Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần tuần 19

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 19 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : diÖn tÝch h×nh thang (SGK 93; TK 170 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - BiÕt h×nh thang, c«ng thøc tÝnh dt h×nh thang . Nhí, biÕt v.dông quy t¾c, c«ng thøc tÝnh dt h×nh thang ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan . B/- §å dïng : M« h×nh d¹y bµi dt h×nh thang trong bé ®å dung GV, HS C/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC : ? Nªu ®2 cña h×nh thang 3/ - Ch÷a bµi tËp vÒ nhËn biÕt h×nh thang II/- Bµi míi 1- H×nh thµnh c/thøc tÝnh dt h×nh thang - S.dông ®å dïng a- Hs lÊy ®å dïng 1 h×nh thang liÒn 1/ - 2 m¶nh h×nh t.gi¸c ghÐp l¹i ®îc h.thang - GV kiÓm tra ®å dïng cña hs b- Thùc hiÖn ghÐp h×nh 5/ - GhÐp 2 m¶nh h×nh tam gi¸c ®Æt lªn trªn h.thang liÒn em cã nhËn xÐt g× ? - 2 h.thang b»ng nhau - LÊy ra h.thang ®îc ghÐp tõ 2 h×nh tam - H® nhãm 2 gi¸c, em h·y ®Æt tªn cho c¸c ®Ønh, chØ râ yÕu tè ®¸y lín, ®¸y nhá,®g cao cña h.thang - H® nhãm 2 - T×m c¸ch ghÐp 2 m¶nh cña h.thang ®ã thµnh 1 h×nh tam gi¸c - SS chiÒu cao cña tam gi¸c vµ c¸ch c¹nh cña h.thang - §¸y cña tam gi¸c vµ ®¸y cña h.thang - T×m c¸ch tÝnh dt h.thang dùa vµo S tam.g 2/ - Hs nªu, GV ghi c- X©y dùng quy t¾c vµ c«ng thøc 5/ ? Nªu c¸ch tÝnh dt h×nh thang - Hs ph¸t biÓu - Nªu ký hiÖu S lµ dt h.thang a, b lµ ®é dµi 2 ®¸y, h lµ chiÒu cao h.thang - ViÕt c«ng thøc dt: S = - B¶ng tay - Hs ®äc thuéc quy t¾c , c«ng thøc 2/ 2- Thùc hµnh 18/ a- BT1: tÝnh dt h×nh thang biÕt .... 6/ - Chèt ®Ó lµm bµi tËp 1 em ®· v/dông - Më SGK ®äc nhÈm - Hs ®äc, t×m hiÓu y/cÇu - Hs lµm b¶ng tay - k/thøc míi nµo ?. b- bµi 2: TÝnh dt h.thang dùa vµo h×nh vÏ 6/ - Hs quan s¸t h×nh, nªu c¸c y/tè - Hs lµm tõng phÇn, nh¸p ®· biÕt ? ? Muèn tÝnh dt h.thang ta cÇn biÕt g× - TÝnh dt h.thang ? Em cã N.xÐt g× vÒ h.thang ë ý b - §êng cao lµ c¹nh bªn c- bµi 3: 6/ - Ch÷a bµi, ®æi bµi kiÓm tra - Hs ®äc, t×m hiÓu bµi - gi¶i to¸n vë, 1 hs lµm b¶ng phô III/- Cñng cè: - Nªu k/thøc cÇn ghi nhí 3/ - §äc quy t¾c, c/thøc tÝnh dt h.thang . MR: Tõ c/thøc trªn, h·y t×m c¸c c¸ch  tÝnh dt h.thang S= a b 2 - H® nhãm 4, hs lªn b¶ng viÕt h  h ; S = (a + b)  2 VN: Dùa c¸ch c¾t ghÐp h.thang  hcn ®Ó tÝnh dt h.thang ( t¬ng øng víi c¸ch c¸c em võa ph¸t hiÖn ) ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 94 ,TK 172) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - LuyÖn kü n¨ng vËn dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ( kÓ c¶ h×nh thang vu«ng) trong c¸c t×nh huèng kh¸c nhau . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC: 3/ - Nªu c¸ch tÝnh dt h.thang vµ viÕt c/thøc - 1 hs lªn b¶ng - Líp: V/dông tÝnh dt h.thang cã ®¸y lín 10cm,®¸y bÐ 6,5cm,chiÒu cao 4,2cm II/- Bµi míi 1- bt1: cñng cè c¸ch tÝnh dt h.thang 6/ - Hs tr×nh bµy cã lêi gi¶i - Hs lµm bµi B + vë dt h.thang lµ ......... - Ch÷a - ®æi bµi KT - 2 hs lªn b¶ng - §Æt CH giao lu vÒ n/dung bµi 1 2- bt2: gi¶i to¸n 10/ - Hs ®äc, t×m hiÓu bµi TT: Ruéng h.thang ®¸y lín 120cm, ®¸y bÐ = 2 ®¸y lín, ®¸y bÐ h¬n chiÒu cao 3 5m, cø 100 m2 thu 64,5kg. TÝnh sè thãc *Gîi ý: muèn tÝnh sè thãc trªn thöa ruéng ph¶i t×m ®îc g× ? ? ë bµi nµy ®· tÝnh ngay ®îc dt h.thang cha? t¹i sao ? ? §· cho biÕt g× vÒ ®¸y bÐ, chiÒu cao - Hs lµm bµi vµo vë - Ch÷a , tù KT - Chèt: §©y chÝnh lµ bµi to¸n v/dông vµo cuéc sèng. Muèn tÝnh ®îc dt h.thang cÇn biÕt nh÷ng yÕu tè nµo ? 3- bµi 3: 1 hs lªn b¶ng chØ trªn h×nh vÏ 12/ - Hs lµm bµi - Hs tr×nh bµy tõng ý - Cã thÓ hs tÝnh dt tõng h×nh  so s¸nh MR:Cã thÓ nx so s¸nh tõng yÕu tè cña h×nh VD: Sht AMCD = MNCD v× - Chung ®¸y lín DC, ®¸y nhá = nhau 3cm - ChiÒu cao = nhau(®Òu lµ chiÒu réng hcn)  dt = nhau . III/- Cñng cè 2/ - NhËn xÐt tiÕt häc - dt h.thang - Ph¶i t×m ®îc ®¸y bÐ, chiÒu cao - 1 hs lµm b¶ng phô - ®¸y lín, ®¸y nhá, chiÒu cao - Hs ®äc bµi - H® nhãm 2 - lªn b¶ng chØ trªn h×nh - NÕu hs k« nãi ®îc c¸ch 2 th× GV më réng vµ khuyÕn khÝch c¸ch lµm nµy - BVN : tiÕt 92 *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 95; TK 173) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Cñng cè kü n¨ng tÝnh dt h×nh tam gi¸c, h×nh thang . Cñng cè vÒ gi¶i to¸n co liªn quan ®Õn diÖn tÝch vµ tû sè phÇn tr¨m . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I KTBC: 3/ Ch÷a bµi tËp tiÕt 92 (bµi 3/6) - 2 hs lªn b¶ng 12/ S 2 a  b : =S:h  biÕt dt : h= a b 2 II/- Bµi míi 1- bµi 1: C2 c¸ch tÝnh dt h×nh tam gi¸c 10/ - Hs lµm b¶ng + vë - Chèt: Nªu c¸ch tÝnh dt h×nh tam gi¸c 2- bµi 2: TÝnh dt h×nh thang 10/ ? Nªu yªu cÇu - Sht > Shtg bao nhiªu dm2 - Hs lµm bµi vµo vë - 1 hs lµm b¶ng phô - Ch÷a: Gi¶i thÝch h×nh vÏ - NhËn xÐt c¸ch lµm - Chèt: tõ h×nh vÏ c/ta ph¶i chØ ra chiÒu cao cña tam gi¸c BEC= chiÒu cao h.thang 3- bµi 3: Hs ®äc ®Ò ? Gi¶i thÝch h×nh vÏ ? Nªu yªu cÇu bµi - Gîi ý t×m ®Þnh híng gi¶i - Hs lµm bµi trªn vë - Ch÷a c©u a c©u b ? Muèn t×m dt trång ®u ®ñ, trång chuèi c/ta ®· lµm ntn? III/- Cñng cè - HÖ thèng kiÕn thøc luyÖn tËp - NhËn xÐt tiÕt häc 10/ - t×m hiÓu yªu cÇu bµi - 1 hs -( Nªu râ 2 yªu cÇu ) - H® nhãm 2 - Hs ch÷a c©u a trªn b¶ng - 1 hs ®äc, GV ghi - S m¶nh ®¸t x tû sè % 3/ - BVN : tiÕt 93 *********************************************** Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : h×nh trßn - ®êng trßn (SGK95 ; TK 174 ) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - NhËn biÕt ®îc h×nh trßn, ®êng trßn vµ c¸c yÕu tè cña h×nh trßn : b¸n kÝnh, ®êng kÝnh, t©m . - BiÕt sö dông com pa ®Ó vÏ h×nh trßn . B/- §å dïng - GV + HS compa, thíc kÎ, GV 1 sè h×nh trßn ( trong bé ®å dïng d¹y to¸n 5) C/-Ho¹t ®éng d¹y häcTG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- Giíi thiÖu h×nh trßn, ®êng trßn 2/ - §a h×nh trßn, hs nhËn biÕt ®©y lµ h.trßn - GV dïng compa vÏ h×nh lªn b¶ng §Çu phÊn cña compa vÏ lªn b¶ng 1 ®êng - Hs lªn b¶ng chØ l¹i h×nh trßn vµ ®êng trßn cong khÐp kÝn  ®êng trßn 2- Giíi thiÖu c¸c yÕu tè cña h×nh trßn 10/ - T©m h.trßn: ®iÓm 0 lµ t©m cña h.trßn  gäi h×nh trßn cã tªn: h.trßn t©m 0 - b¸n kÝnh: LÊy 1 ®iÓm A trªn ®êng trßn nèi¤ víi A, OA lµ b¸n kÝnh cña h.trßn ? b¸n kÝnh h.trßn lµ g×(®t nåi tõ t©m ®Õn 1 ®iÓm trªn ®êng trßn) - 1hs lªn b¶ng vÏ bk OB, OC - 1 hs , líp nhËn xÐt - ®o ®ä dµi c¸c bk - so s¸nh - 1 hs lªn b¶ng - TÊt c¶ c¸c bk cua h.trßn ®Òu = nhau - §êng kÝnh: VÏ 1 ®êng th¼ng ®i qua t©m O, c¾t ®êng trßn t¹i M, N  MN gäi lµ ®êng kÝnh cña h.trßn - Hs vÏ trªn h.trßn trong phiÕu häc tËp - §o ®é dµi cña ®êng kÝnh-b¸n kÝnh - ss -KL : ®êng kÝnh gÊp 2 lÇn b¸n kÝnh 3- Giíi thiÖu c¸ch vÏ h×nh trßn -VD : vÏ h.trßn cã bk 2 cm HD: b1: dïng thíc cã v¹ch chia vÏ ®êng th¼ng 2cm trªn giÊy -b2: më khÈu ®é compa = ®.th¼ng võa vÏ b3 lÊy 1 ®Çu ®t lµm t©m b4 dïng compa vÏ ®êng trßn, ta ®îc ®êng trßn t©m O bk 2cm - GV m« t¶ l¹i ? Nªu c¸c bíc vÏ II/- Thùc hµnh 1-bµi 1: VÏ ®êng trßn cã bk 3cm ®k 5cm - Chèt: Nªu c¸c bíc vÏ 2- bµi 2: VÏ h.trßn biÕt ®k 5cm ?Yªu cÇu bµi 2 vµ bµi 1 gièng,  nhau ntn? Muèn vÏ h.trßn ph¶i biÕt yÕu tè nµo (BK) - Hs tù thùc hµnh - Nªu c¸ch vÏ c1: t×m bk= 5:2= 2,5cm - vÏ nh b1 c2: vec ®t dµi 5cm, chia ®«i, lÊy trung ®iÓm lµm t©m vÏ nh bµi 1 - Chèt: ta cã thÓ vÏ h.trßn dùa vµo bk vµ ®k 3- bµi 2/96 ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ 2 h.trßn nµy 4- bµi 3: vÏ theo mÉu (VBT) phèi hîp vÏ 1 ®êng trßn vµ 2 nöa ®êng trßn cã ®k = bk h/trßn lín . III/- Cñng cè - Ph©n biÖt ®êng trßn, h×nh trßn - Nªu c¸c yÕu tè. - Muèn vÏ h/trßn ta cÇn biÕt g× . - §iÒn §/S H/trßn chØ cã 1 BK hay 1 §K H/trßn cã v« sè BK, v« sè §K tÊt c¶ c¸c BK ®Òu = nhau vµ b»ng 1 nöa §K * CÇn ph©n biÖt ®êng trßn, h×nh trßn - BiÕt c¸ch vÏ h×nh trßn - vÏ bk, ®k 8/ - Hs thùc hµnh - Nªu c¸ch lµm 7/ - Hs tù thùc hanh - ®æi bµi KT ( ®o BK) - Hs thùc hµnh 5/ 5/ - Hs ®äc, t×m hiÓu bµi - Hs thùc hµnh - Hs lµm trong VBT - Xem ríc bµi 95, BVN tiÕt 94 *********************************************** Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : chu vi h×nh trßn (SGK 97; TK 175) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - N¾m ®îc quy t¾c, c«ng thøc tÝnh chu vi h×nh trßn, biÕt vËn dông ®Ó tÝnh chu vi h×nh trßn . B/- ChuÈn bÞ : HS+ GV h×nh trßn ®· chuÈn bÞ tríc, §K 4cm = b×a cøng C/-Ho¹t ®éng d¹y häcTG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC: - Nªu c¸c yÕu tè cña h/trßn 2/ - VÏ h/trßn BK 3cm - Nh¸p - KT ®é dµi cña hs II/- Bµi míi 1- Giíi thiÖu quy t¾c, c«ng thøc tÝnh chu vi h/trßn : HD - Hs thùc hµnh theo nhãm 2 a- kÎ 1 ®êng th¼ng trªn N - §¸nh dÊu ®iÓm A trªn ®êng trßn - L¨n h/trßn theo ®êng kÎ ®óng 1 vßng ®¸nh dÊu. - §o ®o¹n th¼ng ®ã- ®ä dµi ®o¹n th¼ng lµ - Hs ®äc kq ( 12,5- 12,6 cm) chu vi h×nh trßn b- GV giíi thiÖu c¸ch tÝnh 7/ Sè ®o võa t×m ®îc  4 x 3,14=12,56cm - Nªu c¸ch tÝnh chu vi h/trßn - Hs nªu (nh SGK) - C«ng thøc C = d x 3,14 - Hs nhÈm thuéc C = r 2  3,14 2- Thùc hµnh a-bµi 1: TÝnh chu vi h/trßn theo §K 8/ - B¶ng tay + nh¸p b-bµi 2: tÝnh chu vi theo BK 7/ - Hs lµm b¶ng + nh¸p ? Bµi 2 bµi 1 ë chç nµo,em v/dông c/thøc ? - Chèt: Nªu c¸c c¸ch tÝnh chu vi h/trßn c-bµi 3: VËn dông gi¶i to¸n 3/ - B + 1 hs lªn b¶ng III/- Cñng cè 2/ - Ph¸t biÓu quy t¾c+ c«ng thøc tÝnh chu vi h×nh trßn. - Muèn tÝnh chu vi h/trßn cÇn biÕt yÕu tè? - Nhí quy t¾c, c«ng thøc, v/dông gi¶i to¸n - BVN : tiÕt 95
- Xem thêm -