Tài liệu Giáo án toán lớp 5 vnen

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 9614 |
  • Lượt tải: 3
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 1: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - Củng cố kiến thức ban đầu về phân số, đọc, viết phân số. - Củng cố cách viết một thương và viết số tự nhiên dưới dạng một phân số. - Củng cố tính chất cơ bản của phân số. Biết vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số. II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Phiếu bài tập III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH1. 1. Hoạt động 1: Nhóm - Nhóm trưởng tổ chức trò chơi ghép thẻ ghi phân số ứng với các hình SGK. 2. Hoạt động 2: Nhóm đôi. - Nhóm đôi đọc nội dung SGK và viết phân số và đố bạn. 3. Hoạt động 3: Nhóm . - Nhóm trưởng cho các bạn đọc thong tin và tìm ví dụ. 4. Hoạt động 4: Cá nhân - Cá nhân thực hiện các bài tập SGK. 5. Hoạt động 5: Nhóm - Nhóm trưởng tổ chức cho thành viên chơi trò chơi “ Tìm bạn” bằng cách ghép thẻ. 6. Hoạt động 6: Nhóm đôi 7. Hoạt động 7: Cá nhân B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà - Nhóm đôi đọc thông tin và tìm ví dụ giải thích bạn nghe. . KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 2: ÔN TẬP VỀ SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - Củng cố cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số, khác nhau mẫu số, so sánh một phân số với một đơn vị, so sánh hai phân số có cùng tử số. - Củng cố cách sắp xếp ba phân số theo thứ tự. II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Phiếu bài tập, trò chơi III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Hoạt động 1,2: Nhóm + chơi trò chơi ghép thẻ các cặp phân số bằng nhau. + Thảo luận 2. Hoạt động 3: Cả lớp - Thảo luận nội dung để điền vào chỗ chấm. - Giáo viên quan sát. 3. Hoạt động 4: Cá nhân - Giáo viên quan sát, kiểm tra. B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà - Cá nhân lần lượt thực hiện các bài tập theo sách HDH KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 3: PHÂN SỐ THẬP PHÂN I. MỤC TIÊU: - Nhận biết phân số thập phân. Biết đọc, viết phân số thập phân. - Biết viết các số thập phân trê một đoạn của tia số. - Biết chuyển một phân số thành phân số thập phân. II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Phiếu bài tập III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên Hoạt động của giáo viên A. Hoạt động cơ bản: 1. Hoạt động 1: Nhóm - Giáo viên quan sát, giúp đỡ Hoạt động của học sinh - Chơi trò chơi” Ai nhanh, ai đúng + Nhóm trưởng tổ chức trò chơi viết phân số có mẫu 10,100,1000,… 2. Hoạt động 2: Cả lớp - Đọc nội dung và lắng nghe thầy cô hướng dẫn 3. Hoạt động 3: Nhóm đôi. - Nhóm đôi thực hiện được các bài tập và trao đổi với bạn. - Giáo viên quan sát, giúp đỡ B. Hoạt động thực hành: - Cá nhân thực hiện các bài tập theo sách HDH 1.Hoạt động 1: Cá nhân a. Đọc phân số thập phân b. Viết phân số thập phân 2.Hoạt động 2: Cá nhân - Phân số nào là phân số thập phân 3.Hoạt động 3: Cá nhân - Viết phân số thành phân số thập phân 4.Hoạt động 4: Cá nhân Chuyển thành pstp 5.Hoạt động 5: Cá nhân - Viết pstp vào chỗ chấm C. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 4: ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - Củng cố cách thực hiện các pháp tính cộng, trừ, nhân, chia, hai phân số II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Phiếu bài tập, III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A. Hoạt động thực hành: 1. Hoạt động 1: Nhóm - Giáo viên quan sát, giúp đỡ a. nêu cách thực hiện phép cộng, trừ phân số và lấy ví dụ minh họa. b. Đọc nội dung 2. Hoạt động 2: Cá nhân - Giáo viên quan sát. a. nêu cách thực hiện phép nhân, chiaphân số và lấy ví dụ minh họa. b. Đọc nội dung 3. Hoạt động 3, 4,5: Cá nhân - Học sinh lần lượt thực hiện các bài tập theo sách HDH + Tính + Tính theo mẫu +Giải các bài toán sau B. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 5: HỖN SỐ I.MỤC TIÊU: - Em biết: + Đọc, viết hỗn số + Biết hỗn số có phần nguyên và phần phân số . II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Phiếu bài tập, trò chơi. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên Hoạt động của giáo viên A. Hoạt động cơ bản: 1. Hoạt động 1: Nhóm 2. Hoạt động 2: Cá nhân, nhóm - Giáo viên quan sát, giúp đỡ. 3. Hoạt động 3: Nhóm đôi Hoạt động của học sinh - Nhóm trưởng yêu cầu bạn viết phân số dựa vào phần tô màu của mỗi hình. - Cá nhân thực hiện yêu cầu theo sách HDH + Đọc thông tin +Đọc kĩ nội dung . - Viết rồi đọc hỗn số ứng với mỗi hình vẽ. - Giáo viên quan sát và giúp đỡ. B. Hoạt động thực hành: 1. Hoạt động 1,2: Cá nhân. - Giáo viên quan sát, giúp đỡ. C. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà - Học sinh lần lượt thực hiện các bài tập theo sách HDH KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 6: HỖN SỐ (tiếp theo) I. MỤC TIÊU: - Em biết chuyển một hỗn số thành phân số. II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Phiếu bài tập, trò chơi. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA GV A. Hoạt động cơ bản: 1. Hoạt động 1: Nhóm 2. Hoạt động 2: Nhóm HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Trò chơi “ ghép thẻ” + Nói cách ghép thẻ cho bạn nghe -a. Thực hiện các hoạt động b.Đọc nội dung và giải thích cho bạn nghe - Giáo viên quan sát, giúp đỡ 3. Hoạt động 3: Nhóm đôi - Chuyển hỗn số thành phân số và giải thích B. Hoạt động thực hành: 1. Hoạt động 1, 2, 3, 4, 5: Cá nhân Học sinh thực hiện bài tập theo sách DHD - Giáo viên quan sát, giúp đỡ. C. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 7: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC I. MỤC TIÊU: - Chuyễn phân số thành số thập phân. - Chuyển hỗn số thành phân số. - Chuyển số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo là hỗn số với một tên đơn vị đo. II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Phiếu bài tập. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên Hoạt động của giáo viên A. Hoạt động thực hành: 1. Hoạt động 1, 2: Cá nhân Hoạt động của giáo viên - Chuyển phân số sang phân số thập phân. - Giáo viên quan sát, giúp đỡ 2. Hoạt động 2:Nhóm đôi - Đọc và giải thích - Viết phân số thích hợp - Giáo viên quan sát, giúp đỡ 3. Hoạt động 4, 5: Cá nhân - Giáo viên quan sát, giúp đỡ B. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà - Viết số đo độ dài theo mẫu KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 8: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC I. MỤC TIÊU: - Cộng trừ, nhân chia hai phân số. - Tìm thành phần chưa biết của phép tính với phân số. - Chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo là hỗn số với một tên đơn vị đo. - Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đo. II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Phiếu bài tập. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên Hoạt động của giáo viên A. Hoạt động thực hành: 1. Hoạt động 1,2,3,4,5: Cá nhân - Giáo viên quan sát, giúp đỡ B. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà Hoạt động của giáo viên - Học sinh thực hiện cá nhân làm bài tập theo HDH vào vở: + Tính +Tìm x + Viết theo mẫu +Giải bài toán +Chon câu trả lời đúng KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 9: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN I. MỤC TIÊU: - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. - Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Phiếu bài tập, trò chơi. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên Hoạt động của giáo viên A. Hoạt động thực hành: 1. Hoạt động 1:Nhóm - Giáo viên quan sát, giúp đỡ. 2. Hoạt động 2: Nhóm đôi Hoạt động của học sinh - chơi trò chơi “ Đố nhau tìm 2 số” - viết tiếp vào chỗ chấm cách giải bài toán - Giáo viên quan sát, giúp đỡ. 3. Hoạt động 3,4: Cá nhân - Giáo viên quan sát, giúp đỡ. B. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà - Cá nhân thực hiện giải các bài toán KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 10: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI BÀI TOÁN TIE LỆ THUẬN I. MỤC TIÊU: - Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận. - Giải bài toán tỉ lệ thuận theo hai cách. II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Phiếu bài tập, trò chơi. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên Hoạt động của giáo viên A. Hoạt động cơ bản: 1. Hoạt động 1: Nhóm Hoạt động của học sinh Giáo viên quan sát, giúp đỡ - chơi trò chơi “Cùng gấp lên một số lần”. +Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm - Giáo viên hướng dẫn giải toán theo tỉ lệ thuận. 2. Hoạt động 2: Cả lớp - Đọc kĩ và nghe thầy cô hướng dẫn - Giáo viên hướng dẫn. - Viết tiếp vào chỗ trống + Nhóm trưởng yêu cầu học sinh thực hiện bài tập trong nhóm tìm quan hệ giữa can nước và lượng nước. 3. Hoạt động 3: Nhóm - Giáo viên quan sát, giúp đỡ. 4. Hoạt động 4: Cả lớp Giáo viên hướng dẫn học sinh. - Đọc kĩ và nghe thầy co hướng dẫn 5.Hoạt động 5: Nhóm đôi - Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thiện bài giải của bài toán: - Giáo viên quan sát, giúp đỡ. - HS thực hiện các bài tập theo sách HDH B. Hoạt động thực hành: 1. Hoạt động 1: Cá nhân + Giải bài toán bằng 2 cách 2. Hoạt động 2,3: Cá nhân +Giải bài toán - Giáo viên quan sát, giúp đỡ. - Học sinh biết tính toán vận dụng trong thực tế C. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực ở nhà. KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 11: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI BÀI TOÁN TỈ LỆ NGHỊCH I. MỤC TIÊU: Em biết: - Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ nghịch. - Giải bài toán tỉ lệ nghịch theo hai cách. II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Phiếu bài tập, trò chơi. III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên A. Hoạt động cơ bản: 1. Hoạt động 1: Nhóm - Nhóm trưởng điều khiển hoạt đông nhóm. - Giáo viên quan sát. 2. Hoạt động 2: Cả lớp - Giáo viên hướng dẫn (nếu cần) 3. Hoạt động 3: Nhóm - Nhóm trưởng điều khiển hoạt động nhóm. - Giáo viên quan sát. 4. Hoạt động 4: Cả lớp - Giáo viên hướng dẫn học sinh. 5. Hoạt động 5: Cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn điều khiển - Giáo viên quan sát. B. Hoạt động thực hành: 1. Hoạt động 1: Cá nhân 2. Hoạt động 1: Cá nhân 3. Hoạt động 1: Cá nhân C. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà - Chơi trò chơi “ Điền số thích hợp vào chỗ trống” - Đọc kĩ và nghe thầy/cô giáo hướng dẫn. - Viết tiếp vào chỗ trống - Đọc kĩ và nghe thầy/cô giáo hướng dẫn. - Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thiện bài giải. - Giải bài toán theo hai cách. - Học sinh biết tính toán vận dụng trong thực tế KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 12: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỌ DÀI I. MỤC TIÊU: Em biết: - Lập bảng đơn vị đo độ dài. - Mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liên tiếp và một số mối quan hệ thường gặp. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Phiếu bài tập. III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A. Hoạt động cơ bản: 1. Hoạt động 1: Nhóm -Chơi trò chơi “Đố bạn nhớ lại” - Nhóm trưởng điều khiển hoạt đông nhóm. - Giáo viên quan sát. B. Hoạt động thực hành: Học sinh lần lượt thực hiện các bài tập : 1. Hoạt động 1: Cá nhân - Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ trống: - Học sinh thực hiện các bài tập a. 25m = dm b. 60 m = dam - Giáo viên quan sát. 125dm = cm 500 m = hm 200 cm = mm 13000 m = km C. 1 mm = cm 1cm = dm 1dm = m 2. Hoạt động 2: Cá nhân - Viết số thích hợp vào chỗ chấm: - Giáo viên quan sát. 3. Hoạt động 3: Cá nhân - Viết tiếp vào chỗ chấm trong bảng dưới đây: - Giáo viên quan sát. C. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 13: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG I. MỤC TIÊU: Em biết - Lập bảng đơn vị đ khối lượng. - Biết mối quan hệ giữa hai đơn vị đo khối lượng liên tiếp và một số mối quan hệ thường gặp. II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Phiếu bài tập III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A. Hoạt động cơ bản: 1. Hoạt động 1: Nhóm -Chơi trò chơi “Đố bạn nhớ lại” - Nhóm trưởng điều khiển hoạt đông nhóm. - Giáo viên quan sát. B. Hoạt động thực hành: Học sinh lần lượt thực hiện các bài tập : 1. Hoạt động 1: Cá nhân - Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ trống: - Học sinh thực hiện các bài tập a. 5 tấn = tạ b. 80 tạ = tấn - Giáo viên quan sát. 34 tạ = yến 1300 kg = tạ 21 yến = kg 310 kg = yến 5 kg = g 25000 kg = tấn c. 1 tạ = tấn 1 yến = tạ 1 kg = yến 1 g = kg 2. Hoạt động 2: Cá nhân - Viết số thích hợp vào chỗ chấm: - Giáo viên quan sát. 12 tấn 23 kg = kg 12 tạ 23 kg = kg 7 kg 21g = g 3. Hoạt động 3: Cá nhân -Giải bài toán sau: - Giáo viên quan sát. C. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 14: ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG. HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG I. MỤC TIÊU: - Biết gọi tên, kí hiệu, quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông. - Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông. - Biết mối quan hệ giữa đề-ca-mét vuông với hec-tô- mét vuông, mét vuông. - Biết chuyển đổi đơn vị đo diện tích. (trong trường hợp đơn giản) II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Phiếu bài tập. - Các thẻ đo diện tích III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA GV A. Hoạt động cơ bản: 1. Hoạt động 1: Nhóm - Nhóm trưởng điều khiển hoạt động. - Giáo viên quan sát. 2. Hoạt động 2: Cả lớp - Giáo viên hướng dẫn.( nếu cần) 3. Hoạt động 3: Nhóm đôi - Giáo viên quan sát. 4. Hoạt động 4: Nhóm đôi - Giáo viên quan sát. B. Hoạt động thực hành: 1. Hoạt động 1: Cá nhân - Giáo viên quan sát. 2. Hoạt động 2: Cá nhân - Giáo viên quan sát 3. Hoạt động 3: Cá nhân - Giáo viên quan sát C. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Chơi trò chơi “Tìm nhanh” - Đọc kĩ nội dung và nghe thầy/cô giáo hướng dẫn. - Đọc các số đo diện tích - Viết các số đo diện tích Học sinh thực hiện các bài tập - Viết số thích hợp vào chỗ trống - Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: - Viết các số đo dưới dạng số đo có đơn vị đề ca mét vuông: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 15: MI-LI-MÉT VUÔNG. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH I. MỤC TIÊU: - Biết gọi tên, kí hiệu, độ lớn đơn vị đo diện tích mi-li-mét vuông, quan hệ giửa mi-li-mét vuông với xăng-ti-mét vuông. - Biết gọi tên, kí hiệu, quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, bảng đơn vị đo diện tích. - Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, bảng đơn vị đo diện tích, so sánh các đơn vị đo diện tích thông dụng và giải các bài toán có liên quan. II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Phiếu bài tập. III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A. Hoạt động cơ bản: 1. Hoạt động 1: Cá nhân - Đúng ghi Đ, sai ghi S: - Nhóm trưởng điều khiển cá nhân hoạt động. - Giáo viên quan sát 2. Hoạt động 2: Cá nhân - Em đọc kĩ - Giáo viên quan sát. 3. Hoạt động 3: Cả lớp - Đọc kĩ nội dung và nghe thầy/cô giáo hướng - Giáo viên hướng dẫn.( nếu cần) dẫn. 4. Hoạt động 4: Cả lớp B. Hoạt động thực hành: - Đọc, viết các số đo diện tích: 1. Hoạt động 1,2: Cá nhân - Cá nhân học sinh thực hiện các bài tập: - Giáo viên quan sát. - Viết số thích hợp vào chỗ trống 2. Hoạt động 3: Cá nhân - Giáo viên quan sát. - Viết phân số thích hợp vào chỗ trống 3. Hoạt động 4: Cá nhân - Giáo viên quan sát. a. Viết các số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông b. Viết các số đo có đơn vị là xăng-ti-mét 4. Hoạt động 4: Cá nhân vuông - Giáo viên quan sát. C. Hoạt động ứng dụng: - Điền dấu >, <, = - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 16: HÉC-TA I. MỤC TIÊU: - Biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn đơn vị đo diện tích héc-ta, quan hệ giữa hec-ta và mét vuông. - Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích (trong mối quan hệ với mét vuông). II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Phiếu bài tập. III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A. Hoạt động cơ bản: 1. Hoạt động 1: Nhóm - Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: - Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động. - Giáo viên quan sát, giúp đỡ. 2. Hoạt động 2: Nhóm - Em đọc kĩ. 3. Hoạt động 3, 4: Cá nhân - Giáo viên quan sát B. Hoạt động thực hành: 1. Hoạt động 1: Cá nhân - Giáo viên quan sát giúp đỡ.(nếu cần). 2. Hoạt động 2: Cá nhân - Giáo viên quan sát giúp đỡ.(nếu cần) 3. Hoạt động 3: Cá nhân 4. Hoạt động 4: Cá nhân C. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà - Giáo viên nhận xét tiết học - Viết số thích hợp vào chỗ chấm Học sinh thực hiện các bài tập - Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông - Đúng ghi Đ, sai ghi S - Viết số đo diện tích rứng Cúc Phương + Có đơn vị là ki-lô-mét vuông +Có đơn vị đo là mét vuông - Giải bài toán KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 17: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC I. MỤC TIÊU: - Tính diện tích các hình đã học. - So sánh, xếp thứ tự các phân số, tính giá trị biểu thức có chứa phân số. - Giải các bài toán liên quan đến diện tích; bài toán tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó. II. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA GV A. Hoạt động thực hành: HOẠT ĐỘNG CỦA HS Học sinh thực hiện các yêu cầu bài tập. 1. Hoạt động 1: Cá nhân - Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: - Nhóm trưởng điều khiển cá nhân hoạt đông. - Giáo viên quan sát. 2. Hoạt động 2: Cá nhân - Tính 3. Hoạt động 3, 4, 5: Cá nhân - Giải bài toán 4. Hoạt động6: Cá nhân - Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng B. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà - Giáo viên nhận xét tiết học KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 18: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC I. MỤC TIÊU: -Tìm thành phần chưa biết của phép tính với phân số - Giải bài toáncó liên quan đến trung bình công II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Phiếu bài tập. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA GV A. Hoạt động thực hành: 1. Hoạt động 1:Nhóm đôi - Giáo viên quan sát, giúp đỡ . 2. Hoạt động 2: Cá nhân 3. Hoạt động 3: Cá nhân 3. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà. HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Trả lời câu hỏi và giải thích cho bạn nghe. - Tìm x - Giải bài toán sau: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 19: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN I. MỤC TIÊU: - Em nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân có một chữ số ở phần thập phân.. II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Phiếu bài tập III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA GV A. Hoạt động cơ bản: 1. Hoạt động 1: Nhóm - Giáo viên quan sát, giúp đỡ 2. Hoạt động 2: Nhóm 3. Hoạt động 3: Cá nhân HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Chơi TC “ Đố bạn” +Quan sát hình + Đố bạn các kí hiệu a. Thực hiện các hoạt động sau b. Tiếp tục thực hiện các hoạt động a. Viết các phân số thập phân chỉ phần đã tô màu b. Viết các phân số thập phân ở phần a thành số thập phân rồi đọc các số thập phân đó B. Hoạt động thực hành: Học sinh lần lượt thực hiện các bài tập theo sách HDH 1. Hoạt động 1: Cá nhân a. Đọc mỗi số thập phân b. Viết mỗi số thập phân 2. Hoạt động 2: Cá nhân - Viết theo mẫu 3. Hoạt động : Cá nhân - Đọc các phân số thập phân và số thập phân C. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thực hiện ở nhà KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 20: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (TT) I. MỤC TIÊU: - Em nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân có một chữ số ở phần thập phânvới các chữ số ở hàng phần trăm, hàng phần nghìn. II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên:- Phiếu bài tập, trò chơi. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Khởi động tiết dạy: Ban Văn nghệ 2. Giới thiệu bài: Giáo viên CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GV A. Hoạt động cơ bản: 1. Hoạt động 1: Nhóm - Giáo viên quan sát, giúp đỡ. 2. Hoạt động 2 : Nhóm - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hiện. 3. Hoạt động 3: Nhóm đôi HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Chơi TC “ Đố bạn” - Thực hiện lần lượt các hoạt động sau a. Viết và đọc phân số chie phần tô màu b. Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy cô hướng dẫn - Chơi TC “Ghép thẻ” - Giáo viên quan sát, giúp đỡ. B. Hoạt động thực hành: Học sinh thực hiện các bài tập 1. Hoạt động 1: Cá nhân - Giáo viên quan sát, giúp đỡ. - Đọc số thập phân 2. Hoạt động 2: Cá nhân - Chuyển phân số thập phân thành số thập phân 3. Hoạt động 3: Cá nhân - Viết stp thành phân số thập phân 4. Hoạt động 4: Cá nhân - Đọc các phân số thập phân và số thập phân C. Hoạt động ứng dụng:
- Xem thêm -