Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 2

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 2 Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 9; TK 23 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS biÕt : - NhËn biÕt c¸c ph©n sè thËp ph©n . - ChuyÓn 1 sè PS thµnh PS thËp ph©n - ¤n tËp gi¶i to¸n vÒ t×m gi¸ trÞ PS cña 1 sè cho tríc. B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t déng d¹y Ho¹t déng häc I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 5 - HS lªn b¶ng 1- Cho vd råi ghi l¹i c¸ch ®äc 1 PSTP - HS lµm b¶ng con 2- ViÕt c¸c PS sau thµnh PSTP - Líp lµm b¶ng, 1 hs lªn b¶ng 7 ; 9 ; 15 ; 98 20 25 125 200 II/- Bµi míi : 1- B×a 1 : Cñng cè vÒ viÕt PSTP trªn tia sè ý a: Hs quan s¸t trªn tia sè råi th¶o luËn - Trªn tia sè biÓu thÞ mÊy ®¬n vÞ 1 ®v -§o¹n tõ 0-- 1 chia thµnh mÊy phÇn= nhau - 10 phÇn - Mçi phÇn ¬ng øng víi bao nhiªu - 1 10 - V¹ch thø nhÊt ta ®iÒn sè nµo - 1 10 - V¹ch thø 2, thø 3 ... - 1 hs lªn ®iÒn tiÕp, líp cïng lµm - V¹ch tiÕp theo - hs tù lµm - hs ®äc => KQ : t¹i sao c¸c PS ®Òu cã mÉu - V× 1 ®¬n vÞ chia lµm 10 phÇn sè lµ 10 2- Bµi 2 : ChuyÓn 1 PS thµnh PSTP - Hs ®äc, t×m hiÓu yªu cÇu - Hs tù lµm bµi trªn vë - hs tù lµm - Ch÷a bµi : - 3 hs lªn b¶ng + gi¶i thÝch -Chèt: Nªu c¸ch chuyÓn PS thµnh PSTP - Nªu ®/® c¸c PSTP 3- Bµi 3: ViÕt PS thµnh PS cã mÉu sè 100 - hs ph¶i lµm = 1 trong 2 c¸ch - Líp lµm vë - 1 hs lµm b¶ng phô - Ch÷a + giao lu, ®Æt c©u hái 4- Bµi 4 : So s¸nh c¸c PSTP - hs lµm nh¸p, 2 hs lªn b¶ng 5- Gi¶i to¸n - hs ®äc t×m hiÓu ®Ò B1: T×m hiÓu ®Ò: TT: Cã 30 hs trong ®ã 3 sè hs lµ giái 10 to¸n 2 sè hs lµ giái TV 10 - ? Giái to¸n ? em, giái TV ? em . B2: T×m ®êng lèi gi¶i - H/® nhãm 2 - hs tr×nh bµy ®Þnh híng B3: Gi¶i to¸n- hs tr×nh bµy - Hs nh¸p KQ: Bµi to¸n thuéc lo¹i to¸n g× TG 4’ 6’ 6’ 6’ 6’ 8’ Nªu c¸ch lµm chung, lÊy sè ®ã x PS MR: §Æt thªm c©u hái ®Ó bµi to¸n cã thªm phÐp tÝnh trõ III/- Cñng cè - HÖ thèng K/t luyÖn tËp - TK: Nhí ®/® PSTP ®Ó nhËn biÕt hoÆc chuyÓn 1 PS ®· cho thµnh PSTP - Ghi nhí c¸ch gi¶i to¸n t×m gt PS cña 1 sè BVN : TiÕt 6- VBT Thø ngµy - t×m hs k« giái to¸n vµ giái TV - 1 hs nªu th¸ng 2’ n¨m 2008 To¸n : ¤N TËP PHÐP CéNG Vµ PHÐP TRõ 2 PH¢N Sè (SGK 10; TK 26 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Cñng cè kü n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng trõ 2 ph©n sè. B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t déng d¹y Ho¹t déng häc I/- KTBC : - Ch÷a bµi tËp tiÕt 6 - HS lªn b¶ng - B¶ng tay - Quy ®ång mÉu 2 PS 7 vµ 3 9 10 II/- Bµi míi 1/- ¤n tËp phÐp séng, trõ 2 PS a)- Céng trõ 2 ps cïng mÉu -Hs tÝnh nh¸p - VD : TÝnh 3 + 5 ; 10 - 3 7 7 7 7 - Nªu c¸ch tÝnh 3 5 35 8 10 3 10  3 7 + = = ; - = = =1 7 7 7 7 7 7 7 7 -KQ: Nªu c¸ch céng, trõ 2 ps cïng mÉu - 1 hs nªu, 2 hs nh¾c l¹i b)- Céng, trõ 2 ps kh¸c mÉu - Nªu nhËn xÐt 2 ps nµy Vd1 : 7 + 3 9 10 - §Ó céng ®îc 2 ps nµy ta ph¶i lµm g× ? - Quy ®ång mÉu - Hs thùc hiÖn tõng bíc B1: Quy ®ång MS - Hs thùc hiÖn b1, b2. B2: TÝnh: - 1 hs nh¾c l¹i 7 + 3 = 70 + 27 = 97 9 10 90 90 90 - Hs nh¸p vµ 1 em lªn b¶ng VD2 : 7 - 7 = ? 8 9 KQ: Muèn céng, hoÆc trõ 2 ps kh¸c mÉu ta - Hs nªu lµm thÕ nµo ? - Hs më SGK ®äc 2 phÇn kÕt luËn - Hs ®äc ghi nhí. 2/- Thùc hµnh : Bµi 1 : Nªu yªu cÇu ? - Hs x¸c ®Þnh yªu cÇu - Ch÷a bµi: - Lµm b¶ng tay, nh¸p + b¶ng phô - Cñng cè : Nªu c¸c bíc thùc hiÖn - Líp tù ®èi chiÕu Bµi 2 : Céng trõ sè TN v¬i PS - Hs cã thÓ tr×nh bµy theo c¸c c¸ch TG 4’ 12’ 20’ 6’ 6’ C¸ch 1: 3+ 2 5 = 3 + 2 1 5 15 +2 5 5 = 15 + 2 = 5 = 17 5 5 17 5 C¸ch 2: = - Mu«n céng, trõ 1 sè TN víi 1 PS ta lµm nh thÕ nµo ? Bµi 3 : Gi¶i to¸n: H·y ph©n tÝch ®Ò bµi ? - GV ghi tãm t¾t. ? Nªu ®êng lèi gi¶i - Theo dâi hs lµm bµi vµ chÊm bµi . - Ch÷a bµi III/- Cñng cè - Nªu c¸ch c«ng, trõ 2 PS? - NhËn xÐt tiÕt häc Giao bµi vÒ nhµ : VBT tiÕt 7. - ViÕt 3 = 3 1 15 = 5 - ViÕt 3 -Ta biÕn ®æi sè TN thµnh PS råi tÝnh - Hs ®äc vµ ph©n tÝch ®Ò - Ho¹t ®éng nhãm 2 - Hs lµm vµo vë 1 hs lªn b¶ng ch÷a bµi. - Hs nªu 7’ 3/ *********************************** Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : «n tËp phÐp nh©n, phÐp chia 2 ph©n sè (SGK 11; TK 29 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Cñng cè kü n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp nh©n, phÐp chia 2 ph©n sè. B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC : - Ch÷a bµi tËp tiÕt 7 - Quy ®ång mÉu 2 PS II/- Bµi míi 1)Híng dÉn «n tËp a.PhÐp nh©n: GV ®a vÝ dô: 2  5 vµ 8  2 7 9 3 2 7 7 9 vµ 3 10 5 5 = 2 x5 9 7 x9 ViÕt b¶ng: = 10  63 ? Nªu c¸ch thùc hÖn phÐp nh©n hai ps b.PhÐp chia VD: TÝnh 4 : 4 5 : 2 3 = 2 5 3 4 3  5 2 = 12 10 Hái: Muèn chia hai PS ta lµm thÕ nµo? 2) Thùc hµnh Bµi 1: a) HS thùc hiÖn vµo vë Ho¹t ®éng häc - HS lªn b¶ng+ b¶ng tay - B¶ng tay TG 4’ 12/ HS nh¸p, nªu c¸ch lµm HS nªu: LÊy tö nh©n tö,mÉu nh©n mÉu  H§ nhãm 2 - HS tr×nh bµy -L¸y PS thø nhÊt nh©n víi PS ®¶o ngîc cña PS thø hai -HS lµm bµi 20/ 8/ - Ch÷a bµi ý b) 4 x 3 ; 3 : 8 1 2 ; 1 2 2HS lªn b¶ng HS lµm b¶ng tõng ý vµ lªn b¶ng : 3 KQ:C¸c phÐp tÝnh ë ý b kh¸c ý a nh thÕ nµo? - Nªu c¸ch nh©n 1 sè víi mét sè tù nhiªn? Ph©n biÖt c¸ch lµm phÐp tÝnh 2 vµ 3? Bµi2: Nh©n chia PS ( dïng c¸ch RG) 9 x5 9 5 B1:Ph©n tÝch mÉu: x = 10 x6 = 3 10 6 ch÷a - nh©n chia hai PS, PS víi sè TN STN : PS th× ta lÊy STN nh©n PS ®¶o ngîc PS chia sè tù nhiªn th× ta lÊy MS nh©n STN ,gi÷ nguyªn tö sè. HS th¶o luËn nhanh vµ ph©n tÝch 7/ 4 HS lµm c¸c ý cßn l¹i - Ch÷a bµi Chèt :Trong phÐp nh©n ,chia PS ®«i khi ta cã thÓ tÝnh nhanh b»ng c¸ch RG Bµi 3 : gi¶i to¸n B1 T×m hiÓu bµi Tãm t¾t bµi to¸n B2 : HS tù t×m ®êng lèi gi¶i vµ nh¸p CHèt :Muèn tÝnh diÖn tÝch mét phÇn em ®· thùc hiÖn theo mÊy bíc? III . Cñng cè ? Nªu c¸ch thùc hiÖn nh©n chia hai PS GV tæng kÕt vµ dÆn dß. BTVN:TiÕt 8 VBT mÉu:cã gi¶i thÝch bíc t¸ch ®Ó RG 3HS lµm b¶ng phô HS ®äc ®Ò ,Ph©n tÝch ®Ò bµi 5/ 1 HS lªn b¶ng HS tr¶ lêi theo 2 bíc 2 HS nªu l¹i quy t¾c 3/ *********************************** Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : hçn sè (SGK 12; TK :44 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - NhËn biÕt vÒ hçn sè -BiÕt ®äc, viÕt hçn sè. B.§å dïng:GV,HS chuÈn bÞ c¸c tÊm b×a h×nh trßn nh SGK vµ kÐo. C.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC : - Ch÷a bµi tËp tiÕt 8 - Quy ®ång mÉu 2 PS II/- Bµi míi 1)Giíi thiÖu vÒ hçn sè 7 9 vµ 3 10 Ho¹t ®éng häc - HS lªn b¶ng+ b¶ng tay - B¶ng tay TG 4’ 12/ a.LÊy ra hai h×nh trßn, lÊy 3 h×nh trßn ®Æt 4 bªn c¹nh ? C« cã tÊt c¶ bao nhiªu h×nh trßn? GV: Hai h×nh trßn vµ gän lµ 2 vµ ViÕt gän lµ 3 4 h×nh trßn ta nãi 3 h×nh trßn 4 2 3 h×nh trßn 4 -HS nh¾c l¹i 2 3 gäi lµ hçn sè 4 ?2 3 4 Cã 2 h×nh trßn vµ 3 h×nh trßn 4 - HS viÕt l¹i vµ ®äc l¹i trªn b¶ng cho ta biÕt g×? ViÕt 2 3 ®äc lµ hai vµ 4 HS quan s¸t vµ nhËn biÕt -Cã hai h×nh trßn nguyªn vµ 3 4 h×nh trßn n÷a 3 4 hay :hai , 3 4 b) CÊu t¹o hçn sè: ?Trong sè 2 3 th× 2 chØ g× vµ 3 chØ g×? 4 GV chèt 2 lµ phÇn nguyªn vµ NHËn xÐt c¸ch viÕt hçn sè? 4 3 4 2 h×nh trßn nguyªn vÑn, 3 h×nh 4 trßn HS nh¾c l¹i lµ phÇn PS ?Nªu c¸ch ®äc( t¬ng tù) c.NhËn biÕt mét hçn sè kh¸c H·y thùc hµnh víi ®å dïng theo lÖnh cña c« ? H·y ®äc hçn sè t¹o thµnh? -Lµm t¬ng tù víi mét sè hçn sè kh¸c H·y so s¸nh phÇn PS víi 1? Chó ý : PhÇn PS cña hçn sè bao giê còng nhá h¬n 1 2.Thùc hµnh Bµi 1:Dùa vµo h×nh vÏ ®Ó viÕt råi ®äc hçn sèthÝch hîp -B1 :ph©n tÝch mÉu -B2 HS lµm víi c¸c ý cßn l¹i Chèt :? Nªu c¸ch viÕt hçn sè trong tõng h×nh ChØ ra phÇn nguyªn vµ phÇn PS cña mçi hçn sè? Bµi 2:ViÕt hçn sè thÝch hîp vµo chç chÊm trªn tia sè - Ch÷a bµi ?Nªu c¸ch ®iÒn hçn sè cña em ViÕt phÇn nguyªn sau ®ã viÕt phÇn PS -LÊy 2 h×nh trßn nguyªn vµ 1 HT c¾t lµm 4 phÇn b»ng nhau 3 HS ®äc ChØ râ phÇn nguyªn vµ phÇn PS Phµn PS lu«n nhá h¬n 1 -HS nh¾c l¹i 8/ 1 HS ph©n tÝch vµ gi¶i thÝch HS thùc hiÖn b¶ng con HS tr¶ lêi HS x¸c ®inh yªu cÇu Tù ®iÒn vµo phiÕu bµi tËp Tªn tia sè cã 2 ®¬n vÞ,ta x¸c ®Þnh sè phÇn chia vµ ®iÒn tiÕp vµo chç 10/ Cho HS ®èi chiÕu vµ NX bµi lµm cña trß Chèt bµi 2: §äc l¹i c¸c hçn sè ?H·y so s¸nh c¸c hçn sè víi 1 III. Cñng cè ? Nªu néi dung cÇn ghi nhí trong tiÕt häc ? Hçn sè gåm mÊy phÇn ? ?Nªu ®Æc ®iÓm ps trong hçn sè? GV tæng kÕt toµn bµi BTVN : VBT tiÕt 9 chÊm - HS nhËn xÐt 2 HS - HS ®äc 3 KL ghi b¶ng 3/ HS ghi BTVN *********************************** Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : hçn sè (tiÕp theo) (SGK 13; HD :36 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - BiÕt c¸ch chuyÓn hçn sè thµnh PS - Thùc hµnh chuyÓn hçn sè thµnh PS vµ ¸p dông vµo gi¶i to¸n B.§å dïng:GV,HS chuÈn bÞ c¸c tÊm b×a h×nh vu«ng t« mµu nh SGK vµ kÐo. C.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC : - ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm : M 2 0 1 1 .... 3 3 5 8 - TÝnh 2 + =? II/- Bµi míi 1/- GTB : trùc tiÕp 2/- Gi¶ng bµi míi: a)- Híng dÉn chuyÓn HS- PS GV g¾n ®å dïng lªn b¶ng 2hv vµ 5 hv t« mµu 8 qs råi ®äc, viÕt hçn sè t¬ng øng phÇn h×nh vu«ng ®îc t« mµu - TÝnh 2 + 5 8 =? - 1 HS lªn b¶ng - TG 3’ B¶ng con 12/ 5 hv t«t mµu 8 2 5 hay 2 + 5 8 8 2 hv vµ cã hs . . . .. .. . - Nh vËy ta cã 2 5 = - 21 8 8 Ta cã thÓ viÕt gän 2 5 + 2 8  5 = 21 8 8 8 5 Gi¶i thÝch: Trong hs 2 gåm ? phÇn 8 Ho¹t ®éng häc -2 PhÇn, phÇn nguyªn lµ 2 chØ râ tö vµ mÉu sè cña ps 5 phÇn ps lµ 5 8 8 - Tõ c¸ch lµm trªn h·y nªu c¸ch chuyÓn 1 hçn - H® nhãm 2 sè thµnh ps +Tö sè: LÊy phÇn nguyªn mÉu + tö ë phÇn ps + MÉu sè + mÉu ë phÇn ps - Hs ®äc c¸ch lµm SGK - Líp ®äc thÇm, ghi nhí c¸ch lµm chung 3/- Thùc hµnh a)- Bµi 1: ChuyÓn hs thµnh ps -B¶ng 2 phÐp + nh¸p 3 phÐp - Kq Nªu c¸ch lµm ë bµi tËp 1 - Hs lªn b¶ng b)- Bµi 2: ChuyÓn hs – ps råi tÝnh - Hs ph©n tÝch yªu cÇu + MÉu: Hs ph©n tÝch mÉu - Hs nªu, líp nghe Cã mÊy bíc, nªu nd tõng bíc c)- Bµi 3: Nh y/c bµi 2 víi phÐp nh©n - Hs lµm vë B1: Ph©n tÝch mÉu B2: Thùc hiÖn - Ch÷a . - 3hs lªn b¶ng, líp k/tra chÐo - Chèt: trong c¸c phÐp tÝnh cã hçn sè th«ng -2 bíc: ®æi thµnh ps thêng muèn tÝnh to¸n ®îc c/t ph¶i lµm? bíc tÝnh víi ps - Tuy nhiªn vÉn cã nh÷ng trêng hîp ngo¹i lÖ thêng gÆp trong d¹ng tÝnh nhanh. III/- Cñng cè - Nªu n/dung bµi cÇn ghi nhí - Hs ®äc c¸ch lµm chung - H/® nhãm 4 1 1 1 -TÝnh nhanh:1 1 +1 +1 +1 + 1 1 +1 1 2 4 8 16 32 64 - Hs tr×nh bµy - T/k N¾m ®îc c¸ch chuyÓn hs- ps vËn dông trong tÝnh to¸n. - BVN: tiÕt 10 VBT 20/ 6/ 7/ 7/ 4/
- Xem thêm -