Tài liệu Giáo án toán 7 chuẩn ktkn

  • Số trang: 156 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngày Soạn :17/8/10 Ngày Giảng:19/8/10 Tiết : 01 Ch¬ng I - ®êng th¼ng vu«ng gãc vµ ®êng th¼ng song song § 1.hai gãc ®èi ®Ønh I, Môc tiªu: Sau khi häc song bµi nµy, häc sinh cÇn ®¹t ®îc 1. KiÕn thøc: + NhËn biÕt ®îc thÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh. + Nªu ®îc tÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Øng th× b»ng nhau. 2. KÜ n¨ng: + VÏ ®îc hai gãc ®èi ®Ønh, vÏ ®îc mét gãc ®èi ®Ønh víi mét gãc cho tríc. + NhËn biÕt ®îc c¸c gãc ®èi ®Ønh trong mét h×nh 3. Th¸i ®é: cã ý thøc x©y dùng bµi häc II, §å dïng: GV: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, giÊy rêi, b¶ng phô ghi bµi tËp HS: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, giÊy rêi. III, Ph¬ng ph¸p: §Æt vÊn ®Ò, ho¹t ®éng nhãm IV, TiÕn tr×nh bµi häc: * æn ®Þnh tæ chøc : (1p) * KiÓm tra kiÕn thøc cò(5p) Ho¹t ®éng cña thÇy ? ThÕ nµo lµ hai tia ®èi nhau , vÏ h×nh ? ThÕ nµo lµ hai gãc kÒ bï , tÝnh chÊt , vÏ h×nh minh ho¹? 7a: Ho¹t ®éng cña trß §øng t¹i chç tr¶ lêi Lªn b¶ng vÏ h×nh Hai tia Ox vµ Oy lµ hai tia ®èi nhau. Hai gãc: xOz vµ xOy lµ hai gãc kÒ bï. x¤z + z¤y = 1800 Ghi b¶ng x y O z x O y Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gãc ®èi ®Ønh(17p) Môc tiªu: NhËn biÕt ®îc thÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh. VÏ ®îc hai gãc ®èi ®Ønh, vÏ ®îc mét gãc ®èi ®Ønh víi mét gãc cho tríc. NhËn biÕt ®îc c¸c gãc ®èi ®Ønh trong mét h×nh §å dïng: : Thíc th¼ng, thíc ®o gãc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ më 1. ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Çu? HS quan s¸t h×nh SGK ®Ønh Quan s¸t h×nh 1. x VÏ h×nh 1 vµo vë: Hs vÏ h×nh 1 vµo vë y' Oy lµ tia ®èi cña tia Hai ®êng th¼ng xy vµ x’y’ c¾t Ox 4O nhau t¹i O. 3 j 1 Tr¶ lêi ?1 Oy’lµ tia ®èi cña tia 2 Gv yªu cÇu Hs ho¹t ®éng theo Ox’ y nhãm. Th¶o luËn ?1, thèng x' Gv kh¼ng ®Þnh ¤1, ¤2 lµ hai gãc nhÊt c©u tr¶ lêi. Trªn h×nh vÏ ¤1vµ ¤2; ®èi ®Ønh. VËy thÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh? GV nªu mét sè c¸ch nãi vÒ hai gãc ®èi ®Ønh. *Cñng cè: Hai gãc ®èi ®Ønh th× ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn g×? §a ra b¶ng phô cã c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh vµ kh«ng ®èi ®Ønh... Tr¶ lêi ?2 T×m c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh trong h×nh sau y y O m z x x n ¤3vµ ¤4 lµ hai gãc ®èi Tr¶ lêi... HS ®äc ®Þnh nghÜa hai ®Ønh. gãc ®èi ®Ønh. ¤3, ¤4 lµ hai gãc ®èi * §Þnh nghÜa: ®Ønh ( SGK-81 ) O z t kt v HS lµm theo nhãm (4 phót ) 1HS tr×nh bµy kÕt qu¶ trªn b¶ng lu GV vÏ mét gãc bÊt k×. H·y vÏ gãc ®èi ®Ønh cña gãc ®ã. Ho¹t ®éng 2: TÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh(20p) Môc tiªu: Nªu ®îc tÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Øng th× b»ng nhau.VËn dông tÝnh gãc. §å dïng: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, giÊy rêi, b¶ng phô ghi bµi tËp Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Gv yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn HS lµm nh¸p 2. TÝnh chÊt cña hai gãc c¸c c«ng viÖc: a) ¤1=¤3, ¤2=¤4 ®èi ®Ønh + ¦íc lîng b»ng m¾t vÒ sè ®o Hai gãc ®èi ®Ønh th× x cña hai gãc ®èi ®Ønh. b»ng nhau y' + Th¶o luË ?3 SGK. HS lµm theo nhãm 4 B»ng suy luËn chøng tá phót 4O ¤1=¤3, ¤2=¤4 V× ¤1vµ ¤2 lµ hai gãc kÒ 3 j 1 2 bï nªn ¤1+¤2=1800 (1) V× ¤3vµ ¤2 lµ hai gãc kÒ y x' bï nªn ¤3+¤2=1800 (2) NhËn xÐt ? Ph¸t biÓu tÝnh chÊt Tõ (1) vµ (2) � ¤1=¤3 * TÝnh chÊt ( SGK ) Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng NhËn xÐt ,bæ sung nhau. HS ph¸t biÓu tÝnh chÊt V× ¤1vµ ¤2 lµ hai gãc kÒ HS lµm nh¸p 0 1 HS ®øng tai chç thùc bï nªn ¤1+¤2=180 (1) V× ¤3vµ ¤2 lµ hai gãc kÒ hiÖn. bï nªn ¤3+¤2=1800 (2) NhËn xÐt Tõ (1) vµ (2) � ¤1=¤3 *Cñng cè: Hai gãc b»ng nhau cã ®èi ®Ønh? Bµi tËp 4 (SGK-82) Bµi tËp 1 (SBT-73) *Híng dÉn häc bµi ë nhµ vµ ra bµi tËp vÒ nhµ (2p) - Häc thuéc ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh. Häc c¸ch suy luËn. - BiÕt c¸ch vÏ gãc ®èi ®Ønh víi mét gãc cho tríc, vÏ hai gãc ®èi ®Ønh víi nhau. - Lµm bµi 4, 5, 6 (SGK-83); 1,2,3, 6 (SBT-74) * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * Ngày Soạn : 19/8/10 Ngày Giảng:21/8/10 Tiêt :02 luyÖn tËp I, Môc tiªu: Sau khi häc song bµi nµy, häc sinh cÇn ®¹t ®îc: 1. KiÕn thøc: + Cñng cè l¹i cho HS ®Þnh nghÜa hai gãc ®èi ®Ønh , tÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh 2. Kü n¨ng: + RÌn kÜ n¨ng vÏ hai gãc ®èi ®Ønh , vËn dông tÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh ®Ó tÝnh sè ®o gãc. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc x©y dùng bµi häc,céng t¸c nhãm II, §å dïng: GV: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, b¶ng phô ghi bµi tËp HS: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc III, Ph¬ng ph¸p:VÊn ®¸p, gîi më; Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm IV, TiÕn tr×nh bµi häc: * æn ®Þnh tæ chøc: (1p) 7a: * KiÓm tra kiÕn thøc cò(10p) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng 1, Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vµ tÝnh 2 Hs lªn b¶ng lµm Bµi tËp 5(SGK-82) chÊt hai gãc ®èi ®Ønh. Häc sinh kh¸c nhËn xÐt. A Lµm bµi tËp 3(SGK- 82) 2, Lµm bµi tËp 5(SGK-82) 56  C' B C A' a, =560 b, V× kÒ bï víi nªn =1800Hs kh¸c nhËn xÐt. =1800 -560 = 1240 Gv chèt l¹i... c, V× vµ lµ hai gãc ®èi ®Ønh nªn = = 560 Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc luyÖn tËp(27p) Môc tiªu: RÌn kÜ n¨ng vÏ hai gãc ®èi ®Ønh , vËn dông tÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh ®Ó tÝnh sè ®o gãc. §å dïng: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, b¶ng phô ghi bµi tËp Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Lµm bµi 6 SGK HS ®äc ®Çu bµi Bµi 6 (SGK-83) �  47 0 y' xOy VÏ h×nh VÏ h×nh x 47 Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm HS lµm bµi vµo vë O x' §ai diÖn mét nhãm y lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ trªn b¶ng vµ lµ hai gãc kÒ bï � + = 1800 NhËn xÐt = 1800 � Gv chèt l¹i bµi... = 1800 -470= 1330 � 1 HS ®äc ®Çu bµi vµ lµ hai gãc ®èi ®Ønh H·y ®äc ®Çu bµi HS vÏ h×nh vµo vë = = 470 VÏ h×nh ? 1 HS vÏ h×nh trªn � b¶ng vµ lµ hai gãc ®èi ®Ønh ViÕt tªn c¸c cÆp gãc HS lµm nh¸p = = 1330 b»ng nhau ? 1 HS tr×nh bµy bµi � lµm trªn b¶ng Bµi 7 (SGK-83) NhËn xÐt? Cã tÊt c¶ bao nhiªu cÆp ? 4 ®êng th¼ng cïng ®i qua O hái cã tÊt c¶ bao nhiªu cÆp gãc b»g nhau? Tæng qu¸t víi n ®êng th¼ng cïg ®i qua O cã tÊt c¶ bao nhiªu cÆp gãc b»ng nhau? Yªu cÇu häc sinh ®äc bµi Bµi to¸n yªu cÇu g×? NhËn xÐt 9 cÆp z' x y' O 18 cÆp y x' n( n-1) +n( n-1 ):2 z C¸c cÆp gãc b»ng nhau do ®èi ®Ønh: 1 HS ®äc ®Çu bµi = = HS vÏ h×nh vµo vë = = Häc sinh chuÈn bÞ t¹i chç Ýt phót = = Mét hs lªn b¶ng vÏ CÆp gãc bÑt: h×nh = = =1800 Gv chèt l¹i: ChØ cÇn cã Líp nhËn xÐt Bµi 8(SGK-83) mét c¹nh kh«ng lµ tia ®èi cña mét c¹nh cña gãc kia y' y lµ ®ñ. Yªu cÇu hs ®äc ®Ò bµi d,e hs vÒ nhµ lµm tiÕp x 1 HS ®äc ®Çu bµi HS vÏ h×nh vµo vë Mét hs lªn b¶ng vÏ h×nh 70 70 O x' x 70 y O 70 y' x' Bµi 3(SBT-74) x y' t' 4 3 x' A 1 2 50 t y Ho¹t ®éng 2:Cñng cè: (5p) Môc tiªu:HS ®îc cñng cè kh¸i niÖm, tÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh,ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi to¸n c¬ b¶n. - ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh? TÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh? - Cho hai ®êng th¼ng c¾t nhau tao thµnh ®îc bao nhiªu gãc? Bao nhiªu cÆp gãc ®èi ®Ønh? ChØ cho biÕt sè ®o mét gãc, cã t×m ®îc sè ®o cña c¸c gãc cßn l¹i?Bµi tËp 7 (SBT-73) *Híng dÉn häc bµi ë nhµ vµ ra bµi tËp vÒ nhµ(2’ ) - Lµm bµi 9 (SGK-83); 4,5 (SBT-74) - §äc tríc bµi Hai ®êng th¼ng vu«ng gãc, chuÈn bÞ ªke, tê giÊy. Ngày soạn : 27/8/2012 Ngày giảng: 30/8/2012 Tiêt :3 §2 hai ®êng th¼ng vu«ng gãc I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: hs nhËn biÕt ®îc thÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau ; c«ng nhËn tÝnh chÊt : cã duy nhÊt mét ®êng th¼ng ®i qua A vµ vu«ng gãc víi ®êng th¼ng a cho tríc; nhËn biÕt ®îc thÕ nµo lµ trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng . 2. KÜ n¨ng: HS biÕt vÏ ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm cho truíc vµ vu«ng gãc víi ®êng th¼ng cho tríc, biÕt vÏ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng , sö dông thµnh th¹o thíc th¼ng ,ªke 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc x©y dùng bµi häc,céng t¸c nhãm, øng dông bµi häc vµo thùc tÕ II. §å dïng Gv: £ke , thíc th¼ng, giÊy rêi. B¶ng phô ghi bµi tËp 11(SGK-86) Hs: £ke , thíc th¼ng, giÊy rêi. III. Ph¬ng ph¸p: Hái ®¸p; ho¹t ®éng nhãm ; ®Æt vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 7a:.............. 2. KiÓm tra bµi cò (5’ ) ? VÏ hai ®êng th¼ng c¾t nhau sao cho mét trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét gãc b»ng 900. TÝnh c¸c gãc cßn l¹i. 3. Bài mới Ho¹t ®éng 1: TiÕp cËn hai ®êng th¼ng vu«ng gãc: (10’) * Môc tiªu: hs nhËn biÕt ®îc thÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau ; c«ng nhËn tÝnh chÊt * §å dïng: Thíc th¼ng ; giÊy gÊp 1 . ThÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãcHo¹t ®éng cña thÇy §Þnh nghÜa ( SGK ) x y y' j x' KÝ hiÖu: xx’  yy’ HS lµm ?1 theo híng ®Én cña gi¸o viªn Hai ®êng th¼ng nÕp gÊp t¹o víi nhau 4 gãc vu«ng HS suy luËn tr¶ lêi ?2 theo nhãm �xOy vµ �x’Oy’ lµ hai gãc ®èi ®Ønh � 0 �xOy = �x’Oy’= 90 �xOy + �x’Oy’= 1800 � �xOy =1800 - �x’Oy’ � �xOy =900 � �x’Oy’= �xOy = 900 NhËn xÐt HS nªu kh¸i niÖm nh trong SGK GV híng dÉn HS gÊp giÊy nh h×nh 3 Quan s¸t hai ®êng th¼ng nÕp gÊp vµ 4 gãc t¹o thµnh Quan s¸t h×nh 4 Tr¶ lêi ?2 Tr×nh bµy kÕt qu¶ trªn b¶ng NhËn xÐt ? Hai ®êng ht¼ng xx’ vµ yy’ gäi lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau.VËy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng thÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc ? GV giíi thiÖu c¸ch kÝ hiÖu hai ®êng th¼ng vu«ng gãc. Ho¹t ®éng 2: VÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc (14’) * Môc tiªu: - HS c«ng nhËn tÝnh chÊt : cã duy nhÊt mét ®êng th¼ng ®i qua A vµ vu«ng gãc víi ®êng th¼ng a cho tríc. - BiÕt vÏ mét ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm vµ vu«ng gãc víi ®êng th¼ng cho tríc, sö dông thµnh th¹o thíc th¼ng ,ªke. * §å dïng: Thíc th¼ng ; £ke. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Muèn vÏ hai ®êng th¼ng Hs cã thÓ nªu c¸ch vÏ nh 2. VÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc vu«ng gãc ta lµm thÕ nµo? bµi tËp 9 (SGK-83) Cßn c¸ch vÏ nµo kh¸c Hs lªn b¶ng. n÷a? Hs kh¸c vÏ vµo vë. Mét Hs lªn b¶ng lµm ?3 HS lµm nh¸p x Cho Hs ho¹t ®éng nhãm ? 1HS vÏ h×nh trªn b¶ng 4. Yªu cÇu Hs nªu vÞ trÝ cã Dïng ªke vu«ng gãc hoÆc thÓ x¶y ra gi÷a ®iÓm O vµ thø¬c cã v¹ch chia ®é dµi y ®êng th¼ng a råi vÏ h×nh §Æt ªke vu«ng gãc sao y' theo c¸c trêng hîp ®ã cho c¹nh gãc vu«ng cña Gv quan s¸t vµ híngdÉn ªke n»m trªn a c¹nh cßn c¸c nhãm vÏ h×nh. l¹i ®i qua O Gv nhËn xÐt bµi cña vµi §¹i diÖn mét nhãm lªn nhãm. tr×nh bµy. x' VÏ ®îc duy nhÊt j Theo em cã mÊy ®êng th¼ng ®i qua A vµ vu«ng HS ®äc tÝnh chÊt gãc víi a? Gv: Ta thõa nhËn tÝnh chÊt Hs ho¹t ®éng theo nhãm. sau:.... §¹i diÖn mét nhãm lªn *Cñng cè: Bµi tËp tr×nh bµy. *TÝnh chÊt: (SGK - 85) 11(SGK- 86) a,§óng Gv treo b¶ng phô b,Sai Gv chèt l¹i .... Bµi tËp 12(SGK-86) Ho¹t ®éng 3: §êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng(14’) * Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®îc thÕ nµo lµ trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng . - BiÕt vÏ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng * §å dïng: : Thíc th¼ng, £ke Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Quan s¸t h×nh 7 SGK råi HS tr¶ lêi nhanh xy vu«ng 3.§êng trung trùc cña ®o¹n tr¶ lêi c©u hái: §êng trung gãc víi AB t¹i I , I lµ trung th¼ng trùc cña ®o¹n th¼ng AB lµ ®iÓm cña AB g×? HS nªu ®Þnh nghÜa nh §inh nghÜa (SGK) §Ó d lµ ®êng trung trùc SGK cña ®o¹n th¼ng AB cÇn HS lµm bµi vµo vë ph¶i tho¶ m·n mÊy ®iÒu 1 HS vÏ h×nh trªn b¶ng kiÖn? Gv nhÊn m¹nh hai ®iÒu kiÖn vu«ng gãc vµ ®i qua trung ®iÓm Gv giíi thiÖu ®iÓm ®èi xøng. Yªu cÇu hs nh¾c l¹i Ta cã thÓ dïng thíc vµ ªke Muèn vÏ ®êng trung trùc ®Ó vÏ ®êng trung trùc cña cña mét ®o¹n th¼ng em mét ®o¹n th¼ng lµm thÕ nµo? *Cñng cè: Bµi tËp 14 (SGK-86) d A B O Bµi tËp 14 (SGK-86) d C I D 4.Híng dÉn về nhµ (1’ ) - Häc thuéc ®Þnh nghÜa hai ®êng th¼ng vu«ng gãc, ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng. - LuyÖn tËp c¸ch vÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc, vÏ ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng. - Lµm c¸c bµi tËp 13,15, 16, 17, 18 (SGK86, 87), 10, 11 (SBT-75) ***** ************************ Ngày Soạn :28/8/2012 Ngày Giảng: 01/9/2012 Tiêt :4 luyÖn tËp I, Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Cñng cố cho HS vÒ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc, ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng 2. Kü n¨ng:- RÌn kÜ n¨ng vÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc, vÏ trung trùc cña ®o¹n th¼ng 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc x©y dùng bµi häc,céng t¸c nhãm, øng dông bµi häc vµo thùc tÕ II. §å dïng : Gv: £ke , thíc th¼ng, thíc ®o gãc Hs: £ke , thíc th¼ng, thíc ®o gãc III. Ph¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, gîi më; Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1p) 7a:............... 2. KiÓm tra bµi cò:(5’ ) HS1: a, Cho O �a. VÏ a’ ®i qua O vµ vu«ng gãc víi a. Nãi râ c¸ch vÏ. b, Cho O �a. VÏ a’ ®i qua O vµ vu«ng gãc víi a. Nãi râ c¸ch vÏ. Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc luyÖn tËp(30’ ) * Môc tiªu: - Cñng cho HS vÒ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc , ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng. - RÌn kÜ n¨ng vÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc , vÏ trung trùc cña ®o¹n th¼ng. * §å dïng: : Thíc th¼ng, £ke. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Lµm bµi 18 SGK Bµi 18 (SGK-87) Yªu cÇu Hs ®äc ®Ò bµi Hs ®äc ®Ò bµi x Nªu yc cña ®Ò bµi Ta dïng dông cô nµo ®Ó £ke , thíc th¼ng, thíc vÏ ®o gãc. B Gv cho häc sinh tù vÏ 1HS tr×nh bµy kÕt qu¶ A trªn b¶ng NhËn xÐt NhËn xÐt a j O Lµm bµi 19 SGK NhËn xÐt Cßn cã thÓ vÏ h×nh theo tr×nh tù nµo kh¸c? HS lµm bµi vµo vë 1HS tr×nh bµy kÕt qu¶ trªn b¶ng NhËn xÐt 1HS tr×nh bµy c¸ch lµm kh¸c HS lµm bµi vµo vë Lµm bµi 20 SGK-87 Hs ®äc ®Ò bµi b Bµi 19(SGK-87) Tr×nh tù vÏ: - VÏ ®êng th¼ng d1 tuú ý. - VÏ ®êng th¼ng d2 c¾t d1 t¹i O vµ t¹o víi d1 mét gãc 600. - VÏ ®iÓm A tuú ý n»m trong gãc d1Od2. - VÏ ®o¹n th¼ng BC vu«ng gãc víi d2 t¹i C d 2 HS tr×nh bµy kÕt qu¶ trªn b¶ng ( mçi HS vÏ h×nh trong 1 trêng hîp NhËn xÐt NhËn xÐt B O A d' C Bµi 20 (SGK-87) d §äc ®Çu bµi ? y C 1 HS ®äc ®Çu bµi 1 HS vÏ h×nh trªn b¶ng HS lµm nh¸p d' I A K B C VÏ h×nh ? Chøng tá �xOt = �yOz C 1 HS tr×nh bµy kÕt qu¶ trªn b¶ng N d' A M B NhËn xÐt ? Chøng tá �xOy + �zOt = 900 NhËn xÐt d NhËn xÐt HS lµm nh¸p 1 HS tr×nh bµy kÕt qu¶ trªn b¶ng NhËn xÐt Bµi 5 (SNC) z y t O x a) Oz  Ox � �xOz = 900 Ot  Oy � �yOt = 900 � � xOt + � zOt = � yOz + �zOt � � xOt = � yOz b) � xOy + � zOt = �xOz + � yOz + � zOt = 900 + 900 = 1800 Ho¹t ®éng 2: Cñng cè(8’ ) * Môc tiªu: HS ®îc cñng cè vÒ hai ®êng vu«ng gãc,c¸ch vÏ hai ®êng vu«ng gãc,®êng trung trùc,øng dông vµo thùc tÕ. * §å dïng: B¶ng phô. - ThÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc? T×m h×nh ¶nh hai ®êng th¼ng vu«ng gãc trong tùc tÕ - C¸ch vÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc ?. VÏ ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm vµ vu«ng gãc víi ®êng th¼ng cho tríc? VÏ ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng? 4. Híng dÉn vÒ nhµ(1’ ) - Lµm bµi12,13, 14, 15( SBT-75) - Bµi tËp thªm Cho 2 gãc AOB vµ BOC ( tia OB n»m gi÷a hai tia OA vµ OC ) cã tæng sè ®o b»ng 900 . VÏ ë ngoµi hai gãc ®ã c¸c tia OD , OE sao cho OA lµ tia ph©n gi¸c cña gãc BOD , OC lµ tia ph©n gi¸c cña gãc BOE. Chøng minh OD, OE lµ hai tia ®èi nhau. - §äc tríc bµi gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng ***************************** Ngày Soạn : 10/9/2012 Ngày Giảng: 13/9/2012 Tiêt :5 §3. C¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng I. Môc tiªu: Sau khi häc song bµi nµy, häc sinh cÇn n¾m ®îc: 1. KiÕn thøc:HiÓu ®îc tÝnh chÊt: - Cho hai ®êng th¼ng vµ mét c¸t tuyÕn. NÕu cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th×: + Hai gãc so le trong cßn l¹i b»ng nhau. + Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau. + Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau. 2. KÜ n¨ng:BiÕt vµ sö dông ®óng tªn gäi cña c¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng: Gãc so le trong,gãc ®ång vÞ, gãc trong cïng phÝa, gãc ngoµi cïng phÝa 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc x©y dùng bµi häc,céng t¸c nhãm II. §å dïng : Gv: £ke , thíc th¼ng Hs: £ke , thíc th¼ng III. Ph¬ng ph¸p:§Æt vÊn ®Ò kÕt hîp víi ho¹t ®éng nhãm IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) Sĩ số:................ 2. KiÓm tra bµi cò: (5’ ) -Cho hai ®êng th¼ng c¾t nhau a vµ b. Cã bao nhiªu gãc t¹o thµnh? -Cho biÕt sè ®o cña mét gãc, cã t×m ®îc sè ®o cña c¸c gãc cßn l¹i? (Gv vÏ h×nh cho mét trêng hîp cô thÓ) a 2 3 4O 1 b 3. Bài mới Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: NhËn biÕt cÆp gãc so le trong, cÆp gãc ®ång vÞ(15’) Môc tiªu: BiÕt vµ sö dông ®óng tªn gäi cña c¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng: Gãc so le trong,gãc ®ång vÞ, gãc trong cïng phÝa, gãc ngoµi cïng phÝa §å dïng: : Thíc th¼ng, £ke Gv vÏ h×nh: 1. Gãc so le trong. Gãc ®ång vÞ -Cho ®êng th¼ng a vµ ®-Chia mÆt ph¼ng thµnh §êng th¼ng c c¾t c¶ hai ®êng êng th¼ng b nh h×nh vÏ. 3 phÇn th¼ng a vµ b t¹i A vµ B: Chóng chia mÆt ph¼ng thµnh mÊy phÇn? -Cho mét ®êng th¼ng c c¾t c c¶ hai ®êng th¼ng nµy. Cã a 2 bao nhiªu gãc ®îc t¹o Cã 8 gãc ®îc t¹o thµnh. 3 A 1 4 thµnh? HS quan s¸t h×nh 12 Nghiªn cøu SGK SGK nghiªn cøu môc 1 b 2 H·y kÓ tªn c¸c cÆp gãc so 1 HS kÓ tªn c¸c cÆp gãc 3 1 le trong , ®ång vÞ , gãc so le trong , c¸c cÆp gãc 4B trong cïng phÝa ? ®ång vÞ … HS vÏ h×nh vµo vë C¸c cÆp gãc �A1vµ �B3; � A4vµ �B2gäi lµ cÆp gãc so le *Cñng cè: trong. Yªu cÇu hs lµm ?1 C¸c cÆp gãc �A1vµ �B1; �A2 NhËn xÐt vµ �B2; �A3vµ �B3; �A4vµ �B4 Häc sinh ®äc bµi ?1 Ho¹t ®éng theo nhãm §¹i diÖn nhãm lªn b¶ng ®iÒn. 3 2 C¸c nhãm kh¸c nhËn z 4 1 xÐt, thèng nhÊt. A Bµi 21 (SGK-89) Gv treo b¶ng phô lªn b¶ng Häc sinh lªn b¶ng ®iÒn NhËn xÐt? NhËn xÐt u t 2 1 3 4 B v a, Hai cÆp gãc so le trong lµ: �A1và �B2; �A4và �B1 b, Bèn cÆp gãc ®ång vÞ lµ: �A1vµ �B4; �A2vµ �B1; �A3 vµ �B2; �A4 vµ �B3 Ho¹t ®éng 2: Ph¸t hiÖn quan hÖ gi÷a c¸c gãc t¹o bëi hai ®êng th¼ng vµ mét c¸t tuyÕn. TËp suy luËn.(15’ ) Môc tiªu: HiÓu ®îc tÝnh chÊt: - Cho hai ®êng th¼ng vµ mét c¸t tuyÕn. NÕu cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th×: + Hai gãc so le trong cßn l¹i b»ng nhau. + Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau + Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau. §å dïng: : Thíc th¼ng, £ke Gv treo b¶ng phô vÏ h×nh 13 lªn b¶ng Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm tr¶ lêi ?2 Híng dÉn c¸c nhãm ho¹t ®éng... Theo dâi... Hs ho¹t ®éng nhãm tr¶ lêi ?2 HS th¶o luËn nhãm cïng lµm bµi (4 phót ) 2.TÝnh chÊt: c a 4 3 b D¹i diÖn mçi nhãm tr¶ líi mét phÇn tr×nh bµy kÕt qu¶ trªn b¶ng 4 3 A 2 1 2 B1 �A4 = �B1= 450 a) �A1 + �A4 = 1800 � �A1= 1800- ¢4 C¸c nhãm kh¸c nhËn �A1= 1800- 450 = 1350 xÐt... �B2+ �B3 = 1800 � �B3 = 1800- �B2 � �B3 = 1800 - 450 = 1350 b) �A2 vµ �A4 ®èi ®Ønh � � A2 = �A4 = 450 �B4 vµ �B2 ®èi ®Ønh NhËn xÐt ? NÕu c c¾t a vµ b t¹o ra � �B4 = �B2 = 450 mét cÆp gãc so le trong c) C¸c cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau th× cã kÕt luËn �A1 = �B1 = 1350 g× vÒ cÆp gãc so le trong �A2 = �B2 = 450 cßn l¹i vµ c¸c cÆp gãc 0 ®ång vÞ ? HS nªu tÝnh chÊt �A3 = �B3 = 135 0 �A4 = �B4 = 45 C¸c cÆp gãc so le trong 0 �A4 = �B2 = 45 �A1 = �B3 = 1350 * TÝnh chÊt (SGK-89) Ho¹t ®éng 3: Cñng cè(7’ ) Môc tiªu:VËn dông tÝnh chÊt cña cÆp gãc so le trong,®ång vÞ , trong cïng phÝa ®Ó lµm bµi tËp §å dïng: : Thíc th¼ng, £ke Yªu cÇu Hs lµm bµi tËp Hs ®äc bµi 22(SGK- 89) ChuÈn bÞ t¹i chç Ýt phót 3A 2 Lªn b¶ng tr×nh bµy bµi 4 3 4 1 1 2 B Do �A4 = �B2 = 400 � �A2 = �B2 = 400 , �A4 = 0 �B4 = 40 �A1 = �B1 = 1400 c) �A1 + �B2 = 1400 + 400 = 1800 0 0 0 �A4 + �B3 = 140 + 40 = 180 Ho¹t ®éng 5:Híng dÉn vÒ nhµ(1’ ) - Nghiªn cøu kü bµi. - Lµm bµi 19, 20 ( SBT-76, 77) ***************************** Ngày Soạn : 9/9/10 Ngày Giảng:11/9/10 Tiêt :06 §4. hai ®êng th¼ng song song I. Môc tiªu: Sau khi häc song bµi nµy, häc sinh cÇn n¾m ®îc: 1. KiÕn thøc: BiÕt tiªn ®Ò ¥-clit.BiÕt c¸c tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song - ¤n l¹i thÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng song song(líp 6) - C«ng nhËn dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song “NÕu mét ®êng th¼ng c¸t hai ®êng th¼ng a vµ b sao cho cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× a//b” 2. KÜ n¨ng: BiÕt vµ sö dông ®óng tªn gäi cña c¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng: gãc so le trong, gãc ®ång vÞ, gãc trong cïng phÝa, gãc ngoµi cïng phÝa. BiÕt dïng £ke vÏ ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm n»m ngoµi ®êng th¼ng cho trícvµ song song víi ®êng th¼ng Êy 3.Th¸i ®é:Nghiªm tóc, cÈn thËn, vÏ h×nh chÝnh x¸c. II. §å dïng : Gv: £ke , thíc th¼ng, thíc ®o gãc. B¶ng phô vÏ h×nh 17; ghi bµi tËp 24(SGK-91) Hs: £ke , thíc th¼ng, thíc ®o gãc III. Ph¬ng ph¸p:§Æt vÊn ®Ò kÕt hîp víi ho¹t ®éng nhãm IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: * æn ®Þnh tæ chøc: (1p) 7a: * KiÓm tra bµi cò: (5’ ) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Cho c¸c h×nh vÏ: H·y ®iÒn tiÕp vµo h×nh vÏ sè ®o c¸c gãc cßn l¹i? Gi¸o viªn thèng nhÊt, chèt l¹i kiÕn thøc... Qua phÇn kiÓm tra bµi cò, gv ®Æt vÊn ®Ò vµo bµi Hai häc sinh lªn b¶ng lµm, mçi häc sinh mét h×nh Hs kh¸c nhËn xÐt. c A a 115 115 b B f 30 e C 30 D d Ho¹t ®éng 1: NhËn biªt hai ®êng th¼ng song song(24’ ) Môc tiªu: BiÕt tiªn ®Ò ¥-clit.BiÕt c¸c tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song - C«ng nhËn dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song “NÕu mét ®êng th¼ng c¸t hai ®êng th¼ng a vµ b sao cho cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× a//b” KÜ n¨ng: BiÕt vµ sö dông ®óng tªn gäi cña c¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng: gãc so le trong, gãc ®ång vÞ, gãc trong cïng phÝa, gãc ngoµi cïng phÝa. §å dïng: £ke , thíc th¼ng, thíc ®o gãc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng ThÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng song song ? Hai ®êng th¼ng ph©n biÖt cã nh÷ng vÞ trÝ nh thÕ nµo ? Tr¶ lêi ?1 DÊu hiÖu ®Æc trng ë h×nh a, h×nh c Khi nµo 2 ®êng th¼ng song song Gv ®a ra c¸ch kÝ hiÖu hai ®êng th¼ng song song C¸c c¸ch nãi hai ®êng th¼ng song song? Hai ®êng th¼ng kh«ng cã ®iÓm chung C¾t nhau hoÆc song song víi nhau 1, Nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 6 ( SGK-90) 2, DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng Hs ho¹t ®éng theo th¼ng song song nhãm ®Ó tr¶ lêi ?1 SGK §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ a song song víi b kÝ hiÖu lêi a // b H×nh a, mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau. H×nh b, cã mét cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau C¸c ®êng th¼ng song song víi nhau lµ avµ b, *Cñng cè:Bµi tËp m vµ n 24(SGK-91) Hs ®äc bµi... Gv treo b¶ng phô lªn Lªn b¶ng ®iÒn. b¶ng Líp nhËn xÐt Ho¹t ®éng 2: VÏ h×nh(12’ ) Môc tiªu: BiÕt dïng £ke vÏ ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm n»m ngoµi ®êng th¼ng cho trícvµ song song víi ®êng th¼ng Êy §å dïng:£ ke , thíc th¼ng, thíc ®o gãc. B¶ng phô vÏ h×nh 17 Yªu cÇu häc sinh ®äc Häc sinh ®äc vµ lµm ?2 3,VÏ hai ®êng th¼ng song song vµ lµm ?2 ?2 Híng dÉn häc sinh thùc HS lµm bµi 25 ë nh¸p hiÖn nh SGK 1HS tr×nh bµy kÕt qu¶ a A Chó ý: trªn b¶ng -Cã thÓ dïng thíc 1 HS vÏ h×nh trªn b¶ng th¼ng vµ eke hoÆc chØ Hai ®êng th¼ng t¹o víi dïng eke mét ®êng th¼ng c¸c b B -Dïng gãc nhän cña gãc so le trong b»ng eke nhau hoÆc gãc ®ång vÞ -VÏ cÆp gãc so le trong b»ng nhau a A b»ng nhau hoÆc ®ång vÞ b»ng nhau. NhËn xÐt Gi¶i thÝch t¹i sao 2 ®êng th¼ng vÏ ®îc song b B songvíi nhau Ho¹t ®éng4 : Cñng cè(7’ ) Môc tiªu: VËn dông dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song vµo gi¶i bµi tËp §å dïng: £ke , thíc th¼ng, thíc ®o gãc; ghi bµi tËp 24(SGK-91) §Ó kiÓm tra xem hai ®- Hs tr¶ lêi.... êng th¼ng cã song song víi nhau kh«ng em lµm thÕ nµo? §Ó vÏ mét ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm vµ song song víi mét ®êng th¼ng cho tríc ta lµm thÕ nµo? Lµm bµi 25 (SGK91) Hs ho¹t ®éng theo nhãm lµm bµi 25 (SGK - 91) §¹i diÖn 1 nhãm lªn b¶ng vÏ, nãi râ c¸ch vÏ b * Híng dÉn vÒ nhµ(1’ ) - Nghiªn cø kÜ bµi. - Lµm bµi 26,27,28 SGK - Bµi 20, 21, 22, 24, SBT Ngày Soạn : 14/9/10 Ngày Giảng:16/9/10 Tiêt:07 A a B luyÖn tËp I, Môc tiªu: Sau khi häc song bµi nµy, häc sinh cÇn n¾m ®îc: 1.KiÕn thøc:Cñng cè cho HS vÒ gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng, hai ®êng th¼ng song song. 2.KÜ n¨ng:RÌn kÜ n¨ng vÏ hai ®êng th¼ng song song , chøng minh hai ®êng th¼ng song song 3. Th¸i ®é:Bíc ®Çu tËp suy luËn. RÌn tÝnh cÈn thËn , chÝnh x¸c. II, §å dïng ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: GV: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, ªke. HS: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, ªke III, Ph¬ng ph¸p:VÊn ®¸p t×m tßi kÕt hîp víi ho¹t ®éng nhãm IV, TiÕn tr×nh bµi häc: * æn ®Þnh tæ chøc: (1p) 7a: * KiÓm tra bµi cò : (6’ ) Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt a // b Cho A�a. H·y vÏ ®êng th¼ng b ®i qua A vµ song song víi a’ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: Ch÷a bµi tËp(18’ ) Môc tiªu: Cñng cè cho HS vÒ gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng, hai ®êng th¼ng song song. KÜ n¨ng:RÌn kÜ n¨ng vÏ hai ®êng th¼ng song song , chøng minh hai ®êng th¼ng song song §å dïng: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, ªke Yªu cÇu häc sinh ®äc Hs ®äc bµi Bµi 26(SGK-91) ®Ò bµi Tù vÏ h×nh Ýt phót Yªu cÇu cña bµi lµ g×? A x Nªu c¸ch vÏ h×nh? 120 Hai gãc nµy cã mét §o¹n AB c¹nh chung ®ã lµ ®o¹n 120 th¼ng nµo? Ax cã song song víi Häc sinh gi¶i thÝch v× y B By hay kh«ng? sao Ax// By Ax// By v× Ax, By c¾t ®êng th¼ng AB vµ cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau (=1200) §äc ®Ò bµi ? HS ®äc ®Çu bµi Bµi 27 (SGK-91) - VÏ tam gi¸c ABC. VÏ h×nh? HS vÏ h×nh vµo vë - VÏ ®êng th¼ng a ®i qua A vµ song song víi BC Nªu c¸ch vÏ ? 1 HS nªu c¸ch vÏ - Trªn a lÊy D sao cho AD = BC NhËn xÐt? NhËn xÐt Ta vÏ ®îc mÊy ®o¹n AD//BC vµ AD = BC tho¶ m·n yªu cÇu cña bµi to¸n? A a D C B Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp(19’ ) Môc tiªu: Môc tiªu: Cñng cè cho HS vÒ dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng. KÜ n¨ng:RÌn kÜ n¨ng vÏ hai ®êng th¼ng song song , chøng minh hai ®êng th¼ng song song §å dïng: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, ªke Yªu cÇu häc sinh ®äc Häc sinh ®äc ®Ò bµi Bµi 28(SGK-91) ®Ò bµi Häc sinh ho¹t ®éng *C¸ch 1: Cho häc sinh ho¹t nhãm, yªu cÇu nªu c¸ch - VÏ ®êng th¼ng xx’ ®éng nhãm vÏ. - Trªn xx’ lÊy ®iÓm A bÊt kú Híng dÉn: - Dïng eke vÏ ®êng th¼ng c qua a Dùa vµo dÊu hiÖu t¹o víi gãc Ax gãc 600. nhËn biÕt hai ®êng - Trªn c lÊy D bÊt k× (B≠A) th¼ng song song ®Ó vÏ - Dïng eke vÏ � y ' BA  600 ë vÞ trÝ so le trong víi � xAB VÏ tia ®èi By cña tia By’ ta ®îc y’y// xx’ y' y B 60  60  x' Yªu cÇu cña bµi? VÏ h×nh? §o gãc xOy vµ x’O’y’ Cã kÕt luËn g× vÒ gãc xOy vµ x’O’y’? NhËn xÐt ? Cã KL g× vÒ hai gãc cã c¹nh t¬ng øng song song? HS vÏ h×nh vµo vë ( cã hai trêng hîp : O n»m trong gãc vµ O n»m ngoµi gãc ) 1 HS vÏ h×nh trªn b¶ng � xOy = � x ' Oy ' NhËn xÐt x A Bµi 29 (SGK-91) x x x' O' x' y' O' y O y' O y � xOy = � x ' Oy ' * Chó ý: Hai gãc cã c¹nh t¬ng øng song song th×: - B»nh nhau nÕu c¶ hai cïng nhän hoÆc cïng tï - Bï nhau nÕu mét gc nhän vµ mét gãc tï Häc sinh ho¹t ®éng theo Bµi tËp (SBT-78) Yªu cÇu häc sinh ho¹t c¸ nh©n Ba häc sinh ®øng t¹i ®éng theo c¸ nh©n chç tr¶ lêi C¸c häc sinh kh¸c nhËn xÐt Gi¸o viªn thèng nhÊt * Híng dÉn vÒ nhµ (1’ ) - Lµm bµi 25, 26 SBT-78 ************************** Ngày Soạn : 21/9/10 Ngày Giảng: 23/9/10 Tiết :08 §5. Tiªn ®Ò ¬clit vÒ ®êng th¼ng song song I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: HiÓu néi dung tiªn ®Ò ¥clit, c«ng nhËn tÝnh duy nhÊt cña ®êng th¼ng b ®i qua M (M�a) sao chob//a . - HiÓu r»ng nhê cã tiªn ®Ò ¥clit míi suy ra tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song songvµ n¾m ch¾c tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song. 2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng vÏ hai ®êng th¼ng song song , tÝnh sè do gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng song song khi biÕt mét gãc. 3. Th¸i ®é: RÌn tÝnh cÈn thËn ,chÝnh x¸c. II. §å dïng : Gv: £ke , thíc th¼ng, thíc ®o gãc Hs: £ke , thíc th¼ng, thíc ®o gãc. III. Ph¬ng ph¸p: VÊn ®¸p t×m tßi kÕt hîp víi ho¹t ®éng nhãm IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: * æn ®Þnh tæ chøc: (1p) 7a: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng * KiÓm tra bµi cò(5p) Nªu ®Ê hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song? Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu tiªn ®Ò ¥clit vÒ ®êng th¼ng song song(13p) Môc tiªu: HiÓu néi dung tiªn ®Ò ¥clit, c«ng nhËn tÝnh duy nhÊt cña ®êng th¼ng b ®i qua M (M�a) sao chob//a KÜ n¨ng: vÏ hai ®êng th¼ng song song §å dïng:Thíc th¼ng, £ke 1. Tiªn ®Ò ¥clit HS vÏ h×nh vµo vë Cho M�a , vÏ b ®i qua M vµ A b b // a VÏ ®îc duy nhÊt VÏ ®îc mÊy ®êng th¼ng b? GV nªu tiªn ®Ò , yªu cÇu HS HS ph¸t biÓu l¹i nh¾c l¹i a tiªn ®Ò *Cñng cè: Lµm bµi 32 NhËn xÐt? HS tr¶ lêi c©u hái ë bµi 32 a: § b: § , c :S d:S Tiªn ®Ò ¥lit: (SGK-92) Ho¹t ®éng 2: TÝnh chÊt hai ®êng th¼ng song song(15p) Môc tiªu:X©y dùng tÝnh chÊt hai ®êng th¼ng song song, n¾m ch¾c tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song §å dïng:Thíc th¼ng, £ke Lµm ? NhËn xÐt Cã KL g× vÒ 2 gãc so le trong , 2gãc ®ång vÞ , 2gãc trong cung phÝa? B»ng suy luËn , dïng tiªn ®Ò ¥ clit ®Ó chøng minh ? 3A x 4 3 2 4 B1 2 x' 1 b HS lµm ? , ghi kÕt qu¶ ë nh¸p NhËn xÐt 2. TÝnh chÊt HS nªu tÝnh chÊt Häc sinh lµm nh¸p theo nhãm 5 phót 1 HS tr×nh bµy kÕt qu¶ trªn b¶ng KÎ xAx’ sao cho �x’AB= �B1 � �xAB= � B2, �x’AB= �B3 Vµ xA // b � xx’ �a � �A1= �B3; � A4 = �B2,… NhËn xÐt TÝnh chÊt : ( SGK-93) c A 4 3 2 a 3 4 b 1 2 1B a //b suy ra * �A1= �B3; �A4 = � B2 * �A1= �B1; �A2 = �B2; �A3= �B3; �A4 = �B4 * �A1+ �B2= 1800 �A4= �B3= 1800 NhËn xÐt Ho¹t ®éng 3: VËn dông tÝnh chÊt(10p) Môc tiªu: TÝnh sè do gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng song song khi biÕt mét gãc §å dïng:Thíc th¼ng, £ke Lµm bµi tËp 34(SGK-94) Häc sinh ho¹t ®éng Lµm bµi tËp 34(SGK-94) Cho häc sinh ho¹t ®éng theo theo nhãm Ýt phót. nhãm 3A 2 a §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy bµi lµm 37  2 b 3 C¸c nhãm nhËn xÐt 4 1 1 4B kh¸c a, Theo tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song ta cã : �B1= �A4 = 370 (cÆp gãc so le trong) b, Cã �A1 = �B4(Hai gãc ®ång vÞ) �A1+ �A4 = 1800(lµ hai gãc kÒ Gi¸o viªn chèt l¹i c¸ch lµm. bï) Lu ý häc sinh khi tÝnh to¸n suy ra �A1= 1800 – �A4 = 1430 ph¶i nªu râ lÝ do. VËy � A1= �B4 = 1430 c, �B2 = �A1=1430 (hai gãc so le trong) * Híng dÉn häc bµi ë nhµ(1’) - Lµm bµi 35,36,37 SGK-94, 95; 29, 30 SBT - ChuÈn bÞ bµi tiÕt tiÕp theo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * Ngày Soạn : 23/9/10 Ngày Giảng: 25/9/10 Tiêt :09 luyÖn tËp I, Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: HS ®îc t¸i hiÖn l¹i : Tiªn ®Ò ¥clit , tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song 2. KÜ n¨ng:RÌn kÜ n¨ng vÏ hai ®êng th¼ng song song , nhËn biÕt gãc so le trong ,®ång vÞ , gãc trong cïng phÝa , chøng minh hai ®êng th¼ng song . 3. T duy - th¸i ®é: Bíc ®Çu tËp suy luËn. RÌn tÝnh cÈn thËn , chÝnh x¸c. II, §å dïng ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: GV: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, ªke. HS: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, ªke III, Ph¬ng ph¸p:VÊn ®¸p t×m tßi kÕt hîp víi ho¹t ®éng nhãm IV, TiÕn tr×nh bµi häc: * æn ®Þnh tæ chøc: (1p) 7a: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc luyÖn tËp(28p) Môc tiªu: KÜ n¨ng vÏ hai ®êng th¼ng song song , nhËn biÕt gãc so le trong ,®ång vÞ , gãc trong cïng phÝa , chøng minh hai ®êng th¼ng song . §å dïng: Thíc th¼ng, £ke Yªu cÇu häc sinh ®äc Hs ®äc bµi Bµi 35 (SGK-94) bµi? VÏ h×nh A a Yªu cÇu cña bµi lµ g×? VÏ ®êng th¼ng a hoÆc b VÏ g× tríc? §Ó vÏ a qua A vµ a//BC ta lµm thÕ nµo HS vÏ h×nh vµo vë T¬ng tù hµy vÏ b? B 1HS tr×nh bµy kÕt qu¶ trªn b¶ng NhËn xÐt? Ta vÏ ®îc bao nhiªu ®êng th¼ng a vµ b? Cho Hs ®äc bµi Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh NhËn xÐt Hs ®äc bµi Lªn b¶ng vÏ h×nh Tù ®iÒn b Theo tiªn ®Ò ¥clit chØ vÏ ®îc mét ®êng th¼ng a vµ mét ®êng b Bµi 36(SGK-94) 3A a 4 3 b 4 Cho Hs ®äc bµi... Yªu cÇu cña bµi lµ g×? Hs ®äc bµi C 2 1 2 B 1 a, �A1= �B3(v× cÆp gãc so le trong) b, �A2= �B2 (v× lµ cÆp gãc ®ång vÞ) c, �A4 + �B3 = 1800 (v× lµ cÆp gãc trong cïng phÝa) d, �A2 = �B4 (v× cïng b»ng �B2) Bµi 37(SGK-94)
- Xem thêm -