Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 11

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 11 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 52; TK 200) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè: - Kü n¨ng tÝnh tæng cña nhiÒu STP, sö dông tÝnh chÊt cña phÐp céng ®Ó tÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt . – So s¸nh c¸c STP, gi¶i bµi to¸n víi c¸c STP - B.Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC 3/ - Ch÷a bµi tËp tiÕt 50 II/- Híng dÉn luyÖn tËp 1- Bµi 1: CC c¸ch thùc hiÑn phÐp céng STP 10/ - Hs lµm b¶ng + vë, ®æi vë KT 2- Bµi 2: Hs ®äc y/cÇu: tÝnh nhanh 8/ - Lµm bµi tËp. - Hs lµm vµo vë - Ch÷a bµi- gi¶i thÝch c¸ch lµm - 2 hs lªn b¶ng ch÷a - Chèt: §Ó tÝnh nhanh em ®· vËn dông .. - Tù KT 3- Bµi 3: Hs ®äc, hiÓu y/cÇu, lµm bµi - Ch÷a bµi 4- Bµi 4: §äc, ph©n tÝch ®Ò 6/ - T×m ®Þnh híng gi¶i - H® nhãm bµn - Hs nh¸p bµi - Hs nh¸p c¸ nh©n - Tr×nh bµy bµi - Líp tù KT - Chèt: Muèn t×m sè m v¶i c¶ 3 ngµy em lµm ? bíc . - Hs nªu 3 bíc gi¶i III/- Cñng cè 3/ ? Nªu c¸c bíc thùc hiÖn tÝnh céng - Chèt: Khi thùc hiÖn phÐp + nhiÒu SH ta lµm tÝnh viÕt. - NÕu y/c tÝnh g/trÞ b/thøc: lµm hµng ngang - VËn dông t/c giao ho¸n vµ k/hîp cña phÐp + ®Ó tÝnh nhanh tæng nhiÒu sè - BVN : tiÕt 51 ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : trõ 2 sè thËp ph©n (SGK 53; TK 204 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - BiÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp trõ 2 sè TP. - ¸p dông phÐp trõ 2 STP ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan . B/- §å dïng : B¶ng phô chÐp s½n bµi to¸n . C/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC: ®æi 4,29m =...cm ; 1,84m = ...cm 3/ - B- hs : 2,45 + 1,84 II/- Bµi míi . 1- Híng dÉn thùc hiÖn phÐp trõ 2 STP 12/ a- VD1: H×nh thµnh phÐp trõ 4,29 – 1,84 - §a bµi to¸n – lËp phÐp tÝnh - Hs ®äc, t×m hiÓu bµi - T×m Kq: hs cã thÓ lµm theo nhiÒu c¸ch - H® nhãm 2 -c1: ®æi vÒ STN råi trõ : 429 – 184 = -c2: ®æi vÒ PS hay HS råi trõ . -c3: Hs ®Æt tÝnh nh phÐp + råi tÝnh - GV giíi thiÖu kü thuËt tÝnh - Hs chän c¸ch 3 – nªu l¹i - GV tr×nh bµy l¹i c¸ch 3 . - NhËn xÐt c¸ch lµm b-VD2: Hs vËn dông t×m Kq phÐp tÝnh 45,8 – 19,26- tr×nh bµy - Hs nh¸p – 1 hs lªn b¶ng ch÷a - Chèt: c¸ch ®Æt tÝnh - SS víi phÐp 1 - Coi 45,8= 45,80 ®Ó phÇn TP cã 2 ch÷ sè trõ b×nh thêng nh 2 STN c- H×nh thµnh c¸ch lµm - H® nhãm 3- Nªu c¸c bíc t.hiÖn - Khi ®Æt tÝnh cÇn chó ý g× ? - GV nhÊn c¸ch lµm . 2- LuyÖn tËp. a- bµi 1: thùc hiÖn tÝnh 6/ - Sd b¶ng + nh¸p - Chèt: Nh÷ng phÐp nµo gièng VD2. Khi thùc hiÖn nh÷ng phÐp trõ ®ã ta cÇn chó ý g× b- bµi2: cñng cè c¸ch ®Æt tØnh råi tÝnh - B¶ng con - Chèt: PhÐp 69 – 7,85 cã g× ®Æc biÖt - GÆp nh÷ng phÐp tÝnh mµ SBT lµ STN em - §Æt tÝnh: SBT lµ STN th¼ng ë cÇn chó ý g× ? phÇn nguyªn . c- bµi3: thïng ®êng ®îc lÊy ra mÊy lÇn 6/ - Hs nh¸p bµi - T×m cßn l¹i bao nhiªu ta lµm ntn? - Tr×nh bµy (2 c¸ch kh¸c nhau) MR: tÝnh nhanh: 15 – 7,8 – 2,2 - Hs nh¸p c¸ nh©n  mét sè trõ ®i 1 tæng III/- Cñng cè - Hs nªu K.thøc cÇn ghi nhí - Nªu chó ý - BVN : BT 52- VBT *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 54 ; TK 209 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - RÌn kü n¨ng trõ 2 STP. – T×m thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh céng trõ 2 STP . – BiÕt thùc hiÖn 1 sè trõ ®i 1 tæng. B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1- Bµi 1: CC c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh 8/ - Hs lµm vë- 2 hs lªn b¶ng ch÷a - Ch÷a bµi – líp tù KT 2- Bµi 2: t×m x. Nªu c¸ch thö l¹i 8/ - B¶ng tay- hs lªn b¶ng ch÷a - Hs ®Æt CH cñng cè c¸ch t×m SBT kh¸c - gi¶i thÝch t¹i sao? c¸ch t×m sè trõ ntn? - Nªu c¸ch t×m SH cha biÕt 3- Bµi 3: Gi¶i to¸n 5/ - Hs ®äc bµi -? Em hiÓu nhÑ h¬n lµ thÕ nµo ? - Ýt h¬n ? Muèn t×m qu¶ thø 3 nÆng bao nhiªu em cÇn t×m g× ? - Hs lµm vµo vë- chÊm - Ch÷a: Hs ®äc bµi lµm, líp tù KT d-bµi 4: tÝnh råi ss g/trÞ cña a-b-c vµ a-(b+c) 8/ - H® nhãm 2 - Chèt: a- b- c = a – (b+c) - VËn dông tÝnh = 2 c¸ch - Nh¸p bµi – 2 hs lªn b¶ng - N.xÐt c¸ch lµm nµo nhanh nhÊt - Chèt: khi gÆp d¹ng 1 sè trõ 1 tæng cã mÊy c¸ch lµm ? e- MR: tÝnh nhanh : - H® nhãm 2 49,8–48,5 +46,2- 45,9+44,6-43,3+42-40,7 1- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 4 8 16 32 III/- Cñng cè: NhËn xÐt tiÕt häc - N¾m vµ vËn dông c¸ch trõ 1 sè trõ 1 tæng ®Ó tÝnh nhanh . BVN : VBT tiÕt 53. ********************************************* Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 55; TK 213 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè : - Kü n¨ng céng trõ 2 STP. – T×m thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp céng, phÐp trõ 2 STP. – Sö dông nh÷ng tÝnh chÊt ®· häc cña phÐp céng, phÐp trõ ®Ó tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc theo c¸ch thuËn tiÖn nhÊt . - Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õ céng trõ 2 STP . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 53 3/ II/- Híng dÉn luyÖn tËp 1- bµi 1: C2 kü n¨ng thùc hiÖn phÐp + - Hs lµm vµo vë- chÊm - Ch÷a : 3 hs lªn b¶ng - Chèt: Khi nµo lµm tÝnh cét däc Khi nµo tr×nh bµy hµng ngang 2- bµi 2: t×m x: Yc hs ph¶i tr×nh bµy theo 2 bíc:- TÝnh Kq vÕ ph¶i ®a vÒ c¬ b¶n - t×m x - Em cã nhËn xÐt g× vÒ b.tËp nµy - Em cã t×n x ngay k«, tríc hÕt cÇn lµm g× 3- bµi 3: tÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt - Hs lµm vë - Ch÷a bµi- líp giao lu ®Æt c©u hái VD: ë ý a b¹n ®· v.dông t.chÊt nµo §Ó tÝnh nhanh ë bthøc b b¹n ®· lµm tn? 4- bµi 4: gi¶i to¸n - T×m hiÓu ®Ò. - T×m ®Þnh híng gi¶i -Gi¶i bµi to¸n. - Ch÷a bµi: 1 hs ®äc bµi lµm 5- Bµi 5 : ST1+ ST2+ ST3 = 8 biÕt ST1+ ST2 = 4,7  ST3=8-4,7=3,3 biÕt ST2+ST3= 5,5  ST1 = 8- 5,5= 2,5  ST2 = 4,7 – 2,5 = 2,2 III/- Cñng cè - GV Tk: CÇn n¾m ®îc c¸ch tÝnh. - V.dông linh ho¹t t/c cña c¸c phÐp +, - ®Ó tÝnh nhanh. - N¾m ®îc kü n¨ng gi¶i to¸n cã nhiÒu phÐp +,- - Hs cÇn ph©n biÖt phÐp tÝnh, biÓu thøc ®Ó tr×nh bµy - Líp tù KT - Thùc hiÖn phÐp tÝnh -.thùc hiÖn biÓu thøc 6/ - b¶ng con + nh¸p - T×m x nhng cha biÕt kq cña phÐp tÝnh ban ®Çu - T×m kq vÕ ph¶i lµ 1 sè - Thùc hiÖn t×m x. - Hs tù thùc hiÖn - 2 hs lªn b¶ng – gi¶i thÝch - §æi bµi KT 6/ 7/ - §äc – ph©n tÝch - H® nhãm 2 - Hs lµm vµo vë -(cã thÓ lµm theo 2 c¸ch) - H® nhãm bµn - §¹i diÖn tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch c¸ch lµm 6/ - BVN : VBT tiÕt 54 ********************************************* Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : phÐp nh©n-nh©n 1 stp víi 1 stn (SGK ; TK 217 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : B/-Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y TG I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 54 3/ II/- Bµi míi 1- Giíi thiÖu quy t¾c nh©n 1 STP víi 1 STN 15/ a- GV ®a bµi to¸n - §a phÐp tÝnh 1,2 x 3 = ...dm Ho¹t ®éng häc - Hs t×m hiÓu ®Ò - Hs tù t×m k.qu¶ - c1:®æi 1,2dm=12cm  12x3=36cm=3,6dm -c2: chuyÓn thµnh phÐp céng 1,2+1,2+1,2 + Giíi thiÖu kü thuËt tÝnh 1,2 12 ss víi phÐp 3 3 - Hs thùc hiÖn l¹i, líp chÈm. b- VD2: 0,46 x 12 - VD nµy cã g× fièng vµ kh¸c VD1 - VËn dông phÐp 1- nh¸p- t×m kÕt qu¶ - Hs nhËn xÐt - Nªu quy t¾c b1: §Æt tÝnh vµ nh©n nh STN b2: §Æt dÊu phÈy vµo tÝch ( ...) - Chèt: Khi ®Æt dÊu phÈy vµo tÝch cÇn ®Õm ë phÇn TP cña STP cã bao nhiªu ch÷ sè ta dïng dÊu phÈyt¸ch ra ë tÝch bÊy nhiªu ch÷ sè. 2- Thùc hµnh a- Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh Chèt: Khi thùc hiÖn tÝnh nh©n STP víi STN em cÇn lu ý ®iÓm g×. b- bµi 2: §iÒn sè thÝch hîp vµo b¶ng - §äc vµ KT nèi tiÕp c- Bµi3: Gi¶i to¸n. T×m hiÓu bµi - Hs lµm bµi, b¶ng ? §Ó cã k.qu¶ tÝnh ®óng em cÇn lµm g×? d- MR: tÝnh 125 x 2,5 III/- Cñng cè. - Nªu n/dung kiÕn thøc cÇn nhí -TK : Khi thùc hiÖn chóng ta lu ý: -PhÇn ®Æt tÝnh vµ nh©n lµm y hÖt 2 STN (coi nh k« ®Ó ý dÊu ) - Khi nh©n xong ph¶i chó ý ®Æt dÊu phÈy vµo tÝch ®óng vÞ trÝ - Th¶o luËn nhãm bµn - Tr×nh bµy - §Æt tÝnh vµ nh©n nh nhau. Kh¸c nh©n xong ph¶i ®Æt dÊu phÈy vµo tÝch . - Nh©n STP víi STN - Thõa sè thø 2 cã 2 ch÷ sè - Hs nh¸p, 1 hs lªn b¶ng - Th¶o luËn nhãm 2- ph¸t biÓu - §äc SGK – nhÈm thuéc 6/ - B¶ng + nh¸p 6/ - Y/cÇu hs tÝnh k.qu¶- ®iÒn - Nh¸p ( PHT ) - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò 5/ 1/ 2/ - Nh¸p cét däc - C¸ch thùc hiÖn - BVN : tiÕt 55
- Xem thêm -