c phong nhanh nhÑn. B: Träng t©m VËn dông c¸c c«ng thøc vÒ luü thõa vµo lµm bµi tËp C: ChuÈn bÞ GV: Nghiªn cøu bµi d¹y HS: ChuÈn bÞ bµi ®Çy ®ñ D: Ho¹t ®éng d¹y häc 1: KiÓm tra(8’ ) - §iÒn vµo chç chèng xm. xn= …. (xm )n= ….= …. : xn = (…. y)n = ’ 2: Giíi thiÖu bµi(1 ) VËn dông c¸c c«ng thøc vÒ luü thõa ®Ó lµm mét sè bµi tËp 3: Gi¶ng bµi Tg Ho¹t Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ®éng cña thµy 13’ H§1. Bµi 37. T×m gi¸ trÞ cña biÓu thøc TÝnh 10’ gi¸ trÞ a, c, cña b, biÓu thøc d, H§2. ViÕt Bµi 38 biÓu a, 227=23.9=(23 )9=89 6’ thøc d318=32.9=(32 )9=99 íi d¹ng b,V× 89< 99nªn 227< 318 Bµi 39 luü 18 lµ sè lín h¬n hay 3 a, x10=x7. x3 thõa b, x10 =(x2 )5 Giáo án toán 7 Trang 12 Cấn Văn Thắm H§3. 16 n T×m sè a, 2 =2  2.2 =16 cha biÕt 2n=16:2=8 2n= 23 n=3 ’ 4: Cñng cè(5 ) - Nh¾c l¹i c¸c c«ng thøc vÒ luü thõa - §äc bµi ®äc thªm 5: Híng dÉn vÒ nhµ(2’ ) - Häc kü bµi, Lµm bµi 41,43 trang 23 - Xem tríc bµi “ TØ lÖ thøc” c, x10= x12: x2 Bµi 42 b, (-3)n=81.(-27) (-3)n= (-3)4.(-3)3 (-3)n =(-3)7  n=7 c, 8n:2n=4 (8:2)n=4  n=1 Ngµy so¹n Ngµy d¹y TiÕt 9: tØ lÖ thøc A: Môc tiªu - Häc sinh hiÓu râ thÕ nµo lµ tØ lÖ thøc, tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc - NhËn thøc ®îc tØ lÖ thøc vµ c¸c sè h¹ng cña tØ lÖ thøc. Bíc ®Çu biÕt vËn dông c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc vµo gi¶i bµi tËp. - Gi¸o dôc sù cÈn thËn vµ t¸c phong nhanh nhÑn. B: Träng t©m §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt tØ lÖ thøc C: ChuÈn bÞ GV: PhÊn mµu HS: ¤n l¹i tØ sè cña hai sè D: Ho¹t ®éng d¹y häc 1: KiÓm tra(5’ ) 1,8 - TØ sè cña hai sè a vµ b lµ g×? KÝ hiÖu? So s¸nh hai tØ sè 10 vµ 2,7 15 2: Giíi thiÖu bµi(1’ ) 1,8 Khi 10 = 2,7 ta nãi ®ã lµ mét tØ lÖ thøc. V©þ tØ lÖ thøc lµ g×? 15 3: Gi¶ng bµi Tg Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung 13’ H§1 1: §Þnh nghÜa . Lªn b¶ng lµm VD XÐt VD sau 4,8 VD. So s¸nh 12 vµ 8,4 21 . V©þ thÕ nµo lµ tØ . Lµ ®¼ng thøc cña 12 4 4,8 4 Ta cã = ; = lÖ thøc? hai tØ sè 21 7 8,4 7 VËy Giáo án toán 7 12 4,8 = 21 8,4 Trang 13 Cấn Văn Thắm Ta nãi 12 = 8,4 lµ mét tØ 21 lÖ thøc * §N: SGK KH: a = c hay a:b=c:d 4,8 . Giíi thiÖu a,b.c,d lµ c¸c sè h¹ng a,d lµ c¸c ngo¹i tØ b,c lµ c¸c trung tØ b 2 :4= 1 5 10 4 :8= 1 5 10 2 :4= 4  5 5 1 : 7=  7 :7= 2 2  1 1 1  11  2 :7 = : 2 5 5 5 36  11 = 5 36  1  11 V× # nªn kh«ng 2 36 ?1. b, . Gäi hai häc sinh a, lªn b¶ng 17 :8 lµ mét tØ lÖ thøc ’ d  3 lËp ®îc tØ lÖ thøc 2: TÝnh chÊt a c ?2. =  H§2 . Cã a.d=b.c Khi cã ph©n sè a = b b c d d a.b.d b c.b.d d ta cã ®iÒu g×? . TÝnh chÊt ®ã vÉn ®óng ®èi víi tØ lÖ thøc  a.d=c.b * TÝnh chÊt 1:SGK ?3. a.d=b.c  a.d = b.d . KÕt hîp 2 tÝnh chÊt ta cã 5 ®¼ng thøc 4: Cñng cè(7’ ) Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi 44 Bµi 44 a, 1,2:3,24= 120 = 10 1 2 5 3 4 = 324 27 11 3 44 = : = 5 4 15  a b = b.c b.d c d * TÝnh chÊt 2: SGK c, 2 7 :0,42= 2 : 42 100 = 7 100 147 b, : - Trong mét ®¼ng thøc muèn t×m trung tØ, ngo¹i tØ ta lµm thÕ nµo? 5: Híng dÉn vÒ nhµ(2’ ) - Häc thuéc ®Þnh nghÜa , tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc - Lµm bµi 45,46,47 trang 26 Ngµy so¹n Ngµy d¹y A: Môc tiªu Giáo án toán 7 TiÕt 10: luyÖn tËp Trang 14 Cấn Văn Thắm - Cñng cè ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc - RÌn kÜ n¨ng nhËn d¹ng tØ lÖ thøc, t×m sè h¹ng cha biÕt cña tØ lÖ thøc, lËp ra c¸c tØ lÖ thøc tõ ®¼ng thøc tÝch, kiÓm tra viÖc n¾m kiÕn thøc cña häc sinh. - BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i c¸c bµi to¸n trong thùc tÕ. - Gi¸o dôc s cÈn thËn vµ t¸c phong nhanh nhÑn. B: Träng t©m VËn dông ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt vµo lµm bµi tËp C: ChuÈn bÞ GV: §Ò kiÓm tra 15’ HS: ChuÈn bÞ bµi ®Çy ®ñ D: Ho¹t ®éng d¹y häc 1: KiÓm tra(8’ ) - Nªu ®Þnh nghÜa tØ lÖ thøc, Lµm bµi 45 - ViÕt d¹ng tæng qu¸t tÝnh chÊt tØ lÖ thøc. Lµm bµi 46(c) 2: Giíi thiÖu bµi(2’ ) Ta ®· biÕt ®Þnh nghÜa , tÝnh chÊt tØ lÖ thøc. Nay vËn dông lµm mét sè bµi tËp 3: Gi¶ng bµi Tg Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña trß Néi dung thÇy 5’ H§1. NhËn d¹ng Bµi 49(a,b) a, 3,5:5,25=2:3 tØ lÖ thøc b, 39 3 : 52 2 =3:4 14:21= 2:3 Gäi hai häc sinh 10 5 VËy ta cã tØ lÖ thøc 2,1:3,5=3:5 lªn b¶ng 3,5:5,25=14:21 VËy kh«ng lËp ®îc tØ lÖ 8’ H§2. T×m sè cha thøc NT= TÝch TT: NT(®b) Bµi 50 biÕt . C¸ch x¸c ®Þnh sè TT= TÝch NT: TT(®b) KÕt qu¶: h¹ng cha biÕt? Binh th uÕu lîc 5’ H§3. LËp tØ lÖ Bµi 52 V× ®æi chç vÞ chÝ c¸c c, ®óng thøc ngo¹i tØ trong tØ lÖ V× sao c ®óng? thøc ban ®Çu ’ 4: KiÓm tra 15 C©u 1: TÝnh a, b,  22   23   ;   ;  3  5  (1,46)0 C©u 2: Tmf x biÕt a, x =  5 b, 1,16:x= 8,4:2,1 16 8 C©u 3: Chän kÕt qu¶ ®óng Tõ tØ lÖ thøc a = c (a,b,c,d#0) cã thÓ suy ra b a d d =b c A. B. a = d c b 5: Híng dÉn vÒ nhµ(2’ ) - Häc kü ®Þnh nghÜa tØ lÖ thøc Giáo án toán 7 C. a c =b d Trang 15 Cấn Văn Thắm - Lµm nèt c¸c bµi tËp cßn l¹i Ngµy so¹n Ngµy d¹y TiÕt 11: tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau A: Môc tiªu - Häc sinh n¾m v÷ng tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau - Cã kü n¨ng vËn dông tÝnh chÊt vµo gi¶i c¸c bµi to¸n chia theo tØ lÖ. - RÌn cho häc sinh cã t duy s¸ng t¹o. - Gi¸o dôc sù cÈn thËn vµ t¸c phong nhanh nhÑn. B: Träng t©m TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau C: ChuÈn bÞ GV: Nghiªn cøu bµi d¹y HS: ¤n c¸c tinh chÊt cña tØ lÖ thøc D: Ho¹t ®éng d¹y häc 1: KiÓm tra( 7’ ) - Nªu c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc. Lµm bµi 51 2: Giíi thiÖu bµi( 2’ ) Ta ®· biÕt tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc. VËy a = c th× cã tØ sè míi nµo b»ng hai b d tØ sè ®· cho kh«ng? 3: Gi¶ng bµi Tg Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña trß Néi dung thÇy 20’ H§1 1: TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau 1.1 . Lµm ?1 . NÕu a = c a c a  c ?1. Ta cã 2  3 = 5 = 1 4  6 10 2 b d = = th× c¸c tØ sè ®ã b d b  d 2 3  1 1 = = cßn b»ng tØ sè 4 6  2 2 nµo? VËy 2 = 3 = 2  3 = 2  3 . VÒ ®äc SGK 4 6 46 4 6 phÇn chng * TÝnh chÊt: SGK minh e a c e Më réng . a = c = f =bd  f a c b d e ace a  ce a c . NÕu = = = = f =bd  f =b d  f = b d b d a  ce a c e e Bµi 54. Theo tÝnh chÊt d·y tØ , t×m tØ sè b  d  f = b  d  f f sè b»ng nhau ta cã b»ng c¸c tØ sè x y x  y 16 . §øng t¹i chç nªu 3 = 5 = 3  5 = 8 =2 trªn c¸ch lµm VËy x=2.3=6 1.2 y=2.5=10 . Tr×nh bµy Bµi 55 mÉu Theo tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng Giáo án toán 7 Trang 16 Cấn Văn Thắm nhau ta cã x = y = x  y = 2  5 25 8’ -1 2: Chó ý ?2. Gäi sè häc sinh e a c . Gäi 2 häc cña líp 7a,7b,7c lÇn Khi cã b = d = f ta nãi a,c,e sinh lªn b¶ng lît lµ x,y,z ta cã tØ lÖ víi b,d,f. Vµ viÕt tr×nh bµy x y z a:c:e=b:d:f = = H§2 8 9 10 Híng dÉn häc sinh gäi Èn 4: Cñng cè(7’ ) - Nh¾c l¹i tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau Bµi 57 Gäi sè bi cña Minh, Hïng, Dòng lÇn lît lµ x,y,z ( x,y,z  N* ) Ta cã x = y = z vµ x+y+z= 44 2 4 5 Theo tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ta cã x = y = z = x  y  z = 44 =4 2 4 5 2  4  5 11 x= 2.4=8 y=4.4=16 z=5.4=20 VËy sè bi cña Minh, Hïng , Dòng lÇn lît lµ 8,16,20 viªn bi 5: Híng dÉn vÒ nhµ(1’ ) - Häc kü tÝnh chÊt vµ lµm bµi tËp 56, 58 trang 30 x=2.(-1)=-2 y=(-5).(-1)=5 Ngµy so¹n Ngµy d¹y TiÕt 12: luyÖn tËp A: Môc tiªu - Cñng cè tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc, tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau - RÌn kÜ n¨ng chuyÓn tõ tØ sè gi÷a 2 sè h÷u tØ thµnh tØ sè gi÷a 2 sè nguyªn, t×m x trong tØ lÖ thøc vµ gi¶i to¸n vÒ chia tØ lÖ. - RÌn cho häc sinh cã t duy s¸ng t¹o trong häc to¸n. - Gi¸o dôc sù cÈn thËn vµ t¸c phong nhanh nhÑn. B: Träng t©m VËn dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau vµo lµm bµi tËp C: ChuÈn bÞ GV: Nghiªn cøu bµi d¹y HS: ChÈn bÞ bµi ®Çy ®ñ D: Ho¹t ®éng d¹y häc 1: KiÓm tra( 8’ ) - ViÕt tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau T×m x biÕt x = y vµ x+y= -21 2 5 2: Giíi thiÖu bµi(1’ ) VËn dông tÝnh chÊt tØ lÖ thøc vµ tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau vµo lµm bµi tËp Giáo án toán 7 Trang 17 Cấn Văn Thắm 3: Gi¶ng bµi Tg Ho¹t ®éng cña thÇy ’ 8 H§1. Thay b»ng tØ sè cña hai sè nguyªn . Híng dÉn häc sinh lµm phÇn a . Gäi 3 häc sinh 7’ lªn b¶ng lµm b,c,d H§2. T×m x . §Ó lµm bµi tËp nµy cÇn sö dông tÝnh chÊt nµo? . §øng t¹i chç lµm tõng bíc phÇn a .Lªn b¶ng lµm phÇn b 8’ Ho¹t ®éng cña trß Néi dung Bµi 59(trang 31) a, 2,04:( -3,12)=204:( -312) c, =4: = -17:26 =16:23 b,  1 1 :1,25= -1,5:1,25 2 d, 10 3 : 5 3 = 73 : =-150:125= -6:5 7 14 7 Bµi 60(a,b) 73 =2 14 a,( 1 .x): 2 = 1 3 : 2 4: 5 3 4 23 4 3 3 4 5 1 2 3 2 .x. = 1 . 3 5 4 3 2 7 .x = 15 6 7 2 x= : = 35 6 15 4 b, 4,5: 0,3= 2,25: (0,1.x ) 4,5. 0,1.x = 2,25. 0,3 0,45.x = 0,675 x = 0,675: Bµi 61 0,45 x y x = 1,5 =  H§3. To¸n chia tØ 2 3 lÖ . HiÖn t¹i ®· cã d·y tØ sè b»ng nhau cha? .Lµm thÕ nµo cã d·y tØ sè b»ng . Theo tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta cã nhau x = y = z = x 8 = y 12 8 12 15 xy z 8  12  15 = 10 = 2 5 x=8.2=16 y=12.2=24 z=15.2=30 4: Cñng cè(10’ ) - Nh¾c l¹i tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau Bµi 64 Gäi sè häc sinh 4 khèi 6,7,8,9 lÇn lît lµ a,b,c,d Ta cã a = b = c = d vµ b-d=70 9 8 7 6 Theo tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta cã a b c d b  d 70 = = = = = = 35 9 8 7 6 8 6 2 a=9.35= 315 c=7.35= 245 b=8.35= 280 d=6.35= 210 Giáo án toán 7 (a,b,c,d  N* ) Trang 18 Cấn Văn Thắm VËy sè häc sinh 4 khèi 6,7,8,9 lÇn lît lµ 315,280,245,210 5: Híng dÉn vÒ nhµ(3’ ) - Häc kü tÝnh chÊt - Lµm nèt bµi tËp 60,62,63 trang 31 T×m x biÕt x = y vµ x+y= -21 2 5 Ngµy so¹n Ngµy d¹y TiÕt 13: sè thËp ph©n h÷u h¹n, sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn A: Môc tiªu - Häc sinh nhËn biÕt ®îc sè thËp ph©n h÷u h¹n, sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn. §iÒu kiÖn ®Ó 1 ph©n sè tèi gi¶n viÕt ®îc díi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n, v« h¹n tuÇn hoµn - HiÓu ®îc sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®îc díi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn. - Gi¸o dôc sù cÈn thËn vµ t¸c phong nhanh nhÑn. B: Träng t©m NhËn xÐt C: ChuÈn bÞ GV: M¸y tÝnh HS: ChuÈn bÞ bµi, m¸y tÝnh D: Ho¹t ®éng d¹y häc 1: KiÓm tra(0’ ) 2: Giíi thiÖu bµi(1’ ) Sè 0,323232… cã ph¶i sè h÷u tØ kh«ng? 3: Gi¶ng bµi Tg Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña trß Néi dung thÇy 15’ H§1 1: Sè thËp ph©n h÷u h¹n, . Lªn b¶ng lµm sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn 3 . ViÕt c¸c sè hoµn 3 10 =0,3; 14 =0,28 . 0,3; 0,28 lµ sè thËp ph©n 10 50 ; 14 ; h÷u h¹n 1 50 =0,111…; 5 =0,3232 . 0,111…=0,(1) lµ sè thËp 9 12 1 5 ph©n v« h¹n tuÇn hoµn cã ; díi d¹ng … 9 12 chu k× lµ 1 1 sè thËp ph©n =0,(01) cã chu k× lµ . Dïng m¸y tÝnh 99 ®a 01 ’ 1  5 22 ; vÒ sè  5 =-0,(27)cã chu k× 99 18 18 thËp ph©n, t×m lµ27 2: NhËn xÐt chu k× SGK . 10=2.5 cã íc nguyªn tè H§2 VD. 18 viÕt ®îc díi . ë VD trªn ta lµ 2 vµ 5 45 . 25= 52 chØ cã íc nguyªn d¹ng sè thËp ph©n h÷u Giáo án toán 7 Trang 19 Cấn Văn Thắm tè lµ 5 thÊy 3 vµ 14 10 50 sau khi ®· rót . Cã v× 9=32 2 12= 2 . 3 gän th× mÉu cã íc nguyªn tè nµo? . 9 vµ 12 cã íc nguyªn tè nµo kh¸c 2 vµ 5 kh«ng? . C¸c ph©n sè viÕt ®îc díi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn lµ  5 11 ; 6 45 h¹n v× 18 = 2 45 5 MÉu lµ 5=5 kh«ng cã íc nguyªn tè nµo kh¸c 2 vµ 5 . 7 viÕt ®îc díi d¹ng sè 15 thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn v× mÉu lµ 15=3.5 cã íc nguyªn tè 3 kh¸c 2 vµ 5 ?. C¸c ph©n sè viÕt ®îc díi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n lµ 1 ; 13 ;  17 4 50 125 7 14 4: Cñng cè(6’ ) - VËy 0,3232… cã ph¶i sè h÷u tØ kh«ng? - Nh÷ng ph©n sè nµo viÕt ®îc díi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n, v« h¹n tuÇn hoµn? - Sè thËp ph©n h÷u h¹n, sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn cã ph¶i sè h÷u tØ kh«ng? 5: Híng dÉn vÒ nhµ(1’ ) - Häc thuéc nhËn xÐt, kÕt luËn - Lµm bµi 66,67,68 trang 34 Giáo án toán 7 Trang 20
- Xem thêm -