Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 6

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 6 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 28; TK 102) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè : - Mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. - RÌn kü n¨ng ®æi ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. - Gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn sè ®o diÖn tÝch - B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 25 + B¶ng tay II/- Híng dÉn luyÖn tËp Bµi1 :ViÕt sè ®o diÖn tÝch díi d¹ng hçn sè: a) M: 6 m235 dm2 = ... - HS thùc hµnh b)ViÕt sè ®o díi d¹ng ®Ò xi mÐt vu«ng Chèt : Nªu c¸c bíc lµm Bµi 2Lùa chän ®¸p ¸n ®óng BµI 3: §iÒn dÊu - HS lµm trªn vë Chèt :Muèn so s¸nh ®îc tríc hÕt ta cÇn lµm g×? Bµi 4 T×m hiÓu bµi: Nªu ®Þnh híng gi¶i? Chó ý: TÝnh diÖn tÝch m2 III.Cñng cè tæng kÕt NX tiÕt häc Ho¹t ®éng häc 12 km2 = ....hm2 HS ph©n tÝch mÉu B¶ng tay+ nh¸p HS lµm vë - 1HS lµm b¶ng phô HS nªu 2 bíc HS lµm vµ ghi l¹i kÕt qu¶ ®óng vµo vë 1 HS ch÷a bµi -Ta cÇn ®æi vÒ cïng®¬n vÞ ®o §äc vµ ph©n tÝch ®Ò Th¶o luËn nhãm 2 HS nªu : B1:T×m diÖn tÝch 1 viªn g¹ch B2 :T×m diÖn tÝch cña 150 viªn ******************************************** Thø ba 3/ 10/ HS nªu kiÕn thøc träng t©m cña bµi BTVN tiÕt 26 TG ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : hÐc ta (SGK 29; TK 105 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - BiÕt tªn gäi, ký hiÖu, ®é lín cña ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch hÐc ta : a . – Mèi quan hÖ gi÷a hÐc ta- mÐt vu«ng, hÐc ta – a – mÐt vu«ng. – BiÕt , chuyÓn ®æi sè ®o diÖn tÝch , vËn dông ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan . B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 26 - §æi : 6m256dm2 = ...... dm2 9hm25m2 = ........m2 II/- Gi¶ng bµi míi: 1- Giíi thiÖu ®v ®o diªn tÝch hÐc ta, a - Th«ng thêng ®Ó ®o d/tÝch 1 khu rõng , m¶nh ruéng, thêng dïng ®v hÐc ta vµ a - HÐc ta lµ hÐc t« mÐt vu«ng viÕt t¾t la ha 1 ha = 1 hm2 - a chÝnh lµ c¸ch gäi kh¸c cña ®Ò ca mÐt vu«ng . 1 ha = ....m2; 1 a = .....m2 2- LuyÖn tËp thùc hµnh : Bµi 1: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm a- Nªu c¸ch ®æi tõ ®v lín – bÐ ( 2 ®v ®o liªn tiÕp th× nh©n 100 ) bChèt: C¸ch ®æi tõ bÐ – lín Bµi 2 : Thùc chÊt lµ ®æi 22.200 ha = ........km2 Bµi 3 : Tr¾c nghiÖm §/S Bµi 4 : T×m hiÓu bµi - Trêng 12ha, d/tÝch tßa nhµ chÝnh = 1 d/tÝch trêng 10 ? D/tÝch tßa nhµ = ..... m2 - T×m ®Þnh híng gi¶i - Gi¶i bµi to¸n - Chèt: §Ó gi¶i ®îc bµi to¸n tríc hÕt cÇn ph¶i lµm g×, t¹i sao ? III/- Cñng cè : - Nªu néi dung cÇn nhí. Tk: Nhí c¸ch gäi kh¸c thêng dïng cña hm2 (ha) vµ dam2 (a) - C¸ch chuyÓn ®æi ®v ®o ë c¨ 2 d¹ng xu«i ngîc - BVN : tiÕt 27 VBT Ho¹t ®éng häc 1 dam2 = ..... m2; 1 hm2 = .....m2 t ngµy 3/ - Líp lµm b¶ng 6/ 1 ha = 1 hm2 1a = 1 dam2 1ha = 10.000m2; 1 a = 100m2 - Hs lµm phiÕu häc tËp - Tõng ý + b¶ng phô - Hs lµm phiÕu Chia 100 hay t¸ch 2 ch÷ sè kÓ tõ ph¶i . - Hs lµm b¶ng con - Líp lµm nh¸p, 1 hs lªn b¶ng - Hs ®äc, ph©n tÝch dÒ - Nhãm 2 - Vë, GV chÊm . - §æi ha ra m2 *********************************************** Thø TG th¸ng n¨m 2008 10/ 4/ 7/ To¸n : luyÖn tËp (SGK 30 ; TK 108 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè : - C¸c ®v ®o d/tÝch ®· häc . – So s¸nh c¸c sè ®o d/tÝch . – Gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õ sè ®o diÖn tÝch . B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 27 II/- Híng dÉn luyÖn tËp Bµi 1 : Cñng cè kiÕn thøc mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®v víi m2 a- §æi tø lín – m2 b- §æi tõ ®v bÐ h¬n – m2 c- KÕt qu¶ díi d¹ng hçn sè - Ch÷a bµi. - Chèt: Khi chuyÓn ®æi ®v ®o ta cÇn chó ý ? Bµi 2 : So s¸nh ®¬n vÞ ®o - Ch÷a: Líp cã thÓ ®Æt c©u hái ®Ó b¹n gi¶i thÝch c¸ch gi¶i - Chèt: Muèn so s¸nh sè ®o d/tÝch ta thêng lµm theo mÊy bíc - Ta còng cã thÓ so s¸nh tõng phÇn Bµi 3 : T×m hiÓu ®Ò: Phßng h×nh ch÷ nhËt dµi 8m, réng 4 m. 1m2 gç 280.000® C¶ phßng hÕt ? tiÒn . - Híng dÉn t×m c¸ch gi¶i - Hs tr×nh bµy ®Þnh híng råi lµm bµi vµo vë . - Ch÷a bµi . - Chèt: Muèn tÝnh sè tiÒn mua gç em lµm theo mÊy bíc Bµi 4 : Hs tù ®äc, lµm vë - Ch÷a bµi, GV chÊm . - MR : 1400m2= .....a; 1000m2 = .......a 360m2= .....a( 1 sµo b¾c bé ) 2 3m 7cm2 = ......m2 III/- Cñng cè - NhËn xÐt tiÕt häc, nh¾c hs cã bµi lµm sai tù sña l¹i. - BVN : VBT tiÕt 28 VBT Ho¹t ®éng häc TG bµi 3+bµi 1 ( 4 phÐp, cét 2 ) 3/ - hs lµm vë 8/ - 3 hs lªn b¶ng ch÷a - Líp ®æi vë kiÓm tra . - X¸c ®Þnh d¹ng ®æi, ®v ®æi - Hs ®äc, hiÓu y/cÇu, lµm vë 2 hs lªn b¶ng 7/ 2 bíc: - §æi vÒ cïng ®v - So s¸nh ( nh vÝ dô 4 ) - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò. - Th¶o luËn nhãm 2 . - 1 hs lµm b¶ng phô 2 bíc : - T×m diÖn tÝch - t×m sè tiÒn - 1 hs lµm b¶ng phô 8/ - 1 sµo nam bé 2/ ********************************************* Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung 2/ (SGK 30; TK 111 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè : - So s¸nh vµ s¾p xÕp thø tù c¸c ph©n sè. – TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc cã ph©n sè. – Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn diÖn tÝch h×nh . - Gi¶i bµi to¸n t×m 2 sè khi biÕt hiÖu vµ tû sè cña 2 sè ®ã. B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 28 II/- Híng dÉn luyÖn tËp . Bµi 1 : XÕp c¸c ph©n sè theo thø tù - Hs lµm vë. - Ph©n biÖt c¸ch lµm ë ý a, ý b - Chèt: Muèn s¾p xÕp theo thø tù bao giê còng ph¶i thùc hiÖn so s¸nh tríc råi míi s¾p xÕp. - NÕu c¸c ph©n sè k« cïng mÉu( hoÆc tö) ph¶i quy ®ång råi so s¸nh Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thø ph©n sè - Ch÷a bµi - Nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ë bµi 2 - Chó ý: Khi + - ph©n sè thùc hiÖn c¶ bíc trung gian(quy ®ång) nªn quy ®ång 1 lÇn c¶ 3 ph©n sè . Bµi 3: Gi¶i to¸n:§äc y/cÇu, ph©n tÝch ®Ò - Ch÷a bµi, líp tù kiÓm tra. Bµi 4 : T×m hiÓu bµi - NhËn d¹ng to¸n - Ch÷a , ®äc bµi lµm - Bµi to¸n hiÖu tû thêng cã nh÷ng dÊu hiÖu nµo . III/- Cñng cè - NhËn xÐt tiÕt häc . - BVN : tiÕt 29 Ho¹t ®éng häc TG - 95cm2 = ....m2; 3ha = ....m2 3/ - Hs lµm nh¸p, 1 hs lªn b¶ng - 1 ha lµm b¶ng phô - ý a: cïng M, dùa vµo tö sè ®Ó ss s¾p xÕp- viÕt . -ý b: quy ®ång mÉu (vµ tö) – so s¸nh – viÕt . 5/ - Hs thùc hiÖn trªn vë - 2 hs lªn b¶ng, líp kiÓm tra chÐo - ChØ cã + -, chØ cã x : thùc hiÖn tõ tr¸i sang ph¶i . 10/ - Hs tù lµm . - 1 hs lµm b¶ng phô - H® nhãm 2 . - Hs gi¶i, lµm vµo vë . - Líp nhËn xÐt, tù kiÓm tra - gÊp ....... (b»ng ........) - h¬n , nhiÒu h¬n, kÐm . 2/ ********************************************* Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 31; TK 113 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè : - C¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®· häc . – TÝnh diÖn tÝch vµ gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn diÖn tÝch c¸c h×nh . C/-Ho¹t ®éng d¹y häc I/- KTBC Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc TG - Ch÷a bµi tËp tiÕt 29 II/- Híng dÉn luyÖn tËp Bµi 1 : T×m hiÓu bµi - 1 viªn c¹nh 30 cm HCN cã dµi 9m, réng 6m – hÕt .... viªn - Híng dÉn t×m c¸ch gi¶i ? Muèn tÝnh sè g¹ch l¸t hÕt c¨n phßng em - Bµi 3/ 41 3/ - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò. 8/ cÇn biÕt g× ? ? Bµi ®· cho biÕt g× vÒ nÒn phßng - Hs gi¶i, tr×nh bµy . Bµi 2 : T×m hiÓu ®Ò - C2 : C©u b cã d¹ng to¸n g× - §©y lµ nh÷ng bµi to¸n vÒ thùc tÕ, c/ta rÊt hay gÆp vÒ bµi tËp d/tÝch- nhËn d¹ng – gi¶i theo 2 bíc c¬ b¶n Bµi 3: Tû lÖ trªn b¶n ®å 1 1000 - Trªn b¶n ®ß ®o ®îc dµi 5cm, réng 3 cm DiÖn tÝch thùc tÕ lµ bao nhiªu m2 - T×m c¸ch gi¶i - Em hiÓu tû lÖ 1 lµ thÕ nµo ? 1000 - Muèn tÝnh d/tÝch m¶nh ®Êt ta cÇn biÕt g×? ? Bµi cho biÕt g× vÒ kÝch thíc nµy> - Dùa vµo kÝch thíc ®ã vµ tû lÖ tÝnh ®îc kÝch thíc thùc tÕ – tÝnh d/tÝch m¶nh ®Êt . - Gi¶i bµi: -Tr×nh bµy: b1: chiÒu dµi, réng thùc tÕ b2: tÝnh diÖn tÝch Bµi 4 : - Hs tr×nh bµy ( lªn b¶ng ) - Nªu kÕt qu¶ : d = 288cm2 - Chèt: Khi tÝnh d/tÝch nh÷ng h×nh k« ph¶i lµ h×nh ®Æc biÖt th× tríc hÕt ta cÇn chia h×nh thµnh c¸c bé phËn nhá lµ hv, hcn ... - tÝnh diÖn tÝch tõng h×nh - tÝnh tæng d/tÝch c¸c h×nh bé phËn. III/- Cñng cè : - NhËn xÐt tiÕt häc. - BVN : tiÕt 30 . - diÖn tÝch nÒn phßng . - d/tÝch 1 viªn g¹ch - Líp ®èi chiÕu, GV ®øa ®¸p ¸n - Hs ®äc, ph©n tÝch, lµm bµi. - Tû lÖ thuËn - §äc, t×m hiÓu bµi 8/ - Thùc tÕ gÊp 1000 lÇn trªn giÊy trªn giÊy 1cm th× thùc tÕ 1000cm - KÝch thíc thùc tÕ. - trªn giÊy ®o 5cm/3cm - Hs lµm nh¸p, nhãm 2 . - Hs ®äc bµi lµm - Líp tù kiÓm tra . - Nh×n h×nh em thÊy chia h×nh thµnh 3 h×nh nhá - TÝnh d/tÝch tõng h×nh - céng l¹i 6/ 2/
- Xem thêm -