Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 8

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 161 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 8 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : sè thËp ph©n b»ng nhau (SGK 40; TK 139) A/-Môc tiªu : Gióp HS nhËn biÕt ®îc: - NÕu viÕt thªm ch÷ sè 0 vµo bªn ph¶i phÇn thËp ph©n cña 1 sè TP th× ®îc 1 STP b»ng sè ®ã . – NÕu 1 STP cã ch÷ sè 0 ë tËn cïng bªn ph¶i phÇn TP th× khi bá ch÷ sè 0 ®ã ®i ta ®îc1 STP b»ng nã . - B.Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC 3/ - Ch÷a BT4- SGK tiÕt 35 - ViÕt PS 3 = PSTP = STP nµo? 5 - Em h·y so s¸nh c¸c STP võa viÕt ®îc 0,6 = 0,60 = 0,600 . II/- Bµi míi . 1- Giíi thiÖu STP = nhau 13/ - §iÒn sè thÝch hîp : 9dm = ..........cm 9dm = 90 cm 9dm = ..........m 9dm = 0,9 m 90cm= ..........m 90cm= 0,90m - H·y so s¸nh 0,9m vµ 0,90m(hay 0,9=0,90 0,9m = 0,90m v× = 9dm -§©y lµ 2 STP = nhau . Gièng: phÇn nguyªn lµ 0, phÇn 10 - Sè 0,9 vµ 0,90 gièng vµ kh¸c nhau ntn lµ 9. Kh¸c: sè 0,90 cã thªm 1 sè 0 - NÕu viÕt thªm sè 0 ë bªn ph¶i phÇn TP ë hµng phÇn tr¨m. cña 1 STP th× sè ®ã thÕ nµo ? - H® nhãm 2 . - ( TL nh SGK ) ? H·y viÕt c¸c STP = nhau trong c¸c trêng 0,9 = 0,90 = ......... hîp sau: 8,75 = 8,750 = ......, 12= 12,0 =... - NÕu ta xãa ®i c¸c ch÷ sè 0 ë bªn ph¶i fÇn TP cña c¸c sè TP trªn th× c¸c sè ®ã ntn? - vÉn b»ng nhau . - Hs ®äc bµi häc SGK 2/ - 3 hs ®äc, líp ®äc thÇm - Chèt: §Ó cã c¸c STP = nhau ta lµm ntn? - Thªm hoÆc bít ch÷ sè 0 ë tËn cïng bªn ph¶i phÇn TP cña STP 2- LuyÖn tËp 20/ Bµi 1:Bá ch÷ sè 0 ë tËn cïng bªn ph¶i phÇn - Hs tr×nh bµy. TP ®Ó cã c¸c sè TP viÕt díc d¹ng gän h¬n - lµm b¶ng tay ý a, nh¸p ý b . - Ch÷a bµi . 1 hs lªn b¶ng - Sau khi bá ch÷ sè 0ج bªn ph¶i phÇn TP ta ®îc g× ? STP míi = sè ®· cho viÕt gän h¬n Bµi 2: ViÕt thªm ch÷ sè 0..... 7/ - Hs nªu yªu cÇu . - Hs thùc hµnh b¶ng + nh¸p - Sau khi thªm ch÷ sè 0 gi¸ trÞ cña STP cã - Gi¶i thÝch c¸ch lµm . thay ®æi kh«ng? Bµi 3: - Hs ®äc néi dung bµi. 6/ - H® nhãm 2. - Hs tr×nh bµy + gi¶i thÝch . - Chèt: 0,100= 100 (§)= 10 (§)= 1 (S) 1000 100 100 III/- Cñng cè . - Hs gi¶i thÝch . 2/ - Nªu néi dung cÇn n¾m . - C¸ch viÕt STP = nhau. - §äc KL - 2 hs ®äc - Chc sè 0 ë tËn cïng bªn ph¶i cña STP k« cã gt- thªm vµo hay bít ®i th× gt vÉn k« ®æi - MR: 51,005 = 51,05 =51,5 (§/S) - TK: Ghi nhí c¸ch viÕt STP = nhau theo 2 c¸ch . - BVN : tiÕt 36 - VBT ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : so s¸nh 2 sè thËp ph©n (SGK 41; TK 144 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - BiÕt so s¸nh 2 STP víi nhau . - ¸p dông so s¸nh 2 STP ®Ó s¾p xÕp c¸c STP theo thø tù tõ bÐ – lín . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC :- Ch÷a BT tiÕt 36 3/ - §æi: 8,1m = ...dm; 7,9m = ...dm II/- Bµi míi. 1- Híng dÉn 2 STP cã cïng phÇn nguyªn 5/ - Thªm sè 0 ®Ó sè CS ë ph©n TP = nhau 35,698 vµ 35,7 - H·y so s¸nh 8,1m vµ 7,9m - Hs lµm c¸ nh©n - Hs tr×nh bµy(cã thÓ theo 2 c¸ch) -C1: §æi vÒ dm råi ss - Hs bæ sung, nhËn xÐt - C2: S/s tõng phÇn, phÇn nguyªn 8m > 7m 8,1m > 7,9 m - Chèt : 8,1m > 7,9m v× 8m>7m ? Nªu c¸ch ss 2 STPcã phÇn nguyªn nhau - Ghi nhí: SGK - Hs ®äc. 2- SS 2 STP cã phÇn nguyªn = nhau . - VD: SS 35,7m vµ 35,698m - VËn dông c¸ch ss trªn ®Ó ss 2 sè - K« vËn dông ®îc v× ... - Hs th¶o luËn, t×m c¸ch ss. - Hs tr×nh bµy ( theo 1 trong 2 c¸ch ) - C1: §æi vÒ mm ®Ó ss - C2: ss phÇn thËp ph©n. -Hµng phÇn mêi 7 > 698 10 1000 v× 700mm > 698mm hay 35,7 > 35,698 - PhÇn nguyªn = nhau, hµng phÇn 10 cã 7>6 -? Nªu c¸ch ss STP cã phÇn nguyªn = nhau MR: 35,721 vµ 35,723 - Chèt: Khi ss 2 sè TP, tríc hÕt ta cÇn : - SS phÇn nguyªn ( nh 2 STN ) - NÕu phÇn nguyªn = nhau th× ss 2 phÇn TP kÓ tõ hµng phÇn mêi... 3- Híng dÉn thùc hµnh a- Bµi 1: SS 2 sè TP b- Bµi 2: XÕp theo thø tù tõ bÐ – lín Muèn xÕp theo thø tù tríc hÕt ta cÇn lµm? - Ch÷a bµi . c- Bµi 3: §äc thÇm ss yªu cÇu víi bµi 2 - Chèt: Khi muèn xÕp thø tù nhiÒu STP ta lµm theo mÊy bíc. III/- Cñng cè . - Nªu c¸ch ss 2 sè TP - N¾m ®îc c¸ch ss STP, vËn dông vµo lo¹i bµi xÕp thø tù STP . - BVN : tiÕt 37 - Th¶o luËn nhãm bµn - Hs nh¾c l¹i . - §äc ghi nhí SGK. - Hs lµm b¶ng con - gi¶i thÝch miÖng - SS nèi tiÕp, hs lµm trªn nh¸p - 1 hs lªn b¶ng - Hs tù lµm - 2 bíc: b1- ss; b2 – xÕp - Hs ®äc KL *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 43 ; TK 150 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Cñng cè kü n¨ng ss 2 STP : S¾p xÕp c¸c STP theo thø tù x¸c ®Þnh. – Lµm quen víi 1 sè ®Æc ®iÓm cña thø tù STP . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 37 II/- Híng dÉn luyÖn tËp. 1- Bµi 1: Cñng cè ss 2 STP - Hs ®äc yªu cÇu - T/chøc hs lµm bµi - Hs lµm vµo vë - Ch÷a; nªu c¸ch ss 2 STP - §äc, KT nèi tiÕp, tù KT 2- Bµi 2: XÕp c¸c sè theo thø tù tõ bÐ- lín - Hs ®äc yªu cÇu - T/c hs lµm bµi - Ch÷a bµi . ? Muèn s¾p xÕp c¸c STP theo thø tù em ®· lµm ntn ? 3- Bµi 3: t×m sè thay ch÷ 9,7x8 < 9,718 N.xÐt: Sè 1<2 mµ 2 sè cã phÇn nguyªn = nhau, phÇn 10 = nhau, phÇn hµng tr¨m x<1 => x = 0 4- Bµi 4: T×m STN trong kho¶ng 2 sè 0,9 < x < 1,2 a- 0,9 < 1 < 1,2  x = 1 b- Hs tù lµm III/- Cñng cè - NhËn xÐt tiÕt häc . - MR: T×m 3 STP mµ >0,9 vµ <1,2 - Chèt: Gi÷a 2 STP cã rÊt nhiÒu STP ë gi÷a - Hs lµm vµo vë,1hs lµm b¶ng phô - KT chÐo B1 : ss c¸c sè B2: XÕp - Hs nªu yªu cÇu - Thùc hiÖn b¶ng tay - TL nhãm 2 - Hs tr×nh bµy miÖng - NhËn xÐt phÇn nguyªn - nh¸p - H® c¸ nh©n ********************************************* Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 43; TK 153 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè : - C¸ch ®äc, viÕt ss STP .TÝnh nhanh gi¸ trÞ biÓu thøc . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 38 II/- Híng dÉn luyÖn tËp 1- §äc c¸c STP - Hs ®äc - Chó ý: 9,001- chÝn phÈy k« k« mét hay - Mçi sè cã 2 c¸ch ®äc, chñ yÕu chÝn ®v mét phÇn ngh×n ®äc theo c¸ch viÕt 0,010- k« phÈy k« tr¨m mêi hay k« ®v . mêi phÇn ngh×n( 0 ®v 1 phÇn tr¨m ) - Hs ®äc tríc líp - Bs Hái vÒ gi¸ trÞ cña chø sè. - Hs lµm vë bµi 1 ý b 2- Bµi 2 : C¸ch viÕt sè theo gi¸ trÞ - Hs däc yªu cÇu , lµm bµi. - Ch÷a, gi¶i thÝch c¸ch viÕt - Nh¸p hoÆc vë - Chèt: Nªu c¸ch viÕt STP - ViÕt c¸c hµng cña phÇn nguyªn ®Õn phÇn TP tõ cao – thÊp Hµng nao k« nãi ®Õn  gi¸ trÞ = 0 3- Bµi 3: XÕp c¸c sè theo thø tù - Hs ®äc yªu cÇu - T/c hs lµm bµi - Hs tù lµm trªn vë - Ch÷a -1hs lµm b¶ng phô, líp ®æi vë KT 4- Bµi 4: TÝnh = c¸ch thuËn tiÖn - H® nhãm 2 - Tr×nh bµy. - Chèt: TÝnh nhanh = c¸ch nµo -T¸ch thµnh tÝch c¸c TS ë tö vµ mÉu gièng nhau råi rót gän .III/- Cñng cè - NhËn xÐt tiÕt häc - TK: CÇn n¾m ®îc c¸ch ®äc, viÕt STP, n¾m ®îc c¸c hµng vµ gi¸ trÞ cña hµng ®Ó vËn dông ss – xÕp thø tù - BVN : tiÕt 39 2/ -Hs nªu 54 36 45 6 5 = 6 6 5 9 6 5 = ********************************************* Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : viÕt c¸c sè ®o ®é dµI D¦íI D¹NG STP (SGK 44; TK 155 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - ¤n vÒ b¶ng ®v ®o ®é dµi, mèi q/hÖ gi÷a c¸c ®v ®o ®é dµi liÒn kÒ vµ q/hÖ gi÷a c¸c ®v ®o th«ng dông . – LuyÖn c¸ch viÕt sè ®o ®é dµi díi d¹ng STP theo c¸c ®v ®o kh¸c nhau . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC - ViÕt tªn b¶ng ®v ®o ®é dµi theo thø tù tõ 3/ - Hs viÕt nh¸p lín ®Õn bÐ . - 1 hs lªn b¶ng viÕt vµo « ? 2 ®v ®o ®é dµi liÒn nhau gÊp(kÐm) nhau - 1 hs lªn b¶ng bao nhiªu lÇn . 1km = ...hm ; 1hm = ...km II/- Bµi míi 1m =......dm ; 1 dm = ....m 1- Nh¸p: 1km =....m; 1m= ..mm; 1m= ...cm 5/ - Hs nèi tiÕp ®iÒn 1m = ...km = ( 0,001 km) 1cm= ...m = (0,01m ) 1mm = ....m = (0,001m) - Hs suy nghÜ – tr×nh bµy ? H·y chuyÓn c¸c PSTP  STP b1: ChuyÓn thµnh PSTP  Nh vËy ta ®· chuyÓn 1m  STP cña km th«ng qua ? bíc ( 2 bíc ) b2: ChuyÓn PSTP thµnh STP - Suy nghÜ cßn c¸ch nµo kh¸c -VËn dông ®æi ngîc, ®Õm ngîc - Chèt: c¸ch nhanh h¬n b¶n chÊt ®· lµm t¾t 1m- 0dam– 0ha– 0km- 0,001km bíc 2 2- VD1 : ViÕt STP thÝch hîp vµo chç chÊm 8/ 6m4dm= ...m ; 3m5cm= ....m - Hs th¶o luËn nhãm 2 - Hs tr×nh bµy 2 bíc, 2 c¸ch - Líp nhËn xÐt – bæ sung c1: 6m4dm =6 4 m = 6,4m 10 5 =3 m= 100 3m5cm 3,05 m - Nªu c¸c bíc lµm:b1 viÕt thµnh HS - b2 lµ bíc trung gian b2 chuyÓn HS – STP - Chó ý : PhÇn PS ph¶i ë d¹ng PSTP 3- LuyÖn tËp Bµi 1: ViÕt STP thÝch hîp vµo chç chÊm - Hs lµm bµi. - Chèt: Em cã nhËn xÐt g× vÒ ®v ph¶i ®æi ra ( lµ ®v lín ®· cho ) - Sè mang ®v lín lµ phÇn nguyªn, sè mang ®v bÐ ë phÇn TP- cÇn chó ý ®Õn gi¸ trÞ Bµi 2: ViÕt c¸c sè ®o díi d¹ng STP mang ®v lµ mÐt, dm - Hs lµm bµi vµo vë Bµi 3: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç .... - Ch÷a – nªu c¸ch lµm - Chèt: Khi gÆp d¹ng ®æi ngîc nªn dïng pp ®Õm ngîc lµ nhanh nhÊt. MR: 3km5cm =...dm - Chó ý: CÇn x/®Þnh ®v ®· cho, ®v ph¶i ®æi ®Ó x/®Þnh c¸ch chuyÓn ®æi . III/- Cñng cè - Nªu n/dung bµi häc- kiÕn thøc cÇn nhí -TK : BiÕt c¸ch viÕt sè ®o ®é dµi díi d¹ng STP dùa vµo mèi quan hÖ BVN : tiÕt 40 - - Hs t×m hiÓu yªu cÇu - Hs yÕu kÐm cã thÓ viÕt c¶ bíc trung gian. - Nªu yªu cÇu - Ph©n biÖt yªu cÇu b1  b2 - 2 hs ch÷a bµi, b¶ng phô - Hs tù lµm - 3 hs lªn b¶ng ch÷a . - Hs x/®Þnh ®v ph¶i ®æi ®v lín
- Xem thêm -