Tài liệu Giáo án toán 10 tự chọn (hki)

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chủ đề 10_HKI Ngày dạy: Tiết 1: Tuần: 1 ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA, QUY ĐỒNG, KHAI CĂN,… 1. Mục tiêu: 1.1 Về kiến thức: + Các phép cộng, trừ, nhân, chia, quy đồng mẫu số. + Cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn số. 1.2 Về kỹ năng: Thành thạo các phép cộng, trừ, nhân, chia, quy đồng mẫu số. 1.3 Về thái độ: + Phát triển tư duy logic, đối thoại, sáng tạo. + Biết đưa những KT-KN mới về KT-KN quen thuộc. + Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập. 2. Trọng tâm: Tính toán các biểu thức. 3. Chuẩn bị: - Giáo viên: ngoài giáo án, phấn, bảng còn có: + Phiếu học tập. - Học sinh: ngoài đồ dùng học tập như sách giáo khoa, bút,… còn có: + Kiến thức cũ . + Bảng phụ, bút viết trên giấy trong. + Máy tính cầm tay. 4. Tiến trình: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, đồng phục. 4.2 Kiểm tra miệng: không 4.3 Bài mới: Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: bài 1 - GV gọi HS làm câu a, b và nhận xét đúng, sai. - GV hướng dẫn cách qui đồng mẫu số. - HS: nêu cách qui đồng - Gọi HS nêu cách chia 2 phân số. - GV gọi HS nêu cách tính 1 hỗn số. - HS trả lời : chia phân số thứ nhất cho phân số thứ hai là lấy phân số thứ nhất nhân nghịch đảo của phân số thứ hai. - GV gọi HS tính. - GV gọi HS nêu độ ưu tiên khi thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, trong ngoặc (thực hiện trong ngoặc trước, kế đến là nhân chia, cuối cùng là cộng trừ. - HS làm và GV sửa sai. - Thực hiện trả lời phiếu học tập số 1 theo nhóm Nội dung bài học * Dạng 1: tính toán Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức sau: a) 1/2 + 3 b) –5/7 + 2/3 c) 10/3 : 2/5 d) 7 4 3 2 3  )2 3 4 e) 7 1   4 4 3 1  2 3 f) 3 1 5(1   ) 4 7 (5  * Dạng 2: rút gọn: Bài 2: Rút gọn: a) A  2  8  50 Hoạt động 2: bài 2 - GV hướng dẫn học sinh rút căn A  2 2 2 5 2  4 2 - HS: chia nhóm làm và thảo luận, trả lời phiếu b) B  5 12  3 27  6 3 học tập số 2 B  5 12  3 27  6 3 4.4 Câu hỏi và bài tập củng cố: * Thực hiện các phép tính: Trang 1 Chủ đề 10_HKI 7 1 5 a) 4 2  3 7 4 1  7 3 b) 2 3 2(3   ) 5 4 1 2 c) 7  2 5 3 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết này: Ôn lại những phần đã học. * Phiếu học tập số 1: a) 1/2 + 3 d) 7 Tính giá trị các biểu thức sau: b) –5/7 + 2/3 c) 10/3 : 2/5 2 3  )2 3 4 7 1   4 4 (5  4 3 e) 3 1  2 3 f) 3 1 5(1   ) 4 7 * Phiếu học tập số 2: Rút gọn: a) A  2  8  50 b) B  5 12  3 27  6 3 - Đối với bài học ở tiết tiếp theo: Xem lại cách giải pt bậc nhất, bậc hai một ẩn số. 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... - Phương pháp:............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:............................................................................................. ........................................................................................................................................................... Ngày dạy: Tiết 2: Tuần: 2 ÔN TẬP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 1, BẬC 2, BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC 1… 1. Mục tiêu: 1.1 Kiến thức: Cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai, bất phương trình bậc nhất một ẩn số. 1.2 Kỹ năng: Thành thạo cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn số. 1.3 Thái độ: + Phát triển tư duy logic, đối thoại, sáng tạo. + Biết đưa những KT-KN mới về KT-KN quen thuộc. + Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập. 2. Trọng tâm: Giải phương trình bậc 1, bậc 2. 3. Chuẩn bị: - Giáo viên: ngoài giáo án, phấn, bảng còn có: Phiếu học tập. - Học sinh: ngoài đồ dùng học tập như sách giáo khoa, bút,… còn có: + Kiến thức cũ . + Bảng phụ, bút viết trên giấy trong. + Máy tính cầm tay. 4. Tiến trình dạy học: 4.1 Ổn định tổ chức: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, đồng phục. 4.2 Kiểm tra miệng: - Nêu cách giải phương trình bậc nhất và bậc hai? 4.3 Bài mới: Trang 2 Chủ đề 10_HKI Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: bài 1 - GV gọi HS nêu dạng, cách tìm nghiệm của phương trình bậc nhất. - HS: Nêu dạng và cách tìm nhiệm của phương trình bậc nhất. Nội dung bài học Lưu ý trường hợp nghiệm - GV gọi HS nhật xét và sửa chữa sai sót. - HS: Thực hiện trả lời phiếu học tập số 1. Hoạt động 2: - GV gọi HS trả lời : + Dạng của phương trình bậc hai một ẩn. + Cách giải. - HS: Nêu dạng và cách tìm nhiệm của phương trình bậc hai. - Lưu ý các trường hợp đặc biệt + nếu a + b + c = 0 + nếu a + b – c = 0 - Gọi HS tìm nghiệm? - HS: tìm nghiệm pt Hoạt động 3: bài 2 - Nêu cách giải phương trình - HS: Thực hiện trả lời phiếu học tập số 2. - GV nhận xét, sửa sai. * Dạng 1: Phương trình bậc nhất có dạng: ax+b=0 (a 0) Tìm nghiệm : x = b a Bài 1: Giải các phương trình sau : a) 2x - 3 = 0 (x = 3/2) b) – 5x - 10 = 0 (x = - 2) c) 8x + 4 = 0 (x = - 1/2) d) –3x + 16 = 0 (x = 16/3) * Dạng 3 phương trình bậc hai : ax 2  bx  c  0(a �0) (*) b   b 2  4ac (b chẵn b  : '  b'2  ac) 2    0 ( '  0) : phương trình (*) vô nghiệm    0 ( '  0) : phương trình (*) có ' nghiệm kép: x  x  b ( x  x  b ) 1 2 2a 1 2 a Trang 3 Chủ đề 10_HKI   0 ('  0) : phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt : b �  b' � ' x  (x  ) 1,2 1,2 2a a Bài 2: Giải các phương trình sau: a) 2x2 – 3x + 5 = 0 (vô nghiệm) 5 b) 4 x 2  20 x  25  0 ( x1  x2  ) 2 4 c) 3x 2  16 x  5  0 ( x1  ; x2  4) 3 7 � 37 d) x 2  7 x  3  0 ( x  ) 1,2 2 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố: - Nêu cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai. - Giải các phương trình: a) 3x – 9 = 0 b) 5x + 2 = 0 2 c)  4 x  9 x  5 0 d) 10 x 2  9 x  2 0 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết này: Ôn lại những phần đã học. * Phiếu học tập số 1: Phiếu học tập số 1: Bài 1: Giải các phương trình sau : a) 2x – 3 = 0 b) – 5x – 10 = 0 c) 8x + 4 = 0 d) –3x + 16 = 0 * Phiếu học tập số 2: Phiếu học tập số 2: Bài 2: Giải các phương trình sau : a) 2x2 – 3x + 5 = 0 b) 4 x 2  20 x  25  0 c) 3x 2  16 x  5  0 d) x 2  7 x  3  0 * Bảng phụ: ghi tóm tắt cách giải pt bậc 2. - Đối với bài học ở tiết tiếp theo: Xem lại cách giải pt bậc nhất, bậc hai một ẩn số. 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... - Phương pháp:............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:............................................................................................. ........................................................................................................................................................... Ngày dạy: Tiết 3: Tuần: 3 ÔN TẬP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 1, BẬC 2, BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC 1… 1. Mục tiêu: 1.1 Kiến thức: Trang 4 Chủ đề 10_HKI + Các phép cộng, trừ, nhân, chia, quy đồng mẫu số. + Cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai, bất phương trình bậc nhất một ẩn số. 1.2 Kĩ năng: + Thành thạo các phép cộng, trừ, nhân, chia, quy đồng mẫu số. + Thành thạo cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn số. 1.3 Thái độ: + Cận thẩn, chính xác. + Biết đưa những KT-KN mới về KT-KN quen thuộc. + Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập. 2. Trọng tâm: - Giải bất phương trình. - Giải phương trình qui về bậc nhất, bậc hai 3. Chuẩn bị: - Giáo viên : Phấn màu, thước thẳng, phiếu học tập. - Học sinh : Ôn lại kiến thức. 4. Tiến trình dạy học: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: ổn định lớp, kiểm diện sĩ số. 4.2 Kiểm tra miệng: Nêu cách giải phương trình bậc nhất và bậc hai 4.3 Bài mới: Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: GV: nêu cách giải bất phương trình ax + b > 0 (hoặc ax + b< 0) - HS nêu cách giải bất pt bậc nhất Lưu ý dấu của a - GV: Chia 4 nhóm giải và trình bày lời giải lên bảng - HS: Thực hiện phiếu học tập số 1 Nội dung bài học Bài 1: Giải các bất phương trình a) 2x + 7 > 0 (nghiệm x > –7/2) b) –3x + 6 > 0 (nghiệm x < 2) c) 4x – 2 < 0 (nghiệm x < 1/2) d) –8x – 12 < 0 (nghiệm x > –4/3) Bài 2: Giải các phương trình x 1 x 1  a) (a) x1 x2 �x �1 �x �2 (a) � (x – 1)(x + 2) = (x – 1)(x + 1) � x = 1(nhận) ĐK: � Hoạt động 2: - GV: yêu cầu nêu cách giải giải phương trình bậc 1, 2 - HS: nêu cách giải, công thức nghiệm của pt bậc 1, 2 Vậy nghiệm phương trình là x = 1 1 2x  1  b) x  (b) x 1 x 1 ĐK: x �1 (b) � x(x – 1) + 1 = 2x – 1 � x2 – 3x + 2 = 0 � x = 1 (loại) , x = 2 (nhận) GV: cần lưu ý: Vậy nghiệm phương trình là x = 2 + Cần đặt điều kiện khi giải 1 phương x2  x  1 x  1 trình  c) (c) x2 + Các hằng đẳng thức đáng nhớ x2  4 -GV: Chia 4 nhóm thảo luận và trình bày ĐK: x ��2 lời giải lên bảng (c) � x2 + x + 1 = (x – 1)(x – 2) � 2x – 1 = 0 � x = 1/2 (nhận) - HS: Thực hiện hoạt động số 2 Vậy nghiệm phương trình là x = 1/2 2 d) 2 x  x  1  x (d) 1  2x ĐK: x �1/2 (d) � 2x2 + x = (1 – 2x)(1 – x) � x = 1/4 (nhận) Trang 5 Chủ đề 10_HKI 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố: - Nêu lại cách giải bất phương trình bậc nhất. - Nêu cách giải phương trình bậc 1, bậc 2. Áp dụng: giải các phương trình x  2 x  2 3x  7 x3 x2 b)   a)  x  2 x  2 x2  4 x 4 x 1 1 2x  3 7 x  10 4 c) x   d)  1 x2 x2 7x 6 5x 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết này: Ôn lại những phần đã học. * Phiếu học tập số 1: Phiếu học tập số 1: Bài 1: Giải các bất phương trình sau : a) 2x + 7 > 0 b) –3x + 6 > 0 c) 4x – 2 < 0 d) –8x – 12 < 0 * Phiếu học tập số 2: Phiếu học tập số 1: Bài 2: Giải các bất phương trình sau : x 1 x 1 1 2x  1   a) b) x  x1 x2 x 1 x 1 2 2 x  x 1 x 1  c) d) 2 x  x  1  x 2 x2 1  2x x 4 - Xem lại cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn số. 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... - Phương pháp:............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:............................................................................................. ........................................................................................................................................................... Ngày dạy: Tiết 4: Tuần: 4 LUYỆN TẬP VECTƠ 1. Mục tiêu: 1.1 Kiến thức: Vaän duïng ñònh nghóa, phöông höôùng vaø söï baèng nhau cuûa hai vectô ñeå chöùng minh caùc baøi taäp saùch giaùo khoa, tìm caùc veùctô baèng moät vectô khaùc. 1.2 Kỹ năng: Vaän duïng ñöôïc caùc tính chaát cuûa vectô, chöùng minh ñöôïc tính duy nhaát cuûa moät ñieåm, xeùt vò trí töông ñoái cuûa ñieåm. 1.3 Thái độ: + Reøn luyeän tính tích cực. + Biết đưa những KT-KN mới về KT-KN quen thuộc. + Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập. 2. Trọng tâm: - Vectơ bằng nhau. - Quy tắc trừ, quy tắc 3 điểm. 3. Chuẩn bị: - Giaùo vieân: baøi taäp boå sung, phöông phaùp giaûi. Trang 6 Chủ đề 10_HKI - Hoïc sinh: laøm baøi taäp ôû nhaø. 4. Tiến trình: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: kieåm dieän só soá. 4.2 Kiểm tra miệng: Caâu hoûi: Neâu ñònh nghóa vectô, theá naøo laø hai vec tô cuøng phöông, höôùng, baèng nhau. Cho bieát ñaëc ñieåm cuûa vectô-khoâng. r uuur r Cho moïât ñieåm A tuøy yù vaøo moät veùctô a tuøy yù, döïng vectô AB  a Ñaùp aùn: ÑN: 2 ñieåm, Phöông, höôùng: 2 ñieåm, Baèng nhau: 2 ñieåm, Veùctô-khoâng: 2 ñieåm Döïng : 2 ñieåm 4.3 Bài mới: Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: xác định vectơ Nội dung bài dạy Baøi 1: Cho tam giaùc ABC. Coù theå xaùc ñònh ñöôïc bao nhieâu vectô (khaùc vectô-khoâng) coù ñieåm ñaàu vaø A ñieåm cuoái laø u ñænh A, B, C ? r uuur B uu r uuur uuuruuuruuu Coù 6 vectô: AB, BC , CA, BA,CB, AC . aø r r i Baøi 2: Cho hai vectô khoâng cuøng phöông a vaø b . C B 4 Coù hay khoâng moät vectô cuøng phöông vôùi caû hai B HoaïBt ñoäng 2:: vectô, cuøng phöông, vectô ñoù. aø cuønaøg höôùng, ngöôï c höôù n g. T i Hoaïi t ñoäng 3: hai ì vec tô baèng nhau A B C uuur uuur 4 A 4 m Hai vectô AB vaø AC cuøng höôùng khi A naèm ngoaøi : : ñoaïn BC. uuur uuur T T P R t Hai vectô AB vaø AC ngöôïc höôùng khi A naèm giöõa ì ì aá BC. m m t Baøi 3: Cho tam giaùc ABC. Goïi P, Q, R laàn löôït laø B C c trung ñieåm caùc caïnh AB, BC, CA. Haõry uveõ hình vaø uuur uuu uu r Q t t aû tìm treân hình veõ caùc vectô baèng : PQ, QR, RP . uuur uuu r uuur uuur uuur uuu r uuu r uuur uuu r Hoạt aá động 4: cchứng minh đẳngaáthức PQ  BR  RC QR  AP  PB RP  CQ  QA , , vectơ t t aù Bài 4: Cho boá n ñieåm A, B, C,r D. Chöùng minh raèng: Cách c uuu r uuur uuur uuu c chứng minh: c + Biến đổi VT sang VP và ngượcaûlại AB  CD  AD  CB . uuur uuur uuur uuur uuu r uuur aû + Biến đổi 2 vết cùng bằng vế thứ 3 Ta coù : AB  CD  AD  DB  CB  BD c uuur uuu r uuur uuur uuur uuu r c + Chứng minh aävề đẳng thức đúng = AD  CB  DB  BD = AD  CB (ñpcm). aù aù p 4.4c Câu hỏi, bài tập củng cố: c c t - Nhaéc laïi ophöông, höôùng, baèt ng nhau cuûa hai veùctô. aä- Caùch chöùnng minh moät ñieåmaä laø duy nhaát. 4.5pHướng dẫn học sinh tự học:p c ở tiết này: Vectơ bằng nhau. Quy tắc trừ, quy tắc 3 điểm. - Đối với bài học c c uû ở tiết sau: OÂn laïi baøi, chuaån bò baøi: “pheùp coäng caùc veùctô”. - Đối với bài học o o a 5. Rút kinh nghiệm: n n dung:................................................................................................................................... c - Nội c c ........................................................................................................................................................... aù uû uû - Phương pháp:............................................................................................................................. c a ........................................................................................................................................................... a t c - Sử thiết bị dạy học:............................................................................................. c dụng đồ dùng, aä ........................................................................................................................................................... aù aù p c c Trang 7 s a aä aä u p p : Chủ đề 10_HKI s s a a a ) u u A : Ngày :dạy: Tuần: 5 = a a Tiết 5: ) LUYỆN TẬP VECTƠ ) 1. Mục A A tiêu: 1.1=Kiến thức: = b + Vaän duïng caùc coâng thöùc ñaõ hoïc vaøo giaûi caùc baøi taäp trong saùch giaùo khoa nhö : chöùng ) minh ñaúng thöùc, chöùng minh hai tam giaùc coù cuøng troïng taâm, chöùng minh vectô khoâng phuï C thuoäc vaøo vò trí ñieåm khaùc. aù b ng thöùc lieân quan ñeán trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng vaø troïng b+ Bieát vaäncduïng hôïp lí caùc coâ taâm tam ) ) giaùc. t 1.2CKĩ năng: Reøn luyeän kó naêngCbieán ñoåi caùc bieåu thöùc. aä 1.3aùThái độ: Giaùo duïc tính caån aù thaän vaø chính xaùc cho hoïc sinh ,qua vieäc chuaån bò baøi ôû nhaø p phaùt huy cöïc cuûa hoïc sinhc c tính tích c 2. Trọng tâm: t t o qui tắc trừ, qui tắc hình bình hành - Qui tắc 3 điểm, aä aä bị: n 3. Chuẩn p p o vieân: baø c i taäp boå sung. - Giaù c c c sinh: laøm uû baøi taäp ôû nhaø. - Hoï o o trình: a 4. Tiến n ổn định lớp, điểm danh. 4.1nỔn định tổAchức và kiểm diện: c u ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå hai vectô coù cuøng phöông. 4.2c Kiểm tra miệng: Caâu hoûi: Neâ l uû Neâu caùcaøñaúng thöùc xaûy rauûneáu M laø trung ñieåm AB. a Neâu caùc: ñaúng thöùc xaûy raaneáu G laø troïng taâm tam giaùc ABC. A AÑaùp aùn: ÑK: . 2 ñ , Ñuùng 2 CT: 2ñ , Ñuùng 2 CT: 4ñ. l 4.3l Bài mới: C aø aø aù GV và HS Hoạt động của Nội dung bài dạy : : Hoaït ñoäng 1: c Baøi 1: Cho töù giaùc ABCD. Goïi M, N laàn löôït laø trung . . -GV: Neáu M laøt trung ñieåm AB ta ñieå m caùc caïnh AB vaø CD. Chöùng minh: C uuuur uuur uuur uuur uuur C aä suy ra gì ? 2MN  AC  BD  AD  BC . uur uuur r aù aù u Vì uN laø trung ñieårm CD neân ta coù: - HS: MA  MB p 0 uuu r uuuu r uuuu c c uuuur uuur c uuur 2MN  MC  MD uuur uuur uuur uuur hay (t2OM  OA  OB ) t o = MA  AC  MB  BD - GV:aä AÙp duïng vaøo cho N laø trungaä uuur uuur uuur uuur uuur uuur n AC  BD  MA  MB = = AC  BD . ñieåmpCD vaø ñieåm tuøy yù M, sau ñoùp uuuu r uuur uuur c duøngcquy taéc ba ñieåm suy ra ñieàuc Töông töï cho 2MN  AD  BC . uû phaûi ochöùng minh. vaø moätuñieå m M tuøy yù. Chöùng o Baøi 2: Cho tam giaùrc ABC uuur uuur uuu r a An D ng phuï thuoäc n minh raèng vectô v  MA  MB  2MC khoâ uuur r B trí ñieåm M. Döï ng ñieåm D sao cho CD  v . c vaøro vò c uuur uuur uuuu r l C uû B  MB  2MC uû v  MA uuur uuuu r uuur uuuu r uuu aø r uuu r Hoaïtañoäng 2: MA  MC  MB  MC = CA  CB ( k0 phuï thuoäc M). a = : uuur r uuur uuu r uuu r - GV: B Chöùng ,minh moät vectôB CD  v � CD  CA  CB uuur uuu r khoânlg phuï thuoäc vaøo M laø theál � AD  CB � töù giaùc ADBC laø hình bình haønh. naøo?aø aø Baøi 3: Cho hai tam giaùc ABC vaø A’B’C’ coù troïng taâm uuuur uuur uuur uuuu r - HS:: Bieán ñoåi vectô ñoù veà keá:t laàn löôït laø G vaø G’. Chöùng minh: 3GG '  AA '  BB '  CC ' . , ,         Trang 8 Chủ đề 10_HKI quaû khoâng chöùa M Töø ñoù suy ra moät ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå hai tam giaùc coù Hoạt động 3: cuøng troïng taâm.  A’B’C’ neân ta coù: - GV: G’ laø troïng taâm tam giaùc Do G’uu laø troïngr taâu m ur uuuu uuu r uuuur A’B’C’ ta có đẳng thức vectơ gì ? GA '  GB '  GC '  3GG ' uuur uuuu r Buuuu r uuuur uuu r uuur uuu r uuur uuur uuuu r uuuur - HS: GA '  GB '  GC '  3GG ' � GA  AA '  GB  BB '  GC  CC '  3GG ' uuuur uuur uuur uuuu r aø � 3GG '  AA '  BB '  CC ' . -GV: AÙp duïng quy taéc ba ñieåm vaø i G laø troïng taâm tam giaùc ABC ta Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå hai tam giaù c ABC vaø A’B’C’ coù uuur uuur uuuu r r 5 B cuøng troïng taâm laø: AA '  BB '  CC '  0 . suy ra B ñieàu phaûi: chöùng minh. - GV:aø Hai tam giaù c coù cuøng troïngaø Baøi 4: Cho luïc giaùc ABCDEF. Goïi P, Q, R, S, T, U, V uuuur r T i laàn löôït laø trung ñieåm caùc caïnh AB, BC, CD, DE, EF, taâm=> i GG ' = ? ( 0ì ) 5 FA. Chöùng minh raèng hai tam giaùc PRT vaø QSU coù cuøng 5 m : troïng taâm. : uuur 1 uuur uuu r 1 uuu r uuur 1 uuu r T T PQ  AC RS  CE TU  EA Ta coù: , , t 2 2 2 ì ì aá uuur uuu r uuur 1 uuur uuu r uuu r m Suy ra PQ  RS  TU  AC  CE  EA  0r . m t 2 -GV: Höôùng daãn hoïc sinh chöùng c Vaäy hai tam giaùc PRT vaø QSU coù cuøng troïng taâm. minht baèng caùch aùp duïng baøi 3 vaøt aû töù giaùcrABCD. Haõy xaùc ñònh Vò trí cuûa ñieåm aá Baøi 5: Cho u tính chaá uu r uuu uuur uuur r aá t ñöôøng ctrung bình.  GD  0 . Chöùnh minh raèng vôùi - GV:t Höôùng daãn hoïc sinh chöùngt G sao cho GA  GB uuGC ur aù i ñieåm O, vectô OG laø trung bình coäng cuûa boán vectô minhcbaèng caùch goïi M, N laàn löôïct moï uuur 1 uuu r uuu r uuur uuur uuu r uuur uuur uuur c aû OA, OB, OC , OD , töùc laø: OG  OA  OB  OC  OD laø trung CD. aû ñieåm AB, t 4 c c aä tập củng cố: 4.4 Câu hỏi, bài aù aù - Nhaéc laïi phai tính chaát trungc ñieåm cuûa ñoaïn thaúng, tính chaát troïng taâm tam giaùc vaø caùch c vaän duïng quy taécXba ñieåm vaøo chöùnt g minh baøi taäp. t - Caùch chöùsng minh hai tam giaù aä c coù cuøng troïng taâm. aä a 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học:p p- Đối với bài o học ở tiết học này: nắm vững qui tắc 3 điểm, qui tắc trừ. X X- Đối với bài c học ở tiết học tiếp theo: OÂn laïi baøi, chuaån bò baøi “ hàm số và đồ thị”. s 5. Rúts kinh nghiệm: h a a dung:................................................................................................................................... - Nội o o ........................................................................................................................................................... o c - Phương pháp:............................................................................................................................. c ........................................................................................................................................................... h h X - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:............................................................................................. o o l ........................................................................................................................................................... aø : X X Ngày dạy: Tuần: 6 ,, l l , Tiết 6: LUYỆN aø TẬP HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ aø . : 1. Mục : tiêu: B 1.1,,Kiến thức: khaûo saùt söï bieán,,thieân cuûa haøm soá –xeùt tính chaün, leû haøm soá. aø , ng tìm mieàn xaùc ñònh cuûa haøm soá 1.2, Kĩ năng: Reøn hoïc sinh kyõ naê i 1.3. Thái độ: . 6 B+ Giaùo duïc: tính caån thaän vaø Bchính xaùc cho hoïc sinh qua vieäc chuaån bò baøi ôû nhaø phaùt huy tính tích aø aø cöïc cuûaThoïc sinh i Trang 9 i     6 p : : T T c Chủ đề 10_HKI aä aä où p về KT-KN quen thuộc. p+ Biết đưa bnhững KT-KN mới + Chủ độnga phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập. c 2. Trọng c tâm: o - Tìm tập xác định của hàm số. où où n 3. Chuẩn bị: b b h - Giaùo vieân : Chuaå n bò tình huoánag khi hoïc sinh giaûi baøi taäp a - Hoïc sinh: hoïic baøi, laøm baøi ôû nhaø o . o eâ 4. Tiến n n trình: u 4.1hỔn định tổ chức và kiểm diện: h ổn định lớp, điểm danh. t 4.2 Kiểm tra miệng: i i aä eâ y  2 2 x  3 định của hàm số: eâ- Tìm tập xác p 3 x  10 x  3 u u 4.3 Bài mới: c t t o Nội dung bài học aäHoạt độngncủa GV và HS aä Hoaïtpñoäng 1 Baøi1: Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá: p g 2x  3 - GV:c goïi hoïc sinh leân baûng giaûi ccaâu a/ y= 2 (ñaùp soá :D=R ) oà x  x 1 c,b,d.oSau ñoù nhaän xeùt cho ñieåm o m x2  2x n b/ y= (D=R/  0 ) n x - HS: làm bài tập theo sự phân công g g h x 3 của GV oà c/ 2 (D= R/  1, 2 oà a x  3x  2 m m 2 i d/ (D =(-1,  ) ( x  2) x  1 p h h h Baøi 2: Xeùt söï bieán thieân cuûa caùc haøm soá sau treân a a aà khoaûng ñaõ chæ ra: i i n a/ y= x2+4x–2 ; (; 2),(2; ) p 2 p b/ y= -2x +4x+1 ; (;1),(1; ) Hoaït ñoäng 2 t h 2 h - GV: yeâu caàu öûhoïc sinh nhaéc laïi söï a/y= x +4x–2 trong khoaûng (; 2) aà ? m soá. Ta coù : x1 , x2  (, 2) : bieán aàthieân cuûa haø n 2 2 - HS:ntrả lời câu Ñ hỏi. f(x 2 )-f(x 1 )= x2  4 x2  2  ( x1  4 x1  2) t - GV:t goïi hs leâneåbaûng giaûi BT caâu a x22  x12  4 x2  4 x1 = öû öû töï cho caâgu b Töông = ( x2  x1 )( x2  x1 )  4( x2  x1 ) ? ? i - HS: giải bài tập. = ( x2  x1 )( x2  x1  4) Ñ Ñ aû f ( x2 )  f ( x1 ) ( x2  x1 )( x2  x1  4) eå eå VaäyA= = = x2  x1  4 (1) i x  x x  x 2 1 2 1 g g b Vì x 1 (, 2) neân x 1 <-2 vaø x2 <-2 i i aø Vaäy x1  x2  4  x1  x2  4  0 aû aû i Vaäy A= x2  x1  4 <0 , i i t b Do ñoù haøm soá y= x2+4x–2 Nghòch bieán treân (; 2) b o aø Baøi 3: Xaùc ñònh tính chaün, leû cuûa caùc haøm soá sau: aø aù i a/ y= x4 –4x2+2 b/ y= –2x3+3x Hoaïti ñoäng 3 n t c/ y= (x–1)2 d/ y= x2+x t Goïi hs nhaé - GV: , c laïi tính chaún leû o a/Goïi y= x4 –4x2+2 o m soá. cuaû haø h x  �,  x  �vaø aù - HS;aùnêu tính chẵn aõ lẻ của hàm số. ( x ) 4  4( x )2  2 = x4 –4x2+2=f(x) n - GV:n Goïi Hs leâ yn baûng giaûi BT sau f(-x)= , , Trang 10 li eä aõ aõ t y y k li Chủ đề 10_HKI li eâ eä eä ñoù nhaän xeùt chot ñieåm Vaäy y= x4 –4x2+2 laø haøm soá chaún t t aá theo sự phân công b/ Haøm soá leû - HS: giải bải tập c/ Haøm soá leû d/ Haøm soá chaún k k t của GV. eâ eâ c 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố : t t - Nhaán maïaûnh caùch tìm taäp xaùaác ñònh cuûa haøm soá. aá - Caùch khaûco saùt söï bieán thieâtn cuûa haøm soá . t - Caùch xeùtaùtính chaün, leû cuûa chaøm soá vaø caùch chæ ra haøm soá khoâng chaün khoâng leû. c c học sinh tự học: 4.5aûHướng dẫn aû t học ở tiết này: Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi. - Đối với bài c c aä học ở tiết tiếp theo: Chuaån bò baøi Veõ ñoà thò haøm soá baäc nhaát - Đối với bài aù aù p 5. Rút kinh nghiệm: c c dung:................................................................................................................................... c - Nội t t ........................................................................................................................................................... o aä aä - Phương pháp:............................................................................................................................. n p p ........................................................................................................................................................... c c - Sử thiết bị dạy học:............................................................................................. c dụng đồ dùng, uû ........................................................................................................................................................... o o a n n A c c g Ngày dạy: Tuần: 7 uû uû oà a TẬP HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Tiết LUYỆN a 7 m A A tiêu: 1. Mục 1.1gKiến thức:h khaûo saùt söï bieángthieân cuûa haøm soá. oà 1.2oàKĩ năng: Reø a n hoïc sinh kyõ naêng vẽ đồ thị. 1.3mThái độ: iGiáo dục tính cẩnmthận, chính xác cho học sinh qua việc chuẩn bị bài ở nhà và phát huy tính tích cực của học sinh. p h h tâm: Khảo 2. Trọng h sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai. a a bị: 3. Chuẩn aà i i o vieân : bài - Giaù n tập, câu hỏi. p . p c sinh: hoïtc baøi, laøm baøi ôû nhaø - Hoï h h trình: öû 4. Tiến aà 4.1aàỔn định tổr chức và kiểm diện: ổn định lớp, điểm danh. n 4.2nKiểm tra miệng: oà t - Nêu các bước khảo sát và vẽt đồ thị hàm số? i öû 4.3öûBài mới: ñ r r Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học eá oà oà Hoaït ñoäng 1: m - GV:i neâu caùc böôùc veõ ñoà thò haømi soá baäc 2. ñ - HS:ñtrả lời. s eá - Giaùeáo vieân goïi hoï oá c sinh leân baûng giaûi baøi 1. m m nhaän xeùtt vaø cho ñieåm. Sau ñoù - HS: tiến hành giải aä bài 1 theo sự phân công s s của GV. p oá oá c t t o aä aä n Trang 11 c c aø o o y n n Chủ đề 10_HKI . n n H f(x) aø aø aõ y y y . . t H H h x aõ aõ öû y y tì t t m h h öû öû m tì tì Hoaït ñoäng 2 oä m m - GV: (P) ñi quat ñieåm M, N thì toaï ñoä M, N thoaû maõn pt cuûac (P). Thay toaï ñoämñieåm M, N m aù vaøo pt (P). oä oä c ch giaûi heä 2 pt 2 aån soá - HS: Nhaéc lai caù t t h c c Hoaït ñoäng 3 g aù aù i nhaéc laïi ñoà thò haøm baäc 2 - GV: Goïi hoïc sinh c c ñaït cöïc tieåu khi aûnaøo? h h Ñoà thò (P) ñi quai ñieåm A neân A �(P) g g - GV: Goïi Hs leâkn baûng giaûi BT sau i ñoù nhaän i h xeùt cho ñieåm aû aû - HS: giải bài tậpaùtheo sự phân côngi của GV i c. k k Hoaït ñoäng 4 * h h C lenâ giaûi baøi 4 töông töï baøi - GV: Goïi hoïc sinh aù aù taäp 2 vaø 3 Giaùoaùvieân nhaän xeùt söûa sai vaø cho c. c. c ñieåm * - HS:*giải bài tậphtheo sự phân công của GV. C 1 g bieán thieân vaø veõ ñoà thò Baøi C 1: Laäp baûn aù 2 haøm aùsoá y  x : 2x  3 c L ÑænhcI (1, 4) h i a ñoà thò laø ñöôøng thaúng x=1 Truïchñoái xöùng cuû 1 eä c tung A(0,3) Giao1ñieåm vôùi truï : : � B(2,3) t L k c hoaønh C(-1,0) vaø ñieåm D GiaoLñieåm vôùi truï i eâ (3,0)i eä Baûngeäbieán thieânt t t a k kx - � ñ 1 +� eâ eâ ö 4 t ty - � ôï -� a a c ñ ñ 1 Baøi 2: Tìm parabol y= ax2+bx+2 bieát raèng ö ö 5 parabol ñoù : ôï ôï t c c f(x)=-x^2+2x+3 x(t)=1 , y(t)=t 8 x(t)=t , y(t)=4 6 4 2 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 Trang 12 1 p 5 5 c t t o Chủ đề 10_HKI aä aä n p a/ ñi pqua hai ñieåcm M(1;5) vaø N(–2;8) c c * Parabol y= uûax2+bx+2 ñi qua hai ñieåm o o vaø N(–2;8) a neân ta coù: M(1;5) n a2 �an  b  2  5 A �a  b  3 � � �c �� c� � 4a  2b  6 �b  1 �4a  2b  2 g8 � uû uû Vaäy Parabol caànoà tìm laø: y= 2x2+x+2 a a m soá y= ax2+bx+c bieát raèng Baøi 3: Tìm haøm A A haøm soá ñaït cöïc tieåu baèng 4 taïi x=–2 g vaø ñoà thò g ñi qua A(0;6) 2 oà oà Ta tìm a,b,c thoõap heä : m m h 1  b   2a  2 a  2 aà 4a  b  0  2 2   4a  2b  c  4n 4 a  2b  2  b  2 p c p 6 t c  6 c6  h h öû   aà aà 1 2 . Vaäy nhaøm soá caàn tìm laø : y= x +2x+6 n 2 * 2 t Baøi t 4: Tìm C parabol y  ax  bx  c bieát öû öû ñoù: parabol aù . a) ñi .qua ba ñieåm c A(0; -1), B(1;-1), C(-1;1). * Vì A,*B, C �(P)hneân ta coù heä pt: C C1 c � 2�a  1 aù � aù � b  1 � ( P ) : y  x 2  x  1 �a  b  c  1 �:� c �a  bc  c  1 C� c  1 � � h h öù 4.42Câu hỏi, bài tập củng cố: 2 m trình baèng maùy tính : : - Nhaán maïoãnh caùch giaûi heä phöông n cuûa haøm soá. C- Caùch khaûio saùt söï bieán thieâC 4.5öùHướng dẫn học sinh tự học:öù p học ở tiết này: Xem m laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi. m- Đối với bài h học ở tiết học tiếp oã theo: Chuaån bò baøi Veõ ñoà thò haøm soá baäc nhaát oã- Đối với bài aà 5. Rút kinh nghiệm: i i n - Nội dung:................................................................................................................................... p p t ........................................................................................................................................................... h h - Phương pháp:............................................................................................................................. öû aà aà ........................................................................................................................................................... t n - Sử thiết bị dạy học:............................................................................................. n dụng đồ dùng, a t ........................................................................................................................................................... t c öû öû où Ngaøy tdaïy: Tuaàn: 8 t 5 a Tieáat 8: LUYEÄ N TAÄP VECTÔ t c c tiêu: 1. Mục aä où Kieán thöùpc: Reøn luyeän khaûoùnaêng vaän duïng caùc quy taéc vaøo chöùng minh, tìm vò trí ñieåm 1.1 5 M thoû5a ñieàu kieänccho tröôùc. t t o aä aä n p p g Trang 13 o o m n n g Chủ đề 10_HKI g 2 oà oà p 1.2 m t vaän duïng hôïp lí caùc coâng thöùc, caùc bieåu thöùc ñeå ñöa veà m Kĩ naêng:h Hoïc sinh phaûi bieá daïng toaùn töông öùng. Vaän duïng nhieàu quy taéc cuøng moät baøi taäp. aà 1.32 Thaùi ñoä: 2 n p c baøi laøm baøi ôû nhaø. p+ Hoïc sinht tích cöïc, töï giaùc hoï + Biết đưa những KT-KN mới h về KT-KN quen thuộc. h öû + Chủ động phát hiện, chiếmaàlĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập. aà 2. Trọng tâm: . n n tắc 3 điểm. - Qui T t t tắc trừ. aä - Qui öû 3. Chuẩn öû bị: p . - Giaù . o vieân: Baø A i taäp boå sung. T - Hoï T c sinh: laøm c baøi taäp ôû nhaø. aä 4. Tiến aä trình: où p 4.1 ổn định lớp, ñieåm danh. p Ổn định 6tổ chức và kiểm diện: 4.2AKiểm tra miệng: A p u quy taéc ba ñieåcm, ñöôøng cheùo hình bình haønh, quy taéc hieäu . cCaâu hoûi: Neâ h t caùch döïng toång hai où vectô, hieäu hai vectô. où Cho bieáaà i quy taéc: 2ñ. 6 6Ñaùp aùn: Moã n p p Moãi caùcth döïng: 2ñ. 4.3h Bài mới: h öû aà Hoạt Nội dung bài học aà động củas GV và HS n i 1: Vectô ñoái cuûa vectô-khoâng laø vectô naøo? Vectô ñoái Hoạtnđộng 1: Baø r u - GV:t Chia 2 nhoùm giaûi vaø traû cuût a vectô a laø vectô naø o? r r y öûVectô ñoái cuûa vectô 0 laø vectô 0 . lôøi öû r r r sVectô ñoái cuûa vectô a laø vectô a . - HS:s trả lởi câu hỏi a u i 2: Cho hai ñieåm A vaø B phaân bieät. Coù theå tìm Ñieåm M Hoaïtuñoäng 2: Baø c y a moät trong caùc ñieàu kieän sau hay khoâng ? -GV:yÑeå xaùc ñònh ñöôïc ñieån thoû uuu r uuu r où uuur uuur uuu r M tar caàn bieán ñoåi veà hai ra) MA  MB  BA � BA  BA 3 uuur uuur uuu r a y vôùi M baát kì ta luoân coù: MA  MB  BA vectôa baèng nhau baèng caùch Vaä uuu r uuur 0 uuur uuur uuur cb) MA  MB  AB � BA  AB vaän duï caù c quy taé c hôï p lí. c nguu ur uutur r uuur uuur uuur où - GV: ta keá t Vaä y khoâ n g xaù c ñònh ñöôï c ñieå m M thoû a MA  MB  0 MA  MB  AB où uuur uuur r uuur uuur uuuu r aä 3c) MA  MB  0 � MA   MB  BM . luaän 3ngay ñieàu gì ? p 0 y M laø trung ñieåm AB - HS:0M laø trung ñieåm AB Vaä c t i 3: Cho saùu ñieåm A,B, C, D, E, F. Chöùng minh: Hoaïtt ñoäng 3: Baø uuur uuu r uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuu r o aä  BE  CF  AE  BF  CD  AF  BD  CE - GV:aä Ta caàn chöùng minh hai AD uuur uuu r uuur uuur uuur uuur n p ng minh: AD  BE  CF  AE  BF  CD ñaúngpthöùc *Chöù uuur uuur uuur uuu r uuur uuur . c = AE  ED  BF  FE  CD  DF - GV: c Höôùng daãn hoïc sinh VT uuur uuur uuur uuur uuu r uuur uur uuur uuur o = AE  BF  CD  ED  FE  DF = u chöùnog minh ñaúng thöùc baèng AE  BF  CD . M uuur uuur uuur uuur uuur uuu r n caùch nduøng quy taéc ba ñieåm. aë *Chöùnuugurminh: AE  BF  CD = AF  BD  CE uuu r uuur uuur uuu r uuur . - Hoïc. sinh chöùng minh. t VT= AF  FE  BD  DF  CE  ED  k HoaïtM ñoäng 4: h - GV:aë Ta duøng quy taéc gì ? aù (uuhieä u hai vectô) t ur uuu r c, MA kCB thì töù giaùc MABC laø m h oã uuur uuur uuu r  uuu r uuur uuur   uuur uuur uuu r AF  BD  CE  FE  DF  ED = AF  BD  CE =M Vaä aë y ta suy ra ñieàu phaûi chöùng minh. Baø tam giaùc ABC. Haõy xaùc ñònh ñieåm M thoûa maõn t i 4: Chouu ur uuur uuuu r r ñieà k u kieän: MA  MB  MC  0 . h Trang 14 aù c, c, t m m aä oã oã p Chủ đề 10_HKI i i c uuur uuur uuuu r r t coù: MA  MB  MC  0 . hình tgì ? Giaûi thích ? Ta o uuur uuur uuuu r uuur uuu r aä � MA  MB  MC � MA  CB - HS:aähình bình haø n h n p � töù giaùc MABC laø hình bình haønh p c c y M laø ñænh thöù tö cuûa hình bình haønh MABC. c Vaä où o i 5: Cho tam giaùc ABC vaø moät ñieåm M tuøy yù. Chöùng minh Hoaïtoñoäng 5: 2 Baø r uuur uuur uuuu r nng vectô v  MA  MB  2MC khoâng phuï thuoäc vaøo vò trí -GV n: Chöùng minh moä t vectô raè p uuur r c m M. Döïng ñieåm D sao cho CD  v . khoâncg phuï thuoä hc vaøo M laø ñieå r uuur uuur uuuu r où  MA  MB  2MC où o ? theá naø v aà uuur uuuu r uuur uuuu r uuu r uuu r - HS:2 Bieán ñoåin vectô ñoù veà 2 = MA  MC  MB  MC = CA  CB ( khoâng phuï thuoäc p p khoâng chöù keát quaû t aM M). uuur uuu r uuu r uuur uuu r huuur r h öû CD  v � CD  CA  CB � AD  CB aà aà ñ � töù giaùc ADBC laø hình bình haønh. n n ö t t ôï tập củng cố: 4.4 Câu hỏi, bài öû- Nhaéc laïi ccaùc vectô ñoái cuûaöûmoät vectô. ñ ñ- Nhaéc laïi ñphöông phaùp tìm ñieå m M thoûa ñieàu kieän cho tröôùc. ö ö 4.5 Hướng dẫn eá học sinh tự học: ôï ôï- Đối với bài m học ở tiết học này: nắm được qui tắc 3 điểm, qui tắc trừ c theo: Xem laïi baøi chuaån bò baøi taäp baøi “Hàm số và đồ thị” c- Đối với bài học ở tiết học tiếp ñ 5. Rútñkinh nghiệm: 2 eá - Nội eá dung:................................................................................................................................... l ........................................................................................................................................................... m m aà - Phương pháp:............................................................................................................................. n ........................................................................................................................................................... 2 2 n - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:............................................................................................. l l eâ ........................................................................................................................................................... aà aà n n n c n Ngaøy ndaïy: Tuaàn: où eâ eâ 1 Tieát 9 LUYEÄnN TAÄP HAØM SOÁ VAØ ÑOÀ THÒ n 5 1. Mục c c tiêu: t 1.1oùKieán thöùc: khaûo saùt söï bieánoùthieân cuûa haøm soá , tìm parabol thoûa ñieàu kieän baøi toaùn. aä 1.21Kĩ naêng: reøn hoïc sinh kyõ naê1ng tìm mieàn xaùc ñònh cuûa haøm soá p 1.35Thaùi ñoä: 5 c t + Giaùo duïco tính caån thaän vaø tchính xaùc cho hoïc sinh qua vieäc chuaån bò baøi ôû nhaø phaùt huy tính tích aä aä cöïc cuûanhoïc sinh + Biết đưa những KT-KN mới p về KT-KN quen thuộc. p g + Chủ động phát hiện, chiếmclĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập. c 2. Trọng tâm: oà o o m đồ thị hàm số bậc hai. - Khảo sát và vẽ n n 3. Chuẩn bị: g g h c, baøi taäp. - Giaùo vieân: thöôù oà oà a baøi taäp veà nhaø. - Hoïc sinh: laøm m m 4. Tiến trình: i 4.1 Ổn định tổp chức và kiểm diện: ổn định lớp, điểm danh. h h h a a Trang 15     n p p t h h öû Chủ đề 10_HKI aà aà . n 4.2nKiểm tra miệng: khi giải bài tập t 4.3t Bài mới: öû öû Hoạt động của GV và HS . . Nội dung bài học Baøi1: Laäp baûng bieán thieân vaø veõ ñoà 2 thò haøm soá y  2 x  x  3 +Taäp xaùc ñònh: D = R +Ñænh b 1 � x0    � 1 25 � 2a 4 � I( ; ) � 4 8 �y     25 0 � 4a 8 +Baûng bieán thieân: vì a = -1 < 0 x -� 1/4 +� y 25/8 -� -� +Ñieåm ñaëc bieät x 0 1/4 1/2 y 3 25/8 3 +Ñoà thò: Ñoà thò laø moät parabol coù ñænh 1 25 I( ; ) 4 8 vaø nhaän ñöôøng thaúng x = 1/4 laøm truïc ñoái xöùng. Baøi2: Tìm parabol y= 2x2+bx+c bieát raèng parabol ñoù : a/ Coù truïc ñoái xöùng laø ñöôøng thaúng x = 1 vaø caét truïc tung taïi ñieåm (0 ; 4) b/ Ñi qua 2 ñieåm M(0 ; -1) vaø N(4 ; 0) c/ hoaønh ñoä ñænh laø 2 vaø ñi qua ñieåm M(1; -2) a) Truïc ñoái xöùng x � b  1 � b  2a  4 2a (P) ñi qua (0; 4) � 4  2.0  b.0  c � c  4 Vaäy (P) laø y = 2x2 – 4x + 4 b) Parabol ñi qua hai ñieåm M(0; -1) vaø N(4; 0) c  1 �1  2.0  b.0  c � �� �� 0  2.16  4.b  c b  31/ 4 � � Vaäy Parabol caàn tìm laø: y= 2x2– Trang 16 Chủ đề 10_HKI 31/4x – 1 c) (P) coù hoaønh ñoä ñænh laø 2 � b  2 � b   2a   8 2a (P) ñi qua M(1; -2) � 2  2.1  b.1  c � c  4 Vaäy (P) laø y = 2x2 – 8x + 4 Hoaït ñoäng 1: - GV: neâu caùc böôùc veõ ñoà thò haøm soá baäc 2. - Giaùo vieân goïi hoïc sinh leân baûng giaûi baøi 1. Sau ñoù nhaän xeùt vaø cho ñieåm - HS: giải bài tập theo hướng dẫn học GV f(x) 6 f(x)=-2x^2+x+3 4 2 x -4 -2 2 -2 -4 -6 -8 -Hoaït ñoäng 2: tìm (P) thoûa ñieàu kieän -10 cho tröôùc -12 a) Truïc ñoái xöùng cuûa haøm soá baäc 2? b) (P) ñi qua ñieåm M, N thì toaï ñoä M, N thoaû maõn pt cuûa (P). Thay toaï ñoä ñieåm M, N vaøo pt (P). Nhaéc laïi caùch giaûi heä 2 pt 2 aån soá c) – GV: Hoaønh ñoä ñænh cuûa (P)? Töông töï caâu a) - GV: Goïi hoïc sinh giaûi vaø nhaän xeùt söûa sai. - HS: giải bài tập theo hướng dẫn của GV. 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố: Trang 17 Chủ đề 10_HKI + Nhaán maïnh caùch giaûi heä phöông trình baèng maùy tính + Caùch khaûo saùt söï bieán thieân cuûa haøm soá . 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: + Đối với bài học ở tiết học này: Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi. + Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Chuaån bò baøi Veõ ñoà thò haøm soá baäc nhaát 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... - Phương pháp:............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:............................................................................................. ........................................................................................................................................................... Ngaøy daïy: Tieát 10 Tuaàn: 10 LUYEÄN TAÄP PHÖÔNG TRÌNH 1. Mục tiêu: 1.1 Kieán thöùc: tìm ñieàu kieän cuûa 1 phöông trình, phöông trình heä quaû, phöông trình töông ñöông. 1.2 Kĩ naêng: Reøn luyeän tö duy qua giaûi baøi taäp. 1.3 Thaùi ñoä: reøn tính tích cöïc, chuû ñoäng, töï giaùc hoïc baøi, laøm baøi. 2. Trọng tâm: - Điều kiện của 1 phương trình. 3. Chuẩn bị: + Giaùo vieân : taøi lieäu tham khaûo, phiếu học tập. + Hoïc sinh : baøi taäp, maùy tính. 4. Tiến trình: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: ổn định lớp, điểm danh. 4.2 Kiểm tra miệng: - Nêu cách tìm điều kiện của 1 phương trình. 4.3 Bài mới: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Hoaït ñoäng 1: - Neâu caùch tìm ñieàu kieän cuûa phöông trình - Goïi hoïc sinh giaûi, söûa sai, cho ñieåm. a) x < 2 b) x �- 3 c) x �5/7 Noäi dung baøi daïy 1) Tìm ñieàu kieän cuûa caùc phöông trình sau: a) 3 – x2 = x 2 x 1  x3 x 1 3x  2  x2 c) 5  7x b) 2 Hoaït ñoäng 2: 2) Giaûi caùc phöông trình: HöôùnG daãn chung: ñaët ñieàu kieän, quy ñoàng 3 x6  maãu soá. a) x  2  x3 x3 Goïi hoïc sinh giaûi, söûa sai, cho ñieåm. 5 x 1  b) 3 x  x2 x2 Trang 18 Chủ đề 10_HKI x2  5x  3  x3 c) x 3 2x2  x  5  2x  5 d) 2x  5 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố: - Tìm ñieàu kieän cuûa phöông trình. - Theá naøo laø phöông trình töông ñöông, phöông trình heä quaû. 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: + Đối với bài học ở tiết học này: Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi. + Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Chuaån bò baøi Veõ ñoà thò haøm soá baäc nhaát 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... - Phương pháp:............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:............................................................................................. ........................................................................................................................................................... Ngaøy daïy: Tieát 11 Tuaàn: 11 LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH 1. Mục tiêu: 1.1 Kieán thöùc: tìm ñieàu kieän cuûa 1 phöông trình, phöông bậc nhất 1.2 Kĩ naêng: Reøn luyeän tö duy qua giaûi baøi taäp. 1.3 Thaùi ñoä: reøn tính tích cöïc, chuû ñoäng, töï giaùc hoïc baøi, laøm baøi. 2. Trọng tâm: - Điều kiện của 1 phương trình. 3. Chuẩn bị: + Giaùo vieân : taøi lieäu tham khaûo, phiếu học tập. + Hoïc sinh : baøi taäp, maùy tính. 4. Tiến trình: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: ổn định lớp, điểm danh. 4.2 Kiểm tra miệng: Nêu cách giải và biện luận pt ax + b = 0 Phöông trình: ax + b = 0 (1) b a �0 K (1)coù n. duy nhaát x   a eát luaän Heä soá b �0 a=0 (1) voâ b = 0 (1) nghieäm ñuùng vôùi moïi x nghieä m. 4.3 Bài mới: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung baøi daïy Trang 19 Chủ đề 10_HKI Hoạt động 1: 1) Tìm m để pt : (m2 + 2m – 3)x = m – 1 (1) có tập - GV: Nêu điều kiện để pt ax + b = 0 có nghiệm là R tập nghiệm là R (1) có tập nghiệm là R - HS: a và b đều = 0 m  1 �m  3 � m 2  2m  3  0 � �� m 1  0 � �� m 1 � � m 1 2) Tìm m để phương trình (mx + 2)(x + 1) = (mx +m2 )x (2) có nghiệm duy nhất Hoạt động 2: (2) � mx2 + mx + 2x + 2 = mx2 + m2x - GV: Nêu điều kiện để pt ax + b = 0 có � 2 (m – m – 2)x = 2 nghiệm duy nhất Pt có nghiệm duy nhất � m2 – m – 2 �0 - HS: a khác 0 � m �- 1 và m �2 3) Cho phương trình (m – 2)x = n – 1 (*) m, n là tham Hoạt động 3: số. Với giá trị nào của m, n thì: - GV: nêu cách giải và biện luận pt ax + a) Pt có 1 nghiệm duy nhất b=0 b) Pt vô nghiệm - HS: trả lời c) Pt nghiệm đúng với mọi x a) Pt (*) có nghiệm duy nhất � m – 2 �0 � m �2 m2 �m  2  0 � �� n �1 �n  1 �0 � + Pt có nghiệm duy nhất khi nào? b) Pt (*) vô nghiệm � � + Pt vô nghiệm khi nào? c) Pt (*) nghiệm đúng với mọi x + Pt nghiệm đúng với mọi x khi nào? m2 �m  2  0 � �� �� n 1 �n  1  0 � 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố: - Nêu cách giải và biện luận pt ax + b = 0 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: + Đối với bài học ở tiết học này: Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi. + Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Chuaån bò baøi Veõ ñoà thò haøm soá baäc nhaát 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung:................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... - Phương pháp:............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:............................................................................................. ........................................................................................................................................................... Ngaøy daïy: Tieát 12 Tuaàn: 12 LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH 1. Mục tiêu: 1.1 Kieán thöùc: giải phương trình đưa về phương trình bậc nhất, bậc hai 1.2 Kĩ naêng: giải phương trình đưa về phương trình bậc nhất, bậc hai 1.3 Thaùi ñoä: reøn tính tích cöïc, chuû ñoäng, töï giaùc hoïc baøi, laøm baøi. 2. Trọng tâm: Giải phương trình bậc nhất, bậc hai. 3. Chuẩn bị: + Giaùo vieân: taøi lieäu tham khaûo, phiếu học tập. Trang 20
- Xem thêm -