Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 10

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 10 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 48; TK 180) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè: - ChuyÓn c¸c sè PS thµnh STP, ®äc, viÕt STP . – So s¸nh sè ®o ®é dµi . – ChuyÓn ®æi sè ®o ®é dµi, sè ®o diÖn tÝch thµnh STP cã ®v cho tríc . – Gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn tû lÖ. - B.Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC 3/ - Ch÷a bµi tËp tiÕt 45 II/- Híng dÉn luyÖn tËp 1- Bµi 1: ChuyÓn PSTP – STP 8/ - Hs ®äc, hiÓu yªu cÇu - Hs lµm vë, nªu c¸ch lµm - 2 hs lªn ch÷a 2- CC nhËn biÕt c¸ch ®æi sè ®o ®é dµi 8/ - Hs tù t×m KQ 11,02km = ......Gi¶i thÝch(b,c,d) 3 c¸ch ®äc - Thªm 0 vµo bªn ph¶i kh¸c nhau ? VËy 11,20km , 11,02 km . - Hs ®iÒn 3- ViÕt STP thÝch hîp vµo chç chÊm .. 8/ - X.®Þnh ®v ph¶i ®æi- lµm bµi 4- Gi¶i to¸n 8/ - Hs ®äc tãm t¾t - T×m hiÓu bµi. Tãm t¾t ? §©y lµ lo¹i to¸n g×? t¹i sao? - Khi sè hép bót t¨ng lªn bn th× sè - Hs lµm bµi, GV chÊm 1 sè bµi tiÒn t¨ng lªn bÊy nhiªu - Ch÷a - Hs lµm bµi trªn vë- 1 hs ®äc bµi III/- Cñng cè .- NhËn xÐt tiÕt häc. 2/ - BVN : tiÕt 46 ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : céng hai sè thËp ph©n (SGK ; TK ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - BiÕt thùc hiÖn phÐp céng 2 ph©n sè . – BiÕt gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn phÐp céng hai sè thËp ph©n . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC : NhËn xÐt bµi kiÓm tra . II/- Bµi míi: 1- Híng dÉn thùc hiÖn phÐp céng 2 STP + H×nh thµnh phÐp c«ng 2 PS a- GV nªu bµi to¸n, h×nh vÏ (nh SGK) - LËp phÐp tÝnh 1,84m + 2,45m = ? c1: §æi ra dm-céng 2 sè TN - ®æi c2: ChuyÓn vÒ HS råi tÝnh (nh SGK) KL: 1,84 + 2,45 = 4,29m - GV giíi thiÖu kü thuËt tÝnh viÕt - Hs céng l¹i b- VD2: 15,9 + 8,75 - Hs nh¸p - So s¸nh 2 phÐp céng - TL nhãm 2: Nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp céng 2 sè thËp ph©n - KL nh SGK- Hs ®äc thuéc - Chèt: 3 bíc lµm . 2- LuyÖn tËp a- Bµi 1: Cñng cè kü n¨ng tÝnh - Ch÷a – tù KT - Nªu chó ý:  phÐp céng sè TN ë ®iÓm nµo b- Bµi 2: Yªu cÇu hs biÕt ®Æt tÝnh vµ tÝnh - Trong bíc ®Æt tÝnh cÇn chó ý g×? c- Bµi 3: Gi¶i to¸n:- Hs ®äc, t×m hiÓu bµi - nªu tãm t¾t. III/- Cñng cè - Nªu c¸ch thùc hiÖn céng 2 sè TP - TK: N¾m c¸c bíc thùc hiÖn Nhí bíc ®Æt dÊu phÈy ë tæng . - BVN : tiÕt 48 - TL nhãm3- t×m K.qu¶- tr×nh bµy céng hµng däc - So s¸nh c¸c c¸ch lµm - 1 hs lªn b¶ng -Hs nªu: B1 ®Æt tÝnh (dÊu phÈy th¼ng nhau..) b2: céng nh sè TN, ®Æt dÊu phÈy ë tæng. - Hs lµm phiÕu häc tËp - 1 hs lµm b¶ng phô - §Æt dÊu phÈy ë tæng. - Hs nh¾c l¹i chó ý . Nam : TiÕn : *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 50 ; TK 191 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Cñng cè kü n¨ng thùc hiÖn phÐp céng 2 sè TP. – NhËn biÕt tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp céng 2 STP . –Gi¶i c¸c bµi to¸n cã néi dung h×nh häc, bµi to¸n liªn quan ®Õn TBC . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng I/- KTBC 3/ - Ch÷a bµi tËp tiÕt 48 II/- Híng dÉn luyÖn tËp. 10/ häc 1- Bµi 1: TÝnh råi ss gi¸ trÞ cña biÓu thøc a + b vµ b + a - B1: Ph©n tÝch mÉu - B2: Hs thùc hµnh tÝnh – nhËn xÐt - Nªu n.xÐt (nh SGK) - Chèt: PhÐp céng 2 STP cã tÝnh chÊt giao ho¸n nh phÐp céng STN 2- Bµi 2: CC thùc hiÖn phÐp céng dïng t/chÊt giao ho¸n ®Ó thö l¹i 3- Gi¶i to¸n. b1: T×m hiÓu bµi . b2: T×m ®êng lèi gi¶i ? Muèn tÝnh chu vi hcn em cÇn biÕt g×? - Hs nh¸p bµi - Hs tr×nh bµy bµi lµm 4- Bµi 4: Gi¶i to¸n TT: tuÇn ®Çu 314,78m, tuÇn sau 525,22m b¸n tÊt c¶ c¸c ngµy trong tuÇn. - ? trung b×nh mçi ngµy . - Hs lµm bµi- GV chÊm 1 sè bµi - Ch÷a: Bµi thuéc lo¹i to¸n g×, Èn g× III/- Cñng cè - NhËn xÐt tiÕt häc. - BVN : tiÕt 49 - Hs nªu -Hs nh¸p – tr×nh bµy - Hs ®äc KL SGK 7/ 7/ - Hs ®äc, hiÓu yªu cÇu - Thùc hµnh: B + lªn b¶ng - Hs ®äc, ph©n tÝch ®Ò - chiÒu dµi hcn 7/ 2/ - 3 hs - §äc, t×m hiÓu bµi - TL nhãm 2- t×m ®êng lèi gi¶i - 1 hs lµm b¶ng phô - sè sè h¹ng= sè ngµy 2 tuÇn. ********************************************* Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : tæng nhiÒu sè thËp ph©n (SGK 51; TK 195 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - TÝnh tæng cña nhiÒu sè thËp ph©n t¬ng tù nh tÝnh tæng cña 2 sè thËp ph©n . – NhËn biÕt tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp céng . – BiÕt sö dông tÝnh chÊt kÕt hîp ®Ó tÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC - KT phÐp céng 2 sè 27,5 + 36,75 3/ - Líp B, 1 hs : 18 + 25,24 - Nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp céng 2 STP - 1 hs nªu . II/- Bµi míi 10/ 1- Giíi thiÖu phÐp céng nhiÒu SH vµ c¸ch tÝnh tæng - §a phÐp : 27,5 + 36,75 + 14,5 - Hs nhËn xÐt – cã 3 SH - PhÐp céng nµy  phÐp tÝnh ë phÇn KTBC ntn? - thªm 1 SH n÷a - T×m KQ - Hs th¶o luËn nhãm 3 - Hs tr×nh bµy (nh SGK) - GV chèt l¹i c¸ch tÝnh (nh SGK) - Hs céng l¹i - Nªu c¸c bíc lµm - SS víi c¸ch thùc hiÖn phÐp céng 2 SH - Chèt c¸ch lµm (nh SGK) - Hs ®äc thuéc - VD2: Hs vËn dông, t×m kÕt qu¶ 8,7 + 6,25 + 10 - Nªu c¸ch ®Æt tÝnh -TK: nd1: Hs nªu l¹i c¸ch lµm. - GV chèt: §Æt tÝnh, tÝnh nh phÐp céng cã 2 sè h¹ng . 2- Thùc hµnh . a- Bµi 1: §Æt tÝnh vµ tÝnh 8/ - Ch÷a: Khi thùc hiÖn phÐp + c¸c STP em lu ý g×(®Æt tÝnh vµ ®Æt dÊu phÈy) - DÊu phÈy th¼ng nhau, c¸c hµng trong tõng phÇn th¼ng cét nhau b- bµi 2: TÝnh vµ ss gi¸ trÞ 2 biÓu thøc 8/ - Hs thùc hiÖn chia líp thµnh 2 nhãm - Hs tr×nh bµy: Víi a= 2,5; b=6,8; c= 1,2 th× (a+b)+c= (2,5+6,8)+1,2= 9,3+1,2=10,5 a+(b+c)= 2,5+(6,8+1,2)=2,5+ 8 = 10,5 - H·y ss gi¸ trÞ cña 2 bt víi tõng t/hîp - C¸ch thùc hiÖn cã gièng nhau k« - VËy h·y ss (a+b)+c vµ a+(b+c) -Ph¸t biÓu thµnh lêi t/chÊt k/hîp cña phÐp + - Chèt: ta thêng sö dông t/chÊt k/hîp +giao ho¸n ®Ó tÝnh nhanhtæng cña nhiÒu sè c- bµi 3: Thùc hiÖn tÝnh nhanh 6/ - Ch÷a bµi, ®æi vë KT - Em ®· dùa vµo t/chÊt nµo cña phÐp + ®Ó tÝnh nhanh. III/- Cñng cè. - Nªu c¸ch thùc hiªn phÐp + nhiÒu STP dông t/chÊt nµo ? - §Ó tÝnh nhanh tæng cña nhiÒu STP ta sö TK : N¾m ®îc c¸ch tÝnh nhanh. - BVN : tiÕt 50 - b1 : §Æt tÝnh viÕt - b2 : Céng tõng hµng - b3 : §Æt dÊu phÈy - B¶ng con + 1 hs lªn b¶ng - Hs lµm b¶ng , nh¸p - Hs nªu - Sè TN coi lµ phÇn nguyªn, cßn phÇn TP = 0 - Hs t×m hiÓu yªu cµu - 2 hs tr×nh bµy ý 2 - b1 : tÝnh tæng cña a+b råi c b2: tÝnh tæng cña b+c råi + a - Hs ®äc SGK - Hs lµm b¶ng + nh¸p - 2 hs lªn b¶ng
- Xem thêm -