Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 9

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 9 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 44; TK 160) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè: - C¸ch ®o dé dµi díi d¹ng STP trong c¸c trêng hîp ®¬n gi¶n - B.Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc / I/- KTBC 3 - Ch÷a bµi tËp tiÕt 40 - 1 em lªn b¶ng,líp lµm b¶ng tay II/- Híng dÉn luyÖn tËp 1-Bµi 1: ViÕt STP thÝch hîp vµo chç chÊm - Hs ®äc, hiÓu yªu cÇu . -Tæ chøc cho HS lµm bµi HS lµm vë - Ch÷a -3 HS lªn b¶ng Yªu cÇu HS nªu râ c¸c bíc chuyÓn HS nªu c¸c bíc lµm VD:35m 23 cm = 35 23 m =35,23 m 100 Bµi 2: ViÕt sè ®o ®é dµi mang mét ®¬n vÞ ra STP Cho HS ph©n tÝch mÉu 315 cm = 3m 15 cm = 3,15 m HS cã thÓ ®Õm t¸ch B1 : ChuyÓn vÒ sè ®o nh d¹ng1 B2 : Lµm nh bµi tËp 1 Chèt :Nªu c¸c bíc lµm vµ khuyÕn khÝch HS lµm theo c¸ch 2 vµ c¸ch 3 - ViÕt sè ®o díi d¹ng PSTPcña mÐt - ChuyÓn PSTP thµnh STPtheo ®¬n vÞ mÐt Bµi 3:ViÕt sè ®o díi d¹ng STP cña km -T/C cho HS tù lµm bµi - HS tù lµm bµi trªn vë -ChÊm ,ch÷a HS treo bµi lµm ®· lµm trªn b¶ng phô Bµi 4:§æi sè ®o ®é dµi lµ STP mang ®¬n vÞ lín h¬n ra sè ®o mang hai ®¬n vÞ Quan s¸t mÉu vµ th¶o luËn nhãm ®«i Hái HS c¸ch lµm -Rót ra c¸ch lµm c1: chuyÓn vÒ hçn sè,chuyÓn vÒ heo yªu cÇu c2:§Õm xu«i tõ phÇn nguyªn vµ g¾n tªn ®¬ nvÞ -Theo dâi gióp ®ì HS -HS thùc hµnh - Ch÷a bµi III. Cñng cè 2/ - Nªu kiÕn thøc cÇn nhí: - C¸ch chuyÓn ®æi ®v ®o mµ sè ®o cã thÓ lµ STP, HS .... -C¸ch ®Õm xu«i, ngîc ch÷ sè =®v lµ c¸ch thuËn tiÖn nhÊt. BVN: tiÕt 41 ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : viÕt sè ®o khèi lîng díi d¹ng stp (SGK 45; TK 163 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - ¤n tËp vÒ b¶ng ®v ®o khèi lîng, quan hÖ giòa c¸c ®v ®o liÒn kÒ, quan hÖ gi÷a c¸c ®v ®o th«ng dông. – BiÕt c¸ch viÕt sè ®o dé dµi díi d¹ng STP ®¬n gi¶n . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- ¤n b¶ng ®v ®o khèi lîng - §äc b¶ng ®v ®o khèi lîng tõ lín – bÐ - 1 hs lªn b¶ng ®iÒn vµo .... - 2 ®v ®o KL liÒn kÒgÊp(kÐm) nhau ? lÇn - 1 hs nªu . - Mèi quan hÖ 1 sè ®v ®o th«ng dông 13/ - §a b¶ng phô ghi s½n - Hs ®iÒn, miÖng 1 tÊn = ...kg ; 1kg = .... tÊn - 2 hs lªn b¶ng 1 t¹ = ...kg ; 1kg =.... t¹ - §äc l¹i 1kg = .....g ; 1g = .....kg - Nªu N.xÐt: 1 ®v lín gÊp ? lÇn ®v bÐ th× - 1 hs nªu . ngîc l¹i 1 ®v bÐ = 1 trªn bÊy nhiªu lÇn cña ®v lín . II/- Híng dÉn c¸ch viÕt sè ®oKL díi 20/ d¹ng STP . VD 5 tÊn 132kg = .... tÊn - H® nhãm 2 – t×m c¸ch lµm 132 5 tÊn = 5,132 tÊn 1000 4 tÊn 6kg = ...... tÊn - Hs tù lµm Chèt c¸ch lµm:b1chuyÓn thµnh HS vµ PSTP b2 chuyÓn HS  STP III/- Thùc hµnh 1- Bµi 1: Hs t×m hiÓu yªu cÇu- lµm bµi - Hs lµm b¶ng + nh¸p - Ch÷a bµi. 2- Bµi 2 : T¬ng tù yªu cÇu bµi tËp 1 . - C¶ líp lµm bµi c©u a 3- Bµi 3: Hs ®äc, t×m hiÓu ®Ò - GV gióp ®ì hs cßn lóng tóng . - Ch÷a 9 x 6 = 54 kg = 0,054 tÊn IV/- Cñng cè : - Nªu néi dung cÇn n¾m -TK: Nhí c¸ch viÕt ®v ®o KL- STP - BVN : tiÕt 42 . - 2 hs lªn b¶ng, líp tù KT - 1 hs lªn b¶ng c©u b - Hs lµm nh¸p. 1 hs lµm B phô 2/ - KT chÐo - qua 2 bíc *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : viÕt c¸c sè ®o diÖn tÝch díi d¹ng stp (SGK 46 ; TK 168 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - ¤n tËp vÒ b¶ng ®v ®o diÖn tÝch, quan hÖ gi÷a c¸c ®v ®o th«ng dông. - BiÕt c¸ch viÕt sè ®o diÖn tÝch díi d¹ng STP B/- ChuÈn bÞ : kÎ b¶ng trèng C/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc / I/- KTBC 3 - Ch÷a bµi tËp tiÕt 42 II/- Híng dÉn luyÖn tËp. 1- ¤n tËp vÒ c¸c ®v ®o diÖn tÝch a- B¶ng ®v ®o diÖn tÝch KÓ tªn c¸c ®v ®o diÖn tÝch ®· häc tõ lín-bÐ 2/ - 1 hs nªu, GV viÕt vµo b¶ng ?Nªu mèi quan hÖ ®ä lín gi÷a 2 ®v ®o ®é - 2 hs nh¾c l¹i lín liÒn nhau ? ( gÊp, kÐm nhau 100 lÇn ) ? Mçi ®v ®o diÖn tÝch øng víi mÊy ch÷ sè c- Quan hÖ ®o gi÷a c¸c ®v ®o th«ng dông 3/ 2 2 2 2 1km = .....m , 1 m = .....km - Hs lµm miÖng 2 2 1 ha = .....m , 1 m = ..... ha - 2 hs lªn ®iÒn 1 a = ..... m2 , 1m2 = .....a - 2 hs ®äc l¹i 1 km2 = .....ha , 1 ha = ..... km2 2- ChuyÓn HS thµnh STP 8/ 2 2 2 2 2 a- VD: 3m 5dm = ...m ; 42dm = ....m - Th¶o luËn nhãm 2- tr×nh bµy - GV ghi c¸ch lµm,chèt l¹i c¸ch nhanh nhÊt - Hs nh¾c l¹i 3m25dm2 = 3 5 m2 = 3,05 m2 100 42 = m2 = 100 42dm2 0,42m2 - Nªu c¸ch lµm chung b1: chuyÓn thµnh HS hay PSTP b2: chuyÓn thµnh STP 3- Thùc hµnh - Hs nh¾c l¹i a- Bµi 1 :Nªu yªu cÇu ?- Khi chuyÓn ®æi sè em cÇn chó ý g× b- Bµi 2: T¬ng tù yªu cÇu bµi 1 - Tc hs tù lµm vë, 1 hs lµm b¶ng phô - Ch÷a bµi: t¹i sao 1654m2 = 0,1654 ha 7/ 6/ C1:1654m2 = 1654 10.000 m2=0,1654m2 C2: §Õm ngîc t¸ch 2 cs t¬ng ng 1 ®v . C¸ch 2: §Õm ngîc001654m2 = 0,1654 ha - Chèt: Khi nµo vËn dông ®Õm ngîc ®æi sè ®o mang ®v bÐ - ®v lín h¬n c- Bµi 3: Hs lµm nhãm phÐp 1 - Lµm b¶ng tay + lªn b¶ng - X.®Þnh ®v ®· cho, ®v ph¶i ®æi vµ d¹ng ®æi nµo 7/ 34 c1:5,34km2=5km2 100 km2=5km234ha=534h a c2: nhanh h¬n ? Khi nµo vËn dông ®Õm xu«i (®Õm phÇn nguyªn mang tªn ®v, mçi ®v ®o t¬ng øng víi 2 ch÷ sè ) . 4- MR : §iÒn §/S: 5,4 ha = .... m2 540m2 , 5400m2 , 54.000m2 , 5.004m2 III/- Cñng cè - Nªu néi dung cÇn n¾m ®îc trong bµi TK: khi lµm bµi tËp chuyÓn ®æi sè ®o d.tÝch lµ STP c/ta cÇn x/®Þnh d¹ng ®æi, ®v ®· cho vµ ®v ph¶i ®æi - Cã thÓ vËn dông c¸ch thªm bít ch÷ sè 5,34 km2 = ..... ha - c¸ch 2: ®Õm xu«i 5(km2)34(ha) = 534ha - BVN : tiÕt 44 ********************************************* Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 47; TK 172 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè : - Kü n¨ng vÒ viÕt sè ®o dé dµi, ®o khèi lîng, ®o diÖn tÝch díi d¹ng STP. – Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn sè ®o ®é dµi , ®o diÖn tÝch 1 h×nh . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 44 3/ - B¶ng + lªn b¶ng II/- Híng dÉn luyÖn tËp 1-Bµi 1/47: ViÕt sè ®o ®é dµi díi d¹ng STP 8/ - Hs ®äc, hiÓu yªu cÇu - Hs lµm b¶ng tay - 1 hs lªn b¶ng ? Nªu c¸ch lµm phÐp 2, phÐp 4 - phÐp 4 ®Õm ngîc MR: 5dam4dm = .......m Hs chØ ra 5dam=50m, 4dm= 4 m 10 2- Bµi 2: ViÕt sè ®o KL díi ®v kg 8/ - Hs ®äc – hiÓu yªu cÇu- néi dung - Hs lµm bµi +nh¸p - SS víi c¸ch chuyÓn sè ®o ®é dµi - Chó ý phÐp 1,5 tÊn = 1500 kg 3- Bµi 3: CC c¸ch viÕt ®v ®o diÖn tÝch m2 - Hs ®äc yªu cÇu, néi dung bµi - Ch÷a . ? Khi chuyÓn ®æi ®v ®o dt em cÇn chó ý g× ? C¸ch lµm ý a vµ ý b  nhau ntn? 4- Bµi 4: Gi¶i to¸n - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò - Gîi ý – t×m ®Þnh híng gi¶i - Hs tr×nh bµy bµi gi¶i- nªu c¸ch lµm - Ch÷a . III/- Cñng cè - Nªu kü n¨ng ®îc cñng cè - TK : N.xÐt tiÕt häc: Ph©n biÖt vµ ghi nhí c¸ch viÕt sè ®o ®¹i lîng.... - BVN : tiÕt 45 8/ 7/ - Hs vËn dông ®æi xu«i - Lµm b¶ng. - Vë + 2 hs lªn b¶ng ch÷a - Mçi ®v gÊp, kÐm nhau 10 lÇn ( t¬ng øng víi 2 ch÷ sè ) - Hs ®äc to, líp ®äc thÇm - TL nhãm 2 - 1 hs lªn b¶ng 2/ ********************************************* Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 48; TK 176 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè : - ViÕt sè ®o ®é dµi, ®o khèi lîng, ®o diÖn tÝch díi d¹ng STP B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 45 3/ II/- Híng dÉn luyÖn tËp 1- Bµi 1: Cñng cè viÕt sè ®o ®é dµi díi - Hs ®äc yªu cÇu- lµm bµi- ch÷a d¹ng STP mang ®v lµ mÐt 7/ ? Nh÷ng phÐp nµo  dang ®æi ngîc 2- Bµi 2: CC c¸ch viÕt sè ®o KL díi d¹ng 7/ STP mang ®v kg, tÊn - §äc, ph©n tÝch mÉu 3,2 tÊn = 3200kg - Nªu c¸ch ®æi- hs tù lµm phÇn - Ch÷a – gi¶i thÝch c¸ch lµm cßn l¹i, ghi kq trªn nh¸p ? Bµi 2 cã mÊy d¹ng chuyÓn ®æi- nªu ND - Hs nªu c¸ch lµm chung - Chèt: CÇn chó ý ®v ®· cho lµ g×. ®v ph¶i ®æi ra lµ g× , ®æi xu«i hay ®æi ngîc 3- Bµi 3: ViÕt STP thÝch hîp vµo chç chÊm 7/ - Hs tù ®äc y/cÇu vµ lµm trªn vë 4- Bµi 4: ------nt---- Ch÷a tõng bµi – tù KT - 2 hs lªn b¶ng ch÷a - b¶ng phô 5- Bµi 5: Quan s¸t h×nh vÏ em thÊy g× - C©n ®Üa: 1 ®Üa ®Æt tói cam - Nªu c©u hái bµi 5 1 ®Üa ®Æt c¸c qu¶ c©n - Hs tù lµm, b¸o c¸o KQ - Hs gi¶i thÝch III/- Cñng cè: NhËn xÐt tiÕt häc - N¾m ®îc c¸ch chuyÓn ®æi . BVN : tiÕt 45 2/
- Xem thêm -