Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 17

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 159 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 17 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : giíi thiÖu m¸y tÝnh bá tói (SGK 81; TK 329 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Lµm quen víi viÖc sö dông m¸y tÝnh bá tói®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n chia vµ tÝnh % ( chØ sö dông m¸y tÝnh khi GV cho phÐp) B/- §å dïng: GV + mçi hs cã 1 m¸y tÝnh bá tói C/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1- Hs lµm quen víi m¸y tÝnh bá tói - KiÓm tra ®å dïng cña hs - Hs quan s¸t m¸y tÝnh ? Bªn ngoµi m¸y tÝnh gåm nh÷ng bp nµo ? ? Nªu ý nghÜa cña nh÷ng phÝm em ®· biÕt? ? Nªu c«ng dông cña n¸y tÝnh - Hs ®äc SGK - GV giíi thiÖu c¸c bé phËn vµ c«ng dông cña tõng bé phËn 2- Híng dÉn thùc hiÖn tÝnh trªn m¸y b1: ho¹t ®éng m¸y: bÊm nót ON/C b2: sö dông tÝnh a- VD tÝnh 25,3 + 7,09 - Hs ®äc híng dÉn SGK - H® nhãm 2 - Chó ý dÊu (.), dÊu (,) trong STP - Thùc hµnh b- tÝnh 3,42 x 5 - Hs tù thùc hiÖn - tr×nh bµy c¸ch lµm - Chèt: t¬ng tù c¸ch x, : còng sd nh vËy - bÊm ST1  bÊm dÊu tÝnh  bÊm ST2  = råi ®äc kq trªn mµn h×nh 3- Thùc hµnh: a- Hs tù thao t¸c, ghi kq trªn nh¸p -b1: tÝnh b»ng miÖng trªn nh¸p -b2: KT b»ng m¸y tÝnh - dæi vë KT - Hs tù lµm, nªu kq b- viÕt PS  STP sd m¸y tÝnh - Chèt: h·y nªu c¸ch lµm - thùc hiÖn phÐp chia trªn m¸y c- bµi 3: tÝnh gt biÓu thøc ( sd m¸y) - Chèt: Nªu c¸ch tÝnh - Ta còng dïng m¸y ®Ó tÝnh gt biÓu thøc cã nhiÒu phÐp tÝnh tu©n theo thø tù 4- Cñng cè - Nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh trªn m¸y MR: t×m phÝm cã ký hiÖu % - DÆn dß: giê sau chuÈn bÞ m¸y tÝnh ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : sö dông m¸y tÝnh bá tói ®Ó gi¶i to¸n tû sè % (SGK 82 ,TK 331) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - RÌn kü n¨ng sö dông m¸y tÝnh bá tói. - ¤n tËp c¸c bµi to¸n c¬ b¶n vÒ tû sè %. B/- ChuÈn bÞ : GV + HS m¸y tÝnh bá tói C/-Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC: - Sd m¸y tÝnh viÕt 7  STP 10 - ChuyÓn kq ®ã thµnh tû sè % II/- Bµi míi 1- Sd m¸y tÝnh ®Ó tÝnh tû sè % cña 2 sè a- VD1: tÝnh tû sè cña 7 vµ 40 ? Nªu c¸c bíc lµm -Nh©n nhÈm th¬ng víi 100 vµ viÕt thªm % - Hs thùc hiÖn 2 bíc trªn m¸y - GV thùc hiÖn trªn m¸y 7  4.0 % = 17,5 b- VD2: tÝnh 34% cña 57 - Thùc hµnh trªn m¸y - Nªu c¸ch lµm 54 x 34% = c- VD3: t×m 1 sè biÕt 65% cña nã = 78 - Hs tù tÝnh 78: 65 x 100 - KT b»ng m¸y 78 : 65% = - Chèt: sd m¸y tÝnh ®Ó gi¶i 3 d¹ng to¸n vÒ tû sè % thay cho viÖc (x, :0 100 ta chØ cÇn bÊm phÝm % 2- Thùc hµnh a- bµi 1: hs nªu yªu cÇu - hs tù thùc hiÖn = m¸y tÝnh - ®äc kq, tù KT b- bµi 2: giaØ to¸n - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò - Ch÷a - ®æi bµi KT - gi¶i thÝch c¸ch lµm c- bµi 3: Hs nªu y/cÇu - tù lµm TG 3/ Ho¹t ®éng häc -B - TÝnh th¬ng 7 : 40 - Hs thao t¸c l¹i - Hs ®äc híng dÉn SGK - H® nhãm 2 - KT b»ng c¸ch tÝnh th«ng thêng - Hs lµm vë - 1 hs lµm b¶ng - Ch÷a , tù KT III/- Cñng cè : - C/ta sd m¸y tÝnh ®Ó gi¶i to¸n vÒ tû sè % ë nh÷ng d¹ng nµo? CÇn sö dông phÝm nµo: % - TK: thay cho viÖc x 100 hay : 100 ta chØ cÇn bÊm phÝm %  ®îc Kq - DÆn dß BVN: *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n :h×nh tam gi¸c (SGK 86 ; TK 335) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - NhËn biÕt ®îc c¸c yÕu tè cña h×nh tam gi¸c - -Ph©n biÖt 3 d¹ng h×nh tam gi¸c - - NhËn biÕt ®¸y vµ chiÒu cao t¬ng øng cña tam gi¸c B/ §å DïNG D¹Y HäC - C¸c h×nh tam gi¸c gi¸c nh SGK - - Mét sè ®å vËt h×nh tam gi¸c, ª ke C/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I KTBC: 3/ Ch÷a bµi tËp tiÕt 84 HS lªn b¶ng vµ b¶ng tay / II.Bµi míi 12 1. Giíi thiÖu c¸c yÕu tè cña tam gi¸c -HS lÊy ra mét h×nh tam gi¸c H§ c¸ nh©n H·y chØ trªn ®å dïng c¸c c¹nh,gãc ,®Ønh cña h×nh tam gi¸c H×nh tam giac s cãbao nhiªu c¹nh? Gãc ? Cã bao nhiªu ®Ønh? HS tr¶ lêi GV vÏ h×nhlªn b¶ng HS ®äc tªn h×nh tam gi¸c - tªn c¹nh, tªn gãc, tªn ®Ønh ViÕt gän: Gãc ®Ønh A c¹nh AB, AC ta viÕt gän lµ gãc A 1 HS lªn chØ l¹i c¸c yÕu tè cña h×nh tam gi¸c Chèt : H×nh tam gi¸c cã 3 c¹nh, 3 ®Ønh, 3 gãc 2.Giíi thiÖu 3 d¹ng h×nh tam gi¸c -dïng ª ke ®o gãc cña h×nh tam gi¸c HS ®o theo nhãm vµ ghi kÕt qu¶ ? Tam gi¸c cã mÊy gãc nhän vµo phiÕu häc tËp ? H2 cã sè gãc nh thÕ nµo? H3 cã sè gãc nh thÕ nµo? HS tr¶ lêi H1 cã 3 gãc nhän H2 cã 2 gãc nhän ,1 gãc vu«ng H3 cã 2 gãc nhän , mét gãc tï GV giíi thiÖu 3 d¹ng h×nh tam gi¸c 3. Giíi thiÖu ®¸y vµ ®êng cao GV vÏ h×nh GV giíi thiÖu ®¸y BC vµ ®êng cao AH HS chØ c¸c c¹nh vµ ®Ønh ®èi diÖn T¬ng tù HS t×m cac s®¸y vµ ®êng cao t¬ng øng Chèt: §êng cao lµ ®o¹n th¼ng nèi tõ ®Ønh vµ vu«ng gãc víi c¹nh ®¸y t¬ng øng. Trong tam gi¸c cã 3 c¹nh ®¸y vµ 3 ®êng cao t¬ng øng MR : VÏ ®êng cao trong tam gi¸c tï 4. Thùc hµnh Bµi 1:Cñng cè nhËn biÕt gãcvµ c¹nh cña tam gi¸c Bµi2:Cñng cè nhËn biÕt ®¸y vµ ®êng cao Ch÷a bµi : Cho HS lªn b¶ng chØ vµ ®äc MR: ë h×nh tam gi¸c 3 ngoµi ®êng cao MN em cßn biÕt ®êng cao nµo? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ®êng cao DK? Bµi 3:So s¸nh diÖn tÝch c¸c h×nh dùa vµo c¸c « MR : NÕu thay ®æivÞ trÝ®iÓm E ra ®iÓm kh¸c trªn AB th× diÖn tÝch h×nh CN cã gÊp 2 lÇn diÖn tÝch h×nh tam gi¸c kh«ng? Cã thÓ tÝnh diÖn tam gi¸c dùa vµo diÖn tÝch HCN kh«ng? III.Cñng cè Bµi häc h«m nay ta cÇnghi nhí ®iÒu g×? §êng cao cña tam gi¸c cã ®Æc ®iÓm g×? DÆn dß : T×m c¸ch ghÐp HTG thµnh HCN BTVN : TiÕt 85 HS tù vÏ HS lªn b¶ng 4/ 7/ HS tù lµm nh¸p §äc bµi theo h×nh thøc nèi tiÕp Hs lµm nh¸p HS tr¶ lêi c¸ nh©n 7/ TLN2 HS tr×nh bµy KQ so s¸nh Chó ý gi¶i thÝch t¹i sao l¹i cã KQ 2/ *********************************************** Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : diÖn tÝch h×nh tam gi¸c (SGK87 ; TK 337 ) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : -N¾m ®îc quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c - biÕt vËn dông quy t¾c ®Ó gi¶i to¸n B/- §å dïng -Bé ®å dïng to¸n 5: LÊy ra 2 Tam gi¸c 2 m¶nh rêi C/-Ho¹t ®éng d¹y häc- Ho¹t ®éng d¹y TG Ho¹t ®éng häc I. KTBC: Ch÷a BT3 VBT 3/ II. Bµi míi :SD bµi 3 ®Ó GTB 1. HD ghÐp h×nh+ Quy t¾c + c«ng thøc a,LÊy ra HTG lín vµ 2 m¶nh rêi cña HTG nhá GHÐp 2TG nhá thµnh 1 tam gi¸c lín -§Æt hai TG chång khÝt lªn nhau - SS diÖn tÝch hai TG -GhÐp hai tam giac nhá vµo TG lín ®Ó ®îc HCN 15/ HS lµm theo lÖnh cña GV DT hai TG b»ng nhau v×.... HS ghÐp 1HS lªn b¶ng 1 HS lªn b¶ng kÎ H§N2 - KÎ ®êng cao cña TG lín b, SS c¸c yÕu tè cña tam gi¸c vµ HCN H·y chØ râ chiÒu dµi ,CR cña HCN ChØ ®¸y vµ chiÒu cao cña tam gi¸c ban ®Çu SS chiÒu dµi víi ®¸y? SS chiªï réng víi chiÒu cao cña TG? Dùa vµo diÖn tÝch HCN h·y tÝnh DT cña h×nh tam gi¸c? 2.Thùc hµnh a-bµi 1 : V/dông quy t¾c tÝnh dt tam gi¸c - Chèt: Muèn tÝnh dt tam gi¸c em lµm tn? b-bµi 2: Hs ®äc thÇm- nªu yªu cÇu - ý a : nh¸p - ý b : vë - C¸ch lµm ý a  ý b ntn? - Khi tÝnh dt tam gi¸c em cÇn chó ý g×? c-MR: tõ c«ng thøc S = a h h·y t×m c¸c 2 c¸ch kh¸c tÝnh dt h×nh tam gi¸c S = a h S=a  h 2 2 ph¸t biÓu thµnh lêi III/- Cñng cè : Nªu kiÕn thøc cÇn nhí - TK: Nhí quy t¾c+ c«ng thøc v.dông lµm bµi tËp vÒ tÝnh dt h×nh tam gi¸c trong to¸n häc + thùc tÕ 1 HS lªn b¶ng tÝnh diÖn tÝch HCN cã chiÒu dµi a, chiÒu réngb Líp ®äc bµi3 ®èi chiÕu HS nªu 18/ H§N4 Tr×nh bµy róy ra quy t¾c vµ c«ng thøc NhÈm thuéc quy t¾c vµ c«ng thøc - Hs lµm b¶ng tay - 1 hs lªn b¶ng - hs ®äc bµi - ®v ®o cïng nhau - h® nhãm 2 2/ - BVN tiÕt 86 *********************************************** To¸n : luyÖn tËp (SGK 88; TK ) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - RÌn luyÖn c¸ch tÝnh dt h×nh tam gi¸c . - Giíi thiÖu c¸ch tÝnh dt h×nh tam gi¸c vu«ng khi biÕt ®é dµi 2 c¹nh gãc vu«ng cña nã . - B/-Ho¹t ®éng d¹y häcTG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1- bµi 1: Cñng cè c¸ch tÝnh dt h×nh tam gi¸c, v.dông quy t¾c + c«ng thøc 8/ - b¶ng tay , hs lªn b¶ng - Lêi gi¶i: diÖn tÝch h×nh tam gi¸c lµ : a- S = 30,5 x 12 : 2 = b- y/c hs ph¶i nhËn thÊy cha cïng ®v ®o - Hs nh¸p, lªn b¶ng bíc 1 : ®æi ( theo 1 trong 2 c¸ch ) bíc 2 : tÝnh dt - Chèt: khi tÝnh dt tam gi¸c em cÇn biÕt yÕu tè nµo? 2- bµi 2: Cñng cè nhËn biÕt ®êng cao cña 5/ t.gi¸c vu«ng. -t¹i sao AB, AC gäi lµ 2 ®êng cao -kÎ ®êng cao thø 3 cña t.gi¸c vu«ng -Chèt: trong t.gi¸c vu«ng 2 c¹nh ®êng cao chÝnh lµ 1 cÆp c¹nh ®¸y vµ ®êng cao t¬ng øng 3- bµi 3: tÝnh dt h×nh t.gi¸c vu«ng 10/ a- Hs quan s¸t h×nh, ph©n tÝch ®Ò - vë, 1 hs lµm b¶ng phô - Hs lµm bµi. - Ch÷a b- Hs quan s¸t h×nh, tù ph©n tÝch, tù lµm bµi - 1 hs lµm b¶ng phô, líp lµm vë - Ch÷a 4- bµi 4: 10/ a- Hs tù ®äc, lµm bµi, b¸o c¸o Kq(®o kÝch AB = 4 cm thíc ) AD = 3 cm b- Hs dùa vµo kÝch thíc ®· ®o - H® nhãm 2, tr×nh bµy MR: H·y ss dt h×nh CN ABCD vµ dt tam gi¸c EQP ( gÊp ®«i ) III/- Cñng cè - Nªu c¸ch tÝnh dt h×nh t.gi¸c vu«ng 3/ - BVN : tiÕt 87
- Xem thêm -