Tài liệu Giáo án toán 11 full chuẩn ktkn

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC *************** TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP : TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ******************************************************* * BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT MÔN TOÁN (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2013-2014) Lớp 11 Cả năm 123 tiết Đại số và Giải tích 78 tiết Hình học 45 tiết Học kì I: 19 tuần (72 tiết) 48 tiết 24 tiết Học kì II: 18 tuần (51 tiết) 30 tiết 21 tiết TT Nội dung Số tiết Ghi chú Hàm số lượng giác. Phương trình lượng giác 1 Các hàm số lượng giác (định nghĩa, tính tuần hoàn, sự biến thiên, đồ thị. Phương trình lượng giác cơ bản. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác. Phương trình asinx + bcosx = c. Phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx. 21 Tổ hợp. Khái niệm về xác suất 2 3 Quy tắc cộng, quy tắc nhân. Chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp. Nhị thức tơn. Phép thử và biến cố. Xác suấtcủa biến cố.Niu Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân Phương pháp quy nạp toán học. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân. 15 9 Giới hạn 4 Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số. Một số định lí về giới hạn của dãy số, hàm số. Các dạng vô định. Hàm số liên tục. Một số định lí về hàm số liên tục. 14 Đại số 78 tiết (trong đó có tiết ôn tập, kiểm tra và trả bài) Đạo hàm 5 Đạo hàm. ý nghĩa hình học và ý nghĩa cơ học của đạo hàm. Các quy tắc tính đạo hàm.Đạo hàm của hàm số lượng giác. Vi phân. Đạo hàm cấp hai. 13 Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng 6 7 Phép biến hình trong mặt phẳng, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép tịnh tiến, phép quay, phép dời hình, hai hình bằng nhau. Phép đồng dạng trong mặt phẳng, phép vị tự, phép đồng dạng, hai hình đồng dạng. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song Hình học không gian: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong không gian. Đường thẳng và mặt phẳng song song. Hai mặt phẳng song song. Hình lăng trụ và hình hộp. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của hình không gian. 11 13 Hình học 45 tiết (trong đó có tiết ôn tập, kiểm tra và trả bài) TT Nội dung Số tiết Ghi chú Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian 8 Vectơ và phép toán vectơ trong không gian. Hai đường thẳng vuông góc. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Phép chiếu vuông góc. Định lí ba đường vuông góc. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc giữa hai mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc. Khoảng cách (từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song, giữa hai đường thẳng chéo nhau. Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Hình chóp, hình chóp đều và hình chóp cụt đều. Ngaøy soaïn: GIAÙC Tieát daïy: 15 Chöông I: HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC VAØ PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏNG 01 Baøøi 1: HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc:  Naém ñöôïc ñònh nghóa haøm soá sin vaø coâsin, töø ñoù daãn tôùi ñònh nghóa haøm soá tang vaø haøm soá coâtang nhö laø nhöõng haøm soá xaùc ñònh bôûi coâng thöùc.  Naém ñöôïc tính tuaàn hoaøn vaø chu kì cuûa caùc HSLG sin, coâsin, tang, coâtang.  Bieát taäp xaùc ñònh, taäp giaù trò cuûa 4 HSLG ñoù, söï bieán thieân vaø bieát caùch veõ ñoà thò cuûa chuùng. Kó naêng:  Dieãn taû ñöôïc tính tuaàn hoaøn, chu kì vaø söï bieán thieân cuûa caùc HSLG.  Bieåu dieãn ñöôïc ñoà thò cuûa caùc HSLG.  Xaùc ñònh ñöôïc moái quan heä giöõa caùc haøm soá y = sinx vaø y = cosx, y = tanx vaø y = cotx. Thaùi ñoä:  Bieát phaân bieät roõ caùc khaùi nieäm cô baûn vaø vaän duïng töøng tröôøng hôïp cuï theå.  Tö duy caùc vaán ñeà cuûa toaùn hoïc moät caùch loâgic vaø heä thoáng. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Giaùo aùn. Hình veõ minh hoaï. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc veà löôïng giaùc ôû lôùp 10. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: H. Ñ. 3. Giaûng baøi môùi: TL Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp moät soá kieán thöùc ñaõ hoïc veà löôïng giaùc H1. Cho HS ñieàn vaøo baûng  Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu 15' giaù trò löôïng giaùc cuûa caùc caàu. cung ñaëc bieät. H2. Treân ñtroøn löôïng giaùc, haõy xaùc ñònh caùc ñieåm M maø sñ = x (rad) ? Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu khaùi nieäm haøm soá sin vaø coâsin  Döïa vaøo moät soá giaù trò löôïng I. Ñònh nghóa 18' giaùc ñaõ tìm ôû treân neâu ñònh 1. Haøm soá sin vaø coâsin nghóa caùc haøm soá sin vaø haøm a) Haøm soá sin soá coâsin. Qui taéc ñaët töông öùng moãi soá thöïc x vôùi soá thöïc sinx sin: R  R x a sinx ñgl haøm soá sin, kí hieäu y = sinx Taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá sin laø R. b) Haøm soá coâsin Qui taéc ñaët töông öùng moãi soá thöïc x vôùi soá thöïc cosx cos: R  R x a cosx ñgl haøm soá coâsin, kí hieäu y = cosx Taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá cos laø R. Chuù yù:Vôùi moïi x  R, ta ñeàu H. Nhaän xeùt hoaønh ñoä, tung Ñ. Vôùi moïi ñieåm M treân coù: ñoä cuûa ñieåm M ? ñöôøng troøn löôïng giaùc, –1  sinx  1, –1  cosx  1 . hoaønh ñoä vaø tung ñoä cuûa M ñeàu thuoäc ñoaïn [–1; 1] Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá  Nhaán maïnh: 10' – Ñoái soá x trong caùc haøm soá sin vaø coâsin ñöôïc tính baèng radian.  Caâu hoûi: 1  1) sinx =   x =  ; 1) Tìm moät vaøi giaù trò x ñeå 2 6 1 sinx (hoaëc cosx) baèng  ; sinx = 2  x =  ; 2 4 2 2 ;2 2 2) Tìm moät vaøi giaù trò x ñeå taïi ñoù giaù trò cuûa sin vaø cos baèng nhau (ñoái nhau) ? sinx = 2  khoâng coù 2) sinx = cosx  x =  ; 4 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:  Baøi 2 SGK.  Ñoïc tieáp baøi "Haøm soá löôïng giaùc". IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: LÖÔÏNG GIAÙC Tieát daïy: 02 Chöông I: HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC VAØ PHÖÔNG TRÌNH Baøøi 1: HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC (tt) I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc:  Naém ñöôïc ñònh nghóa haøm soá sin vaø coâsin, töø ñoù daãn tôùi ñònh nghóa haøm soá tang vaø haøm soá coâtang nhö laø nhöõng haøm soá xaùc ñònh bôûi coâng thöùc.  Naém ñöôïc tính tuaàn hoaøn vaø chu kì cuûa caùc HSLG sin, coâsin, tang, coâtang.  Bieát taäp xaùc ñònh, taäp giaù trò cuûa 4 HSLG ñoù, söï bieán thieân vaø bieát caùch veõ ñoà thò cuûa chuùng. Kó naêng:  Dieãn taû ñöôïc tính tuaàn hoaøn, chu kì vaø söï bieán thieân cuûa caùc HSLG.  Bieåu dieãn ñöôïc ñoà thò cuûa caùc HSLG.  Xaùc ñònh ñöôïc moái quan heä giöõa caùc haøm soá y = sinx vaø y = cosx, y = tanx vaø y = cotx. Thaùi ñoä:  Bieát phaân bieät roõ caùc khaùi nieäm cô baûn vaø vaän duïng töøng tröôøng hôïp cuï theå.  Tö duy caùc vaán ñeà cuûa toaùn hoïc moät caùch loâgic vaø heä thoáng. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Giaùo aùn. Hình veõ minh hoaï. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc veà löôïng giaùc ôû lôùp 10. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (3') H. Neâu ñònh nghóa haøm soá sin ? Ñ. sin: R  R x a sinx 3. Giaûng baøi môùi: TL Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu khaùi nieäm haøm soá tang vaø haøm soá coating H1. Nhaéc laïi ñònh nghóa caùc sin x I. Ñònh nghóa tanx = ; 20' giaù trò tanx, cotx ñaõ hoïc ôû lôùp Ñ1. 2. Haøm soá tang vaø coâtang cos x 10 ? a) Haøm soá tang cos x cotx = Haøm soá tang laø haøm soá ñöôïc sin x xaùc ñònh bôûi coâng thöùc:  GV neâu ñònh nghóa caùc haøm sin x y= (cosx  0) soá tang vaø coâtang. cos x kí hieäu laø y = tanx. Taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá y = � � H2. Khi naøo sinx = 0; cosx = 0 Ñ2. sinx = 0  x = k tanx laø D = R \ �  k , k �Z � ? �2  cosx = 0  x = + b) Haøm soá coâtang 2 Haøm soá coâtang laø haøm soá ñöôïc k xaùc ñònh bôûi coâng thöùc: cos x y= (sinx  0) sin x kí hieäu laø y = cotx. Taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá y = cotx laø D = R \  k , k �Z  5' Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu tính chaát chaün leû cuûa caùc haøm soá löôïng giaùc Nhaän xeùt: H. So saùnh caùc giaù trò sinx vaø Ñ. sin(–x) = –sinx – Haøm soá y = cosx laø haøm soá sin(–x), cosx vaø cos(–x) ? cos(–x) = cosx chaün. – Caùc haøm soá y = sinx, y = tanx, y = cotx laø caùc haøm soá leû. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu tính tuaàn hoaøn cuûa caùc haøm soá löôïng giaùc H1. Haõy chæ ra moät vaøi soá T Ñ1. T = 2; 4; … II. Tính tuaàn hoaøn cuûa haøm soá 10' maø sin(x + T) = sinx ? H2. Haõy chæ ra moät vaøi soá T Ñ2. T = ; 2; … maø tan(x + T) = tanx ? löôïng giaùc Nhaän xeùt: Ngöôøi ta chöùng minh ñöôïc raèng T = 2 laø soá döông nhoû nhaát thoaû ñaúng thöùc: sin(x + T) = sinx, x  R a) Caùc haøm soá y = sinx, y = cosx laø caùc haøm soá tuaàn hoaøn vôùi chu kì 2. b) Caùc haøm soá y = tanx, y = cotx laø caùc haøm soá tuaàn hoaøn vôùi chu kì . Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá 5'  Nhaán maïnh: – Taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá y = tanx, y = cotx. – Chu kì cuûa caùc haøm soá löôïng giaùc. 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:  Baøi 1, 2 SGK.  Ñoïc tieáp baøi "Haøm soá löôïng giaùc". IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: LÖÔÏNG GIAÙC Tieát daïy: 03 Chöông I: HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC VAØ PHÖÔNG TRÌNH Baøøi 1: HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC (tt) I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc:  Naém ñöôïc ñònh nghóa haøm soá sin vaø coâsin, töø ñoù daãn tôùi ñònh nghóa haøm soá tang vaø haøm soá coâtang nhö laø nhöõng haøm soá xaùc ñònh bôûi coâng thöùc.  Naém ñöôïc tính tuaàn hoaøn vaø chu kì cuûa caùc HSLG sin, coâsin, tang, coâtang.  Bieát taäp xaùc ñònh, taäp giaù trò cuûa 4 HSLG ñoù, söï bieán thieân vaø bieát caùch veõ ñoà thò cuûa chuùng. Kó naêng:  Dieãn taû ñöôïc tính tuaàn hoaøn, chu kì vaø söï bieán thieân cuûa caùc HSLG.  Bieåu dieãn ñöôïc ñoà thò cuûa caùc HSLG.  Xaùc ñònh ñöôïc moái quan heä giöõa caùc haøm soá y = sinx vaø y = cosx, y = tanx vaø y = cotx. Thaùi ñoä:  Bieát phaân bieät roõ caùc khaùi nieäm cô baûn vaø vaän duïng töøng tröôøng hôïp cuï theå.  Tö duy caùc vaán ñeà cuûa toaùn hoïc moät caùch loâgic vaø heä thoáng. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Giaùo aùn. Hình veõ minh hoaï. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp caùc baøi ñaõ hoïc. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (3') H. Neâu taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá löôïng giaùc ? � � Ñ. Dsin = R; Dcos = R; Dtang = R \ �  k , k �Z �; Dcot = R \ {k, k  Z} �2 3. Giaûng baøi môùi: TL Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Khaûo saùt haøm soá y = sinx H1. Nhaéc laïi moät soá ñieàu ñaõ Ñ1. Caùc nhoùm laàn löôït nhaéc III. Söï bieán thieân vaø ñoà thò 20' bieát veà haøm soá y = sinx ? laïi theo caùc yù: cuûa haøm soá löôïng giaùc – Taäp xaùc ñònh: D = R 1. Haøm soá y = sinx – Taäp giaù trò: T = [–1; 1]  Taäp xaùc ñònh: D = R – Haøm soá leû  Taäp giaù trò: T = [–1; 1] – Haøm soá tuaàn hoaøn vôùi chu  Haøm soá leû  GV höôùng daãn HS xeùt söï kì 2  Haøm soá tuaàn hoaøn vôùi chu kì bieán thieân vaø ñoà thò cuûa haøm 2 soá y = sinx treân ñoaïn [0; ] a) Söï bieán thieân vaø ñoà thò haøm � � � � 0; , haøm soá y = sinx treân ñoaïn [0;  ] 0; , haøm soá Ñ2. Treân ñoaïn � H2. Treân ñoaïn � � 2� � � 2� � soá ñoàng bieán ñoàng bieán hay nghòch bieán ? y 2 1 x -3π/ 2 -π -π/2 π/2 π 3π /2 -1 -2  GV höôùng daãn caùch tònh tieán ñoà thò. b) Ñoà thò haøm soá y = sinx treân R y 2 1 x -3π/2 -π -π/2 π/2 π 3π/2 -1 -2 Hoaït ñoäng 2: Khaûo saùt haøm soá y = cosx H1. Nhaéc laïi moät soá ñieàu ñaõ Ñ1. Caùc nhoùm laàn löôït nhaéc 2. Haøm soá y = sinx 10' bieát veà haøm soá y = cosx ?  Taäp xaùc ñònh: D = R laïi theo caùc yù: – Taäp xaùc ñònh: D = R  Taäp giaù trò: T = [–1; 1] – Taäp giaù trò: T = [–1; 1]  Haøm soá chaün – Haøm soá chaün  Haøm soá tuaàn hoaøn vôùi chu kì – Haøm soá tuaàn hoaøn vôùi chu 2  GV höôùng daãn HS xeùt söï kì 2  Söï bieán thieân vaø ñoà thò haøm bieán thieân vaø ñoà thò cuûa haøm soá y = cosx treân ñoaïn [– ;  ] soá y = cosx treân ñoaïn [–; ] � � � � Ñ2. sin �x  �= cosx H2. Tính sin �x  �? � 2� � 2�  Tònh tieán ñoà thò haøm soá y = r � �  ;0� sinx theo vectô u  � �2 � ta ñöôïc ñoà thò haøm soá y = cosx y 2 y=cosx 1 y=sinx x -3π/2 -π O -π/2 π/2 π 3π/2 -1 -2  Ñoà thò cuûa caùc haøm soá y = sinx, y = cosx ñöôïc goïi chung laø caùc ñöôøng sin. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá  Nhaán maïnh: 10' – Tính chaát ñoà thò cuûa haøm soá chaün, haøm soá leû, haøm soá tuaàn hoaøn. – Daïng ñoà thò cuûa caùc haøm soá y = sinx, y = cosx.  Caâu hoûi: Chæ ra caùc khoaûng  Caùc nhoùm thaûo luaän vaø ñoàng bieán, nghòch bieán cuûa trình baøy. haøm soá y = sinx, y = cosx treân ñoaïn [–2; 2] ? 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:  Baøi 3, 4, 5, 6, 7, 8 SGK.  Ñoïc tieáp baøi "Haøm soá löôïng giaùc". IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: Chöông I: HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC VAØ PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAÙC Tieát daïy: 04 Baøøi 1: HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC (tt) I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc:  Naém ñöôïc ñònh nghóa haøm soá sin vaø coâsin, töø ñoù daãn tôùi ñònh nghóa haøm soá tang vaø haøm soá coâtang nhö laø nhöõng haøm soá xaùc ñònh bôûi coâng thöùc.  Naém ñöôïc tính tuaàn hoaøn vaø chu kì cuûa caùc HSLG sin, coâsin, tang, coâtang.  Bieát taäp xaùc ñònh, taäp giaù trò cuûa 4 HSLG ñoù, söï bieán thieân vaø bieát caùch veõ ñoà thò cuûa chuùng. Kó naêng:  Dieãn taû ñöôïc tính tuaàn hoaøn, chu kì vaø söï bieán thieân cuûa caùc HSLG.  Bieåu dieãn ñöôïc ñoà thò cuûa caùc HSLG.  Xaùc ñònh ñöôïc moái quan heä giöõa caùc haøm soá y = sinx vaø y = cosx, y = tanx vaø y = cotx. Thaùi ñoä:  Bieát phaân bieät roõ caùc khaùi nieäm cô baûn vaø vaän duïng töøng tröôøng hôïp cuï theå.  Tö duy caùc vaán ñeà cuûa toaùn hoïc moät caùch loâgic vaø heä thoáng. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Giaùo aùn. Hình veõ minh hoaï. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp caùc baøi ñaõ hoïc. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (3') H. Neâu taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá löôïng giaùc ? � � Ñ. Dsin = R; Dcos = R; Dtang = R \ �  k , k �Z �; Dcot = R \ {k, k  Z} �2 3. Giaûng baøi môùi: TL Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Khaûo saùt haøm soá y = tanx H1. Nhaéc laïi moät soá ñieàu ñaõ Ñ1. Caùc nhoùm laàn löôït nhaéc III. Söï bieán thieân vaø ñoà thò 15' bieát veà haøm soá y = tanx ? laïi theo caùc yù: cuûa haøm soá löôïng giaùc – Taäp xaùc ñònh: 3. Haøm soá y = tanx D = R \ � � �  k , k �Z � �2  GV höôùng daãn HS xeùt söï – Taäp giaù trò: T = R bieán thieân vaø ñoà thò cuûa haøm – Haøm soá leû soá y = tanx treân nöûa khoaûng – Haøm soá tuaàn hoaøn vôùi chu � � kì  0; � � � 2� � � 0; �, H2. Treân nöûa khoaûng � � � � 2 � Ñ2. Treân nöûa khoaûng � 0; � 2� � haøm soá ñoàng bieán hay nghòch , haøm soá ñoàng bieán bieán ?  Taäp xaùc ñònh: � � D = R \ �  k , k �Z � �2  Taäp giaù trò: T = R  Haøm soá leû  Haøm soá tuaàn hoaøn vôùi chu kì a) Söï bieán thieân vaø ñoà thò haøm soá y = tanx treân nöûa khoaûng � � 0; � � � 2� y 4 3 y 2 4 1 x 3 -3π/4 -π/2 -π/4 π/4 π/2 3π/4 2 -1 1 x -7π/4 -3π/2 -5π/4  GV höôùng daãn caùch tònh tieán ñoà thò. -π -3π/4 -π/2 -π/4 π/4 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 -2 -3 -1 -4 -2 b) Ñoà thò haøm soá y = tanx treân D Hoaït ñoäng 2: Khaûo saùt haøm soá y = cotx Ñ1. Caùc nhoùm laàn löôït nhaéc 4. Haøm soá y = cotx  Taäp xaùc ñònh: laïi theo caùc yù: – Taäp xaùc ñònh: D = R \ {k, kZ} D = R\ {k, kZ}  Taäp giaù trò: T = R – Taäp giaù trò: T = R  Haøm soá lẻ – Haøm soá leû  Haøm soá tuaàn hoaøn vôùi chu – Haøm soá tuaàn hoaøn vôùi chu kì kì  a) Söï bieán thieân vaø ñoà thò haøm soá y = cotx treân khoảng (0;  ) Ñ2. Haøm soá nghòch bieán -3 -4 15' H 1. N h aé c laï i m oät s oá ñi eà u π/2 ñ aõ bi eát v eà h aø m s oá y = c ot x ?  G V h ö ôù n g d aã n H S x eùt s öï bi eá n y y 4 4 3 3 2 2 1 1 x x -7π/4 -3π/2 -5π/4 -π -3π/4 -π/2 -π/4 π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 π/2 π 7π/4 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 b) Đồ thị của hàm số y = cotx trên D th ieâ n v aø ñ oà th ò c uû a h aø m s oá y = c ot x tr eâ n k h o ả n g (0 ;  ) H 2. X eùt tí n h ñ oà n g bi eá n, n g hò c h bi eá n c uû a h aø m s oá y = c ot x tr eâ n k h o aû n g (0 ;  ) ?  G V h ö ôù n g d aã n p h eù p tò n h ti eá n ñ oà th ò d öï a v aø o tí n h c h aát tu aà n h o aø n. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá  Nhaán maïnh: – Tính chaát ñoà thò cuûa haøm soá chaün, haøm soá leû, haøm soá tuaàn hoaøn. – Daïng ñoà thò cuûa caùc haøm soá y = tanx, y = cotx.  Caâu hoûi: Chæ ra caùc khoaûng  Caùc nhoùm thaûo luaän vaø ñoàng bieán, nghòch bieán cuûa trình baøy. haøm soá y = tanx, y = cotx treân ñoaïn [–2; 2] ? 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:  Baøi 1, 2 SGK. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 10' Ngaøy soaïn: LÖÔÏNG GIAÙC Tieát daïy: 06 Chöông I: HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC VAØ PHÖÔNG TRÌNH Baøøi 1: BAØI TAÄP HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc:  Cuûng coá caùc tính chaát vaø ñoà thò cuûa caùc haøm soá löôïng giaùc. Kó naêng:  Bieát caùch tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá löôïng giaùc.  Bieåu dieãn ñöôïc ñoà thò cuûa caùc HSLG.  Bieát söû duïng caùc tính chaát vaø ñoà thò cuûa caùc haøm soá löôïng giaùc ñeå giaûi caùc baøi toaùn lieân quan. Thaùi ñoä:  Bieát phaân bieät roõ caùc khaùi nieäm cô baûn vaø vaän duïng töøng tröôøng hôïp cuï theå.  Tö duy caùc vaán ñeà cuûa toaùn hoïc moät caùch loâgic vaø heä thoáng. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Giaùo aùn. Hình veõ minh hoaï. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp caùc baøi ñaõ hoïc. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (3') H. Neâu taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá löôïng giaùc ? � � Ñ. Dsin = R; Dcos = R; Dtang = R \ �  k , k �Z �; Dcot = R \ {k, k  Z} �2 3. Giaûng baøi môùi: TL Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá löôïng giaùc  Höôùng daãn HS söû duïng  Caùc nhoùm laàn löôït thöïc 1. Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc 12' baûng giaù trò ñaëc bieät, tính chaát hieän haøm soá: cuûa caùc HSLG. 1  cos x a) y = H. Neâu ñieàu kieän xaùc ñònh Ñ. sin x cuûa caùc haøm soá ? a) sinx  0 1  cos x b) y = b) cosx  1 1  cos x   � � c) x –   k c) y = tan �x  � 3 2 � 3�  � � d) x +  k d) y = cot �x  � 6 � 6� Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp veõ ñoà thò haøm soá löôïng giaùc 10' Ñ1. H1. Phaân tích sin x ? � sin x neu �sin x �0 sin x = � sin x neu �sin x  0 � H2. Nhaän xeùt 2 giaù trò sinx vaø Ñ2. Ñoái xöùng nhau qua truïc –sinx ? Ox. 2. Döïa vaøo ñoà thò cuûa haøm soá y = sinx, haõy veõ ñoà thò cuûa haøm soá y = sin x . y 1 0.5 x -2 π -3 π/ 2 -π -π /2 π /2 π 3π /2 2π -0.5 -1 H3. Tính sin2(x + k) ? Ñ3. 3. Chöùng minh raèng sin2(x + sin2(x + k) = sin(2x+k2) k) = sin2x vôùi k  Z. Töø ñoù = sin2x veõ ñoà thò cuûa haøm soá y = sin2x. H4. Xeùt tính chaün leû vaø tuaàn Ñ4. Haøm soá leû, tuaàn hoaøn vôùi chu kì . hoaøn cuûa haøm soá y = sin2x ? H5. Ta chæ caàn xeùt treân mieàn Ñ5. Chæ caàn xeùt treân ñoaïn naøo ? � � 0; . � � 2� � y 1 0.5 x -π -π /2 π/2 π -0.5 -1 Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp vaän duïng tính chaát vaø ñoà thò haøm soá ñeå giaûi toaùn 1 4. Döïa vaøo ñoà thò haøm soá y =  Pt cosx = coù theå xem laø cosx, tìm caùc giaù trò cuûa x ñeå 2 15' pt hoaønh ñoä giao ñieåm cuûa 2 1 cosx = . ñoà thò cuûa caùc haøm soá y = 2 1 cosx vaø y = . 2 H1. Tìm hoaønh ñoä giao ñieåm Ñ1. x = �  k 2 , k  Z 3 cuûa 2 ñoà thò ? 5. Döïa vaøo ñoà thò cuûa haøm soá y H2. Xaùc ñònh phaàn ñoà thò öùng Ñ2. Phaàn ñoà thò naèm phía = sinx, tìm caùc khoaûng giaù trò treân truïc Ox. cuûa x ñeå haøm soá nhaän giaù trò vôùi sinx > 0 ?  x  (k2;  + k2), k  Z döông.  Höôùng daãn caùch tìm GTLN cuûa haøm soá. H3. Neâu taäp giaù trò cuûa haøm Ñ3. –1  cosx  1 soá y = cosx ?  0  2 cos x  2 6. Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa haøm soá: a) y = 2 cos x + 1 b) y = 3 – 2sinx H4. Daáu "=" xaûy ra khi naøo ?  y = 2 cos x + 1  3 Ñ4. y = 3  cosx = 1  x = k2, k Z  max y = 3 ñaït taïi x = k2, Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá  Nhaán maïnh: – Caùch vaän duïng tính chaát vaø ñoà thò ñeå giaûi toaùn. 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:  Ñoïc tröôùc baøi "Phöông trình löôïng giaùc cô baûn". IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: Chöông I: HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC VAØ PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAÙC Tieát daïy: 07 Baøøi 2: PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAÙC CÔ BAÛN 3' I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc:  Naém ñöôïc ñieàu kieän cuûa a ñeå caùc phöông trình sinx = a vaø cosx = a coù nghieäm.  Bieát caùch vieát coâng thöùc nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn trong tröôøng hôïp soá ño ñöôïc cho baèng radian vaø baèng ñoä.  Bieát caùch söû duïng caùc kí hieäu arcsina, arccosa, arctana, arccota khi vieát coâng thöùc nghieäm cuûa phöông trình löôïng giaùc. Kó naêng:  Giaûi thaønh thaïo caùc PTLG cô baûn.  Giaûi ñöôïc PTLG daïng sinf(x) = sina, cosf(x) = cosa.  Tìm ñöôïc ñieàu kieän cuûa caùc phöông trình daïng: tanf(x) = tana, cotf(x) = cota. Thaùi ñoä:  Bieát phaân bieät roõ caùc khaùi nieäm cô baûn vaø vaän duïng töøng tröôøng hôïp cuï theå.  Tö duy caùc vaán ñeà cuûa toaùn hoïc moät caùch loâgic vaø heä thoáng. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Giaùo aùn. Hình veõ minh hoaï. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp coâng thöùc löôïng giaùc. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (3') H. Tìm moät vaøi giaù trò x sao cho: sinx = Ñ. x = 1 ? 2 5  ; ;… 6 6 3. Giaûng baøi môùi: TL 5' Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu khaùi nieäm PTLG cô baûn  PTLG cô baûn coù daïng:  Töø KTBC, GV giôùi thieäu sinx = a, cosx = a, khaùi nieäm PTLG cô baûn. tanx = a, cotx = a  Giaûi PTLG laø tìm taát caû caùc 1 H. Cho ví duï moät vaøi PTLG Ñ. sinx = 1; cosx = ; giaù trò cuûa aån soá thoaû maõn pt cô baûn ? 2 ñaõ cho. Caùc giaù trò naøy laø soá tanx = 0; … ño cuûa caùc cung (goùc) tính baèng radian hoaëc baèng ñoä. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùch giaûi phöông trình sinx = a H1. Neâu taäp giaù trò cuûa haøm Ñ1. Ñoaïn  1;1 1. Phöông trình sinx = a soá y = sinx ?  a > 1: PT voâ nghieäm 15'  a  1: PT coù caùc nghieäm H2. Neáu sinx = sin thì x =  Ñ2. Ñuùng. x = arcsina + k2, k  Z; vaø x =  –  laø caùc nghieäm ? x =  – arcsina + k2, k  Z Chuù yù:  GV giôùi thieäu kí hieäu arcsin a) sinf(x) = sing(x)  �f ( x )  g( x )  k 2 (k �Z ) � �f ( x )    g( x )  k 2 b) sinx = sin0  �x  0  k 3600 (k �Z ) � 0 0 0 x  180    k 360 �  Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu c) Caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät:   Cho caùc nhoùm giaûi caùc pt sinx = 1  x = + k2 2 sinx = 1; sinx = –1; sinx = 0  sinx = –1  x = – + k2 2 sinx = 0  x = k Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp giaûi phöông trình sinx = a  Cho moãi nhoùm giaûi 1 pt  Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu VD1: Giaûi caùc phöông trình:
- Xem thêm -