Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 13

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 13 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 61; TK 224) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - cñng cè vÒ phÐp céng, phÐp trõ , phÐp nh©n , phÐp chia c¸c STP - Bíc ®Çu vËn dông quy t¾c nh©n mét STP víi mét STP - Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ - B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 60 II/- Bµi míi: LuyÖn tËp Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh : B + 1 HS lªn b¶ng ? Khi thùc hiÖn céng trõ hai STP em cÇn chó ý g×? - Nªu c¸ch thùc hiÖn nh©n hai stp Bµi2 :Cñng cè kü n¨ng nh©n nhÈmvíi 10, 100,1000vµ 0,1 ; 0,01 ; 0,001 HS nªu, líp nhËn xÐt vµ bæ sung 1 hs tr¶ lêi Nªu sù kh¸c nhau gi÷a nh©n nhÈm 10;100 1000 víi nh©n mhÈm 0,1;0,01;0,001 Bµi 3:Gi¶i to¸n GV ghi tãm t¾t 5kg :3850 ®ång 3,5 kg : ....tiÒn? HS lµm bµi vµo vë CH÷a bµi : 3 HS lªn b¶ng HS lµm bµi vµo vë -3 HS lªn b¶ng ch÷a Líp ®æi bµi kiÓm tra -Nh©n nhÈm víi 10,100,1000 th× thªm c¸c sè 0 vµo bªn ph¶i - Nh©n nhÈm víi o,1;0,01;0,001 th× bít c¸c sè 0 nh chia nhÈm cho 10,100,1000. HS ®äc vµ nªu tãm t¾t TG 3/ 8/ 8/ 7/ HS t×m ®Þnh híng gi¶i (TLN2) Tr×nh bµy híng gi¶i -HS lµm bµi vµo vë + b¶ng nhãm Gv chÊm ba× ®èi chiÕu ?Bµi to¸n thuéc lo¹i to¸n g×?Em ®· gi¶i HS tr¶ lêi b»ng c¸ch nµo? Bµi 4:Giíi thiÖu vÒ nh©n 1 tæng víi 1 sè a.Nªu yªu cÇu ý a 6/ HS nªu -Sö dông b¶ng con ? So s¸nh gi¸ trÞ cña (a+b) x cvµ axc+b x c Hai biÓu thøc cã gi¸ trÞ b»ng nhau mÆc dï c¸ch thùc hiÖn kh¸c nhau Chèt c¸ch tÝnh nhanh ?Nh©n 1 tæng víi 1 sè cã mÊy c¸ch lµm? Hai c¸ch lµm MR: TÝnh nhanh:9,3 x 5,7 + 9,3 x3,3 +9,3 HS thi ®ua lµm, ai cã KQ nhanh B1: X§ thõa sã chung gièng nhau ®îc tr×nh bµy 2/ B2: ChuyÓn tæng thµnh tÝch cña TSC víi tæng cña c¸c TS cßn l¹i III. Cñng cè:GV hÖ thèng kiÕn thøc LT 2/ DÆn dß VBT tiÕt 61 vµ xem tríc bµi 62 ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 62; TK 249 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS -Cñng cè phÐp céng trõ nh©n chia sè thËp ph©n - ¸p dông tÝnh chÊt cña c¸c ¬phÐp tÝnh ®Ó tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøcb»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt - Gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC: 3/ Ch÷a bµi tËp tiÕt 61 HS lªn b¶ng + b¶ng tay II/- LuyÖn tËp Bµi 1:TÝn gi¸ trÞ cña biÓu thøc HS X§ yªu cÇu vµ tù lµm bµi vµo 6/ vë nh¸p -2 HS ch÷a bµi Chèt :C¸ch thùc hiÖn hai biÓu thøc kh¸c nhau nh thÕ nµo? Bµi 2:a)TÝnh b»ng hai c¸ch X§ yªu cÇu 8/ 2 em lªn b¶ng ch÷a Tù ®Æt c©u hái giao lu cñng cè ?Muèn nh©n 1 tæng víi 1 sè ta lµm thÕ nµo? ?Muèn nh©n 1 hiÖu víi 1 sè ta lµm thÕ nµo? HS nªu Bµi 3:TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt HS ®äc – lµm tõng ý 8/ 0,12 x 400 = 0,12 x 100 x 4 HsS nªu c¸ch lµm vµ gi¶i thÝch 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5 =4,7 x (5,5 – 4,5) t¹i sao? b)TÝnh nhÈm t×m kÕt qu¶ VD PhÐp tÝnh 2:Hai vÕ lµ hai tÝch b»ng nhau,trong ®ã cã mét TS = n.VËy TS cßn l¹i còng b»ng nhau VËy x = 6,2 Chèt c¸ch tÝnh nhanh lµ c¸ch chóng ta cã vËn dông ®Ó t×m ngay kÕt qu¶ Bµi 4:Gi¶i to¸n GV ghi TT 4m :tr¶ 6000 ®ång 6,8 m : tr¶ h¬n ....®ång? KhuyÕn khÝch c¸ch gän nhÊt MR:TÝnh nhanh 0,2 + 0,7 + 1,2 + ..... + 4,7 III. Cñng cè Cho HS ®äc l¹i quy t¾c nh©n 1sè víi 1 tæng,1 hiÖu NhËn xÐt tiÕt häc DÆn dß VBT tiÕt 62 T×m c¸ch chia 8,4m :4 HS ph¶i lËp luËn 3HS ®äc l¹i c¸ch lËp luËn HS ®äc vµ nªu tãm t¾t 8/ HS lµm vµo vë nh¸p theo c¸c c¸ch kh¸c nhau -Tr×nh bµy c¸c c¸ch ¸p dông d·y sè hai HS ®äc 2/ 3/ *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : phÐp chia (SGK 63 ; TK 253 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - N¾m quy t¾c chia 1 STP víi 1 STN - G¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn chia STP cho STN B/-Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC : Ch÷a bt tiÕt 62 II/- Bµi míi 1- Híng dÉn thùc hiÖn phÐp chia STP:STN a- GV ®a bµi to¸n 1 - §é dµi mçi ®o¹n d©y = 8,4 : 4 = ...m - T×m kÕt qu¶ phÐp tÝnh - c1: Hs ®æi: 8,4m = 84dm 84:4= 21dm = 2,1m - c2: hs ®Æt tÝnh chia nh phÐp chia STN 8,4 4 LÊy 8:4 =2 viÕt 2,viÕt dÊu ph¶y vµo th¬ng LÊy 4:4=1  8,4 : 4 = 2,1 - GV híng dÉn kü thuËt tÝnh theo c¸ch 2 - SS 2 phÐp chia 8,4 : 4 vµ 84:4 Ho¹t ®éng häc - Hs ®äc, lËp phÐs tÝnh - Hs th¶o luËn nhãm 2 - tr×nh bµy - 2 hs thùc hiÖn l¹i TG 3/ 13/ 8/ - Chèt: sau khi thùc hiÖn chia phÇn nguyªn xong ph¶i ®¸nh dÊu phÈy vµo th¬ng råi míi thùc hiÖn chia tiÕp phÇn TP b- VD2: 72,58 : 19 - SS sù gièng vµ kh¸c víi phÐp 1 - Hs nh¸p bµi . - T¹i sao ph¶i ®¸nh dÊu phÈy ë th¬ng cs 3 c- Rót ra quy t¾c chia - Muèn chia 1 STP cho 1 STN ta lµm thÕ nµo - §äc thuéc quy t¾c SGK - Chèt: Khi chia c/ta cÇn chó ý chia phÇn nguyªn tríc, ®¸nh dÊu phÈy vµo bªn ph¶i th¬ng, rèi tiÕp tôc chia phÇn TP - Trong tõng lÇn chia tiÕn hµnh nh phÐp chia 2 STN 2- Thùc hµnh a- bµi 1: cñng cè c¸ch thùc hiÖn phÐp chia B 5,28 : 4 - Nh¸p 3 phÐp cßn l¹i - Ch÷a , tù KT bµi - Chèt: khi thùc hiÖn phÐp chia cÇn chó ý g× b- bµi 2: t×m x - Ch÷a bµi, líp ®æi bµi KT - Chèt : nªu c¸ch lµm ë bt2 c- Bµi 3 gi¶i to¸n TT: 3 giê ®i 126,54km- TB 1 giê ®i ? km - Chèt: §Ó lµm bµi 3 c/ta v.dông k.thuËt míi nµo ? d- MR: Thùc hiÖn phÐp chia vµ cho biÕt sè d lµ bao nhiªu 22,44 : 18 III/- Cñng cè: Nªu k/thøc cÇn ghi nhí - §äc l¹i quy t¾c - TK: N¾m ®îc thø tù thùc hiÖn phÐp chia ®iÓm kh¸c so víi phÐp chia STN cho STN -Gièng: chia STP : STN, - Kh¸c: SC cã 2 ch÷ sè - 1 hs lªn b¶ng - 3 lµ th¬ng phÇn nguyªn - 72 :19 - TL nhãm bµn 5/ 2/ 20/ 8/ - 3 hs lªn b¶ng ch÷a - Hs lµm vë - 2 hs lªn b¶ng 6/ - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò - hs lµm b¶ng 4/ - nhãm 2 1/ 2/ - BVN: tiÕt 63 ********************************************* Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 61; TK 241 ) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - RÌn kü n¨ng thùc hiÖn phÐp chia 1 STP cho 1 STN. – X¸c ®Þnh sè d phÐp chia 1 STP cho 1 STN . – Cñng cè ý nghÜa cña phÐp chia th«ng qua bµi to¸n cã v¨n . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc- Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 63 II/- LuyÖn tËp 1- bµi 1: Cñng cè ®Æt tÝnh råi tÝnh - Chèt: nªu c¸ch chia STP cho STN 2- bµi 2: Giíi thiÖu phÐp chia cã d ®a phÐp chia 22,44 : 18 ? Nªu c¸ch thö l¹i - §äc KQ vµ sè d ? Nªu c¸ch x¸c ®Þnh sè d 3- bµi 3: Giíi thiÖu phÐp chia cã d vµ chia tiÕp víi sè d 26,5 25 - lÇn 1 : 26:25=1 d 1 15 1,06 - lÇn 2: h¹ 5=15:25=0 d 15 150 - lÇn 3 thªm 0 vµo sau 15 ®îc 150:25= 6 k« d vËy 26,5 : 25 = 1,06 ? uèn chia tiÕp víi sè d ta lµm tn? - §äc xhó ý ( nh SGK ) - Hs thùc hµnh 12,24 : 10 4- bµi 4: Gi¶i to¸n - Chèt: bµi to¸n cã d¹ng g× MR: KQ sau ®óng hay sai 65,8 : 5 = 13,1 d 3 65,8 : 5 = 13,1 d 0,3 65,8 : 5 = 13,16 III/- Cñng cè - Khi thùc hiÖn phÐp chia mµ cßn d ta chia tiÕp b»ng c¸ch nµo ? Ho¹t ®éng häc TG 1,24 x 18 + 0,12 = 3/ - hs lµm b¶ng + nh¸p - Ch÷a , 3 hs lªn b¶ng- Tù KT 8/ - H® nhãm 2 – chia - Líp t.hiÖn c¸c phÐp cßn l¹i 8/ - X.®Þnh sè d ë hµng nµo - Hs chia l¹i 3 lÇn - chó ý lÇn 3 10/ - thªm 0 vµo sau sè d tiÕp tôc chia - Hs ®äc, t×m hiÓu bµi - Tù gi¶i bµi - H® nhãm 2 – gi¶i thÝch 5/ 2/ - BVN : BT tiÕt 64 Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : chia 1 stp cho 10; 100; 1000 (SGK 65; TK 260 ) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - BiÕt vµ vËn dông quy t¾c chia 1 STP cho 10; 100; 1000 . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc- Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 64 II/- bµi míi 1- X©y dùng quy t¾c a- Thùc hiÖn phÐp chia: 213,8 : 10 - Hs tù thùc hiÖn theo nhãm bµn 213,8 : 100 (chia viÕt) 213,8 : 1000 - §äc K.qu¶- GV ghi : 213,8 : 10 = 21,38 213,8 : 100 = 2,138 213,8 :1000=0,2138 TG 3/ 10/ - N.xÐt /qu¶ phÐp tÝnh cã g× ®Æc biÖt b- Rót ra quy t¾c( ®äc thuéc q.t¾c SGK) - Chèt : chia STP cho 10, 100, 1000 k« cÇn ®Æt tÝnh viÕtmµ nhÈm nhanh = c¸ch dÞch chuyÓn dÊu phÈy sang tr¸i 1, 2, 3 ch÷ sè ta ®îc ngay kÕt qu¶ 2- Thùc hµnh a- bµi 1: Yªu cµu tÝnh nhÈm - §äc Kq- líp tù KT KQ: a,b : 10 =0,ab = a x 0,1 a,b : 100 = 0,0ab = a x 0,01 - Chèt: khi TS thø 1 k« ®ñ cs ®Ó dÞch chuyÓn ta thªm ch÷ sè 0 vµo hµng cßn thiÕu b- bµi 2: tÝnh nhÈm råi ss Kq a : 10 = a x 0,1 a : 100 = a x 0,01 - Chèt:Khi dÞch chuyÓn dÊu phÈy cña 1 STP sang tr¸i 1, 2 cs th× sè ®ã thay ®æi ntn? c- bµi 3: gi¶i to¸n TT: cã 537,25 tÊn g¹o, lÊy ra 1 sè g¹o 10 cßn l¹i ...... tÊn g¹o - Ch÷a ? VËn dông kü thuËt míi nµo ®Ó tÝnh? III/- Cñng cè - Nh¾c l¹i quy t¾c - TK: N¾m c¸ch chia nhÈm- vËn dông vµo tÝnh to¸n nhanh. - C¸c cs gièng TS thø 1, vÞ trÝ dÊu phÈy dÞch chuyÓn sang tr¸i - lµ ST1 dÞch chuyÓn sang tr¸i... - Hs lµm nh¸p 7 / - Hs lµm vë- 2 hs lªn b¶ng ch÷a 8 / - gi¶m 100 lÇn - nh©n víi 0,01 - hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò - Hs tù gi¶i bµi, nh¸p - 1 hs lµm b¶ng phô - BVN : tiÕt 65 6/
- Xem thêm -