Tài liệu Giáo án toán 6 cả năm

  • Số trang: 125 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

So¹n ngµy:15/08/2011 Tieát 1 : bµi 1 vµ bµi 2:ÑO ÑOÄ DAØI I/.MUÏC TIEÂU : * Veà kieán thöùc:  Bieát xaùc ñònh giôùi haïn ño (GHÑ) , ñoä chia nhoû nhaát (ÑCNN)cuûa duïng cuï ño .  Reøn luyeän ñöôïc caùc kyõ naêng sau ñaây :  Bieát öôùc löôïng gaàn ñuùng moät soá ñoä daøi caàn ño . * Veà kó naêng:  Ño ñoä daøi trong moät soá tình huoáng thoâng thöôøng. - Bieát ño ñoä daøi trong moät soá tình huoáng thoâng thöôøng theo ñuùng quy taéc ño , bao goàm.  + Öôùc löôïng chieàu daøi caàn ño.  + Choïn thöôùc ño thích hôïp.  + Xaùc ñònh giôùi haïn ño vaø ñoä chia nhoû nhaát cuûa thöôùc ño.  + Ñaët thöôùc ño ñuùng .  + Ñaët maét ñeå nhìn vaø ñoïc keát quaû ño ñuùng .  + Bieát tính giaù trò trung bình caùc keát quaû ño * Veà thaùi ñoä - Reøn luyeän tính caån thaän , yù thöùc hôïp taùc laøm vieäc trong nhoùm - Reøn tính trung thöïc thoâng qua vieäc ghi keát quaû ño : II/.KIEÁN THÖÙC TROÏNG TAÂM: - HS Bieát söû duïng caùc loaïi thöôùc ñeå ño ñoä daøi . III/.CHUAÅN BÒ : * Cho moãi nhoùm HS :  Moät thöôùc keûcoù ÑCNN ñeán mm.  Moät thöôùc daây hoaëc thöôùc meùt coù ÑCNN ñeán 0,5 cm.  Cheùp saün ra giaáy (hoaëc vôû ) aûnh 1.1 “Baûng keát quaû ño ñoä daøi” ( Coù ghi roõ hoï teân HS ) * Cho caû lôùp : - Tranh veõ to moät thöôùc keû coù GHÑ laø 20 cm vaø ÑCNN laø 2mm , tranh veõ to baûng 1.1 “Baûng keát quaû ño ñoä daøi”. -Veõ to hình 2.1 ,2.2,2.3 (SGK )®Ó treo b¶ng phô. IV/.TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY , TROØ 1/.OÅn ñònh lôùp 2/.Baøi môùi Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc tình huoáng daïy hoïc (sgk)(3ph) Hoaït ñoäng 2: OÂn laïi vaø öôùc löôïng ñoä daøi cuûa moät soá ñôn vò ño ñoä daøi (7ph) ? Ñôn vò ño ñoä daøi trong heä thoáng ñôn vò ño löôøng hôïp phaùp cuûa nöôùc ta laø gì ? ? Ñôn vò ño ñoä daøi lôùn hôn m laø gì ? (Km,hm,dam),nhoû hôn m laø gì ?(dm,cm,mm) ? GV höôùng daãn cho HS tìm soá thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng cuûa caâu C1. GV cho HS taäp öôùc löôïng ñoä daøi 1m treân caïnh baøn .(tn nµy lµm ë nhµ) NOÄI DUNG BAØI DAÏY I/.ÑÔN VÒ ÑO ÑOÄ DAØI: 1/. OÂn laïi moät soá ñôn vò ño ñoä daøi : - Ñôn vò ño ñoä daøi trong heä thoáng ñôn vò ño löôøng hôïp phaùp cuûa nöôùc ta laø meùt . - Kyù hieäu : m . Caâu C1: 1m = 10dm , 1m = 100cm 1cm = 10 mm , ? Haõy öôùc löôïng xem ñoä daøi cuûa gang tay 1Km=1000m em laø bao nhieâu cm ,duøng thöôùc kieåm tra 2/.Öôùc löôïng ñoä daøi : xem öôùc löôïng cuûa coù ñuùng khoâng * Yeâu caàu töøng HS öôùc löôïng ñoä daøi gang tay cuûa baûn thaân vaø töï kieåm tra xem öôùc löôïng cuûa em so vôùi ñoä daøi vöøa kieåm tra Caâu C2: Öôùc löôïng ñoä daøi cuûa 1m khaùc nhau bao nhieâu * GV coù theå thoâng baùo söï khaùc nhau giöõa ñoä daøi öôùc löôïng vaø ñoä daøi kieåm tra cuûa nhoùm naøo caøng nhoû thì nhoùm ñoù coù khaû naêng öôùc löôïng caøng toát . Nhö vaäy , ngoaøi ñôn vò ño ñoä daøi laø m thì ngöôøi ta coøn duøng theâm moät soá ñôn vò ño ñoä Caâu C3 : Öôùc löôïng chieàu daøi cuûa daøi thöôøng gaëp trong saùch , truyeän nhö gang tay. 1 inh(inch) =2,54 cm 1 fit (foot) = 30,48 cm Beân caïnh ñoù : ñeå ño nhöõng khoaûng caùch lôùn trong vuõ truï ngöôøi ta duøng ñôn vò “naêm aùnh saùng “. * Hoaït ñoäng 3: tìm hieåu duïng cuï ño ñoä daøi (7ph) GV cho HS quan saùt hình 1.1 , goïi HS ñoïc vaø traû lôøi caâu C4. -GV treo tranh veõ to thöôùc daøi 20 cm vaø coù ÑCNN 2mm .Goïi HS xaùc ñònh GHÑ vaø ÑCNN cuûa moät thöôùc ño Thoâng qua ñoù GV giôùi thieäu caùch xaùc ñònh GHÑ vaø ÑCNN cuûa moät thöôùc ño ñeå traû lôøi caâu C5. -GV Cho HS traû lôøi caâu C6.vµ c7 * Hoaït ñoäng 4: Ño ñoä daøi (10ph) GV :Duøng baûng keát quaû ño ñoä daøi ñaõ veõ ñeå höôùng daãn HS ño ñoä daøi vaø ghi keát quaû ño vaøo baûng 1.1 (SGK) * Chuù yù : - Höôùng daãn cuï theå caùch tính giaù trò trung bình (l1+l2+l3)/3 Phaân nhoùm ,giôùi thieäu vaø phaùt duïng cuï ño cho nhoùm HS. HS : Phaân coâng nhau laøm caùc coâng vieäc caàn thieát. Thöïc haønh ño ñoä daøi theo nhoùm vaø ghi keát quaû vaøo baûng 1.1(SGK) GV :Trong thôøi gian HS thöïc haønh , quan saùt caùc nhoùm laøm vieäc vaø chuaån bò cho hoaït ñoäng thaûo luaän ôû baøi tieáp theo Hoaït ñoäng 5 : thaûo luaän veà caùch ño ñoä daøi (8ph) Cho HS thaûo luaän trong nhoùm ñeå ñi ñeán traû lôøi caâu C1 ñeán C5 * Hoaït ñoäng6: höôùng daãn HS ruùt ra keát luaän vµ lµm phÇn vËn dông. yªu cÇu HS neâu phaàn keát luaän . 3/.Cuûng coá :-GV Goïi HS phaùt bieåu ghi nhôù.  Goïi HS Ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát. 4/.Daën doø :Lµm BT 1-2.1 ®Õn 1-2.26. So¹n ngµy:22/08/2011 II/.ÑO ÑOÄ DAØI : 1/.Tìm hieåu duïng cuï ño ñoä daøi Caâu C4,C5,C6,C7 2/.Ño ñoä daøi : BAÛNG KEÁT QUAÛ ÑO ÑOÄ DAØI. (SGK) III./.CAÙCH ÑO ÑOÄ DAØI: * Keát luaän : - Öôùc löôïng ñoä daøi caàn ño ñeå choïn thöôùc ño thích hôïp - Ñaët thöôùc vaø maét nhìn ñuùng caùch - Ñoïc , ghi keát quaû ño ñuùng quy ñònh c6 IV./. VËn dông Tieát 2 : bµi 3 ÑO THEÅ TÍCH CHAÁT LOÛNG I/.MUÏC TIEÂU: * Veà kieán thöùc: - Keå teân 1 soá duïng cuï thöôøng duøng ñeå ño theå tích chaát loûng. * Veà kó naêng: - Bieát xaùc ñònh theå tích chaát loûng baèng duïng cuï ño thích hôïp - Bieát tính giaù trò trung bình caùc keát quaû ño . * Veà thaùi ñoä - Reøn luyeän tính caån thaän , yù thöùc hôïp taùc laøm vieäc trong nhoùm II/.PHÖÔNG PHAÙP: -Neâu vaán ñeà -Ñaøm thoaïi, tröïc quan -Chia nhoùm thöïc haønh III/.CHUAÅN BÒ: -Tranh veõ goàm 2 aám vaø 1 bình - 1 bình chia ñoä -1 Xoâ ñöïng nöôùc - 1 vaøi loaïi ca ñong -2 B×nh cha biÕt dung tÝch. IV/. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC HOAÏT ÑOÄNG THAÀY,TROØ 1/.OÅn ñònh lôùp:kieåm dieän 2/.Kieåm tra baøi cuõ : HS1: ?Nªu ®¬n vÞ ®o ®é dµi thêng dïng vµ dông cô ®o ®é dµi?Nªu c¸ch ®o ®é dµi mét vËt b»ng thíc? 3/.Baøi môùi Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp . Giaùo vieân treo tranh veõ goàm 1 aám vaø 1 bình vµ ®Æt vÊn ®Ò nh sgk -Hoaït ñoäng 2: OÂn laïi caùc ñôn vò ño theå tích.(5ph) Moïi vaät duø lôùn hay nhoû ñeàu chieám moät theå tích trong khoâng gian . ?Ñôn vò ño theå tích thöôøng duøng laø gì? Trong thöïc teá ngöôøi ta thöôøng duøng nhieàu ñôn vò khaùc nhau ñeå ño theå tích. Moái quan heä giöõa caùc ñôn vò nhö sau: 1lít = 1 dm3 , 1 ml= 1 cm3(1.cc) NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát 2 : ÑO THEÅ TÍCH CHAÁT LOÛNG I/.ÑÔN VÒ ÑO THEÅ TÍCH . _Ñôn vò ño theå tích thöôøng duøng laø meùt khoái (m3) vaø lít (l). C1:1m3=1000dm3= 1000000cm3. 1m3=1000 l = 1000000 ml Aùp duïng: Goïi 1 hoïc sinh tr¶ lêi c©u C1 ? Laøm theá naøo ñeå ño theå tích chaát loûng -Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu veà caùc duïng cuï ño theå tích chaát loûng .(8ph) C2: Quan saùt hình 3.1 vaø cho bieát teân duïng cuï ño ,GHÑ vaø ÑCNN cuûa nhöõng duïng cuï ñoù? C3 : ÔÛ nhaø , neáu khoâng coù ca ñong thì em coù theå duøng nhöõng duïng cuï naøo ñeå ño theå tích chaát loûng? Caâu C4 : GV Yeâu caàu HS quan saùt hình 3.2 vaø cho bieát GHÑ Vaø ÑCNN cuûa töøng bình ?:  thoáng nhaát caùc bình chia ñoä naøy vaïch chia ñaàu tieân khoâng naèm ôû ñaùy bình maø laø vaïch taïi moät theå tích ban ñaàu naøo ñoù ? Yeâu caàu HS xaùc ñònh GHÑ vaø ÑCNN cuûa bình ñang coù . C 5 :Nhöõng duïng cuï naøo duøng ñeå ño theå tích chaát loûng. Ñieàn vaøo choã troáng cuûa caâu C 5. -Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu caùch naøo ñeå ño theå tích chaát loûng:(8ph) C 6: Quan saùt hình 3.3 haõy cho bieát caùch ñaët bình chia ñoä naøo cho pheùp ño theå tích chaát loûng chính xaùc?Taïi sao? C7:Quan xaùc hình 3.4 cho bieát caùch ñaët maét naøo naøo ñoïc ñuùng theå tích caàn ño C 8: Quan xaùc hình 3.5 ñoïc theå tích chaát loûng trong bình C9:Ñieàn Vaøo choã troáng yeâu caàu HS laøm vieäc caù nhaân . Giaùo vieân goïi töøng em traû lôøi töøng caâu hoûi C9 ? Toùm laïi laøm theá naøo ñeå ño theå tích chaát loûng. Goïi 2 HS ñoïc hoaøn chænh laïi troïn veïn . Ho¹t ®éng 5 : Thùc hµnh:(10ph) II . ®o thÓ tÝch chÊt láng 1 Tìm hieåu duïng cuï ño theå tích C2:Ca ñong to coù GHÑ 1 lít vaø ÑCNN O,5lít. Ca ñong nhoû coù GHÑ vaø ÑCNN 0, 5 lít Can nhöïa coù GHÑ 5lít vaø ÑCNN : 1lít C3:Duøng :chai , bình … ñaõ bieát saün dung tích C4: GHÑ ÑCNN Bình a : 100 ml 2ml Bình b: 50ml 50ml Bình c: 300ml 50ml C5:Nhöõng duïng cuï ñeå ño theå tích chaát loûng goàm :chai , loï ,ca ñong … coù ghi saün dung tích bình chia ñoä … 2. Tìm hieåu caùch ño theå tích chaát loûng : C6 :Bình b ñaët thaúng ñöùng C7: Ñaët maét ngang C8: a)70cm3 b) 50cm3 c)40cm3 C9: (1):theå tích (2): GHÑ (3):ÑCNN (4): Thaúng ñöùng (5):Ngang (6): gaàn nhaát * Keát luaän Ñeå ño theå tích chaát loûng ta coù theå duøng bình chia ñoä , ca ñong … 3. Thöïc haønh : Ño theå tích nöôùc trong hai bình . Bình 1 chöùa ñaày nöôùc , bình 2 chöùa 1 ít GV giíi thiÖu dông cô vµ c¸ch lµm thÝ nghiÖm B×nh 1: nöôùc . Öôùc löôïng theå tích nöôùc (lít). . Laáy bình chia ñoä ñong nöôùc tröôùc roài ñoå vaøo bình ñeán khi ñaày . . Tính theå tích ( cm3 ) .Ghi keát quaû vaøo baûng . Töông töï bình 2:§æ nöôùc töø bình 2 ra bình chia ñoä nhaän ñònh theå tích nöôùc chöùa trong bình (cm3) _ Chia nhoùm hoïc sinh thöïc haønh ghi keát quaû vaøo baûng 4/.Cuûng coá : Hoaït ñoäng 6 : Vaän duïng . _Laøm baøi taäp 3.1 vaø 3.2 (8ph) - Goïi HS phaùt bieåu ghi nhôù. - Goïi HS ñoïc to phaàn coù theå em chöa bieát. 5/.Daën doø : + Lµm bµi tËp 3.3=>3.13(sbt) +Chuaån bò : 1 vaøi hoøn soûi,ñinh oác coù daây buoät . So¹n ngµy :06/09/2011 TiÕt 3 Bµi 4 ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc I.Môc tiªu: -BiÕt ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc. -BiÕt sö dông c¸c dông cô ®o chÊt láng ®Ó ®o thÓ tÝchvËt r¾n bÊt kú kh«ng thÊm níc. -Tu©n thñ c¸c quy t¾c ®o vµ trung thùc víi c¸c sè liÖu mµ m×nh ®o ®îc,hîp t¸c trong mäi c«ng viÖc cña nhãm häc tËp. II.CHUÈN BÞ: Mçi nhãm: -Mét vµi vËt r¾n kh«ng thÊm níc(®¸ ,sái,®inh èc). -B×nh chia ®é,mét chai cã ghi s½n dung tÝch,d©y buéc. -B×nh trµn,b×nh chøa. -KÎ s½n b¶ng kÕt qu¶ 4.1(sgk). III.tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1:KiÓm tra,tæ chøc t×nh huèng häc tËp: 1.KiÓm tra: ?Nªu ®¬n vÞ ®o thÓ tÝch chÊt láng thêng dïng?Dông cô ®o thÓ tÝch chÊt láng?Nªu quy t¾c ®o thÓ tÝch chÊt láng b»ng b×nh chia ®é? 2.Tæ chøc t×nh huèng häc tËp (sgk): Ho¹t ®«ng 2:C¸ch ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc: Ho¹t ®«ng cña thÇy vµ trß N«i dung GV:Hßn ®¸ ,®inh èc...lµ nh÷ng vËt r¾n I.C¸ch ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm kh«ng thÊm níc.VËy chóng ta sÏ ®o V níc: cña chóng nh thÕ nµo? 1.Dïng b×nh chia ®é: -Yªu cÇu HS lµm c©u C1. C1 =>HS ho¹t ®éng c¸ nh©n b»ng quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi c©u C1. GV:NÕu c¸c em muèn ®o V vËt r¾n lín 2.Dïng b×nh trµn: h¬n ta lµm nh thÕ nµo?. -Yªu cÇu HS lµm c©u C2. C2 =>HS ho¹t ®éng c¸ nh©n b»ng quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi c©u C2. -GV :kÓ l¹i truyÒn thuyÕt cña ac si mÐt:V cña phÇn chÊt láng trµn ra=thÓ tÝch cña vËt ?VËy ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc ®o b»ng nh÷ng dông cô nµo?yªu cÇu HS nªu c¸c bíc chung khi dïng tõng dông cô ®o V vËt r¾n. C3 HS tr¶ lêi xong yªu cÇu HS lµm c©u C3 . ?§Ó tÝnh thÓ tÝch cña mét sè vËt cã d¹ng h×nh häc kh¸c nhau:h×nh hép.h×nh cÇu,h×nh trô...ngêi ta lµm thÕ nµo? -HS:tr¶ lêi nh môc :cã thÓ em cha biÕt (sgk)tr17 Ho¹t ®éng 3:Thùc hµnh ®o thÓ tÝch vËt r¾n: ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß néi dung GV nªu môc ®Ých vµ dông cô lµm thÝ II.Thùc hµnh ®o thÓ tÝch vËt r¾n: nghiÖm,ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. -Yªu cÇu c¸c nhãm lµm theo c¸c bíc: +®o vËt ... b»ng dông cô g×? +íc lîng V vËt cÇn ®o? +TiÕn hµnh ®o VvËt r¾n 3 lÇn råi tÝnh: Vtb=V1+V2+V3/3. +B¸o c¸o kÕt qu¶ vµo b¶ng 4.1 ®· kÎ s½n. HS:+Ph©n c«ng nhau lµm c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt. +Thùc hµnh ®o V vËt r¾n. +Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 4.1 ®· kÎ s½n Ho¹t ®«ng 4: VËn dông ,ghi nhí ,híng dÉn vÒ nhµ: 1.V©n dông: -Tr¶ lêi c©u hái vµo bµi? -C4. -GV nªu c©u hái: ?tr×nh bµy c¸ch ®o V vËt r¾n thÊm níc(viªn phÊn....)vËt r¾n thÊm níc næi (qu¶ bãng bµn...) -Yªu cÇu lµm C5,C6 ®Ó tiÕt sau cho ®iÓm. 2.Ghi nhí(sgk). 3.Híng dÉn vÒ nhµ: -Lµm BT 4.1 =>4.18(SBT) -§a mét c¸i c©n bÊt k×, mét èng g¹o ®Çy(mçi nhãm). Säan ngµy: 13/ 9/2011 TIEÁT 4 : bµi 5 KHOÁI LÖÔÏNG - ÑO KHOÁI LÖÔÏNG I/.MUÏC TIEÂU: * Veà kieán thöùc: Keå teân 1 soá duïng cuï ño khoái löôïng thöôøng duøng . * Veà kó naêng: -Trình baøy ñöôïc caùch ñieàu chænh soá cho caân Roâbeùcvan vaø caùch caân moät voät baèng caân Roâbeùcvan. - Chæ ra ñöôïc ÑCNN vaø GHÑ cuûa moät caùi caân . * Veà thaùi ñoä: -Reøn luyeän tính caån thaän , yù thöùc hôïp taùc laøm vieäc trong nhoùm II/PHÖÔNG PHAÙP: -Thuyeát trình -Thaûo luaän nhoùm III/.CHUAÅN BÒ : Chuaån bò cho nhoùm HS : - Moãi nhoùm coù 1 chieác caân Roâbeùcvan vaø boä quaû caân,1 vaät caàn caân Chuaån bò cho caû lôùp: Moät caùi caân Roâbeùcvan vaø 1 hoäp quaû caân  Vaät ñeå caân  Tranh veõ to caùc loaïi caân trong SGK IV/.TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY , TROØ 1/.OÅn ñònh lôùp:kieåm dieän 2/.Kieåm tra baøi cuõ : khoâng 3/.Baøi môùi Hoaït ñoäng 1: toå chöùc tình huoáng hoïc taäp(sgk) -GV toå chöùc cho HS thaûo luaän theo nhoùm ñeå traû lôøi caâuC1,C2,C3,C4,C5,C6. (GVgoïi1HStrongnhoùmtraûlôøi).Tröôùc khi cho HS traû lôøi caâu C1 ,C2,C3,C4,C5,C6 GV caàn nhaéc laïi . - Moïi vaät duø to hay nhoû ñeàu coù khoái löôïng. - Khoái löôïng cuûa 1 vaät laøm baèng chaát naøo chæ löôïng chaát ñoù chöùa trong vaät. - Ñôn vò ño khoái löôïng thêng dïng laø gì ? NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát 5 : KHOÁI LÖÔÏNG _ ÑO KHOÁI LÖÔÏNG I/.KHOÁI LÖÔÏNG_ÑÔN VÒ KHOÁI LÖÔÏNG: 1/.Khoái löôïng: GV cho HS xem hình 5.1 SGK ñeå giôùi thieäu Kg maãu : Kiloâgam maãu laø khoái löôïng cuûa 1 khoái hình truï troøn xoay coù ñöôøng kính vaø chieàu cao ñeàu baèng 39 mm , laøm baèng baïch kim pha iriñi, ñaët ôû vieän ño löôøng quoác teá ôû Phaùp. * Hoaït ñoäng 2: khoái löôïng , ñôn vò khoái löôïng 1g = ? Kg 1 laïng = ? g 1 t =? Kg 1mg= ?g 1 taï = ? Kg C1: 397 g : chæ löôïng söõa chöùa trong hoäp. C2: 500 g : chæ löôïng boät giaët trong tuùi C3: (1): 500 g C4: (2) : 397 g C5 : (3) : khoái löôïng C6 : (4) : löôïng 2/.Ñôn vò khoái löôïng: a/.Ñôn vò ño khoái löôïng : Kiloâgam (kyù hieäu : Kg) - Kiloâgam laø khoái löôïng cuûa 1 quaû caân maãu , ñaët ôû vieän ño löôøng quoác teá ôû Phaùp. b/.Caùc ñôn vò khoái löôïng thöôøng gaëp: 1g = * Hoaït ñoäng 3 : Ño khoái löôïng Ngöôøi ta ño khoái löôïng baèng caân .Trong phoøng thí nghieäm ngöôøi ta thöôøng duøng caân Roâbeùcvan ñeå ño khoái löôïng Toå chöùc cho HS laøm nhöõng vieäc sau ñeå traû lôøi caâu C7,C8: -Tìm hieåu caùc boä phaän , ÑCNN , GHÑ cuûa caân Roâbeùcvan . - Caùch ñieàu chænh kim ngay vaïch soá 0 1 Kg 1000 1 laïng = 100 g taán (kyù hieäu : t) 1 t =1000 Kg 1 1mg= 1000 g 1 taï = 100 Kg II/.ÑO KHOÁI LÖÔÏNG: 1/Tìm hieåucaân Roâbeùcvan: C7 : Caùc boä phaän cuûa GV goïi HS choïn töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã caân Roâbeùcvan: goàm coù : ñoøn caân , ñóa troáng trong caùc caâu C9 caân,kim caân vaø hoäp quaû caân . GV phaùt moãi nhoùm 1 caân Roâbeùcvan , hoäp quaû caân vaø vaät C8 : 2/.Caùch duøng caân caàn caân sau ñoù höôùng daãn HS traû lôøi caâu C10,C11,C12 Roâbeùcvan ñeå caân moät 4/.Cuûng coá ( Hoaït ñoäng 4 –Vaän duïng ) :C9: C13 : Tröôùc 1 chieác caàu coù 1 bieån baùo giao thoâng , treân coù vaät (1):Ñieàuchænhsoá ghi 5T (Hình 5.7 SGK).Soá 5t coù yù nghóa gì ? 0 (2): Vaät ñem caân GV goïi 1 vaøi HS phaùt bieåu laïi keát luaän cuoái baøi GV Giôùi thieäu phaàn coù theå em chöa bieát ? Duøng duïng cuï naøo ñeå ño khoái löôïng? ? Ñôn vò ño khoái löôïng laø gì ? ? GHÑ vaø ÑCNN cuûa 1 caân laø gì ? 5/Daën doø : - Veà nhaø laøm BT : Töø 5.1 ñeán 5.17( Saùch BT) Chuaån bò : Xem tröôùc baøi “LÖÏC _ HAI LÖÏC CAÂN BAÈNG” (3): Quaû caân (4) : thaêng baèng (5) : Ñuùng giöõa (6): Quaû caân (7): Vaät ñem caân 3/. Caùc loaïi caân C11: Hình 5.3 : caân taï Hình 5.4 : caân y teá Hình 5.5 : caân ñoøn Hình 5.6caân ñoàng hoà IIIVAÄN DUÏNG : C12: HS töï laøm C13 : Soá 5T chæ daãn raèng xecoù khoái löôïngtreân 5taán khoâng ñöôïc ñi qua cÇu. So¹n ngµy : 20/ 9/2011 TiÕt 5 : bµi 6 LÖÏC _ HAI LÖÏC CAÂN BAÈNG I/.MUÏC TIEÂU: * Veà kieán thöùc: - Neâu ñöôïc caùc thí duï veà löïc ñaåy , löïc keùo ..vaø chæ ra ñöôïc phöôùng vaø chieàu cuûa caùc löïc ñoù. - Neâu ñöôïc thí duï veà 2 löïc caân baèng. * Veà kó naêng: - Neâu ñöôïc caùc nhaän xeùt sau khi quan saùt caùc thí nghieäm . - Söû duïng ñöôïc ñuùng caùc thuaät ngöõ : löïc ñaåy , löïc keùo , phöông ,chieàu , löïc caân baèng. * Veà thaùi ñoä:Reøn luyeän tính caån thaän , yù thöùc hôïp taùc laøm vieäc trong nhoùm II/.KIEÁN THÖÙC TROÏNG TAÂM: HS naém kieán thöùc vaø tìm ñöôïc thí duï veà söï toàn taïi cuûa löïc , 2 löïc caân baèng. III /.CHUAÅN BÒ : Chuaån bò cho nhoùm HS :  1 Chieác xe laên.  1 Loø xo laù troøn.  1 Loø xo meàm , daøi khoaûng 10 cm.  1 Thanh nam chaâm thaúng .  1 Quaû gia troïng baèng saét , coù moùc treo  Moät caùi giaù coù keïp ñeå giöõ caùc loø xo vaø ñeå treo quaû gia troïng . III/.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/.OÅn ñònh lôùp:kieåm dieän. 2/.Kieåm tra baøi cuõ :khoâng 3/.Baøi môùi Hoaït ñoäng 1:Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp(sgk) Hoaït ñoäng 2 : Hình thaønh khaùi nieäm löïc Höôùng daãn HS laøm thí nghieäm vaø quan saùt hieän töôïng .Chuù yù laøm sao cho HS thaáy ñöôïc söï keùo , ñaåy , huùt ..cuûa löïc . a/.Boá trí thí nghieäm nhö ôû hình 6.1 Trong thí nghieäm 1 : veà taùc duïng giöõa loø xo laù troøn vaø xe laên , GV höôùng daãn HS caûm nhaän baèng tay cuûa mình söï ñaåy cuûa loø xo leân xe laên, ñoàng thôøi quan saùt söï meùo daàn cuûa loø xo khi xe laên eùp maïnh daàn vaøo loø xo . b/.Boá trí thí nghieäm nhö ôû hình 6.2 néi dung bµi d¹y Tieát 6 : LÖÏC _ HAI LÖÏC CAÂN BAÈNG I/.LÖÏC 1/.Thí nghieäm: C1: Qua quan saùt thí nghieäm 1, ruùt ra nhaän xeùt : - Loø xo laù troøn taùc duïng 1 löïc ñaåy leân xe laên ( vì loø xoø laù troøn bò eùp laïi , bò bieán daïng thì coù khuynh höôùng daõn ra , ñaåy ra ) -Xe laên taùc duïng vaøo loø xo laù troøn 1 löïc eùp (hay löïc neùn) laøm loø xo bò bieán daïng. C2 : Qua quan saùt thí nghieäm 2, ruùt ra nhaän xeùt : HS quan saùt vaø traû lôøi caâu C2 - Loø xo taùc duïng löïc keùo leân xe laên (vì loø xo bò keùo ra neân coù khuynh höôùng co laïi ) - Xe laên taùc duïng löïc keùo leân loø xo c/.Ñöa töø töø 1 cöïc cuûa thanh nam chaâm laïi laøm cho loø xo bò bieán daïng gaàn 1 quaû naëng baèng saét .(Hình 6.3 ) C3 : Thanh nam chaâm ñaõ taùc duïng 1 C3 : Nhaän xeùt veà taùc duïng cuûa nam chaâm löïc huùt leân quaû naëng leân quaû naëng C4 : a (1): Löïc ñaåy (2) : Löïc eùp C4 : Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn b(3) : Löïc keùo(4): Löïc keùo vaøo choã troáng trong caùc caâu sau : c (5): Löïc huùt 2/.Keát luaän : SGK Goïi 2,3 HS ñoïc keát luaän II/.PHÖÔNG VAØ CHIEÀU CUÛA Hoaït ñoäng 3 :nhaän xeùt veà phöông vaø LÖÏC :Löïc do loø xo taùc duïng leân xe chieàu cuûa löïc laên coù phöông doïc theo loø xo vaø coù Laøm laïi thí nghieäm nhö ôû hình 6.1 vaø 6.2 chieàu höôùng töø xe laên ñeán caùi coäc . ? Löïc do loø xo taùc duïng leân xe laên coù Löïc do loø xo taùc duïng leân xe laên coù phöông vaø chieàu nhö theá naøo ? phöông gaàn song song vôùi maët baøn vaø ? Löïc do loø xo laù troøn taùc duïng leân xe laên coù chieàu ñaåy ra . coù phöông vaø chieàu nhö theá naøo ? C5 : Löïc do nam chaâm taùc duïng leân Vaäy moãi löïc coù phöông vaø chieàu xaùc ñònh quaû naëng coù phöông xieân vaø coù chieàu C5 : Haõy xaùc ñònh phöông vaø chieàu cuûa löïc töø traùi sang phaûi (theo chieàu laøm TN) do nam chaâm taùc duïng leân quaû naëng trong III/HAI LÖÏC CAÂN BAÈNG : thí nghieäm ôû hình 6.3 . C6:- Neáu ñoäi A thaéng thì daây seõ Hoaït ñoäng 4 : nghieân cöùu hai löïc caân chuyeån ñoäng veà phía beân traùi. - Neáu ñoäi B thaéng thì daây seõ chuyeån baèng Quan saùt hình 6.4 .Ñoaùn xem : sôïi daây seõ ñoäng veà phía beân phaûi . chuyeån ñoäng nhö theá naøo , neáu ñoäi keùo co - Neáu hai ñoäi maïnh ngang nhau thì beân traùi maïnh hôn , yeáu hôn vaø neáu hai ñoäi daây seõ ñöùng yeân ôû giöõa. C7: Phöông cuûa 2 löïc maø 2 ñoäi taùc maïnh ngang nhau duïng vaøo sôïi daây laø phöông ngang GV ví duï : ñoäi A ôû beân traùi Chieàu cuûa 2 löïc ñoäi B ôû beân phaûi + Ñoäi A: Chieàu töø phaûi sang traùi. GV ñoïc caâu C6: vaø goïi HS traû lôøi C7 : Neâu nhaän xeùt veà phöông vaø chieàu cuûa + Ñoäi B: Chieàu töø traùi sang phaûi C8 : (1):caân baèng,(2): ñöùng yeân 2 löïc maø hai ñoäi taùc duïng vaøo sôïi daây . C8 : Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn (3) : chieàu ,(4) : phöông ,(5) : chieàu vaøo choã troáng trong caùc caâu sau : IV/.VAÄN DUÏNG C9: (a): löïc ñaåy 4/.Cuûng coá (Hoaït ñoäng 5 : vaän duïng ) (b): löïc keùo Hoûi HS vaø uoán naén caâu traû lôøi cuûa caùc em C9:Tìm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng C10 : HS töï laøm trong caùc caâu sau:Qua quan saùt H6.5 vµ * Keát luaän: SGK 6.6(sgk) GV goïi 1 vaøi HS nhaéc laïi keát luaän cuoái baøi . GV giôùi thieäu phaàn coù theå em chöa bieát cho HS 5/.Daën doø : - Veà nhaø laøm baøi taäp : töø 6.1 ñeán 6.13 ôû saùch baøi taäp - Chuaån bò : xem tröôùc baøi “TÌM HIEÅU KEÁT QUAÛ TAÙC DUÏNG CUÛA LÖÏC “ So¹n ngµy : 26/ 9/2011 TiÕt6 :bµi 7: TÌM HIEÅU KEÁT QUAÛ TAÙC DUÏNG CUÛA LÖÏC I/.MUÏC TIEÂU : * Veà kieán thöùc:  Neâu ñöôïc moät soá thí duï veà löïc taùc duïng leân 1 moät vaät laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa vaät ñoù.  Neâu ñöôïc 1 soá thí duï veà löïc taùc duïng leân 1 vaät laøm bieán daïng vaät ñoù * Veà kó naêng:  Neâu ñöôïc caùc nhaän xeùt sau khi quan saùt caùc thí nghieäm .  Söû duïng ñöôïc ñuùng caùc thuaät ngöõ : löïc ñaåy , löïc keùo , phöông ,chieàu , löïc caân baèng. * Veà thaùi ñoä Reøn luyeän tính caån thaän , yù thöùc hôïp taùc laøm vieäc trong nhoùm II/.CHUAÅN BÒ : Chuaån bò cho nhoùm HS :  1 Xe laên  1 Maùng nghieâng  1 Loø xo  -1 Loø xo laù troøn  1 Hoøn bi  1 Sôïi daây III/.TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY,TROØ 1/.OÅn ñònh lôùp: Kieåm dieän. 2/.Kieåm tra baøi cuõ :(5ph) ?Lùc lµ g×?Cho vÝ dô?Hai lùc c©n b»ng lµg×?cho vÝ dô? ?BT 6.1 vµ 6.2(sbt) 3/.Baøi môùi Hoaït ñoäng 1 :Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp :(sgk) NOÄI DUNG BAØI DAÏY BT 6.1: Choïn caâu C. BT 6.2: (a)löïc naâng (b)löïc keùo (c)löïc uoán (d)löïc ñaåy. Tieát 7: TÌM HIEÅU KEÁT QUAÛ TAÙC DUÏNG CUÛA LÖÏC I/.NHÖÕNG HIEÄN TÖÔÏNG CAÀN CHUÙ YÙ Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu nhöõng hieän töôïng xaûy ra khi coù löïc taùc duïng (10ph). Höôùng daãn HS ñoïc SGK , thaûo luaän theo nhoùm ñeå traû lôøi caùc caâu C1,C2. ? Vaät chuyeån ñoäng nhanh leân , hay vaät chuyeån ñoäng chaäm ñi laø coù yù nghóa gì ? C1 : Haõy tìm 4 thí duï cuï theå ñeå minh hoaï nhöõng söï bieán ñoåi cuûa chuyeån ñoäng - Vaät ñang chuyeån ñoäng , bò döøng laïi . - Vaät ñang ñöùng yeân , baét ñaàu chuyeån ñoäng .- Vaät chuyeån ñoäng nhanh leân - Vaät chuyeån ñoäng chaäm laïi - Vaät ñang chuyeån ñoäng theo höôùng naøy , boãng chuyeån ñoäng theo höôùng khaùc . GV höôùng daãn HS traû lôøi caâu C2 Hoaït ñoäng 3 : Nghieân cöùu nhöõng keát quaû taùc duïng cuûa löïc (15ph) GV laøm thí nghieäm nhö ôû hình C3,4,5,6 C3 : Trong thí nghieäm ôû hình (6.1) , ñang giöõ xe , ta ñoät nhieân buoâng tay khoâng giöõ xe nöõa .Nhaän xeùt veà keát quaû taùc duïng cuûa loø xo laù troøn leân xe luùc ñoù. C4 : Buoäc sôïi daây vaøo 1 xe laên roài thaû cho xe chaïy xuoáng töø ñænh 1 doác nghieâng .Haõy tìm caùch giöõ daây , sao cho xe chæ chaïy ñeán löng chuøng doác thì döøng laïi .Nhaän xeùt veà keát quaû cuûa löïc maø tay ta taùc duïng leân xe thoâng qua sôïi daây C5 : Ñaët 1 loø xo laù troøn naèm ngang ôû löng chöøng doác .Thaû 1 hoøn bi laên töø ñænh doác xuoáng sao cho noù va chaïm vaøo thaønh beân QUAN SAÙT KHI COÙ LÖÏC TAÙC DUÏNG: 1/.Nhöõng söï bieán ñoåi cuûa chuyeån ñoäng : C1: - Xe A ñang chuyeån ñoäng töø maùng nghieâng xuoáng , bò xe B caûn laïi ,laøm xe A bò döøng laïi - Xe A ñang ñöùng yeân , xe B ñang chuyeån ñoäng töø maùng nghieâng xuoáng  xe B va chaïm phaûi xe A , laøm cho xe A ñöùng yeân baét ñaàu chuyeån ñoäng . - Khi chaïy xe gaén maùy , muoán xe chuyeån ñoäng nhanh leân thì ta phaûi taêng ga - Khi chaïy xe gaén maùy , muoán xe chuyeån ñoäng chaäm laïi thì ta phaûi giaûm ga. - Moät quaû caàu ñang bay leân cao thì chuyeån ñoäng cuûa noù luoân bò ñoåi höôùng .Ñieàu ñoù chöùng toû luoân luoân coù löïc taùc duïng leân quaû caàu laøm ñoåi höôùng chuyeån ñoäng cuûa noù . 2/.Nhöõng söï bieán daïng C2 : Ngöôøi ñang giöông cung ñaõ taùc duïng löïc vaøo daây cung neân laøm cho daây cung vaø caùnh cung bò bieán daïng II/.NHÖÕNG KEÁT QUAÛ TAÙC DUÏNG CUÛA LÖÏC : 1/.Thí nghieäm : C3 : Khi buoâng tay khoâng giöõ xe nöõa thì loø xo laù troøn trôû laïi hình daïng ban ñaàu vaø löïc ñaåy maø loø xo laù troøn taùc duïng leân xe laên ñaõ laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa xe laên C4: Khi thaû xe töø ñænh 1 doác nghieâng xuoáng thì luùc ñoù xe seõ chòu taùc duïng cuûa 1 löïc keùo ,löïc maø tay (thoâng qua sôïi daây )taùc duïng leân xe laên khi ñang chaïy ñaõ laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa xe  xe chæ chaïy ñeán löng chöøng doác thì döøng laïi cuûa loø xo .Nhaän xeùt veà keát quaû cuûa löïc maø loø xo taùc duïng leân hoøn bi khi va chaïm C6: Laáy ta eùp hai ñaàu 1 loø xo .Nhaän xeùt veà keát quaû cuûa löïc maø tay ta taùc duïng leân loø xo Chuù yù : höôùng daãn HS laøm thí nghieäm vaø nhaän xeùt ,ñònh höôùng cho HS thaáy ñöôïc söï bieán ñoåi cuûa chuyeån ñoäng hoaëc söï bieán daïng cuûa vaät Qua caùc thí nghieäm treân , yeâu caàu HS ruùt ra keát luaän? C5: Khi thaû hoøn bi laên töø ñænh doác xuoáng vaø va chaïm vaøo thaønh beân cuûa loø xo  thì löïc maø loø xo laù troøn taùc duïng leân hoøn bi khi va chaïm ñaõ laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa hoøn bi C6 :Löïc maø tay ta eùp vaøo loø xo ñaõ laøm bieán daïng loø xo Keát luaän : Löïc taùc duïng leân 1 vaät coù theå laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa vaät ñoù C7 : Choïn cuïm töø thích hôïp trong khung hoaëc laøm noù bò bieán daïng . ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau : C7: (1):bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa (2:bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa (3:bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa C8: Haõy vieát ñaày ñuû caùc caâu döôùi ñaây : (4):bieán daïng C8 : (1):bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng (10ph) (2) :bieán daïng 4/.Cuûng coá III/.VAÄN DUÏNG ? Laøm sao ñeå nhaän bieát coù löïc löïc taùc C9,C10,C11: HS töï laøm duïng GV Giôùi thieäu phaàn coù theå em chöa bieát. 5/.Daën doø : -Hoïc kyõ baøi vaø tìm ví duï minh hoaï -Laøm BT : 7.1 ñeán 7.12 (saùch baøi taäp ) -Chuaån bò : xem tröôùc baøi :TROÏNG LÖÏC –ÑÔN VÒ LÖÏC Đề kiểm tra 15 phút I. Ma trận: néi dung 1.§o ®é dµi CÊp ®é nhËn thøc BiÕt HiÓu VËn dông C©u 1.2 (4®iÓm) tæng®iÓm 3,0®iÓm 2.§o thÓ tÝch chÊt láng 3.§o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc 4.Khèi lîng.§o khèi lîng 5.Lùc .Hai lùc c©n b»ng 6.T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc II. Đề bài: C©u 2(2,0đ) C©u 5(1,0đ) C©u, (1,0®) 2,0®iÓm Câu 5(1đ) 1,0®iÓm 3,0®iÓm C©u 3(1,0®) 1,0®iÓm C©u1(3®): Dïng tõ hay côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng cña c¸c c©u sau: Khi ®o ®é dµi cña mét vËt ngêi ta lµm nh sau: ……………………………………………®é dµi cÇn ®o. ……………………………………..cã GH§ vµ §CNN thÝch hîp; ……………………………..däc theo ®é dµi cÇn ®o sao cho mét ®Çu cña vËt…………………………………..víi v¹ch sè 0 cña thíc. ……………………..nh×n theo híng………………………………víi v¹ch thíc ë ®Çu kia cña vËt. ……………………………..kÕt qu¶ ®o theo v¹ch ……………………..víi ®Çu kia cña vËt. C©u2(2®): Nèi cét A víi cét B sao cho hîp lÝ. Khi ta ®o thÓ tÝch chÊt láng b»ng b×nh chia ®é, ngêi ta lµm nh sau: A Nèi B 1. §iÒu chØnh b×nh chia ®é tríc khi 1-> a. ®æ ch¸t láng vµo b×nh. ®o b»ng c¸ch b. v¹ch chia gÇn nhÊt víi mùc chÊt 2.§o thÓ tÝch chÊt láng b»ng c¸ch 2-> láng trong b×nh. 3. “Kim” chØ kÕt qu¶ ®o lµ 3-> c. ®Æt b×nh chia ®é th¼ng ®øng. 4. Ghi kÕt qu¶ ®o theo 4-> d. mùc chÊt láng trong b×nh e. ®Æt b×nh chia ®é n»m ngang. C©u 3(1®) M ột học sinh dùng chân đá mạnh quả bóng v ào tường quả bóng sẽ: A,Biến đổi chuyển động B,Bi ến d ạng C,Bi ến đổi chuy ển động và biến dạng C©u 4(3đ):Trong các trường hợp sau đây,hãy cho biết trường hợp nào vật chịu tác dụng của lực , đó có thể là loại lực nào? a.Cái bàn đang dịch chuyển b.Quả bóng cao su bị méo đi so với hình dạng ban dầu c.Lò xo bị dãn ra d.Lò xo bì nén lại e.Thuyền bườm đang chạy trên biển C©u5(1®): §iÒn vµo chç trèng: a) 3,5kg = ……………g. c) 50m = ……………...km. b) 40g = …………….kg. d) 0,62m 3 = ………………cm 3 III. Đáp án và biểu điểm điểm: Câu1: 3điểm Câu 2 :2điểm , mỗi vế 1điểm : 1-a; 2-c; 3-d; 4-b Câu 3: 1 điểm c, Câu 4:3điểm ,mỗi vế 0,5 điểm Tất cả các trường hợp trên ,các vật đều chịu tác dụng của lực (0,5đ) a,lực kéo hoặc lực đẩy. b,lực nén .c.lực kéo .d,lực nén. e.lực đẩy của gió. Câu 5 : 1điểm . mỗi vế 0,5đ So¹n ngµy :3/10/2011 TiÕt 7 : bµi 8 TROÏNG LÖÏC _ ÑÔN VÒ LÖÏC I/.MUÏC TIEÂU * Veà kieán thöùc:  Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi troïng löïc hay troïng troïng löôïng cuûa 1 vaät laø gì ?  Neâu ñöôïc phöông vaø chieàu cuûa troïng löïc  Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi ñôn vò cöôøng ñoä löïc laø gì ? * Veà kó naêng:  Neâu ñöôïc caùc nhaän xeùt sau khi quan saùt caùc thí nghieäm .  Söû duïng ñöôïc daây doïi ñeå xaùc ñònh phöông thaúng ñöùng * Veà thaùi ñoä:Reøn luyeän tính caån thaän , yù thöùc hôïp taùc laøm vieäc trong nhoùm II/.KIEÁN THÖÙC TROÏNG TAÂM: -HS naém ñöôïc troïng löïc laø gì ?, ñôn vò löïc laø gì ?. III/.CHUAÅN BÒ : Chuaån bò cho moãi nhoùm HS  1 Giaù treo  1 Loø xo  1 Quaû naëng 100g coù moùc treo  1 Daây doïi  1 khay nöôùc  1 Chieác thöôùc eâke IV/.TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY,TROØ 1/.OÅn ñònh lôùp:kieåm dieän 2/.Kieåm tra baøi cuõ :Khi có lực tác dụng lên vật thì có thể gây kết quả gì ? 3/.Baøi môùi Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp : (5ph) Thoâng qua thaéc maéc cuûa ngöôøi con vaø lôøi giaûi ñaùp cuûa ngöôøi boá ñeå ñöa hoïc sinh ñeán nhaän thöùc laø traùi ñaát huùt taát caû vaät . Hoaït ñoäng 2 : Phaùt hieän söï toàn taïi cuûa troïng löïc (12ph) (GV Toå chöùc hoïc nhoùm ñeå traû lôøi caâu C1,C2,C3) Höôùng daãn töøng nhoùm HS laøm thí nghieäm , quan saùt vaø nhaän xeùt ,vaøgoïi HS ñaïi dieän nhoùm traû lôøi caâu C1, C2,C3) * Chuù yù : ñeå thaáy roõ taùc duïng keùo daõn loø xo cña troïng löïc , phaûi quan saùt ñoä daøi cuûa loø xo tröôùc vµ sau khi treo quaû naëng C3: Tìm töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau : Qua quan saùt caùc thí nghieäm treân goïi 1 vaøi HS ruùt ra keát luaän. Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu veà phöông vaø chieàu cuûa troïng löïc (10ph) Höôùng daãn HS laøm thí nghieäm , quan saùt hieän töôïng vaø ruùt ra nhaän xeùt ñeå choïn töø thích trong khung ñieàn vaøo choã troáng caâu C4. Quan quan saùt thí nghieäm ,goïi 1 vaøi HS ruùt ra keát luaän C5:Tìm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caâu sau : Hoaït ñoäng 4 : tìm hieåu veà ñôn vò löïc(5ph) Höôùng daãn HS ñoïc SGK vaø giaûi thích ñoä maïnh (cöôøng ñoä )cuûa löïc. 4/.Cuûng coá : (Hoaït ñoäng 5 –vaän duïng) NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát 8 :TROÏNG LÖÏC_ÑÔN VÒ LÖÏC I/.TROÏNG LÖÏC LAØ GÌ ? 1/.Thí nghieäm : SGK C1: Loø xo coù taùc duïng löïc vaøo quaû naëng ñeå giöõ cho quaû naëng khoâng bò rôi -Löïc ñoù coù phöông thaúng thaúng ñöùng vaø coù chieàu höôùng veà phía traùi ñaát .Khi troïng löïc cuûa quaû naëng keùo vaät xuoáng baèng vôùi löïcñaøn hoài cuûa loø xo keùo vaät leân thì quaû naëng ñöùng yeân. C3: (1):caân baèng,(2): traùi ñaát (3):bieán ñoåi,(4): löïc huùt (5): traùi ñaát 2/Keát luaän : SGK II/.PHÖÔNGVAØ CHIEÀU CUÛA TROÏNG LÖÏC 1/.Phöông vaø chieàu cuûa troïng löïc : C4 : (1): caân baèng (2) : daây doïi (3): thaúng ñöùng (4): töø treân xuoáng döôùi 2/.Keát luaän: SGK C5: (1): thaúng ñöùng (2): töø treân xuoáng döôùi III/.ÑÔN VÒ LÖÏC: -Ñôn vò löïc laø niutôn (kyù hieäu : N) IV/.VAÄN DUÏNG C6 : HS töï laøm (7ph) ?Troïng löïc coù phöông vaø chieàu nhö theá naøo? ? Neâu ví duï chöùng toû taát caû moïi vaät ñeàu bò huùt vaøo taâm traùi ñaát . 5/.Daën doø -Hoïc vaø tìm ví duï minh hoaï troïng löïc. - Laøm BT (8.1 ñeán 8.11 Saùch BT) -Chuaån bò: «n tËp tõ bµi 1=>bµi 8 ®Ó tiÕt sau kiÓmtra 1tiÕt. So¹n ngµy:10/10/2011 TIẾT8: KIỂM TRA 1 TIẾT A. MỤC TIªu: - HS nắm được c¸c kiến thức cơ bản, vận dụng vào việc giải thÝch c¸c bài tập cơ bàn từ bài 1 đến bài 7 - RÌn luyện tÝnh trung thực, tÝch cực tự gi¸c, s¸ng tạo trong làm bài. - Vận dụng thành thạo c¸c kiến thức vÒ lùc,khèi lîng,®o thÓ tÝch vËt r¾n. B.chuÈn bÞ: Dïng b¶ng phô ®Ó chÐp s½n ®Ò. C. HÌNH THỨC KIỂM TRA: - Tự luận D.NỘI DUNG KIỂM TRA Tên chủ đề: (bài, chương) I. Ma trËn CÊp ®é nhËn thøc Nhận biết Thông hiểu Tæng VD 1 VD 2 Chủ đề 1: -Đo độ dài, đo thể tích , đo khối lượng -Lực,hai lực cân bằng Số câu:3 Số điểm:4 Tỷ lệ %:60 Chủ đề 2: -Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực -Trọng lực Số câu:3 Số điểm: 6 Tỷ lệ %:40 Chuẩn KTvà KN Chuẩn KT và Chuẩn KTvà KN cần KT Số câu:4 cần KT KN -Đơn vị đo thường dung và Số điểm:6 -Nêu được đơn Cần KT dụng cụ do độ dài,thể tích,khối vị đo thường -Biết đo thể tích lượng dùng và dụng cụ của một vật bằng đo các đại lượng bình chia độ -Đo thể tích vật rắn không thấm độ dài,thể tích, -Nêu được ví dụ nước khối lượng về lực -Nhận biết được lực,hai lực cân bằng Số câu:1 Số điểm:2đ Số câu:0,5, Số điểm:0,5 Số câu:1 Số điểm:1 Chuẩn KTvà KN Chuẩn KT và Chuẩn KTvà KN cần KT Số câu: cần KT KN Số điểm -Nhận biết được Cần KT -Những kết quả tác dụng của kết quả tác dụng -Nêu được ví dụ lực của lực về lực tác dụng -Trọng lực ,phương và chiều -Phương và lên vật của trọng lực chiều của trọng Làm biến đổi -Vận dụng kiến thức giải thích lực chuyển động của các hiện thực tế vật hoặc làm vật biến dạng Số câu:0.5 Số điểm:1 TS câu:6 TS điểm:10 Tỷ lệ %: Số câu:0,5 Số điểm:0,5 Số câu:1,5 Số điểm:3 TL%:30 Số câu :1.5 Số điểm:2,5 Số câu:0,5 Số điểm: 1, Số câu:1 Số điểm:1 Số câu:3 Số điểm:3 TL%:30 Số câu:1,5 Số điểm:2 TL%:20 Số câu:1 Số điểm:2 TL%:20 Số câu: Số điểm II.§Ò bµi : C©u 1 :Nªu tªn ®¬n vÞ ®o thêng dïng vµ dông cô ®o cña ®é dµi ,thÓ tÝch ,khèi lîng. C©u 2 :Tr×nh bµy c¸ch ®o thÓ tÝch cña hßn ®¸ b»ng b×nh chia ®é. C©u 3 :Trªn vá mét tói ®êng cã ghi 1kg.Sè ®ã chØ g× ? C©u 4 :Lùc lµ g× ?Cho vÝ dô ? C©u 5 :Lấy mét vÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªn vËt cã thÓ võa lµm vËt biÕn ®æi chuyÓn ®éng ,võa lµm cho vËt bÞ biÕn d¹ng .
- Xem thêm -