Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 12

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 12 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : nh©n sè thËp ph©n víi 10;100;1000... (SGK ; TK 223) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - BiÕt vµ vËn dông quy t¾c nh©n nhÈm 1 STP víi 10; 100; 1000 ... . - Cñng cè kü n¨ng nh©n 1 STP víi 1 STN . – Cñng cè kü n¨ng viÕt sè ®o ®¹i lîng díi d¹ng STP b»ng vËn dông nh©n nhÈm . - B.Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC 3/ - Ch÷a bµi tËp tiÕt 55 B: 36,5 x 10 II/- Bµi míi 1- X©y dùng quy t¾c 10/ a- GT phÐp tÝnh: 27,867 x 10 - Hs vËn dông bµi tríc 27,867 x 100 - T×m k.qu¶ - Hs t×m Kq- th¶o luËn nhãm bµn - Tr×nh bµy ( tÝnh viÕt ) KL: VËy : 27,867 x 10 = 278,67 - Hs ®äc l¹i 27,867 x 100 = 2786,7 - NhËn xÐt Kq vµ thõa sè thø nhÊt - PhÐp 1 tÝch vµ TS thø 1 gièng -KL: ë phÐp 1 dÞch chuyÓn dÊu phÈy cña nhau vÒ ch÷ sè TS thø 1 sang ph¶i 1 ch÷ sè ®îc tÝch. - DÊu phÈy ®· dÞch sang ph¶i 1 cs - Nh©n víi 100 dÞch chuyÓn 2 cs®îc tÝch b- Ph¸t biÓu- ghi nhí quy t¾c -Hs ®äc SGK-nhÈm 2- Thùc hµnh 21/ a- bµi 1: tÝnh nhÈm 7/ - Hs lµm bµi vµo vë nh¸p - Ch÷a - 3 hs lªn b¶ng b- bµi 2: chuyÓn ®æi ®v ®o 6/ - Hs lµm b¶ng + nh¸p -Hs gi¶i thÝch c¸ch lµm (nhiÒu c¸ch) - Chèt: VËn dông nh©n víi 10; 100; 1000... ®Ó chuyÓn ®æi c¸c ®v ®o ®¹i lîng b»ng c¸ch dÞch chuyÓn dÊu phÈy sang ph¶i, 1 ®v ®o dÞch chuyÓn 1 ch÷ sè c- bµi 3: gi¶i to¸n - T×m ®Þnh híng, nªu c¸ch lµm 6/ - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò - H® nhãm 2 - b1: t×m 10 lÝt nÆng bao nhiªu - T×m can + dÇu nÆng bao nhiªu -MR: NÕu dÞch chuyÓn dÊu phÈy cña 1 STP - Hs lµm bµi vµo vë – ch÷a sang ph¶i 1,2,3ch÷ sè th× sè ®ã thay ®æi ntn III/- Cñng cè 3/ - Nªu néi dung cÇn ghi nhí - Hs ®äc quy t¾c - Ghi nhí, vËn dông quy t¾c nh©n nhÈm khi thùc hiÖn nh©n 1 STP víi 10; 100; 1000... - BVN : tiÕt 56 ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 58; TK 227 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Cñng cè kü n¨ng nh©n nhÈm víi 10; 100; 1000 . – RÌn kü n¨ng nh©n 1 STP víi 1 STN . – GiaØ to¸n cã lêi v¨n . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC: 2/ - Nªu quy t¾c nh©n nhÈm 1 sè víi 10,100,.. II/- LuyÖn tËp 1- bµi 1: Cñng cè kü n¨ng nh©n nhÈm 6/ - Ch÷a bµi – gi¶i thÝch c¸ch lµm 2- bµi 2: CC thùc hiÖn phÐp nh©n STP- STN 8/ - Ch÷a bµi – tù ®èi chiÕu - Nªu c¸ch nh©n 1 STP víi 1 STN 3- bµi 3: gi¶i to¸n 8/ - T×m hiÓu bµi- nªu tãm t¾t - Hs nh¸p, tr×nh bµy bµi (M) - Ch÷a 4- bµi 4: t×m x 8/ - Sè cÇn t×m cã ®iÒu kiÖn g× - Hs h® nhãm , t×m c¸ch lµm - Hs tr×nh bµy. - Thö chän: 2,5 x 0 = 0 < 7 ® 2,5 x 1 = 2,5 < 7 ® 2,5 x 2 = 5 < 7 ® 2,5 x 3 = 7,5 > 7 lo¹i - VËy x lµ 0, 1, 2 - Chèt: víi lo¹i bµi gi¶i = thö chän, ta thö chän ®Õn gt lo¹i ®Çu tiªn(2,5x3=7,5 lo¹i) - MR: tæng 2 sè = 13,2 nÕu dÞch chuyÓn 3/ dÊu phÈy cña ST2 sang ph¶i 1 cs ta ®îc ST1, t×m 2 sè III/- Cñng cè 2/ - NhËn xÐt tiÕt häc . Ho¹t ®éng häc - Hs ®iÒn kq - §äc vµ KT nèi tiÕp - Hs lµm bµi vµo vë - 2 hs lµm b¶ng – nhãm - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò - 1 hs lµm b¶ng phô - Lµ sè tù nhiªn - 2,5  x < 7 - H® nhãm bµn - Hs tr×nh bµy - BVN : tiÕt 57 *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : nh©n 1 stp víi 1 stp (SGK 58 ; TK 231 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - VËn dông ®óng quy t¾c nh©n 1 STP víi 1 STP . – Bíc ®Çu biÕt nhËn biÕt t/chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n 2 STP. B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC : Ch÷a bt tiÕt 57 3/ - Nªu c¸ch nh©n 1 STP víi 1 STN - Hs : 6,4 x 48 II/- Bµi míi 13/ 1- X.dùng quy t¾c nh©n STP víi STP a- H×nh thµnh phÐp nh©n 6,4 x 48 - §a bµi to¸n SGK ? Muèn tÝnh d.tÝch vên hoa ta lµm tn? 6,4 x 4,8 - T×m k.qu¶ (cã thÓ tÝnh b»ng nhiÒu c¸ch ) - H® nhãm bµn Vd:c1: ®æi vÒ 2 STN- nh©n - ®æi =64x48= 3072dm2=30,72m2 c2:6,4x4,8 ®Æt cét däc nh SGK - Chèt c2: GV viÕt b¶ng- Hs nh©n - Hs tr×nh bµy l¹i ? SS víi phÐp 6,4 x 48 - TS thø 2 cã 1 cs ë phÇn TP b- Giíi thiÖu phÐp tÝnh 4,75 x 1,3 - tÝch cã 2 ch÷ sè ë phÇn TP - Hs nh¸p- tr×nh bµy- líp nhËn xÐt -1 hs lªn b¶ng lµm c- X.dùng quy t¾c - H® nhãm 2 - Quy t¾c SGK (hs më SGK) - Hs ®äc, nhÈm thuéc - Chèt: Khi nh©n STP víi STP em cÇn chó ý bíc nµo?(®Æt dÊu phÈy ë tÝch, ®Õm ë phÇn TP cña c¶ 2 thõa sè ... ) 2- Thùc hµnh a- Bµi 1: C2 kü n¨ng nh©n STP víi STP 7/ - B¶ng tay + nh¸p - Ch÷a- kiÓm tra bµi - Hs lªn b¶ng ch÷a - Chèt: Khi nh©n 1 STP víi 1 STP em cÇn chó ý bíc nµo ? - §Æt dÊu phÈy ë tÝch ... - Nªu l¹i chó ý ®ã- CÇn ®Õm ë phÇn TP cña c¶ 2 TS cã bao nhiªu ch÷ sè - Hs nªu b- bµi 2: tÝnh råi ss gi¸ trÞcña a  b vµ b  7/ a -b1 chia nhãm thùc hiÖn (2 d·y) - Hs nh¸p c¸ nh©n ( tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n) - tr×nh bµy b2 ViÕt ngay k.qu¶ vµo phÐp tÝnh - Líp nh¸p, 1 hs lµm b¶ng phô - Gi¶i thÝch c¸ch lµm -Chèt: c/ta ®· s.dông t/chÊt nµo ®Ó lµm bµi - t.chÊt giao ho¸n c- bµi 3: gi¶i to¸n 4/ - Hs ®äc, t×m hiÓu ®Ò - T×m hiÓu bµi - hs nh¸p, tr×nh bµy - Ch÷a: - 2 hs ®äc, líp ®èi chiÕu d- MR: k« tÝnh, t×m x 2/ - H® nhãm 2 x  5,72 = 5,72  4,6 III/- Cñng cè - Nªu c¸ch thùc hiªn nh©n 1 STP víi 1 STP - TK c¸ch ®Æt tÝnh vµ nh©nnh STN, cÇn chó ý bíc ®Æt dÊu phÈy ë tÝch 2/ - BVN: tiÕt 53, xem tríc bµi 54 ********************************************* Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 60; TK ) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè : - VËn dông quy t¾c nh©n nhÈm STP víi 0,1; 0,01; 0,001 ... . – RÌn luyÖn kü n¨ng nh©n 1 STP víi 1 STP . - Cñng cè kü n¨ng chuyÓn sè ®o ®¹i lîng. - ¤n tû lÖ b¶n ®å . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC -Nªu q.t¾c nh©n nhÈm STP víi 10,100,1000 2/ II/- Híng dÉn luyÖn tËp 1- X.dùng quy t¾c 10/ - §a phÐp nh©n: 142,57 x 0,1 - Hs thùc hiÖn tÝnh viÕt 142,57 x 0,01 - ®äc k.qu¶ - NhËn xÐt vÒ tÝch vµ TS thø 1 - TL nhãm 2 ?DÞch chuyÓn dÊu phÈy cña sè 142,57 sang tr¸i 1 CS ®îc tÝch.... ?Muèn nh©n 1 STP víi 1,0; 0,01 ta lµm tn? - Hs suy nghÜ- nªu - §äc + thuéc quy t¾c SGK. - Chèt: Khi nh©n STP víi 0,1; 0,01 ta nhÈm nhanh =c¸ch dÞch chuyÓn dÊu phÈy vÒ bªn tr¸i 1, 2,....ch÷ sè mµ k« cÇn lµm tÝnh viÕt. 2- Thùc hµnh a-Bµi 1: VËn dông quy t¾c nh©n nhÈm 8/ - Hs tù nhÈm- ghi kÕt qu¶ - GV ghi l¹i c¸c phÐp tÝnh - 3 hs lªn b¶ng ch÷a bµi 362,5 x 0,001 ; 20,25 x 0,001 ; 5,6 x 0,001 c¸c phÐp nµy cã g× cÇn chó ý. -p1: phÇn nguyªn võa dñ 3 cs ®Ó dÞch chuyÓn dÊu phÈy-phÇn nguyªn cña tÝch=0 -p2+3: khi dÞch chuyÓn dÊu phÈy sang tr¸i - hs nªu, líp nhËn xÐt phÇn nguyªn ko ®ñ ®Ó dÞch chuyÓn, ta ph¶i thªm cs 0 vµo bªn tr¸i cho ®ñ ch÷ sè ®Ó (nh¾c l¹i (M) dÞch chuyÓn b-Bµi 2: ViÕt c¸c sè ®o diÖn tÝch d¬Ý d¹ng 8/ STP mang ®¬n vÞ km HS tù lµm bµi vµo vë - ch÷a + gi¶i thÝch Chèt : Khi ®æi ë bµi 2 ta cÇn lµm NTN? §æi tõ ha sang km2ta nh©n sè ®ã víi 0,01 tøc lµ dÞch chuyÓn dÊu phÈy sang tr¸i2 ch÷ sè c-Bµi 3: ? Em hiÓu g× vÒ tû lÖ trªn b¶n ®å? ?§é dµi trªn giÊy lµ bao nhiªu? Bµi yªu cµu t×m g×? 7/ HS ®äc ®Ò vµ ph©n tÝch ®Ò T×m ®é dµi thùc tÕ HS tù lµm bµi vµ ch÷a bµi Chèt : Muèn tÝnh ®é dµi trªn thùc tÕ ta lµm thÕ nµo? III. Cñng cè MR NÕu dêi dÊu ph¶ycña STP sang tr¸i ®i 1,2,3.. ch÷ sè th× ®ång nghÜa víi viÖc ta lµm g×? -Ta lÊy ®é dµi trªn giÊy nh©n víi tû lÖ 3/ Nh©n víi 0,1 ;0,01 ... Chia cho10 ; 100; 1000... -HS ®äc thuéc quy t¾c SGK DÆn dß VBT tiÕt 59 ********************************************* Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 61; TK 241 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè vÒ nh©n STP víi STP -NhËn biÕt ,¸p dôngtÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp nh©n STP trong tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc. B/-Ho¹t ®éng d¹y häcTG Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 59 II/- LuyÖn tËp Bµi 1:TÝnh vµ so s¸nh gi¸ trÞ cña biÓu thøc a)(a x b) x c vµ a x (b xc) Ch÷a :2 d·y + 1 HS lªn b¶ng H·y phan biÖt c¸ch thùchiÖn cña 2 biÓu thøc? GV ghi :( a x b) x c = a x( b x c) Em cã biÕt ®©y lµ t/c nµo cña phÐp nh©n? Chèt : PhÐp nh©n STP cã t/c nh phÐp nh©n STN b, VËn dông ®Ó tÝnh nhanh Chèt c¸ch tÝnh tÝch cña nhiÒu STp ta nhãm 2 TS nµo mµ tÝch cña chóg lµ sè ®Æc biÖt ®Ó cã thÓ vËn dông nh©n nhÈm nh 1;0,1; 10.. Ho¹t ®éng häc 3/ HS lªn b¶ng+ b¶ng tay 10/ HS tr×nh bµy vµ so s¸nh C¸ch tÝnh kh¸c nhau nhng kÕt qu¶ vÉn gièng nhau HS ph¸t biÓu thµnh lêi 8/ B¶ng con = HS lªn b¶ng Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc ?NhËn xÐt vÒ hai biÓu thøc CHèt : C¸ch thùc hiÖn kh¸c nhau ta cÇn x¸c ®Þmh d¹ng biªut thøc ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®óng Bµi3 :Gi¶i to¸n Cñngcè c¸ch gi¶i to¸n cã lêi v¨n liªn quan ®Õn phÐp céng STP III. Cñng cè : Nªu t/c kÕt hîp cña phÐp nh©n STPvµ cho biÕt t/c nµy ¸p dông cho bµi tËp nµo? DÆn dß VBT tiÕt 60 6/ HS nh¸p HS nªu c¸ch thùc hiÖn kh¸c nhau cña hai biÓu thøc 7/ HS tù ®äc vµ t×m hiÓu bµi -Hs lµm bµi trªn nh¸p - 1 HS lªn b¶ng ch÷a 3/ 1 HS nªu TÝnh chÊt nµy ¸p dông cho bµi tËp tÝnh nhanh
- Xem thêm -