Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 4

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 4 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : ¤n tËp vµ bæ sung vÒ gi¶i to¸n (SGK 18; TK 58) A/-Môc tiªu : Gióp HS lµm quen víi d¹ng to¸n vÒ quan hÖ tû lÖ - BiÕt c¸ch gi¶i to¸n vÒ quan hÖ tû lÖ B §å dïng -B¶ng phô chÐp vÝ dô bµi to¸n vÒ quan hÖ tû lÖ C.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 15 II/- Híng dÉn bµi míi 1.T×m hiÓu vÒ quan hÖ tû lÖ GV ®a bµi to¸n trªn b¶ng phô Tãm t¾t : 1 giê ®i 4km 2 giê ®i ...km So s¸nh 2 giê gÊp mÊy lÇn 1 giê 8 km g¸p mÊy lÇn 4 km T¬ng tù HS tÝnh 3giê ®i mÊy lÇn 1 giê VËy qu·ng ®êng t¬ng øng thay ®æi thÕ nµo? Tá chøc th¶o luËn Hoµn thµnh nhËn xÐt sau - Khi thêi gian t¨ng lªn bao nhªu lÇn th× qu·ng ®êng ...... -Khi thê gian gi¶m ®i bao nhiªu lÇn th× qu·ng ®êng ...... GV: qu·ng ®êng vµ thêi gian ®i cã quan hÖ tû lÖ (thuËn) 2.Bµi to¸n cã quan hÖ tû lÖ thuËn GV ®a bµi to¸n ( b¶ng phô) -Tãm t¾t bµi to¸n 2 giê : 90 km 4 giê : ....km? -T×m c¸chgi¶i bµi? C¸ch 1: B1 T×m 1 giê « t« ®i bao nhiªu km B2 T×m 4 giê « t« ®i bao nhiªu km C¸ch 2 Gi¶i b»ng P dïng tû sè Bµi to¸n cã mÊy ®¹i lîng?®¹i lîng ®· biÕt lµ g×? ?4 giê gÊp mÊy lÇn 2 giê? Ho¹t ®éng häc TG 3/ - HS ®äc vµ t×m hiÓu bµi 15/ 2:1 = 2 lÇn 8: 4 = 2 lÇn 3 lÇn GÊp 3 lÇn HS th¶o luËn nhãm 2 - HS ®iÒn vµ ®äc thuéc HS nh¾c l¹i vµ ghi nhí HS ®äc vµ ph©n tÝch ®Ò TLN bµn 90 : 2 = 45 (km) 45 x 4 = 180 ( km) - Cã hai ®¹i lîng ,thêi gian ®· biÕt 4: 2 = 2 lÇn 10/ Khi thêi gian t¨ng lªn hai lÇn th× S t¨ng lªn mÊy lÇn? ?Nªu c¸ch t×m S trong 4 giê - HS ®äc bµi gi¶i ? Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n KL Bíc so s¸nh lµ bíc t×m tû sè cña 4 so víi 2 ?Bµi to¸n tû lÖ cã mÊy c¸ch gi¶i? ?Nªu c¸c c¸ch gi¶i 3.Thùc hµnh Bµi 1 :HS ®äc, t×m hiÓu bµi Nªu tãm t¾t? NhËn xÐt mèi quan hÖ gi÷a sã v¶i vµ sè tiÒn HS gi¶i bµi to¸n Gäi HS tr×nh bµy theo 2 c¸ch Bµi 2 T×m hiÓu bµi TiÕn tr×nh t¬ng tù bµi 1 Cñng cè c¸h gi¶i b»ng PP dïng tû sè Bµi 3 a)Cø 1000 ngêi t¨ng 21 ngêi 4000 ngêi t¨ng .... ngêi? Ch÷a bµi vµ NX Liªn hÖ : Sè ngêi t¨ng trong trêng hîp nµo lín h¬n ,v× sao? III. Cñng cè Nªu néi dung bµi häc? Nªu c¸c c¸ch gi¶i cña d¹ng to¸n tû lÖ? Tæng kÕt:Khi tãm t¾t ,chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh bµi to¸n cã mÊy ®¹i lîng,®¹i lîng nµo ®· biÕt ,®¹i lîng nµo cha biÕt . Khi ®¹i lîng nµy t¨ng hay gi¶m th× ®¹i lîng kia cã gi¶m kh«ng.Tõ ®ã ta vËn dông c¸ch gi¶i cho phï hîp Thø ba 90 x 2 = 180 km HS nªu 2 bíc nh SGK 2 c¸ch gi¶i HS tr×nh bµy HS nªu tãm t¾t -§ã lµ quan hÖ tû lÖ thuËn Nh¸p 17/ -HS ®äc ®Ò bµi HS nh¸p bµi -§æi bµi kÓm tra HS lµm vë HS NX bµi cña b¹n HS tr¶ l¬× 2 HS nªu 3/ HS l¾ng nghe BTVN tiÕt 16 ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : LuyÖn tËp (SGK 19; TK 64 ) A/-Môc tiªu : - RÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn tû lÖ thuËn B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 16 ?Nªu ®Æc ®iÓm hai ®¹i lîng cã quan hÖ tû thuËn II. Híng dÉn luyÖn tËp Bµi 1:Tãm t¾t bµi to¸n Ho¹t ®éng häc TG HS nªu kÕt qu¶ tõng bµi,®èi chiÕu 3/ 1 HS nªu HS ®äc vµ ph©n tÝch ®Ò 2 HS nªu tãm t¾t vµ GV ghi 33/ 8/ ? Sè vë vµ sè tiÒn cã quan hÖ ntn ? T¹i sao? -Cã quan hÖ tû lÖ thuËn v× khi sè vë t¨ng lªn bao nhiªu..... H·y gi¶i bµi to¸n dùa vµo c¸c c¸ch ®· häc. -Lµm vë, mét HS lªn b¶ng. -Ch÷a theo 2 c¸ch Bµi 2:T×m hiÓu ba× vµ ghi tãm t¾t -HS ®äc , tù ph©n tÝchvµ ghi tãm t¾t vµo vë Ch÷a bµi theo 2 c¸ch HS lµm nh¸p ,®æi bµi kiÓm tra Chèt : bµi to¸n thuéc d¹ng tãan g×? T¹i sao? §¹i lîng ®· biÕt lµ g×, ®¹i lîng ph¶i t×m lµ g×? Bµi 3:HS ®äc t×m hiÓu bµi vµ ghi tãm t¾t HS lªn b¶ng THeo dâi gióp ®ì HS yÕu Gi¶i bµi to¸n vµo vë Ch÷a bµi Líp kiÓm tra vµ b¸o c¸o theo h×nh thøc gi¬ tay Bµi 4 Cho hs ®äc , tù gi¶i lµm bµi vµo vë GV chÊm mét sè bµi NX bµi theo nhãm 2 NX chung vµ chèt kiÕn thøc III.Cñng cè ? C¸c bµi to¸n trªn cã ®iÓm g× chung? ? Nªu c¸c c¸ch gi¶i c¸c em ®îc «n tËp HS nªu Chèt c¸ch tãm t¾t bµi: HS l¾ng nghe Hai gi¸ trÞ cïng mét ®¹i lîngbao giê còng th¼ng cét nhau -CÇn X§ gi¸ trÞ nµo ®· biÕt ,c¸i g× ph¶i t×m ®Ó t×mg c¸ch gi¶i nhanh nhÊt. BTVN :VBT tiÕt 17 8/ 7/ 7/ 3/ 5/ ******************************************* Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n :«n tËp vµ bæ sung vÒ gi¶i to¸n ( tiÕp) A/-Môc tiªu : Gióp HS - Lµm quenvíi bµi to¸n cã quan hÖ tû lÖ nghÞch -BiÕt c¸ch gi¶i to¸n cã quan hÖ tû lÖ nghich B. ChuÈn bÞ:B¶ng phô cã ghi vÝ dô vµ bµi to¸n tû lÖ C.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 17 ?Nªu ®Æc ®iÓm quan hÖ tû lÖ thuËn II.Bµi míi : 1. T×m hiÓu vÒ quan hÖ tû lÖ nghÞch - §a vÝ dô ? NÕu mçi bao ®ùng 5 kg th× 100 kg sÏ chia vaß bao nhiªu bao? ? NÕu mçi bao ®ùng 10 kg th× sè g¹o ®ã ®ùng trong bao nhiªu bao? Ho¹t ®éng häc HS lªn b¶ng -1 HS nªu -HS ®äc vµ ph©n tÝch sè liÖu 20 bao 10 bao TG 3/ 5/ -So s¸nh sè g¹o ë 1 bao? T¨ng 2 lÇn SS sè bao ®ãng ®îc? - Gi¶m 2 lÇn ( T¬ng tù cho HS so s¸nh tÕp c¸c trêng hîp cßn l¹i) NX :Khi sè ki l« gam g¹o gÊp lªn bao nhiªu nhiªu lÇn th× sè bao g¹o thay ®æi ntn? - Sè bao g¹o gi¶m ®i bÊy nhiªu lÇn GV nãi hai ®¹i lîng nh thÕ ta gäi lµ hai ®¹i lîng tû lÖ nghÞch 2.Bµi to¸n vÒ 2 ®/lîng cã q/hÖ tû lÖ nghÞch - §a bµi to¸n - Hs ®äc VD a- T×m hiÓu bµi Mét nÒn nhµ -Nªu tãm t¾t bµi to¸n 2 ngµy – 12 ngêi xong Nx: Cïng 1 nÒn nhµ khi t¨ng lªn th× sè 4 ngµy - ...... ngêi xong ngêi lµm nhiÒu lªn hay Ýt ®i - Thêi gian lµm vµ sè ngêi lµm lµ 2 ®¹i lîng cã quan hÖ tû lÖ nghÞch. b- Híng dÉn gi¶i bµi to¸n C¸ch 1 : Rót vÒ ®¬n vÞ 2 ngµy cÇn 12 ngêi 1 ngµy cÇn ? ngêi 12  2 = 24 ngêi 12 x 2 = 24 ngêi 4 ngµy cÇn ? ngêi 24 : 4 = 6 ngêi - Hs tr×nh bµy bµi gi¶i nh SGK - 3 hs ®äc l¹i - Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n -b1: t×m ssã ngêi lµm xong trong 1 ngµy - §©y lµ bíc rót vÒ ®¬n vÞ -b2: T×m sè ngêi lµm xong trong 4 ngµy C¸ch 2 : Dïng tû sè - So s¸nh 4 ngµy víi 2 ngµy - GÊp 2 lÇn ( 4:2=2) T¨ng 2 lÇn th× sè ngêi thay ®æi thÕ nµo - Gi¶m ®i 2 lÇn - Hs tr×nh bµy bµi 12 : 2 = 6 lÇn - Nªu c¸c bíc gi¶i b1 : So s¸nh t×m sè lÇn gÊp ( t×m tû sè) b2: T×m ®¸p sè. ? Bµi cã mÊy c¸ch gi¶i . - Hs nªu néi dung tõng c¸ch gi¶i 3/- Thùc hµnh Bµi 1: T×m hiÓu ®Ò - Hs ®äc vµ ph©n tÝch ®Ò. - Ghi tãm t¾t - 10 ngêi : 7 ngµy xong ? ngêi : 5 ngµy xong - Hs ®äc l¹i - Nªu c¸c ®¹i lîng, x¸c ®Þnh ®¹i lîng ®· biÕt vµ cha biÕt. - Cïng c«ng viÖc, søc lµm nh nhau, khi thêi gian t¨ng lªn th× sè ngêi thay ®æi thÕ nµo. - Sè ngêi gi¶m ®i - H·y t×m c¸ch gi¶i ? - H® nhãm 2 - Tr×nh bµy vµ gi¶i theo 2 c¸ch -C¸c nhãm ®èi chiÕu vµ nhËn xÐt Bµi 2: T×m hiÓu bµi - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò - Gv tãm t¾t bµi to¸n - Hs ghi tãm t¾t vµo vë, tù gi¶i ? Sè ngµy ¨n vµ sè ngêi ¨n cã q/hÖ thÕ nµo - Hs tr¶ lêi Bµi 3 : T×m hiÓu bµi, ghi tãm t¾t - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò - Gv theo dâi gióp ®ì hs vµ ch÷a bµi . - Nh¸p bµi 12/ 15/ 6/ 5/ 4/ - Chèt: Nªu c¸c bíc tÝnh cña c¸ch gi¶i t×m tû sè. III/- Cñng cè H«m nay c/ta häc d¹ng bµi nµo -Nªu ®Æc ®iÓm q/hÖ tû lÖ nghÞch - Nªu c¸c c¸ch gi¶i DÆn dß: VÒ nhµ lam bµi VBT tiÕt 18 3/ - Hs tr¶ lêi ********************************************* Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 21; TK 76 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè : - Mèi quan hÖ vÒ ®¹i lîng tû lÖ nghÞch. – Gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn quan hÖ tû lÖ nghÞch B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Nªu ®Æc ®iÓm cña quan hÖ tû lÖ nghÞch - Ch÷a bµi tËp tiÕt 18 II. Híng dÉn «n tËp Bµi 1 : T×m hiÓu bµi - Tãm t¾t bµi: Cã 1 sè tiÒn 3000® - 1 vë : 25 quyÓn 1500® - 1 vë : .... quyÓn - Gîi ý: nhËn d¹ng to¸n - Víi sè tiÒn k« ®æi th× sè tiÒn 1 vë vµ sè vë mua ®îc quan heej víi nhau ntn? - Hs gi¶i bµi to¸n - Ch÷a bµi( Hs cã thÓ lµm 1 trong 2 c¸ch) Bµi 2 : T×m hiÓu ®Ò - Tãm t¾t bµi - Tæng thu nhËp k« ®æi 3 ngêi : 800.000® - 1 ngêi thªm 1 ngêi : thu nhËp............. gi¶m ®i bao nhiªu tiÒn - Gîi ý: Khi sè ngêi t¨ng lªn th× thu nhËp b×nh qu©n 1 ngêi thay ®æi ntn? - Muèn biÕt gi¶m ®i bao nhiªu c/ta ph¶i t×m ®îc g×. - Nh vËy bµi to¸n ®· trë vÒ d¹ng nµo. - So víi bµi to¸n 1 bµi nµy më réng ë bíc gi¶i nµo Chèt: §Ó gi¶i bµi to¸n cÇc x¸c ®Þnh râ c¸c gi¸ trÞ cña ®¹i lîng ®· biÕt. Bµi 3 : T×m hiÓu bµi + tãm t¾t Ho¹t ®éng häc - Hs më vë bµi tËp, ®äc bµi lµm - 1 hs nªu, líp nhËn xÐt - Khi gi¸ tiÒn 1 vë t¨ng th× sè vë gi¶m....=> tû lÖ nghÞch - Nh¸p + 1 hs lµm b¶ng phô - Líp tù kiÓm tra - Hs ®äc ®Çu bµi, líp ®äc ®Ò - Hs lµm nh¸p TG 3/ 7/ 10/ - gi¶m ®i. - thu nhËp cña 1 ngêi khi gia ®×nh cã thªm 1 ngêi. - Hs t×m c¸ch gi¶i vµ tr×nh bµy - H® nhoma 2, 1 nhãm lµm b¶ng phô. - H® nhãm 2 8/ - T×m c¸ch gi¶i bµi 10 ngêi – 1 ngµy – 35m thªm 20 ngêi – 1 ngµy - .......m ? Bµi cã mÊy ®/lîng, ®/lîng ngµy cã ®2 g× - cïng thêi gian nªn ta bá qua ®/lîng nµy - Khi sè ngêi t¨ng lªn th× sè m m¬ng ? - Bµi to¸n thuéc d¹ng g× - hs gi¶i b×a to¸n vµo vë - ChÊm, ch÷a bµi - Chèt: §Ó ph©n biÖt 2 lo¹i q/hÖ ta lµm ntn? - Tõ ®ã x/®Þnh c¸i ph¶i t×m, c¸i ®· biÕt vµ c¸ch gi¶i bµi to¸n. Bµi 4: Hs tù ®äc tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n T2 : 50kg/1 bao : chë 300 bao 75kg/1 bao : chë nhiÒu nhÊt ? bao . - Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? t¹i sao? III/- Cñng cè : - Khi gi¶i bµi to¸n cã quan hÖ tû lÖ ta cÇn chó ý g× ? TK : N¾m ®îc ®/® 2 lo¹i q/hÖ trong to¸n tû lÖ nghÞch bao giê còng cã 1 ®/lîng k« ®æi. - NÕu bµi to¸n cã nhiÒu ®/lîng, nh÷ng ®¹i lîng gièng nhau ta bá qua,®a bµi vÒ d¹ng cã 2 ®/lîng tû lÖ - BVN : tiÕt 19 - H® nhãm 2 - nh nhau - t¨ng lªn - q/hÖ tû lÖ thuËn - 1 hs lµm b¶ng phô -Sau khi tt cÇn x¸c ®Þnh khi ®/l nµy t¨ng, ®/l kia t¨ng hay gi¶m. - Hs lµm vµo vë - Hs cã thÓ gi¶i b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. - NhËn ra d¹ng to¸n - X¸c ®Þnh c¸c ®¹i lîng - t×m c¸ch gi¶i phï hîp 7/ 3/ ********************************************* Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 22; TK 80 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Cñng cè vÒ gi¶i to¸n “ t×m hai sè khi biÕt tæng ( hiÖu) vµ tû sè cña hai sè ®ã. - C¸c mèi quan hÖ tû lÖ ®· häc. – Gi¶i c¸c bµi to¸n cã quan hÖ tû lÖ thuËn nghÞch. B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 19 II/- Híng dÉn luyÖn tËp Bµi 1: T×m hiÓu bµi - Tãm t¾t bµi to¸n b»ng s¬ ®å - Bµi to¸n cã d¹ng g× - Hs gi¶i bµi trªn vë - Ch÷a Bµi 2 : T×m hiÓu bµi - Tãm t¾t bµi to¸n ? Bµi to¸n cã dµng g×, chØ ra hiÖu, tû sè ? - Gi¶i bµi to¸n. - Ch÷a – ®èi chiÕu ®¸p ¸n KL: Bµi to¸n tæng tû, hiÖu tû gièng nhau ë d÷ kiÖn nµo, khac nhau ë chç nµo ? Bµi 3: Hs t×m hiÓu bµi - Tãm t¾t bµi - nhËn xÐt 100km – tiªu thô 12 lÝt 50km- tiªu thô ? lÝt - Khi qu·ng ®êng gi¶m ®i th× sè x¨ng tiªu thô t¨ng hay gi¶m. - VËy qu·ng ®êng vµ sè lÝt x¨ng cã q/hÖ ? - Bµi to¸n ®· giµi ®îc cha? t¹i sao ? - Nªu c¸c bíc gi¶i bµi - C¸ch nµo thuËn tiÖn h¬n Bµi 4: Hs ®äc, tù t×m hiÓu vµ tãm t¾t - 1 hs nªu tãm t¾t: Lîng c«ng viÖc k« ®æi 12 bé – 1 ngµy : 30 ngµy xong 18 bé – 1 ngµy : ? ngµy xong - Hs tù lµm bµi vµo vë, GV chÊm ch÷a KQ: Bµi to¸n cã thuéc d¹ng bµi 3 k« III/- Cñng cè - Tû lÖ thuËn kh¸c tû lÖ nghÞch ë chç nµo? TK: §©y còng lµ ®Æc ®iÓm ®Ó c¸c em x¸c ®Þnh bµi to¸n thuéc lo¹i q/hÖ nµo ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh c¸ch gi¶i . BVN: tiÕt 20- VBT Ho¹t ®éng häc - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò - Lµm vë - Tæng tû - 1 hs lªn b¶ng - Tù kiÓm tra - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò TG 3/ 30/ 8/ 8/ - D¹ng hiÖu tû. - 1 hs ®äc bµi - gièng: ®Òu cho tû sè - kh¸c : Tæng tû cho biÕt tæng hiÖu tû cho biÕt hiÖu - 2 hs ®äc, líp ®äc thÇm - hs lµm vë, 1 hs lªn b¶ng - gi¶m ®i - tû lÖ thuËn v× ........ - Hs gi¶i bµi to¸n - Gi¶i b»ng 2 bíc c¬ b¶n v× ®¹i lîng ®· biÕt cã 2 gi¸ trÞ râ rµng - h® nhãm 2 - K« thuéc d¹ng bµi 3.... - Hs chØ ra sù kh¸c biÖt - Hs còng chØ ra to¸n tæng tû, hiÖu tû còng lµ to¸n cã quan hÖ tû lÖ. 7/ 7/ 3/
- Xem thêm -