Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần tuần 21

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 169 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 21 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp vÒ diÖn tÝch (SGK 103; TK 58 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Gióp hs thùc hµnh c¸ch tÝnh diÖn tÝch cña c¸c h×nh ®· häc (h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng) B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC : - Ch÷a bµi tËp tiÕt 100 - Hs lªn b¶ng 3/ II/- Bµi míi 1- bµi 1: tÝnh dt 1 h×nh = c¸ch chia h×nh - Hs quan s¸t h×nh, t×m hiÓu bµi 12/ thµnh h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt - T×m ®Þnh híng, h® nhãm 2 - Hs lµm bµi - lµm bµi, ®äc SGK §Ó t×m dt m¶nh ®Êt nh h×nh vÏ ®· lµm ntn - chia thanh hv, hcn - H s nªu l¹i 3 bíc - tÝnh dt tõng h×nh - tÝnh tæng c¸c dt h×nh bé phËn 2- Thùc hµnh a- bµi 1: tÝnh dt m¶nh ®Êt cã kÝch thíc nh - Hs v/dông 3 bíc 8/ h×nh vÏ - Tù lµm bµi - Ch÷a , 1 hs lªn b¶ng b- bµi 2: tÝnh dt khu ®Êt theo h×nh - Hs t×m hiÓu bµi 10/ - Ch÷a , 1 hs lªn b¶ng - Hs lµm bµi lµm theo c¸ch chia kh¸c III/- Cñng cè - C¸ch tÝnh dt c¸c h×nh trong bµi cã g× ®Æc biÖt . - Nªu c¸c bíc lµm. - TK: V/dông ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ dt trong thùc tÕ. - BVN : tiÕt 101 ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp vÒ diÖn tÝch (tiÕp) (SGK104 ,TK 63) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Cñng cè kü n¨ng thùc hiÖn tÝnh dt cña c¸c h×nh ®· häc ( h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt, h×nh thang ) . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC: - Ch÷a bµi tËp tiÕt 101 ? Muèn tÝnh dt cña 1 h×nh kh«ng ph¶i lµ nh÷ng h×nh ®Æc biÖt d· häc, ta lµm theo mÊy bíc ? II/- Bµi míi 1- VD: bµi to¸n /101 - 1 hs lªn b¶ng thùc hiÖn chia h×nh thµnh h×nh thang ABCD, tam gi¸c ADE - §äc sè ®o trong SGK - TÝnh dt ( h® nhãm ) - Dt h.thang ABCD = ( AD  BC ) BM 2 - Dt h.tam gi¸c AD  EN : 2 - Dt m¶nh ®Êt ban ®Çu 2- Thùc hµnh a- bµi 1: tÝnh dt m¶nh ®Êt theo h×nh vÏ - Dùa h×nh vÏ: cho biÕt g× vÒ m¶nh ®Êt - §Ó tÝnh dt m¶nh ®Êt ta chia thµnh ? h×nh bé phËn - Hs lµm bµi- ch÷a trªn b¶ng b- bµi 2: tÝnh dt m¶nh ®Êt theo h×nh vÏ Gîi ý: chia m¶nh ®Êt thµnh ?phÇn lµ nh÷ng h×nh nµo ? - tam gi¸c vu«ng ABM - h×nh thang MBCN (®¸y BM, CN ) - tam gi¸c CND - ch÷a c- MR: BiÕt chu vi h.trßn lµ 15,7m > TÝnh diÖn tÝch phÇn g¹ch cheã . III/- Cñng cè - Em cã n/xÐt g× vÒ c¸ch tÝnh dt c¸c h×nh ë bµi häc h«m nay . - V/dông ®Ó tÝnh, gi¶i to¸n vµ gi¶i c¸c bµi tËp vÒ diÖn tÝch trong cuéc sèng Ho¹t ®éng häc TG - bµi 1/17 3/ - Hs ®äc ®Ò bµi - T×m hiÓu c¸ch lµm 10/ BC=30cm,AD=55,BM=22,EN=27 = (55  30) 22 = 935 m2 2 = 55  27 : 2 = 724,5 m2 = 935+742,5 = 1677,5 m2 - Hs tù t×m hiÓu bµi vµ lµm vµo vë 10/ - Hs ch÷a bµi (b¶ng phô) - Hs quan s¸t h×nh vÏ, nªu k/thíc chØ trªn h×nh - Hs lµm bµi - 1 hs lµm b¶ng phô - H® nhãm 4 - Ph¶i chia h×nh thµnh c¸c bé phËn ...... 2/ - BVN : tiÕt 102 *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 106; TK 68) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Cñng cè vÒ c¸ch tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch c¸c h×nh ®· häc. - ¸p dông c«ng thøc tÝnh chu vi, diÖn tÝch c¸c h×nh ®· häc ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I KTBC: - Nªu c/thøc tÝnh S tam gi¸c, S h.thoi - Ch÷a bµi tËp tiÕt 102-GV chÊm 1 sè bµi II/- Bµi míi 1- bµi 1: hs ®äc, t×n hiÓu bµi Gîi ý: tÝnh ®é dµi ®¸y ta dùa c/thøc tÝnh S h.tam giac h= (S  2) : a - Hs lµm bµi - Chèt: BiÕt ®é dµi ®¸y  tÝnh chiÒu cao biÕt dt, biÕt chiÒu cao  tÝnh ®é dµi ®¸y 2- bµi 2: - TÝnh dt kh¨n tr¶i bµn - TÝnh dt h×nh thoi ?Gîi ý: nh×n h×nh vÏ vµ sè ®o ®· cho, em tÝnh ®îc dt h×nh nµo tríc. ?Muèn tÝnh dt h.thoi ta cÇn biÕt g× ?Em cã n/xÐt g× vÒ 2 ®êng chÐo cña h.thoi - Hs lµm bµi - Ch÷a - Chèt: 1 h×nh cã nhiÒu h×nh vÏ chång lªn nhau ta ph¶i x/®Þnh yÕu tè cña c¸c h×nh 3- bµi 3 Gîi ý: §é dµi sîi d©y gåm nh÷ng ®o¹n nµo - H×nh trßn ®· biÕt nh÷ng g× - Hs lµm bµi - Ch÷a : 1 hs lªn b¶ng III/- Cñng cè - NhËn xÐt tiÕt häc Ho¹t ®éng häc TG 4/ -bµi 1- 1 hs- líp theo dâi - H® nhãm 2 - Nªu c¸ch tÝnh h - b¶ng con - 1 hs lªn b¶ng - h = (S 2) : ®¸y ®¸y = (dt  2 ) : cc Hs ®äc, t×m hiÓu bµi 10/ 10/ - §é dµi 2 ®êng chÐo - lµ 2 chiÒu cña hcn - lµm vµo vë, 1 hs lµm b¶ng K/c 2 trôc  2 + chu vi 2 nöa h.t - ®êng kÝnh 10/ - BVN tiÕt 103 *********************************************** Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : h×nh hép ch÷ nhËt-h×nh lËp ph¬ng (SGK 107 ; TK 71 ) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - H×nh thµnh ®îc biÓu tîng vÒ h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh lËp ph¬ng. NhËn biÕt c¸c ®å vËt trong thùc tÕ cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph¬ng. Ph©n biÖt h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph¬ng. ChØ ra ®Æc ®iÓm c¸c yÕu tè cña h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph¬ng . B/- §å dïng - Mét sè hép h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh lËp ph¬ng cã thÓ më ra trªn mÆt ph¼ng . C/-Ho¹t ®éng d¹y häc- Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc - TG - I/- Giíi thiÖu h×nh hép ch÷ nhËt a- Em quan s¸t ®å vËt g×? Cã mÊy mÆt, chØ râ tõng mÆt - Mçi mÆt ®ã lµ h×nh g× ? - §å vËt cã mÊy ®Ønh, cã mÊy c¹nh. - §o ®é dµi c¸c c¹nh, nh÷ng c¹nh nµo cã ®é dµi = nhau - Chèt: §©y lµ h×nh hép ch÷ nhËt - H×nh hép ch÷ nhËt cã - 6 mÆt, mçi mÆt ®Òu lµ hcn( 2 mÆt ®¸y) - 8 ®Ønh - 12 c¹nh chia thµnh 3 nhãm = nhau (chiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu cao) b- vÏ h×nh hép ch÷ nhËt (GV vÏ + gt) - H×nh hép ch÷ nhËt cã 3 kÝch thíc (chiÒu dµi, réng, cao) - H® nhãm 2- quan s¸t ®å dïng chuÈn bÞ . 2- Giíi thiÖu h×nh lËp ph¬ng a- Hs quan s¸t ®å vËt - chØ ra ®Æc ®iÓm - H×nh lËp ph¬ng cã mÊy mÆt, lµ h×nh g×? - Cã mÊy ®Ønh . - Cã mÊy c¹nh, ®o ®ä dµi c¸c c¹nh, nªu nx - h×nh lËp ph¬ng vµ h×nh hép CN gièng, kh¸c nhau ntn? - Dùa vµo kÝch thíc cña h×nh ®Ó ta ph©n biÖt h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph¬ng 3- Thùc hµnh a- Bµi 1 CC vÒ c¸c yÕu tè cña h×nh hép CN, h×nh lËp ph¬ng - Em cã nhËn xÐt g× tõ bµi tËp 1 b- bµi 2: c©u a hs tù lµm- nªu KQ MR: h·y chØ trªn h×nh ®©u lµ CD, CR, CC c©u b øng víi h×nh vÏ ghi sè ®o - tÝnh dt mÆt ®¸y MNPQ, mÆt bªn ABNM, BCPN - Chèt: BiÕt 3 kÝch thíc ta sÏ tÝnh ®îc dt c¸c mÆt ®¸y vµ mÆt bªn. c- CC kü n¨ng nhËn biÕt, ph©n biÖt - H×nh lËp ph¬ng ... - H×nh hép ch÷ nhËt..... MR: trong h×nh bµi 2, h×nh nµo cã dt = dt h×nh MNPQ, BCPN, ABMN v× sao em biÕt III/- Cñng cè : - Nªu ®2 cña h×nh hép ch÷ nhËt. - H×nh lËp ph¬ng  h×nh hép CN ntn ? - Nhí ®2 c¸c mÆt, c¹nh, h×nh HCN, HLP, biÕt c¸ch ®äc tªn h×nh, biÕt c¸ch tÝnh dt mÆt - Xem tríc bµi 105 - H® c¸ nh©n 8/ - Hs tr×nh bµy - ®äc tªn h×nh, ®äc tªn ®Ønh, tªn c¸c c¹nh, chØ chiÒu dµi, CR, CC, - gäi tªn mÆt d¸y, mÆt bªn 7/ - H×nh lËp ph¬ng lµ h×nh hép ch÷ nhËt ®Æc biÖt mµ 3 kÝch thíc = nhau . - Hs tù lµm - Nªu Kq (2 em) - §iÓm gièng nhau ......... 6/ 6/ - 1 hs lªn b¶ng - 2 d·y + 1 hs lªn b¶ng - Hs tù ghi ®¸p ¸n 7/ 3/ - BVN : tiÕt 104 *********************************************** Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : diÖn tÝch xung quanh, diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh hép ch÷ nhËt (SGK 109; TK 77) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - H×nh thµnh biÓu tîng vÒ dt xung quanh, dt toµn phÇn cña h×nh hép ch÷ nhËt . Tù t×m c¸ch tÝnh, x©y dùng c«ng thøc tin¸h dt xung quanh, dt toµn phÇn cña h×nh hép ch÷ nhËt . - VËn dông nh÷ng quy t¾c vµ c«ng thc ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan . B/- ChuÈn bÞ : - H×nh hép ch÷ nhËt cã kÝch thíc 8x4x5 cã thÓ triÓn khai ®îc (cã trong bé ®å dïng d¹y to¸n) . C/-Ho¹t ®éng d¹y häcTG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC: - Nªu ®2 c¹nh, mÆt cña h×nh hép CN - Hs chØ trªn ®å dïng 3/ - Ch÷a bµi tËp tiÕt 104 (bµi 3) - 1 hs II/- Bµi míi 1a- Giíi thiÖu vÒ dt xung quanh cña h×nh hép CN, XD quy t¾c, c«ng thøc 10/ - GV ®a m« h×nh: theo emdt x/quanh cña h×nh hép CN gåm dt cña nh÷ng mÆt nµo? - DT x/quanh cña h×nh hép CN lµ tæng dt c¸c mÆt bªn - 1 hs nh¾c l¹i b- Nªu bµi to¸n (SGK) - Hs th¶o luËn t×m c¸ch tÝnh - TÝnh dt xung quanh cña h×nh c1: (5x4)x2 + (8x4)x2 = 104 cm2 - GV triÓn khai h×nh - Hs n/xÐt: S hcn triÓn khai = S - Hs nªu c¸ch tÝnh dt h×nh xung quanh h×nh hép (8+4+8+4) x 5 =(8+4)x2x5 = 104 - X©y dng quy t¾c, c«ng thøc 2- X/dùng quy t¾c, C/thøc tÝnh S toµn phÇn 5/ Stp = Sxq + S 2 ®¸y ? Stp S xq ntn? - T×m c¸ch tÝnh dt toµn phÇn - H® nhãm 2 - Ph¸t biÓu thµnh lêi Stp = Sxq + S 2 mÆt ®¸y - Chèt: Muèn tÝnh Sxq, Stp cña h×nh hép ta cÇn biÕt nh÷ng g×? 3- Thùc hµnh a- bµi 1: tÝnh Sx, Stp cña h×nh hép CN, cho - Hs lµm trªn nh¸p biÕt sè ®ã - Tr×nh bµy - Chèt: Nªu c¸ch tÝnh b- bµi 2: Gîi ý: thïng t«n k« n¾p th× gåm mÊy mÆt, thiÕu mÆt nµo? - Hs lµm bµi vµo vë - Ch÷a- kiÓm tra -1 hs lªn B - Chèt: bµi 2 kh¸c bµi 1 ë chç nµo MR: trong thùc tÕ cã nhiÒu vËt d¹ng h×nh hép nhng Stp k« ®Çy ®ñ: bÓ thiÕu n¾p, nhµ cã cöa sæ, hép thiÕu n¾p.... III/- Cñng cè - Nªu néi dung k/thøc cÇn nhí. TK:Nhí c¸ch tÝnh Sxq,Stp cña h×nh hép CN dùa vµo ®ã t×m c¸ch tÝnh Sxq,Stp cña HLP - BVN tiÕt 105
- Xem thêm -