Tài liệu Giáo án toán 6 chuẩn

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: 9/12/2012 Ngµy d¹y: 11/12/2013 CH¦¥NG I: MỆNH ĐỀ TẬP HỢP BÀI 1: MÖnh ®Ò I. Môc Tiªu. 1. VÒ kiÕn thøc - Häc sinh n¾m ®îc khai niÖm mÖnh ®Ò, nhËn biÕt ®îc mét c©u cã ph¶i lµ mÖnh ®Ò hay kh«ng. - N¾m ®îc c¸c kh¸i niÖm mÖnh ®Ò phñ ®Þnh, kÐo theo,t¬ng ®¬ng. BiÕt kh¸i niÖm mÖnh ®Ò chøa biÕn. - HiÓu ý nghÜa c¸c kÝ hiÖu  vµ kÝ hiÖu  . 2. VÒ kÜ n¨ng - BiÕt lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò kÐo theo vµ mÖnh ®Ò t¬ng ®¬ng tõ hai mÖnh ®Ò d· cho vµ x¸c ®Þnh tÝnh ®óng – sai cña c¸c mÖnh ®Ò nµy. - BiÕt chuyÓn mÖnh ®Ò chøa biÕn thµnh mÖnh ®Ò b»ng c¸ch: hoÆc g¸n cho biÕn mét gi¸ trÞ cô thÓ trªn miÒn x¸c ®Þnh cña chóng, hoÆc g¸n c¸c kÝ hiÖu  vµ  vµo phÝa tríc nã. - BiÕt sö dông c¸c kÝ hiÖu  vµ  trong c¸c suy luËn to¸n häc. - BiÕt c¸ch lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò chøa kÝ hiÖu  vµ  . 3. VÒ t duy: Ph¸t triÓn t duy l«gic. 4. VÒ th¸i ®é: RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc, thÈm mÜ. II. ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc. 1. Thùc tiÔn: HS biÕt x¸c ®Þnh c©u ®óng – c©u sai – cha ph¶i c©u. 2. Ph¬ng tiÖn - Gi¸o viªn: SGK- SGV - phiÕu bµi tËp – gi¸o ¸n. - Häc sinh: SGK - vë häc sinh – ®å dïng häc tËp. III. Ph¬ng ph¸p. - ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ®an xen ho¹t ®éng nhãm nh»m gióp häc sinh ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng. TiÕt 1. 1. Ho¹t ®éng 1. Giíi thiÖu ch¬ng I. (2phót) Ch¬ng I më réng hiÓu biÕt cña häc sinh vÒ lý thuyÕt tËp hîp mµ c¸c em ®· biÕt ë líp díi. Cung cÊp cho c¸c em c¸c kh¸i niÖm vµ c¸c phÐp to¸n vÒ mÖnh ®Ò vµ tËp hîp, gióp c¸c em h×nh thµnh kh¶ n¨ng suy luËn cã lÝ, kh¶ n¨ng tiÕp nhËn, biÓu ®¹t vÊn ®Ò mät c¸ch chÝnh x¸c. 2. Ho¹t ®éng 2: MÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn. (10phót) H§ 2.1: MÖnh ®Ò. (5phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o Ho¹t ®éng cña häc Néi dung viªn sinh - Mçi c©u sau thuéc lo¹i - Tr¶ lêi c©u hái. I. MÖnh ®Ò – mÖnh ®Ò c©u? a. C©u kh¼ng ®Þnh. chøa biÕn. a. HN lµ thñ ®« cña n¬c b. C©u kh¼ng ®Þnh. 1. MÖnh ®Ò VN. c. C©u c¶m. Mçi mÖnh ®Ò ph¶i hoÆc d. C©u hái. ®óng hoÆc sai b. 23M5. c©u a lµ kh¼ng ®Þnh Mét M§ kh«ng thÓ võa c. §Ñp qu¸! ®óng, c©u b lµ kh¼ng ®óng võa sai d. Ai giái nhÊt? ®Þnh sai. *. VÝ dô: - c©u a,b ®óng hay sai? - Ph¸t biÓu vµ ghi - MÖnh ®Ò ®óng: “ 3 lµ sè chÐp. v« tû”. - Ngêi ta nãi c©u a,b lµ - MÖnh ®Ò sai: “ 3 lµ sè nh÷ng mÖnh ®Ò. VËy h÷u tû”. mÖnh ®Ò lµ g×? LÊy VD? -Kh«ng lµ mÖnh ®Ò: “ ThÝch thÕ!”. H§ 2.2: MÖnh ®Ò chøa biÕn. (5phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o Ho¹t ®éng cña häc viªn sinh \ Néi dung - “ n chia hÕt cho 2” cã ph¶i lµ mÖnh ®Ò kh«ng? - Ngêi ta nãi c©u trªn lµ mÖnh ®Ò chøa biÕn. - Yªu cÇu HS lÊy thªm VD. - NÕu n ch½n: Lµ M§§ - NÕu n lÎ: Lµ M§S 3. Ho¹t ®éng 3: Phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò. (10phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o Ho¹t ®éng cña häc viªn sinh - §a ra hai c©u kh¼ng - Tr¶ lêi vµ ghi chÐp. ®Þnh, mét c©u ®óng, mét c©u sai. Yªu cÇu HS ph¸t biÓu c©u phñ ®Þnh. _ Nªu kh¸i niÖm, cho VD. 4. Ho¹t ®éng 4: MÖnh ®Ò kÐo theo. (20phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o Ho¹t ®éng cña häc viªn sinh - Cho c©u nãi: “NÕu tr¸i - Cho biÕt vÝ dô võa ®Êt kh«ng cã níc th× cho cã ph¶i lµ M§ cha kh«ng cã sù sèng” nÕu lµ M§ th× t×m chç + GV gîi ý ®Ó hs t×m ra kh¸c nhau víi nh÷ng liªn tõ nÕu …th× M§ ®· biÕt. - Chia nhãm. - Dùa vµo mÖnh ®Ò kÐo Gäi HS trong nhãm thµnh theo ®óng –sai ®ã rót lËp mÖnh ®Ò kÐo theo, HS ra kÕt luËn vÒ tÝnh kh¸c nhËn xÐt mÖnh ®Ò ®óng sai cña mÖnh ®Ò võa thµnh lËp ®óng hay kÐo theo. sai . HS: Xem vd 4 GV Cho thªm vµi t×nh huèng vÒ M§ kÐo theo ®óng vµ M§ kÐo theo sai. - Ghi chÐp. 2. MÖnh ®Ò chøa biÕn Cha lµ M§ nhng khi cho biÕn 1 gi¸ trÞ cô thÓ th× nã trë thµnh M§. *. VÝ dô: P :" x  y �3" +. ( x; y )  (1;1) th× P lµ M§§. +. ( x; y )  (2; 2) th× P lµ M§S. Néi dung II. Phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò. *. VÝ dô: P : “Hµ N«i lµ thñ ®« cña níc ph¸p” P :” HµNéi kh«ng ph¶i lµ thñ ®« níc Ph¸p”. * KÝ hiÖu M§ phñ ®Þnh cña P lµ P . NÕu P ®óng th× P sai, nÕu P sai th× P ®óng. Néi dung III. MÖnh ®Ò kÐo theo. 1. MÖnh ®Ò kÐo theo *. Cho hai mÖnh ®Ò P vµ Q. MÖnh ®Ò “ NÕu P th× Q” ®îc gäi lµ mÖnh ®Ò kÐo theo. *. KÝ hiÖu: P  Q ®äc ”P kÐo theo Q”, hay “Tõ P suy ra Q”, *. M§ P  Q chØ sai khi P ®óng vµ Q sai. *. C¸c ®Þnh lÝ to¸n häc thõ¬ng lµ nh÷ng M§ ®óng vµ thõ¬ng cã d¹ng: P  Q . Trong ®ã: P: gi¶ thuyÕt, Q: kÕt luËn P lµ ®iÒu kiÖn ®ñ ®Ó cã Q HoÆc Q lµ §K cÇn ®Ó cã P. 5. Ho¹t ®éng 5: Cñng cè. (3phót) - Yªu cÇu HS n¾m ®îc c¸c kiÕn thøc vÒ: MÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn, phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò kÐo theo. - Hoµn thµnh c¸c bµi tËp 1;2 (SGK/Tr9). --------------------&------------------TiÕt 2. 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò. (10phót) - Cho vÝ dô mÖnh ®Ò P  Q yªu cÇu hs c¶ líp lËp mÖnh ®Ò Q  P. - Gäi ®¹i diÖn 2 HS lªn b¶ng tr×nh bµy. HS kh¸c nhËn xÐt, GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 2. Ho¹t ®éng 2: MÖnh ®Ò ®¶o . Hai mÖnh ®Ò t¬ng ®¬ng. (20phót) H§ 2.1: §Æt vÊn ®Ò. (5phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o Ho¹t ®éng cña häc Néi dung \ viªn sinh - Ph©n tÝch VD ®a ra - Nghe gi¶ng. trong phÇn kiÓm tra bµi cò. - Ngêi ta gäi mÖnh ®Ò Q  P lµ mÖnhk ®Ò ®¶o cña mÖnh ®Ò P  Q. H§ 2.2: MÖnh ®Ò ®¶o. (7phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o Ho¹t ®éng cña häc viªn sinh - Yªu cÇu HS ph¸t biÓu - Thùc hiÖn yªu cÇu kh¸i niÖm M§ ®¶o cña cña GV mét M§. - Ghi chÐp. - Yªu cÇu häc sinh lÊy VD. Néi dung IV. MÖnh ®Ò ®¶o. Hai mÖnh ®Ò t¬ng ®¬ng. 1. MÖnh ®Ò ®¶o. *. MÖnh ®Ò Q  P lµ mÖnh ®Ò ®¶o cña mÖnh ®Ò P  Q *. VÝ dô:P  Q: “ NÕu ABC cã hai gãc 600 th× ABC ®Òu”. Q  P: “ NÕu ABC ®Òu th× nã cã hai gãc b»ng 600 ”. H§ 2.3: MÖnh ®Ò t¬ng ®¬ng. (8phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o Ho¹t ®éng cña häc Néi dung viªn sinh - “NÕu hbh cã hai ®êng - lµm bµi vµ nhËn xÐt. 2. MÖnh ®Ò t¬ng ®¬ng. chÐo vu«ng gãc víi nhau Néi dung trong SGK,trang th× hbh ®ã lµ mét h×nh 7. thoi”. H·y lËp M§ ®¶o cña M§ trªn? Råi xÐt tÝnh ®óng, sai cña 2 mÖnh ®Ò? - Xem vÝ dô 5 vµ thµnh - HS lµm bµi theo lËp mÖnh ®Ò t¬ng ®¬ng nhãm vµ ph¸t biÓu. cña vÝ dô sau: P: “ Tam gi¸c ABC lµ tam gi¸c ®Òu “ Q: “tam gi¸c ABC cã hai trung tuyÕn b»ng nhau vµ co mét gãc b»ng 600 GV cho HS th¶o luËn theo nhãm kho¶ng 2 phót gäi 1 sè em tr×nh bµy HS kh¸c nhËn xÐt rót ra kÕt luËn, gi¸o viªn Néi dung Ho¹t ®éng 3: KÝ hiÖu  vµ  . (10phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o Ho¹t ®éng cña häc Néi dung viªn sinh - Híng dÉn HS xem VD V. KÝ hiªu  vµ  . vµ bµi tËp thùc hµnh trong Néi dung SGK, trang 7;8. SGK. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè. (5phót) - Yªu cÇu HS hiÓu ®îc M§ ®¶o, M§ t¬ng ®¬ng. - HS biÕt dïng kÝ hiÖu  vµ  . - Yªu cÇu hoµn thµnh c¸c bµi tËp: 3 – 7 (SGK/Tr9;10). --------------------&------------------- \ Ngày soạn : 9/12/2013 Ngày dạy: 11/12/2013 TiÕt 3: LuyÖn tËp I. Môc tiªu. 1. VÒ kiÕn thøc. - ¤n tËp cho hs c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ M§ vµ ¸p dông M§ vµo suy luËn to¸n häc. 2. VÒ kÜ n¨ng . - Tr×nh bµy c¸c suy luËn to¸n häc. - NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ mét vÊn ®Ò. 3. VÒ t duy: P h¸t triÓn t duy logic. 4. VÒ th¸i ®é: RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc, thÈm mÜ. II. ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc. 1. Thùc tiÔn: kiÕn thøc cò vÒ M§, M§ phñ ®Þnh, M§ kÐo theo, M§ t¬ng ®¬ng, ®k cÇn, ®k ®ñ, ®k cÇn vµ ®ñ, M§ chøa biÕn. 2. ChuÈn bÞ: - GV: PhiÕu bµi tËp, phÊn mµu. - HS: ChuÈn bÞ bµi tríc khi ®Õn líp. III. Ph¬ng ph¸p. - Cho HS lµm viªch theo nhãm. Gäi ®¹i diÖn HS tr×nh bµy kÕt qu¶. IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng. 1. Ho¹t ®éng 1. LÝ thuyÕt. (10phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung - H·y ®Þnh nghÜa mÖnh ®Ò I. LÝ thuyÕt. kÐo theo, M§ phñ ®Þnh, - Tr¶ lêi c©u hái cña (B¶ng phô tãm t¾t ND lÝ M§ t¬ng ®¬ng ? gi¸o viªn. thuyÕt) - H·y nªu §K cÇn, ®iÒu kiÖn ®ñ, §K cÇn vµ ®ñ? 2. Ho¹t ®éng 2. Bµi tËp. (30 phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Lµm BT1 - 4 HSTL HS kh¸c nhËn xÐt. - GV NX \ Néi dung II. Bµi tËp. Bµi t©p 1 (Tr.9 SGK ) a. lµ M§ c. M§ chøa biÕn Lµm BT2 - GV NX - Lµm BT3 - GV NX Lµm BT4 - GV NX Lµm BT5 - 4 HSTL HS kh¸c nhËn xÐt - 4 HSTL HS kh¸c nhËn xÐt. - 3 HSTL ghi trªn b¶ng HS kh¸c nhËn xÐt. - 3 HSTL ghi trªn b¶ng HS kh¸c nhËn xÐt - GV NX - 4 HSTL ghi trªn b¶ng HS kh¸c nhËn xÐt. Lµm BT7 - GV NX b. M§ chøa biÕn d. M§ Bµi t©p 2 (Tr. 9 SGK ) a. §óng c. §óng b. Sai d.Sai Bµi t©p 3 (Tr.9 SGK ) a. NÕu a+b chia hÕt cho c th× a vµ b cïng chia hÕt cho c b. a vµ b cïng chia hÕt cho c lµ §K §ñ ®Ó a + b chia hÕt cho c c. a + b chia hÕt cho c lµ §K CÇn ®Ó a vµ b cïng chia hÕt cho c Bµi t©p 4 (Tr.9 SGK ) a. §K CÇn vµ §ñ ®Ó 1 sè chia hÕt cho 9 lµ tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 9 b. §K CÇn vµ §ñ ®Ó 1 tø gi¸c lµ h×nh thoi lµ h×nh b×nh hµnh cã 2 ®êng chÐo vu«ng gãc c. §K CÇn vµ §ñ ®Ó ph¬ng tr×nh bËc 2 cã 2 No ph©n biÖt lµ biÖt thøc  > 0 Bµi tËp 5 (Tr. 10 SGK) a. xR: x.1 = x b.  xR:x+x = 0 c.  xR: x + (-x) = 0 Bµi tËp 7 (Tr.10 SGK) a. nN: n kh«ng chia hÕt cho n (§) b. xQ : x2  2 (§) c. xR : x x + 1 (S) d. xR : 3x  x2 + 1 (S) 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. (5phót) -Nh¾c l¹i c¸c k/n ®· «n trong bµi. - Ph¸t phiÕu bµi tËp. Yªu cÇu HS hoµn thiÖn c¸c bµi tËp trong SBT vµ phiÕu BT ®· ph¸t. --------------------&------------------- \ Tiết 4: TËp Hîp I. Môc tiªu. 1. VÒ kiÕn thøc. - HiÓu ®îc kh¸i niÖm tËp hîp, tËp con, hai tËp hîp b»ng nhau. 2. VÒ kÜ n¨ng. - Sö dông ®óng c¸c ký hiÖu ����� , , , , ,. - BiÕt biÓu diÔn tËp hîp b»ng c¸c c¸ch :liÖt kª c¸c phÇn tö cña tËp hîp hoÆc chØ ra tÝnh chÊt ®Æc trng cña tËp hîp. - VËn dông c¸c kh¸i niÖm tËp con , hai tËp hîp b»ng nhau vµo gi¶i bµi tËp. - Thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp to¸n lÊy giao, hîp cña hai tËp hîp, phÇn bï cña mét tËp con trong nh÷ng vÝ dô ®¬n gi¶n. 3. VÒ t duy: Ph¸t triÓn t duy l«gic. 4. VÒ th¸i ®é: RÌn tÝnh chÝnh x¸c, khoa häc, thÈm mÜ. II. ChuÈn bÞ. 1. Thùc tiÔn: ë líp 9 HS ®· lµm quen víi kh¸i niÖm tËp hîp. 2. ChuÈn bÞ: - HS: SGK, vë ghi, ®å dïng häc tËp. III. Ph¬ng ph¸p: IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng. * Ổn định tổ chức Ho¹t ®éng 1. Kh¸i niÖm tËp hîp. (20phót) 1. H§1.1. TËp hîp vµ phÇn tö. (5phót) Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung I. Kh¸i niÖm tËp hîp. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. TËp hîp vµ phÇn tö. *. VD : - TËp hîp c¸c HS líp 10A5 . - TËp hîp nh÷ng viªn phÊn trong hép phÊn. - TËp hîp c¸c sè tù nhiªn. *. NÕu a lµ phÇn tö cña tËp X, KH: a �X ( a thuéc X ). *. NÕu a kh«ng lµ phÇn tö cña tËp X, KH : a �X ( a kh«ng thuéc X ). - HS nhí l¹i kh¸i niÖm tËp hîp. HS lµm viÖc theo nhãm vµ ®a ra kÕt qu¶ nhanh nhÊt - Cho 1 vµi vÝ dô. - HS lµm viÖc theo nhãm. §¹i diÖn mçi nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. - ¥ líp 6 c¸c em ®· lµm quen víi kh¸i niÖm tËp \ hîp, tËp con, tËp hîp b»ng nhau. H·y cho vÝ dô vÒ mét vµi tËp hîp? - Mçi HS hay mçi viªn phÊn lµ mét phÇn tö cña tËp hîp.. - Dïng c¸c kÝ hiÖu �� , ®Ó viÕt c¸c mÖnh ®Ò sau: a. 3 lµ mét sè nguyªn. b. 2 kh«ng phÈi lµ sè h÷u tØ. 2. H§1.2: C¸ch x¸c ®Þnh tËp hîp. (10phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh *. NhÊn m¹nh: mçi - Thùc hiÖn yªu cÇu cña phÇn tö cña tËp hîp liÖt GV. kª mét lÇn. - Yªu cÇu HS: +. A   1; 2,3;5;6;10;15;30 . +. LiÖt kª c¸c phÇn tö cña tËp hîp c¸c øoc 1� nguyªn d¬ng cña 30. 1;  �hoÆc +. B  � � +. TËp c¸c nghiÖm cña � 2 ph¬ng tr×nh: B   x �R 2 x 2  x  1  0 . 2 . 2x  x 1  0 - GV nhËn xÐt , tæng kÕt *. NhÊn m¹nh : mét tËp hîp cho b»ng hai c¸ch, tõ liÖt kª chuyÓn sang tÝnh chÊt ®Æc trng vµ ngîc l¹i *. Néi dung. H§1.3: TËp hîp rçng. (5phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o Ho¹t ®éng cña häc sinh viªn *. Khi nãi ®Õn tËp - LiÖt kª c¸c phÇn tö cña hîp lµ nãi ®Õn c¸c phÇn tËp hîp tö cña nã . Tuy nhiªn cã A   x �R x 2  x  1  0 . nh÷ng tËp hîp kh«ng chøa phÇn tö nµo, ®ã lµ tËp rçng. - Cho VD vÒ 1 tËp rçng. *. Néi dung. 2. Ho¹t ®éng 2. TËp hîp con. (10 phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - BiÓu ®å minh ho¹ sau nãi g× vÒ quan hÖ gi÷a tËp c¸c sè nguyªn Z vµ tËp c¸c sè h÷u tØ Q? Cã thÓ nãi mçi sè nguyªn lµ mét sè h÷u tØ kh«ng? - Z n»m trong Q. Mçi sè nguyªn Z lµ mét sè h÷u tØ Q. Néi dung 2. C¸ch x¸c ®Þnh tËp hîp. - Khi liÖt kª c¸c phÇn tö cña tËp hîp ta viÕt c¸c phÇn tö cña nã trong dÊu  ... . - Cã hai c¸ch X§ mét tËp hîp: C1: LiÖt kª c¸c phÇn tö cña nã. C2: ChØ ra tÝnh chÊt ®Æc trng cho c¸c phÇn tö cña nã. - VD. - Minh ho¹ B tËp hîp b»ng biÓu ®å Ven: Néi dung 3. TËp hîp rçng. - TËp hîp rçng, kÝ hiÖu lµ �, lµ tËp hîp kh«ng chøa phÇn tö nµo. - NÕu A kh«ng ph¶i lµ tËp rçng th× A chøa Ýt nhÊt mét phÇn tö: KH: A ��� x : x �A. Néi dung II. TËp hîp con. 1. §Þnh nghÜa. SGK/Tr.12. 2. KÝ hiÖu. A �B ( A chøa trong B). B �A ( B chøa A hoÆc B bao hµm A ). A �B � (x : x �A � x �B) . 3. TÝnh chÊt. \ - Ghi chÐp. Q Z - Rót ra nhËn xÐt. - Néi dung. 3. Ho¹t ®éng 3: TËp hîp b»ng nhau. (5phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Yªu cÇu HS lµm bµi - Thùc hiÖn yªu cÇu cña thùc hµnh sè 6 trong GV. SGK. - NhËn xÐt. Néi dung. 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cố (10phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n. - Yªu cÇu HS lµm nhanh - HS thùc hiÖn yªu cÇu bµi tËp: 1a, 2b, 3a. HS cña GV. th¶o luËn theo nhãm, ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. a. A �A víi mäi tËp hîp A. b. NÕu A �B vµ B �C th× A �C . c. ��A víi mäi tËp hîp A. Néi dung III. TËp hîp b»ng nhau. SGK/Tr.12. Néi dung BT1a: A   3;6;9;12;15;18 . BT2b: A �B; B �A . VËy A  B. BT3a:  � ; a ; b ; a; b . BTVN: C¸c bµi tËp cßn l¹i trong SGK, SBT. --------------------&------------------- \ C¸c tËp con: Tiết 5: C¸c phÐp to¸n tËp hîp. I. Môc tiªu. 1. VÒ kiÕn thøc. - HiÓu ®îc c¸c phÐp to¸n giao, hîp cña hai tËp hîp, hiÖu cña hai tËp hîp, phÇn bï cña mét tËp con. 2. VÒ kÜ n¨ng. - Sö dông ®óng c¸c ký hiÖu ���� , , , , \, CE A . - Thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp to¸n lÊy giao, hîp cña hai tËp hîp, phÇn bï cña mét tËp con trong nh÷ng vÝ dô ®¬n gi¶n. - BiÕt dïng bieu ®å Ven ®Ó biÓu diÔn giao, hîp cña hai tËp hîp. 3. VÒ t duy: Ph¸t triÓn t duy logic. 4. VÒ th¸i ®o: RÌn tÝnh cÈn thËn, khoa häc, chÝnh x¸c, thÈm mÜ. II. ChuÈn bÞ. 1. Thùc tiÔn: HS ®· biÕt vÒ tËp hîp trong ch¬ng tr×nh to¸n líp 9. 2. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, SBT, gi¸o ¸n, ®å dïng d¹y häc. - HS: SGK, SBT, c¸c ®å dïng häc tËp. III. Ph¬ng ph¸p. IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng. * Ổn định tổ chức 1. Ho¹t ®éng 1. KiÓm tra bµi cò. (5phót) - GV: Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy: +. Cã mÊy c¸ch x¸c ®Þnh mét tËp hîp? VD? +. TËp c¸c sè nguyªn d¬ng vµ tËp c¸c sè tù nhiªn cã b»ng nhau kh«ng? +. T×m tÊt c¶ c¸c tËp con cña tËp A   a; 2; 4; b;6 . 2. Ho¹t ®éng 2. Giao cña hai tËp hîp. (10phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc Néi dung sinh - Yªu cÇu HS lµm bµi - Lµm bµi. I. Giao cña hai tËp hîp. thùc hµnh sè 1 trong 1. §Þnh nghÜa: SGK/Tr.13 SGK/Tr.13. - Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa. 2. KÝ hiÖu: C  A �B . - Gîi ý HS ph¸t biÓu A �B  {x x �A VËy: vµ ®Þnh nghÜa giao cña hai x �B}. tËp hîp. 3. Ho¹t ®éng 3. Hîp cña hai tËp hîp. (10phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Yªu cÇu HS lµm bµi - Lµm bµi. thùc hµnh sè 2 trong SGK/Tr.14. - Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa. - Gîi ý HS ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa hîp cña hai tËp hîp. \ �x �A x �A �B � � �x �B Néi dung II. Hîp cña hai tËp hîp. 1. §Þnh nghÜa: SGK/Tr.14. 2. KÝ hiÖu: C  A �B. VËy: A �B  {x x �A hoÆc x �B} . x �A � x �A �B � � . x �B � 4. Ho¹t ®éng 4. HiÖu vµ phÇn bï cña hai tËp hîp. (10phót). Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc Néi dung sinh - Yªu cÇu HS lµm bµi - Lµm bµi. II. HiÖu vµ phÇn bï cña thùc hµnh sè 3 trong hai tËp hîp. SGK/Tr.14. - Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa. 1. HiÖu cña hai tËp hîp. - Gîi ý HS ph¸t biÓu *. §N: SGK/Tr14. ®Þnh nghÜa hîp cña hai *. KH: C  A \ B . tËp hîp. A \ B  {x | x �A VËy: vµ - §a ra ®Þnh nghÜa phÇn x �B} . bï cña hai tËp hîp. �x �A x �A \ B � � �x �B 5. Ho¹t ®éng 5. Cñng cè. (10phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n. - Yªu cÇu HS lµm nhanh - HS thùc hiÖn yªu cÇu bµi tËp: 1;2 trong SGK. cña GV. HS th¶o luËn theo nhãm, ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. 2. PhÇn bï cña hai tËp hîp. SGK/Tr.15. Néi dung Bµi 1. A �B  { cã,nªn } . A �B  { cã, chÝ, th×, nªn, c«ng, mµi, s¾t, ngµy, kim } . A \ B  { chÝ, th× } . B \ A  { c«ng, mµi, s¾t, ngµy, kim } . Bµi 2: HS tr×nh bµy. BTVN: C¸c bµi tËp cßn l¹i trong SGK, SBT. --------------------&------------------- \ : C¸c tËp hîp sè I. Môc tiªu. 1. VÒ kiÕn thøc. - BiÕt ®îc c¸c tËp sè tù nhiªn, tËp sè nguyªn, tËp sè höu tØ, tËp sè thùc vµ c¸c tËp con thêng dïng cña tËp sè thùc. 2. VÒ kü n¨ng. - Sö dông ®óng c¸c ký hiÖu ����� , , , , , \, CE A . - Thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp to¸n lÊy giao, hîp cña hai tËp hîp, phÇn bï cña mét tËp con trong nh÷ng vÝ dô ®¬n gi¶n. - BiÕt dïng bieu ®å Ven ®Ó biÓu diÔn giao, hîp cña hai tËp hîp. 3. VÒ t duy: Ph¸t triÓn t duy logic. 4. VÒ th¸i ®é: RÌn tÝnh cÈn thËn, khoa häc, chÝnh x¸c, thÈm mÜ. II. ChuÈn bÞ. 1. Thùc tiÔn: HS ®· biÕt vÒ c¸c tËp hîp sè tõ cÊp 2. 2. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, gi¸o ¸n, ®ådïng d¹y häc. - HS: SGK, ®å dïng häc tËp. III. Ph¬ng ph¸p. IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng. 1. Ho¹t ®éng 1. KiÓm tra bµi cò. (5phót) - GV: Gäi HS tr×nh bµy cã bao nhiªu c¸ch x¸c ®Þnh mét tËp hîp? LÊy VD? 2. Ho¹t ®éng 2. C¸c tËp hîp sè ®· häc. (10phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc Néi dung sinh - Hái: H·y nªu c¸c tËp sè - 1HS tr¶ lêi. I. C¸c tËp hîp sè ®· häc. mµ em ®· häc? - HS kh¸c nhËn xÐt. 1. TËp sè tù nhiªn N. N  {0;1; 2;3;...} N *  {1; 2;3;...} 2. TËp c¸c sè nguyªn Z. Z  {...; 3; 2; 1;0;1; 2;3;...} - Hái:H·y vÏ quan hÖ bao - 1HS tr¶ lêi. hµm c¸c tËp hîp sè ? - HS kh¸c nhËn xÐt. C¸c sè -1,-2,-3,… lµ c¸c sè nguyªn ©m. 3. TËp hîp c¸c sè h÷u tØ Q. - Lµ nh÷ng sè biÓu diÔn díi d¹ng a trong ®ã a,b  Z , b  0 b 4. TËp sè thùc R. SGK/Tr17. 3. Ho¹t ®éng 3. C¸c tËp hîp con thêng dïng cña R . (20phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc Néi dung sinh -Trong to¸n häc ta thêng II. C¸c tËp hîp con thêng gÆp c¸c tËp con sau ®©y dïng cña R. cña tËp R. (SGK/Tr17). - SGK/Tr17. - Ra vÝ dô: -1HS tr¶ lêi. Cho 2 tËp hîp - HS ‡ nhËn xÐt - HS chia nhãm lµm ý A = { x R : -2  x  4} b �1 � - §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. ;8 B= � �3 � � a. H·y viÕt A díi d¹ng tËp con tËp R b.H·y t×m: A �B ; A �B ; A \ B ; B \ A. \ - GV nhËn xÐt. 4. Ho¹t ®éng 4. Cñng cè. (10phót) - GV: Yªu cÇu HS lµm t¹i líp bµi 1a; 2b; 3c. - Gäi 3 HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i cña 3 bµi to¸n ®· giao. - BTVN: C¸c bµi tËp cßn l¹i trong SGK vµ SBT. Ngµy so¹n: 06/9/2009 Ngµy d¹y: 08/9/2009 D¹y líp: 10A2; 10A4. --------------------&------------------- PPCT: TiÕt 7. TuÇn: 4. #5: Sè gÇn ®óng. Sai sè. I. Môc tiªu. 1. VÒ kiÕn thøc. - NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña sè gÇn ®óng, ý nghÜa cña sè gÇn ®óng. - N¾m ®îc thÕ nµo lµ sai sè tuyÖt ®èi, sai sè t¬ng ®èi, ®é chÝnh x¸c cña sè gÇn ®óng, biÕt d¹ng chuÈn cña sè gÇn ®óng. 2. VÒ kÜ n¨ng. - BiÕt c¸ch quy trßn sè, biÕt c¸ch x¸c ®Þnh c¸c ch÷ sè ch¾c cña sè gÇn ®óng. - BiÕt dïng ký hiÖu khoa häc ®Ó ghi c¸c sè rÊt lín vµ rÊt bÐ. 3. VÒ t duy: Ph¸t triÓn t duy l«gic, t duy vÒ ®¹i lîng v« cïng lín, v« cïng bÐ. 4. VÒ th¸i ®é: RÌn tÝnh cÈn thËn, khoa häc, chÝnh x¸c, thÈm mÜ. II. ChuÈn bÞ. 1. Thùc tiÔn.: HS ®· biÕt mét sè VD vÒ sè gÇn ®óng trong ch¬ng tr×nh häc to¸n ë c¸c líp díi nh sè  ,... 2. ChuÈn bÞ. - GV: SGK, SBT, c¸c ®å dïng d¹y häc. - HS: SGK, SBT, c¸c ®å dïng häc tËp. III. Ph¬ng ph¸p: - ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ®an xen H§ nhãm gióp HS ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng. 1. Ho¹t ®éng 1. KiÓm tra bµi cò. (Kh«ng kiÓm tra.) 2. Ho¹t ®éng 2. sè gÇn ®óng. (5phót) Ho¹Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc Néi dung sinh - Cho häc sinh chia - C¸c nhãm thùc hiÖn I.Sè gÇn ®óng. thµnh nhãm vµ ®o chiÒu c«ng viÖc vµ cho kÕt Trong nhiÒu trêng hîp ta dµi cña c¸i bµn, chiÒu qu¶. kh«ng thÓ biÕt ®îc gi¸ trÞ cao cña c¸i ghÕ. - So s¸nh kÕt qu¶ gi÷a ®óng cña ®¹i lîng mµ ta chØ - Qua kÕt qu¶ cña c¸c c¸c nhãm vµ rut ra biÕt sè gÇn ®óng cña nã . nhãm. GV Giíi thiÖu sè nhËn xÐt. Trong ®o ®¹c, tÝnh to¸n gÇn ®óng. ta thêng chØ nhËn ®î c¸c sè gÇn ®óng. 3. Ho¹t ®éng 3. Sai sè tuyÖt ®èi. (20phót). H§ 3.1. Sai sè tuyÖt ®èi cña mét sè gÇn ®óng. (5phót). Ho¹Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc Néi dung sinh -Yªu cÇu häc sinh cho -TÝnh gi¸ trÞ gÇn ®óng II.Sai sè tuyÖt ®èi . cña 1. Sai sè tuyÖt ®èi cña mét gi¸ trÞ gÇn ®óng cña 2 -§a ra nhËn xÐt vÒ gi¸ sè gÇn ®óng. (SGK/Tr20). -Gi¸ trÞ gÇn ®óng cña trÞ gÇn ®óng ®ã VÝ dô :Gi¶ sö a =vµ mét gi¸ häc sinh ®a ra lµ gi¸ trÞ trÞ gÇn ®óng cña nã lµ gÇn ®óng thiÕu hay gÇn -TÝnh vµ ®a ra kÕt qu¶ a=1,41. Ta cã: ®óng thõa?.NhËn xÐt vÒ ®é lÖch gi÷ hai gi¸ trÞ  a  a  a  2  1, 41 gÇn ®óng ®ã -Cã thÓ tÝnh ®îc sai sè tuyÖt ®èi cña a kh«ng ? H§ 3.2. §é chÝnh x¸c cña mét sè gÇn ®óng. (10phót) \ Ho¹ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - Trong ho¹t ®éng 3.1 th× sai sè tuyÖt ®èi cña a kh«ng vît qu¸ bao nhiªu? Ho¹t ®éng cña häc sinh - Häc sinh tÝnh to¸n tr¶ lêi. Néi dung 2. §é chÝnh x¸c cña mét sè gÇn ®óng. (1,41)2=1,9881< 2 1,41< (1,42)2=2,0164>21,42> Do ®ã  a  a  a  2  1,41  0.01 VËy sai sè tuyÖt ®èi cña 1,41 kh«ng vît qu¸ 0,01. - §a ra kh¸i niÖm vÒ ®é - Ghi chÐp.  a  d th× a-d  a  a+d chÝnh x¸c cña mét sè gÇn ®óng. Khi ®ã ta viÕt a = a d .d ®îc gäi lµ ®é chÝnh x¸c cña sè gÇn ®óng . H§ 3.3. Sai sè t¬ng ®èi cña mét sè gÇn ®óng. (5phót) Ho¹ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc Néi dung sinh -Yªu cÇu häc sinh so -KÕt qu¶ ®o chiÒu cao 3. Sai sè t¬ng ®èi cña mét sè s¸nh ®é chÝnh x¸c cña cña mét ng«i nhµ gÇn ®óng. hai sè gÇn ®óng trong 15,2m 0,1m SGK/Tr21. hai phÐp ®o. Tõ ®ã ®a ra -KÕt qu¶ ®o chiÒu dµi NÕu a = a d th×  a  d. Do kh¸i niÖm sai sè t¬ng ®èi cña mét c¸i bµn lµ 1,2  m 0,1m ®ã  a  a . NÕu nã cµng a -Cho kÕt qu¶ theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. nhá th× chÊt lîng phÐp tÝnh to¸n ®o ®¹c cµng cao. Ngêi ta thêng viÕt sai sè t¬ng ®èi díi d¹ng phÇn tr¨m. Ho¹t ®éng 4. Quy trßn sè gÇn ®óng. (15phót) H§ 4.1. ¤n tËp quy t¾c lµm trßn sè. (5phót) - SGK/Tr22. H§ 4.2.C¸ch viÕt sè quy trßn cña sè gÇn ®óng dùa vµo ®é chÝnh x¸c cho tríc. (10phót) Ho¹ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc Néi dung sinh - H·y viÕt sè quy trßn - Thùc hiÖ yªu cÇu cña SGK/Tr22. cña sè gÇn ®óng sau: GV. +. 374529 � 200. +. 375000. +. 4,1356 � 0,001. +. 4,14. Ho¹t ®éng 5. Cñng cè. (5phót) - Lµm nhanh bµi tËp trong SGK. - BTVN: Bµi tËp «n tËp ch¬ng I. --------------------&------------------Ngµy so¹n: 06/9/2009 PPCT: TiÕt 8. Ngµy d¹y: 08/9/2009; 11/9/2009. TuÇn: 4. D¹y líp: 10A2; 10A4. TiÕt 8: ¤n tËp ch¬ng I I. Môc tiªu 1. VÒ kiÕn thøc - HS còng cè l¹i kiÕn thøc toµn ch¬ng I: MÖnh ®Ò, tËp hîp, c¸c phÐp to¸n vÒ tËp hîp, c¸c tËp hîp sè, sai sè, sè gÇn ®óng. 2.VÒ kü n¨ng - Gi¶i c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n, bíc ®Çu gi¶i c¸c bµi to¸n khã. 3. VÒ t duy: Ph¸t triÓn t duy l«gic. 4. VÒ th¸i ®é: RÌn tÝnh cÈn thËn, khoa häc, chÝnh x¸c, thÈm mÜ. II. ChuÈn bÞ 1. Thùc tiÒn: HS ®· ®îc chuÈn bÞ tríc bµi tËp ë nhµ. \ 2. ChuÈn bÞ. - GV: SGK, SBT, gi¸o ¸n, ®å dïng d¹y häc. - HS : Lµm BT ch¬ng I. III. Ph¬ng ph¸p: VÊn ®¸p vµ ho¹t ®éng nhãm. IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng. 1. Ho¹t ®éng 1. KiÓm tra bµi cò. (5phót) - Hái: Cã mÊy c¸ch x¸c ®Þnh 1 tËp hîp? - Hái: H·y nªu §N vÒ hîp, giao, hiÖu, phÇn bï cña hai tËp hîp? 2. Ho¹t ®éng 2. ¤n tËp lÝ thuyÕt. (5phót) - GV cñng cè l¹i lý thuyÕt b»ng b¶ng phô treo tríc líp. - HS «n tËp. 3. Ho¹t ®éng 3. Bµi tËp. (30phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Gäi HS ®øng tËi chç lµm bµi tËp - Lµm BT tõ 1 – 10. - Gäi HS nhËn xÐt. - HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. - Cho HS th¶o luËn nhãm lµm bµi - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm tËp tõ 11 ®Õn 17. - Yªu cÇu HS tr¶ lêi - §¹i diÖn nhãm TL - §¹i diÖn nhãm kh¸c ®a ra nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. - Gäi 3HS lªn b¶ng gi¶i BT 12 - 3 HS lªn b¶ng. - GV gäi HS nhËn xÐt. - HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. 4. Ho¹t ®éng 4. Cñng cè. (5phót) - Yªu cÇu Hs n¾m ch¾c kiÕn thøc vÒ c¸c phÐp to¸n cña hai tËp hîp, c¸ch quy trßn sè. Lµm ®îc c¸c d¹ng bµi tËp liªn quan. - Xem tríc phÇn hµm sè ®· häc ë cÊp 2. --------------------&------------------Ngµy so¹n: 12/9/2009 Ngµy d¹y: 15/9/2009; 18/9/2009. D¹y líp: 10A2; 10A4. PPCT: TiÕt 9 - 10. TuÇn: 5. CH¦¥NG II. HµM Sè BËCNHÊT Vµ HµM Sè BËC HAI. #1. Hµm sè I. Môc tiªu. 1. VÒ kiÕn thøc. - HiÓu kh¸i niÖm hµm sè, tËp x¸c ®Þnh cña hµm sè, ®å thÞ cña hµm sè. - HiÓu hµm sè ®ång biÕn, nghÞch biÕn, hµm sè ch½n, hµm sè lÎ. BiÕt ®îc tÝnh ®èi xøng cña ®å thÞ hµm sè ch½n, ®å thÞ hµm sè lÎ. 2. VÒ kÜ n¨ng. - BiÕt t×m tËp x¸c ®Þnh cña hµm sè ®¬n gi¶n. - BiÕt chøng minh tÝnh ®ång biÕn, nghÞch biÕn cña mét hµm sè trªn mét kho¶ng cho tríc. - BiÕt xÐt tÝnh ch¼n, lÎ cña mét hµm sè ®¬n gi¶n. 3. VÒ t duy: Ph¸t triÓn t duy hµm. 4. VÒ th¸i ®é: RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc, thÈm mÜ. II. ChuÈn bÞ. 1. Thùc tiÔn: HS ®· ®îc häc ®¹i c¬ng vÒ hµm sè ë líp 9. 2. ChuÈn bÞ. - GV: SGK, SBT, gi¸o ¸n, ®å dïng d¹y häc. - HS: SGK, SBT, ®å dïng häc tËp. III. Ph¬ng ph¸p. - ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ®an xen ho¹t ®éng nhãm nh»m gióp HS ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng. TiÕt 9. 1. Ho¹t ®éng 1. ¤n tËp vÒ hµm sè. (25phót) \ H§ 1.1. Hµm sè. TËp x¸c ®Þnh cña hµm sè. (5phót) Ho¹ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung I. ¤n tËp vÒ hµm sè. VÝ dô 1:Cho y = y  x  1 Cho biÕt kÕt qu¶ 1. Hµm sè. TËp x¸c ®Þnh y T×m khi x -1 1 …… cña hµm sè. x  1; x 1; x  2 y ? ? …… SGK/Tr32. Víi mçi gi¸ trÞ x ta t×m ®îc bao nhiªu gi¸ trÞ y? - Tõ kiÕn thøc líp 7 & 9 hs h×nh thµnh kh¸i niÖm hµm sè. - Häc sinh nªu VD. - Nªu VD thùc tÕ vÒ HSè. H§ 1.2. C¸ch cho hµm sè. (15phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o Ho¹t ®éng cña häc sinh viªn - LÊy VD vÒ hµm sè cho - HS thùc hiÖn yªu cÇu b»ng b¶ng vµ hµm sè cña GV. cho b»ng biÓu ®å. Yªu cÇu HS chØ ra tËp x¸c ®Þnh cña hµm sè trong mçi trêng hîp ®ã. - H·y kÓ tªn c¸c hµm sè - Mçi nhãm cho mét vÝ dô ®· häc ë bËc THCS. vÒ hµm sè ®· häc ë cÊp 2 - C¸c biÓu thøc y = ax + b, a y = , y = ax2 cã ph¶i lµ - C¸c nhãm tr¶ lêi x - Hoµn thiÖn  ®a ra c©u hµm sè kh«ng ? tr¶ lêi ®óng §iÒu kiÖn ®Ò nã cã - H×nh thµnh kiÕn thøc nghÜa. - HS lµm bµi theo VÝ dô: T×m tËp x¸c ®Þnh nhãm,®¹i diÖn nhãm tr×nh cña c¸c hµm sè: bµy kÕt qu¶. y  x 1 1 y  x 1 x 2 2 y . 2 x Néi dung 2. C¸ch cho hµm sè. a.Hµm sè cho b»ng b¶ng. b. HSè cho b»ng biÓu ®å. c. Hµm sè cho b»ng c«ng thøc. + Hµm sè cho bëi c«ng thøc cã d¹ng: y  f ( x) . + TËp x¸c ®Þnh cña hµm sè y = f(x) lµ tËp tÊt c¶ c¸c sè thcx sao cho biÓu thøc f(x) cã nghÜa. Chó ý Víi hµm sè cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh bëi hai, ba, … c«ng thøc. Ch¼ng h¹n cho hµm sè: � 2x 1 y � 2 � x khi x 0 khi x  0 H·y tÝnh gi¸ trÞ cña hµm sè nµy t¹i x = -2 vµ x = 5. H§ 1.3. §å thÞ cña hµm sè. (5phót) Ho¹ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung VD1: Dùa vµo ®å thÞ cña - Häc sinh lµm bµi theo 3. §å thÞ cña hµm sè. hai hµm sè sau , h·y tÝnh nhãm. §å thÞ cña hµm sè - §ai diÖn nhãm tr×nh bµy y  f ( x) x¸c ®Þnh trªn tËp f ( 2); f ( 1); f (0); f (2); a. bµi lµm. D lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c g ( 1); g ( 2); g (0) ®iÓm M(x, f(x)) trªn mÆt T×m x sao cho f ( x) 2 . ph¼ng täa ®é víi mäi x T×m x sao cho g ( x) 2 . thuéc D. §å thÞ hµm sè f ( x) x  1 . \ §å thÞ hµm sè g ( x)  1 x 2 2 Ho¹t ®éng 2. Sù biÕn thiªn cña hµm so. (15phót) H§ 2.1. ¤n tËp. (10phót) Ho¹ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Yªu cÇu HS nhËn xÐt sù - HS nhËn xÐt. t¨ng gi¶m cña gi¸ trÞ biÕn sè vµ gi¸ trÞ hµm sè trong h×nh 15(SGK/Tr36). Néi dung II. Sù biÕn thiªn cña hµm sè. 1. ¤n tËp. SGK/Tr36. H§ 2.2. B¶ng biÕn thiªn. (5phót) Ho¹ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung - Dùa vµo tÝnh ®ång biÕn 2. B¶ng biÕn thiªn. nghÞch biÕn cña hµm sè SGK/Tr37. lËp b¶ng biÕn thiªn. - Lu ý hµm sè ®ång biÕn ta m« t¶ b»ng mòi tªn ®i lªn, cßn hµm sè nghÞch biÕn ta m« t¶ b»ng mòi tªn ®i xuèng. VD: VÏ b¶ng biÕn thiªn - HS thùc hiÖn yªu cÇu cña hµm sè y = - x2 cña GV. Ho¹t ®éng 3. Cñng cè. (5phót) - NhÊn m¹nh kiÕn thøc träng t©m. - BTVN: 1;2;3 SGK/Tr38,39. --------------------&------------------TiÕt 10. 1. Ho¹t ®éng 1. KiÓm tra bµi cò. (10phót) - Gäi 3 HS lªn b¶ng lµm c¸c bµi tËp 1a,c; 2; 3. 1 2 1 c. D ��  ;3�� . � 2 � y (  1)  1 y (2) 3 . BT2: y (3) 4 N � (C ) P � (C ) . BT3: M � (C ) 2. Ho¹t ®éng 2. TÝnh ch½n lÎ cña hµm sè. (20phót) H§ 2.1. Hµm sè ch½n, hµm sè le. (15phót) Ho¹ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung - Nªu VD vÒ hµm sè - Nghe, ghi chÐp. II. TÝnh ch½n lÎ cña hµm ch½n, hµm sè lÎ vµ ph©n sè. tÝch. 1. Hµm sè ch½n, hµm sè lÎ. - XÐt tÝnh ch½n lÎ cña - HS lµm bµi tËp. - H/s y  f ( x) víi tËp x¸c hµm sè: ®Þnh D gäi lµ hµm sè ch»n +. y 3x 2  2 . nÕu: +. x �D �  x �D . 1 +. y  . +. f ( x)  f ( x) . x - H/s y  f ( x) víi tËp x¸c +. y  x . ®Þnh D gäi lµ hµm sè lÎ §¸p ¸n: BT1: a. D R \{ } \ - LÊy VD ®Ó thÊy mét hµm sè cã thÓ ch½n, cã thÓ lÎ, cã thÓ kh«ng ch½n kh«ng lÎ. H§ 2.1. §å thÞ cña hµm sè ch½n lÎ. (5phót) Ho¹ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Ph©n tÝch, lÊy VD minh - Nghe, ghi chÐp. ho¹ ®Ó HS thÊy ®îc tÝnh ®èi xøng cña ®å thÞ hµm sè ch½n lÎ. nÕu: +. "x � D �  x � D . +. f ( x )  f ( x) . Néi dung 2. §å thÞ cña hµm sè ch½n le. §å thÞ cña mét hµm sè ch½n nhËn trôc tung lµm trôc ®èi xøng. §å thÞ hµm sè lÎ nhËn gèc to¹ ®é lµm t©m ®èi xøng. Ho¹t ®éng 3. Bµi tËp. (10phót) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Yªu cÇu HS lµm BT3 trong SGK Bµi tËp 3. (SGK/Tr39). §¸p ¸n. theo nhãm. a. Lµ hµm sè ch½n. - Gäi ®¹i diÖn mçi nhãm lªnb¶ng b. lµ hµm sè kh«ng ch½n kh«ng lÎ. tr×nh bµy bµi lµm. c. Lµ hµm sè lÎ. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. d. Lµ hµm sè kh«ng ch½n kh«ng lÎ. Ho¹t ®éng 4. Cñng cè. (5phót) - Nh¾c l¹i kiÕn thøc träng t©m. - BTVN: BT 2 – 6 SBT/Tr29,30. --------------------&------------------- Ngµy so¹n: 20/9/2009 Ngµy d¹y: 22/9/2009; 25/9/2009. D¹y líp: 10A2; 10A4. #2. Hµm sè y ax  b I. Môc tiªu. 1. VÒ kiÕn thøc - HiÓu ®îc sù biÕn thiªn vµ ®å thÞ cña hµm sè bËc nhÊt. \ PPCT: TiÕt 11. TuÇn: 6. - HiÓu c¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè bËc nhÊt vµ ®å thÞ hµm sè y = x . - BiÕt ®îc ®å thÞ hµm sè nhËn Oy lµm trôc ®èi xøng. 2. VÒ kü n¨ng - Thµnh th¹o viÖc x¸c ®Þnh chiÒu biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè bËc nhÊt. - VÏ ®îc ®å thÞ y = b, y = x - BiÕt t×m giao ®iÓm cña hai ®êng cã ph¬ng tr×nh cho tríc. 3. VÒ t duy - Gãp phÇn båi dëng t duy logic vµ n¨ng lùc t×m tßi s¸ng t¹o 4. VÒ th¸i ®é - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, tÝnh chÝnh x¸c, khoa häc, thÈm mÜ. II. ChuÈn bÞ 1. Thùc tiÔn: KiÕn thøc häc ë líp 9 HS cÇn n¾m v÷ng ®Ó häc bµi míi. 2. ChuÈn bÞ. - Gi¸o viªn: SGK, SBT, c¸c ®å dïng d¹y häc. - Häc sinh: SGK, SBT, c¸c ®å dïng häc tËp. III. Ph¬ng ph¸p - ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p cã ®an xen ho¹t ®éng nhãm nh»m gióp häc sinh ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng 1. Ho¹t ®éng 1. RÌn luyÖn kü n¨ng vÏ ®å thÞ hµm sè bËc nhÊt. (15phót) Ho¹ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i - HS nh¾c l¹i hµm sè bËc I. ¤n tËp vÒ hµm sè bËc hµm sè bËc nhÊt , ®å thÞ nhÊt, ®å thÞ hµm sè bËc nhÊt. hµm sè bËc nhÊt nhÊt y ax  b ( a � 0 ) - c¸c bíc kh¶o s¸t hµm sè - c¸c bíc kh¶o s¸t hµm sè - TX§: D R - §iÒu chØnh khi cÇn thiÕt - Ghi nhËn kiÕn thøc - ChiÒu biÕn thiªn: vµ x¸c nhËn kÕt qu¶ cña + a > 0 hµm sè ®ång biÕn HS trªn R. - Híng dÉn HS vÏ khi - HS vÏ ®ths y = 3x + 2 + a  0 hµm sè nghÞch kh«ng cã HS nµo vÏ ®îc 1 biÕn trªn R. vµ y =  x + 5 ( cho 2 ®iÓm ®Ó vÏ ) 2 - BBT: SGK/Tr39. - §å thÞ: Lµ ®êng th¼ng kh«ng song song víi c¸c trôc to¹ ®é, song song víi y ax(b � 0) va ®i qua A(0; b) vµ ®iÓm B ( 2. Ho¹t ®éng 2. VÏ ®å thÞ cña hµm h»ng. (10phót) Ho¹ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Giao nhiÖm vô cho hs - HS nhËn xÐt nh÷ng - §iÒu chØnh khi cÇn thiÕt ®iÓm ®ths y = 2 ®i qua. vµ x¸c nhËn kÕt qu¶ cña Tõ ®ã nªu nhËn xÐt vÒ hs ®ths y = 2 - Híng dÉn khi kh«ng cã hs nµo vÏ ®îc.(cho 2 ®iÓm ®Ó vÏ). 3. Ho¹t ®éng 3. VÏ ®å thÞ hµm sè y  x . (15phót) Ho¹ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh \ b ;0) . a Néi dung II. Hµm sè h»ng y b Bµi to¸n: cho hµm sè y = 2 - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i x = -2, -1, 0, 1, 2. *. NhËn xÐt: §å thÞ hµm sè y b lµ mét ®êng th¼ng song song hoÆc trïng víi trôc hoµnh vµ c¾t trôc tung t¹i ®iÓm (0; b) . §êng th¼ng nµy gäi lµ ®êng th¼ng y b . Néi dung - TËp x¸c ®Þnh cña hµm - Häc sinh tr¶ lêi. sè y  x ? - Ph¸ dÊu trÞ tuyÖt ®èi? � x, x � 0 y  x � �  x, x  0 - Nªu mèi liªn hÖ gi÷a - Häc sinh suy nghÜ tr¶ hµm sè y  x vµ hµm sè lêi. bËc nhÊt? Tõ ®è suy ra chiÒu biÕn thiªn cña hµm sè y  x . III. Hµm sè y  x 1. TËp x¸c ®Þnh - Hµm sè y  x x¸c ®Þnh trªn R . 2. ChiÒu biÕn thiªn. - Hµm sè y  x nghÞch biÕn trªn ( � ;0) vµ ®ång biÕn trªn (0; � ) . - B¶ng biÕn thiªn. x � � y � 0 0 � 3. §å thÞ.(SGK/Tr41) y O x Hµm sè y  x . 4. Ho¹t ®éng 4. Cñng cè.(5phót) - Qua bµi häc c¸c em cÇn thµnh th¹o c¸ch vÏ ®ths y ax  b; y b; y  x . - BTVN: c¸c bµi tËp SGK/Tr41,42 Ngµy so¹n: 20/9/2009 Ngµy d¹y: 22/9/2009; 25/9/2009. D¹y líp: 10A2; 10A4. #2. Hµm sè y ax  b . LuyÖn tËp PPCT: TiÕt 12. TuÇn: 6. I. Môc tiªu 1. VÒ kiÕn thøc - Cñng cè kiÕn thøc ®· häc vÒ hµm sè bËc nhÊt vµ vÏ hµm sè bËc nhÊt trªn tõng kho¶ng. - Cñng cè kiÕn thøc vÒ tÞnh tiÕn ®å thÞ ®· häc ë bµi tríc. 2. VÒ kÜ n¨ng - RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng: VÏ ®å thÞ hµm sè bËc nhÊt, hµm sè bËc nhÊt trªn tõng kho¶ng, ®Æc biÖt lµ hµm sè y = ax + b tõ ®ã nªu ®îc c¸c tÝnh chÊt cña hµm sè. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÞnh tiÕn ®å thÞ. 3. VÒ t duy - Ph¸t triÓn t duy l«gic, t duy hµm vµ t duy s¸ng t¹o. 4. VÒ th¸i ®é - RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc, thÈm mÜ. II. ChuÈn bÞ 1. Thùc tiÔn: HS ®É ®îc «n tËp l¹i kiÕn thøc vÒ hµm sè bËc nh©t d· häc ë líp 9. 2. ChuÈn bÞ. - Gi¸o viªn: SBT, SGK, PhiÕu bµi tËp vµ c¸c ®å dïng d¹y häc. - Häc sinh: SBT, SGK vµ c¸c ®å dïng häc tËp. III. Ph¬ng ph¸p. - VÊn ®¸p, ®an xen ho¹t ®éng nhãm nh»m gióp HS gi¶i ®¸p th¾c m¾c gÆp ph¶i khi lµm bµi tËp. IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng \ 1. Ho¹t ®éng 1. VÏ ®å thÞ hµm sè y ax  b; y b; y  x . (20phót) \
- Xem thêm -