Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 5

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 5 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : «n b¶ng ®¬n vÞ ®o dé dµi (SGK 22; TK ) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè : - C¸c ®¬n vÞ ®o dé dµi, mèi q/hÖ c¸c ®¬n vÞ ®o dé dµi, b¶ng ®¬n vÞ ®o dé dµi. – ChuyÓn ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o dé dµi. – Gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan ®Õn ®o dé dµi . B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 20 II/- Híng dÉn luyÖn tËp 1/- ¤n b¶ng ®o dé dµi. a-ViÕt ®Çy ®ñ tªn d¬n vÞ vµo b¶ng ®o dé dµi - Hs tr×nh bµy b- Cñng cè mèi quan hÖ - Hs ®iÒn tiÕp vµo b¶ng dùa vµo mÉu : M: 1 m = 10 dm 1 m = 1 dam 10 c- Hoµn thµnh nhËn xÐt - 2 ®/vÞ ®o ®é dµi liÒn nhau th× : - §¬n vÞ lín gÊp .....®/vÞ bÐ liÒn sau - §/vÞ bÐ = .....(hay kÐm .....) lÇn ®/vÞ lín liÒn tríc. 2/- Bµi 2: Cñng cè c¸ch chuyÓn ®æi ®/vÞ ®o MÉu: 135 m = .... dm 85300m = .......dam - Hs lµm bµi 2 ý cßn l¹i - Chèt: Khi lµm bµi tËp chuyÓn ®æi ®/vÞ ®o chóng ta cÇn chó ý g×? 3/- Bµi 3: Nh yªu cÇu b/tËp 2 a/- 4 km 37 m = .........m 4000m + 37m = 4037 m - Hs thùc hµnh 8m 12cm = ........cm Ho¹t ®éng häc TG 3/ - Hs ®iÒn phiÕu häc tËp - §äc theo thø tù: Lín- bÐ,bÐ- lín - 2 hs ®¹i diÖn lªn ®iÒn b¶ng líp - Líp nhËn xÐt, bæ sung - Hs tr×nh bµy - 3 hs nh¾c l¹i nhËn xÐt - 2 hs thùc hiÖn, líp theo dâi, nx - Líp lµm b¶ng tay. - X/®Þnh d¹ng ®æi : - Tõ bÐ – lín hay tõ lín – bÐ b1: 8m = 800cm, b2: + 12cm b/- MÉu : 354 dm = .......m..........dm - 1 hs thùc hiÖn Líp thùc hµnh: 3040m=....km.......m 5000m =......km - Chèt: Bµi tËp nµy cã mÊy d¹ng ®æi - 2 d¹ng:___®æi 2 ®v => 1 ®v bÐ nªu c¸ch lµm tõng d¹ng. ®æi sang ®v lín - Chèt: Khi ®æi 1 ®v lín thµnh 1 ®v nhá h¬n c/ta ®Õm theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ qua 1 ®v ®o sè ®o t¨ng 10 lÇn ( thªm 1 ch÷ sè 0) - §æi tõ bÐ => ®v lín h¬n ta ®Õm ngîc l¹i qua 1 ®v ®o, sè ®o gi¶m ®i 10 lÇn ( t¸ch ra 1 ch÷ sè 0 kÓ tõ hµng ®¬n vÞ) 4/- Bµi 4: Gi¶i to¸n liªn quan ®Õn ®v ®o. - T×m hiÓu bµi - Tãm t¾t bµi b»ng s¬ ®å - T×m c¸ch gi¶i vµ tr×nh bµy - Ch÷a . III/- Cñng cè : Nªu néi dung bµi cÇn nhí TK: Thuéc b¶ng ®v ®o, mèi q/hÖ, vËn dông ®Ó chuyÓn ®æi ®v ®o vµ gi¶i to¸n . BVN : tiÕt 21 - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò - 1 hs lªn b¶ng - lµm vë - K/tra chÐo - Hs nªu k/thøc 2/ ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : «n tËp b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi lîng (SGK 23; TK 87 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè : - C¸c ®¬n vÞ ®o khèi lîng, b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi lîng. – ChuyÓn ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o khèi lîng . – Gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn ®¬n vÞ ®o khèi lîng . B/- ChuÈn bÞ : - PhiÕu häc tËp ( 10 bµn ) . 1- §iÒn nh÷ng ®¬n vÞ ®o khèi lîng vµo b¶ng , 2- §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng theo mÉu : 1kg = 1 yÕn , 1 kg = 10 hag . 10 3- Hoµn thµnh nhËn xÐt : Hai ®¬n vÞ ®o khèi lîng liÒn nhau th× : - §¬n vÞ lín gÊp ...... ®¬n vÞ be h¬n liÒn sau. - §¬n vÞ bÐ b»ng ...... ®¬n vÞ lín h¬n liÒn tríc . B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 21 II/- Híng dÉn «n tËp 1- Bµi 1 : ¤n b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi lîng Y/c hoµn thµnh néi dung bµi tËp trong phiÕu häc tËp - Tr×nh bµy + B1: 1 hs lªn ®iÒn ký hiÖu c¸c ®¬n vÞ ®o vµo b¶ng. + B2: 2 hs ®iÒn mèi quan hÖ ®é lín gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o + B3: Hoµn thµnh nhËn xÐt - Hs ®äc, ghi nhí n/dung bµi 1(xu«i,ngîc) - Chèt: Khi ®æi ®v ®o c/ta dùa vµo mèi Ho¹t ®éng häc TG 3/ - Sd phiÕu häc tËp - Hs ®äc yªu cÇu 3 bµi tËp - Ho¹t ®éng nhãm 3 - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy tõng néi dung - Líp nhËn xÐt, bæ sung vµo phiÕu - Hs nhËn xÐt - Hs ®äc liªn tiÕp 7/ q/hÖ ®o: Tõ ®v lín- ®v bÐ h¬n liÒn sau sè ®o gÊp lªn 10 lÇn, ngîc l¹i ®æi tõ bÐ – lín sè ®o gi¶m ®i 10 lÇn/ 1 ®v ®o. 2- Bµi 2: Cñng cè c¸ch chuyÓn ®æi ®v ®o - Hs lµm tõng ý, ch÷a tõng ý - Chèt: Cã mÊy d¹ng chuyÓn ®æi sè ®o trong bµi 2 : ®æi tõ lín - bÐ ®æi tõ bÐ – lín - Khi chuyÓn ®ái tõ bÐ – lín, c/ta ®Õm ngîc tõ hµng ®v, qua mçi ®v ®o gi¶m ®i 10 lÇn (t¸ch ra 1 ch÷ sè ) 3- Bµi 3: §iÒn dÊu: M 2kg50g > 2500g 2050g ? Muèn ®iÒn dÊu so s¸nh c/ta cÇn lµm g× 4- Bµi 4: T×m hiÓu bµi - C¶ 3 ngµy – 1 tÊn, ngµy ®Çu 300kg ngµy 2 gÊp 2 lÇn ngµy ®Çu ngµy thø 3 b¸n ®îc bao nhiªu ? - T×m ®Þnh híng gi¶i vµ gi¶i bµi . - Ch÷a . III.Cñng cè - §äc l¹i b¶ng ®v ®o khèi lîng. - 2 ®v ®o khèi lîng gÊp hoÆc kÐm nhau 10 lÇn. Nhí thø tù c¸c ®v, mèi quan hÖ ®o, vËn dông ®Ó chuyÓn ®æi ®v. - BVN : tiÕt 22 - VBT - Hs lµm b¶ng tay 10/ - Hs lµm nh¸p 7/ - ChuyÓn ®æi vÒ cïng ®v råi ss - Hs ®äc, ph©n tÝch 7/ - Hs tù lµm . - 1 hs lµm b¶ng phô 3/ . *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 24 ; TK ) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè : - Kü n¨ng gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn ®v ®o dé dµi vµ ®o khèi lîng . B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 22 II/- Híng dÉn luyÖn tËp 1- Bµi 1 : - T×m hiÓu bµi 2 tÊn giÊy vôn : 50.000 cuèn vë 1 tÊn 300kg : ...........cuèn vë 2 tÊn 700kg : ...........cuãn vë - NhËn d¹ng bµi to¸n . - Bµi to¸n ë dµng c¬ b¶n cha, t¹i sao? - §Ó gi¶i bµi to¸n c/ta cÇn t×m ®îc g× ? - Hs gi¶i bµi . - Ch÷a bµi Ho¹t ®éng häc TG 3/ - Hs ®äc, ph©n tÝch - Tû lÖ thuËn - Gia trÞ thø 2 cha biÕt - T×m ®îc thæng sè kg giÊy vôn - 1 hs lªn b¶ng, hs ®äc 7/ 2- Bµi 2: T×m hiÓu bµi . Chim s©u 60g , ®µ ®iÓu 120g - §µ ®iÓu nÆng gÊp mÊy lÇn chim s©u - Gi¶i bµi “2 lÇn” cho biÕt ®iÒu g× ? 3- Bµi 3: TÝnh diÖn tÝch m¶nh ®Êt theo h/vÏ - T×m ®Þnh híng gi¶i, gi¶i bµi - Tr×nh bµy bµi - §Ó tÝnh diÖn tÝch h×nh trªn c/ta thùc hiÖn theo ? bíc 4- Bµi 4: VÏ h×nh cã cïng d/tÝch víi ch÷ nhËt ABCD - Gîi ý: D/tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ ? - NhiÖm vô: VÏ nh÷ng h×nh CN cã kÝch thíc 12 cm2 - Muèn vÏ ®îc cÇn biÕt g× ? - Hs tr×nh bµy - V× 12 = 1 x 12 = 2 x 6 = 3 x 4 - Cã 3 h×nh ch÷ nhËt cã c¸c kÝch thíc 1cm vµ 12cm; 2cm vµ 6cm; 3cm vµ 4 cm - VÏ h×nh. III/- Cñng cè - Cïng 1 d/tÝch nhng kÝch thíc kh¸c nhau, muèn tÝnh d/tÝch h×nh k« ë d¹ng ®· häc, cÇn chia nhá h×nh thµnh c¸c bé phËn - TÝnh d/tÝch h×nh bé phËn - TÝnh tæng - BVN : VBT tiÕt 13 - Hs ®äc t×m hiÓu bµi - Hs tù lµm, 1 hs lªn b¶ng - Tû sè 120g víi 60g - Hs quan s¸t h×nh - H® nhãm bµn - hs ®äc - 2 bíc:B1 tÝnh d/tÝch 2 h×nh nhá b2: tÝnh tæng d/tÝch 2 h×nh 7/ 8/ 8/ - 4 x 3 = 12 cm2 - ChiÒu dµi, réng - H® nhãm 2 - líp nhËn xÐt, bæ sung . 3/ ********************************************* Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : ®ÒcamÐt vu«ng- hÐct«mÐt vu«ng (SGK 25; TK 93 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS biÕt : - H×nh thµnh biÓu tîng ban ®Çu vÒ ®Ò ca mÐt vu«ng, hÐc t« mÐt vu«ng. §äc viÕt ®óng sè ®o cã ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch trªn. – N¾m ®îc mèi quan hÖ gi÷a ®Ò ca mÐt vu«ng, hÐc t« mÐt vu«ng. – BiÕt ®æi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch trong nh÷ng trêng hîp ®¬n gi¶n . B/- ChuÈn bÞ : - GV: H×nh vÏ minh häa quan hÖ ®é lín dam2 – m2 , hm2 – dam2 B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 23 -? Em hiÓu m2 lµ g× Ho¹t ®éng häc - ( K.thøc líp 4 ) - TG 3/ II/- Gi¶ng bµi míi . 1- Giíi thiÖu ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch dam2, hm2 a- ®Ò ca mÐt vu«ng - §a h×nh minh häa biÓu diÔn dam2:: H×nh vu«ng cã c¹nh dam- d/tÝch h×nh lµ ? - §/nghÜa: ®Ò ca mÐt vu«ng lµ ........ - §äc : ®Ò ca mÐt vu«ng viÕt t¾t “dam2” + Mèi quan hÖ gia dam2 – m2 - Dïng h×nh vÏ chia « nh SGK - 1 dam = .....m - Chia c¹nh h×nh vu«ng thµnh 10 phÇn b»ng nhau- mçi phÇn cã ®é dµi lµ bao nhiªu? - Nèi c¸c ®iÓm ®Ó chia h×nh vu«ng thµnh c¸c « nhá ( Gv thao t¸c) - D/tÝch mçi h.v nhá lµ bao nhiªu? - Cã bao nhiªu h×nh vu«ng nh vËy - H×nh vu«ng lín cã d/tÝch lµ bao nhiªu m2 - Nªu mèi quan hÖ dam2 vµ m2 b- Giíi thiÖu ®¬n vÞ hÐc t« mÐt vu«ng - H×nh vu«ng cã c¹nh 1 hm diÖn tÝch h×nh vu«ng lµ........ - HÐc t« mÐt vu«ng ®îc viÕt t¾t lµ .... - Mèi quan hÖ gi÷a hm2 , m2 , dam2 - Mçi « vu«ng nhá trong h×nh cã c¹nh lµ .....dam, diÖn tÝch lµ ....dam2 - H×nh vu«ng lín gåm ..... « nh vËy = ........ dam2 - Hs tr×nh bµy tõng phÇn. - VËy 1hm2 = .......dam2 = ........m2 - TiÓu kÕt:Nªu tªn 2 ®v ®o d/tÝch võa häc - Nªu mèi q/hÖ hm2, m2 , dam2 2/- Thùc hµnh Bµi 1 : §äc sè ®o diÖn tÝch - Chèt :Nªu c¸ch ®äc ë sè ®o bµi tËp 1 Bµi 2ViÕt sè ®o diÖn tÝch Chèt:Khi viÕt sè ®o diÖn tÝch em cÇn chó ý g×? - 1dam2 ( 1 dam x 1 dam ) - Hs nh¾c l¹i ( nèi tiÕp ) - Hs ®äc - 1 dam = 10 m -1m - Hs quan s¸t - Lµ 1 m2 ( v× c¹nh lµ 1m) - 10 x 10 = 100 - 100 m2 - 1 dam2 = 100 m2 - Sö dông nhiÒu nhãm - Hs th¶o luËn nhãm bµn - 1 hÐc t« mÐt vu«ng - hm2 1 dam, 1 dam2 - 100 « - 100 dam2 - Líp nhËn xÐt, bæ sung = 100 dam2 (nhãm 2) 10.000 m2 - Hs ®äc l¹i, ghi nhí - B¶ng tay + nh¸p §äc phÇn sè tríc ,®äc tªn ®¬n vÞ sau HS lµm b¶ng con + nh¸p Ta cÇn viÕt sè vµ viÕt ký hiÖu ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch Bµi 3:§æi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch a. ViÕt sè thÝch hîp HS lµm b¶ngvµ vë b. ViÕt PS thÝch hîp ?Bµi 2 cã mÊy d¹ng chuyÓn ®æi? - CHó ý khi chuyÓn thµh sã®o mamg ®¬n vÞ nhá h¬n ta thùc hiÖn 2 bíc: b1: §æi tõ lín ®Õn bÐ b2: Céng gép l¹i Bµi 4:ViÕt sè ®o diÖn tÝch díi d¹ng hçn sè b. Ph©n tÝch mÉu 1 HS thùc hiÖn mÉu HS nªu c¸c bíc lµm 7dam2 15m2 = 7 dam2+ 15 dam2 100 6/ 5/ = 7 15 dam2 100 b2 : Hs thùc hiÖn c¸c bíc cßn l¹i . III/- Cñng cè : - XÕp 3 ®v ®o d/tÝch hm2, m2 , dam2 theo thø tù tõ lín – bÐ - Nªu mèi quan hÖ gi÷a 3 ®v ®ã ? -§o¸n xem cßn nh÷ng ®v ®o d/tÝch nµo kh¸c . - DÆn dß . VBT tiÕt 24 HS nh¾c l¹i mÉu - B¶ng + nh¸p 3/ - Hs ®o¸n – më ®Õn bµi sau ********************************************* Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : mi li mÐt vu«ng, b¶ng ®¬n vÞ ®o dé dµi (SGK 27; TK 98 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS biÕt : - Tªn gäi, ký hiÖu, ®ä lín cña mi li mÐt vu«ng, quan hÖ gi÷a mi li mÐt vu«ng vµ x¨ng ti mÐt vu«ng. – Cñng cè quan hÖ, tªn gäi, ký hiÖu c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch . – BiÕt chuyÓn ®æi sè ®o diÖn tÝch . B/- ChuÈn bÞ : - H×nh vÏ biÓu diÔn h×nh vu«ng cã ®ä dµi c¹nh 1 cm . – B¶ng phô kÎ s½n cét, cha ghi tªn ®¬n vÞ ®o. – PhiÕu häc tËp, nhãm bµn 10 phiÕu , C/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 24 - Em hiÓu hm2 lµ g× ? II/- Gi¶ng bµi míi . - Gbt: §o¸n xem sÏ häc ®v ®o d/tÝch nµo? - mm2. V× cã 7 ®v ®o dé dµi th× cã t¹i sao em ®o¸n nh vËy ? 7 ®v ®o diÖn tÝch t¬ng øng 1- Giíi thiÖu ®v ®o diÖn tÝch milimÐt vu«ng a- H×nh thµnh biÓu tîng - Dùa vµo kh¸i niÖm ®v ®o diÖn tÝch ®· häc em hiÓu mi li mÐt vu«ng lµ g× ? - Ghi b: milimet vu«ng lµ ........ - viÕt t¾t : mm2 b- Mèi quan hÖ cm2 vµ mm2 - Gv ®a h×nh minh häa. - H×nh vu«ng cã c¹nh 1cm, d/tÝch lµ ? - Chia c¹nh h×nh vu«ng thµnh 10 phÇn, 1 phÇn cã ®ä dµi lµ bao nhiªu ? - Dùa vµo c¸c ®é dµi ®ã chia h×nh thµnh c¸c « vu«ng. - §Õm cã bao nhiªu « . - Lµ d/tÝch 1 h×nh vu«ng.... - 3 hs nh¾c l¹i - Hs ®äc nèi tiÕp . - 1 cm2 -1 mm - Mçi « cã d/tÝch lµ bao nhiªu ? - VËy d/tÝch h×nh vu«ng lµ ? mm2 - MÆt kh¸c d/tÝch h×nh vu«ng = 1 cm2 - Em cã nhËn xÐt g× ? 1 cm2 = 100 mm2 1 1mm2 = cm2 100 2- B¶ng ®o diÖn tÝch (sö dông b¶ng phô vµ phiÕu häc tËp nhãm) B1:KÓ tªn c¸c ®v lín h¬n m2 vµ nhá h¬n m2 - §äc ghi nhí B2: a- Hoµn thµnh vµo b¶ng theo mÉu b- Hoµn thµnh nhËn xÐt sau.. - Ph©n tÝch mÉu: - Hs th¶o luËn - Tr×nh bµy : C©u a nèi tiÕp C©u b : 1 hs nªu nhËn xÐt - Chèt: 2 ®v ®o diÖn tÝch liÒn nhau th× gÊp hoÆc kÐm nhau 100 lÇn => tøc lµ tõ ®v lín®v bÐ liÒn sau th× gÊp lªn 100 lÇn vµ ngîc l¹i . 3- Thùc hµnh Bµi 1: a- §äc sè ®o diÖn tÝch b-Nªu yªu cÇu: ViÕt sè ®o d/tÝch ? Yªu cÇu b kh¸c yªu cÇu a ntn? - Hs lµm b¶ng tay Chèt: Khi ®äc sè ®o diÖn tÝch ta lµm ntn? Chó ý : Tªn ®¬n vÞ ph¶i viÕt b»ng ch÷, khi®äc sau sè ta ph¶i viÕt t¾t ®¬n vÞ Bµi 2:ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm M: 5 cm 2 = ....mm2 Tæ chøc cho HS lµm b¶ng tay ? Nªu c¸ch lµm chung cña c©u a ý b) Thùc hiÖn vë nh¸p ?C¸c phÐp ®æi cña ý b kh¸c ý a ntn? Bµi 3:ViÕt PS thÝch hîp Thùc hiÖn vë nh¸p III.Cñng cè §äc l¹i b¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ?Nªu l¹i NX ?Mçi §V ®o diÖn tÝch øng ? ch÷ sè DÆn dß VBT tiÕt 25 - C¹nh 1mm , d/tÝch lµ 1 mm2 - 100« = 100 mm2 - Hs nh¾c l¹i : 3 hs - H® nhãm bµn (bµi 3+4) 8/ C¸ nh©n, miÖng2 hs lªn b¶ng ®iÒn - hs ®äc xu«i, ngîc - Hs ®äc yªu cÇu bµi 2 - 1 m2 = 100 dm2 = 1 dam2 100 - Hs ®äc l¹i - Hs ®äc l¹i. - Hs ®äc yªu cÇu - 1 hs lªn b¶ng - Hs ®äc thÇm vµ nªu . - §äc l¹i 2 sè - §äc viÐt PS tríc ,®äc tªn ®¬n vÞ sau 5/ HS nªu yªu cÇu 1 HS nªu c¸ch lµm -HS lµm b¶ng tay 8/ ýa ®æi tõ lín ®Õn bÐ ý b ®æi tõ bÐ ®Õn lín -HS ®äc yªu cÇu -§äc vµ KT nèi tiÕp- ®æi bµi HS tr¶ lêi 6/ 3/
- Xem thêm -