Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 3

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 3 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 14; TK 39 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS biÕt : - Cñng cè kü n¨ng chuyÓn hs thµnh ps. - Cñng cè kü n¨ng l¸m tÝnh, so s¸nh hs b»ng c¸ch chuyÓn hs thµnh ps råi tÝnh hoÆc so s¸nh. B.Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 10 3/ II/- Híng dÉn luyÖn tËp 10/ Bài 1:Củng cè c¸ch chuyÓn hçn sè thµnh ph©n sè -HS t×m hiÓu yªu cÇu Nªu yªu cÇu -Tù lµm c¶ bµi vµo vë Theo dâi gióp ®ì HS yÕu 1 HS lµm b¶ng phô -Ch÷a bµi - Líp tù kiÓm tra Cñng cè: Nªu c¸ch chuyÓn hçn sè thµnh PS 1 em tr¶ lêi Bµi 2: Thùc hµnh so s¸nh hai PS 8/ H§N 2 : T×m c¸ch so s¸nh SS: 3 9 vµ 2 9 10 10 -HS cã thÓ lµm theo 2 c¸ch HS lµm bµi c¸ nh©n vµ ch÷a C¸ch 1:§æi vÒ PS råi so s¸nh NhËn ra c¸ch nhanh h¬n lµ c¸ch 2 C¸ch 2: So s¸nh phÇn nguyªn cña hçn sè C¸c ý cßn l¹i lµm t¬ng tù -Ch÷a bµi: Yªu cÇu HS gi¶i thÝch c¸ch §èi chiÕu ,nhËn xÐt lµm Chèt :Trong hai hçn sè, hçn sè nµo cã phÇn HS l¾ng nghe vµ ghi nhí nguyªn lín h¬n th× HS ®ã lín h¬n. V× vËy khi SS ngoµi c¸ch chuyÓn vÒ PS ta cã thÓ SS phÇn nguyªn Bµi 3:Cñngcè kü n¨ng lµm tÝnh víi hçn sè Lµm bµi c¸ nh©n trªn vë 10/ GV chÊm mét sè bµi vµ NX 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi Chèt :Nªu c¸ch lµm chung cña bµi 3 1HS nªu Bµi tËp më réng:TÝnh nhanh tæng 5/ 5 4 + 9 + 17 +.......... + 129 8 16 128 B1 ChuyÓn vÒ hçn sè 11 +11 +1 4 8 1 + ......1 1 128 16 B2 T¸ch thµnh 2 tæng H§ nhãm 4 ( 1+ 1 + 1 +.. .. + 1) +( 1 + 4 1 8 + 1 +. .. 16 1 ) 128 =7+(1 + 1 4 4 2 =72 4 4 - 1 8 + 1 8 - 1 +......) 16 =7 + =7 1 2 III.Cñng cè : NX tiÕt häc Giao bµi vÒ nhµ: TiÕt 11 VBT 2/ ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 15; TK 42 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS biÕt : - Cñng cè kü n¨ng chuyÓn phÊn sè thµnh PS thËp ph©n - Cñng cè kü n¨ng chuyÓn hçn sè thµnh PS - ChuyÓn c¸c sè ®o cã hsi ®¬n vÞ thµnh sè ®o cã 1 tªn ®¬n vÞ B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 11 BS : T×m 3 cña 40 10 II. Híng dÉn «n tËp Bµi 1:T×m hiÓu yªu cÇu Theo dâi HS lµm bµi Chèt : Nªu ®Æc ®iÓm cña PS thËp ph©n ? Muèn chuyÓn PS bÊt kú thµnh PSTP ta lµm thÕ nµo? Bµi 2:ChuyÓn hçn sè thµnh PS GIao lu: Muèn chuyÓn hçn sè thµnh PSTP ta lµm thÕ nµo? Bµi 3:ViÕt PS thÝch hîp vµo chç chÊm YC häc sinh viÕt sè ®o ®é dµi díi d¹ng PS mang ®¬n vÞ ®o lín h¬n - Ph©n tÝch mÉu 10 dm = 1m vËy 1 dm = 1 m 10 VËy dm viÕt díi d¹ng lµ m th× m·u sè lµ bao nhiªu? - Cho HS lµm b¶ng con 9dm = ....m 1 g = .....kg 1 phót = ..... giê Ho¹t ®éng häc TG HS lªn b¶ng B¶ng con 3/ HS x¸c ®Þnh yªu cÇu -Lµm bµi trªn vë PSTP cã mÉu sè lµ 10, 100, 1000.... - Ta quy ®ång hoÆc rót gän HS lµm vë, 1HS lµm b¶ng phô 5/ 2em giao lu 1 hs ®äc MÉu sè lµ 10 HS lµm vµ gi¶i thÝch 5/ 10/ Lµm c¸c phÇn cßn l¹i vµo vë Bµi 4: Gióp HS viÕt sè ®o ®é dµi díi d¹ng hçn sè cña ®¬n vÞ lín h¬n - Ch÷a bµi Cñng cè : nªu c¸ch lµm cña bµi 4 Bµi 5:Cñng cè c¸ch chuyÓn nh bµi 4 - Theo dâi vµ nhËn xÐt ?Khi chuyÓn ®æi ta cÇn chó ý g×? III.Cñng cè HÖ thèng néi dung luyÖn tËp - NX tiÕt häc DÆn dß: BTVN TiÕt 12 NX ®èi chiÕu §äc thÇm mÉu Tù lµm theo mÉu KQ theo 2 bíc : b1: VIÕt sè ®o ®é dµi bÐ díi d¹ng PS mang ®¬n vÞ lín b2: Gép thµnh hçn sè mang ®¬n vÞ lín X§ yªu cÇu -HS tù lµm b¶ng Ta cÇn X§ xem cÇn ®æi ra §V nµo. 2 em nªu néi dung chÝnh cña bµi L¾ng nghe vµ ghi bµi vÒ nhµ 10/ 5/ 2/ *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 15+ 16 ; TK 46 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS biÕt : - PhÐp céng, phÐp trõ c¸c ph©n sè. - ChuyÓn c¸c sè ®o cã 2 tªn ®¬n vÞ thµnh sè ®o cã 1 tªn ®¬n vÞ díi d¹ng hçn sè. - Gi¶i bµi to¸n khi biÕt gi¸ trÞ 1 ph©n sè cña sè ®ã. B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 12 II/- Híng dÉn luyÖn tËp Bµi 1 : C2 kü n¨ng thùc hiÖn tÝnh víi ps - Ch÷a bµi - Chèt : Nªu c¸ch céng c¸c ps bµi 1 Bµi 2: Hs ®äc, lµm bµi - Ch÷a bµi - C¸ch thùc hiÖn ý bµi cã g×  hai ý kia Bµi 3: Hs lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm, ghi kÕt qu¶ ®óng Bµi 4: ViÕt sè ®o ®é dµi mang 2 ®v thµnh sè ®o mang 1 ®v lín h¬n díi d¹ng hs - Ph©n tÝch mÉu 9m5dm=9m + 5dm= 9m+ 5 m= 9 5 m 10 10 - Hs tù lµm bµi Ho¹t ®éng häc HS lªn b¶ng - Hs lµm vë - 3 Hs lªn b¶ng - hs nªu 2 bíc lµm -Hs lµm bµi vµo vë - 1 hs lµm b¶ng phô - Tríc hÕt ph¶i chuyÓn hs thµnh ph©n sè råi tÝnh - Hs lµm trªn b¶ng con B1 : ViÕt ®v bÐ => ps thËp ph©n cña ®v lín b2: Gép l¹i thµnh hs - lµm trªn vë TG 3/ 3/ 6/ 3/ 10/ - Ch÷a bµi Chèt: Tõ sè ®o mang 2 ®vchuyÓn thµnh hçn sè mang tªn 1 ®v ®o. Bµi5: Gi¶i to¸n - Ph©n tÝch ®Ò to¸n - Quan s¸t s¬ ®å, nªu tãm t¾t Q®: AB gåm 10 phÇn 3 phÇn 12km => 10 phÇn ? km - Hs tr×nh bµy bµi c1:biÕt 3 phÇn lµ 12=> 1 phÇn lµ 12:3= 4km 10 phÇn lµ 4 10 = 40km Q® AB lµ 12 : 3  10 = 40km c2; LÊy 12 : 3 = 40km 10 => Kq: Q® AB lµ sè ph¶i t×m 3 lµ ph©n sè, 12km lµ gi¸ trÞ t¬ng øng 10 => Muèn t×m 1 sè khi biÕt gi¸ trÞ ps cña nã ta lµm thÕ nµo III/- Cñng cè - NhËn xÐt tiÕt häc - BTVN : tiÕt 13 VBT -1 hs lµm b¶ng phô - Hs ®äc + t×m hiÓu bµi 10/ - Th¶o luËn nhãm bµn t×m híng vµ gi¶i - hs cã thÓ tr×nh bµy theo 1 trong 2 c¸ch sau : - Gv nªu chèt c¸ch 2 LÊy gi¸ trÞ : ps t¬ng øng 2/ ********************************************* Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 16; TK 49 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS biÕt : - PhÐp nh©n vµ phÐp chia c¸c ph©n sè. - T×m thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh. §æi sè ®o 2 ®v thµnh sè ®o 1 ®v díi d¹ng hçn sè. Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn tÝnh diÖn tÝch c¸c h×nh. B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 13 II. Híng dÉn «n tËp -Bµi1 : Cñng cè kü n¨ng thùc hiÖn +-x: ps - Hs lµm bµi - Ch÷a bµi Bµi 2: T×m x: Cñng cè c¸ch t×m thµnh fÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh - Hs nªu yªu cÇu - Hs lµm b¶ng tay. Bµi tËp 2: ¤n l¹i c¸c d¹ng nµo t×m x Bµi 3: Cñng cè viÕt sè ®o dé dµi cã 2 ®v Ho¹t ®éng häc – TG 3/ - Hs lµm vë, 1 hs lµm b¶ng phô - K/tra chÐo. 8/ 8/ - Hs gi¶i thÝch c¸ch lµm - Hs nªu c¸c d¹ng vµ c¸ch lµm. thµnh sè ®o 1 ®vdíi d¹ng hçn sè. - Ph©n tÝch mÉu - Hs lµm vë - Ch÷a - Chèt c¸ch lµm : - B1: §æi ®v nhá ra ®v lín díi d¹ng ps tp - Gép chuyÓn thµnh hs Bµi 4 : Gi¶i to¸n - T×m hiÓu bµi - Gîi ý :H·y chØ phÇn ®Êt cßn l¹i sau khi ®· lµm nhµ vµ ®µo ao(trªn h×nh vÏ) ? T×m diÖn tÝch cßn l¹i b»ng c¸ch nµo? VËy ®Ó gi¶i bµi to¸n, tríc hÕt ta cÊn tÝnh ®îc g× ? - Hs gi¶i bµi to¸n - Ch÷a bµi : Hs ®äc l¹i III.Cñng cè : Tæng kÕt : C¸c em cµn nhí ®îcc¸ch thùc hiÖn phÐp nh©n chia céng trõ víi ph©n sè ,t×m thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh . CÇn biÕt c¸ch ph©n tÝch t×m ®êng lèi gi¶i to¸n - 1 hs lµm 8/ - Hs tù kiÓm tra . - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò bµi 8/ S m¶nh ®Êt-(S lµm nhµ +S ®µo ao) - dt lµm nhµ - dt ®µo ao - H® nhãm 2 - 1 nhãm lµm b¶ng phô . HS l¾ng nghe -Ghi bµi vÒ nhµ:VBT tiÕt 14 2/ ********************************************* Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : «n tËp vÒ gi¶i to¸n (SGK 17; TK 52 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : Cñng cè vÒ gi¶i to¸n “ t×m hai sè khi biÕt tæng ( hiÖu) vµ tû sè cña hai sè ®ã. B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 14 II. Híng dÉn «n tËp 1¤n tËp d¹ng to¸n tæng tû – hiÖu tû. a.Bµi to¸n 1: GV ®a ®Ò bµi to¸n -T×m hiÓu ®Ò -Tãm t¾t bµi to¸n b»ng s¬ ®å ? Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? ?T×m ®Þnh híng gi¶i ?tr×nh bµy bµi gi¶i ? Nªu c¸c bíc gi¶i B1:T×m tæng sè phÇn B2: T×m gi¸ trÞ mét phÇn B3 :T×m sè bÐ,sè lín b. Bµi t¸n 2: GV ®a bµi 2 Ho¹t ®éng häc 1 em lªn b¶ng ch÷a bµi 4 + B¶ng - HS ®äc vµ ph©n tÝch ®Ò bµi to¸n SB SL HS th¶o luËn nhãm 2 TG 3/ 6/ -1HS ,líp NX ,bæ sung 6/ - T×m hiÓu bµi Tãm t¾t b»ng s¬ ®å ? Bµi nµy kh¸c bµi 1 ë chç nµo? ? §Ó gi¶i bµi to¸n nµy ta cÇn t×m ®îc g×? Nh¸p bµi ?Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n? B1 T×m hiÖu sè phÇn B2 T×m gi¸ trÞ mét phÇn B3 T×m sè lín sè bÐ 3. Thùc hµnh: Bµi 1:§äc ®Ò ,tãm t¾t b»ng s¬ ®å NhËn d¹ng bµi to¸n? - Ch÷a bµi Bµi 1b: - HS tù ®äc vµ tãm t¾t bµi - Gi¶i bµi to¸n Ch÷a ? bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n nµo? b.Bµi 2: - T×m hiÓu bµi Tr×nh bµy vµo vë ?Nªu c¸ch gi¶i lo¹i to¸n tæng tû Bµi 3: Nh×n s¬ ®å em thÊy bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? ?§· biÕt g× vÒ chiÒu réng ,chiÒu dµi? BiÕt tû sè chiÒu réng = 5 CD 7 Bµi to¸n cho chu vi cã liªn quan g× ®Õn chiÒu dµi diÒu réng? Ch÷a bµi III.Cñng cè Khi gi¶i to¸n tæng hiÖu) tû ta cÇn biÕt g×? GV chèt : NÕu hai gi÷ kiÖn ®ã cha biÕt ta cÇn t×m ®Ó ®a vÒ d¹ng c¬ b¶n BTVN tiÕt 15 HS ®äc ®Ò vµ ph©n tÝch ®Ò - 1 HS lªn b¶ng 192 lµ hiÖu hai sè - C¶ líp nh¸p bµi - 1 HS lªn b¶ng HS nªu – GV ghi b¶ng HS nh¾c l¹i HS ®äc vµ tù tãm t¾t HS nh¸p, mét Hs lµm b¶ng phô 4/ 4/ - Líp lµm vµo vë - 1hs ®äc bµi lµm- Tù kiÓm tra HS ®äc ,tãm t¾t – 1HS lªn b¶ng HS ®äc ®Ò vµ ph©n tÝch ®Ò 4/ 5/ Cho chu vi gÊp ®«i tæng CD,CR VËy ®Ó gi¶i bµi to¸n tríc hÕt ta cÇn t×m nöa chu vi. HS lµm bµi Tr×nh bµy bµi vµ ®èi chiÕu CÇn biÕt tæng hai sè vµ tû sè cña hai sè(HoÆc hiÖu hai sè) 2/
- Xem thêm -