Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 14

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 14 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 68; TK 269) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - RÌn kü n¨ng thùc hiÖn phÐp chia STN : STN- th¬ng lµ STP. – Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn chu vi, diÖn tÝch c¸c h×nh. – Bµi to¸n vÒ trung b×nh céng . - B.Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC 3/ - Ch÷a bµi tËp tiÕt 66 II/- Bµi míi: LuyÖn tËp 1- bµi 1: tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc - Hs ®äc, hiÓu yªu cÇu M§:C2tÝnh gt biÓu thøc vµ phÐp chia ®· häc - Tù lµm vµo vë - Chèt: Nªu c¸ch thùc hiÖn b1 - Ch÷a - ®æi bµi KT 2- bµi 2: TÝnh råi so s¸nh kÕt qu¶ - Th¶o luËn c¸ch tÝnh nhanh - TL nhãm bµn - Nh©n 1 sè víi 0,4 (lÊy sè ®ã x 10:25) - V× 10 : 25 = 0,4 - Nh©n 1 sè víi 1,25 (lÊy sè ®ã x 10 : 8) - V× 10 : 8 = 1,25 - Nh©n víi 2,5 (lÊy sè ®ã x 10 : 4 ) - V× 10 : 4 = 2,5 - Hs nhÈm – ghi nhí 3- Bµi 3: gi¶i to¸n vÒ diÖn tÝch h×nh - Hs ®äc, nªu tãm t¾t - Tù lµm vë, 1 hs lµm b¶ng phô - Chèt: nªu l¹i c¸c bíc lµm 4- bµi 4: hs ®äc, hiÓu yªu cÇu - Hs nªu tãm t¾t - Ch÷a bµi. - lµm bµi – nhãm 2, 1 nhãm lµm III/- Cñng cè b¶ng phô - HÖ thèng néi dung luyÖn tËp - Nhí c¸ch chia 1 STN cho STN - MR: cho phÐp chia 2:14 2/ b1: 2:14= 0,142877... a- t×m th¬ng cña phÐp chia -nx: phÇn TP cã nhãm cs lÆp l¹i b-ch÷ sè thø 100 cña phÇn TP lµ ch÷ sè nµo lµ 142877. 100 cs gåm - BVN : tiÕt 66 100:6= 16 nhãm d 4 .. ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : chia 1stn cho 1stn th¬ng lµ 1stp (SGK 67 TK 265 A/-Môc tiªu : Gióp HS : - HiÓu vµ vËn dông ®îc quy t¾c chi 1 STN cho 1 STN mµ th¬ng t×m ®îc lµ 1 STP B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC: 3/ Ch÷a bµi tËp tiÕt 65 - BS: 27,6 : 14 ; 44,2 : 52 II/- Bµi míi 1- Xd quy t¾c 15/ a- VD1: §a bµi to¸n 1 SGK - Hs ®äc, hiÓu yªu cÇu- lËp pt 27m:4 - Tl nhãm 2 – t×m kÕt qu¶ c¸ch 1: ®æi 27m = 2700cm 2700:4=675cm=6,75m c¸ch 2: coi 27 = 27,00 lÊy 27,00 4 30 6,75 20 0 - mGV chèt c¸ch 2 - NhiÒu hs chia l¹i b- VD2: 43 : 52 - Hs nh¸p kq - Chèt c¸ch lµm (nh SGK) - LÇn 1 : lÊy 43 : 52 ®îc 0 d 43 ®¸nh dÊu phÈy vµo th¬ng, thªm 0 vµo bªn ph¶i sè d 43 . chia tiÕp c- Quy t¾c : h® nhãm 4 - ®äc nh SGK - Chèt: khi chia STN cho STN mµ lÇn cuèi cßn d ta thùc hiÖn chia tiÕp víi sè d ®ã =c¸ch ®¸nh dÊu phÈy vµo th¬ng, thªm 1 cs 0 vµo bªn ph¶i sè d vµ chia tiÕp 2- Thùc hµnh a- bµi 1: vËn dông quy t¾c, t/hiÖn phÐp chia 10/ - B + lªn b¶ng b- gi¶i to¸n tû lÖ cã phÐp chia võa häc 5/ - hs ®äc, nªu tãm t¾t - Chèt : Nªu c¸c bíc gi¶i - lµm b¶ng + B phô c- bµi 3: viÕt c¸c PS díi d¹ng STP 5/ - Tö : mÉu ? Muèn viÕt PS  STP em lµm tn? - Hs lµm b¶ng 2 M: = 2 : 5 = 0,4 5 - Chèt: c¸c PS trªn ®Ò cã thÓ viÕt thµnh STP - MR: thùc hiÖn víi phÐp 2 em cã n/xÐt g× 7 III/- Cñng cè: §äc l¹i quy t¾c- ghi nhí - BVN : tiÕt 66 *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n :chia 1 stn cho 1 stp (SGK 69 ; TK 272 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : -N¾m ®îc c¸ch thùc hiÖn chia mét sè TN cho mét sè TP b»ng c¸ch ®a vÒ phÐp chia hai sè tù nhiªn - VËn dông ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn phÐp chia B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC : Ch÷a bt tiÕt 67 3/ 1 HS lªn b¶ng 570 : 95 13/ Líp 25 :4 vµ ( 25 x5 ): (4x5) II/- Bµi míi 1.X©y dùng quy t¾c a.Giíi thiÖu tÝnh chÊt VD1:§a bµi to¸n: HS ®äc vµ lËp phÐp tÝnh ?H·y chuyÓn vÒ 2 sè tù nhiªn mµ th¬ng 57:9,5 kh«ng thay ®æi H§N2 ( 57 x10) : (9,5 x 10) = 570 : 95 -T×m kÕt qu¶ phÐp tÝnh - HS tr×nh bµy - GV HD tÝnh viÕt ( Nh SGK) -HS chia l¹i tõng thao t¸c B1:- ViÕt thªm vµo bªn ph¶i sè bÞ chia 570 B2 :- Bá dÊu phÈy ë sè chia 9,5 570 9,5 Thùc hiÖn phÐp chia VD2: 99:8,25 HS nªu tõng bíc tÝnh chia nh SGK - Rót ra quy t¾c 2> Thùc hµnh Bµi 1:Cñng cè c¸ch tÝnh CHèt : Khi chia mét sè cho 0,1 th× th¬ng thÕ nµo? Bµi2: TÝnh nhÊm Chèt : Qua bµi 2 em cÇn chó ý g×? Chèt :Khi chia cho 10 th× sè bÞ chia gi¶m 10 lÇn Khi chia cho 0,1 th× sè bÞ chia t¨ng 10 lÇn Bµi 3:Gi¶i to¸n cã phÐp chia võa häc T×m hiÓu ®Ò GV kiÓm tra vµ cho ch÷a bµi Chó ý c¸ch ®Æt lêi gi¶i III.Cñng cè : ? Nªu néi dung cÇn ghi nhí? Khi thùc hiÖn chia cho STP em cÇn chó ý g×? DÆn dß VBT tiÕt 68 H§N bµn HS ®äc SGK B + Nh¸p 1HS tr¶ lêi HS lµm b¶ng con HS tr¶ lêi HS l¾ng nghe HS ®äc vµ nªu tãm t¾t HS tù lµm HS ®äc Lµm theo 2 bíc nh SGK Kh«ng quªn g¹ch dÊu phÈy ë SC Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 70; TK 277 ) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - Cñng cè quy t¾c chia 1 STN cho 1 STN. – RÌn kü n¨ng thùc hiÖn chia 1 STN cho 1 STP vµ vËn dông®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan. - B/-Ho¹t ®éng d¹y häcTG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A/- Bµi míi Bµi1- TÝnh vµ so s¸nh kÕt qu¶ 10/ - Hs lµm nh¸p - Chèt: Muèn chia nhÈm 1 sè cho 0,5; 0,2 - Hs tr×nh bµy 0,25 ta lµm tn? - H® nhãm 2 - Tr×nh bµy 1 - MR: 5 : 0,5 = 5 : = 5 x2 2 5 :0,125 = ? ( 5 x8) - Hs nhÈm thuéc / Bµi 2: T×m x 8 - Hs lµm vë -Ch÷a bµi – KiÓm tra 2HS lªn b¶ng + ®æi vë Chèt §Æt c©u hái giao lu Bµi 3:HS ®äc vµ t×m hiÓu bµi 2em ®äc vµ t×m hiÓu bµi Tãm t¾t : Cã 21 lÝt vµ 15 lÝt 1chai ®ãng 0,75 l Hái cã bao nhiªu chai? ? T×m ®êng lèi gi¶i Hs th¶o luËn nhãm 2 Gi¶i bµi vµ ch÷a bµi Lµm vë bvµ 1 HS lªn b¶ng B1:T×m tæng sè lÝt B2 :T×m sè chai cÇn chøa ®ñ HS cã thÓ lµm theo c¸c c¸ch kh¸c nhau Bµi 4 6/ H§ nhãm bµn CHo HS tr×nh bµy ®Þnh híng -Líp nhËn xÐt Tr×nh bµy bµi lµm b1:t×m diÖn tÝch HCN: 25 x25 = 225 HS ®äc l¹i b2:T×m chiÒu dµi: 225: 12,5 = .... b3: T×m chu vi vµ diÖn tich thöa ruéngHCN III.Cñng cè: 2/ ?Nªu néi dung cÇn ghi nhí? HS tr×nh bµy Tæng kÕt :VËn dông phÐp chia ®· häclµm tÝnh vµ gi¶i to¸n NX tiÕt häc- dÆn dß VN lµm vë bµi tËp tiÕt 69 ******************************************** Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n (SGK 71; TK 281) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : -HiÓu vµ vËn dông ®îc quy t¾c chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n - ¸p dông ®Ó giai c¸c bµi to¸n cã liªn quan - B/-Ho¹t ®éng d¹y häc- Ho¹t ®éng d¹y I. KTBC B¶ng tay vµ 1 HS lªn b¶ng II. Bµi míi 1.Giíi thÖu phÐp chioa STP cho STP a.VD1: GV ®a bµi to¸n 23,56 : 6,2 = ? kg T×m kÕt qu¶:Gîi ý : T×m c¸ch nµo ®Ó chuyÓn phÐp chia cho sè tù nhiªn? -GV ghi 23,56 :6,2 =(23,56 x10):(6,2x10)= = 235,6 : 62 = 3,8 kg b1: dÞch chuyÓn dÊu phÈy b2: chia - GV híng dÉn tiÕn tr×nh viÕt theo 2 c¸ch b. VD2 : 82,55 : 1,27 ? Muèn ®a vÒ phÐp chia cho 127 ta ph¶i dÞch chuyÓn ? ch÷ sè - Hs nh¸p kq c. X©y dùng quy t¾c - §äc thuéc quy t¾c (nh SGK/71) - Chèt: Mu«n chia 1 STP cho 1STP b1: chuyÓn vÒ phÐp chia cho STN, ®Õm..... dÞch chuyÓn dÊu phÈy b2: chia 2- Thùc hµnh a- bµi 1: cñng cè kü n¨ng thùc hµnh chia sè thËp ph©n cho STP - Chèt: cÇn chó ý g× khi thùc hiÖn bµi 1 b- bµi 2: gi¶i to¸n cã sö dông phÐp chia ? Nªu tãm t¾t bµi - Hs lµm nh¸p - ®äc bµi lµm c- bµi 3: phÐp chia cã d TT; 1 bé – 2,8m ; 429,5m may ®îc nhiÒu nhÊt ? bé, thõa ? mÐt - Ch÷a: Cã 2 c¸ch tr×nh bµy -VD: cã 429,5m v¶i th× may ®îc nhiÒu nhÊt sè bé quÇn ¸o vµ thõa sè mÐt : 429,5 : 2,8 = ........ d ...... c¸ch 2: thùc hiÖn phÐp chia 429,5 : 2,8 = ......d..... -TL vËy cã ...... Chèt: Em cã n/xÐt g× ë phÐp chia cña bµi - sè d lµ sè mÐt v¶i thõa MR: Muèn may thªm 1 bé cÇn thªm ? mÐt III/- Cñng cè : Nªu quy t¾c chia ... - TK: CÇn tríc hÕt ®Õm ë phÇn TP cña SC cã bao nhiªu c/sè th× dÞch chuyÓn dÊu phÈy cña SBC sang ph¶i bÊy nhiªu c/sè. NÕu k« ®ñ ®Ó dÞch chuyÓn ta thªm = c/sè 0. sau ®ã míi chia . TG Ho¹t ®éng häc 235,6 : 62 7/ HS ®äc rót ra phÐp chia H§N bµn HS tr×nh bµy 23,56 6,2 5 / - 2 hs thùc hiÖn l¹i - NhËn xÐt sè chia - 2 c/sè - tr×nh bµy - H® nhãm 2 8/ 5/ 5/ - hs lµm b¶ng (2 phÐp) - nh¸p 2 phót - bíc 1 - Hs ®äc, t×m hiÓu ®Ò - 4,5 lÝt nÆng3,42 kg 8 lÝt nÆng .... kg - Hs ®äc, t×m hiÓu bµi - TL nhãm 2 – t×m ®Þnh híng - lµm b¶ng - chia cã d 3/ - BVN : tiÕt 70
- Xem thêm -