Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 15

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 136 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 15 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 72; TK ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - RÌn kü n¨ng thùc hiÖn phÐp chia STN : STP. – VËn dông vµo gi¶i to¸n vµ tt×m thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh . – BiÕt ®äc ®óng gi¸ trÞ cña sè d trong phÐp chia cßn d . - B.Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC 3/ - Ch÷a bµi tËp tiÕt 70 II/- Bµi míi: LuyÖn tËp 1- bµi 1: Y/cÇu hs biÕt t/hiÖn tÝnh chia= tÝnh viÕt 10/ - Hs lµm b¶ng + nh¸p - Nªu c¸ch lµm? - Hs ®äc l¹i c¸c bíc - GV chèt: Tríc hÕt ph¶i chuyÓn vÒ phÐp chia cã sè chia lµ STN= c¸ch dÞch chuyÓn dÊu phÈy 2- bµi 2: t×m x 10/ -Y/c: biÕt c¸ch t×m thõa sè= v/d phÐp chia - B¶ng + vë võa häc - BiÕt c¸ch tr×nh bµy bµi - Ch÷a - 2 hs lªn b¶ng ch÷a ý b + c - Chèt: §Æt CH giao lu(VD muèn t×m TS... - Hs ®Æt CH cho b¹n - GV nhÊn chó ý d¹ng 2: Khi Kq vÕ ph¶i lµ 1 phÐp tÝnh th× b1: tÝnh kq vÕ ph¶i ®a vÒ d¹ng 1. b2 : t×m x 3- bµi 3: gi¶i to¸n tû lÖ cã v/dông phÐp chia 7/ - hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò ghi 5,2 lÝt dÇu nÆng 3,952kg - nªu TT ...... lÝt dÇu nÆng 5,32 kg - Hs lµm nh¸p - cã thÓ lµm theo 2 c¸ch - Ch÷a. - Hs ®äc bµi lµm - Chèt: §©y lµ d¹ng to¸n g×?gi¶i theo ?c¸ch 4- T×m sè d cña phÐp chia cã d 6/ - Hs tù lµm b¶ng ? T¹i sao em l¹i cho r»ng sè d lµ 218:3,7 = 58,91 d 33 hs dÔ lÉn 33 1000 100 - Ph¶i gi¶i thÝch ®©y lµ phÐp chia 218:3,7 c¨n cø vµo vÞ trÝ ban ®Çu cña dÊu phÈy - tr¶ lêi III/- Cñng cè 2/ - Khi t/hiÖn phÐp chi¶tíc hÕt ta cÇn lµm g× - 1 hs ? Muèn t×m gt sè d em dùa vµo ®©u - 1 hs TK: Nhí ®îc c¸c bíc t/hiÖn tÝnh chia, v/dông phÐp chia ®Ó gi¶i to¸n hay t×m thõa sè cha biÕt - BVN : tiÕt 71 ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 72 ,TK ) A/-Môc tiªu : Gióp HS rÌn kü n¨ng : - BiÕt viÕt gt cña STP khi biÕt tæng gt c¸c hµng. – So s¸nh, cñng cè mèi quan hÖ gi÷a HS vµ STP . – Cñng cè c¸ch t×m sè d cña phÐp chia STP cßn d . – VËn dông phÐp chia, nh©n STP ®Ó t×m x . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC: 3/ Ch÷a bµi tËp tiÕt 71 II/- Bµi míi: LuyÖn tËp 1- bµi 1: TÝnh (viÕt thµnh STP) 8/ - Hs lµm b¶ng + nh¸p - Ch÷a: hs lµm 1 trong 2 c¸ch -c1: tÝnh (+) - ®îc kq -c2: Dùa vµo gt tõng hµng - VD: 400 + 50 + 0,07 - Hs cã thÓ nhËn ra c¸ch lµm nhanh h¬n = 4 tr¨m+ 5 chôc+ 7 = 450,07 100 35 + 5 + 3 =35,53 10 100 2- bµi 2: §iÒn dÊu < , > , = - Ch÷a: c1 :4 3 = 4 6 = 4,6  4 3 >4,35 c2: 4 3 5 3 5 = 5 23 5 10 = 46 10 8/ - B + nh¸p - 3 hs lªn b¶ng 5 - HoÆc 4 5 ..........4 = 4,6 c3 :4 = 4 + 0,6 = 4,6 - Chèt : Cã nhiÒu c¸ch chuyÓn ®æi HS vÒ STP ®Ó ss hay ngîc l¹i nhng c/ta ®Ò ss phÇn nguyªn víi nhau, tiÕp ss ®Õn phÇn TP vµ PS 3- bµi 3: t×m sè d 3 60 4 >4 35 100 100 6 / - Hs lµm nh¸p 35 100 - Ch÷a - Chts: Muèn t×m gt cña sè d em cÇn dùa vµo ®©u? VD: 6,251 7  6,251:7= 0,89 62 d 21 (0,021) 1000 65 21 4- bµi 4: T×m x - Chèt: cã mÊy d¹ng t×m x trong b.tËp 4 ? Nªu c¸ch t×m SC - Chèt : c¶ 4 phÐp ®Ò ë d¹ng 2 b1:- T×m kq vÕ ph¶i b2:- t×m x III/- Cñng cè - Nªu k/thøc cÇn nhí trong bµi -TK: Chó ý c¸ch x/®Þnh sè d cña phÐp tÝnh -MR: T×m c/sè thø 2002 cña phÐp chia 1:7 ®îc viÕt thµnh STP - 3 hs lªn b¶ng - C¨n cø vÞ trÝ dÊu phÈy ban ®Çu x/®Þnh gt sè d 10/ - Hs lµm vë « ly - 2 d¹ng : t×m TS t×m SC 3/ - TL nhãm 2 *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n :luyÖn tËp chung (SGK ; TK ) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè kü n¨ng : - Thùc hiÖn phÐp chia STP cho STN mµ th¬ng t×m ®îc lµ STP; chia STP cho STP. TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc víi STP . – VËn dông gi¶i to¸n vµ t×m thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC : Ch÷a bt tiÕt 72 3/ II/- Bµi míi: LuyÖn tËp 1- bµi 1: C2 c¸ch lµm tÝnh chia 10/ - Hs lµm vë « ly - Ch÷a a, b , d 2- bµi 2: tÝnh gt biÓu thøc 8/ - ®æi bµi KT - Hs chia 2 d·y - 2 hs lªn b¶ng ch÷a - Nªu c¸ch tÝnh gt biÓu thøc bµi 2 7/ - Tù KT - Thùc hiÖn tõng bíc:- b1: tÝnh (.... ) - b2: lÇn lît tÝnh c¸c phÐp ngoµi ( ) 3- bµi 3: gi¶i to¸n - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò - TT: 0,5 lÝt dÇu ch¹y 1 giê - nªu TT 120 lÝt dÇu ch¹y .... giê - Hs lµm vë - Ch÷a : nªu c¸c bíc gi¶i - 1 hs lµm b¶ng phô / 4- bµi 4: T×m x 8 - Hs tù lµm vµo vë - Ch÷a: 3 hs lªn b¶ng- gi¶i thÝch c¸ch lµm III/- Cñng cè – - NhËn xÐt tiÕt häc - N.x kü n¨ng lµm bµi cña hs - Nh¾c nhë hs lµm bµi sai tù ch÷a l¹i 2/ - BVN : tiÕt 73 *********************************************** Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : tû sè phÇn tr¨m (SGK ; TK 295 ) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - Dùa vµo tû sè x©y dùng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ tû sè % . – HiÓu ý nghÜa thùc tÕ cña tû sè phÇn tr¨m . B/- §å dïng : - H×nh vu«ng kÎ 100 «, t« mµu 25 « ®Ó biÓu diÔn 25% C/-Ho¹t ®éng d¹y häcTG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC: T×m tû sè cña 80 vµ 400 3/ - ChuyÓn thµnh PS thËp ph©n 75 300 II/- Bµi míi 1- Giíi thiÖu vÒ tû sè % 15/ a- GV ®a bµi to¸n + h×nh vÏ (SGK) - Hs quan s¸t - T×m tû sè cña diÖn tÝch trång hoa hång vµ - tû sè ... 25 : 100 = 25 diÖn tÝch c¶ vên 100 - 25% lµ tû sè phÇn tr¨m 25 - Ta viÕt =25% hai m¬i l¨m phÇn tr¨m 100 - ý nghÜa 25% cho biÕt tû sè phÇn tr¨m cña d/tÝch trång hoa hång vµ d/tÝch c¶ vên lµ 25% hay dt trång hoa hång chiÕm 25% dt - hs ®äc l¹i c¶ vên . b- ®a bµi to¸n 2: - hs ®äc - T×m tû sè cña HSG vµ sè HS toµn trêng - H® nhãm 3 ? H·y chuyÓn thµnh tû sè % - Tû sè 20% cho biÕt g× - Hs nªu (nh SGK) - Chèt: Em hiÓu tû sè % lµ g× Lµ tû sè cña 2sè vµ cã mÉu lµ 100 - TÊt c¶ tû sè cã mÉu lµ 100 ( a ) = a % 100 2- Thùc hµnh a-bµi 1: ChuyÓn thµnh tû sè % 6/ - Hs lµm b¶ng tay -MÉu: 75 = 25 = 25% 300 100 - Chèt : b1:ChuyÓn thµnh PSTP cã mÉu lµ 100 b2: ChuyÓn thµnh tû sè % b-bµi 2: Hs cÇn ®Æt lêi gi¶i 4/ - b¶ng tay - Cã thÓ tr×nh bµy: 95:100=95% - Hs ®äc VËy .......... - MR: thay = lêi gi¶i kh¸c c- bµi 3:- Sè caay lÊy gç chiÕm sè % tæng sè c©y trong vên - T×m tû sè % cña sè c©y ¨n qu¶ vµ sè c©y trong vên - Chèt: c¸ch lµm ý b  ý a ntn? - b1: t×m sè c©y ¨n qu¶ - b2 : t×m tû sè III/- Cñng cè: Tû sè % cho biÕt ®iÒu g× - Tû sè % lµ g× ? 8/ 540:1000= 540 1000 = 54 100 = 54% - H® nhãm 2 2/ - BVN : tiÕt 74 ******************************************** Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : gi¶i to¸n vÒ tû sè phÇn tr¨m ( D¹NG 1: T×M Tû Sè % CñA 2 Sè ) (SGK 75; TK 300) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - BiÕt c¸ch t×m tû sè % cña 2 sè . – VËn dông ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n vÒ t×m tû sè % cña 2 sè . - B/-Ho¹t ®éng d¹y häcTG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I. KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 74 ( bµi 2 + 4 ) 3/ - T×m tû sè cña 315 vµ 600 II. Bµi míi - TÝnh 2,8 : 80 = ? 1.Giíi thÖu c¸ch t×m tû sè % cña 2 sè 15/ a- §a bµi to¸n 1 - Hs ®äc, t×m hiÓu bµi - TÝnh tû sè % cña sè hs n÷ vµ hs toµn trêg - Gîi ý: tû sè % ph¶i cã ®2 g× kh¸c tû sè b×nh thêng - MÉu sè lµ 100 - Hs t×m c©u tr¶ lêi cho bµi to¸n - H® nhãm 2 - GV híng dÉn c¸ch lµm 315 : 600= 315 = 52,5 = 52,5% -b1: 315 : 600=0,525 600 100 x 100 =(0,525 100 b2 0,525 x100):100=52,5% b2 ta tÝnh nhÈm nªn th«ng thêng chØ cÇn viÕt 315:600=0,525=52,5% ? Nªu c¸ch t×m tû sè % cña 315 vµ 600 b- bµi to¸n 2 - Hs tù vËn dông bµi 1 - Gi¶i: tû sè % lîng muèi trong níc biÓn lµ : 2,8:80 = 0,035 = 3,5% - KQ: §Æt tªn chung cho d¹ng to¸n - Muèn t×m tû sè % cña 2 sè ta lµm ntn? 2- Thùc hµnh a- Bµi 1: C2 c¸ch chuyÓn thµnh tû sè % (cñng cè c¸ch nhÈm, chuyÓn ®æi) b1 : t×m th¬ng - b2(tÝnh nhÈm)th¬ng 100:100 : hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò - nh¸p bµi - Hs tr×nh bµy - nªu c¸c bíc lµm - T×m tû sè % cña 2 sè - 2 bíc / 6 M: 0,57 = 57% ? Nªu c¸ch chuyÓn: NhÈm 0,57 x 100 100 - Hs tù lµm bµi - Bµi 1 gièng bíc mÊy trong c¸ch lµm - Nªu c¸ch lµm chung: sè ®ã x 100 + viÕt thªm ký hiÖu %(nhÈm ®ång thêi) b- bµi 2: CC c¸ch tÝnh tû sè % cña 2 sè 7/ M : 19:30= 0,6333... = 63,33% - Khi thùc hiÖn phÐp chia em thÊy cã g× cÇn chó ý ( d m·i) - VËy ta chØ lÊy ®Õn phÇn TP cã 4 c/sè - Chèt: nªu c¸ch lµm c- bµi 3: gi¶i to¸n 5/ ? Sè hs n÷ chiÕm bao nhiªu % sè hs cña líp nghÜa lµ thÕ nµo ? - Hs gi¶i bµi to¸n (thay = lêi gi¶i kh¸c cã ý nghÜa t¬ng øng) MR : §/S : T×m tû sè cña 2 vµ 5 2: 5 = 0,4 ; 0,4 x 100 = 40% III/- Cñng cè : - Nªu c¸ch t×m tû sè % cña 2 sè - B¶ng con - bíc 2 - B+ nh¸p - 2 bíc.. - §äc, ph©n tÝch ®Ò - B¶ng - Sai ë bíc 2 ( x 100 : 100 ) - TK, dÆn dß BVN tiÕt 75 .
- Xem thêm -