Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần tuần 22

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 142 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 22 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 110; TK ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Cñng cè c¸ch tÝnh Sxq, Stp cña h×nh hép ch÷ nhËt . - VËn dông quy t¾c ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan dÕn Sxq, Stp cña h×nh hép CN . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC : - Ph¸t biÓu quy t¾c + viÕt c«ng thøc tÝnh 4/ Sxq, Stp cña h×nh hép - Ch÷a bµi tËp tiÕt 105 II/- Bµi míi 1-bµi 1: Hs vËn dung quy t¾c+ c/thøc tÝnh 10/ Sxq, Stp cña h×nh hép CN cã kÝch thíc®· biÕt . - Ch÷a: C¸ch lµm ë ý 2 ý 1 ë chç nµo - Khi tÝnh Sxq, Stp h×nh hép CN c/ta cÇn chó ý g× ? - Chèt: Sè ®o cña 3 kÝch thíc cã thÓ lµ STN, PS, STP c/ta chØ cÇn vËn dông quy t¾c 2-bài 2: gîi ý ngêi ta s¬n ? mÆt thïng? 7/ thiÕu mÆt nµo? t¹i sao? - T×m dt t«n ®Ó lµm chÝnh lµ t×m dt cña mÊy mÆt thïng ? - Hs lµm bµi - Ch÷a - Chèt: Khi gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ h×nh hép CN g¾n víi thùc tÕ c/ta cÇn x/®Þnh gåm ? mÆt cña h×nh ®îc lµm . Ho ¹t ®én g häc - 1 hs lªn b¶ng - 1 hs - Hs lµm B1ý - Hs lµm vë ý 2 - Sè ®o cha cïng ®v- ph¶i ®æi - Sè ®o cña 3 kÝch thíc ph¶i cïng ®v ®o . - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò - ThiÕu ®¸y trªn v× k« n¾p - 5 mÆt - Nh¸p, 1 hs lªn b¶ng 3- bµi 3: Ghi §/S - Hd nhãm 2 - Tr×nh bµy - ghi KQ vµo b¶ng 8/ - HS chuÈ n bÞ - Gi¶i thÝch 4-MR: 1 h×nh hép CN kÝch thíc 5cm,4cm 5/ 3cm ®îc xÕp bëi c¸c h×nh lËp ph¬ng - H® nhã m4 c¹nh 1cm, ngêi ta s¬n c¸c mÆt cña h×nh hép . - Hái: cã mÊy h.lËp ph¬ng ®îc s¬n 3 mÆt ®îc s¬n 2 mÆt - ( 8 h×nh ë 8 ®Ønh) nh÷ng h×nh ë líp ngoµi,s¸t c¹nh, 8 h×nh ë 8 gãc k« bÞ s¬n mÆt nµo III/- Cñng cè 2/ - Nh÷ng h×nh hép cã thÓ k« gièng nhau nhng Sxq, Stp cã thÓ = nhau . - VN: Dùa vµo c¸ch tÝnh Sxq h×nh h.CN x©y dùng c¸ch tÝnh Sxq h.lËp ph¬ng - BVN : tiÕt 106 ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : diÖn tÝch xung quanh,diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph¬ng (SGK 111, TK 88 A/-Môc tiªu : Gióp HS : - N¾m ®îc quy t¾c tÝnh Sxq vµ Stp cña 1 h×nh lËp ph¬ng. VËn dông ®Ó gi¶i to¸n . B/- §å dïng : 1 h×nh lËp ph¬ng cã thÓ triÓn khai ®îc . C/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC: - Ph¸t biÓu quy t¾c tÝnh Sxq h×nh hép CN 3/ 2 - Nªu ® cua rh×nh lËp ph¬ng II/- Bµi míi 12/ 1- X©y dùng quy t¾c - H·y chØ ra c¸c mÆt x/quanh cña h.L.f¬ng - C¸c mÆt ®ã cã ®2 g× . - T×m c¸ch tÝnh Sxq cña h×nh L.ph¬ng - H® nhãm 4 - T×m c¸ch tÝnh Stp + Quy t¾c (SGK) KQ thµnh c«ng thøc: Sxq=a  a  4 Stp=a  a  6 - Muèn tÝnh Sxq, Stp h×nh lËp ph¬ng ta cÇn biÕt g× ? 2- Thùc hµnh a- bµi 1:(111) TÝnh Sxq h.lËp ph¬ng ®· cho biÕt c¹nh - Chèt: Nªu c¸ch lµm ë bµi tËp 1 b-bµi 2: §iÒn sè vµo « trèng - Cét 1 cho biÕt g× - t×m g× - cét 2, cét 3 cã g× kh¸c - Hs tù lµm c- bµi 3: Gi¶i to¸n - Gîi ý: Em hiÓu hép k« cã n¾p  dt b×a ®Ó lµm mÊy mÆt(k« tÝnh mÐp d¸n, coi nh 1 m¶nh liÒn) - Hs lµm bµi B d-MR: C¹nh HLP gÊp lªn 2 lÇn th× Sxq t¨ng lªn ? lÇn 2/ III/- Cñng cè Nªu c¸c tÝnh Sxq, Stp cña h×nh lËp ph¬ng - HS tr×nh bµy + gt -(Sè ®o 1 c¹nh ) - Hs ®äc, t×m hiÓu bµi - Hs lµm b¶ng+ nh¸p - Hs ®äc néi dung «- t×m hiÓu bµi - Hs lµm b¶ng tay cét 1 - 2 hs lªn b¶ng ch÷a - §äc, ph©n tÝch ®Ò - 5 mÆt - 1 hs lµm b¶ng phô - H® nhãm 4 - BVN: tiÕt 106-VBT *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 112; TK 93) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Cñng cè quy t¾c tÝnh Sxq, Stp cña h×nh lËp ph¬ng . VËn dông quy t¾c ®Î gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan . LuyÖn ãc tëng tîng h×nh . B/- §å dïng : 4 m¶nh b×a cã d¹ng nh H1, 2, 3 , 4 SGK C/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng I KTBC: 3/ - Nªu cc¸ch tÝnh Sxq, Stp h×nh lËp ph¬ng II/- Bµi míi 1- bµi 1: TÝnh Sxq, Stp HLP c¹nh 2m5cm 6/ - Hs ®äc, hiÓu yªu cÇu - Ch÷a - Hs lµm trªn nh¸p - Khi lµm bµi nµy em cÇn chó ý g× - 1 hs lªn b¶ng - ®æi ®v ®o cña c¹nh 2-bµi 2: Yªu cÇu HS biÕt tëng tîng 10/ - H® nhãm 2 H1: k« thÓ gÊp thµnh HLP v× k« cã mÆt ®¸y - Hs tr×nh bµy H2: k« thÓ..... - häc H3,H4 ®îc - GV minh häa = ®å dïng - Chèt 2 mÆt ®¸y cua HLP ë vÞ trÝ ®èi xøng nhau ( H3 hoÆc H4) 3- bµi 3: ®iÒn §/S - Hs lµm bµi c¸ nh©n - Chèt: NX vÒ tû sè Sxq, Stp cña HLP III/- Cñng cè - NhËn xÐt tiÕt häc . 14/ - Quan s¸t h×nh - TÝnh Sxq, Stp tõng h×nh - So s¸nh - BVN: VBT tiÕt 108 *********************************************** Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 113 ; TK 97 ) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - HÖ thèng vµ cñng cè l¹i c¸ch tÝnh Sxq, Stp cña h×nh hép CN vµ h×nh lËp ph¬ng . VËn dông quy t¾c ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan . B/-Ho¹t ®éng d¹y häcTG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1- bµi 1: C2 c¸ch tÝnh Sxq cña h×nh hép CN 10/ - Hs lµm vë - Ch÷a bµi - KT chÐo ?Nªu c¸ch tÝnh Sxq, Stp cña h×nh hép CN 2- bµi 2: C2 c¸ch t×m yÕu tè c¹nh hoÆc Sxq 12/ - HS lµm b¶ng tay ý 1 Stp cña h×nh hép CN -C©u hái GL: Muèn tÝnh chiÌu réng cña - lµm nh¸p c¸c ý cßn l¹i h×nh hép ta lµm ntn: CV ®¸y :2 - dµi - Nªu c¸ch tÝnh Sxq h×nh HCN - B¹n cã N/xÐt g× vÒ h×nh lËp ph¬ng 3- bµi 3: NÕu gÊp c¹nh HLP lªn 3 lÇn th× 10/ - H® nhãm 2 Sxq, Stp gÊp lªn bao nhiªu lÇn - Gîi ý ®Þnh híng:T×m Sxq, Stp ban ®Çu - Sxq ban ®Çu 4x 4x 4= 64 Sxq, Stp sau khi t¨ng - Sxq sau khi t¨ng(4x3)x(4x3)x4= - So s¸nh t×m tû sè - T×m tû sè - C¸ch 2:Sau khi c¹nh t¨ng lªn gÊp 3 lÇn th× ( 4 3) ( 4 3) 4 = 9 lÇn 4 4 4 ( 4 3) ( 4 3) 6 : = 9 lÇn 4 4 6 Sxq t¨ng: Stp t¨ng - Chèt : LÊy S sau khi t¨ng: S ban ®Çu III/- Cñng cè - HÖ thèng néi dung luyÖn tËp - NhËn xÐt tiÕt häc - Hs ch÷a vµo vë - BVN: VBT tiÕt 109 *********************************************** Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : thÓ tÝch cña mét h×nh (SGK 114; TK 101) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - HiÓu thÕ nµo lµ thÓ tÝch 1 h×nh . - BiÕt so s¸nh thÓ tÝch 2 h×nh víi nhau (trêng hîp ®¬n gi¶n) B/- ChuÈn bÞ : - C¸c h×nh lËp ph¬ng cã kÝch thíc 1x1x1, 1 h×nh HCN cã thÓ tÝch lín h¬n HCN C/-Ho¹t ®éng d¹y häcTG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1- Giíi thiÖu vÒ thÓ tÝch 1 h×nh 6/ - Hs chØ Sxq, Stp - GV chØ phÇn bÞ giíi h¹n bëi c¸c mÆt ®ã lµ thÓ tÝch cña 1 h×nh hép CN - Gv ®a ra c¸i cèc - Hs chØ thÓ tÝch - §a ra HLP ®Æt trong HCN ? NX thÓ tÝch HLP vµ thÓ tÝch cña HCN 2- NhËn biÕt vµ so sanh thÓ tÝch c¸c h×nh 9/ a- Hs quan s¸t h×nh vÏ SGK- TLCH - H×nh C gåm ? HLP nhá - Hs tr¶ lêi 3 nd - H×nh D gåm ? HLP nh thÕ - SS thÓ tÝch h×nh C vµ D b- H×nh P gåm ? HLP - T¸ch h×nh P thµnh M vµ N - Nªu NX vÒ thÓ tÝch h×nh P so víi M vµ N 3- LuyÖn tËp a-bµi 1: C2 kh¸i niÖm vÒ thÓ tÝch 5/ - Hs h® c¸ nh©n - Nªu c¸ch ®Õm - tr×nh bµy - Gîi ý c¸ch nhanh: 1 líp cã 8 HLP h×nh A cã 2 líp  cã 8 2 = 16 HLP b- bµi 2: tiÕp tôc C2 mèi quan hÖ vÒ thÓ tÝch 5/ - Hs tù lµm C¸ch lµm nh bµi 1 - Hs nªu: h×nh B cã 3 líp, 1 líp cã 9 h×nh bít ®i 1 h×nh h×nh B cã 9 x 3 - 1 = 26 HLP c- bµi 3 Hs th¶o luËn c¸ch xÕp 6/ - Sd ®å ghÐp h×nh - GV ph¸t cho mçi nhãm 6 HLP - H® nhãm 3 - Hs tr×nh bµy c¸ch xÕp - 4 c¸ch xÕp + Nªu kÝch thíc c¸c h×nh - H1: dµi 6, réng 1, cao 1 - C¸ch 1: xÕp 1 líp, cã 6 h×nh - H2: dµi 1, réng 1, cao 6 - C2 xÕp 6 líp, mçi líp 1 hµng - H3: D 3, R 2, C 1 - C3: xÕp 3 líp,mçi líp 2 hµng - H4: D 2 , R 1 , C 3 C4:xÕp 1líp 2hµng,mçi hµng 3 h ? LiÖu thÓ tÝch cña 6 h×nh trªn cã = nhau k« - Hs kÓ c¸ nh©n 4-MR: Cho 1 sè VD vÒ thÓ tÝch c¸c vËt k« b»ng nhau . 3/ III/- Cñng cè: - Nªu kiÕn thøc cÇn n¾m ®îc. ? Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt thÓ tÝch cña vËt nµy lín h¬n vËt kia.....ta cÇn dïng ®v ®o thÓ tÝch - DÆn dß: xem tríc bµi 111 - BVN: VBT tiÕt 110
- Xem thêm -