Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 16

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 136 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 16 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 76; TK 304 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - RÌn kü n¨ng t×m tû sè % cña 2 sè . – Lµm quen víi 1 sè kh¸i niÖm , thùc hiÖn 1 sè kÕ ho¹ch , vît møc mét sè % kÕ ho¹ch . – Lµm quen víi c¸c phÐp tÝnh tû sè % ( + , - 2 tû sè %, nh©n chia tû sè % víi 1 sè tù nhiªn) . - B.Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC 3/ - Nªu c¸ch t×m tû sè % cña 2 sè - tû sè % cña 2 sè cho ta biÕt ®iÒu g× ? - Ch÷a bµi tËp tiÕt 75 II/- Híng dÉn luyÖn tËp 1- Bµi 1: TÝnh theo mÉu (+,- x : víi tûsè %) 10/ HS ®äc vµ ph©n tÝch mÉu b1)6% + 15% = 21% ( LÊy 6 +15 =21) 14,2% x 3 = 42,6% (lÊy 14,2 x3 vµ thªm ký - Nªu c¸ch tÝnh hiÖu phÇn tr¨m) -H§N2 : T×m : 112,5%- 13% = .... TLN2 60% :5 = ... Nªu c¸ch tÝnh B2 :HS lµm bµi Thùc hiÖn víi c¸c phÐp tÝnh cßn - Ch÷a : 2HS lªn b¶ng l¹i : B+ N 2- Bµi 2:Gi¶i to¸n vÒ tû sè phÇn tr¨m 10/ Ph©n tÝch KÕ ho¸ch ph¶i trång:20 ha Th¸ng 9 ®· trång: 18 ha C¶ n¨m trång: 23,5 ha Hái Th¸ng 9 trång.....% kÕ ho¹ch HS lµm b¶ng tay c©u a C¶ n¨m trång ®îc ....% kÕ ho¹ch C©u b lµm vµo vë Vît ....% so víi kÕ ho¹ch ? Em hiÓu kÕ ho¹ch lµ g×? KÕ ho¹ch lµ sè ph¶i lµm = 100% ? Vît kÕ ho¹ch 17,5 % lµ g×? Lµ sè trång nhiÒu h¬n kÕ ho¹ch 3- Bµi 3: Gi¶i to¸n vÒ tû sè phÇn tr¨m Nªu tãm t¾t Bá ra :42000 ®ång Thu vÒ :52 500 ®ång Hái tiÒn b¸n = ....% tiÒn vèn 12/ HS ®äc ®Ò vµ ph©n tÝch ®Ò L·i ...% ? H·y so s¸nh tiÒn b¸n rau thu vÒ so víi tiÒn vèn ? Gi¶i thÝch t¹i sao? - NhiÒu h¬n vèn v× tiÒn nµy gåm c¶ vèn vµ l·i Em hiÓu tiÒn l·i lµ g×? TiÒn chªnh lÖch h¬n so víi vèn Cho HS lµm bµi HS tù lµm bµi trªn vë Ch÷a bµi theo nhiÒu c¸ch 1 HS lªn b¶ng C¸ch 1: 125% - 100% = 25 % C¸ch 2 : (52 500 - 42 000 ) : 42 000 =25 % MR :Khi nµo b¸n hµng ®îc l·i NÕu sè tiÒn thu vÒ nhá h¬n tiÒn vèn th× kh«ng cã l·i mµ lµ lç vèn III. Cñng cè : 2/ Nªu kiÕn thøc cÇn nhí trong bµi BTVN TiÕt 76 ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : gi¶i to¸n vÒ tû sè phÇn tr¨m (TiÕp) (SGK 76 ,TK 309 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS rÌn kü n¨ng : - TÝnh mét sè phÇn tr¨m cña mét sè - VËn dông gi¶i to¸n cã liªn quan - B/-Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC: Ch÷a bµi tËp tiÕt 76 II. Bµi míi 1 Híng dÉn c¸ch gi¶i to¸n d¹ng... a,GV ®a vÝ dô 1:( B¶ng phô) TT: 52,5% HS toµn trêng = 420 em Sè HS toµn trêng = .... em? Gîi ý: Em hiÓu sè n÷ chiÕm 52,5 % sè HS toµn trêng lµ nh thÕ nµo? TG 3/ 13/ 7/ Ho¹t ®éng häc 1 hs lªn b¶ng + B T×m 2 cña 15 5 HS ®äc vµ ph©n tÝch ®Ò HS toµn trêng : 100% Sè n÷ chiÕm : 52,5% T×m ®Þnh híng gi¶i? Cho HS tr×nh bµy vµ NX ? Muèn t×m sè HS toµn trêng khi biÕt 52,5% ta lµm thÕ nµo? b, VD2: Bµi to¸n 2: 120% = 1590 « t« 100% = ........ « t«? Tl nhãm bµn tr×nh bµy theo 2 c¸ch c¸ch 1: T×m sè HS cña 1% C¸ch : 2 Lµm gép HS ®äc l¹i 6/ ? Hai bµi to¸n cã ®iÓm nµo gièng nhau? Nªu c¸ch gi¶i chung? Chèt :Khi biÕt tû sè ta cã c¸ch tÝnh: Sè ®· cho = Gi¸ trÞ : tû sè% x 100 2. Thùc hµnh Bµi 1 : Ph©n tÝch ®Ò GV ghi TT: 92% = 552 em Trêng ®ã cã ....em? Chèt 92% lµ g×?552 lµ g×? Nªu c¸ch gi¶i cña bµi? Bµi 2: Gi¶i to¸n: 6/ Chèt :Bµi to¸n thuéc d¹ng g×? Bµi 3 7/ T¹i sao b1 em lÊy 5:10? Muèn t×m tæng sè g¹o em lµm thÕ nµo cho nhanh? III. Cñng cè Nªu d¹ng to¸n Nªu c¸ch gi¶i chung? Tæng kÕt:Nhí dÊu hiÖu nhËn diÖn bµi vµ vËn dông c¸ch gi¶i ®óng 3/ LÊy 420 : 52,5 x100 HS t×m hiÓu ®Ò HS tù ghi tãm t¾t ra nh¸p HSD nh¸p bµi - Tr×nh bµy c¸ch gi¶i NX ®èi chiÕu HS ghi nhí HS ®äc vµ t×m hiÓu ®Ò HS lµm b¶ng tay 6/ HS ®äc vµ ph©n tÝch ®Ò 1 HS nªu tãm t¾t C¶ líp lµm b¶ng tay HS tr¶ lêi HS ®äc vµ ph©n tÝch ®Ò HS lµm nh¸p V× em t×m 1% LÊy sè g¹o nÕp : sè % x 100 Ghi bµi tËp tiÕt 77 *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n :luyÖn tËp (SGK 77 ; TK: 314 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS -Cñng cè kü n¨ng tÝnh phÇn tr¨m cña mét sè - Gi¶i to¸n cã lêi vn liªn quan ®Õ tû sè phÇn tr¨m .B/-Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y TG Ho¹t ®éng häc I/- KTBC : Ch÷a bt tiÕt 77 II/- Bµi míi: LuyÖn tËp Bµi 1:Cñng cè c¸ch t×m tû sè % cña mét sè B :T×m 15% cña 320 Chèt : Nªu c¸ch lµm chung Bµi2:Gi¶i to¸n tû sè phÇn tr¨m Ghi TT: B¸n 120 kg g¹o 35% lµ g¹o nÕp G¹o nÕp = ...% Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? Bµi 3: Bµi to¸n lång ghÐp víi tû sè phÇn tr¨m GV ghi TT: M¶nh ®Êt dµi 18m,R 5m Giµnh 20% lµm nhµ DiÖn tÝch ®Êt lµm nhµ lµ ..m2? Ch÷a bµi: ? Nh÷ng bíc gi¶i nµo lµ phÇn më réng cña bµi to¸n tû sè phÇn tr¨m? Bµi 4:NhÈm nhanh kÕt qu¶ HS cã thÓ cã nhiÒu c¸c nhÈm kh¸c nhau VD : Nªu c¸ch t×m 25% cña sè c©y ( LÊy sè c©y cña 50% : 2 ) III.Cñng cè Nªu c¸ch t×m mét sè % cña mét sè®· biÕt TK : Ta cã thÓ lÊy sè ®· cho nh©n víi ph©n sè cã mÉu sè lµ 100 3/ 8/ 7/ 9/ HS lªn b¶ng + líp ®äc bµi lµm B + Nh¸p ýb, ýc T×m a% cña M lÊy M : 100 x a HS ®äc vµ t×m hiÓu ®Ò HS ®äc TT Lµm bµi trªn b¶ng HS tr¶ lêi HS ®äc vµ ph©n tÝch ®Ò T×m ®Þnh híng gi¶i: TLN ®«i HS lµm bµi vµo vë 1HS lµm vµo b¶ng phô 7/ HS ®äc vµ ph©n tÝch ®Ò H§ nhãm bµn HS tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch 2/ Ax X 100 = A : 100 x X Ghi BTVN vë bµi tËp tiÕt 78 *********************************************** Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n :luyÖn tËp chung (SGK79 ; TK 332) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : Cñng cè c¸c kü n¨ng thùc hiÖn phÐp tÝnh céng trõ nh©n chiavíi c¸c sè thËp ph©n - Cñng sè gi¶i to¸n liªn quan ®Õn tû sè phÇn tr¨m B/-Ho¹t ®éng d¹y häcTG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC: 3/ Ch÷a bµi tËp luyÖn thªm cña tiÕt 78 II/- Bµi míi: HD luyÖn tËp Bµi 1 : Cñng cè kü n¨ng chia STP 15/ HS lµm vë Khi thùc hiÖn phÐp 1 vµ phÐp 2 tríc hÕt em cÇn lµm g×? Bµi2:TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc Bµi 2 kh¸c bµi 1 ë ®iÓm nµo Nªu c¸ch tÝnh gÝa trÞ biÓu thøc ë bµi 2 GV : Mçi bíc chØ thùc hiÖn mét phÐp Lµm hÕt trong ngoÆc råi ®Õn ngoµi ngoÆc Bµi 3: gi¶i to¸n TT: cuèi 2000 : ds lµ 15625 ngêi cuèi 2001 : 15875 ngêi a)- t¨ng bao nhiªu % b)- cuèi n¨m 2002 còng t¨ng nh vËy th× ds lµ bao nhiªu - T×m ®Þnh híng lµm ý b + nh¸p bµi b1: d©n sè n¨m 2002 t¨ng ? ngêi b2: ds n¨m 2002=ds n¨m 2001+ ngêi t¨ng III/- Cñng cè - NhËn xÐt chung+ kü n¨ng lµm bµi 3 HS ch÷a HS nªu, lµm vë 2 HS lªn ch÷a - §äc, t×m hiÓu bµi - Hs tù lµm b¶ng - th¶o luËn nhãm 3 - tr×nh bµy mÉu - BVN : tiÕt 79 ******************************************** Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 80; TK 325) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh cñng cè : - ChuyÓn c¸c hçn sè thµnh ph©n sè. - T×m thµnh ph©n cha biÕt cña phÐp tÝnh víi STP . - Gi¶i to¸n liªn quan ®Õn tû sè phÇn tr¨m . - ChuyÓn ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. - B/-Ho¹t ®éng d¹y häcTG Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 79 II/- Híng dÉn luyÖn tËp 1- bµi 1: viÕt c¸c HS thµnh STP 8/ VD : 4 1 = 9 = 4,5 2 41 2 1 4 2 Ho¹t ®éng häc - Hs lµm b¶ng + nh¸p 2 =4 5 10 = 4,5 = 4 + 0,5 = 4,5 - Cã nhiÒu c¸ch chuyÓn HS  STP nhng phÇn nguyªn cã HS + phÇn nguyªn cña STP 2- bµi 2 : t×m x 8/ - Ch÷a : - Khi lµm bµi tÞm x ë bµi nµy em lµm mÊy bíc 3- bµi to¸n: gi¶i to¸n 8/ - Hs lµm vë - 2 hs lªn b¶ng - 2 bíc: b1 tÝnh kq vÕ ph¶i b2 t×m x - hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò TT: ngµy 1 hót 35% lîng níc hå ngµy 2 hót 40% ngµy 3 ....... ? % lîng níc hå - Ch÷a , - ®æi bµi KT 4- bµi 4: c¸ch chuyÓn ®æi ®v ®o - Hs gi¶i thÝch c¸ch lµm III/- Cñng cè - NhËn xÐt kü n¨ng lµm bµi cña hs - Kü n¨ng tÝnh to¸n, kü n¨ng tr×nh bµy - Nh¾c hs lµm bµi sai vÒ nhµ tù söa - Hs lµm vë - 1 hs lµm b¶ng phô 3/ 3/ - B¶ng con
- Xem thêm -